KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11."

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman läpäisevät teemat painotuksineen: kansainvälisyys, yrittäjyys ja uudet yritykset, osaaminen, uudistumiskyky ja kestävä kehitys KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINNOT VUONNA 2014 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN, KOUVOLAN KAUPUNKI / KSAMK, MUKAISESTI: - alueen yritystoiminnan ja osaamisen edistäminen TKI-toiminnalla erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla - Kouvolan kaupungin strategiasta johdetun elinkeino-ohjelman painopisteiden vahvistaminen, ja tulosten siirtäminen yritysten ja alueen oppilaitosten käyttöön - Kasarminmäen osaamiskeskittymän aktiivinen kehittäminen Kouvolassa MITTARIT lueteltu viereisessä sarakkeessa Edellä mainittuja asioita kehitetään aktiivisesti hanke- ja projektitoiminnalla: Kyamkin TKI-toiminnan volyymista yli 90 % koostuu TKI-hanketoiminnasta (projektisalkku: 66 hanketta / 12,2 milj. e) sisältäen myös opetukseen sidotut työelämäprojektit, ns. yritys- / sidosryhmäcaset (kv-liiketoiminnan ja kulttuurin + sote-alalla noin 300 kpl / vuosi ). Kaupungin rahoituksella on tavoitteena ylläpitää ja jopa kasvattaa hankesalkkua n % vuodessa siten, että viiden vuoden päästä hankesalkun suuruus on nykyiseen verrattuna noin kaksinkertainen. Nykyinen hankekannan rahoituksesta yli 50 % on EU:lta saatua, pääosin Suomesta anottua ERS- ja EAKR-rahaa. Koska uuden EU-ohjalmakauden alkaessa Suomesta anottavan EU-rahoituksen määrä tulee etenkin Etelä-Suomessa pienenemää, lisätään hankevalmistelua suoraan Brysselistä anottavien Horizon 2020 ym. -tutkimusohjelmiin. Tätä varten yliopettajia ja TKI-projektipäälliköitä koulutetaan EU-hankevalmistelun erityiskysymyksiin. Edelleen TKItoimintaan osallistuvat painoalapäälliköt ja tutkimuspäälliköt osallistuvat aktiivisesti ERRINin (European Regional Research and innovation Network) työryhmiin (Energy, Transport, Health, Smart Cities, Innovation Funding) KYAMKIN TKI-TOIMIJAT PAINOALOITTAIN / KOUVOLAN KAUPUNGIN RAHOITUKSEN, e, JAKAUTUMINEN Kaupungin rahoituksella katetaan toimijoiden kustannuksia (palkat, matkat yms. kulut), jotka liittyvät uusien hankkeiden suunnitteluun. Muu osa toimijoiden kuluista kirjataan eri hankkeille niille tehdyn työn mukaan. Vuoden 2014 alusta lähtien NELI:n erillinen hankerahoitus päättyy ja NELI jatkaa toimintaansa Kyamkin osana saaden perusrahoituksen Kyamkin TKI-budjetista. NELIn tehtävänä on parantaa yritysten logistista kilpailukykyä, jotta alan kansainväliset kasvumahdollisuudet voidaan realisoida, varmistaa alan koulutuksen ajantasaisuus ja vastaavuus yritysten tarpeisiin, sekä luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja kasvulle. NELI yhdistää logistiset toimijat, koulutuksen ja teollisuuden uusien palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi. Yhteiset kehittämishankkeet ja -projektit sisältävät yhteissuunnittelua ja -toteutusta, ohjausryhmätyöskentelyä, verkostoja, workshopeja, seminaareja ja julkaisuja, joilla kehitetään aktiivisesti Kasarminmäen osaamiskeskittymää. Yhteistyössä alueen toimijoiden (mm. Kinno, Cursor, Ekami, KSAO, Kyamk, LUT, Palmenia, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, yritykset) kanssa suunnitellaan vuonna 2014 Vetovoimainen Kymenlaakso -brändäyshanke ja kv-hankeosaamista edistetään yhteisellä Kymenlaakso Goes Global -hankkeella. Kasarminmäen toimijoiden yhteistyön edistämiseen kiinnitetään Ympäristöystävällinen energiantuotanto ja sen hyödyntäminen / e + energiayhtiöt (KSS Energia, Haminan Energia) e/v - painoalapäällikkö Juhani Talvela - tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen Puurakentaminen, puutuoteala / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö Petri Heino Käyttäjälähtöiset suunnittelu- ja hyvinvointipalvelut / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö xx (hakuprosessi käynnistetty) Informaatioteknologia / e - painoalapäällikkö Valdemar Kallunki - tutkimuspäällikkö Samuli Karevaara Kilpailukykyinen logistiikka ja sen turvallisuus / e - painoalapäällikkö Juha Rissanen - tutkimusjohtaja Mervi Nurminen, NELI (North European Logistics Institute) - tutkimuspäälliköt Mirva Salokorpi + xx (hakuprosessi meneillään)

2 Sivu 2 / 6 erityistä huomioita, toimenpiteenä 2 kertaa vuodessa järjestettävä Tilannekatsaus ja ideointityöpaja. SEURATTAVAT MITTARIT ml. NIIDEN ALUEVAIKUTTAVUUS kv-hankkeet ja kansallisen rahoituksen hankkeet (ohjelma, rahoittaja, kpl, e) koulutusviennin volyymi (aihealue, määrä, e) uudet yhteistyöverkostot uusi osaaminen (sisältö, henkilöt, hyödyntävät yritykset ja organisaatiot) Elinkeino-ohjelma 2014, painopisteiden toimintaohjelmat: Alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen siirryttäessä resurssitehokkaampaan biotalouteen UUDISTUVA BIOTALOUS Puurakentaminen ja puutuotteet Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin rakennuslaboratorion ja WoodAcademy-osaamiskeskittymän sekä kaupungin WoodInnon osaamista ja kontakteja. Valmistellaan hankkeita joiden tavoitteena on: Kehittää kv-tasolla Kymenlaakson osaamista ekologisen energiantuotannon, kaatopaikkojen uudenlaisen hyödyntämisen ja näihin liittyvien yritysten toiminnoissa (tavoitteena erityisesti Venäjäyhteistyön lisääminen), Ekoland Valmistellaan perustaa laajalle kansainväliselle hankkeelle kehittämällä Kymenlaakson osaamista ekologisen energiantuotannon, kaatopaikkojen uudenlaisen hyödyntämisen ja näihin liittyvien yritysten toiminnoissa. Määritetään Kymenlaaksosta pilottikohteita, joihin tutkimus- ja kehitystyö kohdistetaan. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: Seudun viihtyvyys ja vetovoima lisääntyvät, seudun yritysten ja hankepartnereiden osaaminen lisääntyy ekologisen energiantuotannon toteuttamisessa, syntyy uusia liiketoimintaideoita ja valmiuksia perustaa kansainvälisiä Joint Venture -yrityksiä, kansainväliset kestävän kehityksen verkostot lisääntyvät, seutu vahvistaa kansallista ja kansainvälistä imagoaan uusiutuvan energian sektorilla Generatiivinen suunnittelu Kehitetään menetelmä, jolla pystytään helposti mallintamaan monimutkaisia muotoja. Menetelmää hyödynnetään rakentamisessa ja suunnittelussa, ja se palvelee sekä materiaalitekniikan, rakennustekniikan ja muotoilun koulutusta ja kehittämistoimintaa. Material Lab Lab tulee sisältämään seuraavat osakokonaisuudet / toiminnot: 1) materiaalien vertailu, tutkimus ja testaus: Material Labin, Ideapankin sekä Patteri-innovaatiopajan muodostama kehittämisympäristö, jossa tutkitaan ja testataan materiaalien ominaisuuksia ja käyttöä 2) materiaalikirjasto, joka on fyysinen tila, jossa on materiaalinäytteet sekä tietokanta materiaalien ominaisuuksista ja käytöstä, ja yhteys kansainväliseen materiaalikirjastoon (Innovatheque). 3) Uusien biomateriaalien ja niiden käyttösovellutusten kehittämisen liittäminen osaksi Kyamkin tutkimustoimintaa. Fyysinen ympäristö on Kouvolan Kasarminmäellä. Toiminta hyödyntää Mikkelin materiaalitekniikan ja Kotkan rakennustekniikan osaamista. Uusiutuvien luonnonvarojen erityisesti metsien hyödyntäminen uusilla verkostoilla ja liiketoiminnoilla Uusiutuva energia Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin energiatekniikan laboratorion (mm. päästömittaus), osaamista ja verkostoja sekä simulaatio-laitteistoja. Valmistellaan hankkeita joiden tavoitteena on: 3D-toiminnan laajentaminen: uudet materiaalit ja toiminnot / toimialat (3D Studion -jatkohanke) Kehitetään WoodAcademy-toiminnassa ilmenneiden tarpeiden pohjalta 3D-toimintaa puumateriaalia hyödyntäen, ja laajennetaan toiminta koskemaan / hyödyttämään restaurointialaa ja restoratiivisia ympäristöjä Kyamkin muotoilu- ja tekniikan alan osaamista hyödyntäen. Tavoitteena on 3D-tulostustustoiminan sekä samoissa tiloissa sijaitsevan CNC-jyrsinkoneen liittäminen Kyamkin kaupallisia palveluita yrityksille tarjoavien Kymilabs-laboratorioiden joukkoon siten, että alueen yritysten tuotekehitysmahdollisuudet entisestään paranevat kun kehitettävistä tuotteista voidaan nopeasti valmistaa pikamallinteita. Hyvinvointia tukeva vähähiilinen rakentaminen Kehitetään rakentamisen ohjausta kokonaisvaltaisesti ml. aluesuunnittelu, rakenteet ja sisutussuunnittelu, ja yhdistetään rakennusalan ja hyvinvointialan osaamista, mikä tukee suunnittelu- ja rakennusalan kansallista kilpailukykyä. Erityisesti osaamista kehitetään sosiaali- ja terveysalan rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Hanke liittyy metsäteollisuuden uudistamiseen puualan hyödyntämisen näkökulmasta. Kehitetään parempia asumisen tai palvelujen ympäristöjä, lisätään alueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, rakennusalan kilpailukykyä ja hyvinvointialan osaamisen hyödyntämistä alalla.

3 Sivu 3 / 6 Maaseudulta markkinoille Kohderyhmänä maaseudun yrittäjät / yritykset (pienet yritykset, jotka työstävät pääosin puumateriaalia). Kehitetään yhdessä yrityksen tuotetta tuotantoon ja suunnitellaan markkinointia. Mukana on mm. markkinoinnin ja muotoilun osaajia. Tavoitteena tuoteperheiden muodostaminen, yritysten verkottaminen markkinointiin liittyen ja tuotteiden markkinoiminen mm. Venäjälle. Bionenergian hyödyntäminen (WT, Woodchip-turbine) Valmisteltavan hankkeen tavoitteena on tekemällä yhteistyötä KSAO:n ja paikallisten yritysten kanssa suunnitella ja rakentaa ja koekäyttää biohiilen torrefiointiin koelaitteisto sekä suunnitella siihen perustuva suuren mittaluokan tuotantolaitos. Koelaitteiston avulla todennetaan WT-prosessin korkea energiatekninen hyötysuhde. Näin tavoitteena on luoda perusteita uuteen biopolttoaineiden jalostusketjuun perustuvalle liiketoiminnalle Alueen voimavaroihin ja raaka-aineisiin perustuvan sekä elintarvikkeisiin ja ruokaan kohdistuvan kehittämistyön ja kehittämiskumppanuuksien vahvistaminen Vahvistuva elintarvikeala Elintarviketalouden ja elintarvikeketjun kehittämiseen osallistuminen RuokaKouvola-toiminnan puitteissa (kumppanuuspöytä-toiminta ja tapaamiset). Kyamkin rooli kehittämisessä liittyy selvitysten ja kartoitusten tekemiseen, elintarvikeketjun logistiikkaan, yritystoiminnan (esim. matkailu, elämystuotanto) kehittämiseen koko sen elinkaaren osalta, esimerkkeinä toimintasuunnitelmat, kannattavuuslaskenta ja markkinointi. Alkutuotannon jatkojalostuksen ja elintarvikeketjun aluetalousvaikutuksen vahvistaminen VETOVOIMAISUUTTA KOUVOLAAN Koordinoitu ja liiketoimintaa tukeva yhteistoiminta, jolla on taloudelliset tavoitteet Saavutettavuuden hyödyntäminen ja kehittäminen Hanketoiminnalla kehitetään seuraavia asioita: Suomen kautta kulkevan kontti- ja traileriliikenteen siirtyminen maanteiltä junakuljetuksiin -edistäminen Pohjana EU-Finland-Russia Intermodal Railway Corridor -valmisteluhanke (päättyy 12/2013), jonka aikana laaditaan kansainvälisen raideliikenteen kehittämishankesuunnitelma. Toteutushanke pohjautuu kuljetuskäytävä-ajatteluun ja sen tavoitteena on edesauttaa Suomen kautta kulkevan kontti- ja traileriliikenteen siirtymistä maanteiltä junakuljetuksiin. Alustavat toteuttajat Kinno, LUT, Kyamk, VTT, Finnhub ry, Kungliga Tekniska Högskolan Tukholma, Techvilla/LIMOWA. Uusien vetovoimatekijöiden kehittäminen Hyvinvointimatkailun kehittäminen Tavoitteena hyvinvointialalla toimivien yritysten toiminnan edistäminen ja hyvinvointiyrittäjyyden lisääminen, alueen erikoismahdollisuudet hyödyntäen (Venäjä-painotteisuus). Mahdolliset erikois/erityisryhmät määritellään myöhemmin, esiselvityksen tulosten jälkeen, yhteistyössä URMAS-hankkeen kanssa. Toteutuksesta vastaavat: Kinno, Palmenia, LUT, MAMK, Kyamk, MINFO-hanke. Kymenlaakson vetovoimaisuuden edistäminen Kymenlaakson liiton aloitteesta valmistellaan Vetovoimainen Kymenlaakso -brändäyshanke (työnimi), jossa lähestymiskulmina erityisesti sijoittuminen / sijoittumismarkkinointi, yrittäjyyden edistäminen ja matkailu. Yhteistyössä: Kyamk, Kinno, Cursor, KSAO, Ekami, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola + muut toimijat. Tuleva hanke on saanut Kymenlaakson liitolta valmistelurahoitusta: Kymenlaakson vetovoimaisuuden edistäminen -suunnitteluhanke, toteutusaika: , kokonaisbudjetti e, valmisteluhankkeessa mukana edellä mainitut tahot, Kyamk hallinnoijana. Matkailun sekä palvelualojen tulo- ja työllisyysvaikutusten lisääminen Tehola-Kullasvaara -alueen yrityspuiston perustaminen (TEKU II) Käynnistetään Kouvolan Tehola-Kullasvaara logistiikka-alueella yrityspuistomainen verkostotoiminta. Pohjana kyselytutkimus, jossa on tullut ilmi tarve tiivistää yhteistyötä ja kehittää hallintomalli ohjaamaan toimintaa sekä lisäämään alueen vetovoimaisuutta sijoittumismarkkinoinnissa. Lopputulemana teollisuuspuistorakenne, joka toimii yhteistyössä muiden Kymenlaaksossa toimivien yrityspuistojen kanssa ja siten myös houkuttelee alueelle uusia toimijoita. Verkostoon kuuluvien yritysten on mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan ja näin parantaa elinvoimaisuutta ja kustannustehokkuutta. Vaikutukset: synergiaetujen ja kustannussäästöjen saavuttaminen, sekä alueen vetovoimaisuuden lisääminen yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä ja rationalisoimalla. Yritysten ja alueen kilpailukyky paranee verkostoitumalla. Toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa uusien innovaatioiden synnyn.

4 Sivu 4 / 6 Koko maakuntaa hyödyttävät Kyamkin vetovastuulla olevat Kaakko Kasvuun -toiminnot: - seudun venäläisten ja muiden kv-opiskelijoiden hyödyntäminen seudun markkinoinnissa - työkalun luominen matkailupalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen Lisäksi Kyamk on osatoteuttajana tarjoamassa valmennus- ja koulutuspalveluita EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä kehittämässä palveluosaamista Vesistömatkailun kehittäminen Kehitetään monipuolisesti alueen vesistömatkailun palveluita, veneilijöiden koulutusta sekä veneilyreittejä. Autetaan alan yrityksiä luomaan innovatiivisia ja uusia palveluratkaisuja, jotka tekevät alueesta kiinnostavan kohteen vesistömatkailijoiden keskuudessa. Alustavat osiot: 1) infrastruktuurin ja veneilyreittien kehittäminen, 2) palveluiden kehittäminen ja markkinointi, 3) veneilijöiden koulutuksen kehittäminen sekä venäläisten vapaaehtoisen meripelastustoiminnan laajentaminen. Arvioidut tulokset ja vaikuttavuus: vetovoimainen ja kiinnostava vesistömatkailun kohde; alueella on useita vesistömatkailun keskittymiä, jotka tarjoavat uusia ja houkuttelevia palveluita veneilijöille. Alueelle syntyy uusia matkailualan yrityksiä ja työpaikkoja. Älykkäät liikennepalvelut Keskitytään asiakaslähtöiseen, turvalliseen ja ympäristöystävälliseen julkisen liikenteen palvelujen kehittämiseen Kymenlaakson alueella, lähtökohtana julkisen liikenteen tehokkuus ja helppous. Tavoitellaan joustavampaa tarjontaa alueen julkisen liikenteen palveluihin ja monipuolisuutta liikkujille; kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen käyttäjämääriä palvelutasoa parantamalla ja monipuolistamalla. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan eri asiakasryhmät ja erityistarpeet, sekä Kymenlaaksoon saapuvat matkailijat. Alueen julkisen liikenteen statusta pyritään nostamaan palvelutarjonnan uudistusten myötä sekä kehittämällä ja markkinoimalla palveluja myös matkailijoille LUOVUUDELLA LIIKETOIMINTAA Osaamiseen, tietoon ja digitaalisuuteen perustuvien liiketoimintojen ja yrittäjyyden vahvistuminen Pakkausteollisuus-digipakkauset (INKA-ohjelma) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana pakkausalaan (äly-, digipakkaukset) liittyvässä kehittämistoiminnassa. Innovaatiot / kiihdytysjärjestelmät Kyamk osallistuu InnoHUB-toimintaan, jatkaa Protomo-yhteistyötä sekä on mukana Patteri-toiminnassa (ml. Kyamkin PatteriNetwork) Hanketoiminnalla kehitetään seuraavia asioita: Palveluinnovaatioista uutta liiketoimintaa Osa-alueet: 1) Kasvuorientoituneiden pk-yritysten kansainvälistymisprosessien tukeminen tunnistamalla liiketoimintaansa kasvattavien pk-yritysten joukosta ne, jotka ovat aidosti halukkaita kasvattamaan liiketoimintaansa kansainvälisesti niin Venäjälle kuin muuallekin Eurooppaan. 2) Luovasta taloudesta elinvoimaa maakuntaan: Kyamkin kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla äskettäin valmistuneen Kaakkois-Suomen luovien alojen strategiahankkeen perusteella nähdään tarve vahvistaa luovien alojen osuutta elinkeinoelämässä ja maakunnan rakennemuutoksessa: luovien alojen yritykset ovat usein mikroyrityksiä, joiden mahdollisuudet elinvoimaisuuteen ja maakunnan elinvoiman tuottamiseen ovat riippuvaisia siitä, kuinka hyvin ne yhdistävät voimavaransa tuotannossa ja markkinoinnissa. 3) Selvitetään Kymenlaakson logistiikan palveluympäristön esteet/mahdollistajat; mitä meillä on ja mitä puuttuu, jotta saisimme synnytettyä uusia palveluinnovaatioita logistiikan alalle. Kaakkois-Suomen monialainen Yrittäjyysakatemia Toimenpiteitä ovat mm. tutkimuksen toteuttaminen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö, yhteistyömallin luominen, 2-vuotisen yrittäjyyskoulutuksen pilotointi sekä tiedon levittäminen ja yrittäjyyskasvatuksen koulutusvientimahdollisuuksien tutkiminen. Yhteistyössä: Kyamk, Kymenlaakson kauppakamari, Kymen Yrittäjät, LUT, Saimia, Aalto-yliopisto, MAMK, Pienyrityskeskus Mikkelissä Uudet oppimisteknologiset ratkaisut (Korkeakoulu 2.0) Kehitettävillä ratkaisuilla korkeakoulujen osaaminen voidaan saada laajempien opiskelijaryhmien saataville (kaikkia kansanryhmiä yhdistävien oppimisratkaisujen toteuttaminen). Kehitetään käytäntöjä, joilla tekniikan hyödyntämistä tuetaan, ja se tehdään jokaiselle helpoksi. Tuloksena on merkittävästi uudenlainen korkeakoulu, joka palvelee nykyistä paremmin niin tutkintoja tuottavaa perusopetusta, kuin myös Life Long Learning -oppimista sen moninaisissa muodoissa. Maakunnan yritysten välisen uudenlaisen yhteistyö- ja verkostorakenteen kehittäminen (Innovatori) Uudenlaisen yhteistyö- ja verkostorakenteen kehittäminen niin inkrementaalisten kuin radikaalienkin innovaatioiden määrän ja laadun lisäämiseksi, yhteistyössä Kyamk, toisen asteen oppilaitokset, alueen muut korkeakoulu ja tutkimusyksiköt sekä yliopistot. Sisältönä on yhtäältä tila-, työkaluja menetelmäratkaisujen toteuttaminen ja hyödyntäminen ja toisaalta toiminnallisten yhteistyöesteiden poistaminen (esim. opiskelijan oppimisen sisällyttäminen yhteistyöhön) ja uusien ratkaisujen pilotointi, jatkokehitys ja vakiinnuttaminen.

5 Sivu 5 / 6 Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen TKI-toiminnan ja koulutusviennin alueilla (Bridge-Moct kv-hanke) Kyamk ja sen kumppanit ja yritykset pääsevät osallisiksi avautuvista EU:n suorista rahoitushauista. Lisätään koulutusvientiä erityisesti Venäjälle ja EU:n tuleviin jäsenmaihin sekä BRIC-maihin. Toiminnan tärkeinä kumppaneina ovat Helsinki EU-toimisto Brysselissä ja Helsinki keskus Pietarissa. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: kv-hankeosaamisen kehittyminen ja vakiinnuttaminen (erityisesti EU- keskitetyt), kansainvälisten TKI-hankkeiden lisääntyminen, koulutusviennin kehittyminen (Venäjä, BRIC, tulevat EU-maat), Helsinki EU-toimisto, Pietari Helsinki- keskus, Kyamk -yhteistyö. Hankevalmistelun tavoitteena on saada rahoitusta EU:n Smart Speciliazation rahoituslähteestä. Rakennemuutoksen selviytymisstrategiat Toimintamalli, jolla voidaan minimoida rakennemuutoksesta tulevien irtisanomisten aiheuttamat osaamismenetykset ja inhimilliset kustannukset. Otetaan tarkastelun kohteeksi yksi suurirtisanominen ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään jo toteutuneen irtisanomistilanteen toimenpiteiden kehittämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat alustavasti lupautuneet Protomo, Socom, Paperiliitto ja Parik-säätiö. Luovien alojen / kulttuuriyrittäjyyden liiketoiminta Hanketoiminnalla kehitettävät asiat: Käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelu sote-alalla Yhdistetään muotoilualan käyttäjälähtöisen suunnittelun, pelialan pelillistämisen ja sote-alan hyvinvointialan osaamista palvelujen kehittämiseksi tavoitteena käyttäjälähtöisyyden lisääminen hyvinvointipalveluissa yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja yksityisten hyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen kanssa, ja myös maakunnan laajuisesti. Arvioidut tulokset ja vaikutukset: Yksityisten ja julkiset hyvinvointipalvelun kehittämisesimerkit, jotka luovat edellytykset kilpailukykyisten hyvinvointiyritysten kehittämiselle. Pelialan kehittämistoimenpiteet Kyamk jatkaa käynnistämänsä Kaakkois-Suomen pelialan koulutuksen yhteistyöfoorumin toimintaa tavoitteena pelialan kehittäminen sekä alan pääsy mukaan EU-tutkimushankevalmistusprojekteihin. Hanketoiminnalla kehitetään, Kyamkin GameLabia ja Kasarminmäen Meduusa-studiota hyödyntäen: Hyötypelien ansaintalogiikkaa hyvinvointialalla Luodaan edellytykset sote-alan pelituotannon ansaintalogiikalle ja kehitetään kyseiseen ansaintalogiikkaan perustuva peli sekä poistetaan serious games -tuotannon kannalta kriittinen ansaintalogiikkaan liittyvä este, ja mahdollistetaan Kymenlaakson kilpailukyvyn kehittyminen kyseisellä alalla. Ansaintalogiikan kehittämisen lähtökohtana ovat julkisen sektorin, vakuutusyhtiöiden, kuluttaja-asiakkaiden sekä erilaisten yhdistelmien tuottamat rahoitusvaihtoehdot Uudet teknologia-aihiot ja sovelluskohteet Kyberturvallisuus Kyberturvallisuuden osaamisen varmistamiseksi on Kyamkiin rakenteilla kokonaan uusi kyberturvallisuuslaboratorio, joka osaltaan vastaa Suomen ja kaakonkulman informaatioteknologian osaamistarpeisiin. Hanketoiminnalla kartoitetaan pilottikokeiluna eri alojen tietoturva-aukkoja, etsitään haavoittuvuuksia (tietokoneet, tietoverkot, tietoliikenne, toimijat) sekä määritellään toiminnan kannalta merkittävimmät kyberuhat. Projektissa tehdään riskianalyysi, jonka pohjalta tehdään riskien arviointia ja luokittelua. Tuloksena syntyy kirjallinen selvitys mm. kyberuhista ja pilottikokeilun yhtenä tuloksena mm. virtuaalilaiva, jota hyödynnetään merenkulun/tietotekniikan täydennyskoulutuksessa sekä kehitetään koulutusvientituote. Projektin laadullisena tuloksena lisätään laite- ja tietojärjestelmävalmistajien, laitteiden käyttäjien, kouluttajien ja muiden asiantuntijoiden tietämystä kyberturvallisuudesta. Lastinkäsittelyn turvallisuus (NOSE II) Vaarallisten aineiden tunnistaminen konttiliikenteessä, toimintamallin rakentaminen ja kuljetusketjun valvominen konttiliikenteessä, ml. sataman vaarallisten aineiden valvonnan kehittäminen. Suojakaasutettujen konttien käytön selvitys/tutkiminen, kuinka huolinta- ja kuljetusliikkeet tiedostavat vaarat. Osahanke: selvitetään tekninen mahdollisuus vaarallisten aineiden kuljettamisen seurantaan Muut hanketoiminnalla kehitettävät asiat: Älykäs kaupunki (Kymi SmartCity) Kootaan yli maakuntarajojen parasta osaamista ja tietämystä älykkäiden kaupunki-, asumis- ja työympäristöjen tulevaisuuden tutkimiseen ja kehittämiseen: energiaratkaisujen ja rakentamisen älykkyyteen, sekä liikenteen ja logistiikan älyratkaisuihin, niiden suunnitteluun, liiketaloudellisen perustan arviointiin ja erilaisiin design- ja palveluratkaisuihin. Hankkeella lisätään vahvluodaan valmiuksia kilpailukykyiselle yritystoiminnalle ja sen kansainvälistymiselle.

6 Sivu 6 / 6 reaaliajassa, eli tekniikkaa, jossa voidaan seurata kartalta ajoneuvon liikkumista koko kuljetuksen ajan. Tieto olisi mahdollisesti siirrettävissä viranomaisille kuten pelastuslaitoksen tietojärjestelmään. Yhteistyössä: Kyamk, Trafi, Tulli, Pelastuslaitos, MKK, yritykset

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit Timo Vesiluoma, Krista Tupala, Katja Laitinen, Saku Vähäsantanen 11.4.2016 1. Muuttoliike ja väestö Lähtöarvo 2014 2015* 2016* 2017* Väkiluku v. 2013 224 556 223 983 223 381 222 887 222 431 Tavoite vähintään

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

SUOMA-AKATEMIA. Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto.

SUOMA-AKATEMIA. Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto. SUOMA-AKATEMIA Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto. Helmi Liiketalousopisto, Anu Nylund anu.nylund@liiketalousopisto.fi SUOMA-akatemian

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

Kutsu TRUST RESPECT JOY

Kutsu TRUST RESPECT JOY Kutsu SYNERGIALLA VOIMAA YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA HANKETOIMINNAN KOKO KUVA Ajankohta: 18.12.2012 kello 9:30 16:30 Paikka: Helsinki, Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, kokoustila

Lisätiedot

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista-toimenpidekokonaisuuksien yhteinen aktivointi- ja koordinaatiohanke 2.9.2015

Lisätiedot

Kouvolan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Kouvolan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Kouvolan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Luonnos Elinkeinojaosto 13.11.2013 2 Sisällys Sisällys... 2 1. Lähtökohdat... 3 1.1. Kaupunkistrategia ja elinkeino-ohjelma... 3 1.2. Elinkeinostrategia 2010-2013...

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO. MYR Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen

Kymenlaakson Liitto. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO. MYR Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Kymenlaakson Liitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO MYR 10.2.2016 Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Tausta ja tavoitteet Osa hallituksen kilpailukykypakettia Hallitus tukee kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Kaik lutviutuup! Osallisuus ja järjestöyhteistyö osana Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2014-2017 Etelä-Karjalan liitto Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot