JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta AIKA :00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA YMPÄRISTÖLUPA,VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 27 MAA-AINESLUPA VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 28 GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LUONNOSVAIHE, YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 29 HALLINTOPAKKOASIA, UHKASAKKOMENETTELY, YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA JULKISIVU JA YMPÄRISTÖN YLEINEN SIISTEYS- KIINTEISTÖ HALLINTOPAKKOASIA, MÄÄRÄYS RAKENNUSTEN PURKAMISESTA, KIINTEISTÖ , RITOLA YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIOMUUTOS TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖTOIMI 1-4 KK 33 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 67 65

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Ympäristölautakunta LÄSNÄ Kaukonen Timo puheenjohtaja Lampinen Lea varapuheenjohtaja Leväinen Saara jäsen Pentikäinen Matti jäsen Viirimaa Hannu jäsen Hytönen Sirpa kh:n edustaja Luostarinen Mikko esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Lisätiedot POISSA Tervonen Paavo kh:n puh.joht. Hänninen Joonas kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Timo Kaukonen Puheenjohtaja Mikko Luostarinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Saara Leväinen Hannu Viirimaa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Rakennustarkastajan työhuone :00

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ympäristölautakunta Kokous todettaneen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ympäristölautakunta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Saara Leväinen ja Hannu Viirimaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Leväinen ja Hannu Viirimaa.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPA,VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 104/11.02/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Antti Viljakainen hakee Joroisten ympäristölautakunnalta ympäristölupaa kiven ja soran murskaukseen Joroisten kunnan Kerisalon kylässä tilalle Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Kyseessä on uusi ympäristöluvan alainen toiminta. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Suunnitelma-alue sijaitsee Joroisten kirkonkylältä n. 10 km kaakon suuntaan olevalla Vuotsinsuon alueella. Alue on vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Yhtäaikaisesti on edellä mainitulle kiinteistölle saatettu vireille maa-aineslupahakemus m 3 ottomäärälle 10 vuoden ajaksi. Hakemuksen mukaan: Kaavoitus ja ympäristö Alue on metsätyypiltään kuivahkoa kangasta ja ympäröivät lähialueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Osa ottoalueesta on varttunutta kasvatusmetsää. Alueella ei ole metsälain 10 mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ottamisalueen kohdalla ei ole suojeluvarauksia eikä se sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. Maakuntakaavassa ottamisalueelle ei ole esitetty merkintöjä. Lähimmät kaavalliset varaukset ovat maakuntakaavassa ottamisalueen länsipuolella, noin 150 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon turvetuotantoalue (EOt 342) ja kaakkoispuolella, noin 250 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon Natura-alue (nat 405) ja luonnonsuojelualue (SL 421). Yleiskuvaus toiminnasta Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella (esim. Lokotrack- tyyppinen tela-alustainen esimurskain ja aggregaattikäyttöinen jälkimurskain). Laitos koostuu esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Tarvittava kalusto tuodaan paikalle jokaista murskauskertaa varten ja kuljetetaan työn päätyttyä pois. Murskeen siirto ja kuormaus tapahtuu kauhakuormaajalla. Alueella on maa-ainesten ottoon liittyvää toimintaa ympäri vuoden. Murskausta suoritetaan vuosittain tai joka toinen vuosi. Murskaus suoritetaan yleensä yhdessä, noin 2-6 viikkoa kestävässä jaksossa. Murskausta ja rikottamista tehdään pääasiassa arkisin klo välisenä aikana, tarvittaessa myös lauantaisin. Tuotteiden myyntikuljetuksia tehdään ympäri vuoden, asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ympäristövaikutukset

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Murskauslaitoksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat melu sekä pölyn päästöt. Murskaamossa ja toiminta-alueella pölypäästöjä torjutaan koteloinnein ja kastelulla. Melun syntymistä ehkäistään pudotuskorkeuksien hallinnalla, kumitetuilla seulastoilla ja muutoinkin nykyaikaisella kalustolla. Lisäksi murskaamon sijoittelulla on suuri vaikutus melun leviämiseen, jonka vuoksi laitos sijoitetaan vanhan ottoalueen pohjalle ja varastokasat meluesteiksi sen ympärille. Energian käyttö Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Laitoksen sähkön tuottamiseen käytetään aggregaattia. Laitoksen kevyen polttoöljyn kulutus on n. 0,82 l/ tuotettu kiviainestonni. Toiminnassa tarvittavat polttonesteet ja voiteluaineet varastoidaan rakennettavalla tukitoiminta-alueella, jonka maaperä tiivistetään nesteitä läpäisemättömäksi. Kerrallaan varastoitavan polttoöljyn määrä on enintään 6 m 3. Polttoaineen säiliöt ovat kaksoisvaippaisia ja varustettu ylitäytönestimin ja tankkauslaitteiston sulkuventtiilein. Tankkauslaitteistot lukitaan. Vesien suojelu ja seuranta Alueella säilytetään ajoittain kuormauskalustoa. Kuljetuskalustoa alueella ei säilytetä eikä poltto- ja voiteluaineita murskausjaksoja lukuunottamatta. Poltto- ja voiteluaineiden säilytys ja jakelupaikka sekä kuormauskaluston säilytys tapahtuu nesteitä läpäisemättömäksi rakennetulla tukitoiminta-alueella. Alueen jätehuolto järjestetään jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alueen etelälaitaan asennetaan pohjaveden havaintoputki, joka soveltuu myös mahdollisten öljyisten näytteiden ottoon. Pohjaveden taso määritetään toiminnanharoittajan toimesta 2 kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Tarkkailussa kiinnitetään huomiota pohjaveden tason pysyvyyteen, jotta varmistutaan ettei toiminnalla ole kuivattavaa vaikutusta läheiseen suoalueeseen. Pohjaveden laatunäyte otetaan ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana 3 vuoden välein ja viimeinen näyte toiminnan päätyttyä. Hakijan arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella ole kaavallisia tai luonnonsuojelullisia aluevarauksia. Ottamisalueella olevat pohjavesilammikot ovat puhtaita ja kirkkaita. Alueen ulkopuolella vesi on tummaa ja humuspitoista ja lisäksi alueen pohjaveden taso on suoalueen vedenpintaa ylempänä mistä voidaan päätellä, että alue purkaa pohjavettä ympäristöön. Hankkeella ei siis ole ympäröivää suoaluetta kuivattavaa vaikutusta. Maa-ainesten murskauksella ei ole vaikutusta ottamisaluetta ympäröivien alueiden pohja-tai pintavesien laatuun eikä määrään. Ottamisalueen lähistöllä ei ole asutusta. Lähimmät

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta asuinrakennukset sijaitsevat 1400 m päässä alueen itäpuolella ja lähin vapaa-ajan asunto 1200 m etäisyydellä alueen koillispuolella. Noin 500 m päässä alueesta sijaitsee vanha autioitunut asuinrakennuspaikka. Toiminta ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle tai viihtyvyydelle. Melutasojen ohjearvot lähimmissä kiinteistöissä eivät ylity eikä toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt leviä B-luokan murskauslaitoksessa tielaitoksen julkaisun mukaan haitallisesti 150 m etäämmäksi. Toiminnalla ei ole hakijan mukaan vaikutusta seudun kaukomaisemakuvaan syrjäisen sijainnin ja alueen ympäröivän metsän vuoksi. Muutoinkin vaikutukset ovat pääosin ottamistoiminnan aikaisia ja paikallisia. Hakijan arviot toiminnan riskeistä Toimintaan arvioidaan liittyvän vain vähän riskejä. Suurimpia ovat poltto- ja voiteluaineiden käsittely ja niiden pääsy pohjaveteen. Poltto-ja voiteluaineiden käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Alueelle johtavalle tielle asennetaan lukittava puomi ja alueen ympäristöön toiminnasta kertovia varoitustauluja. Muutoin toiminnassa noudatetaan työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä. Tarkkailu ja raportointi Käyttötarkkailu aloitetaan heti toiminnan alettua ja se jatkuu kunnes jälkihoitotyöt on suoritettu. Laitokselle nimetään vastuuhenkilö, jonka tiedot toimitetaan valvontaviranomaisille. Laitoksella pidetään jatkuvaa käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenevät kaikki laitoksen toimintaan liittyvät tapahtumat. Laitoksen vastuuhenkilö tarkkailee toimintaa jatkuvasti.mikäli laitoksen toiminnassa havaitaan poikkeamia, ongelmiin puututaan välittömästi ja häiriötilanne korjataan parhaalla mahdollisella tavalla. Pohjaveden tasoa tarkkaillaan 2 kertaa vuodessa ja laatua aloitusnäytteellä, toiminnan aikana 3 vuoden välein ja toiminnan päättyessä. Laatunäytteessä määritetään sameus, ph, sähkönjohtavuus, kloridit, sulfaatti, rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Tulokset toimitetaan valvontaviranomaisen tietoon. Laitoksen toiminnasta kootaan kirjanpidon ja tarkkailun perusteella vuosiraportti. Raportissa esitetään toiminnan ja sen vaikutusten kannalta merkitykselliset asiat; käyntiajat, murskatun kiviaineksen määrä, lähteneiden tuotteiden määrät, tiedot poltto-ja voiteluaineista, tiedot jätteistä ja mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista. Raportti toimitetaan valvontaviranomaiselle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lupahakemuksen käsittely

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Hakemuksen vireille tulosta on kuulutettu Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Rantasalmen kunnalta ja Keski-Savon ympäristötoimen terveysvalvonnalta. Lisäksi lähikiinteistöjen omistajille on erikseen varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen hakemuksen johdosta. Hakemuksesta ei ole saapunut yhtään muistutusta eikä lausunnon antajilla ole hakemukseen huomautettavaa. Ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta päättää myöntää Antti Viljakaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja asetuksen (713/2014) 2 kohdan 6 b mukaiseen toimintaan ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Joroisten kunnan Kerisalon kylässä tilalle Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä ja liitteenä olevaa ympäristölupaa sekä sen ehtoja. Lautakunta katsoo, että toimittaessa lupahakemuksessa esitetyn ja oheisen ympäristölupapäätöksen mukaisesti, toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 :n mukaista haittaa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 KARTTALIITE Liite 2 YMPÄRISTÖLUPA NIEMIIN YHTEISMETSÄ

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta MAA-AINESLUPA VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 103/10.09/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Antti Viljakainen hakee Joroisten kunnanhallitukselta maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseksi Joroisten kunnan Kerisalon kylässä tilalla Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Suunnitelma-alue sijaitsee Joroisten kirkonkylältä n. 10 km kaakon suuntaan olevalla Vuotsinsuon alueella. Lupaa haetaan m 3 ottomäärälle 10 vuoden ajaksi. Yhtäaikaisesti on edellä mainitulle kiinteistölle saatettu vireille Joroisten ympäristölautakuntaan ympäristölupahakemus koskien kiven ja soran murskausta maa-ainesalueella. Suunnitelma-alue on vanhaa maa-ainesten ottamisaluetta, johon on kasvanut harvaa taimikkoa. Tilalta on otettu maa-aineksia pääasiassa vuosien välisenä aikana ja ottaminen on ulotettu lähelle pohjaveden pintaa niin, että alueella on paikoin pohjavesilammikoita. Niemiin yhteismetsä-tilan kokonaispinta-ala on 59,94 ha, josta suunnitelma-alue on 5,81 ha. Ottamissuunnitelma ja alue on jaettu kahteen ottamisvaiheeseen ja nyt haettava lupa käsittää ensimmäisen vaiheen, jonka ottamisalueen pinta-ala on 3,4 ha. Suunnitelma-alue on pohjois-eteläsuuntainen, pieni ja kapea paikallinen soraesiintymä, joka on valtaosin soiden ympäröimä. Valtaosa maa-aineksista on tarkoitus ottaa pohjaveden pinnan alapuolelta. Hakemuksen mukaan: Kaavoitus ja ympäristö Alue on metsätyypiltään kuivahkoa kangasta ja ympäröivät lähialueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Osa ottoalueesta on varttunutta kasvatusmetsää. Alueella ei ole metsälain 10 mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ottamisalueen kohdalla ei ole suojeluvarauksia eikä se sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. Maakuntakaavassa ottamisalueelle ei ole esitetty merkintöjä. Lähimmät kaavalliset varaukset ovat maakuntakaavassa ottamisalueen länsipuolella, noin 150 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon turvetuotantoalue (EOt 342) ja kaakkoispuolella, noin 250 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon Natura-alue (nat 405) ja luonnonsuojelualue (SL 421). Ottamistoiminta Maa-ainesten ottaminen aloitetaan alueen eteläpäästä, josta pohjaveden päälliset maa-ainekset otetaan ensin.tämän jälkeen ottaminen siirtyy pohjaveden alapuoliseen ottoon, jota jatketaan

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta vaiheittain pohjoisen suuntaan. Ottaminen suoritetaan pitkäpuomisella koneella tai laahakauhalla ja maa-aines nostetaan muodostuvan pohjavesilammen reunoille hyödynnettäväksi. Ottamissyvyys on keskimäärin 9 m ja enimmillään 19 m. Alin ottotaso on , joka on noin 15,5 m paikalla määritetyn pohjaveden tason alapuolella. Ensimmäisen ottamisvaiheen päätyttyä alueella on noin 2,4 ha suuruinen pohjavesilampi, joka laajenee myöhemmin haettavassa toisessa vaiheessa kokonaisalaltaan noin 4 ha suuruiseksi. Alueella on toimintaa ympäri vuoden. Otettava maa-aines seulotaan ja myydään valmiina tuotteena ja seulontakivet ja kivinen maa-aines murskataan soramurskeeksi. Murskausta suoritetaan vuosittain tai joka toinen vuosi, yleensä kerran vuodessa noin 2-6 viikon jaksossa. Vuosittaiseksi ottomääräksi on arvioitu m 3, mutta ottamismäärä riippuu kiviaineksen kysynnän mukaan. Vesien suojelu ja seuranta Alueella säilytetään ajoittain kuormauskalustoa. Kuljetuskalustoa alueella ei säilytetä eikä poltto- ja voiteluaineita murskausjaksoja lukuunottamatta. Poltto- ja voiteluaineiden säilytys ja jakelupaikka sekä kuormauskaluston säilytys tapahtuu nesteitä läpäisemättömäksi rakennetulla tukitoiminta-alueella. Alueen jätehuolto järjestetään jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alueen etelälaitaan asennetaan pohjaveden havaintoputki, joka soveltuu myös mahdollisten öljyisten näytteiden ottoon. Pohjaveden taso määritetään toiminnanharjoittajan toimesta 2 kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Tarkkailussa kiinnitetään huomiota pohjaveden tason pysyvyyteen, jotta varmistutaan ettei toiminnalla ole kuivattavaa vaikutusta läheiseen suoalueeseen. Pohjaveden laatunäyte otetaan ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana 3 vuoden välein ja viimeinen näyte toiminnan päätyttyä. Viimeistely ja vaikutukset ympäristöön Viimeistelyssä altaan reunat loivennetaan muotoillaan allasta kiertävästä tiestä lähtien ja verhoillaan hiekalla. Tien ulkopuoliset osat viimeistellään pintamailla. Ensimmäisen vaiheen osalta alue viimeistellään lupakauden loppuun mennessä. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella ole kaavallisia tai luonnonsuojelullisia aluevarauksia. Ottamisalueella olevat pohjavesilammikot ovat puhtaita ja kirkkaita. Alueen ulkopuolella vesi on tummaa ja humuspitoista ja lisäksi alueen pohjaveden taso on suoalueen vedenpintaa ylempänä mistä voidaan päätellä, että alue purkaa pohjavettä ympäristöön. Hankkeella ei siis ole ympäröivää suoaluetta kuivattavaa vaikutusta. Maa-ainesten ottamisella ei ole vaikutusta ottamisaluetta ympäröivien alueiden pohja-tai pintavesien laatuun eikä määrään.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ottamislaueen lähistöllä ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 1400 m päässä alueen itäpuolella ja lähin vapaa-ajan asunto 1200 m etäisyydellä alueen koillispuolella. Ottamistoiminnalla ei ole hakijan mukaan vaikutusta seudun kaukomaisemakuvaan syrjäisen sijainnin ja alueen ympäröivän metsän vuoksi. Muutoinkin vaikutukset ovat pääosin ottamistoiminnan aikaisia ja paikallisia. Lupahakemuksen käsittely Hakemuksen vireille tulosta on kuulutettu Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Rantasalmen kunnalta. Lisäksi lähikiinteistöjen omistajille on erikseen varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen hakemuksen johdosta. Hakemuksesta ei ole saapunut yhtään muistutusta eikä lausunnon antajilla ole hakemukseen huomautettavaa. Ehdotus MAL 11 :n mukaisiksi lupamääräyksiksi liitteenä. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Antti Viljakaiselle haetun maa-ainesluvan kiinteistölle Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja lupaviranomaisen antamia lupamääräyksiä. Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa lupahakemuksen ja annettavien lupamääräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta maa-aineslain (555/1981) 3 :ssä tarkoitettua haittaa. Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkitään, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Liitteet Liite 3 KARTTALIITE Liite 4 LUPAMÄÄRÄYKSET NIEMIIN YHTEISMETSÄ

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LUONNOSVAIHE, YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 10/10.02/2014 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Kunnanhallitus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa Golf-alueen asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Golf-alueen asemakaava on vahvistettu puolitoista vuotta sitten, mutta kaava-alue ei ole lähtenyt rakentumaan osin rannan ruoppaamisen lupakäsittelyn sekä vesihuollon puuttumisen vuoksi. Ranta-alueen rakentumisen sijaan on ajateltu voisiko alueen toteutuksen saada käyntiin lähempää golfklubia kaavoittamalla sen välittömään lähiympäristöön lisää loma-asuntotontteja. Alueelta ei ole näköyhteyttä järvelle, mutta klubin hyvin hoidettu ympäristö viheriöineen ja vesialueineen on myös houkutteleva vaihtoehto etenkin golfia harrastaville loma-asukkaille. Kaavamuutoksella klubirakennuksen läheisyyteen muodostuu 15 rakennuspaikkaa, joista 14 kpl on loma-asunnon rakennuspaikkoja(ra-2) ja yksi matkailua palvelevien rakennusten rakennuspaikka (RM-4). Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus on 200 m2 ja RM-tontilla tehokkusluku e on 0,25. Rakennukset voidaan aiemmasta kaavasta rakentaa ns. puolitoistakerroksisiksi. Alueelle voi Kartano Golf Oy:n toiveiden mukaisesti sijoittaa myös maauimalan. Kaava-aineisto on kokouksessa oheismateriaalina. Rak.tark: Ympäristölautakunta toteaa, että kaavaluonnoksessa ja selostuksessa on otettu riittävästi huomioon alueen sijainti tärkeällä I-luokan pohjavesialueella ja tuotu esille alueen vesi- ja jätevesihuollon kehitystarpeet sekä annettu ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi riittävät määräykset. Rakennuspaikkojen rakennusoikeus, tonttien sijoittelu ja kulkuyhteydet on ratkaistu lautakunnan näkemyksen mukaan onnistuneesti. Rakentamista ohjaavat määräykset ovat alueen luonne huomioiden riittävät. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta, kaavaselostuksesta tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hyväksyttiin.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta HALLINTOPAKKOASIA, UHKASAKKOMENETTELY, YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA JULKISIVU JA YMPÄRISTÖN YLEINEN SIISTEYS- KIINTEISTÖ /10.03/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija: Mikko Luostarinen puh ) Rakennustarkastaja on antanut kiinteistön Posti RN:o 4:9 omistajalle kehotuksen ryhtyä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kunnostustöihin, koska suoritetussa tarkastuksessa rakennus ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämässä kunnossa. Rakennus ei täytä kohtuullisia kaupunkikuvallisia vaatimuksia, vaan aiheuttaa ympäristöhaittaa ja rumentaa ympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. MRL:n momentin mukaan kaavassa suojelluksi tai rakennussuojelulain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisestä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus. Kunnostamiselle on annettu määräaika, jonka jälkeen kiinteistöllä on pidetty tarkastus. Kehotuksen mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty annetuissa määräajoissa. Kiinteistöllä on suoritettu lisäksi rakennusvalvonnan toimesta jatkuvaa valvontaa normaalien valvontatehtävien yhteydessä. Kiinteistön omistajaan on oltu usean kerran puhelinyhteydessä asian korjaamiseksi ja kehotettu poistamaan kiinteistöltä mm. kaatunutta puustoa ja siistimään rakennusta. Kiinteistöllä sijaitseva rakennus ja ympäristö aiheuttavat edelleen ympäristöhaittaa, rumentavat ympäristöä eivätkä täytä kohtuullisia kuntakuvallisia vaatimuksia sekä laiminlyövät rakennussuojelun tarkoitusta. Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Rak.tark.: Joroisten ympäristölautakunta, kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, varaa kiinteistön; Posti, omistajalle tilaisuuden lausua mielipiteensä sekä antaa selityksen asiassa ennen uhkasakon asettamista tehosteeksi asiakohdan velvoitteen täyttämisessä. Selvitys tulee toimittaa kunnan rakennusvalvontaan

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta mennessä. Hyväksyttiin. Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Kiinteistön Posti RN:o 4:9 omistaja on toimittanut rakennusvalvontaan selityksensä asiasta annetussa määräajassa. Kirjelmä on kokonaisuudessaan liitteenä. Selityksen pääkohtina kiinteistön omistaja pyytää 5 vuoden lisäaikaa rakennuksen purkamisen ja mahdollisen uusrakentamisen järjestämiseksi. Perusteena edellä mainitulle on rakennuksen huono kunto. Omistajan mukaan rakennus on yli 50 % osalta korjauskelvoton. Asiaa on omistajan mukaan tiedusteltu myös museoviranomaiselta, jonka kanta asiaan on ollut, että rakennuksen ollessa yli 50 % osalta huonokuntoinen, tulisi rakennus purkaa. Ely-keskus on taas ottanut asiassa kannan, että rakennuksen runkoa ei saa uusia, vaan vanha lahonnut runko tulee säilyttää. Tämä ei kuitenkaan omistajan mukaan ole mahdollista. Ympäristön siistiminen on omistajan mukaan aloitettu kaatamalla kaikki roskapuu ennen talvea ja kaadetut puut ja pensaat kuljetetaan pois tontilta toukokuun loppuun mennessä. Rakennusvalvonta on valmistellut esityksen rakennusvalvontaviranomaisen velvoitteeksi asiassa. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta päättää velvoittaa kiinteistön Posti omistajan: 1. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla siivoamaan ja siistimään kiinteistön. Kaadetut puut ja pensaat on toimitettava asianmukaisesti jatkokäsittelyyn ja kiinteistö on siistittävä niin, että se täyttää hyvän kuntakuvan vaatimukset. Ympäristö on siistittävä mennessä.velvoitteen täyttämisen tehosteeksi lautakunta päättää asettaa kiinteän 1000 suuruisen uhkasakon. 2. Maankäyttö-ja rakennuslain nojalla aloittamaan toimenpiteet rakennuksen ja sen julkisivun kunnostamiseksi. Rakennus on kaavassa suojelluksi määrätty, joten kunnostustoimissa tulee ottaa huomioon MRL mukaisesti rakennussuojelun tarkoitus. Määräaikaa toimenpiteiden suorittamiseen on saakka. Velvoitteen täyttämisen tehosteeksi lautakunta asettaa juoksevan uhkasakon, jonka kiinteä osa on 2000 ja lisäosat 200 /alkava kuukausi, enintään 24 kuukauden ajalta.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vaihtoehtoisesti omistajan tulee 2. kohdan päävelvoitteen sijaan ryhtyä toimenpiteisiin rakennuksen suojeluarvojen selvittämiseksi. Omistajan tulee laadituttaa kuntotutkimus ja neuvotella Museoviraston, Ely-keskuksen ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa rakennuksen suojeluvarauksen poistamisesta. Mikäli rakennuksen suojeluarvot todetaan menetetyiksi tulee omistajan ryhtyä toimenpiteisiin rakennuksen purkamisen järjestämiseksi. Määräaikaa kuntotutkimuksen laatimiselle ja viranomaisneuvotteluille on saakka. Mikäli toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräaikaan tai suojeluarvoja ei todeta menetetyiksi, toimitaan 2 kohdan päävelvoitteen mukaan. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 HEINOSEN VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta HALLINTOPAKKOASIA, MÄÄRÄYS RAKENNUSTEN PURKAMISESTA, KIINTEISTÖ , RITOLA 136/10.05/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Rakennustarkastaja on antanut kiinteistön Ritola RN:o 3:11 omistajalle kehotuksen ryhtyä kiinteistöllä sijaitsevan huonokuntoisen asuinrakennuksen kunnostustöihin ja kehottanut samalla purkamaan erittäin huonokuntoisen talousrakennuksen, koska suoritetussa tarkastuksessa rakennukset eivät ole olleet maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämässä kunnossa. Rakennukset eivät täytä kohtuullisia kaupunkikuvallisia vaatimuksia, vaan aiheuttavat ympäristöhaittaa ja rumentavat ympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Elokuussa 2012 pidetyssä katselmuksessa on sovittu, että omistaja hakee rakennuksen tuleville muutostöille toimenpideluvan Joroisten kunnan rakennusvalvonnalta mennessä. Toimenpideluvan voimassaoloaikana rakennuksen julkisivu korjataan ja pihapiirissä oleva vanha talousrakennus puretaan. Rakennustarkastaja on edelleen kehottanut kyseisen kiinteistön omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin vanhan asuinrakennuksen kunnostamiseksi ja huonokuntoisen talousrakennuksen purkamiseksi. Toisen kehotuksen johdosta paikalla on pidetty tarkastus , jossa on todettu, että mihinkään kehotuksissa edellytettyihin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Kiinteistön omistaja on pyytänyt tarkastuksella lisäaikaa asian korjaamiseksi ja rakennustarkastaja on antanut kiinteistön omistajalle määräajan rakennusluvan vireille saattamiseksi vanhan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi mennessä uhalla, että asia saatetaan tämän jälkeen hallintopakkomenettelyyn. Kiinteistön omistaja on toimittanut selvityksen tilanteesta rakennusvalvontaan Selvityksessä todetaan, että huonokuntoinen ulkorakennus tullaan purkamaan viimeistään elokuussa Lisäksi vanhan asuinrakennuksen hirsikehikko, ovet ja ikkunat on laitettu internettiin myytäväksi. Muita toimenpiteitä tai lupahakemusta ei ole saattettu vireille. Kiinteistön omistajan selvitys on kokonaisuudessaan liitteenä.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kartta kiinteistöstä liitteenä. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta, kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, määrää kiinteistöllä; Ritola, sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset purettaviksi. Omistajan on ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin purkamisen järjestämiseksi. Purkutyöt tulee suorittaa mennessä ja purkamisen aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan sekä toimittaa selvitys purkujätteen käsittelystä. Mikäli toimenpiteisiin ei ole määräaikaan ryhdytty, voi lautakunta asettaa uhkasakon määräyksen tehosteeksi. Perusteena on määräykselle on rakennustarkastajan antamien kehotusten toistuva laiminlyönti, rakennusten huonokuntoisuus sekä MRL mom. rakennusvalvontaviranomaiselle annettu toimivalta asian ratkaisussa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 6 KARTTALIITE Liite 7 SELVITYS TOIMENPITEISTÄ

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIOMUUTOS /02.02/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Kunnanhallitus on tehnyt sopimuksen rakennusvalvontapalveluiden myymisestä Varkauden kaupungille ja antanut täyttöluvan osa-aikaisen ympäristösihteerin toimen määräaikaiselle täyttämiselle. Edellä mainitut ai heut ta vat ympäristötoimeen toiminnallisia muutoksia ja kuluvan vuoden talousarvion sitoville ta soil le muutostarpeita. Ympäristösihteerin ja rakennustarkastajan teh tä väko ko nai suuk sien määräaikaisista muutoksista aiheutuu tulo- ja meno mää rä ra ho jen muutostarpeita ympäristötoimen hallintoon, ym päris tön suo je luun ja rakennusvalvontaan seuraavasti: ympäristötoimen hal lin to - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä ym pä ris tön suo je lu - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä rakennusvalvonta - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä Yksityistiet Ympäristötoimi yh teen sä - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä TA MUUTETTU TA ei muutoksia Rak.tark: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä ympäristötoimen talousarvion 2015 sitoville tasoille tehdään edellä esitetyt muu tok set. Hyväksyttiin.

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖTOIMI 1-4 KK 125/02.05/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle tavoitteiden ja talouden toteutumisesta kolmannesvuosittain siten, että ensimmäinen raportti on huhtikuun lopun mukaan, toinen elokuun lopun mukaan ja viimeinen raportti tilinpäätösvaiheessa. Raportissa on arvioitu toimintaa palvelualueittain tavoitteiden ja talouden osalta. Ympäristötoimen toteumaraportti 1-4 kk liitteenä. Rak.tark: Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn raportin ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. Lautakunta esittää raportin edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 8 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4 KK

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan rakennustarkastajan te kemät viranhaltijapäätökset Vakuuden hyväksyminen, Savon Kuljetus Oy, Murskela RN:o 8: , ja Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat. Rak.tark: Ympäristölautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi. Hyväksyttiin.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 85. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 85. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 85 Ympäristölautakunta 09.12.2015 AIKA 09.12.2015 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat: SIIKAISTEN KUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI Paikka: Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot