KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11."

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman läpäisevät teemat painotuksineen: kansainvälisyys, yrittäjyys ja uudet yritykset, osaaminen, uudistumiskyky ja kestävä kehitys KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINNOT VUONNA 2014 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN, KOUVOLAN KAUPUNKI / KSAMK, MUKAISESTI: - alueen yritystoiminnan ja osaamisen edistäminen TKI-toiminnalla erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla - Kouvolan kaupungin strategiasta johdetun elinkeino-ohjelman painopisteiden vahvistaminen, ja tulosten siirtäminen yritysten ja alueen oppilaitosten käyttöön - Kasarminmäen osaamiskeskittymän aktiivinen kehittäminen Kouvolassa MITTARIT lueteltu viereisessä sarakkeessa Edellä mainittuja asioita kehitetään aktiivisesti hanke- ja projektitoiminnalla: Kyamkin TKI-toiminnan volyymista yli 90 % koostuu TKI-hanketoiminnasta (projektisalkku: 66 hanketta / 12,2 milj. e) sisältäen myös opetukseen sidotut työelämäprojektit, ns. yritys- / sidosryhmäcaset (kv-liiketoiminnan ja kulttuurin + sote-alalla noin 300 kpl / vuosi ). Kaupungin rahoituksella on tavoitteena ylläpitää ja jopa kasvattaa hankesalkkua n % vuodessa siten, että viiden vuoden päästä hankesalkun suuruus on nykyiseen verrattuna noin kaksinkertainen. Nykyinen hankekannan rahoituksesta yli 50 % on EU:lta saatua, pääosin Suomesta anottua ERS- ja EAKR-rahaa. Koska uuden EU-ohjalmakauden alkaessa Suomesta anottavan EU-rahoituksen määrä tulee etenkin Etelä-Suomessa pienenemää, lisätään hankevalmistelua suoraan Brysselistä anottavien Horizon 2020 ym. -tutkimusohjelmiin. Tätä varten yliopettajia ja TKI-projektipäälliköitä koulutetaan EU-hankevalmistelun erityiskysymyksiin. Edelleen TKItoimintaan osallistuvat painoalapäälliköt ja tutkimuspäälliköt osallistuvat aktiivisesti ERRINin (European Regional Research and innovation Network) työryhmiin (Energy, Transport, Health, Smart Cities, Innovation Funding) KYAMKIN TKI-TOIMIJAT PAINOALOITTAIN / KOUVOLAN KAUPUNGIN RAHOITUKSEN, e, JAKAUTUMINEN Kaupungin rahoituksella katetaan toimijoiden kustannuksia (palkat, matkat yms. kulut), jotka liittyvät uusien hankkeiden suunnitteluun. Muu osa toimijoiden kuluista kirjataan eri hankkeille niille tehdyn työn mukaan. Vuoden 2014 alusta lähtien NELI:n erillinen hankerahoitus päättyy ja NELI jatkaa toimintaansa Kyamkin osana saaden perusrahoituksen Kyamkin TKI-budjetista. NELIn tehtävänä on parantaa yritysten logistista kilpailukykyä, jotta alan kansainväliset kasvumahdollisuudet voidaan realisoida, varmistaa alan koulutuksen ajantasaisuus ja vastaavuus yritysten tarpeisiin, sekä luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja kasvulle. NELI yhdistää logistiset toimijat, koulutuksen ja teollisuuden uusien palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi. Yhteiset kehittämishankkeet ja -projektit sisältävät yhteissuunnittelua ja -toteutusta, ohjausryhmätyöskentelyä, verkostoja, workshopeja, seminaareja ja julkaisuja, joilla kehitetään aktiivisesti Kasarminmäen osaamiskeskittymää. Yhteistyössä alueen toimijoiden (mm. Kinno, Cursor, Ekami, KSAO, Kyamk, LUT, Palmenia, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, yritykset) kanssa suunnitellaan vuonna 2014 Vetovoimainen Kymenlaakso -brändäyshanke ja kv-hankeosaamista edistetään yhteisellä Kymenlaakso Goes Global -hankkeella. Kasarminmäen toimijoiden yhteistyön edistämiseen kiinnitetään Ympäristöystävällinen energiantuotanto ja sen hyödyntäminen / e + energiayhtiöt (KSS Energia, Haminan Energia) e/v - painoalapäällikkö Juhani Talvela - tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen Puurakentaminen, puutuoteala / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö Petri Heino Käyttäjälähtöiset suunnittelu- ja hyvinvointipalvelut / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö xx (hakuprosessi käynnistetty) Informaatioteknologia / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö Samuli Karevaara Kilpailukykyinen logistiikka ja sen turvallisuus / e - painoalapäällikkö Juha Rissanen - tutkimusjohtaja Mervi Nurminen, NELI (North European Logistics Institute) - tutkimuspäälliköt Mirva Salokorpi + xx (hakuprosessi meneillään)

2 Sivu 2 / 6 erityistä huomioita, toimenpiteenä 2 kertaa vuodessa järjestettävä Tilannekatsaus ja ideointityöpaja. SEURATTAVAT MITTARIT ml. NIIDEN ALUEVAIKUTTAVUUS kv-hankkeet ja kansallisen rahoituksen hankkeet (ohjelma, rahoittaja, kpl, e) koulutusviennin volyymi (aihealue, määrä, e) uudet yhteistyöverkostot uusi osaaminen (sisältö, henkilöt, hyödyntävät yritykset ja organisaatiot) Elinkeino-ohjelma 2014, painopisteiden toimintaohjelmat: Alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen siirryttäessä resurssitehokkaampaan biotalouteen UUDISTUVA BIOTALOUS Puurakentaminen ja puutuotteet Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin rakennuslaboratorion ja WoodAcademy-osaamiskeskittymän sekä kaupungin WoodInnon osaamista ja kontakteja. Valmistellaan hankkeita joiden tavoitteena on: Kehittää kv-tasolla Kymenlaakson osaamista ekologisen energiantuotannon, kaatopaikkojen uudenlaisen hyödyntämisen ja näihin liittyvien yritysten toiminnoissa (tavoitteena erityisesti Venäjäyhteistyön lisääminen), Ekoland Valmistellaan perustaa laajalle kansainväliselle hankkeelle kehittämällä Kymenlaakson osaamista ekologisen energiantuotannon, kaatopaikkojen uudenlaisen hyödyntämisen ja näihin liittyvien yritysten toiminnoissa. Määritetään Kymenlaaksosta pilottikohteita, joihin tutkimus- ja kehitystyö kohdistetaan. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: Seudun viihtyvyys ja vetovoima lisääntyvät, seudun yritysten ja hankepartnereiden osaaminen lisääntyy ekologisen energiantuotannon toteuttamisessa, syntyy uusia liiketoimintaideoita ja valmiuksia perustaa kansainvälisiä Joint Venture -yrityksiä, kansainväliset kestävän kehityksen verkostot lisääntyvät, seutu vahvistaa kansallista ja kansainvälistä imagoaan uusiutuvan energian sektorilla Generatiivinen suunnittelu Kehitetään menetelmä, jolla pystytään helposti mallintamaan monimutkaisia muotoja. Menetelmää hyödynnetään rakentamisessa ja suunnittelussa, ja se palvelee sekä materiaalitekniikan, rakennustekniikan ja muotoilun koulutusta ja kehittämistoimintaa. Material Lab Lab tulee sisältämään seuraavat osakokonaisuudet / toiminnot: 1) materiaalien vertailu, tutkimus ja testaus: Material Labin, Ideapankin sekä Patteri-innovaatiopajan muodostama kehittämisympäristö, jossa tutkitaan ja testataan materiaalien ominaisuuksia ja käyttöä 2) materiaalikirjasto, joka on fyysinen tila, jossa on materiaalinäytteet sekä tietokanta materiaalien ominaisuuksista ja käytöstä, ja yhteys kansainväliseen materiaalikirjastoon (Innovatheque). 3) Uusien biomateriaalien ja niiden käyttösovellutusten kehittämisen liittäminen osaksi Kyamkin tutkimustoimintaa. Fyysinen ympäristö on Kouvolan Kasarminmäellä. Toiminta hyödyntää Mikkelin materiaalitekniikan ja Kotkan rakennustekniikan osaamista. Uusiutuvien luonnonvarojen erityisesti metsien hyödyntäminen uusilla verkostoilla ja liiketoiminnoilla Uusiutuva energia Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin energiatekniikan laboratorion (mm. päästömittaus), osaamista ja verkostoja sekä simulaatio-laitteistoja. Valmistellaan hankkeita joiden tavoitteena on: 3D-toiminnan laajentaminen: uudet materiaalit ja toiminnot / toimialat (3D Studion -jatkohanke) Kehitetään WoodAcademy-toiminnassa ilmenneiden tarpeiden pohjalta 3D-toimintaa puumateriaalia hyödyntäen, ja laajennetaan toiminta koskemaan / hyödyttämään restaurointialaa ja restoratiivisia ympäristöjä Kyamkin muotoilu- ja tekniikan alan osaamista hyödyntäen. Tavoitteena on 3D-tulostustustoiminan sekä samoissa tiloissa sijaitsevan CNC-jyrsinkoneen liittäminen Kyamkin kaupallisia palveluita yrityksille tarjoavien Kymilabs-laboratorioiden joukkoon siten, että alueen yritysten tuotekehitysmahdollisuudet entisestään paranevat kun kehitettävistä tuotteista voidaan nopeasti valmistaa pikamallinteita. Hyvinvointia tukeva vähähiilinen rakentaminen Kehitetään rakentamisen ohjausta kokonaisvaltaisesti ml. aluesuunnittelu, rakenteet ja sisutussuunnittelu, ja yhdistetään rakennusalan ja hyvinvointialan osaamista, mikä tukee suunnittelu- ja rakennusalan kansallista kilpailukykyä. Erityisesti osaamista kehitetään sosiaali- ja terveysalan rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Hanke liittyy metsäteollisuuden uudistamiseen puualan hyödyntämisen näkökulmasta. Kehitetään parempia asumisen tai palvelujen ympäristöjä, lisätään alueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, rakennusalan kilpailukykyä ja hyvinvointialan osaamisen hyödyntämistä alalla.

3 Sivu 3 / 6 Maaseudulta markkinoille Kohderyhmänä maaseudun yrittäjät / yritykset (pienet yritykset, jotka työstävät pääosin puumateriaalia). Kehitetään yhdessä yrityksen tuotetta tuotantoon ja suunnitellaan markkinointia. Mukana on mm. markkinoinnin ja muotoilun osaajia. Tavoitteena tuoteperheiden muodostaminen, yritysten verkottaminen markkinointiin liittyen ja tuotteiden markkinoiminen mm. Venäjälle. Bionenergian hyödyntäminen (WT, Woodchip-turbine) Valmisteltavan hankkeen tavoitteena on tekemällä yhteistyötä KSAO:n ja paikallisten yritysten kanssa suunnitella ja rakentaa ja koekäyttää biohiilen torrefiointiin koelaitteisto sekä suunnitella siihen perustuva suuren mittaluokan tuotantolaitos. Koelaitteiston avulla todennetaan WT-prosessin korkea energiatekninen hyötysuhde. Näin tavoitteena on luoda perusteita uuteen biopolttoaineiden jalostusketjuun perustuvalle liiketoiminnalle Alueen voimavaroihin ja raaka-aineisiin perustuvan sekä elintarvikkeisiin ja ruokaan kohdistuvan kehittämistyön ja kehittämiskumppanuuksien vahvistaminen Vahvistuva elintarvikeala Elintarviketalouden ja elintarvikeketjun kehittämiseen osallistuminen RuokaKouvola-toiminnan puitteissa (kumppanuuspöytä-toiminta ja tapaamiset). Kyamkin rooli kehittämisessä liittyy selvitysten ja kartoitusten tekemiseen, elintarvikeketjun logistiikkaan, yritystoiminnan (esim. matkailu, elämystuotanto) kehittämiseen koko sen elinkaaren osalta, esimerkkeinä toimintasuunnitelmat, kannattavuuslaskenta ja markkinointi. Alkutuotannon jatkojalostuksen ja elintarvikeketjun aluetalousvaikutuksen vahvistaminen VETOVOIMAISUUTTA KOUVOLAAN Koordinoitu ja liiketoimintaa tukeva yhteistoiminta, jolla on taloudelliset tavoitteet Saavutettavuuden hyödyntäminen ja kehittäminen Hanketoiminnalla kehitetään seuraavia asioita: Suomen kautta kulkevan kontti- ja traileriliikenteen siirtyminen maanteiltä junakuljetuksiin -edistäminen Pohjana EU-Finland-Russia Intermodal Railway Corridor -valmisteluhanke (päättyy 12/2013), jonka aikana laaditaan kansainvälisen raideliikenteen kehittämishankesuunnitelma. Toteutushanke pohjautuu kuljetuskäytävä-ajatteluun ja sen tavoitteena on edesauttaa Suomen kautta kulkevan kontti- ja traileriliikenteen siirtymistä maanteiltä junakuljetuksiin. Alustavat toteuttajat Kinno, LUT, Kyamk, VTT, Finnhub ry, Kungliga Tekniska Högskolan Tukholma, Techvilla/LIMOWA. Uusien vetovoimatekijöiden kehittäminen Hyvinvointimatkailun kehittäminen Tavoitteena hyvinvointialalla toimivien yritysten toiminnan edistäminen ja hyvinvointiyrittäjyyden lisääminen, alueen erikoismahdollisuudet hyödyntäen (Venäjä-painotteisuus). Mahdolliset erikois/erityisryhmät määritellään myöhemmin, esiselvityksen tulosten jälkeen, yhteistyössä URMAS-hankkeen kanssa. Toteutuksesta vastaavat: Kinno, Palmenia, LUT, MAMK, Kyamk, MINFO-hanke. Kymenlaakson vetovoimaisuuden edistäminen Kymenlaakson liiton aloitteesta valmistellaan Vetovoimainen Kymenlaakso -brändäyshanke (työnimi), jossa lähestymiskulmina erityisesti sijoittuminen / sijoittumismarkkinointi, yrittäjyyden edistäminen ja matkailu. Yhteistyössä: Kyamk, Kinno, Cursor, KSAO, Ekami, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola + muut toimijat. Tuleva hanke on saanut Kymenlaakson liitolta valmistelurahoitusta: Kymenlaakson vetovoimaisuuden edistäminen -suunnitteluhanke, toteutusaika: , kokonaisbudjetti e, valmisteluhankkeessa mukana edellä mainitut tahot, Kyamk hallinnoijana. Matkailun sekä palvelualojen tulo- ja työllisyysvaikutusten lisääminen Tehola-Kullasvaara -alueen yrityspuiston perustaminen (TEKU II) Käynnistetään Kouvolan Tehola-Kullasvaara logistiikka-alueella yrityspuistomainen verkostotoiminta. Pohjana kyselytutkimus, jossa on tullut ilmi tarve tiivistää yhteistyötä ja kehittää hallintomalli ohjaamaan toimintaa sekä lisäämään alueen vetovoimaisuutta sijoittumismarkkinoinnissa. Lopputulemana teollisuuspuistorakenne, joka toimii yhteistyössä muiden Kymenlaaksossa toimivien yrityspuistojen kanssa ja siten myös houkuttelee alueelle uusia toimijoita. Verkostoon kuuluvien yritysten on mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan ja näin parantaa elinvoimaisuutta ja kustannustehokkuutta. Vaikutukset: synergiaetujen ja kustannussäästöjen saavuttaminen, sekä alueen vetovoimaisuuden lisääminen yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä ja rationalisoimalla. Yritysten ja alueen kilpailukyky paranee verkostoitumalla. Toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa uusien innovaatioiden synnyn.

4 Sivu 4 / 6 Koko maakuntaa hyödyttävät Kyamkin vetovastuulla olevat Kaakko Kasvuun -toiminnot: - seudun venäläisten ja muiden kv-opiskelijoiden hyödyntäminen seudun markkinoinnissa - työkalun luominen matkailupalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen Lisäksi Kyamk on osatoteuttajana tarjoamassa valmennus- ja koulutuspalveluita EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä kehittämässä palveluosaamista Vesistömatkailun kehittäminen Kehitetään monipuolisesti alueen vesistömatkailun palveluita, veneilijöiden koulutusta sekä veneilyreittejä. Autetaan alan yrityksiä luomaan innovatiivisia ja uusia palveluratkaisuja, jotka tekevät alueesta kiinnostavan kohteen vesistömatkailijoiden keskuudessa. Alustavat osiot: 1) infrastruktuurin ja veneilyreittien kehittäminen, 2) palveluiden kehittäminen ja markkinointi, 3) veneilijöiden koulutuksen kehittäminen sekä venäläisten vapaaehtoisen meripelastustoiminnan laajentaminen. Arvioidut tulokset ja vaikuttavuus: vetovoimainen ja kiinnostava vesistömatkailun kohde; alueella on useita vesistömatkailun keskittymiä, jotka tarjoavat uusia ja houkuttelevia palveluita veneilijöille. Alueelle syntyy uusia matkailualan yrityksiä ja työpaikkoja. Älykkäät liikennepalvelut Keskitytään asiakaslähtöiseen, turvalliseen ja ympäristöystävälliseen julkisen liikenteen palvelujen kehittämiseen Kymenlaakson alueella, lähtökohtana julkisen liikenteen tehokkuus ja helppous. Tavoitellaan joustavampaa tarjontaa alueen julkisen liikenteen palveluihin ja monipuolisuutta liikkujille; kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen käyttäjämääriä palvelutasoa parantamalla ja monipuolistamalla. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan eri asiakasryhmät ja erityistarpeet, sekä Kymenlaaksoon saapuvat matkailijat. Alueen julkisen liikenteen statusta pyritään nostamaan palvelutarjonnan uudistusten myötä sekä kehittämällä ja markkinoimalla palveluja myös matkailijoille LUOVUUDELLA LIIKETOIMINTAA Osaamiseen, tietoon ja digitaalisuuteen perustuvien liiketoimintojen ja yrittäjyyden vahvistuminen Pakkausteollisuus-digipakkauset (INKA-ohjelma) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana pakkausalaan (äly-, digipakkaukset) liittyvässä kehittämistoiminnassa. Innovaatiot / kiihdytysjärjestelmät Kyamk osallistuu InnoHUB-toimintaan, jatkaa Protomo-yhteistyötä sekä on mukana Patteri-toiminnassa (ml. Kyamkin PatteriNetwork) Hanketoiminnalla kehitetään seuraavia asioita: Palveluinnovaatioista uutta liiketoimintaa Osa-alueet: 1) Kasvuorientoituneiden pk-yritysten kansainvälistymisprosessien tukeminen tunnistamalla liiketoimintaansa kasvattavien pk-yritysten joukosta ne, jotka ovat aidosti halukkaita kasvattamaan liiketoimintaansa kansainvälisesti niin Venäjälle kuin muuallekin Eurooppaan. 2) Luovasta taloudesta elinvoimaa maakuntaan: Kyamkin kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla äskettäin valmistuneen Kaakkois-Suomen luovien alojen strategiahankkeen perusteella nähdään tarve vahvistaa luovien alojen osuutta elinkeinoelämässä ja maakunnan rakennemuutoksessa: luovien alojen yritykset ovat usein mikroyrityksiä, joiden mahdollisuudet elinvoimaisuuteen ja maakunnan elinvoiman tuottamiseen ovat riippuvaisia siitä, kuinka hyvin ne yhdistävät voimavaransa tuotannossa ja markkinoinnissa. 3) Selvitetään Kymenlaakson logistiikan palveluympäristön esteet/mahdollistajat; mitä meillä on ja mitä puuttuu, jotta saisimme synnytettyä uusia palveluinnovaatioita logistiikan alalle. Kaakkois-Suomen monialainen Yrittäjyysakatemia Toimenpiteitä ovat mm. tutkimuksen toteuttaminen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö, yhteistyömallin luominen, 2-vuotisen yrittäjyyskoulutuksen pilotointi sekä tiedon levittäminen ja yrittäjyyskasvatuksen koulutusvientimahdollisuuksien tutkiminen. Yhteistyössä: Kyamk, Kymenlaakson kauppakamari, Kymen Yrittäjät, LUT, Saimia, Aalto-yliopisto, MAMK, Pienyrityskeskus Mikkelissä Uudet oppimisteknologiset ratkaisut (Korkeakoulu 2.0) Kehitettävillä ratkaisuilla korkeakoulujen osaaminen voidaan saada laajempien opiskelijaryhmien saataville (kaikkia kansanryhmiä yhdistävien oppimisratkaisujen toteuttaminen). Kehitetään käytäntöjä, joilla tekniikan hyödyntämistä tuetaan, ja se tehdään jokaiselle helpoksi. Tuloksena on merkittävästi uudenlainen korkeakoulu, joka palvelee nykyistä paremmin niin tutkintoja tuottavaa perusopetusta, kuin myös Life Long Learning -oppimista sen moninaisissa muodoissa. Maakunnan yritysten välisen uudenlaisen yhteistyö- ja verkostorakenteen kehittäminen (Innovatori) Uudenlaisen yhteistyö- ja verkostorakenteen kehittäminen niin inkrementaalisten kuin radikaalienkin innovaatioiden määrän ja laadun lisäämiseksi, yhteistyössä Kyamk, toisen asteen oppilaitokset, alueen muut korkeakoulu ja tutkimusyksiköt sekä yliopistot. Sisältönä on yhtäältä tila-, työkaluja menetelmäratkaisujen toteuttaminen ja hyödyntäminen ja toisaalta toiminnallisten yhteistyöesteiden poistaminen (esim. opiskelijan oppimisen sisällyttäminen yhteistyöhön) ja uusien ratkaisujen pilotointi, jatkokehitys ja vakiinnuttaminen.

5 Sivu 5 / 6 Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen TKI-toiminnan ja koulutusviennin alueilla (Bridge-Moct kv-hanke) Kyamk ja sen kumppanit ja yritykset pääsevät osallisiksi avautuvista EU:n suorista rahoitushauista. Lisätään koulutusvientiä erityisesti Venäjälle ja EU:n tuleviin jäsenmaihin sekä BRIC-maihin. Toiminnan tärkeinä kumppaneina ovat Helsinki EU-toimisto Brysselissä ja Helsinki keskus Pietarissa. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: kv-hankeosaamisen kehittyminen ja vakiinnuttaminen (erityisesti EU- keskitetyt), kansainvälisten TKI-hankkeiden lisääntyminen, koulutusviennin kehittyminen (Venäjä, BRIC, tulevat EU-maat), Helsinki EU-toimisto, Pietari Helsinki- keskus, Kyamk -yhteistyö. Hankevalmistelun tavoitteena on saada rahoitusta EU:n Smart Speciliazation rahoituslähteestä. Rakennemuutoksen selviytymisstrategiat Toimintamalli, jolla voidaan minimoida rakennemuutoksesta tulevien irtisanomisten aiheuttamat osaamismenetykset ja inhimilliset kustannukset. Otetaan tarkastelun kohteeksi yksi suurirtisanominen ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään jo toteutuneen irtisanomistilanteen toimenpiteiden kehittämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat alustavasti lupautuneet Protomo, Socom, Paperiliitto ja Parik-säätiö. Luovien alojen / kulttuuriyrittäjyyden liiketoiminta Hanketoiminnalla kehitettävät asiat: Käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelu sote-alalla Yhdistetään muotoilualan käyttäjälähtöisen suunnittelun, pelialan pelillistämisen ja sote-alan hyvinvointialan osaamista palvelujen kehittämiseksi tavoitteena käyttäjälähtöisyyden lisääminen hyvinvointipalveluissa yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja yksityisten hyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen kanssa, ja myös maakunnan laajuisesti. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: Yksityisten ja julkiset hyvinvointipalvelun kehittämisesimerkit, jotka luovat edellytykset kilpailukykyisten hyvinvointiyritysten kehittämiselle. Pelialan kehittämistoimenpiteet Kyamk jatkaa käynnistämänsä Kaakkois-Suomen pelialan koulutuksen yhteistyöfoorumin toimintaa tavoitteena pelialan kehittäminen sekä alan pääsy mukaan EU-tutkimushankevalmistusprojekteihin. Hanketoiminnalla kehitetään, Kyamkin GameLabia ja Kasarminmäen Meduusa-studiota hyödyntäen: Hyötypelien ansaintalogiikkaa hyvinvointialalla Luodaan edellytykset sote-alan pelituotannon ansaintalogiikalle ja kehitetään kyseiseen ansaintalogiikkaan perustuva peli sekä poistetaan serious games -tuotannon kannalta kriittinen ansaintalogiikkaan liittyvä este, ja mahdollistetaan Kymenlaakson kilpailukyvyn kehittyminen kyseisellä alalla. Ansaintalogiikan kehittämisen lähtökohtana ovat julkisen sektorin, vakuutusyhtiöiden, kuluttaja-asiakkaiden sekä erilaisten yhdistelmien tuottamat rahoitusvaihtoehdot Uudet teknologia-aihiot ja sovelluskohteet Kyberturvallisuus Kyberturvallisuuden osaamisen varmistamiseksi on Kyamkiin rakenteilla kokonaan uusi kyberturvallisuuslaboratorio, joka osaltaan vastaa Suomen ja kaakonkulman informaatioteknologian osaamistarpeisiin. Hanketoiminnalla kartoitetaan pilottikokeiluna eri alojen tietoturva-aukkoja, etsitään haavoittuvuuksia (tietokoneet, tietoverkot, tietoliikenne, toimijat) sekä määritellään toiminnan kannalta merkittävimmät kyberuhat. Projektissa tehdään riskianalyysi, jonka pohjalta tehdään riskien arviointia ja luokittelua. Tuloksena syntyy kirjallinen selvitys mm. kyberuhista ja pilottikokeilun yhtenä tuloksena mm. virtuaalilaiva, jota hyödynnetään merenkulun/tietotekniikan täydennyskoulutuksessa sekä kehitetään koulutusvientituote. Projektin laadullisena tuloksena lisätään laite- ja tietojärjestelmävalmistajien, laitteiden käyttäjien, kouluttajien ja muiden asiantuntijoiden tietämystä kyberturvallisuudesta. Lastinkäsittelyn turvallisuus (NOSE II) Vaarallisten aineiden tunnistaminen konttiliikenteessä, toimintamallin rakentaminen ja kuljetusketjun valvominen konttiliikenteessä, ml. sataman vaarallisten aineiden valvonnan kehittäminen. Suojakaasutettujen konttien käytön selvitys/tutkiminen, kuinka huolinta- ja kuljetusliikkeet tiedostavat vaarat. Osahanke: selvitetään tekninen mahdollisuus vaarallisten aineiden kuljettamisen seurantaan Muut hanketoiminnalla kehitettävät asiat: Älykäs kaupunki (Kymi SmartCity) Kootaan yli maakuntarajojen parasta osaamista ja tietämystä älykkäiden kaupunki-, asumis- ja työympäristöjen tulevaisuuden tutkimiseen ja kehittämiseen: energiaratkaisujen ja rakentamisen älykkyyteen, sekä liikenteen ja logistiikan älyratkaisuihin, niiden suunnitteluun, liiketaloudellisen perustan arviointiin ja erilaisiin design- ja palveluratkaisuihin. Hankkeella lisätään vahvluodaan valmiuksia kilpailukykyiselle yritystoiminnalle ja sen kansainvälistymiselle.

6 Sivu 6 / 6 reaaliajassa, eli tekniikkaa, jossa voidaan seurata kartalta ajoneuvon liikkumista koko kuljetuksen ajan. Tieto olisi mahdollisesti siirrettävissä viranomaisille kuten pelastuslaitoksen tietojärjestelmään. Yhteistyössä: Kyamk, Trafi, Tulli, Pelastuslaitos, MKK, yritykset

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015 LUT Kouvolan yksikkö Vuosiraportti 2014 Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015 KAUPUNGIN TAVOITTEET KORKEAKOULUN TOIMENPITEET VAIKUTUKSET JA ARVIO TULOKSISTA Kouvolaa palvelevat

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5. Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2.

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5. Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5 Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2.2014 KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit Timo Vesiluoma, Krista Tupala, Katja Laitinen, Saku Vähäsantanen 11.4.2016 1. Muuttoliike ja väestö Lähtöarvo 2014 2015* 2016* 2017* Väkiluku v. 2013 224 556 223 983 223 381 222 887 222 431 Tavoite vähintään

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT ÄLYKÄS JA VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE VTT:N LIIKENTEEN KÄRKIOHJELMA 2013 - Liikenteen

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Kouvolan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Kouvolan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Kouvolan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Luonnos Elinkeinojaosto 13.11.2013 2 Sisällys Sisällys... 2 1. Lähtökohdat... 3 1.1. Kaupunkistrategia ja elinkeino-ohjelma... 3 1.2. Elinkeinostrategia 2010-2013...

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Forssan seudun visio 2025. Strateginen kehittäminen. Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö

Forssan seudun visio 2025. Strateginen kehittäminen. Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö Forssan seudun visio 2025 Strateginen kehittäminen Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö Visio Järkivihreä Forssan seutu Järkivihreä Forssan seutu on vuonna 2025 vetovoimainen, ympäristöalan osaamista

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto Mobiilisatama-hanke Väliseminaari 3.2.2011 www.merikotka.fi/mopo 0 Mobiilisatama (MOPO) -hanke Hankkeen toteutusaika: 03/2009 02/2012 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 760 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Itämeriyhteistyön ja uuden ohjelmakauden mahdollisuudet Aulanko, Hämeenlinna 30.8.2012 Ennakkotehtävän tulosten esittely Ennakkotehtävä kohti uutta rakennerahastokautta

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa vt. kaupunkikehitysjohtaja Aimo Ahti 17.3.2011 Aimo Ahti 0 Suomen tie! 17.3.2011 Aimo Ahti 1 Rakennemuutoksen ja ilmastonmuutoksen

Lisätiedot