Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi FI9114LI REACH-rekisteröintinumero Vapautettu REACH-rekisteröinnistä (Liite V) Aineen tunnistetiedot Maakaasu, CAS , EINECS Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Nesteytetty maakaasu. Polttoaine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Oy AGA Ab Katuosoite Itsehallintokuja 6 Postinumero ja -toimipaikka FI ESPOO Finland Puhelin Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, HUS, 24 h puh (vaihde) tai (suora) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Flam. Gas 1, H220 Press. Gas*, H281 67/548/EEC /45/EC F+; R Merkinnät 1272/2008 (CLP) GHS02 - GHS04 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H281 Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P282 Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/silmiensuojainta. P336 Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 7 P315 P377 P381 P Muut vaarat Hakeudu välittömästi lääkäriin. Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Maakaasu 100 % F+, R12; Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H Muut tiedot Metaanipitoisuus vähintään 85 %. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Varmista oma turvallisuutesi ennen kuin ryhdyt pelastustoimiin: käytä henkilönsuojaimia äläkä pelasta yksin. Siirrä altistunut pois saastuneelta alueelta Hengitys Siirrä maakaasulle (hapenpuutteelle) altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, anna tekohengitystä, joka on tehokkainta palkeella. Jos mahdollista, anna happea. Jos sydän on pysähtynyt, anna painantaelvytystä. Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten Iho Jos iho on paleltunut nesteytetyn maakaasun vaikutuksesta, ihoa on huuhdeltava runsaalla haalealla vedellä. Jäätyneet vaatekappaleet on sulatettava ennen poistamista. Jos jäätynyt vaate on tarttunut ihoon kiinni, sitä ei saa poistaa. Paleltumia ei saa hieroa. Toimita potilas lääkärin hoitoon Roiskeet silmiin Jos nesteytettyä kaasua on roiskunut silmiin, huuhtele silmää runsaalla vedellä tai fysiologisella suolaliuoksella usean minuutin ajan. Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten Nieleminen Nielemistä ei pidetä todennäköisenä altistumistienä. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Nestemäisen maakaasun kylmien höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa paleltumia hengitysteissä. Suora kosketus nestemäiseen maakaasuun tai altistuminen kylmälle höyrylle aiheuttaa paleltumavamman iholla ja silmissä. Silmien paleltumavamma voi johtaa pysyvään vaurioon tai sokeutumiseen. Paljas iho voi jäädä kiinni nestemäisen maakaasun jäähdyttämään metalliin ja repeytyä irrotettaessa. Suuri maakaasupäästö sisätilaan saattaa aiheuttaa hapenpuutetta, joka voi ilmetä huimauksena, hengitysvaikeuksina, levottomuutena, pahoinvointina ja päänsärkynä. Pahimmillaan se johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan, jos hapen pitoisuus laskee liian alhaiseksi. Humahtaen palava kaasupilvi aiheuttaa pilven sisään jääneille vaikeita palovammoja. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hengityksen, verenkierron ja sokin hoito saattavat tulla kysymykseen, jos henkilö on kärsinyt hapenpuutteesta. Huomioi myös mahdolliset hapenpuutteen aiheuttamat elinvauriot. Nesteytetyn maakaasun aiheuttamat paleltumat hoidetaan oireenmukaisesti.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 7 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Erittäin helposti syttyvää. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Vuodosta muodostunut kaasupilvi palaa ulkona humahtaen. 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Kaasupaloa ei tule sammuttaa ellei vuotoa voida sulkea. Jos kaasun palamisesta ei ole vaaraa ympäristölle, anna sen palaa loppuun. Muussa tapauksessa käytä palon sammutukseen jauhetta Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Suora vesisuihku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Epätäydellinen palaminen voi muodostaa hiilimonoksidia. Säiliöt saattavat kuumetessaan palossa räjähtää tai rikkoutua. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammuttajan on käytettävä kemikaalisuojapukua ja hengityslaitetta. 5.4 Muita ohjeita Siirrä säiliöt vaara-alueelta tai jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkulla, jos niitä ei voida siirtää turvallisesti. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varmista oma turvallisuutesi ennen kuin ryhdyt pelastustoimiin: käytä henkilönsuojaimia äläkä pelasta yksin. Eristä vuodon ympäristö. Poista syttymislähteet. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Yritä pysäyttää vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Pyri tuuletuksen avulla pitämään vuotaneen kaasun pitoisuus alemman syttymisrajan alapuolella. Käytä henkilönsuojaimina paloasua ja paineilmahengityslaitetta. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso myös kohdat 8 ja KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vain asianomaisen koulutetun henkilöstön käyttöön. Käytä maadoitettuja, tiiviitä, suljettuja laitteistoja ja tehokasta kohdepoistoa. Estä kaasun pääsy työpaikan ilmaan. Käsittele maakaasua erillään syttymis- ja lämmönlähteistä. Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön muodostuminen maadoittamalla. Tupakointi on kielletty. Käsittelytiloissa sähkölaitteiden tulee olla räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä. Huolehdi tehokkaasta tuuletuksesta. Tiloissa tulee olla kaasunilmaisimet. Ota yhteyttä toimittajaan, jos tarvitset ohjeita. Älä käytä vahingoittuneita venttilejä. Estä takaisinvirtaus säiliöön. Pidä poistoventtilit puhtaina. Pidä venttiilit suljettuina käytön jälkeen, myös kun säiliö on tyhjä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi maakaasu viileässä, kuivassa, hyvin tuuletetussa, auringonvalolta suojatussa ja paloturvallisessa paikassa pystyasennossa, mielellään ulkona. Säiliöt on säännöllisesti tarkastettava vuotojen varalta. Varasto on varustettava rakennuksen muihin tiloihin nähden erillisellä ilmanvaihdolla. Poiston tulee olla suoraan ulkoilmaan. Kaikkien sähkölaitteiden on oltava räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä. Varastoi erillään syttymislähteistä, kuumista höyryputkista ja muista lämmönlähteistä, palavista aineista ja metaanin kanssa yhteensopimattomista aineista. Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F lämpötiloille. 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / HTP-arvot Metaani 1000 ppm (8 h) DNEL Tietoja ei ole saatavissa PNEC Tietoja ei ole saatavissa. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdi riittävästä yleisilmanvaihdosta ja paikallispoistosta. Kaasuilmaisimia tulisi käyttää, kun palavia kaasuja/höyryjä saattaa vapautua. Ehkäise vuodot. Riskinarviointi tulisi tehdä ja tallentaa jokaisesta työalueesta, jotta tuotteen käyttöön liittyvät riskit tulisi arvioitua ja sopivat henkilösuojaimet valittua Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Hengityslaitetta tulee käyttää suurissa pitoisuuksissa Käsiensuojaus Käytä kylmältä suojaavia työkäsineitä, kun käsittelet säiliöitä. Paleltumavaara Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviit suojasilmälasit tai kasvojensuojain (EN 166) Ihonsuojaus Käytä tulenkestävää ja antistaattista suojapukua. Materiaali esim. Tychem Responder Ympäristöaltistumisen torjuminen Viittaus paikallisiin säännöksiin koskien päästörajoituksia ilmakehään. Katso kohta 13, erityismenettelyt poistokaasujen käsittelyyn. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Jäähdytetty neste Haju Hiilivedyn haju Hajukynnys 200 ppm (133 mg/m³) (metaani) ph Sulamis- tai jäätymispiste -182 C (metaani) Kiehumispiste ja kiehumisalue -162 C (metaani) Leimahduspiste -188 C (metaani) Haihtumisnopeus Tietoja ei ole saatavissa Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Tietoja ei ole saatavissa Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 5 til-% (syttymisraja) Ylempi räjähdysraja 15 til-% (syttymisraja) Höyrynpaine n. 150 kpa (20 C) Höyryntiheys 0,6 (ilma = 1) (metaani) Suhteellinen tiheys kaasuna 0,56 (ilma = 1) Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Niukkaliukoinen (24 mg/l, metaani) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi logpow = 1,1 (metaani) Itsesyttymislämpötila 537 C (metaani) Hajoamislämpötila Viskositeetti

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Räjähtävyys Tietoja ei ole saatavissa Hapettavuus Tietoja ei ole saatavissa. 9.2 Muut tiedot Kaasun tiheys = 0,73 kg/m³ Nesteen tiheys kiehumislämpötilassa: 0,42 kg/l ( metaani) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Voi muodostaa ilman kanssa räjähdysherkän seoksen. Ks. kohta Kemiallinen stabiilisuus Pysyvää normaaliolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Voi reagoida rajusti hapettimien kanssa Vältettävät olosuhteet Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty Yhteensopimattomat materiaalit Ei tiedossa Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tiedossa. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ärsyttävyys ja syövyttävyys Herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus Erittäin hitaasti hajoava ilmassa Biokertyvyys

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Liikkuvuus maaperässä Nesteytetty tuote haihtuu nopeasti ilmaan, missä hajoaa erittäin hitaasti. Ei kulkeudu maaperään PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei PBT- eikä vpvb-luokiteltava aine Muut haitalliset vaikutukset Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Älä päästä tuotetta tilaan, jossa voi muodostua räjähtävä ilmaseos. Varmista, että paikallisten määräysten tai toimintalupien mukaisia päästötasoja ei ylitetä. Älä tyhjennä mihinkään paikkaan, jossa kerääntyminen voi aiheuttaa vaaran. Ota yhteyttä toimittajaan, jos tarvitset ohjeita Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Jäteasetus 179/ : painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita 14. KULJETUSTIEDOT Maakuljetukset ADR/RID Merikuljetukset IMDG/IMO 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi MAAKAASU, JÄÄHDYTETTY NESTE, jonka metaanipitoisuus on korkea. NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä 3F 3F 14.5 Ympäristövaarat Muut tiedot 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Kohdissa 7-8 mainitut asiat Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö REACH-asetus, CLP-asetus. HTP-arvot Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tälle tuotteelle.

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Päivitetty REACH-asetuksen mukaiseksi. Lisätty CLP-luokitus Tietolähteet ECHA C&L Inventory. OVA-ohjeet EIGA 16.4 Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Luokitus niiden laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat säädöksissä 1272/2008/EY (CLP) ja 1999/45/EY (DPD). Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu sovellettavissa olevan EY lainsäädännön mukaisesti Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R12 Erittäin helposti syttyvää. H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H281 Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman Työntekijöiden koulutus Varmista, että käyttäjä ymmärtää syttymisvaaran ja paleltumavaaran. Painesäiliö Lisätiedot Oy AGA Ab, puh

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Sivu : 1 óm 2.1 : Palavat kaasut Vaara M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro Kemiallinen nimi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote Asetyleeni (liuotettu) asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 03.09.2013 Päivitetty: 24.05.2013 Korvaa: 06.03.2013 Versio: 2.2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Hiilidioksidi Julkaisupäivä: 19.08.2014 Päivitetty: 19.08.2014 Korvaa tiedotteen: 03.09.2013 Versio: 2.3 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1 Sivu : 1 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : R407C : 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot