KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11."

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman läpäisevät teemat painotuksineen: kansainvälisyys, yrittäjyys ja uudet yritykset, osaaminen, uudistumiskyky ja kestävä kehitys KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINNOT VUONNA 2014 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN, KOUVOLAN KAUPUNKI / KSAMK, MUKAISESTI: - alueen yritystoiminnan ja osaamisen edistäminen TKI-toiminnalla erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla - Kouvolan kaupungin strategiasta johdetun elinkeino-ohjelman painopisteiden vahvistaminen, ja tulosten siirtäminen yritysten ja alueen oppilaitosten käyttöön - Kasarminmäen osaamiskeskittymän aktiivinen kehittäminen Kouvolassa MITTARIT lueteltu viereisessä sarakkeessa Edellä mainittuja asioita kehitetään aktiivisesti hanke- ja projektitoiminnalla: Kyamkin TKI-toiminnan volyymista yli 90 % koostuu TKI-hanketoiminnasta (projektisalkku: 66 hanketta / 12,2 milj. e) sisältäen myös opetukseen sidotut työelämäprojektit, ns. yritys- / sidosryhmäcaset (kv-liiketoiminnan ja kulttuurin + sote-alalla noin 300 kpl / vuosi ). Kaupungin rahoituksella on tavoitteena ylläpitää ja jopa kasvattaa hankesalkkua n % vuodessa siten, että viiden vuoden päästä hankesalkun suuruus on nykyiseen verrattuna noin kaksinkertainen. Nykyinen hankekannan rahoituksesta yli 50 % on EU:lta saatua, pääosin Suomesta anottua ERS- ja EAKR-rahaa. Koska uuden EU-ohjalmakauden alkaessa Suomesta anottavan EU-rahoituksen määrä tulee etenkin Etelä-Suomessa pienenemää, lisätään hankevalmistelua suoraan Brysselistä anottavien Horizon 2020 ym. -tutkimusohjelmiin. Tätä varten yliopettajia ja TKI-projektipäälliköitä koulutetaan EU-hankevalmistelun erityiskysymyksiin. Edelleen TKItoimintaan osallistuvat painoalapäälliköt ja tutkimuspäälliköt osallistuvat aktiivisesti ERRINin (European Regional Research and innovation Network) työryhmiin (Energy, Transport, Health, Smart Cities, Innovation Funding) KYAMKIN TKI-TOIMIJAT PAINOALOITTAIN / KOUVOLAN KAUPUNGIN RAHOITUKSEN, e, JAKAUTUMINEN Kaupungin rahoituksella katetaan toimijoiden kustannuksia (palkat, matkat yms. kulut), jotka liittyvät uusien hankkeiden suunnitteluun. Muu osa toimijoiden kuluista kirjataan eri hankkeille niille tehdyn työn mukaan. Vuoden 2014 alusta lähtien NELI:n erillinen hankerahoitus päättyy ja NELI jatkaa toimintaansa Kyamkin osana saaden perusrahoituksen Kyamkin TKI-budjetista. NELIn tehtävänä on parantaa yritysten logistista kilpailukykyä, jotta alan kansainväliset kasvumahdollisuudet voidaan realisoida, varmistaa alan koulutuksen ajantasaisuus ja vastaavuus yritysten tarpeisiin, sekä luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja kasvulle. NELI yhdistää logistiset toimijat, koulutuksen ja teollisuuden uusien palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi. Yhteiset kehittämishankkeet ja -projektit sisältävät yhteissuunnittelua ja -toteutusta, ohjausryhmätyöskentelyä, verkostoja, workshopeja, seminaareja ja julkaisuja, joilla kehitetään aktiivisesti Kasarminmäen osaamiskeskittymää. Yhteistyössä alueen toimijoiden (mm. Kinno, Cursor, Ekami, KSAO, Kyamk, LUT, Palmenia, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, yritykset) kanssa suunnitellaan vuonna 2014 Vetovoimainen Kymenlaakso -brändäyshanke ja kv-hankeosaamista edistetään yhteisellä Kymenlaakso Goes Global -hankkeella. Kasarminmäen toimijoiden yhteistyön edistämiseen kiinnitetään Ympäristöystävällinen energiantuotanto ja sen hyödyntäminen / e + energiayhtiöt (KSS Energia, Haminan Energia) e/v - painoalapäällikkö Juhani Talvela - tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen Puurakentaminen, puutuoteala / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö Petri Heino Käyttäjälähtöiset suunnittelu- ja hyvinvointipalvelut / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö xx (hakuprosessi käynnistetty) Informaatioteknologia / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö Samuli Karevaara Kilpailukykyinen logistiikka ja sen turvallisuus / e - painoalapäällikkö Juha Rissanen - tutkimusjohtaja Mervi Nurminen, NELI (North European Logistics Institute) - tutkimuspäälliköt Mirva Salokorpi + xx (hakuprosessi meneillään)

2 Sivu 2 / 6 erityistä huomioita, toimenpiteenä 2 kertaa vuodessa järjestettävä Tilannekatsaus ja ideointityöpaja. SEURATTAVAT MITTARIT ml. NIIDEN ALUEVAIKUTTAVUUS kv-hankkeet ja kansallisen rahoituksen hankkeet (ohjelma, rahoittaja, kpl, e) koulutusviennin volyymi (aihealue, määrä, e) uudet yhteistyöverkostot uusi osaaminen (sisältö, henkilöt, hyödyntävät yritykset ja organisaatiot) Elinkeino-ohjelma 2014, painopisteiden toimintaohjelmat: Alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen siirryttäessä resurssitehokkaampaan biotalouteen UUDISTUVA BIOTALOUS Puurakentaminen ja puutuotteet Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin rakennuslaboratorion ja WoodAcademy-osaamiskeskittymän sekä kaupungin WoodInnon osaamista ja kontakteja. Valmistellaan hankkeita joiden tavoitteena on: Kehittää kv-tasolla Kymenlaakson osaamista ekologisen energiantuotannon, kaatopaikkojen uudenlaisen hyödyntämisen ja näihin liittyvien yritysten toiminnoissa (tavoitteena erityisesti Venäjäyhteistyön lisääminen), Ekoland Valmistellaan perustaa laajalle kansainväliselle hankkeelle kehittämällä Kymenlaakson osaamista ekologisen energiantuotannon, kaatopaikkojen uudenlaisen hyödyntämisen ja näihin liittyvien yritysten toiminnoissa. Määritetään Kymenlaaksosta pilottikohteita, joihin tutkimus- ja kehitystyö kohdistetaan. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: Seudun viihtyvyys ja vetovoima lisääntyvät, seudun yritysten ja hankepartnereiden osaaminen lisääntyy ekologisen energiantuotannon toteuttamisessa, syntyy uusia liiketoimintaideoita ja valmiuksia perustaa kansainvälisiä Joint Venture -yrityksiä, kansainväliset kestävän kehityksen verkostot lisääntyvät, seutu vahvistaa kansallista ja kansainvälistä imagoaan uusiutuvan energian sektorilla Generatiivinen suunnittelu Kehitetään menetelmä, jolla pystytään helposti mallintamaan monimutkaisia muotoja. Menetelmää hyödynnetään rakentamisessa ja suunnittelussa, ja se palvelee sekä materiaalitekniikan, rakennustekniikan ja muotoilun koulutusta ja kehittämistoimintaa. Material Lab Lab tulee sisältämään seuraavat osakokonaisuudet / toiminnot: 1) materiaalien vertailu, tutkimus ja testaus: Material Labin, Ideapankin sekä Patteri-innovaatiopajan muodostama kehittämisympäristö, jossa tutkitaan ja testataan materiaalien ominaisuuksia ja käyttöä 2) materiaalikirjasto, joka on fyysinen tila, jossa on materiaalinäytteet sekä tietokanta materiaalien ominaisuuksista ja käytöstä, ja yhteys kansainväliseen materiaalikirjastoon (Innovatheque). 3) Uusien biomateriaalien ja niiden käyttösovellutusten kehittämisen liittäminen osaksi Kyamkin tutkimustoimintaa. Fyysinen ympäristö on Kouvolan Kasarminmäellä. Toiminta hyödyntää Mikkelin materiaalitekniikan ja Kotkan rakennustekniikan osaamista. Uusiutuvien luonnonvarojen erityisesti metsien hyödyntäminen uusilla verkostoilla ja liiketoiminnoilla Uusiutuva energia Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin energiatekniikan laboratorion (mm. päästömittaus), osaamista ja verkostoja sekä simulaatio-laitteistoja. Valmistellaan hankkeita joiden tavoitteena on: 3D-toiminnan laajentaminen: uudet materiaalit ja toiminnot / toimialat (3D Studion -jatkohanke) Kehitetään WoodAcademy-toiminnassa ilmenneiden tarpeiden pohjalta 3D-toimintaa puumateriaalia hyödyntäen, ja laajennetaan toiminta koskemaan / hyödyttämään restaurointialaa ja restoratiivisia ympäristöjä Kyamkin muotoilu- ja tekniikan alan osaamista hyödyntäen. Tavoitteena on 3D-tulostustustoiminan sekä samoissa tiloissa sijaitsevan CNC-jyrsinkoneen liittäminen Kyamkin kaupallisia palveluita yrityksille tarjoavien Kymilabs-laboratorioiden joukkoon siten, että alueen yritysten tuotekehitysmahdollisuudet entisestään paranevat kun kehitettävistä tuotteista voidaan nopeasti valmistaa pikamallinteita. Hyvinvointia tukeva vähähiilinen rakentaminen Kehitetään rakentamisen ohjausta kokonaisvaltaisesti ml. aluesuunnittelu, rakenteet ja sisutussuunnittelu, ja yhdistetään rakennusalan ja hyvinvointialan osaamista, mikä tukee suunnittelu- ja rakennusalan kansallista kilpailukykyä. Erityisesti osaamista kehitetään sosiaali- ja terveysalan rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Hanke liittyy metsäteollisuuden uudistamiseen puualan hyödyntämisen näkökulmasta. Kehitetään parempia asumisen tai palvelujen ympäristöjä, lisätään alueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, rakennusalan kilpailukykyä ja hyvinvointialan osaamisen hyödyntämistä alalla.

3 Sivu 3 / 6 Maaseudulta markkinoille Kohderyhmänä maaseudun yrittäjät / yritykset (pienet yritykset, jotka työstävät pääosin puumateriaalia). Kehitetään yhdessä yrityksen tuotetta tuotantoon ja suunnitellaan markkinointia. Mukana on mm. markkinoinnin ja muotoilun osaajia. Tavoitteena tuoteperheiden muodostaminen, yritysten verkottaminen markkinointiin liittyen ja tuotteiden markkinoiminen mm. Venäjälle. Bionenergian hyödyntäminen (WT, Woodchip-turbine) Valmisteltavan hankkeen tavoitteena on tekemällä yhteistyötä KSAO:n ja paikallisten yritysten kanssa suunnitella ja rakentaa ja koekäyttää biohiilen torrefiointiin koelaitteisto sekä suunnitella siihen perustuva suuren mittaluokan tuotantolaitos. Koelaitteiston avulla todennetaan WT-prosessin korkea energiatekninen hyötysuhde. Näin tavoitteena on luoda perusteita uuteen biopolttoaineiden jalostusketjuun perustuvalle liiketoiminnalle Alueen voimavaroihin ja raaka-aineisiin perustuvan sekä elintarvikkeisiin ja ruokaan kohdistuvan kehittämistyön ja kehittämiskumppanuuksien vahvistaminen Vahvistuva elintarvikeala Elintarviketalouden ja elintarvikeketjun kehittämiseen osallistuminen RuokaKouvola-toiminnan puitteissa (kumppanuuspöytä-toiminta ja tapaamiset). Kyamkin rooli kehittämisessä liittyy selvitysten ja kartoitusten tekemiseen, elintarvikeketjun logistiikkaan, yritystoiminnan (esim. matkailu, elämystuotanto) kehittämiseen koko sen elinkaaren osalta, esimerkkeinä toimintasuunnitelmat, kannattavuuslaskenta ja markkinointi. Alkutuotannon jatkojalostuksen ja elintarvikeketjun aluetalousvaikutuksen vahvistaminen VETOVOIMAISUUTTA KOUVOLAAN Koordinoitu ja liiketoimintaa tukeva yhteistoiminta, jolla on taloudelliset tavoitteet Saavutettavuuden hyödyntäminen ja kehittäminen Hanketoiminnalla kehitetään seuraavia asioita: Suomen kautta kulkevan kontti- ja traileriliikenteen siirtyminen maanteiltä junakuljetuksiin -edistäminen Pohjana EU-Finland-Russia Intermodal Railway Corridor -valmisteluhanke (päättyy 12/2013), jonka aikana laaditaan kansainvälisen raideliikenteen kehittämishankesuunnitelma. Toteutushanke pohjautuu kuljetuskäytävä-ajatteluun ja sen tavoitteena on edesauttaa Suomen kautta kulkevan kontti- ja traileriliikenteen siirtymistä maanteiltä junakuljetuksiin. Alustavat toteuttajat Kinno, LUT, Kyamk, VTT, Finnhub ry, Kungliga Tekniska Högskolan Tukholma, Techvilla/LIMOWA. Uusien vetovoimatekijöiden kehittäminen Hyvinvointimatkailun kehittäminen Tavoitteena hyvinvointialalla toimivien yritysten toiminnan edistäminen ja hyvinvointiyrittäjyyden lisääminen, alueen erikoismahdollisuudet hyödyntäen (Venäjä-painotteisuus). Mahdolliset erikois/erityisryhmät määritellään myöhemmin, esiselvityksen tulosten jälkeen, yhteistyössä URMAS-hankkeen kanssa. Toteutuksesta vastaavat: Kinno, Palmenia, LUT, MAMK, Kyamk, MINFO-hanke. Kymenlaakson vetovoimaisuuden edistäminen Kymenlaakson liiton aloitteesta valmistellaan Vetovoimainen Kymenlaakso -brändäyshanke (työnimi), jossa lähestymiskulmina erityisesti sijoittuminen / sijoittumismarkkinointi, yrittäjyyden edistäminen ja matkailu. Yhteistyössä: Kyamk, Kinno, Cursor, KSAO, Ekami, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola + muut toimijat. Tuleva hanke on saanut Kymenlaakson liitolta valmistelurahoitusta: Kymenlaakson vetovoimaisuuden edistäminen -suunnitteluhanke, toteutusaika: , kokonaisbudjetti e, valmisteluhankkeessa mukana edellä mainitut tahot, Kyamk hallinnoijana. Matkailun sekä palvelualojen tulo- ja työllisyysvaikutusten lisääminen Tehola-Kullasvaara -alueen yrityspuiston perustaminen (TEKU II) Käynnistetään Kouvolan Tehola-Kullasvaara logistiikka-alueella yrityspuistomainen verkostotoiminta. Pohjana kyselytutkimus, jossa on tullut ilmi tarve tiivistää yhteistyötä ja kehittää hallintomalli ohjaamaan toimintaa sekä lisäämään alueen vetovoimaisuutta sijoittumismarkkinoinnissa. Lopputulemana teollisuuspuistorakenne, joka toimii yhteistyössä muiden Kymenlaaksossa toimivien yrityspuistojen kanssa ja siten myös houkuttelee alueelle uusia toimijoita. Verkostoon kuuluvien yritysten on mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan ja näin parantaa elinvoimaisuutta ja kustannustehokkuutta. Vaikutukset: synergiaetujen ja kustannussäästöjen saavuttaminen, sekä alueen vetovoimaisuuden lisääminen yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä ja rationalisoimalla. Yritysten ja alueen kilpailukyky paranee verkostoitumalla. Toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa uusien innovaatioiden synnyn.

4 Sivu 4 / 6 Koko maakuntaa hyödyttävät Kyamkin vetovastuulla olevat Kaakko Kasvuun -toiminnot: - seudun venäläisten ja muiden kv-opiskelijoiden hyödyntäminen seudun markkinoinnissa - työkalun luominen matkailupalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen Lisäksi Kyamk on osatoteuttajana tarjoamassa valmennus- ja koulutuspalveluita EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä kehittämässä palveluosaamista Vesistömatkailun kehittäminen Kehitetään monipuolisesti alueen vesistömatkailun palveluita, veneilijöiden koulutusta sekä veneilyreittejä. Autetaan alan yrityksiä luomaan innovatiivisia ja uusia palveluratkaisuja, jotka tekevät alueesta kiinnostavan kohteen vesistömatkailijoiden keskuudessa. Alustavat osiot: 1) infrastruktuurin ja veneilyreittien kehittäminen, 2) palveluiden kehittäminen ja markkinointi, 3) veneilijöiden koulutuksen kehittäminen sekä venäläisten vapaaehtoisen meripelastustoiminnan laajentaminen. Arvioidut tulokset ja vaikuttavuus: vetovoimainen ja kiinnostava vesistömatkailun kohde; alueella on useita vesistömatkailun keskittymiä, jotka tarjoavat uusia ja houkuttelevia palveluita veneilijöille. Alueelle syntyy uusia matkailualan yrityksiä ja työpaikkoja. Älykkäät liikennepalvelut Keskitytään asiakaslähtöiseen, turvalliseen ja ympäristöystävälliseen julkisen liikenteen palvelujen kehittämiseen Kymenlaakson alueella, lähtökohtana julkisen liikenteen tehokkuus ja helppous. Tavoitellaan joustavampaa tarjontaa alueen julkisen liikenteen palveluihin ja monipuolisuutta liikkujille; kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen käyttäjämääriä palvelutasoa parantamalla ja monipuolistamalla. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan eri asiakasryhmät ja erityistarpeet, sekä Kymenlaaksoon saapuvat matkailijat. Alueen julkisen liikenteen statusta pyritään nostamaan palvelutarjonnan uudistusten myötä sekä kehittämällä ja markkinoimalla palveluja myös matkailijoille LUOVUUDELLA LIIKETOIMINTAA Osaamiseen, tietoon ja digitaalisuuteen perustuvien liiketoimintojen ja yrittäjyyden vahvistuminen Pakkausteollisuus-digipakkauset (INKA-ohjelma) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana pakkausalaan (äly-, digipakkaukset) liittyvässä kehittämistoiminnassa. Innovaatiot / kiihdytysjärjestelmät Kyamk osallistuu InnoHUB-toimintaan, jatkaa Protomo-yhteistyötä sekä on mukana Patteri-toiminnassa (ml. Kyamkin PatteriNetwork) Hanketoiminnalla kehitetään seuraavia asioita: Palveluinnovaatioista uutta liiketoimintaa Osa-alueet: 1) Kasvuorientoituneiden pk-yritysten kansainvälistymisprosessien tukeminen tunnistamalla liiketoimintaansa kasvattavien pk-yritysten joukosta ne, jotka ovat aidosti halukkaita kasvattamaan liiketoimintaansa kansainvälisesti niin Venäjälle kuin muuallekin Eurooppaan. 2) Luovasta taloudesta elinvoimaa maakuntaan: Kyamkin kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla äskettäin valmistuneen Kaakkois-Suomen luovien alojen strategiahankkeen perusteella nähdään tarve vahvistaa luovien alojen osuutta elinkeinoelämässä ja maakunnan rakennemuutoksessa: luovien alojen yritykset ovat usein mikroyrityksiä, joiden mahdollisuudet elinvoimaisuuteen ja maakunnan elinvoiman tuottamiseen ovat riippuvaisia siitä, kuinka hyvin ne yhdistävät voimavaransa tuotannossa ja markkinoinnissa. 3) Selvitetään Kymenlaakson logistiikan palveluympäristön esteet/mahdollistajat; mitä meillä on ja mitä puuttuu, jotta saisimme synnytettyä uusia palveluinnovaatioita logistiikan alalle. Kaakkois-Suomen monialainen Yrittäjyysakatemia Toimenpiteitä ovat mm. tutkimuksen toteuttaminen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö, yhteistyömallin luominen, 2-vuotisen yrittäjyyskoulutuksen pilotointi sekä tiedon levittäminen ja yrittäjyyskasvatuksen koulutusvientimahdollisuuksien tutkiminen. Yhteistyössä: Kyamk, Kymenlaakson kauppakamari, Kymen Yrittäjät, LUT, Saimia, Aalto-yliopisto, MAMK, Pienyrityskeskus Mikkelissä Uudet oppimisteknologiset ratkaisut (Korkeakoulu 2.0) Kehitettävillä ratkaisuilla korkeakoulujen osaaminen voidaan saada laajempien opiskelijaryhmien saataville (kaikkia kansanryhmiä yhdistävien oppimisratkaisujen toteuttaminen). Kehitetään käytäntöjä, joilla tekniikan hyödyntämistä tuetaan, ja se tehdään jokaiselle helpoksi. Tuloksena on merkittävästi uudenlainen korkeakoulu, joka palvelee nykyistä paremmin niin tutkintoja tuottavaa perusopetusta, kuin myös Life Long Learning -oppimista sen moninaisissa muodoissa. Maakunnan yritysten välisen uudenlaisen yhteistyö- ja verkostorakenteen kehittäminen (Innovatori) Uudenlaisen yhteistyö- ja verkostorakenteen kehittäminen niin inkrementaalisten kuin radikaalienkin innovaatioiden määrän ja laadun lisäämiseksi, yhteistyössä Kyamk, toisen asteen oppilaitokset, alueen muut korkeakoulu ja tutkimusyksiköt sekä yliopistot. Sisältönä on yhtäältä tila-, työkaluja menetelmäratkaisujen toteuttaminen ja hyödyntäminen ja toisaalta toiminnallisten yhteistyöesteiden poistaminen (esim. opiskelijan oppimisen sisällyttäminen yhteistyöhön) ja uusien ratkaisujen pilotointi, jatkokehitys ja vakiinnuttaminen.

5 Sivu 5 / 6 Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen TKI-toiminnan ja koulutusviennin alueilla (Bridge-Moct kv-hanke) Kyamk ja sen kumppanit ja yritykset pääsevät osallisiksi avautuvista EU:n suorista rahoitushauista. Lisätään koulutusvientiä erityisesti Venäjälle ja EU:n tuleviin jäsenmaihin sekä BRIC-maihin. Toiminnan tärkeinä kumppaneina ovat Helsinki EU-toimisto Brysselissä ja Helsinki keskus Pietarissa. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: kv-hankeosaamisen kehittyminen ja vakiinnuttaminen (erityisesti EU- keskitetyt), kansainvälisten TKI-hankkeiden lisääntyminen, koulutusviennin kehittyminen (Venäjä, BRIC, tulevat EU-maat), Helsinki EU-toimisto, Pietari Helsinki- keskus, Kyamk -yhteistyö. Hankevalmistelun tavoitteena on saada rahoitusta EU:n Smart Speciliazation rahoituslähteestä. Rakennemuutoksen selviytymisstrategiat Toimintamalli, jolla voidaan minimoida rakennemuutoksesta tulevien irtisanomisten aiheuttamat osaamismenetykset ja inhimilliset kustannukset. Otetaan tarkastelun kohteeksi yksi suurirtisanominen ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään jo toteutuneen irtisanomistilanteen toimenpiteiden kehittämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat alustavasti lupautuneet Protomo, Socom, Paperiliitto ja Parik-säätiö. Luovien alojen / kulttuuriyrittäjyyden liiketoiminta Hanketoiminnalla kehitettävät asiat: Käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelu sote-alalla Yhdistetään muotoilualan käyttäjälähtöisen suunnittelun, pelialan pelillistämisen ja sote-alan hyvinvointialan osaamista palvelujen kehittämiseksi tavoitteena käyttäjälähtöisyyden lisääminen hyvinvointipalveluissa yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja yksityisten hyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen kanssa, ja myös maakunnan laajuisesti. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: Yksityisten ja julkiset hyvinvointipalvelun kehittämisesimerkit, jotka luovat edellytykset kilpailukykyisten hyvinvointiyritysten kehittämiselle. Pelialan kehittämistoimenpiteet Kyamk jatkaa käynnistämänsä Kaakkois-Suomen pelialan koulutuksen yhteistyöfoorumin toimintaa tavoitteena pelialan kehittäminen sekä alan pääsy mukaan EU-tutkimushankevalmistusprojekteihin. Hanketoiminnalla kehitetään, Kyamkin GameLabia ja Kasarminmäen Meduusa-studiota hyödyntäen: Hyötypelien ansaintalogiikkaa hyvinvointialalla Luodaan edellytykset sote-alan pelituotannon ansaintalogiikalle ja kehitetään kyseiseen ansaintalogiikkaan perustuva peli sekä poistetaan serious games -tuotannon kannalta kriittinen ansaintalogiikkaan liittyvä este, ja mahdollistetaan Kymenlaakson kilpailukyvyn kehittyminen kyseisellä alalla. Ansaintalogiikan kehittämisen lähtökohtana ovat julkisen sektorin, vakuutusyhtiöiden, kuluttaja-asiakkaiden sekä erilaisten yhdistelmien tuottamat rahoitusvaihtoehdot Uudet teknologia-aihiot ja sovelluskohteet Kyberturvallisuus Kyberturvallisuuden osaamisen varmistamiseksi on Kyamkiin rakenteilla kokonaan uusi kyberturvallisuuslaboratorio, joka osaltaan vastaa Suomen ja kaakonkulman informaatioteknologian osaamistarpeisiin. Hanketoiminnalla kartoitetaan pilottikokeiluna eri alojen tietoturva-aukkoja, etsitään haavoittuvuuksia (tietokoneet, tietoverkot, tietoliikenne, toimijat) sekä määritellään toiminnan kannalta merkittävimmät kyberuhat. Projektissa tehdään riskianalyysi, jonka pohjalta tehdään riskien arviointia ja luokittelua. Tuloksena syntyy kirjallinen selvitys mm. kyberuhista ja pilottikokeilun yhtenä tuloksena mm. virtuaalilaiva, jota hyödynnetään merenkulun/tietotekniikan täydennyskoulutuksessa sekä kehitetään koulutusvientituote. Projektin laadullisena tuloksena lisätään laite- ja tietojärjestelmävalmistajien, laitteiden käyttäjien, kouluttajien ja muiden asiantuntijoiden tietämystä kyberturvallisuudesta. Lastinkäsittelyn turvallisuus (NOSE II) Vaarallisten aineiden tunnistaminen konttiliikenteessä, toimintamallin rakentaminen ja kuljetusketjun valvominen konttiliikenteessä, ml. sataman vaarallisten aineiden valvonnan kehittäminen. Suojakaasutettujen konttien käytön selvitys/tutkiminen, kuinka huolinta- ja kuljetusliikkeet tiedostavat vaarat. Osahanke: selvitetään tekninen mahdollisuus vaarallisten aineiden kuljettamisen seurantaan Muut hanketoiminnalla kehitettävät asiat: Älykäs kaupunki (Kymi SmartCity) Kootaan yli maakuntarajojen parasta osaamista ja tietämystä älykkäiden kaupunki-, asumis- ja työympäristöjen tulevaisuuden tutkimiseen ja kehittämiseen: energiaratkaisujen ja rakentamisen älykkyyteen, sekä liikenteen ja logistiikan älyratkaisuihin, niiden suunnitteluun, liiketaloudellisen perustan arviointiin ja erilaisiin design- ja palveluratkaisuihin. Hankkeella lisätään vahvluodaan valmiuksia kilpailukykyiselle yritystoiminnalle ja sen kansainvälistymiselle.

6 Sivu 6 / 6 reaaliajassa, eli tekniikkaa, jossa voidaan seurata kartalta ajoneuvon liikkumista koko kuljetuksen ajan. Tieto olisi mahdollisesti siirrettävissä viranomaisille kuten pelastuslaitoksen tietojärjestelmään. Yhteistyössä: Kyamk, Trafi, Tulli, Pelastuslaitos, MKK, yritykset

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5. Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2.

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5. Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5 Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2.2014 KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot