JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta AIKA :00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA YMPÄRISTÖLUPA,VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 27 MAA-AINESLUPA VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 28 GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LUONNOSVAIHE, YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 29 HALLINTOPAKKOASIA, UHKASAKKOMENETTELY, YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA JULKISIVU JA YMPÄRISTÖN YLEINEN SIISTEYS- KIINTEISTÖ HALLINTOPAKKOASIA, MÄÄRÄYS RAKENNUSTEN PURKAMISESTA, KIINTEISTÖ , RITOLA YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIOMUUTOS TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖTOIMI 1-4 KK 33 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 67 65

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Ympäristölautakunta LÄSNÄ Kaukonen Timo puheenjohtaja Lampinen Lea varapuheenjohtaja Leväinen Saara jäsen Pentikäinen Matti jäsen Viirimaa Hannu jäsen Hytönen Sirpa kh:n edustaja Luostarinen Mikko esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Lisätiedot POISSA Tervonen Paavo kh:n puh.joht. Hänninen Joonas kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Timo Kaukonen Puheenjohtaja Mikko Luostarinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Saara Leväinen Hannu Viirimaa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Rakennustarkastajan työhuone :00

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ympäristölautakunta Kokous todettaneen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ympäristölautakunta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Saara Leväinen ja Hannu Viirimaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Leväinen ja Hannu Viirimaa.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPA,VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 104/11.02/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Antti Viljakainen hakee Joroisten ympäristölautakunnalta ympäristölupaa kiven ja soran murskaukseen Joroisten kunnan Kerisalon kylässä tilalle Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Kyseessä on uusi ympäristöluvan alainen toiminta. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Suunnitelma-alue sijaitsee Joroisten kirkonkylältä n. 10 km kaakon suuntaan olevalla Vuotsinsuon alueella. Alue on vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Yhtäaikaisesti on edellä mainitulle kiinteistölle saatettu vireille maa-aineslupahakemus m 3 ottomäärälle 10 vuoden ajaksi. Hakemuksen mukaan: Kaavoitus ja ympäristö Alue on metsätyypiltään kuivahkoa kangasta ja ympäröivät lähialueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Osa ottoalueesta on varttunutta kasvatusmetsää. Alueella ei ole metsälain 10 mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ottamisalueen kohdalla ei ole suojeluvarauksia eikä se sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. Maakuntakaavassa ottamisalueelle ei ole esitetty merkintöjä. Lähimmät kaavalliset varaukset ovat maakuntakaavassa ottamisalueen länsipuolella, noin 150 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon turvetuotantoalue (EOt 342) ja kaakkoispuolella, noin 250 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon Natura-alue (nat 405) ja luonnonsuojelualue (SL 421). Yleiskuvaus toiminnasta Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella (esim. Lokotrack- tyyppinen tela-alustainen esimurskain ja aggregaattikäyttöinen jälkimurskain). Laitos koostuu esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Tarvittava kalusto tuodaan paikalle jokaista murskauskertaa varten ja kuljetetaan työn päätyttyä pois. Murskeen siirto ja kuormaus tapahtuu kauhakuormaajalla. Alueella on maa-ainesten ottoon liittyvää toimintaa ympäri vuoden. Murskausta suoritetaan vuosittain tai joka toinen vuosi. Murskaus suoritetaan yleensä yhdessä, noin 2-6 viikkoa kestävässä jaksossa. Murskausta ja rikottamista tehdään pääasiassa arkisin klo välisenä aikana, tarvittaessa myös lauantaisin. Tuotteiden myyntikuljetuksia tehdään ympäri vuoden, asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ympäristövaikutukset

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Murskauslaitoksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat melu sekä pölyn päästöt. Murskaamossa ja toiminta-alueella pölypäästöjä torjutaan koteloinnein ja kastelulla. Melun syntymistä ehkäistään pudotuskorkeuksien hallinnalla, kumitetuilla seulastoilla ja muutoinkin nykyaikaisella kalustolla. Lisäksi murskaamon sijoittelulla on suuri vaikutus melun leviämiseen, jonka vuoksi laitos sijoitetaan vanhan ottoalueen pohjalle ja varastokasat meluesteiksi sen ympärille. Energian käyttö Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Laitoksen sähkön tuottamiseen käytetään aggregaattia. Laitoksen kevyen polttoöljyn kulutus on n. 0,82 l/ tuotettu kiviainestonni. Toiminnassa tarvittavat polttonesteet ja voiteluaineet varastoidaan rakennettavalla tukitoiminta-alueella, jonka maaperä tiivistetään nesteitä läpäisemättömäksi. Kerrallaan varastoitavan polttoöljyn määrä on enintään 6 m 3. Polttoaineen säiliöt ovat kaksoisvaippaisia ja varustettu ylitäytönestimin ja tankkauslaitteiston sulkuventtiilein. Tankkauslaitteistot lukitaan. Vesien suojelu ja seuranta Alueella säilytetään ajoittain kuormauskalustoa. Kuljetuskalustoa alueella ei säilytetä eikä poltto- ja voiteluaineita murskausjaksoja lukuunottamatta. Poltto- ja voiteluaineiden säilytys ja jakelupaikka sekä kuormauskaluston säilytys tapahtuu nesteitä läpäisemättömäksi rakennetulla tukitoiminta-alueella. Alueen jätehuolto järjestetään jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alueen etelälaitaan asennetaan pohjaveden havaintoputki, joka soveltuu myös mahdollisten öljyisten näytteiden ottoon. Pohjaveden taso määritetään toiminnanharoittajan toimesta 2 kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Tarkkailussa kiinnitetään huomiota pohjaveden tason pysyvyyteen, jotta varmistutaan ettei toiminnalla ole kuivattavaa vaikutusta läheiseen suoalueeseen. Pohjaveden laatunäyte otetaan ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana 3 vuoden välein ja viimeinen näyte toiminnan päätyttyä. Hakijan arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella ole kaavallisia tai luonnonsuojelullisia aluevarauksia. Ottamisalueella olevat pohjavesilammikot ovat puhtaita ja kirkkaita. Alueen ulkopuolella vesi on tummaa ja humuspitoista ja lisäksi alueen pohjaveden taso on suoalueen vedenpintaa ylempänä mistä voidaan päätellä, että alue purkaa pohjavettä ympäristöön. Hankkeella ei siis ole ympäröivää suoaluetta kuivattavaa vaikutusta. Maa-ainesten murskauksella ei ole vaikutusta ottamisaluetta ympäröivien alueiden pohja-tai pintavesien laatuun eikä määrään. Ottamisalueen lähistöllä ei ole asutusta. Lähimmät

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta asuinrakennukset sijaitsevat 1400 m päässä alueen itäpuolella ja lähin vapaa-ajan asunto 1200 m etäisyydellä alueen koillispuolella. Noin 500 m päässä alueesta sijaitsee vanha autioitunut asuinrakennuspaikka. Toiminta ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle tai viihtyvyydelle. Melutasojen ohjearvot lähimmissä kiinteistöissä eivät ylity eikä toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt leviä B-luokan murskauslaitoksessa tielaitoksen julkaisun mukaan haitallisesti 150 m etäämmäksi. Toiminnalla ei ole hakijan mukaan vaikutusta seudun kaukomaisemakuvaan syrjäisen sijainnin ja alueen ympäröivän metsän vuoksi. Muutoinkin vaikutukset ovat pääosin ottamistoiminnan aikaisia ja paikallisia. Hakijan arviot toiminnan riskeistä Toimintaan arvioidaan liittyvän vain vähän riskejä. Suurimpia ovat poltto- ja voiteluaineiden käsittely ja niiden pääsy pohjaveteen. Poltto-ja voiteluaineiden käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Alueelle johtavalle tielle asennetaan lukittava puomi ja alueen ympäristöön toiminnasta kertovia varoitustauluja. Muutoin toiminnassa noudatetaan työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä. Tarkkailu ja raportointi Käyttötarkkailu aloitetaan heti toiminnan alettua ja se jatkuu kunnes jälkihoitotyöt on suoritettu. Laitokselle nimetään vastuuhenkilö, jonka tiedot toimitetaan valvontaviranomaisille. Laitoksella pidetään jatkuvaa käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenevät kaikki laitoksen toimintaan liittyvät tapahtumat. Laitoksen vastuuhenkilö tarkkailee toimintaa jatkuvasti.mikäli laitoksen toiminnassa havaitaan poikkeamia, ongelmiin puututaan välittömästi ja häiriötilanne korjataan parhaalla mahdollisella tavalla. Pohjaveden tasoa tarkkaillaan 2 kertaa vuodessa ja laatua aloitusnäytteellä, toiminnan aikana 3 vuoden välein ja toiminnan päättyessä. Laatunäytteessä määritetään sameus, ph, sähkönjohtavuus, kloridit, sulfaatti, rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Tulokset toimitetaan valvontaviranomaisen tietoon. Laitoksen toiminnasta kootaan kirjanpidon ja tarkkailun perusteella vuosiraportti. Raportissa esitetään toiminnan ja sen vaikutusten kannalta merkitykselliset asiat; käyntiajat, murskatun kiviaineksen määrä, lähteneiden tuotteiden määrät, tiedot poltto-ja voiteluaineista, tiedot jätteistä ja mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista. Raportti toimitetaan valvontaviranomaiselle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lupahakemuksen käsittely

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Hakemuksen vireille tulosta on kuulutettu Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Rantasalmen kunnalta ja Keski-Savon ympäristötoimen terveysvalvonnalta. Lisäksi lähikiinteistöjen omistajille on erikseen varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen hakemuksen johdosta. Hakemuksesta ei ole saapunut yhtään muistutusta eikä lausunnon antajilla ole hakemukseen huomautettavaa. Ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta päättää myöntää Antti Viljakaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja asetuksen (713/2014) 2 kohdan 6 b mukaiseen toimintaan ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Joroisten kunnan Kerisalon kylässä tilalle Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä ja liitteenä olevaa ympäristölupaa sekä sen ehtoja. Lautakunta katsoo, että toimittaessa lupahakemuksessa esitetyn ja oheisen ympäristölupapäätöksen mukaisesti, toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 :n mukaista haittaa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 KARTTALIITE Liite 2 YMPÄRISTÖLUPA NIEMIIN YHTEISMETSÄ

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta MAA-AINESLUPA VILJAKAINEN ANTTI, NIEMIIN YHTEISMETSÄ 1:1 103/10.09/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Antti Viljakainen hakee Joroisten kunnanhallitukselta maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseksi Joroisten kunnan Kerisalon kylässä tilalla Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Suunnitelma-alue sijaitsee Joroisten kirkonkylältä n. 10 km kaakon suuntaan olevalla Vuotsinsuon alueella. Lupaa haetaan m 3 ottomäärälle 10 vuoden ajaksi. Yhtäaikaisesti on edellä mainitulle kiinteistölle saatettu vireille Joroisten ympäristölautakuntaan ympäristölupahakemus koskien kiven ja soran murskausta maa-ainesalueella. Suunnitelma-alue on vanhaa maa-ainesten ottamisaluetta, johon on kasvanut harvaa taimikkoa. Tilalta on otettu maa-aineksia pääasiassa vuosien välisenä aikana ja ottaminen on ulotettu lähelle pohjaveden pintaa niin, että alueella on paikoin pohjavesilammikoita. Niemiin yhteismetsä-tilan kokonaispinta-ala on 59,94 ha, josta suunnitelma-alue on 5,81 ha. Ottamissuunnitelma ja alue on jaettu kahteen ottamisvaiheeseen ja nyt haettava lupa käsittää ensimmäisen vaiheen, jonka ottamisalueen pinta-ala on 3,4 ha. Suunnitelma-alue on pohjois-eteläsuuntainen, pieni ja kapea paikallinen soraesiintymä, joka on valtaosin soiden ympäröimä. Valtaosa maa-aineksista on tarkoitus ottaa pohjaveden pinnan alapuolelta. Hakemuksen mukaan: Kaavoitus ja ympäristö Alue on metsätyypiltään kuivahkoa kangasta ja ympäröivät lähialueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Osa ottoalueesta on varttunutta kasvatusmetsää. Alueella ei ole metsälain 10 mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ottamisalueen kohdalla ei ole suojeluvarauksia eikä se sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. Maakuntakaavassa ottamisalueelle ei ole esitetty merkintöjä. Lähimmät kaavalliset varaukset ovat maakuntakaavassa ottamisalueen länsipuolella, noin 150 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon turvetuotantoalue (EOt 342) ja kaakkoispuolella, noin 250 m etäisyydellä oleva Vuotsinsuon Natura-alue (nat 405) ja luonnonsuojelualue (SL 421). Ottamistoiminta Maa-ainesten ottaminen aloitetaan alueen eteläpäästä, josta pohjaveden päälliset maa-ainekset otetaan ensin.tämän jälkeen ottaminen siirtyy pohjaveden alapuoliseen ottoon, jota jatketaan

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta vaiheittain pohjoisen suuntaan. Ottaminen suoritetaan pitkäpuomisella koneella tai laahakauhalla ja maa-aines nostetaan muodostuvan pohjavesilammen reunoille hyödynnettäväksi. Ottamissyvyys on keskimäärin 9 m ja enimmillään 19 m. Alin ottotaso on , joka on noin 15,5 m paikalla määritetyn pohjaveden tason alapuolella. Ensimmäisen ottamisvaiheen päätyttyä alueella on noin 2,4 ha suuruinen pohjavesilampi, joka laajenee myöhemmin haettavassa toisessa vaiheessa kokonaisalaltaan noin 4 ha suuruiseksi. Alueella on toimintaa ympäri vuoden. Otettava maa-aines seulotaan ja myydään valmiina tuotteena ja seulontakivet ja kivinen maa-aines murskataan soramurskeeksi. Murskausta suoritetaan vuosittain tai joka toinen vuosi, yleensä kerran vuodessa noin 2-6 viikon jaksossa. Vuosittaiseksi ottomääräksi on arvioitu m 3, mutta ottamismäärä riippuu kiviaineksen kysynnän mukaan. Vesien suojelu ja seuranta Alueella säilytetään ajoittain kuormauskalustoa. Kuljetuskalustoa alueella ei säilytetä eikä poltto- ja voiteluaineita murskausjaksoja lukuunottamatta. Poltto- ja voiteluaineiden säilytys ja jakelupaikka sekä kuormauskaluston säilytys tapahtuu nesteitä läpäisemättömäksi rakennetulla tukitoiminta-alueella. Alueen jätehuolto järjestetään jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alueen etelälaitaan asennetaan pohjaveden havaintoputki, joka soveltuu myös mahdollisten öljyisten näytteiden ottoon. Pohjaveden taso määritetään toiminnanharjoittajan toimesta 2 kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Tarkkailussa kiinnitetään huomiota pohjaveden tason pysyvyyteen, jotta varmistutaan ettei toiminnalla ole kuivattavaa vaikutusta läheiseen suoalueeseen. Pohjaveden laatunäyte otetaan ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana 3 vuoden välein ja viimeinen näyte toiminnan päätyttyä. Viimeistely ja vaikutukset ympäristöön Viimeistelyssä altaan reunat loivennetaan muotoillaan allasta kiertävästä tiestä lähtien ja verhoillaan hiekalla. Tien ulkopuoliset osat viimeistellään pintamailla. Ensimmäisen vaiheen osalta alue viimeistellään lupakauden loppuun mennessä. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella ole kaavallisia tai luonnonsuojelullisia aluevarauksia. Ottamisalueella olevat pohjavesilammikot ovat puhtaita ja kirkkaita. Alueen ulkopuolella vesi on tummaa ja humuspitoista ja lisäksi alueen pohjaveden taso on suoalueen vedenpintaa ylempänä mistä voidaan päätellä, että alue purkaa pohjavettä ympäristöön. Hankkeella ei siis ole ympäröivää suoaluetta kuivattavaa vaikutusta. Maa-ainesten ottamisella ei ole vaikutusta ottamisaluetta ympäröivien alueiden pohja-tai pintavesien laatuun eikä määrään.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ottamislaueen lähistöllä ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 1400 m päässä alueen itäpuolella ja lähin vapaa-ajan asunto 1200 m etäisyydellä alueen koillispuolella. Ottamistoiminnalla ei ole hakijan mukaan vaikutusta seudun kaukomaisemakuvaan syrjäisen sijainnin ja alueen ympäröivän metsän vuoksi. Muutoinkin vaikutukset ovat pääosin ottamistoiminnan aikaisia ja paikallisia. Lupahakemuksen käsittely Hakemuksen vireille tulosta on kuulutettu Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Rantasalmen kunnalta. Lisäksi lähikiinteistöjen omistajille on erikseen varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen hakemuksen johdosta. Hakemuksesta ei ole saapunut yhtään muistutusta eikä lausunnon antajilla ole hakemukseen huomautettavaa. Ehdotus MAL 11 :n mukaisiksi lupamääräyksiksi liitteenä. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Antti Viljakaiselle haetun maa-ainesluvan kiinteistölle Niemiin yhteismetsä RN:o 1:1. Toiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja lupaviranomaisen antamia lupamääräyksiä. Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa lupahakemuksen ja annettavien lupamääräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta maa-aineslain (555/1981) 3 :ssä tarkoitettua haittaa. Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkitään, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Liitteet Liite 3 KARTTALIITE Liite 4 LUPAMÄÄRÄYKSET NIEMIIN YHTEISMETSÄ

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LUONNOSVAIHE, YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 10/10.02/2014 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Kunnanhallitus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa Golf-alueen asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Golf-alueen asemakaava on vahvistettu puolitoista vuotta sitten, mutta kaava-alue ei ole lähtenyt rakentumaan osin rannan ruoppaamisen lupakäsittelyn sekä vesihuollon puuttumisen vuoksi. Ranta-alueen rakentumisen sijaan on ajateltu voisiko alueen toteutuksen saada käyntiin lähempää golfklubia kaavoittamalla sen välittömään lähiympäristöön lisää loma-asuntotontteja. Alueelta ei ole näköyhteyttä järvelle, mutta klubin hyvin hoidettu ympäristö viheriöineen ja vesialueineen on myös houkutteleva vaihtoehto etenkin golfia harrastaville loma-asukkaille. Kaavamuutoksella klubirakennuksen läheisyyteen muodostuu 15 rakennuspaikkaa, joista 14 kpl on loma-asunnon rakennuspaikkoja(ra-2) ja yksi matkailua palvelevien rakennusten rakennuspaikka (RM-4). Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus on 200 m2 ja RM-tontilla tehokkusluku e on 0,25. Rakennukset voidaan aiemmasta kaavasta rakentaa ns. puolitoistakerroksisiksi. Alueelle voi Kartano Golf Oy:n toiveiden mukaisesti sijoittaa myös maauimalan. Kaava-aineisto on kokouksessa oheismateriaalina. Rak.tark: Ympäristölautakunta toteaa, että kaavaluonnoksessa ja selostuksessa on otettu riittävästi huomioon alueen sijainti tärkeällä I-luokan pohjavesialueella ja tuotu esille alueen vesi- ja jätevesihuollon kehitystarpeet sekä annettu ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi riittävät määräykset. Rakennuspaikkojen rakennusoikeus, tonttien sijoittelu ja kulkuyhteydet on ratkaistu lautakunnan näkemyksen mukaan onnistuneesti. Rakentamista ohjaavat määräykset ovat alueen luonne huomioiden riittävät. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta, kaavaselostuksesta tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hyväksyttiin.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta HALLINTOPAKKOASIA, UHKASAKKOMENETTELY, YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA JULKISIVU JA YMPÄRISTÖN YLEINEN SIISTEYS- KIINTEISTÖ /10.03/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija: Mikko Luostarinen puh ) Rakennustarkastaja on antanut kiinteistön Posti RN:o 4:9 omistajalle kehotuksen ryhtyä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kunnostustöihin, koska suoritetussa tarkastuksessa rakennus ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämässä kunnossa. Rakennus ei täytä kohtuullisia kaupunkikuvallisia vaatimuksia, vaan aiheuttaa ympäristöhaittaa ja rumentaa ympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. MRL:n momentin mukaan kaavassa suojelluksi tai rakennussuojelulain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisestä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus. Kunnostamiselle on annettu määräaika, jonka jälkeen kiinteistöllä on pidetty tarkastus. Kehotuksen mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty annetuissa määräajoissa. Kiinteistöllä on suoritettu lisäksi rakennusvalvonnan toimesta jatkuvaa valvontaa normaalien valvontatehtävien yhteydessä. Kiinteistön omistajaan on oltu usean kerran puhelinyhteydessä asian korjaamiseksi ja kehotettu poistamaan kiinteistöltä mm. kaatunutta puustoa ja siistimään rakennusta. Kiinteistöllä sijaitseva rakennus ja ympäristö aiheuttavat edelleen ympäristöhaittaa, rumentavat ympäristöä eivätkä täytä kohtuullisia kuntakuvallisia vaatimuksia sekä laiminlyövät rakennussuojelun tarkoitusta. Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Rak.tark.: Joroisten ympäristölautakunta, kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, varaa kiinteistön; Posti, omistajalle tilaisuuden lausua mielipiteensä sekä antaa selityksen asiassa ennen uhkasakon asettamista tehosteeksi asiakohdan velvoitteen täyttämisessä. Selvitys tulee toimittaa kunnan rakennusvalvontaan

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta mennessä. Hyväksyttiin. Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Kiinteistön Posti RN:o 4:9 omistaja on toimittanut rakennusvalvontaan selityksensä asiasta annetussa määräajassa. Kirjelmä on kokonaisuudessaan liitteenä. Selityksen pääkohtina kiinteistön omistaja pyytää 5 vuoden lisäaikaa rakennuksen purkamisen ja mahdollisen uusrakentamisen järjestämiseksi. Perusteena edellä mainitulle on rakennuksen huono kunto. Omistajan mukaan rakennus on yli 50 % osalta korjauskelvoton. Asiaa on omistajan mukaan tiedusteltu myös museoviranomaiselta, jonka kanta asiaan on ollut, että rakennuksen ollessa yli 50 % osalta huonokuntoinen, tulisi rakennus purkaa. Ely-keskus on taas ottanut asiassa kannan, että rakennuksen runkoa ei saa uusia, vaan vanha lahonnut runko tulee säilyttää. Tämä ei kuitenkaan omistajan mukaan ole mahdollista. Ympäristön siistiminen on omistajan mukaan aloitettu kaatamalla kaikki roskapuu ennen talvea ja kaadetut puut ja pensaat kuljetetaan pois tontilta toukokuun loppuun mennessä. Rakennusvalvonta on valmistellut esityksen rakennusvalvontaviranomaisen velvoitteeksi asiassa. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta päättää velvoittaa kiinteistön Posti omistajan: 1. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla siivoamaan ja siistimään kiinteistön. Kaadetut puut ja pensaat on toimitettava asianmukaisesti jatkokäsittelyyn ja kiinteistö on siistittävä niin, että se täyttää hyvän kuntakuvan vaatimukset. Ympäristö on siistittävä mennessä.velvoitteen täyttämisen tehosteeksi lautakunta päättää asettaa kiinteän 1000 suuruisen uhkasakon. 2. Maankäyttö-ja rakennuslain nojalla aloittamaan toimenpiteet rakennuksen ja sen julkisivun kunnostamiseksi. Rakennus on kaavassa suojelluksi määrätty, joten kunnostustoimissa tulee ottaa huomioon MRL mukaisesti rakennussuojelun tarkoitus. Määräaikaa toimenpiteiden suorittamiseen on saakka. Velvoitteen täyttämisen tehosteeksi lautakunta asettaa juoksevan uhkasakon, jonka kiinteä osa on 2000 ja lisäosat 200 /alkava kuukausi, enintään 24 kuukauden ajalta.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vaihtoehtoisesti omistajan tulee 2. kohdan päävelvoitteen sijaan ryhtyä toimenpiteisiin rakennuksen suojeluarvojen selvittämiseksi. Omistajan tulee laadituttaa kuntotutkimus ja neuvotella Museoviraston, Ely-keskuksen ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa rakennuksen suojeluvarauksen poistamisesta. Mikäli rakennuksen suojeluarvot todetaan menetetyiksi tulee omistajan ryhtyä toimenpiteisiin rakennuksen purkamisen järjestämiseksi. Määräaikaa kuntotutkimuksen laatimiselle ja viranomaisneuvotteluille on saakka. Mikäli toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräaikaan tai suojeluarvoja ei todeta menetetyiksi, toimitaan 2 kohdan päävelvoitteen mukaan. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 HEINOSEN VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta HALLINTOPAKKOASIA, MÄÄRÄYS RAKENNUSTEN PURKAMISESTA, KIINTEISTÖ , RITOLA 136/10.05/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Rakennustarkastaja on antanut kiinteistön Ritola RN:o 3:11 omistajalle kehotuksen ryhtyä kiinteistöllä sijaitsevan huonokuntoisen asuinrakennuksen kunnostustöihin ja kehottanut samalla purkamaan erittäin huonokuntoisen talousrakennuksen, koska suoritetussa tarkastuksessa rakennukset eivät ole olleet maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämässä kunnossa. Rakennukset eivät täytä kohtuullisia kaupunkikuvallisia vaatimuksia, vaan aiheuttavat ympäristöhaittaa ja rumentavat ympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Elokuussa 2012 pidetyssä katselmuksessa on sovittu, että omistaja hakee rakennuksen tuleville muutostöille toimenpideluvan Joroisten kunnan rakennusvalvonnalta mennessä. Toimenpideluvan voimassaoloaikana rakennuksen julkisivu korjataan ja pihapiirissä oleva vanha talousrakennus puretaan. Rakennustarkastaja on edelleen kehottanut kyseisen kiinteistön omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin vanhan asuinrakennuksen kunnostamiseksi ja huonokuntoisen talousrakennuksen purkamiseksi. Toisen kehotuksen johdosta paikalla on pidetty tarkastus , jossa on todettu, että mihinkään kehotuksissa edellytettyihin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Kiinteistön omistaja on pyytänyt tarkastuksella lisäaikaa asian korjaamiseksi ja rakennustarkastaja on antanut kiinteistön omistajalle määräajan rakennusluvan vireille saattamiseksi vanhan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi mennessä uhalla, että asia saatetaan tämän jälkeen hallintopakkomenettelyyn. Kiinteistön omistaja on toimittanut selvityksen tilanteesta rakennusvalvontaan Selvityksessä todetaan, että huonokuntoinen ulkorakennus tullaan purkamaan viimeistään elokuussa Lisäksi vanhan asuinrakennuksen hirsikehikko, ovet ja ikkunat on laitettu internettiin myytäväksi. Muita toimenpiteitä tai lupahakemusta ei ole saattettu vireille. Kiinteistön omistajan selvitys on kokonaisuudessaan liitteenä.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kartta kiinteistöstä liitteenä. Rak.tark: Joroisten ympäristölautakunta, kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, määrää kiinteistöllä; Ritola, sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset purettaviksi. Omistajan on ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin purkamisen järjestämiseksi. Purkutyöt tulee suorittaa mennessä ja purkamisen aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan sekä toimittaa selvitys purkujätteen käsittelystä. Mikäli toimenpiteisiin ei ole määräaikaan ryhdytty, voi lautakunta asettaa uhkasakon määräyksen tehosteeksi. Perusteena on määräykselle on rakennustarkastajan antamien kehotusten toistuva laiminlyönti, rakennusten huonokuntoisuus sekä MRL mom. rakennusvalvontaviranomaiselle annettu toimivalta asian ratkaisussa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 6 KARTTALIITE Liite 7 SELVITYS TOIMENPITEISTÄ

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIOMUUTOS /02.02/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Kunnanhallitus on tehnyt sopimuksen rakennusvalvontapalveluiden myymisestä Varkauden kaupungille ja antanut täyttöluvan osa-aikaisen ympäristösihteerin toimen määräaikaiselle täyttämiselle. Edellä mainitut ai heut ta vat ympäristötoimeen toiminnallisia muutoksia ja kuluvan vuoden talousarvion sitoville ta soil le muutostarpeita. Ympäristösihteerin ja rakennustarkastajan teh tä väko ko nai suuk sien määräaikaisista muutoksista aiheutuu tulo- ja meno mää rä ra ho jen muutostarpeita ympäristötoimen hallintoon, ym päris tön suo je luun ja rakennusvalvontaan seuraavasti: ympäristötoimen hal lin to - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä ym pä ris tön suo je lu - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä rakennusvalvonta - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä Yksityistiet Ympäristötoimi yh teen sä - Toimintatuotot - Toimintakulut - Toimintakate/ jäämä TA MUUTETTU TA ei muutoksia Rak.tark: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä ympäristötoimen talousarvion 2015 sitoville tasoille tehdään edellä esitetyt muu tok set. Hyväksyttiin.

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YMPÄRISTÖTOIMI 1-4 KK 125/02.05/2015 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle tavoitteiden ja talouden toteutumisesta kolmannesvuosittain siten, että ensimmäinen raportti on huhtikuun lopun mukaan, toinen elokuun lopun mukaan ja viimeinen raportti tilinpäätösvaiheessa. Raportissa on arvioitu toimintaa palvelualueittain tavoitteiden ja talouden osalta. Ympäristötoimen toteumaraportti 1-4 kk liitteenä. Rak.tark: Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn raportin ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. Lautakunta esittää raportin edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 8 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4 KK

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan rakennustarkastajan te kemät viranhaltijapäätökset Vakuuden hyväksyminen, Savon Kuljetus Oy, Murskela RN:o 8: , ja Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat. Rak.tark: Ympäristölautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi. Hyväksyttiin.

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13 Ympäristöjaosto 24.10.2013 Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot