SISÄLLYS. N:o 475. Laki. rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 475. Laki. rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 475 Laki rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta N:o 475 Laki rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9, sellaisena kuin se on laissa 531/2007, seuraavasti: 9 Rikesakkorikkomukset Rikesakko voidaan 2 7 momentin mukaisesti säätää seuraamukseksi virallisen syytteen alaisesta rikkomuksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi tieliikennelain (267/1981), ajoneuvolain (1090/2002) tai vesiliikennelain (463/1996) taikka niiden nojalla annettujen sellaisten säännösten tai määräysten vähäisestä rikkomisesta, jotka koskevat: 1) jalankulkijoita; 2) moottorittoman ajoneuvon kuljettajaa; 3) moottorikäyttöisen tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita, kuntoa, moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavia asiakirjoja, moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevää ja tarpeetonta ajoa, henkilökuljetusta, kuljettajan tai matkustajan henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä, muita kuljettajaa koskevia liikennesääntöjä tai liikenteen ohjauslaittein osoitettuja käskyjä, kieltoja tai rajoituksia; 4) suurimman sallitun nopeuden ylittämistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla; 5) ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitäväksi ilmoittamista; taikka HE 69/2008 LaVM 6/2008 EV 73/

2 1374 N:o 475 6) vesillä liikkujaa koskevia yleisiä velvollisuuksia, vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita ja kuntoa, vesiliikenteeseen liittyvien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta tai vesiliikennettä koskevia alueellisia kieltoja ja rajoituksia. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös jätelaissa (1072/1993) säädetyn roskaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta sekä kalastuslaissa (286/1982) säädetyn kalastuksenhoito- tai viehekalastusmaksun suorittamisen laiminlyönnistä taikka kyseisen maksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa esittämisen laiminlyönnistä. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös järjestyslaissa (612/2003) säädetystä järjestysrikkomuksesta. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vähäisestä 41 luvun 6 :ssä säädetystä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä 41 luvun 7 :ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) 26 :ssä säädetystä vesikulkuneuvorikkomuksesta. Edellä 2 6 momentissa mainituista rikkomuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Astrid Thors

3 1375 N:o 476 Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, muutetaan rikesakkorikkomuksista 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen (610/1999) 13 d, sellaisena kuin se on asetuksessa 612/2005, seuraavasti: 13d Vesiliikennettä koskevat rikkomukset Vesiliikennelain (463/1996), vesiliikenneasetuksen (124/1997) tai vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti: 1) vesikulkuneuvon kuljettajalle vesiliikennelain 5 :n 2 momentissa säädetyn vesiliikennemerkillä tai valo-opasteella ilmaistun määräyksen, kiellon tai rajoituksen muusta kuin tämän pykälän 2 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta 35 euroa; 2) vesikulkuneuvon kuljettajalle suurimman sallitun nopeuden ylityksestä, jonka määrä on enintään suurin sallittu nopeus, 60 euroa; 3) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikennelain 13 :ssä tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on pidettävä mukana vesikulkuneuvon käytössä ollessa taikka tällaisten asiakirjojen esittämisen laiminlyömisestä asetetussa määräajassa 20 euroa; 4) vesikulkuneuvon kuljettamisesta vesiliikennelain 15 :n nojalla annettujen alueellisten kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 35 euroa; 5) vesikulkuneuvon omistajalle vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 7 :n 1 momentissa säädetyn rekisteröinti-ilmoituksen tekemättä jättämisestä ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa, omistajalle tai haltijalle mainitun pykälän 2 momentissa säädetyn muutosilmoituksen tekemättä jättämisestä määräajassa taikka omistajalle mainitun pykälän 3 momentissa säädetyn tuhoutumis-, luovuttamis- tai poistoilmoituksen tekemättä jättämisestä määräajassa 35 euroa; 6) vesikulkuneuvon käyttämisestä vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 8 :n 1 momentin vastaisesti ennen sen merkitsemistä rekisteriin tai mainitun lain 10 :n 2 momentin vastaisesti rekisteritunnuksella varustamattomana 35 euroa; 7) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikenneasetuksen 2 :n 1 momentin 2 4 kohdassa tarkoitettuja varusteita 35 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Ministeri Liisa Hyssälä Lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa

4 1376 N:o 477 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, muutetaan ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) 2, 5 7 ja 9 seuraavasti: 2 Ministeriön organisaatio Ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, kansalaispalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö sekä suunnittelu- ja tutkimusyksikkö. Ministeriön työjärjestyksessä voidaan määritellä myös muita osastojaon ulkopuolisia toimintayksikköjä. 5 Tehtäviin määrääminen 6 Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset Ministeriön tehtävistä, joihin määrää tasavallan presidentti, säädetään ulkoasiainhallintolaissa (204/2000). Valtioneuvosto määrää osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään, jollei toisin säädetä. Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoasiainministeriö. Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön, apulaisprotokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on osastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön ja protokollapäällikön tehtävässä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 2 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin. 7 Eräiden asioiden ratkaiseminen ilman esittelyä Protokollapalveluissa voidaan ratkaista il-

5 N:o man esittelyä asiat, jotka koskevat vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen Suomessa olevien edustustojen henkilökunnan oleskelulupia ja lausuntoja tätä henkilöstöä koskevissa veroasioissa. 9 Arvonimet Oikeuspalvelussa toimivalla EU-tuomioistuinasiat-yksikön päälliköllä on EU-tuomioistuinasioiden johtajan arvonimi ja ihmisoikeustuomioistuin ja -sopimusasioiden yksikön päälliköllä ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtajan arvonimi. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Ulkoasiainministeri Alexander Stubb Lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe

6 1378 N:o 478 Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008 Valtiovarainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 :n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 :n nojalla päättänyt: Kuntajaon muutos Vantaan kaupungista siirretään Helsingin kaupunkiin tila Bygdebo Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi Ylitarkastaja Suvi Savolainen

7 1379 N:o 479 Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2008 Valtiovarainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 :n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 :n nojalla päättänyt: Kuntajaon muutos Kangasalan kunnasta siirretään Tampereen kaupunkiin seuraavat kiinteistöt sekä kiinteistöjen osat: 1) Lemposen kylästä kokonaan tilat Lamminrahka I ja Lamminrahka II sekä osittain tilat Vällinperä , Hamppu ja Uusi-Pekka ) Lentolan kylästä kokonaan tilat Pokkila , Munne I ja Korpi I ) Vatialan kylästä kokonaan tila Metsämäki sekä osittain tilat Mäkelä , Raatala ja Uusi-Liuttu Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi Ylitarkastaja Anu Hernesmaa

8 1380 N:o 480 Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Valtioneuvosto on 19 päivänä kesäkuuta 2008 antamaansa päätöstä korjaten päättänyt 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 :n 1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 :n nojalla kuntajaon muutoksesta seuraavasti: Kuntajaon muutos Hauhon kunta, Kalvolan kunta, Lammin kunta, Rengon kunta ja Tuuloksen kunta liitetään Hämeenlinnan kaupunkiin. Hattulan kunnasta siirretään Hämeenlinnan kaupunkiin seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat: 1) Hakimäen kylästä kokonaan tila Renkasalo 1:27. 2) Halkorven kylästä osa tilan Ahola 2:21 Kanajärven palstasta. 3) Hyrvälän kylästä kokonaan tilat Metsämutula 1:20, Mutula 1:21, Mäntyaho 2:60, Niittyaho 2:61, Mutulanaho 2:62, Haanperä 2:63, Mutula 2:64, Mansikka-aho 2:88, Takamaa 6:2. 4) Ihalemmin kylästä kokonaan tilat Kylmälahti 1:5, Kylmälahti I 2:49, Karpalo 2:76, Onnela 3:28, Kylmälahti 3:32, Kylmälahti II 3:34, Suviniemi 3:45, Kivilahti 3:46, Tuulenpesä 3:48, Niininiemi 3:53, Sotkan-Uuttu 3:56, Lisämaa 3:58, Sotka 4:3, Tuomela 5:4, Ranta-Tuomela 5:15, Myllyjärvi 6:6, Tiensuu II 6:15, Ahonen 6:25, Sotka 6:26, Erälahti 7:21, Sotkanranta 7:23, Erälahti 2 7:25, Alanko 7:26, Mäkilä 8:2, Tiensuu 8:28, Oinasniemi 9:11, Sotkansaaret 9:35, Kiviniemi 9:37, Mansikkamäki 9:38, Pikkutalo 9:39, Waakkula 9:50, Kukkamaa 9:51, Kuorijoki 9:52, Sakaniemi 9:84, Riistalahti 9:87, Karjuniemi 9:88, Kirstinkärki 9:101 ja Tikanmäki 9:120 sekä osa tilan Yli-Uotila 1:29 eteläisimmästä Sotkajärven palstasta, tilan Torppa 3:54 eteläisempi Sotkajärven palsta ja Kuorijoen palsta ja tilan Marjaniemi 3:55 Hevonniemen palsta. 5) Kalkosen kylästä kokonaan tilat Siipi 1:100, Kärki 1:101, Mäkelä 1:102, Toivola 1:103 ja Sotkamaja 1:129 sekä rekisteriyksikön Kalkkosen yhteinen vesialue ja vesijättö Päällinen-järven palstat ja Sotkajärven palsta. 6) Katinalan kylästä kokonaan tilat Hakala 1:18, Pätkä 1:42, Pitkä 1:43, Koivuniemi 2:68, Mäkelä 3:24, Jokiniemi 3:25, Mäntymäki 4:36, Mäntyaho 4:37, Saarimäki 5:16, Rantamaa II 5:29, Rantamaa 6:57, Aunela 6:125, Honkaniemi 6:142, Ihantala 6:144, Kesälammi 6:146, Puolenhehtaarinmetsä 6:150, Sillanpää 8:61, Mäntyniemi 8:63, Ki-

9 N:o /76 viranta 8:66, Kuusikko 8:67, Hamaja 8:68, Kivitorppa 8:69, Kaislaranta 8:70, Linnunpesä 8:72, Poukama 8:74, Karila 8:75, Lonka 8:76, Järvensivu 8:118, Vieremä 8:119, Nimetön 9:35, Möykky 9:36, Risti 9:37, Valkeakorpi 9:43, Hirvas 9:44, Rantala 9:46, Mäki-Jussila 9:48, Vahalahti 9:51, Koivula 9:52, Sääskenpesä 9:53, Mustalammi 9:54, Takala 9:60, Saparo 18:3, Harjula 2 18:4, Seiväshuhta 18:5, Selkola 18:8, Töyräs 18:10, Haapala 18:11, Kaju 18:13, Kivimaa 18:14, Harjula 18:15, Lammila 27:0 ja Pirttipelto 27:1 sekä tilan Korpela 2:28 Pitkäjärven palsta ja osa Karhumäensuon palstasta, osa tilan Toivola 3:8 Karhumäensuon palstasta, osa tilasta Patakangas 4:7, osa tilasta Peltola 5:4, osa tilasta Keskilammi 6:141, tilan Porrassuo 7:37 Karhumäen palsta ja Karhumäensuon palsta sekä tilan Takalammi 9:38 Mustalammin palsta. 7) Kerälän kylästä osa tilasta Kerilahti 1:18. 8) Kivijoen kylästä tilan Viitala 1:20 metsäpalsta. 9) Kouvolan kylästä kokonaan tilat Suoharju 4:1, Suotorppa 4:3, Suopirtti 4:5, Jonnala 4:7 ja Suojärvi 4:8. 10) Leiniälän kylästä osa tilasta Leiniälä 13:0. 11) Nihattulan kylästä kokonaan tilat Mutula I 4:31, Mutula II 5:33 ja Mutulankämppä 15:8 ja osa tilasta Nihattula 15:11 sekä rekisteriyksikön Yht. vesialueet Suojärven palsta. 12) Nummen kylästä kokonaan tilat Valkama 1:151, Suopalsta 2:17, Mattis 3 3:17, Rinne 4:2, Mustalammi 4:31, Takametsä 5:21, Vihtorin korpi 5:22, Etumetsä 6:29, Kuusimaa 6:30, Suokorpi 7:26, Korpisalo 7:27, Perämetsä 7:30, Suojärvenmetsä 8:29, Tyynilahti 9:12, Riihisalo 9:34, Murtomaa 9:39, Metsola 9:41, Lähdeaho 9:45, Pikkusalo 9:46, Metsola II 9:50, Vanha-Salo 9:52, Salo 9:53, Viiala 10:2 ja Tasanne 10:8. 13) Pelkolan kylästä kokonaan tila Salovehmas 1:49, osa tilasta Tähilampi 2:62, tilan Umpilampi 3:44 Kissalammin palsta, osa tilan Takalikko 4:4 Vaarinsuon palstasta, osa tilasta Kaita 4:118, osa tilan Tähilamminmaa 5:76 Vaarinsuon palstasta ja osa tilan Renkajärvi 5:77 Vaarinsuon palstasta sekä rekisteriyksiköstä Pelkolan yhteinen vesialue ja vesijättö Uljasjärven palsta ja Kissalammin palsta. 14) Pyhälahden kylästä kokonaan tila Uljaskoto 1:109, tilan Tähilammi 1:106 Koiralammin palsta, tilan Kokomatka 2:7 Koiralammin palsta ja tilan Määränpää 2:48 Koiralammin palsta sekä rekisteriyksiköstä Pyhälahden yhteinen vesialue ja vesijättö Uljasjärven palsta ja Iso Tähilammin palsta. 15) Takajärven kylästä kokonaan tilat Pentti 1:18, Kokkola 1:19, Tammikärki 2 1:20, Soppelo 2 1:21, Kiviranta 1:22, Villenmäki 1:28, Peurakumpu 1:29, Käenkolo 1:30, Soikkula 1:31, Kaaripuu 1:33, Onnela 1:41, Kuusipirtti 1:42, Koivikko 1:45, Honkarinne 1:46, Peuramäki 1:47, Koivulahti 1:48, Uusitalo 1:49, Raippakari 1:50, Ilvesranta 1:51, Nummiranta 2:22, Nummilahti 2:23, Rantalehto 2:24, Tammikärki 2:25, Soppelo 2:26, Tähilahti 2:27 ja Tähitupa 2:44. 16) Vuohiniemen kylästä kokonaan tilat Kilpilampi 1:5 ja Kaukomaa 2:26. 17) Kokonaan lunastusyksikkö Yleinen tie ja osa lunastusyksiköistä Yleinen tie ) Rekisteriyksikön Mustialan yhteismetsä Pikku Hirvilammin palsta. 19) Rekisteriyksikön Yhteinen vesialue Myllyjärven, Suojärven, Pitkäjärven, Pikku Hirvilammin, Hirvilammin, Mustalammin ja Valkealammin palstat. 20) Rekisteriyksikön Ihalemmen ja Kerälän yhteinen vesialue ja yhteiset vesijätöt , Valkealammit palsta, Alanen-järvipalsta ja osa Sotkajärven palstasta. 21) Rekisteriyksikön Ihalemmen ja Kerälän yhteinen vesialue ja yhteiset vesijätöt Päällisessä molemmat palstat. 22) Rekisteriyksikön Yht. vesialue Uljasjärven palsta ja Iso Tähilammin palsta. 23) Rekisteriyksikön Yht. maa-alueet Päällinen-järven palstat ja kahta saarta (itäisimmät saaret) lukuunottamatta Sotkajärven palstat sekä rajaselityksen kattamalla alueella olevat muut mahdolliset yhteiset alueet ja rekisteriyksiköt. Uusi raja alkaa Kalvolan ja Hattulan väliseltä kuntarajalta Kalvolan kunnan Kanajärven kylän tilan Päiväranta 1:6 koilliskulman

10 1382 N:o 480 rajamerkistä nro 2 edeten kuntarajasta kohtisuoraan Hattulan kunnan Halkorven kylän tilan Ahola 2:21 läpi Hakimäen kylän tilan Renkasalo II 1:29 eteläisimmän palstan läntiseen rajaan asti ja tätä pitkin lounaaseen pyykkiin 52. Tästä raja jatkuu tilan Renkasalo II 1:29 ja tilan Renkasalo 1:27 välistä rajaa kaakkoon pyykkiin 51 ja edelleen tilojen Renkasalo 1:27 ja Mustialan yhteismetsän 874:1:0 välistä rajaa lounaaseen pyykkiin 4 ja siitä Mustialan yhteismetsän 874:1:0 ja Ihalemmen kylän tilan Sotka 6:26 välistä rajaa pyykkiin 3. Pyykistä 3 raja kulkee Ihalemmen kylän tilan Sotka 6:26 ja tilojen Koivukangas 8:20 sekä Helmikkala 8:23 välistä rajaa lounaaseen pyykin 107 kautta pyykkiin 112 ja siitä tilan Helmikkala 8:23 eteläistä rajaa pitkin pyykkiin 116 ja edelleen etelälounaaseen Ihalemmen kylän tilojen Tiensuu 8:28 ja Salkoniemi 9:89 välistä rajaa pyykkiin 115 ja kääntyen sitten tilan Salkoniemi 9:89 eteläistä rajaa pyykkiin 24 ja siitä 174 metriä Sotkajärveen siten että tilaan Salkoniemi 9:89 kuuluva saari jää Hattulan kunnan puolelle. Sotkajärvessä raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu pisteeseen, joka on Sotkajärvessä Ihalemmen kylän tilojen Kylmälahti 1:5 ja Yli- Uotila 1:29 välisen rajan pyykkiväli suunnalla 39 metriä pyykistä 169 Sotkajärveen. Pyykistä 169 raja jatkuu lounaaseen tilojen Kylmälahti 1:5 ja Yli-Uotila 1:29 välistä rajaa pitkin Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaan asti ja tästä tilan Yli-Uotila 1:29, Kerälän kylän tilan Kerilahti 1:18, Pelkolan kylän tilan Tähilampi 2:62 sekä Leiniälän kylän tilan Leiniälä 13:0 alueella Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaa seuraten pisteeseen, jossa Pelkolan kylän tilan Heinola 1:27 etelärajan suunta leikkaa Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunan. Leikkauspisteestä raja jatkuu tilan Heinola 1:27 etelärajan pyykkiin 6 ja siitä Pelkolan kylän tilojen Heinola 1:27, Lehtola 1:23 ja Takavehmas 1:25 etelärajaa seuraten pyykkien 7 ja 6 kautta pyykkiin 5 ja edelleen koilliseen tilojen Takavehmas 1:25 ja Kaita 4:118 välistä rajaa Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaan asti. Tästä raja kulkee Pelkolan kylän tilojen Kaita 4:118, Takalikko 4:4, Tähilamminmaa 5:76 ja Renkajärvi 5:77 alueella Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaa pitkin tilojen Renkajärvi 5:77 ja Nuppulinna 3:40 väliseen pyykkiin 55 asti ja siitä Pelkolan kylän tilojen Nuppulinna 3:40, Sammalranta 3:42, Hannula 3:43 ja Joutsenranta 2:57 etelärajoja pitkin pyykkien 67, 69, 70, 73, 88, 89 ja 98 kautta pyykkiin 99 asti ja tästä koilliseen tilojen Joutsenranta 2:57 ja Pyhälahden kylän tilan Tähilammi 1:106 väliseen rajapyykkiin 39. Pyykistä 39 raja jatkuu koilliseen Pelkolan ja Pyhälahden kylien välistä rajaa myöten Iso Tähilammen poikki Pelkolan kylän tilan Kesäranta 15:0 rantarajaan asti ja edelleen kaakkoon tilan Kesäranta 15:0 rantarajaa seuraten pyykkiin 16 ja siitä tilan Kesäranta 15:0 ja Takajärven kylän tilan Raippakari 1:50 välistä rajaa pitkin pyykkiin 15. Tästä raja kääntyy kaakkoon tilan Raippakari 1:50 ja Pyhälahden kylän tilojen Tähilammi 1:106 sekä Määränpää 2:48 välistä rajaa pitkin pyykin 2 kautta pyykkiin 11 ja edelleen koilliseen tilan Määränpää 2:48 ja Takajärven kylän tilan Kokkola 1:19 välistä rajaa pitkin pyykkiin 72. Pyykistä 72 raja jatkuu kaakkoon Takajärven kylän tilojen Kokkola 1:19 ja Pentti 1:18 sekä Kosken kylän tilojen Perä-Koivula 1:140, Kotiveräjä 1:138, Koivula II 1:137 ja Koivula 1:139 välistä rajaa pitkin pyykkien 89, 76, 4 ja 1 kautta pyykkiin 5 ja edelleen Takajärven kylän tilan Kokkola 1:19 ja Nihattulan kylän tilan Nihattula 15:11 välistä rajaa pitkin pyykkiin 26. Pyykistä 26 raja kääntyy koilliseen ja kulkee tilojen Nihattula 15:11 ja Hyrvälän kylän tilan Niittyaho 2:61 välistä rajaa pyykkiin 1 ja siitä kaakkoon Hyrvälän kylän tilojen Niittyaho 2:61 Mäntyaho 2:60 sekä Metsämaa 2:9 välistä rajaa myöten pyykin 14 kautta pyykkiin 2 ja edelleen lounaaseen Hyrvälän kylän tilojen Mäntyaho 2:60 sekä Mutulanaho 2:62 ja Nihattulan kylän tilan Nihattula 15:11 välistä rajaa pitkin pyykin 17 kautta pyykkiin 4. Tästä raja kulkee Nihattulan kylän tilojen Nihattula 15:11 sekä Mutula I 4:31 ja Mutulankämppä 15:8 välistä rajaa pitkin pyykkien 6, 55 ja 44 kautta pyykkiin 74 ja siitä kaakkoon Nihattulan tilan 15:11 poikki Kivijoen kylän tilojen Keskitalo 1:7 ja Viitala 1:20

11 N:o metsäpalstojen väliseen rajapyykkiin 23 ja siitä edelleen tilojen Keskitalo 1:7 ja Viitala 1:20 väliseen rajapyykkiin 24. Pyykistä 24 raja kulkee lounaaseen Kivijoen kylän tilan Viitala 1:20 ja Kouvolan kylän tilan Siironen 2:38 metsäpalstan välistä rajaa pyykkiin 17 ja edelleen Kouvolan kylän tilojen Siironen 2:38, Maarenka 1:27 ja Metsä-Laurila 3:65 metsäpalstojen etelärajaa pyykkien 18 ja 2 kautta pyykkiin 1. Tästä raja kääntyy etelälounaaseen Kouvolan kylän tilan Suojärvi 4:8 ja Katinalan kylän tilan Porrassuo 7:37 väliseen rajapyykkiin 2 jatkuen siitä Katinalan kylän tilan Porrassuo 7:37 ja Nummen kylän tilan Suojärvenmetsä 8:29 pohjoisemman palstan välistä rajaa pyykkiin 1 ja edelleen tilan Porrassuo 7:37 itäistä rajaa pyykin 23 kautta tilan Porrassuo 7:37 ja Nummen kylän tilan Mustalammi 4:31 väliselle rajapyykille 22. Pyykistä 22 raja jatkuu Nummen kylän tilojen Mustalammi 4:31 ja Haaralamminpalsta 3:18 välistä rajaa pyykille 21 ja siitä koilliseen tilan Haaralamminpalsta 3:18 ja Katinalan kylän tilan Valkeakorpi 9:43 väliselle rajapyykille 11 ja edelleen Katinalan kylän tilan etelärajaa pyykin 9 kautta tilojen Annila 9:34 ja Nimetön 9:35 väliselle rajapyykille 10. Tästä raja kääntyy koilliseen seuraten tilojen Annila 9:34 ja Nimetön 9:35 välistä rajaa Katinalan kylän tilan Takala 9:60 rajalle rajapisteelle 8 asti ja siitä kiertäen tilan Takala 9:60 rajat rajapisteen 7 ja pyykkien 96 ja 90 kautta rajapisteelle 97 ja edelleen tilojen Nimetön 9:35 ja Kangasmetsä 9:59 välistä rajaa pyykille 9 ja siitä tilojen Kangasmetsä 9:59 ja Porrassuo 7:37 välistä rajaa pyykille 6. Pyykistä 6 raja kulkee Katinalan kylän tilojen Metsäranta 8:58, Juhola 8:57 ja Lehtimaa 8:53 etelärajaa pyykkien 3 ja 2 kautta pyykille 4 ja edelleen tilojen Lehtimaa 8:53 ja Mäntyniemi 8:63 välistä rajaa pitkin pyykin 3 kautta tilan Mäntyniemi 8:63 pohjoiselle pyykille 2. Tästä raja jatkuu koilliseen tilojen Lehtimaa 8:53 ja Kesälammi 6:146 väliseen rajapyykkiin 30 ja edelleen samalla suunnalla tilojen Lehtimaa 8:53 ja Keskilammi 6:141 väliselle rajapyykille 24 ja siitä raja kääntyy tilojen Keskilammi 6:141 ja Keskilaakso 6:148 väliselle rajapyykille 26 ja jatkuu tilojen Keskilammi 6:141 ja Rantapelto 6:66 välistä rajaa pyykkien 4 ja 3 kautta pyykille 2. Pyykistä 2 raja jatkuu tilojen Peltola 5:4 ja Patakangas 4:7 sekä tilan Toivola 3:8 eteläisen palstan ja tilan Korpela 2:28 keskimmäisen palstan läpi pellon reunaa ja ojaa noudattaen tilan Porrassuo 7:37 läntiselle rajalle asti ja jatkuen siitä etelälounaaseen tilojen Porrassuo 7:37 ja Korpela 2:28 välistä rajaa tilojen Porrassuo 7:37 ja Hakala 1:18 väliselle rajapyykille 3 ja edelleen tilan Hakala 1:18 pohjoisrajaa Hattulan ja Rengon kunnan rajalle pyykille 4. Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Hämeenlinnan kaupunki. Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Laajentunut kunta on suomenkielinen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

12 1384 N:o 480 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Ministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylitarkastaja Suvi Savolainen

13 1385 N:o 481 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2008 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 11 :n, sellaisena kuin se on laissa 423/2007, nojalla: 1 Soveltamisala Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden hyväksymiseen sekä niiden toimintaohjelmaan, toimintarahastoon ja taloudelliseen tukeen sovelletaan seuraavien säädösten lisäksi tätä asetusta: 1) Neuvoston asetus (EY) N:o 361/2008 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityssäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta, jäljempänä neuvoston asetus; ja 2) Komission asetus (EY) 1580/2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta, jäljempänä komission asetus. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioilla tarkoitetaan tässä asetuksessa myös marjantuottajaorganisaatioita. 2 Toimivaltainen viranomainen Tämän asetuksen toimeenpanon edellyttämissä viranomaistehtävissä toimivaltainen viranomainen on Maaseutuvirasto. 3 Tuottajaorganisaatioksi hyväksyminen Tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella. Tuottajaorganisaatioksi voidaan hyväksyä osakeyhtiö tai osuuskunta. Tuottajaorganisaation tulee koostua: 1) vähintään viidestä ja enintään yhdeksästä tuottajajäsenestä, jolloin sen kaupan pidetyn tuotannon arvon tulee olla vähintään euroa; tai 2) vähintään kymmenestä tuottajajäsenestä, jolloin sen kaupan pidetyn tuotannon arvon tulee olla vähintään euroa. 4 Jäsenyys tuottajaorganisaatiossa Tuottajaorganisaation tuottajajäsenyydestä säädetään neuvoston asetuksen 125 a artiklassa. Komission asetuksen 32 artiklassa tarkoitetuksi muuksi kuin tuottajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ammattimaisesti viljelee muita maatalous- tai puutarhatuotteita. Muuksi kuin tuottajajäseneksi voidaan hyväksyä myös muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä perikunta edellyttäen, että niiden osuus tuottajaorganisaatiossa on vä-

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 83. Valtioneuvoston asetus. Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista

SISÄLLYS. N:o 83. Valtioneuvoston asetus. Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2010 N:o 83 87 SISÄLLYS N:o Sivu 83 Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 N:o 797 807 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta... 2231 798 Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831 SISÄLLYS N:o Sivu 824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 2243 825 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1326. Laki. sähkömarkkinalain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1326. Laki. sähkömarkkinalain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1326 1332 SISÄLLYS N:o Sivu 1326 Laki sähkömarkkinalain 3 :n muuttamisesta... 5155 1327 Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta... 1471 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002 N:o 887 899 SISÄLLYS N:o Sivu 887 osakeyhtiölain muuttamisesta... 4051 888 asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 81 87 SISÄLLYS N:o Sivu 81 Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SISÄLLYS N:o Sivu 1384 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 716 722 SISÄLLYS N:o Sivu 716 Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot