SISÄLLYS. N:o 475. Laki. rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 475. Laki. rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 475 Laki rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta N:o 475 Laki rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9, sellaisena kuin se on laissa 531/2007, seuraavasti: 9 Rikesakkorikkomukset Rikesakko voidaan 2 7 momentin mukaisesti säätää seuraamukseksi virallisen syytteen alaisesta rikkomuksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi tieliikennelain (267/1981), ajoneuvolain (1090/2002) tai vesiliikennelain (463/1996) taikka niiden nojalla annettujen sellaisten säännösten tai määräysten vähäisestä rikkomisesta, jotka koskevat: 1) jalankulkijoita; 2) moottorittoman ajoneuvon kuljettajaa; 3) moottorikäyttöisen tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita, kuntoa, moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavia asiakirjoja, moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevää ja tarpeetonta ajoa, henkilökuljetusta, kuljettajan tai matkustajan henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä, muita kuljettajaa koskevia liikennesääntöjä tai liikenteen ohjauslaittein osoitettuja käskyjä, kieltoja tai rajoituksia; 4) suurimman sallitun nopeuden ylittämistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla; 5) ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitäväksi ilmoittamista; taikka HE 69/2008 LaVM 6/2008 EV 73/

2 1374 N:o 475 6) vesillä liikkujaa koskevia yleisiä velvollisuuksia, vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita ja kuntoa, vesiliikenteeseen liittyvien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta tai vesiliikennettä koskevia alueellisia kieltoja ja rajoituksia. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös jätelaissa (1072/1993) säädetyn roskaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta sekä kalastuslaissa (286/1982) säädetyn kalastuksenhoito- tai viehekalastusmaksun suorittamisen laiminlyönnistä taikka kyseisen maksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa esittämisen laiminlyönnistä. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös järjestyslaissa (612/2003) säädetystä järjestysrikkomuksesta. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vähäisestä 41 luvun 6 :ssä säädetystä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä 41 luvun 7 :ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) 26 :ssä säädetystä vesikulkuneuvorikkomuksesta. Edellä 2 6 momentissa mainituista rikkomuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Astrid Thors

3 1375 N:o 476 Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, muutetaan rikesakkorikkomuksista 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen (610/1999) 13 d, sellaisena kuin se on asetuksessa 612/2005, seuraavasti: 13d Vesiliikennettä koskevat rikkomukset Vesiliikennelain (463/1996), vesiliikenneasetuksen (124/1997) tai vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti: 1) vesikulkuneuvon kuljettajalle vesiliikennelain 5 :n 2 momentissa säädetyn vesiliikennemerkillä tai valo-opasteella ilmaistun määräyksen, kiellon tai rajoituksen muusta kuin tämän pykälän 2 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta 35 euroa; 2) vesikulkuneuvon kuljettajalle suurimman sallitun nopeuden ylityksestä, jonka määrä on enintään suurin sallittu nopeus, 60 euroa; 3) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikennelain 13 :ssä tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on pidettävä mukana vesikulkuneuvon käytössä ollessa taikka tällaisten asiakirjojen esittämisen laiminlyömisestä asetetussa määräajassa 20 euroa; 4) vesikulkuneuvon kuljettamisesta vesiliikennelain 15 :n nojalla annettujen alueellisten kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 35 euroa; 5) vesikulkuneuvon omistajalle vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 7 :n 1 momentissa säädetyn rekisteröinti-ilmoituksen tekemättä jättämisestä ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa, omistajalle tai haltijalle mainitun pykälän 2 momentissa säädetyn muutosilmoituksen tekemättä jättämisestä määräajassa taikka omistajalle mainitun pykälän 3 momentissa säädetyn tuhoutumis-, luovuttamis- tai poistoilmoituksen tekemättä jättämisestä määräajassa 35 euroa; 6) vesikulkuneuvon käyttämisestä vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 8 :n 1 momentin vastaisesti ennen sen merkitsemistä rekisteriin tai mainitun lain 10 :n 2 momentin vastaisesti rekisteritunnuksella varustamattomana 35 euroa; 7) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikenneasetuksen 2 :n 1 momentin 2 4 kohdassa tarkoitettuja varusteita 35 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Ministeri Liisa Hyssälä Lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa

4 1376 N:o 477 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, muutetaan ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) 2, 5 7 ja 9 seuraavasti: 2 Ministeriön organisaatio Ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, kansalaispalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö sekä suunnittelu- ja tutkimusyksikkö. Ministeriön työjärjestyksessä voidaan määritellä myös muita osastojaon ulkopuolisia toimintayksikköjä. 5 Tehtäviin määrääminen 6 Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset Ministeriön tehtävistä, joihin määrää tasavallan presidentti, säädetään ulkoasiainhallintolaissa (204/2000). Valtioneuvosto määrää osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään, jollei toisin säädetä. Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoasiainministeriö. Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön, apulaisprotokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on osastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön ja protokollapäällikön tehtävässä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 2 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin. 7 Eräiden asioiden ratkaiseminen ilman esittelyä Protokollapalveluissa voidaan ratkaista il-

5 N:o man esittelyä asiat, jotka koskevat vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen Suomessa olevien edustustojen henkilökunnan oleskelulupia ja lausuntoja tätä henkilöstöä koskevissa veroasioissa. 9 Arvonimet Oikeuspalvelussa toimivalla EU-tuomioistuinasiat-yksikön päälliköllä on EU-tuomioistuinasioiden johtajan arvonimi ja ihmisoikeustuomioistuin ja -sopimusasioiden yksikön päälliköllä ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtajan arvonimi. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Ulkoasiainministeri Alexander Stubb Lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe

6 1378 N:o 478 Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008 Valtiovarainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 :n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 :n nojalla päättänyt: Kuntajaon muutos Vantaan kaupungista siirretään Helsingin kaupunkiin tila Bygdebo Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi Ylitarkastaja Suvi Savolainen

7 1379 N:o 479 Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2008 Valtiovarainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 :n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 :n nojalla päättänyt: Kuntajaon muutos Kangasalan kunnasta siirretään Tampereen kaupunkiin seuraavat kiinteistöt sekä kiinteistöjen osat: 1) Lemposen kylästä kokonaan tilat Lamminrahka I ja Lamminrahka II sekä osittain tilat Vällinperä , Hamppu ja Uusi-Pekka ) Lentolan kylästä kokonaan tilat Pokkila , Munne I ja Korpi I ) Vatialan kylästä kokonaan tila Metsämäki sekä osittain tilat Mäkelä , Raatala ja Uusi-Liuttu Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi Ylitarkastaja Anu Hernesmaa

8 1380 N:o 480 Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Valtioneuvosto on 19 päivänä kesäkuuta 2008 antamaansa päätöstä korjaten päättänyt 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 :n 1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 :n nojalla kuntajaon muutoksesta seuraavasti: Kuntajaon muutos Hauhon kunta, Kalvolan kunta, Lammin kunta, Rengon kunta ja Tuuloksen kunta liitetään Hämeenlinnan kaupunkiin. Hattulan kunnasta siirretään Hämeenlinnan kaupunkiin seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat: 1) Hakimäen kylästä kokonaan tila Renkasalo 1:27. 2) Halkorven kylästä osa tilan Ahola 2:21 Kanajärven palstasta. 3) Hyrvälän kylästä kokonaan tilat Metsämutula 1:20, Mutula 1:21, Mäntyaho 2:60, Niittyaho 2:61, Mutulanaho 2:62, Haanperä 2:63, Mutula 2:64, Mansikka-aho 2:88, Takamaa 6:2. 4) Ihalemmin kylästä kokonaan tilat Kylmälahti 1:5, Kylmälahti I 2:49, Karpalo 2:76, Onnela 3:28, Kylmälahti 3:32, Kylmälahti II 3:34, Suviniemi 3:45, Kivilahti 3:46, Tuulenpesä 3:48, Niininiemi 3:53, Sotkan-Uuttu 3:56, Lisämaa 3:58, Sotka 4:3, Tuomela 5:4, Ranta-Tuomela 5:15, Myllyjärvi 6:6, Tiensuu II 6:15, Ahonen 6:25, Sotka 6:26, Erälahti 7:21, Sotkanranta 7:23, Erälahti 2 7:25, Alanko 7:26, Mäkilä 8:2, Tiensuu 8:28, Oinasniemi 9:11, Sotkansaaret 9:35, Kiviniemi 9:37, Mansikkamäki 9:38, Pikkutalo 9:39, Waakkula 9:50, Kukkamaa 9:51, Kuorijoki 9:52, Sakaniemi 9:84, Riistalahti 9:87, Karjuniemi 9:88, Kirstinkärki 9:101 ja Tikanmäki 9:120 sekä osa tilan Yli-Uotila 1:29 eteläisimmästä Sotkajärven palstasta, tilan Torppa 3:54 eteläisempi Sotkajärven palsta ja Kuorijoen palsta ja tilan Marjaniemi 3:55 Hevonniemen palsta. 5) Kalkosen kylästä kokonaan tilat Siipi 1:100, Kärki 1:101, Mäkelä 1:102, Toivola 1:103 ja Sotkamaja 1:129 sekä rekisteriyksikön Kalkkosen yhteinen vesialue ja vesijättö Päällinen-järven palstat ja Sotkajärven palsta. 6) Katinalan kylästä kokonaan tilat Hakala 1:18, Pätkä 1:42, Pitkä 1:43, Koivuniemi 2:68, Mäkelä 3:24, Jokiniemi 3:25, Mäntymäki 4:36, Mäntyaho 4:37, Saarimäki 5:16, Rantamaa II 5:29, Rantamaa 6:57, Aunela 6:125, Honkaniemi 6:142, Ihantala 6:144, Kesälammi 6:146, Puolenhehtaarinmetsä 6:150, Sillanpää 8:61, Mäntyniemi 8:63, Ki-

9 N:o /76 viranta 8:66, Kuusikko 8:67, Hamaja 8:68, Kivitorppa 8:69, Kaislaranta 8:70, Linnunpesä 8:72, Poukama 8:74, Karila 8:75, Lonka 8:76, Järvensivu 8:118, Vieremä 8:119, Nimetön 9:35, Möykky 9:36, Risti 9:37, Valkeakorpi 9:43, Hirvas 9:44, Rantala 9:46, Mäki-Jussila 9:48, Vahalahti 9:51, Koivula 9:52, Sääskenpesä 9:53, Mustalammi 9:54, Takala 9:60, Saparo 18:3, Harjula 2 18:4, Seiväshuhta 18:5, Selkola 18:8, Töyräs 18:10, Haapala 18:11, Kaju 18:13, Kivimaa 18:14, Harjula 18:15, Lammila 27:0 ja Pirttipelto 27:1 sekä tilan Korpela 2:28 Pitkäjärven palsta ja osa Karhumäensuon palstasta, osa tilan Toivola 3:8 Karhumäensuon palstasta, osa tilasta Patakangas 4:7, osa tilasta Peltola 5:4, osa tilasta Keskilammi 6:141, tilan Porrassuo 7:37 Karhumäen palsta ja Karhumäensuon palsta sekä tilan Takalammi 9:38 Mustalammin palsta. 7) Kerälän kylästä osa tilasta Kerilahti 1:18. 8) Kivijoen kylästä tilan Viitala 1:20 metsäpalsta. 9) Kouvolan kylästä kokonaan tilat Suoharju 4:1, Suotorppa 4:3, Suopirtti 4:5, Jonnala 4:7 ja Suojärvi 4:8. 10) Leiniälän kylästä osa tilasta Leiniälä 13:0. 11) Nihattulan kylästä kokonaan tilat Mutula I 4:31, Mutula II 5:33 ja Mutulankämppä 15:8 ja osa tilasta Nihattula 15:11 sekä rekisteriyksikön Yht. vesialueet Suojärven palsta. 12) Nummen kylästä kokonaan tilat Valkama 1:151, Suopalsta 2:17, Mattis 3 3:17, Rinne 4:2, Mustalammi 4:31, Takametsä 5:21, Vihtorin korpi 5:22, Etumetsä 6:29, Kuusimaa 6:30, Suokorpi 7:26, Korpisalo 7:27, Perämetsä 7:30, Suojärvenmetsä 8:29, Tyynilahti 9:12, Riihisalo 9:34, Murtomaa 9:39, Metsola 9:41, Lähdeaho 9:45, Pikkusalo 9:46, Metsola II 9:50, Vanha-Salo 9:52, Salo 9:53, Viiala 10:2 ja Tasanne 10:8. 13) Pelkolan kylästä kokonaan tila Salovehmas 1:49, osa tilasta Tähilampi 2:62, tilan Umpilampi 3:44 Kissalammin palsta, osa tilan Takalikko 4:4 Vaarinsuon palstasta, osa tilasta Kaita 4:118, osa tilan Tähilamminmaa 5:76 Vaarinsuon palstasta ja osa tilan Renkajärvi 5:77 Vaarinsuon palstasta sekä rekisteriyksiköstä Pelkolan yhteinen vesialue ja vesijättö Uljasjärven palsta ja Kissalammin palsta. 14) Pyhälahden kylästä kokonaan tila Uljaskoto 1:109, tilan Tähilammi 1:106 Koiralammin palsta, tilan Kokomatka 2:7 Koiralammin palsta ja tilan Määränpää 2:48 Koiralammin palsta sekä rekisteriyksiköstä Pyhälahden yhteinen vesialue ja vesijättö Uljasjärven palsta ja Iso Tähilammin palsta. 15) Takajärven kylästä kokonaan tilat Pentti 1:18, Kokkola 1:19, Tammikärki 2 1:20, Soppelo 2 1:21, Kiviranta 1:22, Villenmäki 1:28, Peurakumpu 1:29, Käenkolo 1:30, Soikkula 1:31, Kaaripuu 1:33, Onnela 1:41, Kuusipirtti 1:42, Koivikko 1:45, Honkarinne 1:46, Peuramäki 1:47, Koivulahti 1:48, Uusitalo 1:49, Raippakari 1:50, Ilvesranta 1:51, Nummiranta 2:22, Nummilahti 2:23, Rantalehto 2:24, Tammikärki 2:25, Soppelo 2:26, Tähilahti 2:27 ja Tähitupa 2:44. 16) Vuohiniemen kylästä kokonaan tilat Kilpilampi 1:5 ja Kaukomaa 2:26. 17) Kokonaan lunastusyksikkö Yleinen tie ja osa lunastusyksiköistä Yleinen tie ) Rekisteriyksikön Mustialan yhteismetsä Pikku Hirvilammin palsta. 19) Rekisteriyksikön Yhteinen vesialue Myllyjärven, Suojärven, Pitkäjärven, Pikku Hirvilammin, Hirvilammin, Mustalammin ja Valkealammin palstat. 20) Rekisteriyksikön Ihalemmen ja Kerälän yhteinen vesialue ja yhteiset vesijätöt , Valkealammit palsta, Alanen-järvipalsta ja osa Sotkajärven palstasta. 21) Rekisteriyksikön Ihalemmen ja Kerälän yhteinen vesialue ja yhteiset vesijätöt Päällisessä molemmat palstat. 22) Rekisteriyksikön Yht. vesialue Uljasjärven palsta ja Iso Tähilammin palsta. 23) Rekisteriyksikön Yht. maa-alueet Päällinen-järven palstat ja kahta saarta (itäisimmät saaret) lukuunottamatta Sotkajärven palstat sekä rajaselityksen kattamalla alueella olevat muut mahdolliset yhteiset alueet ja rekisteriyksiköt. Uusi raja alkaa Kalvolan ja Hattulan väliseltä kuntarajalta Kalvolan kunnan Kanajärven kylän tilan Päiväranta 1:6 koilliskulman

10 1382 N:o 480 rajamerkistä nro 2 edeten kuntarajasta kohtisuoraan Hattulan kunnan Halkorven kylän tilan Ahola 2:21 läpi Hakimäen kylän tilan Renkasalo II 1:29 eteläisimmän palstan läntiseen rajaan asti ja tätä pitkin lounaaseen pyykkiin 52. Tästä raja jatkuu tilan Renkasalo II 1:29 ja tilan Renkasalo 1:27 välistä rajaa kaakkoon pyykkiin 51 ja edelleen tilojen Renkasalo 1:27 ja Mustialan yhteismetsän 874:1:0 välistä rajaa lounaaseen pyykkiin 4 ja siitä Mustialan yhteismetsän 874:1:0 ja Ihalemmen kylän tilan Sotka 6:26 välistä rajaa pyykkiin 3. Pyykistä 3 raja kulkee Ihalemmen kylän tilan Sotka 6:26 ja tilojen Koivukangas 8:20 sekä Helmikkala 8:23 välistä rajaa lounaaseen pyykin 107 kautta pyykkiin 112 ja siitä tilan Helmikkala 8:23 eteläistä rajaa pitkin pyykkiin 116 ja edelleen etelälounaaseen Ihalemmen kylän tilojen Tiensuu 8:28 ja Salkoniemi 9:89 välistä rajaa pyykkiin 115 ja kääntyen sitten tilan Salkoniemi 9:89 eteläistä rajaa pyykkiin 24 ja siitä 174 metriä Sotkajärveen siten että tilaan Salkoniemi 9:89 kuuluva saari jää Hattulan kunnan puolelle. Sotkajärvessä raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu pisteeseen, joka on Sotkajärvessä Ihalemmen kylän tilojen Kylmälahti 1:5 ja Yli- Uotila 1:29 välisen rajan pyykkiväli suunnalla 39 metriä pyykistä 169 Sotkajärveen. Pyykistä 169 raja jatkuu lounaaseen tilojen Kylmälahti 1:5 ja Yli-Uotila 1:29 välistä rajaa pitkin Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaan asti ja tästä tilan Yli-Uotila 1:29, Kerälän kylän tilan Kerilahti 1:18, Pelkolan kylän tilan Tähilampi 2:62 sekä Leiniälän kylän tilan Leiniälä 13:0 alueella Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaa seuraten pisteeseen, jossa Pelkolan kylän tilan Heinola 1:27 etelärajan suunta leikkaa Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunan. Leikkauspisteestä raja jatkuu tilan Heinola 1:27 etelärajan pyykkiin 6 ja siitä Pelkolan kylän tilojen Heinola 1:27, Lehtola 1:23 ja Takavehmas 1:25 etelärajaa seuraten pyykkien 7 ja 6 kautta pyykkiin 5 ja edelleen koilliseen tilojen Takavehmas 1:25 ja Kaita 4:118 välistä rajaa Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaan asti. Tästä raja kulkee Pelkolan kylän tilojen Kaita 4:118, Takalikko 4:4, Tähilamminmaa 5:76 ja Renkajärvi 5:77 alueella Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaa pitkin tilojen Renkajärvi 5:77 ja Nuppulinna 3:40 väliseen pyykkiin 55 asti ja siitä Pelkolan kylän tilojen Nuppulinna 3:40, Sammalranta 3:42, Hannula 3:43 ja Joutsenranta 2:57 etelärajoja pitkin pyykkien 67, 69, 70, 73, 88, 89 ja 98 kautta pyykkiin 99 asti ja tästä koilliseen tilojen Joutsenranta 2:57 ja Pyhälahden kylän tilan Tähilammi 1:106 väliseen rajapyykkiin 39. Pyykistä 39 raja jatkuu koilliseen Pelkolan ja Pyhälahden kylien välistä rajaa myöten Iso Tähilammen poikki Pelkolan kylän tilan Kesäranta 15:0 rantarajaan asti ja edelleen kaakkoon tilan Kesäranta 15:0 rantarajaa seuraten pyykkiin 16 ja siitä tilan Kesäranta 15:0 ja Takajärven kylän tilan Raippakari 1:50 välistä rajaa pitkin pyykkiin 15. Tästä raja kääntyy kaakkoon tilan Raippakari 1:50 ja Pyhälahden kylän tilojen Tähilammi 1:106 sekä Määränpää 2:48 välistä rajaa pitkin pyykin 2 kautta pyykkiin 11 ja edelleen koilliseen tilan Määränpää 2:48 ja Takajärven kylän tilan Kokkola 1:19 välistä rajaa pitkin pyykkiin 72. Pyykistä 72 raja jatkuu kaakkoon Takajärven kylän tilojen Kokkola 1:19 ja Pentti 1:18 sekä Kosken kylän tilojen Perä-Koivula 1:140, Kotiveräjä 1:138, Koivula II 1:137 ja Koivula 1:139 välistä rajaa pitkin pyykkien 89, 76, 4 ja 1 kautta pyykkiin 5 ja edelleen Takajärven kylän tilan Kokkola 1:19 ja Nihattulan kylän tilan Nihattula 15:11 välistä rajaa pitkin pyykkiin 26. Pyykistä 26 raja kääntyy koilliseen ja kulkee tilojen Nihattula 15:11 ja Hyrvälän kylän tilan Niittyaho 2:61 välistä rajaa pyykkiin 1 ja siitä kaakkoon Hyrvälän kylän tilojen Niittyaho 2:61 Mäntyaho 2:60 sekä Metsämaa 2:9 välistä rajaa myöten pyykin 14 kautta pyykkiin 2 ja edelleen lounaaseen Hyrvälän kylän tilojen Mäntyaho 2:60 sekä Mutulanaho 2:62 ja Nihattulan kylän tilan Nihattula 15:11 välistä rajaa pitkin pyykin 17 kautta pyykkiin 4. Tästä raja kulkee Nihattulan kylän tilojen Nihattula 15:11 sekä Mutula I 4:31 ja Mutulankämppä 15:8 välistä rajaa pitkin pyykkien 6, 55 ja 44 kautta pyykkiin 74 ja siitä kaakkoon Nihattulan tilan 15:11 poikki Kivijoen kylän tilojen Keskitalo 1:7 ja Viitala 1:20

11 N:o metsäpalstojen väliseen rajapyykkiin 23 ja siitä edelleen tilojen Keskitalo 1:7 ja Viitala 1:20 väliseen rajapyykkiin 24. Pyykistä 24 raja kulkee lounaaseen Kivijoen kylän tilan Viitala 1:20 ja Kouvolan kylän tilan Siironen 2:38 metsäpalstan välistä rajaa pyykkiin 17 ja edelleen Kouvolan kylän tilojen Siironen 2:38, Maarenka 1:27 ja Metsä-Laurila 3:65 metsäpalstojen etelärajaa pyykkien 18 ja 2 kautta pyykkiin 1. Tästä raja kääntyy etelälounaaseen Kouvolan kylän tilan Suojärvi 4:8 ja Katinalan kylän tilan Porrassuo 7:37 väliseen rajapyykkiin 2 jatkuen siitä Katinalan kylän tilan Porrassuo 7:37 ja Nummen kylän tilan Suojärvenmetsä 8:29 pohjoisemman palstan välistä rajaa pyykkiin 1 ja edelleen tilan Porrassuo 7:37 itäistä rajaa pyykin 23 kautta tilan Porrassuo 7:37 ja Nummen kylän tilan Mustalammi 4:31 väliselle rajapyykille 22. Pyykistä 22 raja jatkuu Nummen kylän tilojen Mustalammi 4:31 ja Haaralamminpalsta 3:18 välistä rajaa pyykille 21 ja siitä koilliseen tilan Haaralamminpalsta 3:18 ja Katinalan kylän tilan Valkeakorpi 9:43 väliselle rajapyykille 11 ja edelleen Katinalan kylän tilan etelärajaa pyykin 9 kautta tilojen Annila 9:34 ja Nimetön 9:35 väliselle rajapyykille 10. Tästä raja kääntyy koilliseen seuraten tilojen Annila 9:34 ja Nimetön 9:35 välistä rajaa Katinalan kylän tilan Takala 9:60 rajalle rajapisteelle 8 asti ja siitä kiertäen tilan Takala 9:60 rajat rajapisteen 7 ja pyykkien 96 ja 90 kautta rajapisteelle 97 ja edelleen tilojen Nimetön 9:35 ja Kangasmetsä 9:59 välistä rajaa pyykille 9 ja siitä tilojen Kangasmetsä 9:59 ja Porrassuo 7:37 välistä rajaa pyykille 6. Pyykistä 6 raja kulkee Katinalan kylän tilojen Metsäranta 8:58, Juhola 8:57 ja Lehtimaa 8:53 etelärajaa pyykkien 3 ja 2 kautta pyykille 4 ja edelleen tilojen Lehtimaa 8:53 ja Mäntyniemi 8:63 välistä rajaa pitkin pyykin 3 kautta tilan Mäntyniemi 8:63 pohjoiselle pyykille 2. Tästä raja jatkuu koilliseen tilojen Lehtimaa 8:53 ja Kesälammi 6:146 väliseen rajapyykkiin 30 ja edelleen samalla suunnalla tilojen Lehtimaa 8:53 ja Keskilammi 6:141 väliselle rajapyykille 24 ja siitä raja kääntyy tilojen Keskilammi 6:141 ja Keskilaakso 6:148 väliselle rajapyykille 26 ja jatkuu tilojen Keskilammi 6:141 ja Rantapelto 6:66 välistä rajaa pyykkien 4 ja 3 kautta pyykille 2. Pyykistä 2 raja jatkuu tilojen Peltola 5:4 ja Patakangas 4:7 sekä tilan Toivola 3:8 eteläisen palstan ja tilan Korpela 2:28 keskimmäisen palstan läpi pellon reunaa ja ojaa noudattaen tilan Porrassuo 7:37 läntiselle rajalle asti ja jatkuen siitä etelälounaaseen tilojen Porrassuo 7:37 ja Korpela 2:28 välistä rajaa tilojen Porrassuo 7:37 ja Hakala 1:18 väliselle rajapyykille 3 ja edelleen tilan Hakala 1:18 pohjoisrajaa Hattulan ja Rengon kunnan rajalle pyykille 4. Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Hämeenlinnan kaupunki. Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Laajentunut kunta on suomenkielinen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

12 1384 N:o 480 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Ministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylitarkastaja Suvi Savolainen

13 1385 N:o 481 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2008 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 11 :n, sellaisena kuin se on laissa 423/2007, nojalla: 1 Soveltamisala Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden hyväksymiseen sekä niiden toimintaohjelmaan, toimintarahastoon ja taloudelliseen tukeen sovelletaan seuraavien säädösten lisäksi tätä asetusta: 1) Neuvoston asetus (EY) N:o 361/2008 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityssäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta, jäljempänä neuvoston asetus; ja 2) Komission asetus (EY) 1580/2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta, jäljempänä komission asetus. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioilla tarkoitetaan tässä asetuksessa myös marjantuottajaorganisaatioita. 2 Toimivaltainen viranomainen Tämän asetuksen toimeenpanon edellyttämissä viranomaistehtävissä toimivaltainen viranomainen on Maaseutuvirasto. 3 Tuottajaorganisaatioksi hyväksyminen Tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella. Tuottajaorganisaatioksi voidaan hyväksyä osakeyhtiö tai osuuskunta. Tuottajaorganisaation tulee koostua: 1) vähintään viidestä ja enintään yhdeksästä tuottajajäsenestä, jolloin sen kaupan pidetyn tuotannon arvon tulee olla vähintään euroa; tai 2) vähintään kymmenestä tuottajajäsenestä, jolloin sen kaupan pidetyn tuotannon arvon tulee olla vähintään euroa. 4 Jäsenyys tuottajaorganisaatiossa Tuottajaorganisaation tuottajajäsenyydestä säädetään neuvoston asetuksen 125 a artiklassa. Komission asetuksen 32 artiklassa tarkoitetuksi muuksi kuin tuottajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ammattimaisesti viljelee muita maatalous- tai puutarhatuotteita. Muuksi kuin tuottajajäseneksi voidaan hyväksyä myös muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä perikunta edellyttäen, että niiden osuus tuottajaorganisaatiossa on vä-

14 1386 N:o 481 häinen ja että ne eivät toimi tukku- tai vähittäiskaupassa. Yksittäisen tuottajajäsenen äänivalta ei voi olla enempää kuin 20 prosenttia. Muu kuin tuottajajäsen voi osallistua toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin siten kuin se tuottajaorganisaation säännöissä sallitaan. Näitä jäseniä ei oteta huomioon määritettäessä tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärää eivätkä ne voi pitää yhteensä hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa. Jäsenyyden irtisanomisesta on ilmoitettava viimeistään 15 päivänä syyskuuta, jolloin ero tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Tuottajaorganisaatioiden säännöissä voidaan määrätä eroamisilmoituksen tekemiselle pidempi aika, joka voi olla enintään kuusi kuukautta. 5 Kaupan pidetyn tuotannon arvo Kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisessa viitekautena käytetään tuottajaorganisaation toimintaohjelman hyväksymishakemuksessa ilmoittamaa komission asetuksen 53 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai b alakohdan mukaista 12 kuukauden jaksoa. Tuottajaorganisaatiosta eronneen ja toiseen organisaatioon liittyneen jäsenen kaupan pidetyn tuotannon arvoa laskettaessa eronneen jäsenen tuotannon arvo lasketaan päällekkäin menevältä viitekaudelta sen tuottajaorganisaation hyväksi, josta jäsen on eronnut. 6 Tuottajaorganisaation toiminta Tuottajajäsenet voivat neuvoston asetuksen 125 a artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tuottajaorganisaation luvalla ja tuottajaorganisaation vahvistamisen edellytyksin myydä enintään 25 prosenttia tuotannostaan ja/tai tuotteistaan suoraan tilalla ja/tai tilan ulkopuolella kuluttajille näiden omiin tarpeisiin. Tuottajaorganisaation on toimintaohjelman hyväksymisen hakemisen yhteydessä ilmoitettava, soveltaako se neuvoston asetuksen 103 c artiklan 3 kohdan a vai b alakohdassa tarkoitettuja ympäristötoimia. Jos tuottajaorganisaatio ei ole esittänyt toimintaohjelmaa, sen tulee kuitenkin esittää vuosittaiset tuotantotietonsa. 7 Toimintaohjelmien muutokset Jos hyväksytyn toimintaohjelman täytäntöönpano estyy tai vaikeutuu, tuottajaorganisaatio voi toteuttaa toimintaohjelman osittain edellyttäen, että tästä on viipymättä ilmoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimintaohjelman tavoitteisiin vaikuttavat muutokset kuitenkin edellyttävät ennen muutoksen toteuttamista haettua toimivaltaisen viranomaisen hyväksymistä. Toimintarahaston suuruutta voidaan muuttaa enintään 25 prosentilla, jos toimintaohjelman yleiset tavoitteet säilyvät samoina. 8 Tilakohtaiset investoinnit Toimintaohjelmaan voi kuulua komission asetuksen liitteen VIII kohdan 22 kohdan mukaisia yksittäisille tiloille sijoitettavia investointeja, jos ne liittyvät toimintaohjelman tavoitteisiin ja palvelevat merkittävää osaa tuottajaorganisaation jäsenistä. Toimintaohjelma voi sisältää myös muita yksittäiselle tilalle sijoitettavia investointeja, jos kyseessä on jäsenten yhteiskäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet. Toimintarahastosta ei voi rahoittaa yksittäisen tilan maanhankintaa tai tuotantotilojen rakentamista. Jos toimintaohjelmaan otetaan tilakohtaisia investointeja, tuottajaorganisaation sääntöihin on lisättävä määräykset investoinnin tai sen arvon perimisestä takaisin jäsenen erotessa organisaatiosta. 9 Hyväksyttävät työ- ja matkakustannukset Komission asetuksen liitteen VIII kohdan

15 N:o alakohdassa b tarkoitettujen henkilöstökustannusten korvaamista voidaan hakea kertakorvauksena, joka voi olla enintään 20 prosenttia toimintarahaston kokonaismäärästä. Kyseisistä tehtävistä ei tarvitse esittää työaikakirjanpitoa. Hakemuksessa on ilmoitettava tehtävään osallistuneet henkilöt. Selvitys kyseisestä työstä on esitettävä viranomaisten suorittaman vuosittaisen valvonnan yhteydessä. Komission asetuksen liitteen VIII kohdan 7 mukaan korvattavat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat huomioidaan toimintarahastossa Verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuosittain antamassa päätöksessä vahvistettujen määrien mukaisesti. 10 Kokeellisen tuotannon tukikelpoisuus Komission asetuksen liitteen VIII kohdan 1 neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetut kokeellisesta tuotannosta aiheutuvat tuotantokustannukset ovat tukikelpoisia seuraavin edellytyksin: 1) hankkeen tarkoituksena on parantaa kyseisen tuottajaorganisaation tuotantomenetelmiä, tuotteita, tai toimintatapoja taikka kehittää kokonaan uusia; 2) hankkeet ovat kooltaan rajattuja siten, että ne koskevat vain osaa tuottajaorganisaation tuottajista tai tiettyjä tuotteita tai tuotemääriä; sekä 3) hankkeiden tulokset ovat siirrettävissä tuottajaorganisaation muidenkin jäsenten käyttöön. 11 Kirjanpito Tuottajaorganisaation tulee pitää sellaista kirjanpitoa, että siitä voidaan vuosittain tunnistaa, tarkastaa ja varmentaa toimintarahastoon liittyvät menot ja tulot. Toimintaan liittyvät kuitit ja muut maksutositteet sekä kirjanpito tulee säilyttää valvontaa varten. 12 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta Tällä asetuksella kumotaan 8 päivänä syyskuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien hyväksymisestä ja rahastotuen hakemista (799/2003) sekä 15 päivänä kesäkuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistamisessa noudatettavasta menettelystä (507/2004). Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2008 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen

16 1388 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 482 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen: Asetuksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä MMM:n asetus nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta... 4/EEO/ Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, Helsinki, puhelin (09) Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008 Osastopäällikkö Matti Aho Hallitusneuvos Ritva Ruuskanen JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008 N:o 357 363 SISÄLLYS N:o Sivu 357 Laki kuntajakolain muuttamisesta... 945 358 Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 411 417 SISÄLLYS N:o Sivu 411 Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan

Lisätiedot

SISÄLLYS. siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 870. Laki

SISÄLLYS. siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 870. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2007 N:o 870 882 SISÄLLYS N:o Sivu 870 Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta... 3883 871 Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

HE 69/2008 vp. Rikoslain 2 a luvun 9 :ään ehdotetaan muutettavaksi siten, että rikesakko voitaisiin säätää seuraamukseksi vesikulkuneuvorekisteristä

HE 69/2008 vp. Rikoslain 2 a luvun 9 :ään ehdotetaan muutettavaksi siten, että rikesakko voitaisiin säätää seuraamukseksi vesikulkuneuvorekisteristä Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Rikoslain 2 a luvun 9 :ään ehdotetaan muutettavaksi siten, että rikesakko voitaisiin säätää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 595. Valtioneuvoston asetus. ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 595. Valtioneuvoston asetus. ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 595 607 SISÄLLYS N:o Sivu 595 Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1999 N:o 841 847 SISÄLLYS N:o Sivu 841 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 N:o 843 848 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Laki perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta... 3975 844 Tasavallan presidentin asetus Singaporen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008 N:o 310 317 SISÄLLYS N:o Sivu 310 Laki merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta... 817 311 Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 235. Laki. valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 235. Laki. valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 235 244 SISÄLLYS N:o Sivu 235 Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o Laki. N:o 222

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o Laki. N:o 222 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 222 225 SISÄLLYS N:o Sivu 222 Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista... 2897 223 Maa- ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2002 N:o Laki. N:o 573. Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2002 N:o Laki. N:o 573. Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 573 580 SISÄLLYS N:o Sivu 573 Laki Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi... 3327 574 Laki korkealaatuisen siemenperunan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 543 549 SISÄLLYS N:o Sivu 543 Laki hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta... 1767 544 Laki kuntalain 52 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 346. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 346. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2003 N:o 346 350 SISÄLLYS N:o Sivu 346 Tasavallan presidentin asetus Avoin taivas -sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

Laki. rikesakkorikkomuksista. Soveltamisala

Laki. rikesakkorikkomuksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: rikesakkorikkomuksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan rikesakon käyttämisessä eräiden rikkomusten rangaistuksena, jollei teosta muualla laissa säädetä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 204 208 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 516. Laki. perusopetuslain 37 ja 53 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 516. Laki. perusopetuslain 37 ja 53 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 516 527 SISÄLLYS N:o Sivu 516 Laki perusopetuslain 37 ja 53 :n muuttamisesta... 1275 517 Laki lukiolain 30 ja 43 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2004 N:o 918 921 SISÄLLYS N:o Sivu 918 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1018 1029 SISÄLLYS N:o Sivu 1018 Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 496 500 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta... 1457 497 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003 N:o 748 755 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta... 2911 749 Tasavallan presidentin asetus

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 653

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 653 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 653 657 SISÄLLYS N:o Sivu 653 Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta... 3187 654 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 550 556 SISÄLLYS N:o Sivu 550 Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 27/2014 Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2010 N:o 200 209 SISÄLLYS N:o Sivu 200 Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 499 504 SISÄLLYS N:o Sivu 499 Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 N:o 963 969 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 113. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 113. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2004 N:o 113 119 SISÄLLYS N:o Sivu 113 Laki tieliikennelain muuttamisesta... 309 114 Tasavallan presidentin asetus korkea-asteen koulutusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 812. Asetus. Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 812. Asetus. Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997 N:o 812 821 SISÄLLYS N:o Sivu 812 Asetus Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta... 3135 813 Asetus elokuvien

Lisätiedot