Kajaani. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaani. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää"

Transkriptio

1 Säily tä lehti, s isältää pal jon hyödyl Kajaani listä tie Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää ARVOISA KAJAANILAINEN Rakennettu kaupunkiympäristö on meille kaikille tarpeellinen ja välttämätön arkipäivän askareissamme. Me kaikki käytämme katuja, puistoalueita, pysäköintipaikkoja, viemäriverkostoa tai julkisia rakennuksia päivittäin. Kaupunki-infra on ehkä myös konkreettisin kaupungin tuottama palvelumuoto asukkailleen. Kaupunkistrategian lähtökohtana on turvata kaupunkilaisille mahdollisimman hyvät peruspalvelut. Peruspalveluita ovat erityisesti ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja peruskoulutukseen liittyvät asiat. Nykyajan kaupunkeihin on vakiintunut myös sellaisia palveluja, jotka eivät sinällään ole lakisääteisiä tai pakollisia, mutta jotka katsotaan kuuluviksi jokaisen itseään kunnioittavan kaupungin palvelutarjontaan. Tyypillisiä tällaisia ovat kulttuuriin, liikuntaan, vapaa-ajanviettoon ja yleensäkin ihmisten virkistäytymiseen ja viihtymiseen liittyvät palvelut. Kajaanissa viime vuosien ja jopa vuosikymmenten keskustelluin julkinen rakennushanke on ollut uusi uimahalli. Rakentaako uusi johonkin paikkaan, vai korjatako nykyinen, on ollut peruskysymys. Asian tiimoilta on käyty pitkää ja perusteellista keskustelua, tehty suunnitelmia, päätöksiä ja oikaisuvaatimuksia sekä perustettu valmistelevia työryhmiä. Kaupungin maaliskuinen juhlavaltuusto teki lopullisen rakentamispäätöksen uuden uimahallin rakentamisen aloittamisesta Kaukametsän alueelle. Uusi uimahalli on tietenkin kaikin puolin nykyistä parempi ja nykyaikaisempi. Se on myös nykyistä kookkaampi, väljempi ja monipuolisempi. Siitä käytetään myös nimitystä vesiliikuntakeskus, koska sen suunnittelussa on otettu huomioon monenlaisten vesiliikuntamuotojen toteutettavuus. Erityyppiset terapia-altaat yms. kylpyläelementit ja monipuoliset kuntosalitilat tarjoavat myös uusia vaihtoehtoja asiakkaille. Hanke etenee siten, että uusi uimahalli on tarkoitus saada käyttöön alkuvuodes- ta Rakentamissuunnitelman yksityiskohdat tarkennetaan ja tarjouspyynnöt rakentamisesta valmistellaan ja kilpailutetaan alkuvuoden aikana. Varsinainen rakentaminen on tarkoitus saada alulle syksyllä 2011 ja siihen on varattu aikaa noin puolitoista vuotta. Nykyinen uimahalli tulee siten olemaan käytössä vielä noin parin vuoden ajan. Kaupungin kannalta keskeisin tavoite on nykyaikaisten ja laadukkaiden uimahallipalveluiden tarjoaminen paikallisille asukkaille. Vesiliikuntakeskus rakennetaan Kaukametsään, jossa jo ennestään sijaitsee kaupungin kulttuuri- ja kokouskeskus, hotelli ja ravintoloita. Kaupungin tavoitteena on, että vesiliikuntakeskus parantaa entisestään alueen houkuttelevuutta sekä paikallisten että ulkopuolisten silmissä. Kaukametsän alue pystyy jatkossa tarjoamaan hyvin kompaktissa muodossa kulttuuria, kokous- ja tapahtumapalveluja, liikuntaa ja matkailua asiakkailleen. Samalla toivottavasti syntyy uutta myönteistä lisäarvoa, kun rikotaan sopivasti vanhoja perinteisiä raja-aitoja. Uusi uimahalli on myös keskeinen osa kaupunkistrategian mukaista kaupunkikeskustan kehittämistä. Rakennusalan vaikea työllisyystilanne saa myös kaivattua piristyruisketta tästä hankkeesta. Totuttautuminen uimahallin uuteen sijaintipaikkaan lienee asia, jonka aika hoitaa. Ennen kaikkea uusi uimahalli on merkittävä satsaus Kajaanin kaupungin tulevaisuuteen. Investointi on kokoluokaltaan yksi suurimpia kaupungin 360-vuotisessa historiassa, mutta se rakennetaan vähintään kolmen vuosikymmenen käyttötarpeita palvelevaksi. Omalta osaltani toivon, että uusi uimahalli tuo tähän mainioon kaupunkiimme lisää kaikenlaista tervettä pörinää! Jari Tolonen, kaupunginjohtaja to a.

2 Kajaani 360 v Kaavoituskatsaus 2011 Kaavoitus Maakuntakaava Yleiskaavoitus Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Valtioneuvosto on vahvistanut Kainuun maakuntakaavan Maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita, kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja asemakaavoja. Puolustusvoimien alueita ja maakuntakaavan selvitysalueita koskevan Kainuun 1. maakuntavaihekaavan laadinta on käynnistynyt. Maakuntahallitus on päättänyt, että kaavaluonnos laaditaan nykyisen Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajentumisvaihtoehdon pohjalta. Maakuntakaavaa laatii Kainuun maakunta kuntayhtymä, Yleiskaavoituksen tehtävä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta ja voidaan tietyllä yleiskaavassa osoitetulla alueella ohjata suoraan rakentamista (haja-asutusalue). Yleiskaavassa osoitetaan kunnan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut. Siinä osoitetaan aluevaraukset mm. tuleville asuntoalueille, palveluille, yritystoiminnalle, liikenteelle ja toisaalta maankäyttöä rajoittavat seikat, kuten virkistys- ja suojelualueet sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista: osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön selvitysten laadintaa, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelyä, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa. Tiedottaminen Kaavoituskatsaus on internetissä tapahtumien mukaan päivitettynä: > Ajankohtaista > Kaavahankkeet. Sisältönä on tietoa menettelytavoista, osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta, maksuista ja ajankohtaisista kaavahankkeista, joista voi olla esillä hankkeen vaiheesta ja merkityksestä riippuen esim. osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta merkintöineen, kaavaselostus ja linkit ympäristöteknisen lautakunnan, kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksiin. Ilmoitukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja joka kotiin jaettavassa kaupunkilehdessä (KotiseutuPlus). Ajankohtaiset kaavahankkeet ja kaavoituskatsaus ovat jatkuvasti esillä myös kaupungintalon maankäyttöpalveluissa, syksystä alkaen kaupungintalon Infossa ja kaupunginkirjaston lukusalissa. Valmistuneet 1. Kajaanin keskustaajama Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara 3. Kirkkoaho-Takkaranta-Pärsänsuo 4. Nuasjärvi 5. Hannusranta 6. Jormuanlahti 7. Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-Soppi 8. Kuluntalahti 9. Oulujärven rantaosayleiskaava/ Vuolijoki ja sen täydennys Vireillä 10. Ammeniemi Vihtaniemi 2030 KV hyväksynyt kaavan Kainuun ELY tehnyt oikaisukehotuksen. Vireille tulevat Kajaanin keskustaajama Vireille Selvitysvaiheessa Paltaniemi Voimassa oleva yleiskaava: > kartta ja paikkatieto > teema: kaavoitus, hakuryhmä: yleiskaava Yleiskaavan muutos Kajaanin keskustaajama 2030 Suunnittelualue käsittää Kajaanin keskustaajaman kaupunginosat (asemakaavoitetun alueen) laajennus- ja lähialueineen sekä Pärsänsuon risteysalueen eritasoliittymää varten. Alueen pinta-ala on ha. Alueella asuu noin asukasta. Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava (hyväksytty 1992) on pääosin toteutunut ja hyvin monet asiat ovat muuttuneet. Yleiskaavan muutoksessa on otettava huomioon valtioneuvoston päätökset valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (2000) ja niiden tarkistuksesta (2009). Museoviraston laatima inventointi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (2010). Keskustaajaman alueella RKY-kohteita ovat: Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus ja voimalaitokset, Kauppakadun funkistalot, Raatihuoneentori, kirkot ja rautatieasema ympäristöineen. Aikataulu Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville Kevät 2011 Lähtökohdat, selvityksiä Tavoitteet, kehityskuvia Vaikutusten arviointi alkaa Luonnos käsittelyyn ja nähtäville: mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja Kevät 2012 Kainuun maakuntakaava (2009) edellyttää muutoksia yleis- Palautteen huomioon ottaminen, selkaavaan mm. liikenteen osalta. vitysten ja suunnitelmien täydentäminen ja ehdotukseksi kehitettävän Yleiskaavaa varten on käytettävissä selvityksiä ja suunnitelmia vaihtoehdon valinta Kajaanin yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä, liikentees- Syksy 2012 tä ja yhdyskuntateknisestä huollosta, ympäristövaikutuksista, kulttuuri- ja luonnonympäristöstä. Niistä tehdään yhteenveto- Alustavan ehdotuksen esittely ja vaija ja täydennetään tarpeen mukaan. kutusten arviointi Kevät 2013 Uutena tai päivitettävänä on tarpeen tehdä mm. kaupan palveluverkkoselvitys, liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä vai- Kaavaehdotus käsittelyyn ja nähtäkutusten arviointiin selvitykset energiatehokkuudesta ja il- ville: mahdollisuus antaa lausuntoja maston muutokseen sopeutumisesta. ja kirjallisia muistutuksia Syksy 2013 Myös syksyllä 2011 valmistuvassa EU-rahoitteisessa Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeessa (sivulla 8) tehtävät selvitykset Lausuntojen ja muistutusten käsitteja suunnitelmat ovat yleiskaava-aineistoa. ly, ehdotuksen viimeistely ja sen hyväksymisestä päättäminen Kevät 2014 Ajanmukainen yleiskaava ja sen yhteydessä tehdyt selvitykset vähentävät tarvetta tehdä selvityksiä asemakaavoitusta ja muuta päätöksentekoa varten. Kajaanin kaupungin tonttitarjonta Kajaanin kaupungin tonttitarjonta löytyy TONTTIPÖRSSISTÄ, jonne pääsee joko Kajaanin kaupungin kotisivuilta: tai suoraan:

3 Asemakaavoitus Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki 3 Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti rakentamista ja muuta maankäyttöä niin, että paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuva, hyvä rakentamistapa, olemassa oleva rakennuskanta ja lainsäädännön vaatimukset otetaan huomioon. Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja yleiskaava otettava huomioon. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta. Kajaanin keskustaajama Valmistuneet Vesiliikuntakeskus 52. Kangasmaasto, pientaloalue 67. Petäisenranta, 2. vaihe, yritysalueen kehittäminen 68. Kisatie 30-32, päivittäistavarakaupan laajennus 70. Rinnekoulu, pientaloalue 72. Kangaskatu ja Kulmakuja, vähäinen muutos katualueella kaupunginosa kortteli 10, Raatihuoneentorin liikerakennus 75. Vienankatu 14, Lunkan kerrostalokortteli 77. Törmäpurontie, pientalotonttien laajennus 78. Ammeniemi Vihtaniemi, ranta-asemakaavan kumoaminen 79. Sotalapsentie 24, vähäinen tontin rajan muutos Näin otat yhteyttä MAANKÄYTTÖPALVELUT Käyntiosoite: KAUPUNGINTALO, POHJOLANKATU 13, Postiosoite: PL 132, KAJAANI Asiakaspalvelu: Maankäyttöpalvelut, 3.kerros, siipi B, fax Syksystä alkaen kaupungintalon Info, ma-pe klo 8-16 Sähköpostit: Kirjattava (virallinen) asiointi: muut asiat: Vireillä 40. Terran edusta Asemakaavamuutoksen tavoite on täydentää kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuin- ja liikekerrostalojen rakentaminen Niskantielle Kajaaninjoen rantamaisemaan. Kaavaehdotus tulee nähtäville Prikaatintien lämpökeskus Asemakaavan tavoite on muodostaa tontti uudelle kiinteän polttoaineen lämpökeskukselle ja lisätä asemakaavan virkistys- ja suojaviheraluetta. Kaavaehdotus tulee nähtäville Linnan lukio Kaavamuutoksen tavoite on muuttaa ja laajentaa koulutontti liike- ja toimistokäyttöön, mahdollistaa lisärakentaminen, laajentaa suojellun Kainula-rakennuksen käyttötarkoitusta ja tarkistaa Sissikujan pysäköintiä. Asemakaavalla ratkaistaan myös koulurakennusten suojelu. 71. Sepänkatu Kaavamuutoksen tavoite on parantaa liiketoiminnan edellytyksiä laajentamalla teollisuustonttia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Kaavasta on valitettu Oulun hallinto-oikeuteen. 80. Renforsin Rannan laajennus Tavoite on laajentaa Renforsin Rannan yritystoimintaa UPM-Kymmenen omistamalle tehdasalueeksi aidatulle alueelle. Kaavaehdotus on ollut nähtävänä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Harjukatu 7 Tavoite on laajentaa Puistolan asuntoaluetta entisen luontokoulu Siimeksen tontille. Kaavaehdotus tulee nähtäville Koposentie 12 Tontin rajan muutos. Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos. Kaavaehdotus on ollut nähtävänä. Ympäristötekninen lautakunta käsitteli ehdotuksen Betonitie 1 ja 3 Tavoite on edistää yritystoiminnan sijoittumista Betonitien teollisuusalueelle muuttamalla korttelin käyttötarkoitusta muuttuneisiin tarpeisiin sopivaksi. Kaavaehdotus tulee nähtäville keväällä Betonitie 6-14 Tavoitteena on kumota vanhentunut asemakaava rakentamattomalta Betonitien osalta ja toteutumattomalta teollisuusalueelta sekä ympäröivältä virkistysalueelta. Kaavan kumoaminen tulee nähtäville keväällä Varastokatu Tavoite on laajentaa yritysalueen tontteja hyödyntäen käyttämätöntä yleistä pysäköintialuetta ja muuttaa korttelin käyttötarkoitus vastaamaan yritysalueen luonnetta valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen piirissä. Kaavaehdotus tulee nähtäville loppuvuodesta Rajavartiosto 1. vaihe Kaavamuutoksen tavoite on Rajavartiolaitoksen toiminnan supistumisen myötä sijoittaa alueelle lisää asumista ja luoda alueesta viihtyisä ja vetovoimainen asuinalue. Alue sijaitsee keskellä kaupunkirakennetta lähellä keskustan palveluja. Luonnossuunnitelmissa asumista n k-m2 nykyiset ja uudisrakennukset, erityisasumista n k-m2 nykyiset rakennukset ja liike- ja toimitilaa n k-m2 nykyiset ja uudisrakennukset. Selvitysvaiheessa Seuraavat asemakaavahankkeet tulevat todennäköisesti vireille. Aluerajaukset ovat likimääräisiä ja vireilletulojärjestys on avoin. Hanke voi tulla vireille useassa osassa tai tässä esitettyä pienempää tai laajempaa aluetta koskevana. A. Rajavartiosto Vaihe 2. Suunniteltu asumista n k-m2 uudisrakentamista, liike- ja toimitilaa n k-m2 nykyiset rakennukset. B. Petäisenniska Timperintie-Kiilakatu Tavoite on mahdollistaa teollisuusalueen kehitys monipuolisena yritystoiminnan alueena ja selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä. C. Hupari Selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alueelle asumista. Asiakaspalvelu ja ajanvaraukset: suunnitteluavustaja Anja Hyrkäs: Asemakaavoitus ja asemakaava-alueen poikkeamisluvat: kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, ajanvaraus kaavoitusarkkitehti Pirjo Honkanen, ajanvaraus kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, kartoittaja Sisko Marketta Moilanen, D. Asemakaavan muutoksia ydinkeskustan kortteleissa Kortteleiden asemakaavaa ajanmukaistetaan tarpeen mukaan osana keskustan kehittämistä. E. Ponttoonisilta Katualueen liikenneturvallisuuden parantaminen ja yhtiönrannan sataman kehittäminen. F. Palokankaan kioski Tontin laajentaminen. G. Pohjois-Kättö Kätön pientaloalueen laajentaminen ja Heinisuontien yritysalueen kehittäminen. H. Asemanseutu ja matkakeskus Kajaanin rautatieasema puistoineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavalla ratkaistavia asioita ovat mm. alueen rakennussuojelu ja uusi matkakeskus. Kaavoitus käynnistyy Vähäisiä asemakaavan muutoksia esim. kerrosluvun tai tontin rajan tarkistuksia Otanmäen ja Vuolijoen kaupunginosat Valmistuneet Otanmäen pientaloalue, asemakaavan tarkistaminen 76. Kaivosmittaajantie, asemakaavan kumoaminen Selvitysvaiheessa I. Uunimiehentie, asemakaavan kumoaminen J. Otanmäen keskustan kulttuuriympäristö Vuolijoen kaupunginosan asemakaavan tarkistaminen Yleiskaavoitus: yleiskaava-arkkitehti Irmeli Hanka, ajanvaraus maankäyttöinsinööri Sanna Seppänen Haja-asutusalueen poikkeamisluvat: kaavasuunnittelija Jyrki Ruhanen, suunnitteluavustaja Aila Karjalainen, ma-to klo 8-12

4 i P P i j i i 4 Kajaani 360 v Vuoden 2011 kunnallistekniikan ja vesihuollon rakennushankkeet VUOLIJOKI ikol 75 Vuolijoki km V uu ilmi i joki V V5 V5 okmo i iik l Vim lilmi OTANMÄK I Pi i V im li P 120 oik l m i lm lmi Vlk j km 0 0.5km km Copyright Kajaanin kaupunki Päällystäminen Vesijohdon ja kadun rakentaminen u lmi HANKETUNNISTEET Sillat Vesijohtohanke o uu ij okmo o uu. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet 2011 on selitetty sivun 5 laatikossa Hankkeen numero kartalla, esim. 1 k Pelkkä katu / muu rakentaminen Jätevesiviemärihanke KARTAN ULKOPUOLELLA Urheilu- ja ulkoilualueet sekä satamat Hankkeen numero, esim Sivolanniemen / Koutaniemen vedenottamo

5 Kajaanin kaupunki Kunnallistekniikka investoi vuonna 2011 katujen päällystämiseen ja kadunrakentamiseen yhteensä noin 4,9 miljoonaa euroa. Kajaanin Veden investoinnit vesihuoltoverkostojen osalta on 1,7 miljoonaa euroa. Vanhojen sorapintaisten asuntokatujen päällystämistä tehdään luettelon mukaisesti kymmenellä kadulla sekä edellisinä vuosina saneerattujen katukohteiden päällystämistä 13 eri kohteessa. Asuntokatuja päällystetään mm. Ylä-Lehtikankaalla, Purolassa, Huuhkajavaarassa sekä Hetteenmäessä. Lisäksi päällysteitä uusitaan pintaamalla kunnossapitotöinä. Vesihuollon ja kadun rakentamisen kohteita on listalla yli 20. Merkittävin rakennuskohde on Purola. Alueella saneerataan vesihuoltoa ja katurakenteita noin 2 km pituudelta. Alue käsittää Lamminkadun ja Kansakoulunkadun välin yhdyskatuineen Makkolankadun länsipuolella. Alueen asfaltointi ja viimeistelyt tehdään tämän hetkisen ohjelman mukaisesti vuonna Muita merkittäviä kohteita vuoden aikana ovat Komiahontien saneeraus 900 metrin matkalla ja Menninkäisentien rakentaminen Lohtajalla, jolla valmistellaan Kangasmaaston uuden asuntoalueen rakentamista ja käyttöönottoa. Liikenneturvallisuutta parannetaan kiertoliittymien rakentamisella Teppanassa, Ahontien-Teppanantien kiertoliittymä sekä Petäisenniskassa, Kehräämöntien kiertoliittymä. Kehräämöntien kiertoliittymän yhteydessä rakennetaan myös uusi katu Lankkukuja sekä parannetaan Nuaskadun-VT5 liittymän tasausta. Liikenneturvallisuushankkeet 1 Ahontien-Teppanantien kiertoliittymä 2 Lönnrotinkatu-Vuorikatu suojatiejärjestelyt Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki 5 Vuoden 2011 kunnallistekniikan ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen rakennushankkeet Päällystäminen 10 Rouskutie 11 Kuukusenkuja 12 Valmuskankuja 13 Laavutie 14 Tuohustie 15 Hiillostie 16 Vipusenkatu 17 Katajankierto 18 Mäkitörmä 19 Kätönpolku 20 Tähtitie Lisäksi edellisten vuosien saneerauskohteita 13 kpl, joissa tehdään päällystämisja viimeistelytöitä. Päällystetään nimetyt asuntokadut. Lisäksi suoritetaan kunnossapitoasfaltointeja eri puolilla kaupunkia. Vesihuollon ja kadun rakentaminen 30 Repolaisentie (Työmiehent.-Huuhkajantie) 31 Komiahontie (Kumputie-Kätönkuja) 32 Komiahontie (Puutavarantie-Kumputie)+ Yrjöntien haara 33 Kontionkuja 34 Menninkäisentie 35 Hunajakuja 36 Viertokatu (Purolantie-Makkolankatu) länsi 37 Lamminkatu (Pyykönkatu-Makkolankatu) länsi 38 Hetteenkatu 39 Pyykönkatu 40 Kansakoulunkatu (Purolantie-Makkolankatu) länsi 41 Niittykatu (Lamminkatu-Kansak.katu) länsi 42 Laitakatu (Mäntykatu-Käpykatu) 43 Leirikatu (Keskuskatu-Kasarminkatu) 44 Mielikinpolku 45 Oravantie ja Revontie 46 Putkinotkontie 47 Yrittäjäntie 48 Kehräämöntien kiertoliittymä Kajaanin Vesi -liikelaitos 49 Nuaskatu 50 Lankkukuja Rakennetaan ja peruskorjataan nimetyt kadut sekä vesihuoltoa yhteistyössä Kajaanin Veden kanssa. Pelkkä katu / muu rakentaminen 60 Eliaksenpolun muotoilu 61 Laidunpolku 62 Paimenpolku 63 Varsapolku 64 Ketotie 65 Pyykönpuron tieympäristö Puistot 71 Sokajärven kunnostaminen 72 Keskustan puuston uusiminen 73 Kätönlammen kunnostus 74 Soidinsuonpuiston kunnostaminen 75 Särkipuistonpolku 76 Leikkikentät, Varsapuisto 77 Kukonpolku klv NRO Jätevesiviemärisaneeraukset 1 Tehdaskadun pumppaamoon tulevan jätevesirunkoviemärin saneeraus 2 Niittykadun jätevesirunkoviemärin saneeraus 3 Vesijohtosaneeraukset Merkittävien investointien toteuttaminen alkamassa Ämmänpuisto runkovesijohto ja mittauskaivon siirto Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat 80 Nakertajan lähiliikunta II-vaihe Sillat 90 Koivukosken sillan vesieristys ym. Kajaanijoen kulttuuriympäristön kunnostus 110 Tervakanavan peruskorjaus Vuolijoki - Otanmäki 120 Kaivosmittaajantie 121 Kelotie/Käpyoksantie Lisätietoja Matti Nousiainen p Jari Kauppinen p Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet vuonna 2011 Toimenpide Pätkäsujutus Pätkäsujutus Uudistaminen ja mittauskaivon siirto 4 Törmäpurontie 25 Eristäminen katualue 5 Lehtokuja 34 Eristäminen katualue 6 Nakertajan alueen talousveden saannin Kytkentäjohdon varustaminen varmistaminen paineenrajausvarustein Laitos ja pumppaamo saneeraukset 7 Sivolanniemei /Koutaniemen vedenottamo Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 8 Peuraniemen jätevesipuhdistamon välppä Välpän uusiminen Kajaanin Veden vuosi 2011 on rakentamisen osalta vielä pitkälti muutaman edellisvuoden kaltainen: vanhenevaa vesihuoltoverkostoa saneerataan katusaneerauksen yhteydessä (tosin ennätyksellistä vuotta 2010 vähemmän) ja muita investointeja toteutetaan suhteellisen niukasti. Näistä merkittävimpiä ovat Peuraniemen jätevedenpuhdistamon välppien uusinta ja varavedenottamon suunnittelu sekä aikataulun salliessa rakentaminen Koutaniemen Sivolanniemeen. Investoinnit suunnitelmavaiheessa Kainuun ELY-keskuksen vetämän jätevesilietteen ja eloperäisen jätteen käsittelyä Kainuussa selvittäneen hankkeen todennäköisimpänä lopputuloksena on, että jätevesiliete kompostoidaan jatkossakin maanparannusaineeksi, kompostointipaikka muuttunee Auralasta Majasaareen viimeistään nykyisen luvan päättyessä Lietejätehuollon saatua ratkaisunsa, Kajaanin Vesi suunnittelee Peuraniemen jätevedenpuhdistamon vanhentuneen ja alimittaisen lietteen kuivauksen uusiksi siten, että se valmistuu samoihin aikoihin uudistuneen lietejätehuollon kanssa. Siirtoviemärille sittenkin rahoitusta Peuraniemen ja Otanmäen jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat ovat Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa päivitettävänä. Lupahakemuksia joulukuussa 2010 jätettäessä vaikutti siltä, että Kajaanin Veden vuoden 2009 lopussa esittämälle Otanmäki-Kajaani siirtoviemärille/-yhdysvesijohdolle ei rahoitusta järjesty. Vuodenvaihteessa selvisi, että rahoitusta valtion vesihuoltotyönä olisi tiedossa. Arviolta noin 4,5 miljoonan euron hankkeeseen on saatu Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoitusta 1,2 miljoonaa euroa. Kainuun maakuntavaltuusto osoitti hankkeeseen Kainuun kehittämisrahaa 0,9 miljoonaa euroa eli tukea yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Kajaanin Vesi ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat allekirjoittaneet hanketta koskevan aiesopimuksen, jonka mukaisesti Kajaanin Vesi teettää kesään mennessä hankkeesta yleissuunnitelman. Yleissuunnitelman pohjalta Kajaanin Veden johtokunta tekee esityksensä linjauksesta ja rahoituksesta kesäkuussa tai viimeistään elokuun alkupuolella. Ympäristötekninen lautakunta lausuu näkemyksensä linjauksesta elokuussa ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus elosyyskuun vaihteessa. Mikäli päätös on siirtoviemärille myönteinen, alkaa yksityiskohtainen suunnittelu, jonka tulisi olla valmis vuoden loppuun mennessä ja varsinainen toteutus on vuonna Periaatteellisia linjausvaihtoehtoja ovat Otanmäestä Vuottolahden kautta Mainuaan ja 5-tien vartta Peuraniemeen kulkeva linjaus tai Vuottolahdesta Itärannan ja Vuoreslahden kautta Peuraniemeen kulkeva linjaus. Ensimmäinen linjaus on pituudeltaan vajaat 40 km ja se edesauttaa Majasaaren jätekeskuksen liittämistä järjestettyyn vesihuoltoon ja on kustannuksiltaan halvempi. Jälkimmäinen linjaus on noin 10 km pidempi ja sen vaikutuspiirissä on enemmän mahdollisesti viemäröitäviä kiinteistöjä. Molemmissa vaihtoehdoissa kiinteistöjen liittyminen siirtoviemäriin tapahtuu pääsääntöisesti kiinteistöjen yhdessä muodostamien vesihuoltoosuuskuntien kautta, sillä viemäri on todennäköisesti suurimmaksi osaksi paineviemäriä, johon pystytään liittymään vain jätevesipumppaamoiden kohdilla. Hanke vaatii toteutuakseen vielä Kajaanin kaupungin osallistumista kustannuksiin tavalla tai toisella, sillä Kajaanin Vedelle edullisin tapa entisen Vuolijoen alueen jätevesihuolto olisi rakentaa Otanmäkeen uusi jätevedenpuhdistamo. Siirtoviemärillä ja yhdysvesijohdolla lisätään vesihuollon varmuutta ja mahdollistetaan hajaasutusalueiden viemäröintiä. Juha Nurminen, johtaja

6 6 Kajaani 360 v Veden laatu vuonna 2010 Kajaanin Veden toimittama talousvesi on kokonaisuudessaan pohjavettä. Kajaanin kaupungin alueelle vesi pumpataan Hannusrannan, Heterannan, Matinmäen, Mustikkamäen, Salmijärven sekä Koutaniemen pohjavedenottamoilta. Pohjaveden laatu täyttää talousvedelle asetettavat vaatimukset ja suositukset, minkä takia pohjavettä ei käsitellä. Ainoastaan Matinmäen pohjavesi käsitellään kalkkikivialkaloinnilla ja verkostoon lähtevä vesi desinfioidaan UV-laitteella, mikä otettiin käyttöön syyskuussa Vuolijoen, Otanmäen ja Mainuan alueelle vesi pumpataan Linnaharjun vedenottamolta Vieremältä. Linnaharjun veden ph:ta nostetaan Otanmäen uudella kalkkikivialkalointi laitoksella, joka otettiin käyttöön 2010 lopussa. Otanmäen alkalointilaitokselta Otanmäen ja Vuolijoen verkkoon lähtevä vesi desinfioidaan uudella UV-laitteella, mikä otettiin käyttöön yhtä aikaa kalkkikivialkaloinnin kanssa. Vuolijoen vesisäiliöllä Otanmäen alkalointilaitokselta ja Vuolijoen Kuusirannan vedenottamolta tuleva vesi desinfioidaan vielä UV-laitteella ennen veden jakelua Vuolijoen vesijohtoverkostoon. Vuolijoen UV-laitteisto on otettu käyttöön kesäkuussa Merkittävin investointihanke vuonna 2011 on Koutaniemen Sivolanniemen vedenottamon suunnittelun ja rakentamisen aloitus. Jäteveden laatu vuonna 2010 Kajaanin kaupungin jätevedet käsitellään Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla. Peuraniemen jätevedenpuhdistamo koostuu kemiallisesta saostuksesta ja biologisesta suodatuksesta. Lisäksi Vuolijoella ja Otanmäessä on jätevedenpuhdistamonsa. Vuolijoella on bioroottorilaitos ja Otanmäessä kosteikkopuhdistamo. Jätevedenpuhdistamoiden tuottama liete kompostoidaan Auralan kompostialueella ja kompostointituote käytetään kaatopaikan maisemointiin. Jätevedenpuhdistamoiden käsiteltävän jäteveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Tämän lisäksi tarkkaillaan puhdistetun jäteveden vaikutuksia Oulujärveen. Peuraniemen, Vuolijoen ja Otanmäen jätevedenpuhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehtojen vaatimukset vuonna Jätevedenpuhdistamoiden tilastotietoja löytyy Kajaanin Veden nettisivulta: www. kajaaninvesi.fi. Talousveden laatu 2010 Tutkimus Yksikkö Linnan- Kuusi- Hete- Salmi- Matin- Hannus- Mustikka- Kouta- Rajaharju ranta ranta järvi mäki ranta mäki niemi arvot Koliformiset bakteerit pmy/100ml n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 0 E.coli pmy/100ml n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 n.<1 0 Pesäkkeiden lukum. pmy/ml n.<1 42 6,4 2 n.<1 n.<1 n.<1 1,5 ph 6,6 6,5 7,6 8,1 8,1 6,7 7,4 6,9 6,5-9,5 sähkönjohtavuus μs/cm 42, , ,5 44, ,5 <2500 Rauta Fe μg/l <20 28 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <200 Mangaani μg/l 5 <5 15,6 <5 <5 <5 <5 <5 <50 Sulfaatti SO4 mg/l <5 <5 9 6,4 5,1 <5 5,6 <5 <250 Kloridi mg/l <2 4,6 2,5 <2 <2 <2 <2 <2 <250 Nitraatti NO3 mg/l <1 <1 2 <1 1 <1 <1 <1 <50 Liuennut happi mg/l 6,5 9,4 4,2 8,5 10,5 7,5 7,9 6,5 Alkaniteetti mmol/l 0,3 0,33 0,72 0,68 0,89 0,33 0,55 0,33 Hiilidioksidi CO2 mg/l 9,5 9 2,4 <0,5 0,86 6,3 3,1 3,75 Konaiskovuus mmol/l 0,1 0,2 0,44 0,36 0,47 0,14 0,28 0,13 Virtaamat m3/d Jätevedenpuhdistamojen tulokset vuodelta 2010 Kajaani Vuolijoki Otanmäki Tutkimus Tuleva Lähtevä Lupaehto Tuleva Lähtevä Lupaehto Tuleva Lähtevä Lupaehto jätevesi vesi jätevesi vesi jätevesi vesi Kokonaisfosfori (mg/l) 9,1 0,28 <0,5 6,7 0,23 <1 3,4 0,035 <3 Puhdistusteho (%) 97 >90 97 >90 99 >80 BOD7 (mg/l) 188 6,6 <15, ,4 53 3,3 <30 Puhdistusteho (%) 96 >90 95 >90 94 >70 COD (mg/l) < ,1 <125 Puhdistusteho (%) >75 99 >75 Kiintoaine (mg/l) < ,1 <125 Puhdistusteho (%) >90 99 >90 Typpi (mg/l) ,74 Puhdistusteho (%) Virtaamat (m3/d) Lisätietoja jätevedenpuhdistamon toiminnasta antaa Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö, p Saneeraus ja uudisrakentaminen (m) vuosina Verkostojen putkipituudet 2010 Vesijohdot Muovi 480 km 87 % Valurauta tms. 71km 13 % Yhteensä 551 km Saneerattu Uudisrakennettu Jätevesiviemärit Muovi 242km 87 % Betoni 37 km 13 % Yhteensä 279 km Hulevesiviemärit Muovi 66 km 38 % Betoni 108 km 62 % Yhteensä 174 km Kaikki yhteensä 1004 km Vesihuoltoverkoston kuntoa parannetaan Kajaanin Vesi parantaa vesihuoltoverkoston kuntoa saneeraamalla vanhentuvaa vesihuoltoverkostoa. Saneeraukset toteutetaan vuonna 2011 pääosin katusaneerausten yhteydessä. Ns. aukikaivamattomilla sujutusmenetelmillä saneerauksia suoritetaan vain yksittäisiä kohteita, jotka sijaitsevat puisto- ja metsäalueilla. Lähivuosina Kajaanin Veden noin tuhannesta verkostokilometristä noin 100 km vaatii saneerausta. Vuonna 2010 vesihuoltoverkostoa saneerattiin lähes 11 km. Saneerausten yhteydessä rakennettiin myös lisää hulevesiviemäriverkostoa noin 3,5 km. Hulevesiviemäröinnillä pyritään poistamaan sade- ja kuivatusvedet jätevesiviemäriverkostosta. Sade- ja kuivatusvedet kuormittavat jätevedenpuhdistusta ja aiheuttavat viemäritulvia. Lisätietoja verkostosaneerauksista antaa verkostopäällikkö Markku Piirainen,

7 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki 7 Kajaanin Vesi liikelaitos Onnelantie Kajaani asiakaspalvelu (08) avoinna ma-pe klo fax (08) vikapäivystys Kajaanin Veden vesi- ja viemäriverkostoihin liitytään palauttamalla kirjallinen liittymishakemus Kajaanin Vedelle. Hakemuksen perusteella kiinteistön liittymisestä tehdään liittyjän ja Kajaanin Veden kesken kirjallinen sopimus, jossa määritellään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut, tonttijohtojen liittämiskohdat, padotuskorkeudet ja muut mahdolliset ehdot. Kiinteistö, joka liittyy tai on liittynyt laitoksen jätevesiviemäriin, on laitoksen antamassa kohtuullisessa määräajassa velvollinen liittymään myös laitoksen hulevesiviemäriin, jos kiinteistö sijaitsee Kajaanin Veden huleveden toiminta-alueella. Hulevesiliittymisestä voi anoa vapautusta (vesihuoltolaki ) ympäristösuojelutarkastajalta; Paula Malinen p Tonttijohtojen uusiminen Vesihuollon uusimistyön yhteydessä katualueen tonttijohdot (vesi- ja jätevesiviemärit) uusitaan tonttirajaan saakka (yleisellä alueella maksimissaan 15 m:n matka runkolinjasta). Kiinteistön puoleisten vanhojen tonttijohtojen uusiminen voi tulla ajankohtaiseksi vesihuollon uusimistyön yhteydessä. Kiinteistöt voivat uusituttaa omalla kustannuksellaan vanhat tonttijohdot esim. paikallisilla LVI-alan urakoitsijoilla, joilla on kyseiseen työhön ja työn valvontaan riittävä pätevyys (kvv-työnjohtajan pätevyys). Laskutus, mittareiden luenta ja vaihto Kajaanin Veden laskutuskausi on vuosineljännes. Vuodessa on kolme arviolaskua ja yksi tasauslasku. Joka vuosi luetaan jonkun alueen vesimittarit laitoksen toimesta. Mittarinlukija käy lukemassa ko. alueen vesimittarit ja tarkistaa samalla niiden kunnon. Muille kuluttajille lähetetään mittarinlukukortti, jonka voi palauttaa Kajaanin Vedelle. Kajaanin Vesi suorittaa vesimittareiden määräaikaisvaihtoja 15 vuoden välein. E-laskutus Vesi- ja jätevesilaskun maksamisessa on mahdollisuus käyttää E-laskua. Lisätietoja Kajaanin Veden asiakaspalvelusta p. (08) Asiakaspalvelu avoinna mape klo 9-15, käyntiosoite; Onnelantie 10. Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa ollaan päivittämässä parhaillaan. Suunnitelmaluonnos on ollut nähtävillä Vesihuoltosuunnitelman laatimisvelvoite on määritelty vesihuoltolaissa. Vesihuoltosuunnitelma ei ole kuntaa sitova oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan se on luonteeltaan tavoitteellinen suunnitteluväline, jossa osoitetaan, millä tavoin vesihuolto aiotaan järjestää koko kunnan alueella. Uudessa suunnitelmassa haluttiin tuoda entistä paremmin esiin koko kaupungin alueen vesihuollon nykytilaa, jotta voitaisiin paremmin hahmottaa ja arvioida vesihuollon tulevaisuudennäkymiä. Kajaanissa vesihuolto on järjestetty kunnallisen vesihuolto liikelaitoksen lisäksi 12 vesihuolto-osuuskunnan ja kahden pienemmän vesiyhtymän toimesta. Edellisen, vuonna 2004 valmistuneen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti vesihuolto on haja-asutusalueella järjestetty osuuskuntavetoisesti. Kajaanin suhteellisen laaja maapinta-ala ja hajallaan tienvarsi- ja ranta-asutuksena sijaitsevat kylät ovat osaltaan vaikuttaneet erillisten osuuskuntamuotoisten vesihuoltolaitosten syntyyn. Kajaanin Vesi liikelaitoksen verkostoon on liittyneenä noin kiinteistöä, kun osuuskuntien liittyjämäärät vaihtelevat välillä kiinteistöä. Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma luonnoksessa esitetyt vesihuollon tavoitteelliset toimenpiteet on jaoteltu vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden lisäksi asemakaava- ja yleiskaava-alueiden, sekä ranta-alueiden mukaisesti alueittain. Yhtenä tavoitteena uudelle vesihuollon kehittämissuunnitelmalle olikin, että jokainen kuntalainen pääsee suunnitelmaan tutustuessaan helposti kiinni oman alueensa tietoihin. Lisäksi suunnitelmaan on tuotu myös lisää perustietoa vesihuollon järjestämisestä, jonka myötä suunnitelman toivotaan palvelevan tietolähteenä entistä laajempaa käyttäjäkuntaa. Suunnitelmassa kehittämistarpeet on esitetty kahdessa eri tavoin jäsennellyssä taulukossa (taulukot 2 a ja 2 b). Taulukossa 2 a on ensiksi ilmoitettu vesihuoltolain 6 :n perusteella tärkeät kehittämiskohteet (suurehkon asukasjoukon tarve, terveydelliset ja/tai ympäristönsuojelulliset syyt), jonka jälkeen taulukosta löytyy luettelona kaikki Kajaanin kaupungin alueet, mahdollisine kehittämistarpeineen. Taulukossa 2 b kehittämistarpeet on jaoteltu osa-alueisiin aihepiirin mukaan; kaavoitus, vedenhankinta, jätevesien viemäröinti ja käsittely, hulevesien hallinta, hallinnolliset toimenpiteet ja haja-asutusalue. Luonnosvaiheessa taulukoissa on vielä jonkin verran tyhjää ja tavoitteena onkin että tiedot täydentyvät nähtävilläoloaikana jätettyjen lausuntojen ja mielipiteiden myötä, sekä tulevien suunnitelmapäivitysten yhteydessä. Kehittämissuunnitelma on laadittu Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan kunnallistekniikka-, maankäyttö- ja ympäristönsuojelu tulosalueiden toimesta, jonka lisäksi Kajaanin Vesi liikelaitos on vastannut omaa toimintaansa koskevien osuuksien laatimisesta. Suunnitelman käytännön toteutuksen tukena on ollut 15 henkinen ohjausryhmä, joka on kokoontunut suunnittelutyön aikana ohjaamaan suunnitelman sisältöä. Ohjausryhmään kuului edustajat varsinaisen työryhmän jäsenten lisäksi Kajaanin kaupungin ympäristöteknisestä lautakunnasta, Kainuun ELY keskuksesta, Kainuun maakunnan ympäristöterveydestä, sekä viidestä hajaasutusalueen vesihuoltolaitoksesta ja yhdestä kyläyhdistyksestä. Lisäksi suunnitelmaluonnoksen nähtävilläoloaikana suunnitelmaluonnos lähetettiin kommentoitavaksi vesihuoltolain valvontaviranomaisille, naapurikuntiin, rakennusvalvontaviranomaiselle, Kainuun maakunta kuntayhtymän alueidenkäytölle, kaikille Kajaanin kaupungin alueella toimiville vesihuoltolaitoksille, sekä Kainuun pelastuslaitokselle. Laajalla yhteistyöllä eri tahojen toimijoiden kanssa haluttiin varmistaa se, että mahdollisimman moni näkökulma tulee huomioitua, vesihuollon tulevaisuutta suunniteltaessa. Jatkossa suunnitelmaa on tarkoitus päivittää puolivuosittain, jolloin suunnitelma saadaan paremmin käyttöön sen pysyessä paremmin ajan tasalla. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tavoitteellinen suunnitteluväline, jossa osoitetaan, millä tavoin vesihuolto aiotaan järjestää koko kunnan alueella Vanhaa Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa ollaan päivittämässä suunnitelmalla vuosille Jatkossa suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain ja päivitetään valtuustokausittain Suunnitelma on Kajaanin kaupungin nettisivuilla. > pikalinkit: vesihuollon kehittämissuunnitelma luonnos

8 8 Kajaani 360 v Kajaanin kaupukikeskusta -hanke on edennyt luonnosvaiheeseen Huhtikuussa 2010 käynnistyi EU-rahoitteinen Kajaanin keskustan kaksivuotinen kehittämishanke. Hankkeen tavoiteraportti valmistui syyskuussa ja huhtikuussa 2011 on valmistunut yleissuunnitelmaluonnos, joka käsittää seuraavat osa-alueet: - katualueiden yleissuunnittelu painottaen kävelyalueen laajentamista ja kevyen liikenteen olosuhteiden ja katumiljöön parantamista - keskustan pysäköintijärjestelyjen suunnittelu - Kruununpuodinmäen sillan tavoitteiden määrittäminen ja yleissuunnittelu - jokirantojen puistoalueiden yleissuunnittelu. Yleissuunnitelmassa ehdotetaan toimenpiteitä, joilla ydinkeskusta kytketään paremmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä luodaan toimiva ja viihtyisä kevyen liikenteen ympäristö. Kruununpuodinmäen uudelle ajoneuvoliikenteen sillalle ja katulinjaukselle on tutkittu erilaisia vaativaan ympäristöön sopivia ratkaisuja. Näiden perusteella on linjattu tavoitteet sillan jatkosuunnittelulle. Ahontien ajoneuvoliikenne ehdotetaan siirrettäväksi uudelle sillalle ja linnansilta ehdotetaan muutettavaksi kevyen liikenteen sillaksi. Kauppakadulla kävelykadun jatkeeksi ehdotetaan katuratkaisua, jossa jalkakäytäviä levennetään nykyisestä, mutta jossa yhdensuuntainen ajoneuvoliikenne on edelleen sallittu ja lyhytaikaiseen pysäköintiin on osoitettu paikkoja. Kauppatorista ja viereisestä ranta-alueesta ehdotetaan muodostettavaksi kaksoisaukio, joka sitoo ydinkeskustaa nykyistä paremmin vetovoimaiseen jokirantaan. Ajoneuvoliikenteen poistuttua linnansillalta avautuu mahdollisuus jokirantojen puistojen kehittämiselle kokonaisuutena. Yleissuunnitelmassa esitetään konsepti ja osa-aluekohtaiset parannustoimenpiteet puistolle. Näihin kuuluvat mm. rannan suuntaisten puistoreittien sujuvoittaminen ja uusi silta keskustan puoleiselta rannalta Kyynäspäänniemeen. Leikkipaikka ehdotetaan siirrettäväksi ja laajennettavaksi. päällinen pysäköinti aikarajoitettua sekä tarvittaessa maksullista. Luonnossuunnitelmat ovat nähtävillä Kajaanin kaupungin nettisivuilla. > Pikalinkit: Kajaanin kaupunkikeskusta hanke Keskustan pysäköinnissä ehdotetaan jatkossa painotettavan laadukasta maanalaista pysäköintiä nykyistä enemmän. Katualueilla pysäköintipaikkoja on tarkoitus vähentää sitä mukaa kun maanalaiset paikat lähietäisyydellä lisääntyvät. Maanalainen asiakaspysäköinti olisi maksutonta ja maan- Kajaani keilaa pohjakartta-alueensa alueella, pitää ottaa huomioon roudan vaikutus siten, että keilausta ei suoriteta liian varhain. Kaikki keilauslennon aikana tallennettu tieto esitetään pistepilvenä (kuva 2). Pistepilvi on kolmiulotteista kartoitustietoa, jossa näkyvät kaikki ne kohteet, joihin laserpulssit ovat keilauslennon aikana osuneet. Pistepilven pisteet luokitellaan omiksi pisteluokikseen, kuten maanpintaa, kasvillisuutta, rakennuksia ja erilaisia vesielementtejä edustaviin pisteluokkiin. Laserkeilauksen käyttö mm. kaupunkimallinnuksessa, väylä kartoituksessa, tulvakartoituksessa ja metsien inventoinnissa on voimakkaasti kasvamassa sekä kehittyvän teknologian että lisääntyneen kysynnän ansiosta. Kaupungin ilmalaserkeilaushanke Kuva 1. Laserkeilaus lentokoneesta. Kuva 2. Laserkeilausaineiston luokiteltu pistepilvi. Mitä laserkeilaus ilmasta on? Laserkeilaus perustuu lentokoneessa olevan keilaimen lähettämiin laserpulsseihin, jotka maanpintaan osuessaan heijastuvat takaisin vastaanottimeen (Kuva 1.). Tarkat paikannustiedot saadaan käyttämällä GPS- ja lentokoneen kallistumiskulmista kertovia inertialaitteita keilauslennon aikana. Niistä saatavien tietojen sekä laserpulssien kulkeman ajan perusteella saadaan paikannettua pulssiosuman saaneen kohteen tasosijainti ja korkeus. Verrattuna ilmakuvaukseen laserkeilausta voi tehdä myös pimeän aikaan. Keilauslentojen paras suoritusaika on keväällä ennen lehtien puhkeamista ja aluskasvillisuuden nousemista. Erityisesti aluskasvillisuudella on erittäin suuri merkitys maanpinnan tulkinnassa. Toisaalta keilauksessa, varsinkin maastomalli- Kajaanin kaupunki keilaa pohjakartta-alueensa tänä kesänä. Keilaushanke koostuu viidestä työvaiheesta, joita ovat suunnittelu, keilaus, maastomittaukset, laserpisteaineiston käsittely ja lopputuotteiden valmistus. Maastomittauksilla eliminoidaan keilauksen piilevät systemaattiset virheet. Keilattavalle alueelle mitataan muutamia kalibrointikenttiä eli n. 10 m:n ruudustoja, joiden koordinaatit ja korkeus mitataan 1 cm:n tarkkuudella. Maanmittauslaitoksen Ilmakuvakeskus tuottaa keilaamalla uutta valtakunnallista maaston korkeusmallia Kainuun alueella tänä kesänä. Kajaanin kaupungin maankäyttöpalvelut -yksikkö on tehnyt Ilmakuvakeskuksen kanssa sopimuksen kaupungin pohjakartta-alueen (kuva 3) keilaamisesta kaksinkertaisella tarkkuudella tässä yhteydessä. Lentokorkeus on noin 2000 m. Pistetiheys tule olemaan noin yksi piste/neliömetri. Tavoitteena on saada alueelta uusi tarkka korkeusmalli, jota voidaan hyödyntää tie- ja katusuunnittelussa, tulvarajan määrittelyssä, kaupungin metsäsuunnitelman laadinnassa sekä 3D-kaupunkimallin tekemisessä. Kaupunki uusii samalla kaavan pohjakartan korkeuskäyrät uuden korkeusmallin avulla (kuva 4). Tässä keilauksessa yksittäisen laserpulssin koko maanpinnalla on noin 60 cm, joten se ei ole ihmiselle millään tavalla vaarallinen. Tasotarkkuus on enintään 60 cm ja korkeustarkkuudeksi on arvioitu kovilla pinnoilla vähintään 15 cm. Kuva 3. Kajaanin kaupungille tehtävän tarkemman keilauksen rajaus on merkitty karttaan punaisena suorakaiderajauksena. Kuva 4. Laserkeilausaineistosta tuotettua korkeusmallia (ruutukoko 2 m x 2m) Paikkatietoinsinööri Jaakko Heikkinen maankäyttöpalvelut puh

9 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki 9 Rakennusmestari Eino Majava maalaiskuntaa ja Rakennusmestari Eino Majava kaupunkia rakentamassa Koulutus keskikoulu, Kajaanin Lyseo teknikon tutkinto, tie- ja vesirakennuksen opintosuunta Kuopio Ammattitaitoa ja pätevyyttä lisääviä kursseja mm. ylipanostajan pätevyys, työsuojeluhallitus ympäristönsuojelun perusopinnot, Turun yliopisto täydennyskoulutuskeskus liikkeenjohdon PD-koulutus, Kajaanin ammattikorkeakoulu Työura Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri, useita erilaisia työtehtäviä, työnjohtaja Rakennusliike M. Repo, Kainuun keskussairaalan rakennustyöt Tie- ja vesirakennuslaitos, rakennusmestari Kajaanin maalaiskunta, talonmies, rakennusmestari luku oli Kajaanijoen molemmin puolin hiljaiselon aikaa ja vuosikymmenen lopulla jouduttiin kokemaan ankara maaltapako Ruotsiin ja Etelä-Suomeen. lin puhuivat lehdistön myötävaikutuksella, että maalaiskunta tuhlaa rahansa huonosti pohjattujen katujen päällystämiseen. Salmijärvelle oli valmistunut maalaiskunnan kunnalliskoti vuonna 1967 ja sitä ennen Kuurnan koulun ensimmäinen vaihe. Kainuun keskussairaala valmistui vuonna 1969 ja näytti, että kaikki tarpeellinen on rakennettu. Keskussairaalan urakoitsijana toiminut Rakennusliike Mikko Repo sai Tallinnan Viru hotellin rakennusurakan ja työllisti siellä paljon kajaanilaisia rakennusmiehiä. Itse lähdin Ruotsiin, kuten monet suomalaiset, tehtaisiin ja metsätöihin. Suurimmassa osassa asfaltoituja katuja oli sen aikaisen asuntokatunormin mukaiset 60 cm rakennekerrokset, mutta siitä huolimatta oli haasteellista saada kadut viimeisteltyä nopeasti päällystyskuntoon. Toki pohjaamattomia katujakin päällystettiin ja osassa niitä on asfaltti vielä siedettävässä kunnossa, osassa routiminen on tehnyt tehtävänsä. Maauskon näivettymiskauden vuodet aiheuttivat myös yhteiskunnallisia ongelmia. Niistä oli kuitenkin selvittävä. Moni jäi Ruotsiin, moni palasi kuten minä, joka aloitin opiskelun Kuopion tekussa, vaikka työllisyystilanne rakennusalalla näytti edelleen heikolta. Valmistumiseeni, vuoteen 1973 mennessä kaikki näytti muuttuneen. Koululla oli ensimmäistä kertaa 20 vuoteen töihin värvääjiä ja kaikki ainakin tien- ja vesirakennuksen opintosuunnalta valmistuvat rakennusmestarit saivat välittömästi työpaikan, monella oli useampia tarjolla. Kostamus työmaan rakentamisen periaatepäätös Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmittiin Ensin rakennettiin rautatie, joka valmistui Kostamus työmaa vaikutti positiivisesti Kainuun työllisyyteen mutta myös muualla Suomessa rakennettiin infraa, etelässä moottoriteitä ja kaakosta alkaen maakaasuputkea. Talous elpyi, inflaatio kasvoi ja kuntien talous parani huippuunsa. Kajaaniin ja maalaiskuntaan palkattiin runsaasti lisää teknistä henkilökuntaa. Maalaiskunnalla oli Kätön alueella Kostamus alueeksi nimetty alue, johon rakennettiin vuokrarivitaloja ja niiden läheisyyteen vanhusten vuokrarivitaloja. Tätä aluetta varten rakennettiin Kainuun ensimmäinen kaukolämpöverkko. Kaupungin puolella kaukolämmön rakentaminen aloitettiin hieman myöhemmin. Joen molemmille puolille rakennettiin kouluja, päiväkoteja, kaupungintalo ja Kuusanmäkeen vesitorni, jonka kautta maalaiskunnan alueelle saatiin Matinmäen pohjavettä tasaisemmalla paineella. Kaupunki oli silloin vielä pintaveden varassa. Kaupungin ja maalaiskunnan yhteisenä hankkeena rakennettiin Peuraniemeen jätevedenpuhdistamo ja kumpikin osapuoli rakensi omalle puolelleen tarvittavat siirtoviemärit ja pumppaamot. Kajaanijoen alituksen toteutti Kainuun vesipiiri. Kuntalaiset muistavat kuitenkin parhaiten, että silloin päällystettiin katuja asfaltilla. Maalaiskunnassa asfaltointi oli uusi asia, sillä aikaisemmin oli päällystetty vain Kuurnantien pätkä ja siitä oli jo aikaa. Kuntaliitoksesta oli päätetty ja kuntalaiset joen molemmin puo- Hurja rakentamisen tahti jatkui vielä yhdistyneessä kunnassa. Rahaa rakennushankkeisiin oli varattu niin paljon, ettei niitä ehtinyt käyttämään, vaan ne siirtyivät seuraavalle vuodelle ja kasvoivat vuosi vuodelta. Toteuttajina saatiin moitteita siitä, ettei rakentamiseen ja ylläpitoon varattuja rahoja saatu käytettyä. Siirtomäärärahat pitkittivät lamaan vajoamista, mutta sinne taas lopulta vajottiin. Rahat loppuivat yhtä arvaamatta kuin olivat ilmaantuneetkin. Rahan puute ja työttömyys ovat muuttuneet kroonisiksi. On luotava maa(kunta)usko uus. Potkua saadaan TCtaloista, ajoneuvojen testausradasta ja kaivannaisteollisuudesta, jolla uusi liitosalue Otanmäkikin toivottavasti saadaan, raidekaluston valmistuksen ohella, uuteen kukoistukseen. Taloustilanne voi muuttua äkkiä, olkaa valmiit. Eino Majava rakennusmestari Kajaanin kaupunki, rakennusmestari, ympäristöasiantuntija Luottamustoimet Rakennuslautakunta, varajäsen Elinkeinolautakunta, varajäsen Vesilautakunta, puheenjohtaja Tielautakunta, jäsen Rakennuslautakunta, jäsen Vuohengin lukio, varajäsen Kaupunginvaltuusto, jäsen Kaupunginhallitus, varajäsen Kaupunginvaltuusto, jäsen Kaupunginhallitus, jäsen Kajaanin aikuiskoulutuskeskus Oy hallitus, puheenjohtaja Kaupunginhallitus, jäsen Kainuun Sato Oy hallitus, kaupungin edustaja 14. äänestysalue Ylä-Teppana, jäsen Kainuun Sähkö Oyj hallitus, kaupungin edustaja Korkea-asteen koulutuksen johtokunta, varajäsen Kaupunginvaltuusto, jäsen Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin ky hallitus, jäsen ja varajäsen Kajaanin Lämpö Oy hallitus, kaupungin edustaja 6. äänestysalue Teppana, puheenjohtaja Keskusvaalilautakunta, puheenjohtaja ,

10 10 Kajaani 360 v Kajaanin Keskuskoulun peruskorjaus Keskuskoulu sisäpihan puolelta. Kajaanin Keskuskoulu on vuonna 1952 valmistunut arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelema koulurakennus. Koulun yhteydessä oleva erillinen liikuntasaliosa on valmistunut vuonna Molemmat rakennukset ovat kivirakenteisia ja edustavat oman aikakautensa rakentamistapaa, jota on täydennetty eri vuosikymmenten aikana useilla pienemmillä muutoksilla ja korjauksilla. Keskuskoulu on rakennustaiteellisesti arvokas rakennus, joka on vahvistettu maakunnalliseksi suojelukohteeksi maakuntakaavassa Kestävistä ratkaisuistaan huolimatta aika on ajanut Keskuskoulun ohi monessa suhteessa, minkä vuoksi kouluun tehdään vuosien välillä merkittävä peruskorjaus. Sen tarkoituksena on sopeuttaa koulu vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita niin toiminnallisesti kuin rakennusteknisestikin. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa koulun ollessa toiminnassa samanaikaisesti rakennuksen eri osissa. Keskuskoulu on merkittävä osa Kajaanin kouluverkostoa ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. Koulun oppilasmäärä vaihtelee seuraavan viiden vuoden aikana n oppilaan välillä. Pinta-alallisestikin koulu on suuri, kokonaispinta-ala on noin m2. Nykyisestä yläasteesta koulun toiminta tulee lähivuosina painottumaan enemmän ala-asteen suuntaan. Lisäksi koulun yhteyteen tulee mm. aamupäivä- ja iltapäiväkerhotoimintaa, mikä muuttaa olennaisesti koulun luonnetta nykyisestä. Keskuskoulu on Kajaanin keskusta-alueen aluekoulu, jossa on varsinaisen koulukäytön lisäksi runsaasti myös muuta käyttöä. Keskuskoulu toimii kansalaisopiston, urheilutapahtumien, konserttien ja juhlien pitopaikkana. Vanhusväestön osuuden kasvaminen lisää tarvetta käyttää kunnallisia rakennuksia myös uusien käyttäjäryhmien tarpeisiin. Koulujen käyttöasteen tehostamista ja etenkin käyttöaikojen lisäämistä on pyritty ennakoimaan myös Keskuskoulun muutoksissa. Peruskorjauksen aikana tullaan kunnostamaan koulun piha-alueet, uusimaan talotekniikka, sopeuttamaan tilaohjelma koulun tarpeisiin, uusimaan sisärakenteet ja ajanmukaistamaan kalustus. Liikuntaesteisyyden huomioiminen on asettanut omat merkittävät haasteensa sisätilojen suunnitteluun. Kohde kuuluu valtionavun piiriin, mikä edellyttää useiden vaatimusten toteutumista. Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat ovat vaikuttaneet myös Keskuskoulun suunnitteluun. Kouluturvallisuuteen on haettu ratkaisuja sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolella. Rakennuksen sisällä kouluturvallisuutta parannetaan huomioimalla uudet Sisäasiainministeriön turvallisuusohjeet ja -määräykset jo ennen niiden varsinaista voimaantuloa. Ulkopuolella oppilasturvallisuutta on lisätty järjestämällä Väinämöisenkadulla saattoliikenne koulun puoleiselle osalle, minkä vuoksi kadun yksisuuntaisuus vaihtaa suuntaansa. Yleistä viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistetään rajaamalla koulualue tehokkaammin, erottamalla koulun oppilas- ja huoltoliikenne omille piha-alueillensa rakennuksen eri puolille sekä jäsentämällä piha-alueet myös ikäryhmittäin. Yhteiskunnassa ja väestörakenteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat myös kouluihin, koulun penkkiä kuluttavat taustoiltaan hyvin erilaiset oppilaat. Pedagogiset menetelmätkin edellyttävät joustavuutta ja muunneltavuutta, siksi koulu fyysisenä rakennuksena joutuu nykyisin vastaamaan paljon erilaisempiin haasteisiin kuin koskaan aiemmin. Arkkitehti Ville Laitinen tilapalvelu Nämä ovet ovat monelle tutut.

11 VT5 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki 11 Rakennusinvestoinnit 2011 Paltaniemi 4 km Lentokenttä 4km TUOVILA NAKERTAJA SEPPÄLÄ TIKKAPURO PÄRSÄNSUO Likolahti 7 HEINISUO KOMIAHO KONTIOSAARI HETTEENMÄKI SUVANTOLA KÄTTÖ TIHISENNIEMI PÖLLYVAARA TEPPANA KUURNA 10 KÄTÖNLAHTI VT5 Särämänt KATISKA PUROLA Kaupunginlampi Kajaaninjoki ONNELA Kesäniemi Petäisensaari Äkälänniemi 15 LOHTAJA 9 PUISTOLA VT5 PETÄISENNISKA Sotkamontie VT5 2 Siikalahti Siikaniemi KETTU Vimpelin urheilu- ja ulkoilukeskus LEHTIKANGAS VARISKANGAS 13 Vimpelinlampi VIMPELINVAARA PALOKANGAS 6 HUUHKAJANVAARA P LAAJANKANGAS KYLMÄ Pieni Vimpeli HOIKANKANGAS Hoikanlampi HEVOSSUO 0 0.5km 1km Kylmänlampi Valkeajärvi Copyright Kajaanin kaupunki KAUPUNKIALUEELLA OLEVAT INVESTOINTIKOHTEET Pääterveysasema, varavoimakoneen uusiminen 2. Variskankaan toimintakeskus, vesikaton uusiminen ja pihan perusparannus Mustalampi 3. Y-sairaala (Tulliniemen vanhainkoti), peruskorjaussuunnittelu 4. Kaupunginteatteri, vesikaton ja ulkoseinien maalaus, ikkunoiden uusiminen 5. Keskuskoulu, peruskorjaus 6. Pietari Brahe / Soidinsuon koulu, teknisen työn tilojen peruskorjaus 7. Nakertajan koulu, lämpölinjojen ja lämmöntuotannon uusiminen 8. Väinölän koulu, ulkopuolinen maalaus 9. Lohtajan koulu, jättöpaikan peruskorjaus, säilytystilan lisääminen luokkiin 10. Kätönlahden koulu, peruskorjauksen viimeistelytyöt 11. Lyseo, piha-alueen kunnostaminen 12. Liikennepuisto, huoltorakennuksen uusiminen 13. Huuhkajanvaaran päiväkoti, piha-alueen perusparannus 14. Päiväkoti (Koulukatu 3), vesikaton uusiminen 15. Lohtajan päiväkoti, peruskorjaus 16. Kaukametsän sali, vesikaton uusiminen osittain, hissin rakentaminen liikuntaesteisille 17. Musiikkiopisto, vesikaton peruskorjauksia osittain 18. Pääkirjasto, ikkunoiden uusiminen 19. Vesiliikuntakeskus, hankkeen aloittaminen Iso Ruuhijärvi 20. Kajaanihalli, vesikaton uusiminen Sotkamo - Joensuu Karankalaht 21. Vienankatu 5-7, vesikaton kunnostus 22. Kaupungintalo, tilamuutoksia, ulkoseinien uusiminen, jäähdytyslaitteiston uusiminen KARTAN ULKOPUOLELLA OLEVAT KOHTEET - Otanmäen hammashoitola, muutostöiden saattaminen loppuun - Hoitokoti Toppila, yläpohjan peruskorjaus ja varavoimakoneen uusiminen - Vuolijoen paloasema, muutostyöt - Vuolijoen terveyskeskuksen keittiö, peruskorjauksen loppuun saattaminen Lisätietoja Tilapalvelu: Heikki Juntunen p Markku Haverinen p

12 12 Kajaani 360 v Palautetta kaupungille Uuteen palautejärjestelmään palautetta voi antaa milloin vain Kirjautumalla voit seurata palautteesi etenemistä Kajaanin kaupunki on hankkinut uuden sähköisen Teklan eservice - palautejärjestelmän. Enää kajaanilaisen ei tarvitse miettiä palautteensa kohtaloa, vaan hän voi seurata palautteensa käsittelyn etenemistä, lukea vastauksen palautteeseensa sekä seurata, mitä palautetta muut ovat antaneet. Palautetta voi antaa kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta tai tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Edelleenkin palautetta voi kaupungille antaa myös puhelimitse tai suullisesti. Sähköinen palautejärjestelmä otetaan käyttöön, kun uusi kaupungintalon asiakaspalvelupiste valmistuu syksyllä. Uusi palautepalvelu on paikkatietopohjainen sähköinen järjestelmä ja se on yksi osa kaupungin asiakaspalvelun kehittämisessä. Kaikki palautteet ja kyselyt tallennetaan uuteen järjestelmään Palautejärjestelmään ohjataan ja viedään kaikki www-sivujen, puhelimen ja asiakaspalvelupisteen kautta tulevat asiakaspalautteet ja -kyselyt. Myös asiakaspalautteisiin ja -kyselyihin annetut vastaukset viedään järjestelmään. Asiakaspalvelupisteen henkilöstö antaa asiakkaalle vastauksen esitettyyn palvelupyyntöön tai palautteeseen tai välittää tarvittaessa palvelupyynnön tai palautteen eteenpäin ja varmistaa, että asiakas saa vastauksen. Järjestelmän kautta voi tehdä myös kuntalaisaloitteen. Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle vapaamuotoisia aloitteita sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Aloitteen voi lähettää myös sähköpostiin tai toimittaa sen kaupungintalon kirjaamoon osoitteeseen Pohjolankatu 13. -Olemme nyt hankkineet palautteiden, kyselyiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyyn sähköisen järjestelmän, johon kootaan kaikki palautteet jne. ja myös vastaukset palautteisiin jne. Keskitetty palautejärjestelmä hyödyttää niin kuntalaisia kuin kaupunkia. Jatkossa palautteisiin ja kyselyihin vastaaminen on organisoitu, kiteyttää hallintojohtaja Tuija Aarnio. -Palautejärjestelmä on integroitu internet karttapalvelimeen. Kuntalaisen on helppo antaa netissä palautetta ja kirjautumalla hän voi seurata oman palautteensa käsittelyn etenemistä. Palautteen antajalla on mahdollisuus käyttää karttaa palautteensa kohdistamiseen sekä lisätä omia piirustuksia ja valokuvia tai jakaa sosiaalisessa mediassa, kertoo paikkatietoinsinööri Jaakko Heikkinen. Lisätietoja palautejärjestelmästä - Lisätietoja paikkatietoinsinööri Jaakko Heikkinen, puh Palautepalvelu otetaan käyttöön syksyllä ja linkki palautepalveluun löytyy sivujen etusivulta. Kaupungintalon uusi asiakaspalvelupiste valmistuu syksyllä Kaupungintaloa remontoidaan parhaillaan ja remontti on valmis syksyllä. Remontin tavoitteena on parantaa kaupungin asiakaspalvelua ja tehostaa toimitilojen käyttöä. Kaupungintalon ykköskerrokseen rakennetaan uusi Kajaani Info ja nykyisen Infon (Kauppakatu 21) toiminnot siirretään kaupungintalolle. Uudesta asiakaspalvelupisteestä kehitetään jatkossa laajan palvelukonseptin yhden luukun palvelupiste. -Näin kaupunki haluaa palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Myös toimintojen sijoittelut tulevat muuttumaan niin, että eniten asiakaspalvelua antavat yksiköt (muun muassa rakennusvalvonta), sijoittuvat remontin jälkeen kaupungintalon ykköskerrokseen. Suurin remontti tehdään asiakaspalvelupisteen takia ykköskerroksessa. Samalla kaupungintalon turvallisuutta parannetaan vähentämällä ulkopuolisten liikkumista kerroksissa, sanoo hallintojohtaja Tuija Aarnio. Syksyllä avattava kaupungintalon uusi asiakaspalvelupiste hoitaa mm. seuraavia asiakaspalvelutehtäviä Neuvonta ja opastus kaupungin palveluista ja toiminnasta Kassapalvelut (kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän laskut) Lippujen ja lupien yms. tuotteiden myynti Kuntalaispalautteiden, -aloitteiden, hakemusten ja asiakirjojen vastaanotto Lomakkeiden ja esitteiden jakelu Sähköisten palvelujen käytön opastus Kaavojen, suunnitelmien ja asiakirjojen yms. nähtävilläpito Matkailuneuvonta Kaupungintaloa remontoidaan - muutoksia palveluissa Kassapalvelu on siirtynyt Kajaani Infoon, Kauppakatu 21, jonne voi maksaa kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän laskut ja jättää maksukattohakemukset. Palvelunumero on (08) Kajaani Info on avoinna: ma-pe klo ma-pe klo ja la klo Tarjoukset ja muut viralliset asiakirjat otetaan vastaan kirjaamossa kaupungintalon 2. kerroksessa. Nähtävillä olevat kaavat ovat maankäyttöpalveluissa kaupungintalon 3. kerroksessa. Saapuvat ostolaskut voi toimittaa remontin ajan postitukseen. Postitus on kaupungintalon 1. kerroksessa. Remontti valmistuu syksyllä. Pahoittelemme häiriötä ja toivomme joustavuutta. Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala PL 132, Kajaani Lehden ulkoasu ja taitto: Rosa Kemppainen harjoittelija Kainuun ammattiopisto Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Radantauksen 136 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitovat tonttijaot (Osakortteli 152) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Pitkämäen 134 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitovat tonttijaot (Varustien levennys) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Hyvärilän 123 kaupunginosan korttelin nro 6 sekä rautatie- ja katualueen asemakaavamuutos (Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy) Kuva 1:Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017)

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OAS 1 (5) Varkauden kaupunki Järvialueen rantaosayleiskaavan muutos, Ala-Lylyjärvi VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 20.10.2014/RK ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT OTANMÄKI KESKUSTAN KULTTUURIYMPÄRISTÖ Kajaani kaupunginosa 22 Otanmäki korttelit 1-3, 7, 12-24, 26, 106-108 ja 111 sekä virkistys-, katu- ja liikennealuetta

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos HUITTISTEN KAUPUNKI / Tekninen palvelukeskus / suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut / kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.2.2015, tark. 21.9.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 Ak 212 ASEMATIE 13 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2015, päivitetty 22.11.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot