Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2001 SALAUSKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUSSUOSITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2001 SALAUSKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUSSUOSITUS"

Transkriptio

1 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2001 SALAUSKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUS Salausmenetelmien käyttö valtion tietohallinnossa

2 SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO Hankkeen tausta Suosituksen laatiminen Suosituksen tarkoitus, kohderyhmä ja rajaus Terminologia ja teknologia SUOSITUKSET Yleistä Käytettäviksi suositeltavat algoritmit tapauskohtaisesti Salauskäytännöt eri käsittelyvaiheissa Salaustuotteiden tason ja toiminnan varmistaminen Sähköinen tunnistus, todentaminen ja allekirjoitus Tiedonsiirron ja tietojen salauspolitiikka Jatkotoimenpidesuositukset LÄHTÖKOHTIEN KUVAAMINEN Lähtökohdat on kuvattu erillisessä taustamateriaalissa SALAUSALGORITMIEN JA -MENETELMIEN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI Salaustekniset peruselementit Symmetriset lohkosalaajat (symmetric block ciphers) Synkroniset jonosalaajat (synchronous stream ciphers) Itsesynkronoituvat jonosalaajat (self-synchronising stream ciphers) Symmetriseen salaukseen ja muut salaiseen avaimeen perustuvat tiivistefunktiot Törmäyksettömät (avaimettomat) tiivistefunktiot Yksisuuntaiset (avaimettomat) tiivistefunktiot (one-way hash functions, OWHF) Näennäissatunnaisten toimintojen perheet (Families of pseudorandom functions) Epäsymmetriset salausjärjestelmät (asymmetric encryption schemes) Epäsymmetriset digitaalisen allekirjoituksen järjestelmät (asymmetric digital signature schemes) Epäsymmetriset tunnistus- ja todennusjärjestelmät (asymmetric identification schemes) Salausmenetelmien turvallisuustason arvioinnin ja analysoinnin lähtökohtia Turvallisen avainten hallinnan lähtökohtia Salausmenetelmän vahvuus Yleiset perusteet Esimerkkejä tuotteista Wassenaarin järjestely USA:n vientirajoitukset Riittävien avainpituuksien määrittely Yleistä Turvallisten salausteknisten peruselementtien perusvaatimukset Salaustekniikkaan perustuvien tietoturvasovellusten perusvaatimukset Sähköinen tunnistaminen, todentaminen ja allekirjoitus... 31

3 4.6.2 Tiedonsiirron ja sähköpostin luottamuksellisuuden ja eheyden turvaaminen Säilytettävien tietoaineistojen luottamuksellisuuden ja eheyden turvaaminen SALAUKSEN KÄYTÖN KEHITYSNÄKYMIÄ Vahva todentaminen Luottamuksellisuuden turvaaminen Eheyden valvontamekanismit Tekninen hallinnointi KATSAUS MARKKINOILLA OLEVIIN SALAUSOHJELMISTOIHIN LÄHTEET VALTIOVARAINMINISTERIÖN ANTAMIA TIETOTURVALLISUUSOHJEITA

4 ESIPUHE Tämä suositus on tehty valtionhallinnon tietoturvallisuus- ja tietohallintoasiantuntijoille avuksi organisaation salauskäytäntöjen määrittelyyn. Salaukseen perustuvilla tietoturvallisuuden sovelluksilla voidaan parantaa tietoturvallisuuden tasoa kaikilla osa-alueilla: luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys, samoin kuin niiden teknisiin toteutuksiin kuuluvilla käyttöoikeuksien hallinnan ja kiistämättömyyden osa-alueilla. Suosituksessa kannustetaan käyttämään salausta erityissuojattavien tietoaineistojen osalta mahdollisimman laajasti. Salauksen käyttöä voidaan laajentaa kaikkeen tiedonkäsittelyyn sitten, kun salaukseen perustuvat tietoturvaohjelmistot integroituvat käytettäviin sovelluksiin ja tulevat käyttäjille läpinäkyviksi. Luvussa kaksi on selvitetty miten eri toimintojen tietoturvallisuutta voidaan parantaa salausteknisin keinoin ja mitä algoritmeja ja avainpituuksia tulisi käyttää eri tilanteissa. Lisäksi on pohdittu, miten salaustuotteiden tasoa ja toimintaa voidaan arvioida sekä annettu suositukset siitä, millaisissa käyttöympäristöissä (erillinen työasema/suljettu verkko/yleisiin tietoverkkoihin liitetty järjestelmä) eri turvaluokkiin luokiteltuja tietoaineistoja voidaan käsitellä markkinoilla olevia salaustuotteita apuna käyttäen. Luku 3, jossa on kuvattu suosituksen lähtökohdat, on siirretty taustamateriaaliksi. Taustamateriaali on julkaistu erillisenä Internet-osoitteessa: Luvussa 4 on avattu salausalgoritmien ja menetelmien vahvuuden arvioinnin teoriaa sekä annettu yleisohjeita avainten hallinnan järjestämistä. Luvussa 5 on ennustettu salauksen käytön kehitysnäkymiä. Luvussa 6 on taulukkomuotoisesti esitetty markkinoilla olevien ohjelmistojen soveltuvuutta eri toiminnoissa käytettäviin salausmenettelyihin. Taulukko ei ole kattava, siihen on pyritty keräämään Suomessa markkinoilla olevat yleisimmät tuotteet. Jatkotoimenpiteiksi suositusta laatinut työryhmä ehdottaa, että 1) perustetaan verkosto, joka muodostuu valtionhallinnon yksiköissä työskentelevistä, salauskäytännöistä yksiköissään vastaavista henkilöistä ja jonka tehtävänä on kerätä ajantasaista tietoa salauskäytännöistä ja sovelluksista ja levittää tietämystä kaikkiin valtionhallinnon yksiköihin, 2) järjestetään salaustuotteista tarjouskilpailu, jonka perusteella valitaan tuotteet, joista tehdään puitesopimukset valtionhallinnon käyttäjille ja 3) valtionhallinnon hankinnoissa asetetaan etusijalle ne salaustuotteet, jotka on asianmukaisesti sertifioitu. 1

5 1 JOHDANTO 1.1 Hankkeen tausta Salauskäytäntöjen määrittelyn tarve valtionhallinnon asiakirjojen ja sähköpostien käsittelyä varten on noussut esiin muun muassa seuraavissa työryhmissä: Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän alaisuudessa toimiva Tietojen luokittelu- ja käsittelyohjeita määrittelevä työryhmä Valtion tietohallinnon johtoryhmän alaisuudessa toimiva Hallinnon turvallinen sähköposti (S/MIME) SM:n asettama Virkamiehen asiointikortti -työryhmä. Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje, Nykyisessä ohjeistuksessa puhutaan yleisesti riittävästä salauksesta, tekniseen toteutukseen, kuten esimerkiksi soveltuviin algoritmeihin ja avainpituuksien riittävyyteen (käyttäjien vapaasti valittavissa olevien avainten määrään) ei ole juurikaan otettu kantaa. Eräitä yksityiskohtia on käsitelty Valtion Internetin käyttö- ja tietoturvallisuussuosituksessa (VAHTI 1/1998). Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto on antanut ohjeen salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokitteluista ja merkinnöistä (VM 5/01/2000). 1.2 Suosituksen laatiminen Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto asetti jaoston valmistelemaan salauskäytäntöjä koskevaa valtionhallinnon tietoturvallisuussuositusta. Jaosto toimi valtiovarainministeriön asettaman valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) alaisuudessa ja ohjauksessa. Jaoston kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Terho Arja Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö Jäsenet Hyytiä Kalevi Tietoturvallisuuspäällikkö Pääesikunta, turvallisuusosasto Ojala Ossi Erikoistutkija Pääesikunta, tietotekniikkaosasto Saarinen Jarmo atk-päällikkö Ulkoasiainministeriö Sillanpää Juhani Tietoturvapäällikkö Sisäasiainministeriö Tuomaila Timo, Tietoturvapäällikkö, Verohallitus Rantanen Tapani Johtaja Telehallintokeskus. Konsultointityön suorittivat ICL:n konsultit Aarno Kansikas ja Juhani Jämiä, yhteistyökumppanina Hannu Koukkula IS-Comsec Oy. 2

6 Suosituksen luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle virastoihin, laitoksiin ja tietoturvapalveluita tarjoaviin yrityksiin. Työryhmä käsitteli saamansa 43 lausuntoa ja ne huomioitiin suosituksessa mahdollisuuksien mukaan. 1.3 Suosituksen tarkoitus, kohderyhmä ja rajaus Suositus on tarkoituksellisesti tieto- ja salaustekniikkakeskeinen. Tietoturvallisuuden kehittämisen kokonaisnäkökulmaa sekä muita näkökulmia on esitetty muissa valtinhallinnon tietoturvallisuussuosituksissa ja ohjeistuksissa: (http://www.vn.fi/vm/kehittaminen/tietoturvallisuus/vahti/vahti2.htm ). Tämä suositus on tarkoitettu käytettäväksi yleisohjeena valtionhallinnon organisaatioissa. Kunkin organisaation on syytä tehdä tarkennettu ohje omista salauskäytännöistään. Tähän tarkennettuun ohjeeseen liittyvät tekniset (liite)kuvaukset ja käytännöt on turvaluokiteltava. Suosituksen kohderyhmä on tietoturvallisuuden ja tietohallinnon asiantuntijat, jotka joutuvat työssään tekemään päätöksiä organisaationsa salauskäytännöistä. Suosituksen tehtävänä on: määritellä riittävät salauskäytännöt eheyden turvaamiseen sekä viranomaisten sisäiseen ja viranomaisten väliseen että viranomaisen ja kansalaisten tai asiakkaiden väliseen yhteydenpitoon suosittaa, mitkä salauskäytännöt ovat riittäviä eri tyyppisten tietojen, asiakirjojen ja sähköpostiviestien käsittelyyn eri käsittelyvaiheissa selvittää millaisia ohjelmistoja ja muita tuotteita salauksen toteuttamiseen on tarjolla laatia tietoturvallisuussuositus, jonka avulla voidaan parantaa tietoturvallisuuden tasoa yhtenäistämällä salauskäytäntöjä ja salaustekniikan käyttöä valtionhallinnossa. 1.4 Terminologia ja teknologia Tietoturvallisuuden keskeisimmät käsitteet on määritelty Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ohjeessa, Valtionhallinnon tietoturvallisuuskäsitteistö ; 1/2000. Tietoturvallisuusalan nopea kehittyminen on tehnyt tarpeelliseksi tarkentaa joitain määrittelyjä, määritellä jotkut termit uudelleen sekä määritellä aikaisemmin määrittelemättömiä asioita. Tämän työn yhteydessä tarpeellisiksi nähdyt tarkennetut ja uudet määrittelyt on esitetty taustamateriaalissa. Teknologiaa on yksityiskohtaisemmin kuvattu lähdeaineistossa. 3

7 2 SUOSITUKSET 2.1 Yleistä Valtionhallinnon organisaatioiden tietoturvallisuus on kokonaisuus, jonka perustan muodostaa organisaatioiden ja niiden sidosryhmien toiminnan järjestelyillä sekä niiden toimintaa tukevien teleoperaattoreiden tai muiden ulkoistettujen palvelujen tuottajien toimenpiteillä aikaansaatu perusturvallisuus. Turvallisuutta voidaan kehittää perusturvallisuutta paremmaksi yleensä parhaiten organisaatioiden ja niiden sidosryhmien omien tarpeidensa perusteella toteuttamilla lisätoimenpiteillä. Organisaation tietoturvallisuuden kannalta kokonaisturvallisuus on tärkeämpi kuin yksi sen tekijöistä, esimerkiksi salausteknologia. Organisaatiolla tulee olla muun muassa tietoturvallisuuspolitiikka, perusturvallisuuden tietoturvallisuussuunnitelma, tietoturvallisuusarkkitehtuuri, perusinfrastruktuurin tietoturvallisuusratkaisut sekä toiminnassa olevat toipumis- ja varmistusmenettelyt. Salausmenetelmät ja niihin perustuvat laajemmat tietoturvaratkaisut ovat teknisen tietoturvallisuuden kehittämisen työkaluja. Tekninen tietoturvallisuus on puolestaan osa kokonaistietoturvallisuutta. Teknisillä tietoturvallisuuden kehittämisen työkaluilla pyritään parantamaan käytön järjestelyillä saavutettavaa tietoturvallisuutta. Inhimilliset tekijät, toimintatavat ja käytännön toimintaprosessit ovat keskeisiä tekijöitä salauskäytäntöjen tehokkuudessa. Esimerkiksi käyttöliittymien ja koko järjestelmän käyttäjäkeskeinen suunnittelu voidaan katsoa tärkeämmäksi tekijäksi salauskäytäntöjen toteuttamisessa kuin tietty salausteknologiavalinta tai salausavaimen pituus. Salauskäytäntöjen kehittäminen ja valinta tulisi perustua riskianalyysiin ja sen tulisi olla osa jatkuvaa tietoturvallisuuden kehittämisprosessia. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisprosessi on kuvattu VAHTIn ohjeessa 1/2001: Valtion viranomaisen tietoturvallisuustyön yleisohje. Yritysmaailmassa käytetään usein British Standard 7799 (BS 7799, ISO 17799) mukaista tietoturvallisuusjärjestelmän sertifiointia. Salaukseen perustuvaa tietoturvallisuuden teknistä kehittämistä käytetään vielä pääasiassa korkeammilla tietoturvallisuuden tasoilla. Tämän lähtökohdan tulisi asettaa korkeat laatuvaatimukset käytettävien salausmenetelmien ja niiden avainten hallinnan tasolle (katso myös tämän raportin kohdat 4.3, ja 4.5.2). Organisaatio- ja sovellusympäristökohtaisesti joudutaan lisäksi arvioimaan, miten todetaan ja otetaan huomioon sovellusympäristön, teknisen hallinnoinnin ja muut mahdolliset vaikutukset kokonaisturvallisuuteen. Erityistä huomiota tulee lisäksi kiinnittää käytön helppouteen. Salaukseen perustuvien turvaratkaisujen tulisi olla loppukäyttäjälle helppokäyttöisyyden lisäksi mahdollisimman läpinäkyviä ja ohittamattomia. Salausmenetelmien ja niihin perustuvien laajempien teknisten tietoturvasovellusten merkitys tietoturvallisuuden kehittämisessä on lisääntymässä nopeasti. Useissa sovelluksissa 4

8 salaukseen perustuvista tietoturvallisuuden teknisistä osista on tullut jo perusturvallisuuteen kuuluvia, sovelluksiin integroituja osia. Salaukseen perustuvilla tietoturvallisuuden sovelluksilla voidaan parantaa tietoturvallisuuden tasoa kaikilla osa-alueilla; luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys samoin kuin niiden teknisiin toteutuksiin kuuluvilla käyttöoikeuksien hallinnan ja kiistämättömyyden osaalueilla. Tietoturvallisuuden parantamisen onnistuminen salaustekniikkaa käyttäen riippuu ratkaisevasti salausmenetelmiin ja niiden käyttöön liittyvien riskien hallinnasta. Tärkeimpiä varmistumisen ja hallinnoinnin kohteita ovat käyttöön otettavien menetelmien turvallisuuden taso, käytön oikea toteuttaminen, oikean käytön ja toiminnan jatkuva valvonta sekä erityisesti turvallinen avainten hallinta. 2.2 Käytettäviksi suositeltavat algoritmit tapauskohtaisesti Salausalgoritmeina ja tiivistefunktioina suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti julkistettuja ja kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimia, vahvoja algoritmeja ja tiivistefunktioita. Lisäksi voidaan käyttää erikseen tutkittuja ja vahvoiksi todettuja, ei-julkistettuja algoritmeja. Julkistettuja algoritmeja ja funktioita tulee käyttää ainakin useamman organisaation käyttämissä avoimen ympäristön sovelluksissa. Ei-julkistettujen algoritmien käyttö on mahdollista yleensä vain ennalta määriteltyjen käyttäjien suljetuissa ympäristöissä. Kaupallisten tuotteiden osalta on vaikea varmistua siitä, että ohjelmistossa todella käytetään sovittua algoritmia. Lähdekoodihan ei yleensä ole käytettävissä. Eräs mahdollisuus on, että kaupallisen tuotteen valmistaja hankkisi ja julkistaisi tuotteelle myös sen sisältämien algoritmien implementointia koskevan todistuksen eli sertifikaatin 3. osapuolelta. Algoritmeja valittaessa olisi otettava huomioon synkronointitarpeet jo eri alueilla käytössä oleviin suojauskäytäntöihin muun muassa EU-/EKP -yhteyksissä, samoin tulisi arvioida valtionhallinnossa laajalti suunniteltavien sähköisten palvelujen tarpeet erilaisen mobiilitekniikan kehityksenkin valossa. Kaupallisissa tuotteissa yleensä esiintyvistä algoritmeista sekä funktioista ovat tällä hetkellä (12/2000) suositeltavia ja hyväksyttäviä seuraavassa luettelossa mainitut. Hankittaviksi valittavista tuotteista tulee löytyä vähintään yksi luettelossa kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen mainituista vaihtoehdoista. Mikäli tuotteessa on vain yksi hyväksytty algoritmi tai funktio, sitä on käytettävä. Kaupallisten tuotteiden lisäksi ilmaisia Linux-kehitysyhteisön tuottamia salaustuotteita. Symmetrisessä lohkosalauksessa vähintään 128 bittistä avainta käyttävät julkistetut algoritmit: AES, Blowfish, (3DES?) 1, IDEA, RC5 ja Twofish. Näiden algoritmien tärkeimpiä käyttökohteita ovat luottamuksellisuuden turvaaminen pakettimuotoisessa tietoliikenteessä sekä salassa pidettävien tietoaineistojen tallennuk- 1 3DES:n vahvuudesta on asiantuntijoiden keskuudessa runsaasti eriäviä mielipiteitä. Arviot "raa'an voiman hyökkäykseen" tarvittavien kokeilujen määrästä vaihtelevat sovellusympäristöstä riippuen välillä Arvioiden painopiste on lähempänä edellä mainittua alarajaa. Tästä syystä 3DES:a ei voida pitää perusvaatimukset luotettavasti täyttävänä algoritmina. 5

9 sessa. Pakettimuotoista tietoliikennettä on esimerkiksi IP-liikenne (Internet Protokolla-). Symmetrisessä jonosalauksessa edellisten jonosalaussovellukset sekä eijulkaistut, vähintään 128 bittistä avainta käyttävät algoritmit. Näiden algoritmien tärkein käyttökohde on luottamuksellisuuden turvaaminen jonomuotoisessa tietoliikenteessä, esimerkiksi puhelin-, GSM- ja faksiliikenteet. Jonosalausta voidaan käyttää myös tallennettavien, salassa pidettävien tietoaineistojen luottamuksellisuuden turvaamiseen. Epäsymmetrisistä algoritmeista vähintään 1024 bittiseen moduuliin perustuvat, julkistetut algoritmit: Diffie-Hellman, DSA, ElGamal ja RSA. Näiden algoritmien tärkeimpiä käyttökohteita ovat vahva todentaminen ja sähköiset allekirjoitukset. Niihin perustuen voidaan toteuttaa muun muassa jäljitysketjuja ja kiistämättömyyspalveluja sekä järjestää symmetristen salausmenetelmien käytön vaatima automaattinen avainten hallinta. Tiivistefunktioista vähintään 128 bittisen tiivisteen tuottavat julkistetut funktiot: MD5 2, RIPEMD-128, RIPEMD-160, SHA-1 ja SHA-256. Tiivistefunktioiden tärkeimpiä käyttökohteita ovat tietoaineistojen eheyden turvaamismekanismit sekä vahvan todentamisen ja sähköisten allekirjoitusten protokollat. Salausta on käytettävä tiivistefunktion lisäksi jos halutaan täysin varmaa järjestelmää. 2.3 Salauskäytännöt eri käsittelyvaiheissa Tietojen luokittelu luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suhteen Viranomaisen tietojen luokittelu perustuu muun muassa tietosuojalakiin, julkisuuslakiin ja sen täytäntöönpanoa koskevaan asetukseen sekä Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohjeeseen, VAHTI 2/2000. Tietoturvallisuuden parantamien toiminnan asettamien vaatimusten perusteella samoin kuin salauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen edellyttävät selkeiden luokituskäytäntöjen kehittämistä myös eheydelle ja käytettävyydelle. VAHTI:n ohjeessa 2/2000 on esitetty 2 MD5 (Message Digest Algorithm 5) is a cryptographic hash algorithm developed at RSA Laboratories. It can be used to hash an arbitrary length byte string into a 128 bit value. MD5's ancestor, MD4 has been broken, and there are some concerns about the safety of MD5 as well. For instance, "keyed MD5" (typically used for authentication by having a shared secret, and computing an authentication value by hashing first the secret (as a key), and then the data to be hashed) has been reported to be broken. It is also reported that one could build a special-purpose machine costing a few million dollars to find a plaintext matching given hash value in a few weeks. Despite these problems, MD5 is still in wide use and reasonably safe for non-cryptographic applications of hashfunctions. 6

10 yleiset periaatteet tietojen luokittelulle myös käytettävyyden ja eheyden osalta. Kunkin organisaation tulisi määritellä tarkemmat ohjeet itse. Salauksen käyttö tietoaineistojen käsittelyssä Salaukseen perustuvien tietoturvaominaisuuksien lisääminen käytössä oleviin järjestelmiin voi vaatia useissa tapauksissa huomattavia kustannuksia ja suhteellisen suurta työpanosta. Joissain tapauksissa myös tekniset mahdollisuudet voivat olla vähäiset. Näistä syistä vahvaan salaukseen perustuvia mekanismeja suositellaan käytettäväksi olemassa olevissa järjestelmissä (toimintojen analysointiin perustuen) perusturvallisuutta parempaa tietoturvallisuutta vaativissa kohteissa. Toimintoja analysoitaessa kannattaa selvittää onko mahdollista jakaa tietoaineistojen käsittely-ympäristöt erityissuojattavien ja muiden tietoaineistojen ympäristöihin. Tällaisen päätöksen teko perustuu ainakin julkisten ja erityissuojattavien tietoaineistojen ja niiden käsittelyjen suhteellisiin määriin. Julkisten aineistojen ympäristössä tietoturvallisuus voidaan usein toteuttaa perusturvallisuuteen kuuluvilla ratkaisuilla ilman salaustekniikkaa. Erityissuojattavien aineistojen ympäristössä vahvaa salausta suositellaan käytettäväksi kaikkiin seuraavissa luvuissa eri käsittelyvaiheissa mainittuihin tarkoituksiin. Erityissuojattavaa aineistoa ovat turvaluokkiin III - I kuuluvat ja muut salassa pidettävät aineistot sekä eheyden ja käytettävyyden osalta erityissuojattavat tietoaineistot. Käyttöjärjestelmiin ja sovelluksiin integroitujen, riittävän vahvojen salausteknisten turvaominaisuuksien käyttöön tulon myötä kannattaa siirtyä salaukseen perustuvan tietoturvallisuuden mahdollisimman laajaan käyttöön. Viranomaisten sisäinen tietoaineistojen käsittely ja säilytys Salauksen käyttökohteita viranomaisen sisäisessä tiedonkäsittelyssä voivat olla käyttäjätunnussalasana menettelyn korvaaminen laatuvarmenteisiin 3 perustuvalla henkilökäyttäjien vahvalla todentamisella sekä säilytettävien tietoaineistojen luottamuksellisuuden ja eheyden turvaaminen tiedostopohjaisesti. Tietokantaympäristöihin soveltuvia tuotteita (tietokannan salaus) ei juurikaan löydy markkinoilta tällä hetkellä. Sisäiseen tietoaineistojen käsittelyyn voidaan lisäksi lukea etäkäyttö, etätyö ja kannettavien tietokoneiden käyttö. Salauksen mahdollisia käyttökohteita niissä ovat vahva todentaminen sekä luottamuksellisuuden ja eheyden turvaaminen. Esimerkkejä mahdollisista tuotteista (esimerkkiluettelo vajavainen) on lueteltu seuraavassa: Vahvassa todentamisessa sekä digitaaliseen allekirjoitukseen perustuvassa eheyden turvaamisessa voidaan käyttää toimikorttipohjaista 4 (varmennesiru-) laatu- 3 Laatuvarmenteiden määrittely on Suomessa vielä kesken 4 Eri toimikorttien teknistä toimivuutta, käytön helppoutta ja turvallisuutta, markkinakehitystä ja tulevaisuutta yleensä on tällä hetkellä vaikea arvioida 7

11 varmenteisiin perustuvaa ratkaisua. Muitakin keinoja vahvaan todentamiseen on olemassa (esim. Kerberos). Varmenteiden osalta valtiovarainministeriön ylläpitämä mahdollisimman kattava luettelo hallinnossa käytettävistä varmenteista löytyy osoitteesta: Säilytettävien tietoaineistojen luottamuksellisuuden ja usein myös eheyden turvaamiseen voidaan käyttää tiedostojen salaukseen tarkoitettuja tuotteita, joita tarjoavat Suomessa muun muassa F-Secure, SecGo Solutions ja. Lisäksi voidaan käyttää suljetun ympäristön tuotteita, esimerkiksi Sveitsiläinen Omnisec AG. Henkilökohtaisten toimikorttien (varmennesiru) käyttö ei sovellu tähän käyttötarkoitukseen. Työasemien ja erityisesti kannettavien tietokoneiden kiintolevyjen kokonaan tai osioittain salauksessa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen kehitettyjä tuotteita, joita tarjoavat muun muassa Protect Data, ja Omnisec Ascom Fintel Oy:n välityksellä. Etäkäytön ja etätyön sovelluksissa samoin kuin kannettavien tietokoneiden tietoturvallisuuden parantamisessa voidaan käyttää toimikorttipohjaisia (varmennesiru) laatuvarmenteisiin perustuvia ratkaisuja, VPN- ja muita IP-Sec tuotteita, kiintolevyjen salaustuotteita sekä suljettuihin käyttäjäympäristöihin tarkoitettuja erillistuotteita. Tällaisia tuotteita tarjoavat muun muassa F-Secure, Nokia, Protect Data, Sec- Go Solutions ja sekä suljettuihin ympäristöihin Omnisec AG. Tässä yhteydessä tulisi erityisesti käyttää sellaisia VPN-tuotteita, joihin olennaisesti liittyy käyttäjän vahva tunnistaminen. Esimerkiksi Novotrustin TrustVPN-tuote poikkeaa merkittävästi muista markkinoilla olevista VPN-tuotteista juuri tämän ominaispiirteen johdosta. Salauksen käyttö edellä esitettyihin tarkoituksiin edellyttää turvallisen ja ainakin osittain käyttäjäorganisaation vastuulle tulevan salausavainten sekä käytettävien teknisten ratkaisujen edellyttämien muiden organisatoristen ja teknisten hallintajärjestelmien luomista. Viranomaisorganisaatioiden väliset yhteistoiminnat samoin kuin viranomaistoimintojen jakautuminen useamman kuin yhden organisaation vastuulle edellyttävät salausavainten ja muiden hallintajärjestelmien riittävää yhteistoimintakykyä. Erityisen suuri haaste on pitkäaikaisesti säilytettävien tietoaineistojen yhteydessä käytettyjen salausteknisten turvapalvelujen tekninen hallinnointi. Ongelma voi vaikeutua erityisesti konvertoidessa aineistoa uuteen tekniseen ympäristöön. Myös aineiston muuttuminen julkiseksi tietyn ajanjakson jälkeen tulisi ottaa huomioon turvapalveluja teknisesti hallittaessa, samoin kuin avainten hallinta. Esimerkiksi 25 vuoden arkistoinnin ajan avaimen turvallinen säilyttäminen on haastavaa. Uusien järjestelmien ja sovelluksien hankinnoissa ja kehittämisessä suositellaan hankittavaksi järjestelmiä ja sovelluksia, joihin sisältyy mahdollisimman monipuoliset, vahvaan 8

12 salaukseen perustuvat tietoturvaominaisuudet. Näitä ominaisuuksia suositellaan käytettäviksi mahdollisimman kattavasti kaikessa toiminnassa. Viranomaisten ja sovellusten välinen yhteydenpito Salauksen käyttökohteita viranomaisten välisessä yhteydenpidossa voivat olla henkilökäyttäjien ja loogisten olioiden molemminpuolinen, vahva todentaminen sekä luottamuksellisuuden ja eheyden turvaaminen koko tietojen siirtotapahtuman kattaen. Vahvan salauksen käytön erilliskohteita voivat olla lisäksi sähköposti, etäkäyttö ja etätyö sekä kannettavien tietokoneiden käyttö, joissa voidaan tarvita sekä vahvaa (molemminpuolista) todentamista että luottamuksellisuuden ja eheyden turvaamista. Sähköpostin osalta tulisi tutkia ja määritellä sen asema ja käytännöt viranomaisten välisessä yhteistoiminnassa. Salauksen käyttökohteita sähköpostin yhteydessä voivat olla luottamuksellisuuden ja eheyden turvaaminen sekä sähköiset allekirjoitukset. Käyttöön otettavien mekanismien tulee kyetä toimimaan käytössä olevien ja käyttöön otettaviksi suunniteltujen kohdesovellusten kanssa sekä soveltua myös muutoin dynaamiseen käyttöympäristöön; muun muassa kommunikoivien osapuolten turvallinen ja nopea luonti ja poistaminen tulisi olla joustavasti mahdollisia. Maksuliikenteen salaamisesta on omat suosituksensa (pankkiverkko2, PATU). Esimerkkejä mahdollisista tuotteista (esimerkkiluettelo vajavainen) on lueteltu seuraavassa: Henkilökäyttäjien vahvassa todentamisessa sekä sähköiseen allekirjoitukseen perustuvassa eheyden turvaamisessa voidaan käyttää toimikorttipohjaista (varmennesiru), laatuvarmenteisiin perustuvaa ratkaisua. Muitakin keinoja vahvaan todentamiseen on olemassa (esim. Kerberos). Loogisten olioiden vahvassa todentamisessa voidaan käyttää tiedonsiirron laitteisiin ja sovelluksiin integroituja, loogisille olioille määriteltyihin julkisen avaimen salausmenetelmän avaimiin perustuvia ( loogisten olioiden sähköinen identiteetti ) ratkaisuja. Näitä ratkaisuja ja toteutusmahdollisuuksia löytyy tällä hetkellä VPN- ja muista IPSec tuotteista, palomuurituotteista sekä suljettuihin ympäristöihin tarkoitetuista tietoliikenteen salaustuotteista, muun muassa Omnisec. Sovellustasolla tuotevalikoima on vasta kehitteillä. Loogisten olioiden todentaminen, jota käytetään nykyisin pääasiassa palvelinten varmentamiseen tulisi lähentää virtuaalimaailmassa (tällä tarkoitetaan julkista digitaalista verkkoa, käytännössä Internetiä) toteutettavia käytäntöjä fyysisen maailman vastaaviin, jotta vastuukysymykset voitaisiin hoitaa mahdollisimman selkeästi nykyisin voimassa olevien lakien ja muiden säännösten mukaisesti. Tulevaisuudessa saattavat varmennettavien olioiden tyypit olla varsin moninaisia, mutta tässä vaiheessa riittänee keskittyminen www-palvelimilla olevien palveluiden todentamiseen. Tässä yhteydessä käytetään termiä palveluvarmenne, jolla voidaan todentaa tietty palvelu, ei palvelinta. 9

13 Varmentamisen ja siis tunnistuksen tulisi keskittyä palvelun tarjoajaan, jolloin olion varmentaminen palautuu vastuuhenkilön tunnistamiseen. Eli ei ole syytä ensisijaisesti varmentaa tiettyä palvelinta vaan se taho, joka on vastuussa kyseisen palvelimen eri toiminnoista. Näin saadaan palvelun tarjonta kytkettyä nykyisiin lakeihin ja määräyksiin. Varmentamisen kohteena voi siten olla luonnollinen tai oikeushenkilö. Siirrettävien tietoaineistojen luottamuksellisuuden ja usein myös eheyden turvaamiseen voidaan käyttää VPN ja muita IPSec tuotteita sekä suljettuihin käyttäjäympäristöihin tarkoitettuja erillistuotteita. Tällaisia tuotteita tarjoavat muun muassa F-Secure, Nokia, Protect Data, SecGo Solutions ja sekä suljettuihin ympäristöihin Omnisec. Laatuvarmenteisiin perustuva (VPN-)ratkaisu on TrustVPN. Sähköpostin luottamuksellisuuden ja sähköiseen allekirjoitukseen perustuvaan eheyden turvaamiseen voidaan käyttää S/MIME standardiin perustuvia sähköposti- ja muita tuotteita, joiden olisi edullista tukea toimikorttien (varmennesiru) käyttöä vahvassa todentamisessa. Tuotteista tulisi löytyä myös LDAP hakemistojen käyttötuki. Tuote-esimerkkejä ovat Lotus Notesin sähköposti, Netscape Communicator, Outlook/Exchange sekä Team Waren Tiimiposti. Niissä on kuitenkin suuria eroja toimikorttitukeen (varmennesiru) ja LDAP hakemistojen tukeen liittyen. (Novotrustin henkilövarmenteessa on sähköpostiosoite ja näin ollen se toimii yhdessä mainittujen tuotteiden kanssa.) Työryhmät voivat lisäksi käyttää PGPpohjaisia ratkaisuja sekä suljetun ympäristön tuotteita, esimerkiksi Omnisec. Ne eivät kuitenkaan sovi laajempaan yhteydenpitoon avoimissa ympäristöissä. PGP on kaikkein avoimin mahdollinen salausjärjestelmä sähköpostille, mutta avainten jakelu on sen ongelma. Etäkäytön ja etätyön sovelluksissa samoin kuin kannettavien tietokoneiden tietoturvallisuuden parantamisessa voidaan käyttää toimikorttipohjaisia (varmennesiru) ratkaisuja; esimerkiksi HST; VPN- ja muita IPSec tuotteita, kiintolevyjen salaustuotteita sekä suljettuihin käyttäjäympäristöihin tarkoitettuja erillistuotteita. Tällaisia tuotteita tarjoavat muun muassa F-Secure, Nokia, Protect Data, SAH, SecGo Solutions ja sekä suljettuihin ympäristöihin Omnisec AG. Viranomaisten ja kansalaisten / asiakkaiden välinen yhteydenpito Vahvaan salaustekniikkaan perustuvia mekanismeja voidaan käyttää palvelujen turvallisen käyttöoikeuksien ja käytön hallinnan teknisessä toteuttamisessa. Kommunikoivat osapuolet todentavat tarvittaessa vahvasti toisensa molemminpuolisesti tietojen siirtoon ja muuhun yhteyden pitoon liittyen. Vahvan todentamisen sijasta tai lisäksi voidaan palveluun liittyvien tarpeiden perusteella käyttää sähköisiä allekirjoituksia. Palvelujen analysointiin perustuen vahvaa salausta suositellaan käytettäväksi myös siirrettävien sekä tallennettujen tietoaineistojen luottamuksellisuuden ja eheyden turvaamiseen. 10

14 Käytettävien mekanismien tulee kyetä toimimaan keskenään yhteen sekä soveltua myös muutoin dynaamiseen käyttöympäristöön. Muun muassa käyttäjien turvallinen, nopea ja joustava luonti ja poistaminen on oltava mahdollista. Henkilökäyttäjien vahvan todentamisen samoin kuin sähköisten allekirjoitusten perusteella voidaan myös toteuttaa muun muassa jäljitysketjuja, kiistämättömyys- ja notariaattipalveluja sekä järjestää symmetristen salausmenetelmien käytön vaatima automaattinen avainten hallinta. Esimerkkejä mahdollisista tuotteista on lueteltu seuraavassa: Henkilökäyttäjien vahvassa todentamisessa sekä sähköiseen allekirjoitukseen perustuvassa eheyden turvaamisessa voidaan käyttää toimikorttipohjaista (varmennesiru), laatuvarmenteisin perustuvaa ratkaisua, esimerkiksi Novotrustin varmenteet virkamieskorttivarmenne (yritys / organisaatiovarmenne) ja henkilövarmenne sekä VRK:n kansalaisvarmenteet. Muitakin keinoja vahvaan todentamiseen on olemassa. Siirrettävien tietoaineistojen luottamuksellisuuden ja usein myös eheyden turvaamiseen voidaan käyttää toimikorttipohjaista (varmennesiru) ratkaisua, esimerkiksi henkilön sähköinen todentamisen teknologiaa. Toimikorttiratkaisun (varmennesiru) sijasta tai lisäksi voidaan käyttää käyttöjärjestelmiin tai selaimiin integroituja, vahvaan salaukseen perustuvia turvaratkaisuja, tällä hetkellä esimerkiksi Windows 2000 (W2K:n turvaamisominaisuudet puutteelliset ja epästandardit) ja SSL/TLS. SSL ja SSH ovat turvattomia, jos asiakkaan ja palvelimen välisen reitin kaikkiin väliasemiin ei voi luottaa. Ohjelmallisia (selaimiin integroituja) varmenteita ei pitäisi hyväksyä vahvaan todentamiseen. Käyttäjä ei voi olla varma, ettei hänen avaimiaan ole kopioitu ja siten hänen identiteettinsä voi olla käytössä hänen tietämättään vaikka avainta ei olisi sinänsä murrettu. Toimikorttipohjaisten (varmennesiru) teknisten ratkaisujen perusinfrastruktuuri on jo käytössä Suomessa; katso myös tämän raportin taustamateriaali. Ratkaisujen saaminen laajamittaiseen käyttöön edellyttää sovellusten ja palvelujen kehittämisen lisäksi laatuvarmenteiden yleistymistä ja muiden infrastruktuurin yksityiskohtien edelleen kehittämistä uusien sovelluksien ja palvelujen sekä teknisten toteutusten edellyttämällä tavalla. 2.4 Salaustuotteiden tason ja toiminnan varmistaminen Yleistä Käytettävien salausmenetelmien ja niihin perustuvien tietoturvasovellusten tulisi olla vähintään laskennallisesti turvallisia. Tämä tarkoittaa lyhyesti määriteltynä, että menetelmää tai sovellusta ei voida ratkaista systemaattisella analyysillä käytettävissä olevin resurssein. Useimmilla organisaatioilla ei ole itsellään mahdollisuuksia arvioida onko menetelmä tai sovellus laskennallisesti turvallinen realistiseen uhka- ja riskitilanteeseen verrattuna. Syynä 11

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ Pääotsikko/luku TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN Jari Syrjälä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT

SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT Kandidaatintyö Tarkastaja: Pekka Uotila II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma SILTALA,

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3. Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET

Lisätiedot

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2005 Viestintä Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Identiteetin- ja pääsynhallinta

Identiteetin- ja pääsynhallinta Identiteetin- ja pääsynhallinta Luentomoniste Mikael Linden 9.1.2012 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyödyistä ja haasteista... 6 2.1. Tietoturvallisuus... 6 2.2. Tehokkuus... 7 2.3. Uudet toimintatavat...

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA Verkottumisen riskit ja niiden hallinta Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto 2005 Verkkopainos 2010 1. verkkopainos Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto

Lisätiedot

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa?

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Käytännön tietoturvallisuusopas PK-yrityksille Uudistettu laitos Teollisuus ja Työnantajat 3 010 1101001010011 010010111010001 4 Sisällysluettelo SAATTEEKSI 6

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) 0302574 S142S03 15.8.2005. E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005

Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) 0302574 S142S03 15.8.2005. E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005 Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005 Toni Korpela PORTFOLIO 2 (45) 01) Planning the DotCom Business (1) ja (2) 1.1 i Tehtävänanto: Vertaa online-kirjakauppoja www.amazon.com

Lisätiedot