JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat"

Transkriptio

1 JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Termit ja määritelmät Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys XML-rakenteiden nimeäminen Yleisiä nimeämissääntöjä Elementtien nimeäminen Attribuuttien nimeäminen Tyyppien nimeäminen Yleiset lyhenteet Ilmentymät (Representation Terms) Skeemojen tekemisen perusohjeistus Elementtejä vai attribuutteja Tyyppimäärittelyt Ilmentymien ja tietotyyppien vastaavuudet Globaalit määritykset Koodistot Nimiavaruuksien nimeäminen Skeemojen modulaarisuus ja hierarkkisuus Skeemojen modulaarisuuden perusmalli Atomaaristen elementti- ja tyyppimääritysten JHS-skeema Koosteskeemat Rajapintaskeemat Skeemojen xs:import-määritykset Hierarkkiset XML-puurakenteet Skeemojen versiointi Julkishallinnon yhteisten skeemojen versiointi Organisaatiokohtaisten skeemojen versiointi Merkistö Opastavat tiedot Liitteet /14

2 1 Johdanto Tämä JHS-suositus ohjeistaa XML-skeemojen tuottamista ja hallintaa julkishallinnossa. Suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon XML-skeemojen muodostamisen yhteisiä periaatteita. Lisäksi on laadittu alustava useille julkishallinnon toimijoille yhteinen skeemaluettelo. Suosituksessa tukeudutaan soveltuvin osin kansainvälisiin standardeihin sekä tunnettuihin referenssisuosituksiin. Suosituksen keskeisinä lähtökohtina on pidetty yksinkertaisuutta ja käytännönläheisyyttä. Kansainvälisiä standardeja ei suositella käyttöön sellaisenaan, vaan niistä on pyritty löytämään Suomen julkishallinnon kannalta parhaiten soveltuvia käytäntöjä. Samanaikaisesti tavoitteena on varmistaa mahdollisimman hyvä yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin. Suosituksessa viitatut XML- ja XML-skeemateknologiat perustuvat W3C:n suosituksiin: ja XML-skeemojen tuottamisella on läheinen yhteys sanastotyöhön. Tätä suositusta PITÄÄ noudattaa johdettaessa tekniikkaan sitomattomista sanastojen käsitteistä XML-rakenteita. Tässä suosituksessa käytetään seuraavia termejä niin kuin ne on määritelty IETF:n (Internet Engineering Task Force) toimesta (RFC 2119 [3]). PITÄÄ(MUST) EI SAA (MUST NOT) PAKOLLINEN (REQUIRED) PITÄISI (SHOULD) EI PITÄISI (SHOULD NOT) SAA (MAY) VAPAAEHTOINEN (OPTIONAL) Jos organisaatio haluaa, että sen XML-skeemat ovat tämän JHS-suosituksen mukaisia, niin suosituksessa esitetyt vaatimukset PITÄÄ täyttää. Järjestelmien yhteentoimivuus edellyttää, että pidemmällä aikavälillä useat organisaatiot laativat XML-skeemoja suosituksen vaatimusten mukaan. 2 Soveltamisala Suositus esittelee julkisen hallinnon yhteisten XML-skeemojen muodostamisen periaatteet ja sisältää alustavan useille julkishallinnon toimijoille yhteisen skeemaluettelon. Suosituksen kohderyhmiä ovat: julkishallinnon tietojärjestelmien kehittäjät järjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat 3 Termit ja määritelmät XML W3C:n suositus rakenteisen tiedon esittämiseen sähköisessä muodossa. XML-skeema W3C:n suositus XML-dokumenttien rakenteen ja sisällön määrittelyyn. 2/14

3 4 Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys Sanastotyöllä tarkoitetaan niitä menetelmiä ja käytännön työtä, joilla kehitetään semanttista yhteentoimivuutta edistäviä sanastoja. Sanastolla tarkoitetaan luetteloa jossain kielessä sallituista sanoista luokitteluineen, määritelmineen, kuvauksineen ja esimerkkeineen. Sanastoilla kuvataan käsitteiden merkityksiä siten, että eri tietojärjestelmät voivat ymmärtää käsittelemäänsä tietoa. Sanastot ovat lähtökohtaisesti teknologiariippumattomia. Sanastoista voidaan johtaa erilaisia teknisiä kuvaustapoja kuten XML-skeemat. XML-skeemojen tuottamisen PITÄISI alkaa sanaston käsitteiden määrittelemisestä tai jo määriteltyjen käsitteiden hyödyntämisestä. Sanastojen ja XML-skeemojen hallinnointi ja tekniset varastointiratkaisut PITÄISI kehittää siten, että ne tukevat sanaston käsitteistä lähtevää skeemojen tuottamista. Tässä suosituksessa ei ohjeisteta sanastojen määrittelyä. Sanastojen laatijoiden PITÄISI huomioida tämän suosituksen linjaukset siltä osin kuin ne koskevat XML-skeemojen johtamista sanaston käsitteistä. 5 XML-rakenteiden nimeäminen XML-rakenteiden nimeämisessä tukeudutaan soveltuvin osin kansainvälisiin standardeihin. Nimeämisohjeen lähtökohta on ISO standardi (Information technology Specification for standardization and registration of data elements and associated metadata Part 5: Naming and identification principles). Nimeäminen perustuu ISO :n sisältämään kolmitasoiseen nimeämismalliin. Standardin mukaisesti nimetyn tietoelementin yksilöivä nimi on kolmiosainen ja muodostuu Objektiluokasta, Ominaisuustermistä ja Ominaisuustermin tietotyyppiin viittaavasta Ilmentymästä. (Vastaavat englanninkieliset termit ovat Object class, Property term ja Representation term.) Objektiluokka yksilöi jonkin objektin tai toiminnan jossain asiayhteydessä. Luokka- tai oliomalleissa Objektiluokat kuvautuisivat nimensä mukaisesti luokiksi. Ominaisuustermi yksilöi objektin yhden ominaisuuden. Luokka- tai oliomalleissa Ominaisuustermit kuvautuisivat luokkien attribuuteiksi. Ilmentymä määrittelee ominaisuuden tietotyypin ilmentymistavan. Lisäksi jokaista osaa tarkentamaan SAA käyttää Määreitä (Qualifier). Alla on esitetty esimerkki nimen muodostumisesta. Nimen osien erottamiseen on käytetty pistettä.. Yllä esitetty muoto on käsitteestä käytettävä sanaston tekninen termi, joka kuvataan sanastossa. Kun sanaston teknisestä termistä muodostetaan XML-skeemassa käytettävä JHS-elementtinimi, siitä rajataan pois Objektiluokka, minkä jälkeen Ominaisuustermi ja Ilmentymä yhdistetään toisiinsa. Jos ominaisuustermin lopussa oleva sana on sama kuin Ilmentymä, voidaan päällekkäinen sana poistaa. Muodostettava nimi päättyy tällöin isolla kirjaimella alkavaan Ilmentymään. Yllä olevasta sanaston teknisestä termistä johdettu JHS-elementtinimi on siten: SukuNimi 3/14

4 Määreen käyttöä selventää esimerkkikäsite Henkilön edellinen sukunimi. Käsitettä vastaava sanaston tekninen termi olisi: Henkilo. Edellinen_ Sukunimi. Nimi Yllä olevassa teknisessä termissä Edellinen on Määre, joka tarkentaa Ominaisuustermiä Sukunimi. Määreen erotinmerkkinä käytetään alaviivaa _. Vastaava JHS-elementtinimi olisi tällöin: EdellinenSukuNimi Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä, joissa on kuvattu käsite, sitä vastaava sanaston tekninen termi ja siitä johdettu JHS-elementtinimi. Käsitteen nimi ja tekninen termi voivat poiketa taivutusmuodoltaan. Esimerkiksi taulukon käsitteestä Kuolinpäivä muodostettu tekninen termi on Henkilo. Kuolema. Pvm. Käsite Sanaston tekninen termi JHS-elementtinimi Henkilötunnus Henkilo. Henkilotunnus. Tunnus HenkiloTunnus Etunimet Henkilo. Etunimet. Nimi EtunimetNimi Sukunimi Henkilo. Sukunimi. Nimi SukuNimi Turvakielto Henkilo. Turvakielto. Kytkin TurvakieltoKytkin Kuolinpäivä Henkilo. Kuolema. Pvm KuolemaPvm Kadun nimi Osoite. Katu. Nimi KatuNimi Postinumero Osoite. Postinumero. Koodi PostinumeroKoodi Sanaston teknisestä termistä rajatun Objektiluokan PITÄISI olla JHS-elementtien isäelementti XMLskeemaa vastaavassa XML-rakenteessa. Alla on esimerkki XML-rakenteista, joissa JHS-elementit on sisällytetty Objektiluokkia vastaaviin isäelementteihin. <Henkilo> <SukuNimi>Meikäläinen</SukuNimi> <EtunimetNimi>Matti Juhani</EtunimetNimi> <HenkiloTunnus> </HenkiloTunnus> <TurvakieltoKytkin>False</TurvakieltoKytkin>... <!-- Muita Henkilo-elementin lapsielementtejä -->... </Henkilo> <Osoite> <KatuNimi>Kotikatu</KatuNimi> <PostinumeroKoodi>99999</PostinumeroKoodi>... <!-- Muita Osoite-elementin lapsielementtejä -->... </Osoite> 4/14

5 5.1 Yleisiä nimeämissääntöjä Elementtien ja attribuuttien nimien PITÄISI olla ensisijaisesti suomenkielisiä. Tarvittaessa nimistä SAA tehdä englanninkieliset käännökset, joita voidaan käyttää englanninkielisissä skeemoissa. Samassa skeemassa EI PITÄISI käyttää sekä suomen- että englanninkielisiä nimiä. Mikäli jollakin toimialalla on kansainväliseen standardointiin perustuvia englanninkielisiä skeemoja, on niiden käyttö luonnollisesti sallittua ja usein pakollistakin. Nimien PITÄÄ olla kirjakielen muotoisia substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja. Substantiivien PITÄÄ olla lähtökohtaisesti yksikkömuodossa, ellei käsite itsessään ole monikkomuotoinen. XML:ssä sekä isot että pienet kirjaimet ovat merkitseviä (case-sensitive). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi seuraavat nimet eivät ole samoja: KATUNIMI, katunimi, KatuNimi, katunimi Skandinaavisia merkkejä EI SAA käyttää XML-sanomien elementti-, attribuutti- ja tyyppinimissä. XMLsanomien sisällössä SAA käyttää skandinaavisia merkkejä. Elementtien, attribuuttien ja tyyppien nimissä EI SAA käyttää alaviivaa ( _ ), pistettä (. ), väliviivaa ( - ) eikä muita aakkosten ulkopuolisia merkkejä. Nimissä SAA käyttää numeroita ( 0-9 ). Kaikki elementtien, tyyppien ja attribuuttien nimet PITÄÄ kirjoittaa yhteen. 5.2 Elementtien nimeäminen Elementtinimien PITÄÄ noudattaa ns. Upper Camel Case -tyyliä. Nimen kaikkien sanojen alkukirjaimet kirjoitetaan isolla kirjaimella. Sanat kirjoitetaan yhteen. Esimerkiksi: HenkiloTunnus KatuNimi 5.3 Attribuuttien nimeäminen Attribuuttinimien PITÄÄ noudattaa ns. lower Camel Case -tyyliä. Muiden paitsi nimen ensimmäisen sanan alkukirjaimet kirjoitetaan isolla kirjaimella. Sanat kirjoitetaan yhteen. Esimerkiksi: kielikoodi 5.4 Tyyppien nimeäminen Käyttäjien määrittelemien johdettujen tietotyyppien PITÄÄ noudattaa ns. Upper Camel Case -tyyliä. Nimen kaikkien sanojen alkukirjaimet kirjoitetaan isolla kirjaimella. Sanat kirjoitetaan yhteen. Tyypin nimen loppuun PITÄÄ lisätä pääte Tyyppi. Esimerkiksi: HenkiloTunnusTyyppi Englanninkielisissä skeemoissa tyypin nimen loppuun PITÄÄ lisätä pääte Type. 5/14

6 5.5 Yleiset lyhenteet Lyhenteitä ovat yleisesti käytetyt tai tunnetut lyhennemerkinnät, joilla alkuperäistä sanaa lyhennetään merkittävästi. Lyhenne voi esiintyä missä kohdassa nimeä hyvänsä. Lyhenteet PITÄÄ kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimilla niiden tyypillisen käyttötavan mukaan. Alla olevassa lyhenneluettelossa on esitetty yleisimpiä lyhenteitä kirjoitusasussaan. Lyhenteitä PITÄÄ käyttää nimissä sellaisissa kohdissa, joissa kyseinen sana esiintyy. Luettelon lähteenä on käytetty Suomen kielitoimiston julkaisemaa lyhenneluetteloa (http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2149). Lyhenne ALV ATK BKT CV db Dnro EU ICT ISBN ISSN JNro Km Kv Max Min Nro Oy Oyj Puh Pvm Srk Tmi Selite arvonlisävero automaattinen tietojenkäsittely bruttokansantuote lat. curriculum vitae, elämänvaiheet, elämäkerta; ansioluettelo Desibeli(ä) diaarinumero Euroopan unioni engl. information and communication technology, informaatio- ja kommunikaatioteknologia engl. International Standard Book Number, kirjan kansainvälinen standardinumero engl. International Standard Serial Number, aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero järjestysnumero kilometri(ä) kansainvälinen maksimi, korkeintaan, enintään minimi, vähintään numero osakeyhtiö julkinen osakeyhtiö puhelin päivämäärä seurakunta toiminimi 6/14

7 URL engl. uniform resource locator, Internetissä olevan tiedoston tai hakemiston sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus (esim. Vrk vuorokausi, vuorokautta Tavoitetilassa XML-elementtinimet PITÄISI johtaa sanaston käsitteistä. Elementtien nimien PITÄISI olla pääsääntöisesti samoja kuin vastaavien käsitteiden nimet sanastossa. Jos sanastossa käytetään lyhennettä, PITÄÄ samaa lyhennettä käyttää myös XML-skeemassa. Organisaatioiden nimilyhenteitä PITÄISI ylläpitää keskitetysti. Niitä ei ole kuvattu ylläolevassa taulukossa kaikkein yleisimpiä organisaatiolyhenteitä (esim. EU) lukuun ottamatta. Tässä suosituksessa ei linjata organisaatioiden nimilyhenteiden vastuutahoja. 5.6 Ilmentymät (Representation Terms) Ilmentymä (Representation Term) on elementin nimen loppuun liitettävä termi, joka kuvaa elementin sisällön tyypin. Ilmentymä PITÄÄ liittää sellaisen elementin nimen loppuun, joka voi sisältää dataa. Termi Termi englanniksi Käyttötarkoitus Aika Time Kellonaika, ajankohta (ISO 8601) Arvo Value Numeerinen arvo Binaari BinaryObject Binäärimuotoinen tieto Koodi Code Sallittujen arvojen luettelo, jonka jokainen yksittäinen arvo on merkkijono, jota käytetään korvaamaan tai edustamaan tiettyä koodatun tiedon arvoa tai määritelmää Kuva Graphic Kuvien tallennustyyppi Kytkin Indicator Kahdesta arvosta koostuva pari, joka ilmaisee tilaa on/off, true/false jne. (synonyymi: Boolean ) Lkm Quantity Muiden kuin rahayksikköjen lukumäärä Mitta Measure Numeerinen arvo, joka on määritelty mittaamalla jokin objekti. Mitta tarkennetaan mittayksiköllä. Maara Amount Rahallinen arvo valuuttayksikköinä Nimi Name Jonkin objektin identifiointiin käytettävä merkkijono. Toisin kuin tunnuksen, nimen ei tarvitse olla yksiselitteinen. Numero Number Numero Prosentti Percent Prosenttilukuna esitettävä numeroarvo Pvm Date Päivä kalenterissa, ajankohta (ISO 8601) Hetki DateTime Päivä kalenterissa ja kellonaika, ajankohta (ISO 8601) Suhde Rate Suhde numeerisena arvona 7/14

8 Teksti Text Jonkin luonnollisen kielen merkkijono Tunnus ID, Identifier Merkkijono, jota käytetään muodostamaan jollekin objektin esiintymälle identiteetti tai erottamaan se muista yksiselitteisellä tavalla 6 Skeemojen tekemisen perusohjeistus 6.1 Elementtejä vai attribuutteja XML-muotoisen tiedon ensisijaisena esitysrakenteena PITÄÄ käyttää elementtejä. Attribuuttien PITÄISI sisältää pääasiassa elementin sisällön arvoa kuvaavaa metatietoa. 6.2 Tyyppimäärittelyt Elementtien yksinkertaisissa tyyppimäärittelyissä (SimpleType) PITÄÄ pääsääntöisesti käyttää W3C:n XML Schema -suosituksen perustyyppejä. Määrittelyissä PITÄISI käyttää alla olevassa taulukossa lueteltuja perustyyppejä. Tyyppi Selite Esimerkki xs:string merkkijono Kotitaloustyö xs:integer kokonaisluku -123 xs:decimal desimaaliluku xs:time kellonaika 12:00:00 xs:date päivämäärä xs:datetime ajankohta T12:00:00 xs:boolean totuusarvo (true/false) true xs:base64binary binäärityyppi Ks. XML Schema -suositus sisältää lisäksi muita perustyyppejä, joita EI SAA käyttää kuin poikkeustapauksissa. Poikkeukseen on oltava painava syy. Jos perustyyppiin tehdään lisärajoitteita, se PITÄÄ nimetä omaksi tietotyypikseen (ks. 5.4 tyyppien nimeäminen). 6.3 Ilmentymien ja tietotyyppien vastaavuudet XML-skeemassa elementtien yksinkertaiset tietotyypit (simpletype) PITÄÄ esittää W3C:n XML Schema -suosituksen perustyyppeinä. Alla on kuvattu vastaavuudet ilmentymien ja perustyyppien välillä. 8/14

9 Ilmentymä Aika Arvo Binaari Koodi Kuva Kytkin Lkm Mitta Maara Nimi Numero Prosentti Pvm Hetki Suhde Teksti Tunnus Tietotyyppi xs:time xs:decimal xs:base64binary xs:string xs:base64binary xs:string, xs:boolean xs:decimal xs:decimal xs:decimal xs:string xs:decimal xs:decimal xs:date xs:datetime xs:decimal xs:string xs:string 6.4 Globaalit määritykset Kaikki elementit ja tyypit PITÄÄ määritellä globaaleina. Tämä tarkoittaa, että ne PITÄÄ määritellä skeeman ylimmällä tasolla xs:schema-elementin alla. Globaalit elementti- ja tyyppimääritykset ovat uudelleenkäytettäviä. Muutokset määritykseen heijastuvat kaikkiin siihen viittaaviin kohtiin. Lisäksi globaalit määritykset löytyvät paremmin skeemoista, koska niitä ei ole upotettu muiden määritysten sisään. Suunnittelumallia (Design Pattern), jossa kaikki elementit ja tyypit määritellään globaaleina, kutsutaan Garden of Eden -malliksi. Globaaliin elementtiin viitataan xs:element-määrityksen ref-attribuutilla. Globaaliin tyyppiin viitataan xs:element-määrityksen type-attribuutilla 9/14

10 Alla on esimerkki viittauksesta globaaliin elementtimääritykseen (EtunimetNimi) sekä kaksi esimerkkiä viittauksesta globaaliin tyyppimääritykseen (EtunimetNimiTyyppi ja HenkiloTyyppi). <xs:type name EtunimetNimiTyyppi type xs:string /> <xs:element name="etunimetnimi" type= EtunimetNimiTyyppi /> <xs:complextype name= HenkiloTyyppi > <xs:sequence> <xs:element ref="etunimetnimi"/>... </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:element name= Henkilo type= HenkiloTyyppi /> 6.5 Koodistot Koodistot ovat standardoituja, vakiintuneita tai virallistettuja koodiluetteloita. Koodistoa ylläpitää tavallisesti jokin nimetty taho. XML-skeemoissa koodistoja käytetään rajaamaan elementtien sallittuja arvoja. Esimerkkejä yleisistä koodistoista ovat: Postinumerot Maakoodit Kielikoodit Mikäli yleisiä importoitavia XML-skeemamuotoisia koodistoja käytetään, PITÄÄ niiden ylläpito vastuuttaa. 7 Nimiavaruuksien nimeäminen XML nimiavaruudet on määritelty W3C:n nimiavaruussuosituksessa (Namespaces in XML). Nimiavaruuksien avulla elementit ja attribuutit kiinnitetään yksiselitteisesti nimettyyn asiayhteyteen. Jos kahdella elementillä tai attribuutilla on sama nimi, ne voidaan erottaa toisistaan kiinnittämällä ne omiin nimiavaruuksiinsa. Nimiavaruus kuvataan URI-viittauksena. Jokaisessa skeemassa PITÄÄ nimetä kohdenimiavaruus (targetnamespace). XML Schema -määritykseen kuuluvat osat tarkennetaan nimiavaruudella Sen lyhyenä nimenä PITÄÄ käyttää lyhennettä xs. Nimiavaruuden nimen perusrakenne on seuraava: perusosa/<organisaatiokohtainen rakenne>/vuosi/kuukausi/päivä/ Julkishallinnon yhteisten XML-skeemojen perusnimiavaruus (perusosa) on: Kunkin organisaation PITÄÄ määritellä organisaatiokohtaisten XML-skeemojen nimiavaruuksien perusosa itse. Nimiavaruuden osan <organisaatiokohtainen rakenne> organisaatio SAA muodostaa itse, koska kohdealueet ja käyttökohteet riippuvat voimakkaasti toimialasta ja organisaatiosta. <organisaatiokohtainen rakenne> SAA sisältää useita hierarkkisia tasoja tilanteen mukaan. Julkishallinnon yhteisen skeemaluettelon organisaatiokohtainen osa on yhteiset. 10/14

11 Nimiavaruuden nimen loppuun PITÄÄ merkitä skeeman julkaisemisen päivämäärä. Nimiavaruus ilmaisee päivämäärän avulla skeeman version (ks. luku 9 Skeemojen versiointi). Esimerkiksi julkaistun julkishallinnon yhteisen skeemaluettelon nimiavaruus on: URL-osoitteen käyttö nimiavaruuden nimenä mahdollistaa nimiavaruuden käyttämisen fyysisessä skeemaviittauksessa. URL-osoitetta SAA käyttää suoraan fyysiseen osoittamiseen. Skeeman tallentaminen URL-osoitteeseen on kuitenkin VAPAAEHTOISTA. URL-linkin takaa PITÄISI löytyä vähintään skeemaa kuvaavaa dokumentaatiota. 8 Skeemojen modulaarisuus ja hierarkkisuus 8.1 Skeemojen modulaarisuuden perusmalli Skeemojen modulaarisuudella pyritään tehokkaaseen uudelleenkäyttöön. Kerran määriteltyjä skeemojen osia voidaan käyttää useissa ylemmän tason skeemoissa. Skeemojen modulaarisuuden perusmallin tavoitteita ovat: 1. Malli on tarpeeksi yksinkertainen, jotta sitä voidaan soveltaa käytännössä 2. Malli on riittävän monipuolinen, jotta se vähentää kehittäjien työtä skeemojen määrittelyssä 3. Kerran määritellyt skeemamääritykset ovat uudelleenkäytettäviä 4. Skeemojen elementti- ja tyyppimääritykset voidaan johtaa suoraan sanaston käsitteistä Joustava skeemojen muodostaminen edellyttää, että tiukkoja ja monimutkaisia rakenteita ei pyritä kiinnittämään omiksi aliskeemoikseen. Tyypillisesti esimerkiksi tiettyyn skeemaan kuuluvien elementtien järjestys ja pakollisuus vaihtelevat organisaatioittain. Tällaisten skeemamääritysten uudelleenkäyttö johtaa usein organisaatio- ja kohdealuekohtaisiin muutoksiin ja epäviralliseen versiointiin. Kuvassa 1 on esitetty kaaviokuvana esimerkki skeemojen modularisoinnista. Ylimmällä tasolla ovat Rajapintaskeemat. Rajapintaskeemoihin voidaan sisällyttää uudelleenkäytettäviä koosteskeemoja. Rajapintaskeemoihin ja koosteskeemoihin voidaan sisällyttää atomaarisia elementti- tai tyyppimäärityksiä sisältäviä skeemoja. Kuvassa on esitetty yksi atomaaristen elementti- ja tyyppimääritysten skeema (JHSYdin.xsd), joka sisältää koko julkishallinnolle yhteiset elementti- ja tyyppimäärittelyt. Pääsääntöisesti organisaatioiden PITÄÄ importoida nämä yhteiset atomaariset määrittelyt omiin skeemoihinsa. 11/14

12 Kuva 1. Skeemojen modularisoinnin perusmalli Kukin organisaatio SAA määritellä myös omia kohdealuekohtaisia elementti- ja tyyppimäärityksiään vastaaviksi atomaariskeemoiksi. Organisaatiokohtaiset atomaariskeemat voivat tarvittaessa periä (importoida) JHS-skeeman määrityksiä ja erikoistaa niitä organisaation tarpeita vastaaviksi. 8.2 Atomaaristen elementti- ja tyyppimääritysten JHS-skeema Atomaaristen elementti- ja tyyppimääritysten JHS-skeema sisältää julkishallinnon yhteiset skeemamääritykset. Atomaarinen elementtimääritys muodostuu yhdestä elementin määrittelystä, esimerkiksi: <xs:element name="henkilotunnus" type="jhs:henkilotunnustyyppi"/> Jokaista atomaarista elementtimääritystä vastaa skeemassa yksinkertainen tyyppimääritys (simpletype), esimerkiksi: <xs:simpletype name="henkilotunnustyyppi"> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpletype> Skeemojen ja sanaston käsitteiden välinen yhteys muodostuu siten, että yhden sanaston käsitteen PITÄÄ vastata joko yhtä atomaarista elementtimäärittelyä tai sitä vastaavaa tyyppimäärittelyä. Näin pyritään varmistamaan yhteisten käsitteiden käyttö sekä yhtenäinen skeemanimeäminen kaikilla kohdealueilla. Sanasto SAA sisältää myös sellaisia käsitteitä, joilla ei ole vastinetta atomaarisena elementti- ja tyyppimäärittelynä. Jokaista atomaarista elementti- ja tyyppimäärittelyä PITÄISI vastata sanaston käsite. Pääsääntöisesti organisaation omissa skeemoissa PITÄISI viitata atomaariseen elementtimääritykseen. Atomaarisen määrittelyn muuttaminen organisaation tarpeita vastaavaksi on helpompaa viittaamalla vastaavaan tyyppimääritykseen. Tämän vuoksi organisaatio SAA omissa skeemoissaan viitata tyyppimääritykseen. Esimerkiksi sukunimen tyyppimääritys on atomaaristen määritysten JHS-skeemassa: <xs:simpletype name="sukunimityyppi"> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpletype> Organisaatio voi viitata JHS-skeeman tyyppimääritykseen ja muuttaa sitä esimerkiksi rajoittamalla elementin pituutta: <xs:simpletype name="sukunimityyppi"> <xs:restriction base="jhs:sukunimityyppi"> <xs:maxlength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> Tällainen määritys SAA sisältyä organisaation omaan atomaaristen elementti- ja tyyppimäärittelyjen skeemaan. Jos uuden muodostetun tyypin nimi on sama kuin JHS-tyypin nimi, erotetaan muodostettu tyyppi alkuperäisestä JHS-tyypistä kiinnittämällä se organisaation itse määrittämään nimiavaruuteen. 8.3 Koosteskeemat Koosteskeema sisältää tietyn organisaation, kohdealueen, projektin tms. määrittelemän täsmällisen rakenteen jollekin elementtien joukolle. Koosteskeema PITÄISI koota atomaarisista elementtimäärityksistä tai 12/14

13 viittaamalla niitä vastaaviin tyyppimäärityksiin. Koosteskeemassa voidaan määritellä elementtien järjestys ja pakollisuus. Joissakin tapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista, että jokin organisaatio määrittelee esimerkiksi täsmällisen osoitteen rakenteen. Useat organisaation rajapintaskeemat voivat uudelleenkäyttää tällaista osoiteskeemaa. Organisaatio voi julkaista uudelleenkäytettävän koosteskeeman julkiseen skeemahakemistoon, josta muutkin organisaatiot voivat hyödyntää sitä. 8.4 Rajapintaskeemat Rajapintaskeema on jonkin organisaation palvelun tai järjestelmän edustalle kehitetyn rajapinnan tekninen sanomakuvaus. Rajapintaskeemojen joukko muodostuu tyypillisesti kysely-vastaus-pareista. Tietty skeema kuvaa palvelukyselyä vastaavan sanoman ja toinen skeema kyseistä kyselyä vastaavan vastaussanoman. Rajapintaskeemoista PITÄISI viitata pääsääntöisesti atomaarisiin elementtimäärityksiin tai niitä vastaaviin tyyppimäärityksiin. Rajapintaskeemoista SAA myös viitata uudelleenkäytettäviin koosteskeemoihin. Jos rajapintaskeemasta viitataan koosteskeemaan, viittaukset atomaarisiin elementtimäärityksiin PITÄÄ tehdä näistä koosteskeemoista. Rajapintaskeemoissa kiinnitetään muun muassa elementtien järjestys ja pakollisuus. Rajapintaskeemassa PITÄÄ atomaariset elementtimääritykset sisällyttää xs:import-määrityksin osaksi skeemaa. 8.5 Skeemojen xs:import-määritykset Alemman tason skeemat PITÄÄ sisällyttää osaksi ylemmän tason skeemaa xs:import-määrityksillä. Esimerkiksi: <xs:import namespace= "http://skeemat.jhs-suositukset.fi/yhteiset/ 2009/03/04" schemalocation="jhsydin xsd"/> 8.6 Hierarkkiset XML-puurakenteet Sanomaskeemojen XML-rakenteissa PITÄISI pyrkiä mahdollisimman mataliin hierarkioihin. Turhia välitasoja PITÄÄ välttää. Sallittujen hierarkiatasojen lukumäärää ei kuitenkaan täsmällisesti rajoiteta. Tasojen määrä riippuu vaatimuksista ja tietomallin monimutkaisuudesta. Loogiset kokonaisuudet PITÄISI sisällyttää isä-elementin sisään. Alla olevassa esimerkissä hierarkiaa havainnollistetaan XML-instanssin avulla. <Henkilo> <EtunimetNimi>Matti Juhani</EtunimetNimi> <SukuNimi>Meikäläinen</SukuNimi> <HenkiloTunnus> </HenkiloTunnus> </Henkilo> 9 Skeemojen versiointi Skeemojen eri tasojen versiointi asettaa haasteita XML-rajapintaratkaisuille. Rajapintojen PITÄÄ toimia myös skeemamuutosten jälkeen. 9.1 Julkishallinnon yhteisten skeemojen versiointi Julkishallinnon yhteisten skeemojen versiointiin PITÄÄ käyttää nimiavaruudessa ilmaistua versiota. Nimiavaruuksien nimeäminen on esitetty luvussa 7. Jokaisen skeemaan kohdistuvan muutoksen yhteydessä versiota PITÄÄ päivittää vastaamaan muutoksen julkaisupäivää. 13/14

14 9.2 Organisaatiokohtaisten skeemojen versiointi Organisaatiokohtaisten skeemojen versiointia edellyttävät muutokset voidaan jakaa kahteen luokkaan: 1. Muutos vaikuttaa skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin Jos muutos vaikuttaa skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin, uusi versio PITÄÄ ilmaista nimiavaruuden nimessä. Nimiavaruuksien nimeäminen on esitetty luvussa 7. Tyypillinen esimerkki luokkaan 1 kuuluvasta muutoksesta on, että skeemaan lisätään yksi tai useampi elementtimääritys, jossa elementti määritellään pakolliseksi. Muutos vaikuttaa skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin, koska sellaiset XML-instanssit, joista kyseinen elementti puuttuu, ovat uuden skeeman mukaan virheellisiä. Tällöin skeeman pääversiota (nimiavaruuden nimi) pitää muuttaa. 2. Muutos ei vaikuta skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin Jos muutos ei vaikuta skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin, muutos PITÄÄ ilmaista xs:schema-elementin version-attribuutissa. Numerointi aloitetaan aliversiosta 1.0. Tyypillinen esimerkki luokkaan 2 kuuluvasta muutoksesta on, että skeemaan lisätään yksi tai useampi elementtimääritys, jossa elementti määritellään vapaaehtoiseksi. Tämä muutos ei vaikuta skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin, sillä kaikki XML-istanssit ovat myös uuden skeeman mukaan valideja. Tällöin skeeman pääversiota ei tarvitse vaihtaa, vaan riittää että ilmaistaan sen aliversio numerolla. Kun skeema luodaan ensimmäisen kerran, se saa sekä pääversion nimiavaruuden nimessä että aliversion xs:schema-elementin version-attribuutissa. Skeeman ensimmäiseksi aliversioksi PITÄÄ asettaa Merkistö XML-skeemoissa ja -sanomissa PITÄÄ käyttää UTF-8 koodausta ja encoding-attribuuttia, joka selkeästi ilmaisee käytetyn koodauksen. 11 Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: 12 Liitteet Liite 1: Julkishallinnon yhteinen XML-ydinskeema 14/14

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 0.5 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys... 2 5 XML-rakenteiden

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 0.6 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys... 2 5 XML-rakenteiden

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintaminen SÄHKE-metatietojen XML Schema 04.02.2005 1 (5) SÄHKE-hanke SÄHKE-metatietojen XML Schema Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit Versio: 05.03.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa XML-kielen perusteet Teoria ja ohjelmointitehtävät XML-kielen perusteet 3 Sisältö YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN...

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Schema Asiakasprofiili.xsd

Schema Asiakasprofiili.xsd Schema Asiakasprofiili.xsd element Asiakasprofiili children Asiakasprofiili complex Sukunimi Etunimi Asiakasnumero Asiointikieli Yhteystieto KalustonVaatimukset Koira Lisatieto Osoite Syntymavuosi MatkaAlue

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset 2 (21) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Schema ReitinTilaus.xsd

Schema ReitinTilaus.xsd Schema ReitinTilaus.xsd element ReitinTilaus ReitinTilaus children annotation Reittipiste complex documentatio n Sisältää MPK:n kuljetusoperaattorille tekemän

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (21) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi Versio: 2014-11-10 Julkaistu: Voimassaoloaika: 1 Johdanto... 1 2 Paikallisen tunnisteen luominen tietokantaan... 1 3 Yksilöivän

Lisätiedot

1. Lähtökohta ja taustat

1. Lähtökohta ja taustat 1. Lähtökohta ja taustat Suomi.fi Suomi.fi ISO ISO TSK TSK ebxml ebxml NIEM NIEM UN/ CEFACT UN/ CEFACT Semic.EU Semic.EU SFS SFS OASIS OASIS UBL UBL IDABC IDABC OIOXML OIOXML SAGA SAGA UK Govtalk UK Govtalk

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

Helsingin yliopisto / TKTL XML-Metakieli XML Schema

Helsingin yliopisto / TKTL XML-Metakieli XML Schema W3C:n tavoite kehittää parempi määrittelykieli ilmaisuvoimaisempi XML-rakenteinen itsedokumentoiva yksinkertainen Tekniseltä kannalta tuki nimiavaruuksille käyttäjän omat tietotyypit määritysten perintä

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA 1(9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 21.12.2017 Dokumentti julkaistu. KESKEISET TERMIT JA NIIDEN SELITTEET Termi Pseudonymisointi GDPR Määritelmä Anonymisoinnilla pyritään siihen, että tiedosta

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

JHS XML suositus. XML Finland tapahtuma 20.1.2009 Mikael af Hällström ylitarkastaja, Verohallinto JHS XML työryhmän vetäjä

JHS XML suositus. XML Finland tapahtuma 20.1.2009 Mikael af Hällström ylitarkastaja, Verohallinto JHS XML työryhmän vetäjä JHS XML suositus XML Finland tapahtuma 20.1.2009 Mikael af Hällström ylitarkastaja, Verohallinto JHS XML työryhmän vetäjä JHS XML suositus Esityksen sisältö: Suositustyön lähtökohdat ja taustat (Vielä)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (26) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Product: Maa-ainesluvat Reporter: jesse

Product: Maa-ainesluvat Reporter: jesse <jesse.supponen@itpie.fi> KRYSP puutteet ja korjausehdotukset Bug 5 ymt:maaaineslupaasiat voisi olla vapaaehtoinen. jesse 2010-09-24 09:16:02 EEST ymt:maaaineslupaasiat voisi olla vapaaehtoinen. Bug 65 ToiminnanharjoittajaType

Lisätiedot

Opintosuoritukset. Kaaviokuva

Opintosuoritukset. Kaaviokuva Opintosuoritukset Opintosuoritukset-tiedonsiirtoskeema. XML-skeema jonka avulla voidaan siirtää useita opintosuoritusten tietoja kerralla. Skeeman voi myös lukea sisään muihin skeemoihin jolloin myös yksittäisiä

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu )

Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu ) Yhteinen kansallinen koodistopalvelu ( Suomi.fi koodistopalvelu ) Miika Alonen miika.alonen@csc.fi Petri Roponen petri.roponen@vrk.fi Kansallinen koodistopalvelutyöpaja Kick off 29.5.2017 Väestörekisterikeskus,

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 0.99 Julkaistu: 3.3.2009 Voimassaoloaika 31.12.2012 asti Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja XML-skeemojen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Inspire-kohdetunnisteet

Inspire-kohdetunnisteet Inspire-kohdetunnisteet INSPIRE-tietotuotteet 30.8.2010 Esa Tiainen MML 3.9.2010 Sisältö INSPIRE-tunnisteet Tunnisteiden hallinta Olemassaolevien tunnusjärjestelmien käyttäminen 3.9.2010 2 INSPIRE -paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Kansallinen koodistojen siirtoformaatti

Kansallinen koodistojen siirtoformaatti Kansallinen koodistojen siirtoformaatti Miika Alonen miika.alonen@csc.fi 6.9.2017 Väestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, Helsinki 1. Kansallisen siirtoformaatin tarve 2. Siirtoformaatin tietomalli 3.

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 1 UML-mallinnus

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 1 UML-mallinnus JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 1 UML-mallinnus Versio: 12.01.2011 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 3 Lyhenteet... 1 4 UML-luokkakaaviotekniikan

Lisätiedot

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli 1 2 3 4 - Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli 5 - kokonaisuus tunnetaan myös nimellä semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys - Yhteentoimivuutta tukeva (tieto)arkkitehtuuri kokoaa

Lisätiedot

XML merkintäkielten perusteet. Luento 3 Pekka Aarnio

XML merkintäkielten perusteet. Luento 3 Pekka Aarnio XML merkintäkielten perusteet Luento 3 Pekka Aarnio 1 Luennon sisältö OSA 1: XML-Schema OSA 2: XML-Schema ja nimiavaruudet 2 Osa 1: sisältö Osa 1 1. Mikä on XML-Schema-kieli 2. Tietotyypit ja elementtien

Lisätiedot

XML merkintäkielten perusteet. Luento 3 Pekka Aarnio

XML merkintäkielten perusteet. Luento 3 Pekka Aarnio XML merkintäkielten perusteet Luento 3 Pekka Aarnio 1 Luennon sisältö OSA 1: XML-Schema OSA 2: XML-Schema ja nimiavaruudet 2 Osa 1: sisältö Osa 1 1. Mikä on XML-Schema-kieli 2. Tietotyypit ja elementtien

Lisätiedot

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1. palautekierroksen versio 8.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 1.11.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Standardisalkku...

Lisätiedot

Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä

Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä Kohti aidosti palvelevaa hallintoa yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi ja XML-skeemat Mikael af Hällström (YSR/Verohallinto) NordTerm seminaari

Lisätiedot

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) - suosituksen julkaisuseminaari 31.03.2014 Jani Ruuskanen / Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 0.9 Julkaistu: xx.xx.xxxx Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen tausta...

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Projektiryhmä StanForD-XML Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Rahoittajat Koskitukki Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy, Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Opiskeluoikeudet. Kaaviokuva

Opiskeluoikeudet. Kaaviokuva Opiskeluoikeudet Opiskeluoikeuksien tiedonsiirtoskeema. XML-skeema jonka avulla on tarkoitus siirtää useiden opiskeluoikeuksien tiedot kerralla. Skeeman voi myös lukea sisään muihin skeemoihin jolloin

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen 25.5.2012 Sivu 1 Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.2.2012 NMu Luonnos korjattujen ratkaisujen tietojen välittämisen muutoksesta 0.2 12.3.2012 NMu Lisätty uusia metatietokenttiä 0.3 25.5.2012

Lisätiedot

Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön

Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön Katsaus tietoarkkitehtuurityöhön Suvi Remes 18.8.2015 Synergian etäkokous 03/02/15 1 Lähtökohta Synergiaryhmä linjannut, että seuraavista tietoarkkitehtuurin alueelle kuuluvista asioista on tarpeen olla

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja käyttötavoista, sekä tekniikasta. Tekniikasta on

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 1.0 Julkaistu: 16.12.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Ohjeistus. Hyväksytty pilotointia varten 2008-04-17 1 (13) Virtu - Määrittely. Attribuuttien muodostamisen ohjeistus

Ohjeistus. Hyväksytty pilotointia varten 2008-04-17 1 (13) Virtu - Määrittely. Attribuuttien muodostamisen ohjeistus 2008-04-17 1 (13) Virtu - Määrittely Attribuuttien muodostamisen ohjeistus 2008-04-17 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Yhteiset luottamusverkoston attribuutit... 4 3 Uuden attribuutin muodostaminen

Lisätiedot

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit.

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit. 3. Muuttujat ja operaatiot Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi.. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit. Arvojen

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen

Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen Pysyvät tunnukset ja niiden hyödyntäminen Arkistopalvelut uuteen nousuun 15.9.2015 Esa-Pekka Keskitalo, orcid.org/0000-0002-4411-8452 URN:NBN:fi-fe2015091511591 Sisältö Millaisista tunnuksista on puhe?

Lisätiedot

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi. Operaattorit. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit.

Lisätiedot

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit 1 Liite 3 INDEKSOINTI 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

JHS XXX: Maakuntien palveluluokitus

JHS XXX: Maakuntien palveluluokitus JHS XXX: Maakuntien palveluluokitus Versio: 30.10.2017 Julkaistu: XX.XX.20XX Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 3 4 Termit ja lyhenteet... 4 5

Lisätiedot

JHS XXX Koodistot ja luokitukset

JHS XXX Koodistot ja luokitukset JHS XXX Koodistot ja luokitukset Versio:15.9.2011 Luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Taustaa... 2 1.2 Suosituksen tavoitteet... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari 18.5.2017 Tervetuloa koulutukseen! 18.5.2017 Claudia Bergroth & Kai Koistinen INSPIRE-sihteeristö Muutamia käytännön

Lisätiedot

XML ja SAS. Mitä tänä päivänä voidaan SASista tehdä XML-muotoon

XML ja SAS. Mitä tänä päivänä voidaan SASista tehdä XML-muotoon XML ja SAS Mitä tänä päivänä voidaan SASista tehdä XML-muotoon Sisältö XML SAS ja XML: ODS:n käyttäminen xml-tulosteisiin Libname enginen käyttäminen XML tulosteisiin XML mapperi Libname enginen käyttäminen

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon sanastotyö

JHS XXX Julkishallinnon sanastotyö JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Luonnos 08.01.2010 JHS XXX Julkishallinnon sanastotyö Versio: 0.5 Julkaistu: 8.1.2010 Voimassaoloaika Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

JHS XXX Julkisen hallinnon standardisalkku

JHS XXX Julkisen hallinnon standardisalkku JHS XXX Julkisen hallinnon standardisalkku Versio: 0.4 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Standardit julkisen hallinnon tietohallinnossa...

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaisista oikeudellisten aineistojen standardeista - ELI ja ECLI Semanttisen Finlexin säädös- ja oikeustapausaineistojen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Miksi? Sisältö Yleisimmät ongelmat rajapintapalvelujen yhteensopivuudessa WMS- ja WFS-standardeihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

JHS Koodistot ja luokitukset suositusluonnoksen esittely. Keskustelutilaisuus

JHS Koodistot ja luokitukset suositusluonnoksen esittely. Keskustelutilaisuus JHS Koodistot ja luokitukset suositusluonnoksen esittely Keskustelutilaisuus 8.9.2011 Suosituksen rakenne 1 Johdanto 1.1 Taustaa 1.2 Suosituksen tavoitteet 2 Soveltamisala 3 Termit ja määritelmät 4 Julkisen

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot