Päiväys: Edellinen päiväys: -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Voiteluaine elintarviketeollisuuden käyttöön Tunnistetut käytöt: Aineen valmistus teollinen käyttö Käyttö puhdistusaineissa kuluttajakäyttö Metallintyöstönesteet/valssausnesteet teollinen k. Metallintyöstönesteet/valssausnesteet ammattikäyttö Side ja irrotusaineet teollinen k. Side ja irrotusaineet ammattik. Käyttö maatalouskemikaaleissa ammattik. Käyttö maatalouskemikaaleissa kuluttajak. Kumintuotanto ja jalostus teollinen k. Polymeerien prosessointi teollinen k. Käyttö välituotteena teollinen k. Voiteluaineet teollinen k. Voiteluaineet (matalapäästöinen) ammattik. Voiteluaineet (korkeapäästöinen) ammattik. Voiteluaineet (matalapäästöinen) kuluttajak. Voiteluaineet (korkeapäästöinen) kuluttajak. Laboratoriokäyttö teollinen k. Laboratoriokäyttö ammattik. Vesikemikaalit teollinen k. Vesikemikaalit ammattik. Räjähteiden valmistus ja käyttö ammattik. Käyttö lisäaineena teollinen k. Toiminnalliset nesteet teollinen k. Toiminnalliset nesteet ammattik. Muut kuluttajakäytöt kuluttajak. Aineiden ja seosten formulointi ja (uudelleen)pakkaus teollisuusk. Käyttö pinnoituksessa teollinen k. Käyttö pinnoituksessa ammattik. Käyttö pinnoituksessa kuluttajak. Käyttö puhdistusaineissa teollinen k. Käyttö puhdistusaineissa ammattik. Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 35 Voiteluaineet ja lisäaineet Sivu 1

2 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd Katuosoite Turkkirata 10 Postinumero ja toimipaikka Postilokero PL 25 Postinumero ja toimipaikka Pirkkala Pirkkala Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Ytunnus Hätäpuhelinnumero tai Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17) HUS Yleinen hätänumero VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Asp. Tox. 1, H304 (Xn; R65) 2.2 Merkinnät 1272/2008 (CLP) GHS08 Huomiosana: Vaara Sisältää: valkoinen mineraaliöljy (CAS ). Vaaralausekkeet H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Turvalausekkeet P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 EI saa oksennuttaa. P405 Varastoi lukitussa tilassa. P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. 2.3 Muut vaarat Sivu 2

3 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus rekisteröintinumero / REACH # Valkoinen mineraaliöljy 100 % Asp Tox. 1, H304 Tuotteen polyaromaattisten hiilivetyjen (DMSOuute, IP346) pitoisuus on alle 3 %. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos hengitys pysähtyy tai vaikeutuu, anna altistuneelle tekohengitystä tai pätevä henkilö voi mahdollisuuksien mukaan antaa happea. Jos oireita esiintyy, hakeudu lääkäriin. Toimita tajuton lääkäriin kylkiasennossa Iho Pese iho saippualla ja vedellä. Riisu aineen likaamat vaatteet ja kengät. Jos ihoärsytystä tai muita oireita esiintyy, hakeudu lääkäriin Roiskeet silmiin Huuhtele silmät välittömästi juoksevalla vedellä keskeytyksettä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet avoinna. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Jos silmäärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin Nieleminen ÄLÄ oksennuta. Ota heti yhteys myrkytystietokeskukseen tai hakeudu lääkäriin. Jos ainetta niellyt oksentaa, pidä pää alhaalla, jotta aspiraatiota keuhkoihin ei tapahdu. Huuhdo suu vedellä. Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos henkilö on tajuissaan eikä häntä okseta, anna pieniä määriä vettä juotavaksi. Älä anna tajuttomalle mitään suun kautta. Toimita tajuton lääkäriin kylkiasennossa Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys: Ei tietoa oireista tai haittavaikutuksista. Iho: Jatkuva tai toistuva ihoaltistus voi vahingoittaa ihoa tai aiheuttaa ihottumaa. Roiskeet silmiin: Ei tietoa oireista tai haittavaikutuksista. Nieleminen: Tuote voi nieltynä aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua. Muuta: Ei tietoa muista oireista tai haittavaikutuksista Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan. Jos ainetta on nielty tai hengitetty suuri määrä, ota välittömästi yhteys myrkytysasiantuntijaan. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Kaikki muihin olosuhteisiin sopivat sammutusmenetelmät. Älä käytä suoraa vesisuihkua tai vettä ja vaahtoa yhtä aikaa Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumenneet säiliöt saattavat rikkoutua, räjähtää tai sinkoutua ilmaan. Suora vesisuihku voi levittää palavaa öljyä. Tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä kuten hiilimonoksidia (häkää), savua ja ärsyttäviä höyryjä Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytä paineilmahengityslaitetta ja suojapukua. Estä asiattomien pääsy paloalueelle. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Estä asiattomien pääsy vaaraalueelle. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Älä koske vuotaneeseen aineeseen tai kulje sen yli. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Sivu 3

4 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. Ilmoita vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Estä vuodon leviäminen tarvittaessa vallituksin. Imeytä vuoto inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka, piimaa, kaupallinen imeytysaine) ja kerää imeytysaine astioihin hävitystä varten Viittaukset muihin kohtiin Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7. Ohjeet suojavarusteita kohdassa 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Noudata kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia varotoimia ja hyvää työhygieniaa. Säiliöitä ei saa paineistaa, leikata, hitsata, juottaa, porata tai altistaa kuumuudelle tai sytytyslähteille. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Kädet ja likaantunut iho pestävä ennen taukoja ja työn jälkeen Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Varastoi viileässä ja kuivassa lukitussa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä erillään elintarvikkeista. Suojaa suoralta auringonpaisteelta. Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta Estä tarpeellisin varotoimin aineen pääsy ympäristöön Erityinen loppukäyttö Ei ilmoitettu. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot CASnumero Aineen nimi HTParvo Öljysumu 5 mg/m 3 (8 h) Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja Mineraaliöljysumu 5 mg/m 3 USA, ACGIH, ajalla painotettu keskiarvo DNEL Aine Altistustyyppi DNELarvo Väestönosa Vaikutus Ihon läpi, krooninen 220 mg/kg bw/d Työväestö Pitkälle jalostetut perusöljyt PNEC Hengitys, krooninen 160 mg/m 3 Ihon läpi, krooninen 92 mg/kg bw/d Hengitys, krooninen 35 mg/m 3 Suun kautta, 40 mg/kg bw/d krooninen Kokonaisväestö ympäristön kautta Systeeminen 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään aineosien pitoisuuksia annettujen rajaarvojen alapuolella, käytä hengityksensuojainta (suodatintyyppi A/P2) Käsien suojaus Käytettävä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä. Suositeltavia käsinemateriaaleja ovat neopreeni, nitriilikumi ja Viton Silmien tai kasvojen suojaus Käytä tarvittaessa suojalaseja. Sivu 4

5 Ihonsuojaus Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Ihokosketuksen jälkeen tulee kemikaali pestä pois iholta. Riisu aineen likaamat vaatteet ja kengät ja pese tai puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Hajukynnys ph Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Kirkas viskoosi neste. Mieto öljyn haju. 175 C (avokuppi). Syttyy vain kuumennettuna. Ei vesiliukoinen. 15,00 cst (40 C), 3,43 cst (100 C) Ei räjähtävä. Ei hapettava Muut tiedot Tiheys: 0,8590,870 kg/l (15 C) Jähmepiste: 18 C 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Pidettävä erillään lämmön ja sytytyslähteistä ja poissa auringonpaisteesta Yhteensopimattomat materiaalit Reagoi hapettimien kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet Tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä (häkää, savua ja ärsyttäviä höyryjä). 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Pitkälle jalostetut perusöljyt: LD50 (suun kautta, rotta) > 5000 mg/kg LD50 (ihon läpi, kani) > 2000 mg/kg LC50 (hengitettynä, 4 h, rotta) > 5000 mg/m 3 (sumu) Sivu 5

6 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuotetta ei ole luokiteltu ärsyttäväksi tai syövyttäväksi. Herkistyminen Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymistä aiheuttavaksi. Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi. Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta tai toistuva altistuminen) Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Aspiraatiovaara Tuote voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Jatkuva tai toistuva ihoaltistus voi vahingoittaa ihoa tai aiheuttaa ihottumaa. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Pitkälle jalostetut perusöljyt: NOEC (levä, 72 h) 100 mg/l NOEC (vesikirppu (Daphnia), 48 h) 100 mg/l NOEC (kala, 96 h) 100 mg/l Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja Biokertyvyys Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Ei vesiliukoinen PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Ei toksinen (T). Ei tietoa pysyvyydestä (P/vP) tai biokertyvyydestä (B/vB) Muut haitalliset vaikutukset Ei ilmoitettu. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT YKnumero Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksia varten Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi Erityiset varotoimet käyttäjälle Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Ei sovelleta. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Tuotteelle on tehty kemikaaliturvallisuusarviointi. Sivu 6

7 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon : Laadittu suomenkielinen käyttöturvallisuustiedote valmistajan toimittaman englanninkielisen KTT:n pohjalta. Lyhenteiden selitykset ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists bw: Body weight: ruumiinpaino LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koeeliöistä LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koeeliöistä NOEC: No observed effect concentration: korkein pitoisuus, jolla haittavaikutuksia ei ole havaittu Tietolähteet HTParvot 2009 Valmistajan englanninkielinen käyttöturvallisuustiedote Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Aspiraatiotoksisuuden osalta tuote luokiteltu kinemaattisen viskositeetin perusteella. Luettelo R ja Slausekkeista tai/ja vaara ja turvalausekkeista Xn Haitallinen. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Työntekijöiden koulutus Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. Sivu 7

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot