RT BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO"

Transkriptio

1 RT ohjetiedosto lokakuu (5) BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS mittausmenetelmä, suhteellinen kosteus, betoni mätning, relativ fuktighet, betong measuring, relative humidity, concrete Tässä RT-ohjekortissa esitetään rakennusten sisäpuolisten betonirakenteiden kosteuden mittaamiseen käytettävä menetelmä. Ohje perustuu Nord Test projekteihin NT BUILD 439 Concrete hardened: Relative humidity measured in drilled holes ja Att mäta relativ fugtighet i betong, 1994:50. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KÄSITTEITÄ 3 MITTAUSKOHTIEN VALINTA 4 MITTAUSMENETELMÄ 4.1 Menetelmä ja laitteet 4.2 Reikien poraus ja puhdistus 4.3 Reikien tiivistys 4.4 Mittaus 4.5 Laitteiden kalibrointi KIRJALLISUUTTA Esimerkki suhteellisen kosteuden mittalaitteen antureiden kalibroinnista. 1 JOHDANTO 2 KÄSITTEITÄ LV/1/lokakuu 1998/6000/Vla/Rakennustieto Oy Tässä RT-ohjekortissa esitetty mittausmenetelmä on kirjattu SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, talonrakennuksen sisätyöt -kirjan laadintatyön yhteydessä. Mittausmenetelmä on tarkoitettu lattia-, sisäkatto ja sisäseinärakenteiden betonin kosteuden mittaamiseen sähköisellä suhteellisen kosteuden mittalaitteella. Tässä RT-ohjekortissa ei käsitellä pintakosteuden mittausta eikä näytteen ottoon perustuvaa suhteellisen kosteuden mittausta. Suhteellisen kosteuden mittaustapaa voidaan käyttää betonin rakennusaikaisen kosteuden kuivumisen seurannassa ja betonin kuivumisen seurannassa vesivuotojen ja muun kosteusvaurion jälkeen. Ohjetta voidaan käyttää rakenteilla olevissa rakennuksissa edellyttäen, että rakennuksissa on talvikaudella vähintään peruslämpö päällä. Betonin kosteuspitoisuus mitataan aina ennen päällystys-, verhous- tai maalaustöitä, mikäli tuotteelle on asetettu enimmäiskosteusvaatimus. Mikäli lattia tasoitetaan, kosteus mitataan tasoitetusta lattiasta. Sallitut kosteuden enimmäisarvot on esitetty SisäRYL kirjan luvuissa 733 Seinänverhoustyö, 75 Mattotyö, 771 Parkettityö ja 772 Laminaattipäällystetyö. SisäRYL 2000:n vaatimuksia sovelletaan sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Alustan kosteuden enimmäisarvoissa sovelletaan ensisijaisesti päällysteen, verhoustarvikkeen tai maalin valmistajan ohjetta kyseiselle tarvikkeelle. Betonin suhteellinen kosteus; betonin huokosissa olevan ilman suhteellinen kosteus, betoniin poratun reiän ilman suhteellinen kosteus tasaantumisajan jälkeen. Betonin vesipitoisuus; betonissa oleva fysikaalisesti sitoutunut vesi. Betonin kosteus; betonin ja sen päällä mahdollisesti olevan tasoitekerroksen kosteus (tasapainokosteus ja rakennekosteus) Suhteellinen kosteus RH (relative humidity); ilmassa olevan vesihöyryn paineen suhde kyllästyspaineeseen kyseisessä lämpötilassa. Suhteellinen kosteus ilmaistaan prosentteina.

2 RT ohjetiedosto 2 3 MITTAUSKOHTIEN VALINTA Mittauskohdat valitaan ottaen huomioon rakenteen tyyppi ja mitat, betonin ominaisuudet, anturin ominaisuudet ja mittaushetkellä vallitsevat ympäristöolot, kuva 1. Mittaussyvyys valitaan koko betonirakenteen paksuuden mukaan. Tarvittaessa määritetään rakenteen kosteusjakauma mittaamalla betonin suhteellinen kosteus erisyvyisistä rei istä. Betonin pintalaatan ohjeellisia kuivumisaikoja työmaaoloissa esitetään kuvassa 2. Betonirakenteesta pyritään mittausmenetelmällä saamaan selville betonin suurin kosteus, joka voi kertyä päällystämisen jälkeen tiiviin päällysteen alle, joten mittausanturin tulisi sijoittua rakenteessa kuvan 3 osoittamalle alueelle. Mittauspaikan valinnassa otetaan lisäksi huomioon esijännitetyn betonirakenteen ennakkokorotuksesta aiheutuva tasoite- tai pintabetonikerroksen paksuuden muutos betonielementtien varastoinnin tai jälkivalujen kautta rakenteeseen tai onteloon mahdollisesti joutunut kosteus tai vesi elementtien välisten saumojen kohdat, koska ne ovat muuta rakennetta kosteampia lämmittimen sijainti tilassa, Kone-Ratu Rakennuksen jokaisesta kerroksesta valitaan tarkoituksen mukainen määrä mitattavia tiloja, yleensä ensimmäiseksi ja viimeiseksi valmistuneet tilat tai tarvikkeiden kuljetusreitin takia mahdolliselle kosteusrasitukselle joutuneet tilat. Mitattavasta tilasta valitaan 1 3 mittauspaikkaa lattiasta, seinistä ja sisäkatosta kuvan 4 mukaan. Jokaisesta mittauskohdasta määritetään kosteus vähintään kahdesta rinnakkaisesta porareiästä, joiden keskinäinen etäisyys on mm. Lämmitykseen perustuvan kuivatuksen jälkeen rakenteen annetaan jäähtyä ennen mittausta. Kuivumissuunta laatat alapinta avoin alapinta tiivis Mittaussyvyys laatat lattiapinta kattopinta alapinta osittain avoin maanvarainen alapohja 0,2... mittaussyvyys riippuu alapinnan tiiviydestä seinät väliseinät/ huoneistojen välinen seinä seinät väliseinät/ huoneistojen välinen seinä Kuva 1. Mittaussyvyyden määrittäminen ala- tai välipohjatyypin ja betonilaatan paksuuden mukaan. 100,00 95,00 90,00 LA K30 RH (%) 85,00 80,00 75,00 NP K30 KL K70 70, ikä (vko) Kuva 2. Esimerkki kolmen erilaisen betonin kuivumisesta työmaalla 70 mm paksussa pintalaattavalussa, betonin kiviaines 8 mm. LA on tavanomainen lattiabetoni, NP on nopeammin päällystettävä betoni ja KL on itsestään kuivuva korkealujuusbetoni. (Kuivumisajat pätevät vain ko. betoneille.). Lähde: Betonin kosteuden hallinta.

3 3 ohjetiedosto RT x a ennen päällystystä b päällystyksen jälkeen x = mittaussyvyys, jonka kosteusarvo mittaushetkellä vastaa tiiviin päällysteen alle kertyvää kosteutta b a RH tiivis pinta suurin kosteusrasitus Kuva 3. Periaate jäljelle jääneen rakennuskosteuden jakaantumisesta rakenteessa tiiviillä päällysteellä lattian päällystämisen jälkeen. 4 MITTAUSMENETELMÄ 4.1 Menetelmä ja laitteet Betonin suhteellinen kosteus mitataan sähköisellä suhteellisen kosteuden mittalaitteella, jonka anturi asennetaan betoniin porattuun reikään. Valitaan sellaiset kosteusanturit, jotka on tarkoitettu työmaalla suoritettaviin mittauksiin. Ne säilytetään välttäen suuria lämpötilavaihteluita ja vakioidaan rakennetta ympäröivän ilman olosuhteisiin ennen mittausta. Antureiden tarkkuus tunnettuihin vertailukosteuksiin nähden on ± 1 % suhteellista kosteutta. Mittaus tehdään vähintään kahdesta rinnakkaisesta reiästä eri antureilla. Jos saatujen tulosten ero on suurempi kuin ± 3 % on mittaus uusittava. 4.2 Reikien poraus ja puhdistus Reikiä porataan vähintään kaksi rinnakkain suunniteltuihin kohtiin. Silloin kun reikiä ei tiivistetä tiivistysputkilla, reiän halkaisija on korkeintaan 2 mm suurempi kuin kosteusanturin ulkohalkaisija. Mittausreikiä porataan tarvittaessa useamman syvyisiä, jotta saadaan selville laatan kosteusjakauma. Porauspöly poistetaan reiästä huolellisesti esimerkiksi imurilla, kuva 6. Puhdistamaton porareikä antaa liian korkeita suhteellisen kosteuden arvoja. 4.3 Tiivistys Puhdistuksen jälkeen reikä suljetaan tiiviisti joustavalla massalla tai kumi- tai muovitulpalla. Kuva 6. Mikäli halutaan tarkempi mittaustulos, porareikä tiivistetään sivuilta tiivistysputkella. Mittaustulos saadaan tällöin putken alapään syvyydestä. Ellei porareikää tiivistetä putkella, mittaus antaa betonin suhteellisen kosteuden keskimääräisen arvon koko reiän syvyydeltä. seinä -ulkonurkat -aukkojen edustat -ei lattiakaivojen läheltä pesuhuoneissa Kuva 4. Esimerkki mittauskohtien valinnasta mitattavassa tilassa. Kosteus mitataan vähintään kahdesta rinnakkaisesta porareiästä, joiden keskinäinen etäisyys on mm vertailuarvon saamiseksi. Ontelolaatoilla suositellaan 300 mm:n etäisyyttä. 4.4 Mittaus Kosteus mitataan 3 7 vuorokauden kuluttua reiän poraamisesta ja puhdistamisesta, jolloin tasapainokosteus reiässä on saavutettu. Mikäli tasaantumisaika on lyhyempi, esimerkiksi 1 vuorokausi, saadaan suurempia suhteellisen kosteuden arvoja. Porareiän lämpötila mitataan. Anturin annetaan tasaantua mitattavan huoneen olosuhteissa. Mittaushetkellä anturin lämpötilan tulisi olla sama kuin betonin. Mikäli mittausolosuhteet ovat vakiintumattomat, mittauskohta suojataan seinämällä tms. lämpötilan muutosten estämiseksi. Mikäli lämpö- ja kosteusolot työmaalla ovat hyvin epätasaiset, voidaan betonista ottaa näytekappaleet, jotka lähetetään laboratorioon mitattavaksi. Mittauslämpötilan tulee olla rakennuksen suunniteltua käyttölämpötilaa vastaava.

4 RT ohjetiedosto 4 dp h d mittaussyvyys d=dp-h/2 dp=poraussyvyys h =anturin mittapään korkeus d=dp putki Kuva 5. Mittaussyvyys, eli se syvyys, jolla anturin mittapää sijaitsee. Anturi ei saa olla kiinni reiän pohjassa. pienin mittaussyvyys poraus puhdistus mahdollinen putkitus tiivistys mittari tiivistemassa mittaus keskimääräinen mittaussyvyys Kosteusanturi asetetaan porareikään siten, että se jää irti reiän pohjasta ja tiivistetään, kuva 6. Kosteusanturi on asennettava porareikään välittömästi reiän avaamisen jälkeen. Kosteusanturin annetaan olla reiässä 1 24 tuntia anturityypistä ja halutusta mittauksen tarkkuudesta riippuen. Anturiin liitetään näyttölaite jolta mittaustulokset luetaan. Mittauksen jälkeen anturi tarkistetaan tunnetuissa vakio-olosuhteissa, kuva 7. Mitattaessa tulee rakennusosan ja ilman lämpötilan olla vähintään sama kuin ko. tilan käyttölämpötila eli yleensä noin +20 C. Jos betonia on kuivatuksen takia lämmitetty, annetaan betonin jäähtyä +20 C lämpötilaan ennen mittausta. Jos lattiaan on asennettu lattialämmitys, ei lämpötila saa olla yli +35 C. Lattialämmityksen yhteydessä on mittauksissa otettava huomioon lämmitysputkien ja -kaapelien rikkoutumisvaara. Suhteellisen kosteuden arvo luetaan, kun mittausreiässä olevaan kosteusanturiin liitettävän näyttölaitteen lukema on vakiintunut riittävästi. Lukemat kirjataan mittauspöytäkirjaan. Esimerkki mittauspöytäkirjasta esitetään kuvassa 8. Porareiän lämpötilaan vaikuttavia näyttölaitteita ei saa pitää päällä odotusaikana, jotta anturin lämpötilassa ei tapahdu muutoksia. Mittausmenetelmä on herkkä lämpötilavaihteluille. Lämpötilan muutoksen aiheuttama betonin suhteellisen kosteuden muutos riippuu betonin lajista, iästä ja kosteusjakaumasta. Muutaman asteen lämpötilan muutos voi vaikuttaa mittaustulokseen useita prosentteja. Kosteus ilmoitetaan reiässä olevan ilman suhteellisena kosteutena prosentteina. Kun suhteellinen kosteus on 100 %, on kyseessä hyvin kostea betoni ja vain vesimäärän arvioiminen on mahdollista Kuva 6. Suhteellisen kosteuden mittausmenetelmän vaiheet. Kosteuden tulee tasaantua tiivistetyssä porareiässä 3 7 vrk ennen mittausta. 4.5 Laitteiden kalibrointi Anturi tarkistetaan ja tarvittaessa kalibroidaan riittävän usein, mielellään ennen ja jälkeen jokaisen mittauskerran. tiivisterengas anturi suolaliete Suolaliete = 1 paino-osa kyllästettyä suolaliuosta + 1 paino-osa suolaa Kuva 7. Mittalaitteiden kalibrointi. Sopivia suolalietteitä anturin kalibroimiseen. NaCl natriumkloridi 75,5 RH-% (+20 C) KCl kaliumkloridi 85,1 KNO3 kaliumnitraatti 94,6 K2SO4 kaliumsulfaatti 97,6

5 5 ohjetiedosto RT (860,77$860LWWDXVS \WlNLUMD 7LODDMDLaatu Oy 0,77$ \ QUR a 0LWWDXNVHQVXRULWWDMD: Matti Meikäläinen 0LWWDXVSDLNNDRVRLWH Kuivakuja 6, as. B23, Espoo 0LWWDXVNRKGDWHVLPSLLUURV 2ORVXKWHHW Sisäilman lämpötila, C 21 C Ilman suhteellinen kosteus: % RH 38 % +XRPDXWXNVLD Tarkistus mittauksen jälkeen Anturi n:o Mittauskohta / Huonetilasta Kosteus RH % Lämpötila Tarkistus, % RH as. B23 makuuhuone 1, lattia (0,5 m seinistä), Ø 16/ 50 mm as. B23 makuuhuone 2, lattia (oven edestä 0,5 m), Ø 16/ 50 mm as. B23 keittiön ikkunaseinä (0,5 m lattiasta), Ø 16/ 50 mm as. B23 keittiön ikkunaseinä (0,5 m lattiasta), Ø 16/ 50 mm 2 h 24 h C ennen jälk. 12/97 12/97 94, ,6 97,2 97,6 95,5 92,8 21,5 97,0 97,3 86, ,4 97,6 97,3 86, ,2 96,9 97,2 varaston lattia, Ø 16/ 50 mm 32,5 30,1 19,8 12,6/ 96,8 Kuva 8. Esimerkki täytetystä mittauspöytäkirjasta. 12,1/ 97,3 KIRJALLISUUTTA Att mäta relativ fugtighet I betong. Nordtest projekt SP, Arbetsrapport 1994:50. Betonin kosteuden hallinta; Pentti Lumme, Tarja Merikallio. Betonitieto Oy, by 31/BLY 4 Betonilattiat. Luokitus-, päällystettävyys-, suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suomen Betoniyhdistys r.y. ja Suomen Betonilattiayhdistys r.y. by 35/BLY 6 Betonilattioiden pinnoitusohjeet. Polymeeripinnoitteet, pölynsidonta- ja imeytyskäsittelyt. Suomen Betoniyhdistys r.y. ja Suomen Betonilattiayhdistys r.y, Kosteuden mittaus betonialustasta. Lattiapäällysteiden työohjekortti n:o 40. Lattianpäällysteyhdistys ry, NT BUILD 439 Concrete hardened: Relative humidity measured in drilled holes RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt RT Rakennustieto Oy, Kannen valokuva: Kari Silvennoinen

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group. Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli

Asennusohje. Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli FI Asennusohje Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli 1 Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli Devikit DTIR-10 saneerauskaapeli on ensisijaisesti tarkoitettu saneeraukseen missä ei haluta lattian pinnan nousevan paljon.

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus

KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä Osa 4. Pikakuivaus - infrapunakuivaus A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C 02270 Espoo Puh. 020 7780 790

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot