Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela"

Transkriptio

1 Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina.-..0 välisenä aikana. Haastatellut edustavat maamme -vuotiasta väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Haastatteluja tehtiin yhteensä kpl. Tutkimuksen näyte on muodostettu monivaiheisella ositetulla otannalla. Tämän tutkimusraportin tarkoituksena on tiivistäen verbalisoida ja visualisoida tutkimuksen päätuloksia. Tutkimukseen sisältyy lisäksi erillinen tilasto-osa, jossa esitetään kaikki tutkimustulokset yksityiskohtaisessa taulukkomuodossa. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin, prosenttiyksikköä suuntaansa. TNS Gallup Oy on toteuttanut tutkimuksen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta. Käsityksiä alkoholin kohtuukäytöstä Suomalaisten käsityksiä alkoholin kohtuukäytöstä tutkittiin useamman kysymyksen avulla. Ensinnäkin tiedusteltiin, mikä on alkoholimäärä, jonka kohtuukäyttäjä voi nauttia kerralla. Enemmistön mielestä raja menee kolmen neljän alkoholiannoksen kohdalla. Joka kolmannen mielestä kohtuukäyttäjä ei nauti alkoholia kerralla yli kahta annosta, yhtä monen mielestä - annosta on vielä kohtuukäyttöä. Joka viidennen mielestä - annosta on vielä kohtuullisena pidettävä alkoholimäärä. Seitsemän prosenttia lukee tätä suuremmatkin määrät kohtuukäytöksi. Toisessa aihetta kuvanneessa kysymyksessä selvitettiin suomalaisten käsityksiä siitä, kuinka usein kohtuukäyttäjä voi kuluttaa alkoholia. Suurin osa ( %) kertoi, ettei kohtuukäyttäjä nauti alkoholia enempää kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Vajaa kolmasosa pitää viikoittaista käyttöä sopivana, kun runsas viidesosa määrittelisi kohtuukäyttäjäksi sellaisenkin, joka juo alkoholia useita kertoja viikossa. Eri väestöryhmät määrittelevät asian eri tavoin. Varsinkin ikä vaikuttaa näkemyksiin. Mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse, sitä harvemmin ja vähemmän alkoholia voi nauttia ollakseen heidän silmissään kohtuukäyttäjä.

2 Myös asuinpaikalla ja koulutuksella on väliä. Pääkaupunkiseudulla asuvat ja korkeammin koulutetut määrittelevät asian keskimääräistä väljemmin. Varsinkin jälkimmäiset ajattelevat käytön olevan kohtuullista, vaikka sitä olisi usein. Tästä voi päätellä, että he kiinnittävät enemmän huomiota kerralla nautittavien annosten lukumäärään. Vähemmän koulutetuille ja maaseutumaisissa oloissa asuville on tyypillistä tarkastella kerralla nautittavien annosten lisäksi käytön useutta. Molemmissa heidän kohtuukäytön määritelmänsä on keskimääräistä tiukempi. Kuinka usein kohtuukäyttäjä saa kärsiä krapulasta? Tätäkin tiedusteltiin ja kansan enemmistön tuomio selvitettiin: muutaman kerran vuodessa. Kuuden prosentin mielestä krapulan kärsiminen kerran viikossa on aivan normaalia, kun 0 prosenttia totesi, että käyttö on kohtuullista, jos tilanne on tällainen enintään kerran kuukaudessa. Noin kolmasosa ( %) pitää normaalina, jos humaltuminen tuottaa krapulan oireet muutaman kerran vuodessa. Runsaan neljäsosan ( %) mielestä niin saisi käydä harvemmin. Tässäkin eri väestöryhmiin kuuluvien käsitykset erosivat toisistaan melko paljon. Alle - vuotiaiden enemmistö pitää kohtuullisena, jos krapulasta kärsii kerran kuukaudessa. Kun asiaa kysyy viisikymppisiltä ja iäkkäämmiltä, näkemykset muuttuvat. Heidän mielestään kohtuukäyttäjälle saa käydä niin enintään muutaman kerran vuodessa, mieluummin hieman harvemmin. t ja työväestöön kuuluvat ovat alkoholille suopeimmat ammattiryhmät. Monet toimihenkilöväestöön (tässä puhutaan sekä ylemmistä että alemmista toimihenkilöistä) kuuluvista ajattelevat, ettei kohtuukäyttäjä tulisi kärsiä krapulasta kovinkaan usein. Asiaa tarkasteltiin myös toisesta näkökulmasta. Haastattelija luetteli haastateltavalle erilaisia alkoholinkäyttötapoja ja pyysi kertomaan, mikä niistä ovat kohtuukäyttöä. Joka toinen ( %) ei pitänyt niistä yhtäkään kohtuullisena tapana kuluttaa alkoholia. Vain kymmenkunta prosenttia hyväksyy sen, että alkoholia nautitaan muutama lasillinen useana iltana viikossa (kotona tai ravintolassa) tai, että sitä juodaan humaltumistarkoituksessa useina viikonloppuina. Vielä harvemman ( %) mielestä on humaltuminen arkisin, kuitenkin niin, että siitä seuraa (ainakaan merkittävästi) haittaa työnteolle, on kohtuullista alkoholin käyttöä. Viini tai olut ruokajuomana (vaikka useampana päivänä viikossa) on hyväksyttävää ja koetaan alkoholin kohtuukäytöksi ainakin, jos uskoo sitä prosenttia, joka valitsi kyseisen vaihtoehdon. Liitteenä olevista graafisista esityksistä näkee eri väestöryhmien suhtautumisen kuhunkin kysymyksessä tarkasteltuun tilanteeseen. ten suhtautuminen on johdonmukaisesti sallivampaa kuin naisten. Nuorista keskimääräistä useampi pitää mitä tahansa kuvatuista tilanteista kohtuullisena tapana käyttää alkoholia. t ja useassa tapauksessa yrittäjät (poikkeuksena usein

3 toistuva humalajuominen, joka rajoittuu viikonloppuihin tämä ei yrittäjien mielestä ole kohtuukäyttöä) voi lukea samaan joukkoon. Kun pohtii tarkemmin iän vaikutusta, havaitsee, että eri tapauksissa näkemykset muuttuvat eri iässä. Ruokajuomien nauttiminen ja muutama lasillinen kotona viikoittain ovat asioita, joissa suhtautuminen muuttuu viidenkymmenen ikävuoden korvilla. Alle -vuotiaat sallisivat muita helpommin arkisin tapahtuvan, työtekoa haittaamattoman humalajuomisen sekä muutaman lasillisen ottamisen ravintolassa useana arki-iltana viikossa. Kun puhutaan usein toistuvasta, viikonloppuihin rajoittuvasta juomisesta, raja asettuu ikävuoteen (nuoremmat ovat tässäkin myötämielisempiä). Yleisempi suhtautuminen paljastuu parhaiten kuviosta, josta näkee väestöryhmäkohtaisesti kaikkiin kysymyksessä kuvattuihin tilanteisiin kielteisesti suhtautuneiden osuudet. Naisista selvästi suurempi osa kuin miehistä lukeutuu tähän joukkoon. 0 vuotta täyttäneiden enemmistö ei pidä yhtäkään kysymyksessä mainittua alkoholin käyttötapaa osoituksena kohtuullisuudesta. Nuoremmista niin tekee selvästi harvempi. Tällä tavalla ajattelevien suhteellinen osuus kasvaa, mitä etäämmäksi Suur-Helsingistä siirrytään kohti pienempiä paikkakuntia. Myös koulutuksella on näkemyksiin suoraviivainen vaikutus: mitä vähemmän muodollista koulutusta, sitä todennäköisemmin kohtuukäyttö määritellään tiukasti. Keskimääräistä selvästi harvempi opiskelija ja yrittäjä totesi, ettei pidä mitään haastattelijan mainitsemista tilanteista kuvauksena alkoholin kohtuukäytöstä. Eläkeläisten lisäksi alemmat toimihenkilöt ovat puolestaan ryhmä, josta keskimääräistä useampi ottaa asiaan tiukan kannan. Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä Lopuksi haastattelija luki neljä alkoholin käyttöön tavalla tai toisella liittyvää väittämää ja pyysi haastateltavaa kertomaan, kuinka samaa tai eri mieltä tämä on kunkin kanssa. Valtaenemmistö on ainakin joskus nolona ajatellessaan, miltä suomalainen alkoholinkäyttö mahtaa näyttää ulkomaalaisten silmin. Joka kolmas ( %) oli väitteen kanssa täysin ja yhtä moni ( %) jokseenkin samaa mieltä. Tosin käytännössä yhtä moni totesi alkoholinkäytön olevan jokaisen yksityisasia. Valtaenemmistö on vakuuttunut siitäkin, ettei alkoholi tosiasiassa ole yhtään terveellisempää kuin yleensä väitetään. Tosin prosenttia suomalaisista uskoo, että näin saattaa olla.

4 Yksi väite jakoi käsitykset kahtia. Kun todettiin, että olen joskus huolissani siitä, millä tavoin alkoholinkäyttö vaikuttaa omaan tai läheiseni terveyteen, prosenttia totesi kantavansa asiasta ainakin jonkin verran huolta. Jonkin verran useampi ( %) oli tästä eri mieltä. Yhteensä prosenttia lienee täysin vailla kyseisenlaista huolta, koska valitsi vaihtoehdon täysin eri mieltä. Ulkomaalaisten saama kuva suomalaisten alkoholinkäytöstä mietityttää etenkin yli 0- vuotiaita ja naisia. Toisaalta, mitä iäkkäämmästä henkilöstä oli kyse, sitä todennäköisemmin tämä totesi alkoholikäytön olevan kunkin oma asia. Tämä näkemys oli tyypillisempi miehille kuin naisille. Huoli alkoholinkäytön vaikutuksesta omaan tai lähimmäisen terveyteen kasvaa hieman iän karttuessa. Maaseudulla asiasta huolehditaan jonkin verran enemmän kuin taajamissa ja työväestöstä suurempi osa kuin muista ammattiryhmistä (pl. eläkeläiset) on ottanut asiasta itselleen huolenaiheen. Väestöryhmäkohtaiset erot eivät kuitenkaan kokonaisuudessaan ole suuret. Voi sanoa, että sosioekonomiset tekijät eivät tässä mielessä varsinaisesti kansaa. Alkoholin käyttämisestä johtuva huoli perustuu muihin asioihin. ALKOHOLIIN LIITTYVIÄ MIELIPITEITÄ (%), n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Humalahakuinen juominen on mielestäni vähentynyt Suomessa. Suomessa päihdehaitat ovat niin suuret, että valtio voisi säädellä alkoholin kulutusta nykyistä enemmän. Keskioluen voisi siirtää Alkoon, jos sillä voidaan olennaisesti vähentää päihdehaittoja. 0

5 ALKOHOLIIN LIITTYVIÄ MIELIPITEITÄ (%) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Humalahakuinen juominen on mielestäni vähentynyt Suomessa. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 0 Suomessa päihdehaitat ovat niin suuret, että valtio voisi säädellä alkoholin kulutusta nykyistä enemmän. 0 0 Keskioluen voisi siirtää Alkoon, jos sillä voidaan olennaisesti vähentää päihdehaittoja

6 "Humalahakuinen juominen on mielestäni vähentynyt Suomessa" (%), n= Täysin samaa mieltä Ei osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

7 "Suomessa päihdehaitat ovat niin suuret, että valtio voisi säädellä alkoholin kulutusta nykyistä enemmän" (%), n= Täysin samaa mieltä Ei osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

8 "Keskioluen voisi siirtää Alkoon, jos sillä voidaan vähentää päihdehaittoja" (%), n= Täysin samaa mieltä Ei osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

9 ALKOHOLIMÄÄRÄ, JONKA KOHTUUKÄYTTÄJÄ VOI NAUTTIA KERRALLA (%), n= alkoholiannosta - kpl. - kpl. - kpl. Enemmän Ei osaa sanoa

10 ALKOHOLIMÄÄRÄ, JONKA KOHTUUKÄYTTÄJÄ VOI NAUTTIA KERRALLA (%), n= Enemmän Ei osaa sanoa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

11 KUINKA USEIN KOHTUUKÄYTTÄJÄ VOI KÄYTTÄÄ ALKOHOLIA (%), n= Päivittäin taman kerran viikossa Viikoittain taman kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa

12 KUINKA USEIN KOHTUUKÄYTTÄJÄ VOI KÄYTTÄÄ ALKOHOLIA (%), n= Päivittäin Viikoittain Harvemmin taman kerran viikossa taman kerran kuukaudessa Ei osaa sanoa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

13 KOHTUUKÄYTTÖNÄ PIDETTÄVÄT ALKOHOLINKÄYTTÖTAVAT (%), n= Viini tai olut ruokajuomana useita kertoja viikossa tama lasillinen ravintolassa useana arkiiltana viikossa tama lasillinen kotona useana arki-iltana viikossa Usein toistuva humalajuominen, joka rajoittuu viikonloppuihin Arkena tapahtuva humalajuominen, joka ei merkittävästi haittaa työntekoa Ei mikään edellä mainituista Ei osaa sanoa

14 KOHTUUKÄYTTÖNÄ PIDETTÄVÄT ALKOHOLINKÄYTTÖTAVAT: viini tai olut ruokajuomana useita kertoja viikossa (%), n= KAIKKI

15 KOHTUUKÄYTTÖNÄ PIDETTÄVÄT ALKOHOLINKÄYTTÖTAVAT: muutama lasillinen ravintolassa useana arki-iltana viikossa (%), n= KAIKKI

16 KOHTUUKÄYTTÖNÄ PIDETTÄVÄT ALKOHOLINKÄYTTÖTAVAT: muutama lasillinen kotona useana arki-iltana viikossa (%), n= KAIKKI

17 KOHTUUKÄYTTÖNÄ PIDETTÄVÄT ALKOHOLINKÄYTTÖTAVAT: usein toistuva humalajuominen, joka rajoittuu viikonloppuihin (%), n= KAIKKI

18 KOHTUUKÄYTTÖNÄ PIDETTÄVÄT ALKOHOLINKÄYTTÖTAVAT: arkena tapahtuva humalajuominen, joka ei merkittävästi haittaa työntekoa (%), n= KAIKKI

19 KOHTUUKÄYTTÖNÄ PIDETTÄVÄT ALKOHOLINKÄYTTÖTAVAT: ei mikään edellä mainituista (%), n= KAIKKI

20 KUINKA USEIN KOHTUUKÄYTTÄJÄ VOI OLLA HUMALASSA SITEN, ETTÄ SEURAAVANA PÄIVÄNÄ KÄRSII SELKEISTÄ KRAPULAOIREISTA (%), n= Kerran viikossa Kerran kuukaudessa 0 taman kerran vuodessa Harvemmin Ei osaa sanoa

21 KUINKA USEIN KOHTUUKÄYTTÄJÄ VOI OLLA HUMALASSA SITEN, ETTÄ SEURAAVANA PÄIVÄNÄ KÄRSII SELKEISTÄ KRAPULAOIREISTA (%), n= Kerran viikossa taman kerran vuodessa Ei osaa sanoa Kerran kuukaudessa Harvemmin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

22 ALKOHOLINKÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ KÄSITYKSIÄ (%), n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Minua joskus nolottaa, kun ajattelen, miltä suomalainen alkoholinkäyttö näyttää ulkomaalaisten silmin. Alkoholinkäyttö on jokaisen yksityisasia Olen joskus huolissani siitä, millä tavoin alkoholinkäyttö vaikuttaa omaan tai läheiseni terveyteen. Uskon, että alkoholi on tosiasiassa terveellisempää kuin yleensä väitetään.

23 "Minua joskus nolottaa, kun ajattelen, miltä suomalainen alkoholinkäyttö näyttää ulkomaalaisten silmin" (%), n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

24 "Alkoholinkäyttö on jokaisen yksityisasia" (%), n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

25 "Olen joskus huolissani siitä, millä tavoin alkoholinkäyttö vaikuttaa omaan tai läheiseni terveyteen" (%), n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

26 "Uskon, että alkoholi on tosiasiassa terveellisempää kuin yleensä väitetään" (%), n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % KAIKKI

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? Kartoitus Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä MEK A: 167 Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2012

Lasten mediabarometri 2012 Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka Suoninen nuorisotutkimusverkosto Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot