HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015"

Transkriptio

1 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli: saksa (lukiossa alkava kieli) B2-kieli: ranska (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli: ranska (lukiossa alkava kieli) B2-kieli: venäjä (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli: venäjä (lukiossa alkava kieli) B3-kieli italia 15 MATEMATIIKKA 9. Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä 17 LUONNONTIETEET 11. Biologia Maantiede Fysiikka Kemia 25 KATSOMUSAINEET 15. Ev.lut uskonto Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto 27 YHTEISKUNNALLISET AINEET 18. Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia 31 TAITO- JA TAIDEAINEET 22. Kuvataide Musiikki Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus 36 MUUT 27. Tietotekniikka Urheilijakoulutus 37

2 1. Äidinkieli 2 Arviointi: Numeroarviointi Suoritusohjeita: ÄI10 suoritetaan ensimmäisenä. ÄI11 voi suorittaa milloin vain. Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (1) Kurssilla syvennetään opiskelijan käsitystä kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta sekä kehitetään lukutaitoa. Käsitellään tekstien tulkinnan ja tuottamisen perusasioita, erilaisia viestintätilanteita ja niiden ominaisuuksia. Harjoitellaan tekstin erittelyä, referoimista ja kommentoimista sekä omien kirjoitelmien laatimista. ÄI2 Tekstin rakenteita ja merkityksiä (1) Kurssilla syvennetään tekstilajituntemusta ja harjoitellaan kirjoittamista. Prosessikirjoittamisen avulla perehdytään tekstinteon eri vaiheisiin ja tarkastellaan kielellisten keinojen käyttöä (esim. sanavalinnat, lausetyypit, jaksotus, viittaussuhteet). Harjoitellaan tiedonhankintaa erilaisista lähteistä, aineistopohjaisen aineen kirjoittamista sekä tietoa välittävän puheenvuoron laatimista ja esittämistä. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (1) Perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin, proosaan, draamaan ja lyriikkaan, sekä harjoitellaan erilaisten ilmaisukeinojen käyttöä omissa teksteissä. Perehdytään kaunokirjallisten tekstien erittelemiseen, analysoimiseen ja niistä kirjoittamiseen. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (2) Perehdytään monipuolisesti kielellä vaikuttamiseen eri viestintätilanteissa. Harjoitusten avulla tarkastellaan kieleen kätkeytynyttä vallankäyttöä ja vaikuttamista. Tehdään monipuolisesti suullisia ja kirjallisia harjoituksia, eritellään vaikuttavia tekstejä ja puheesityksiä. Tavoitteena on oppia kriittistä medialukutaitoa sekä harjaantua vastuulliseksi viestijäksi (myös esim. verkkoviestinnässä). Tarkastellaan kirjallisuuden merkitystä yhteiskunnallisena vaikuttajana. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti (2) Perehdytään länsimaisen kulttuurin ja kirjallisuuden eri aikakausiin ja tyylivirtauksiin. Vertaillaan, miten esimerkiksi ihmiskuva, maailmankuva, arvo- ja aatemaailma tulevat esiin eri aikojen teksteissä. Samalla tarkastellaan ja harjoitellaan tyylin aineksien (esimerkiksi sanavalinta, sävy, kielen kuvallisuus, rytmi ja lauserakenne) vaikutusta tekstiin. Laaditaan erityisesti pohtivia kirjoitelmia (esim. essee, kirjallisuusessee). ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (3) Kurssilla perehdytään suomalaiseen kirjallisuuteen ja kielen kehitykseen. Harjoituksissa eritellään kirjallisuuden tapoja rakentaa ja käsitellä suomalaisten identiteettiä ja tarkastellaan kulttuurisia eroja. Harjoitellaan päättökokeessa vaadittavia tekstitaitoja ja kirjoittamista. suoritetaan pakolliset jälkeen.

3 3 ÄI7 Puheviestintätaitojen syventäminen (2) Kurssilla harjoitellaan erilaisia esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteita valmistelemattomasta puheenvuorosta tilannepuheeseen ja vapaasta keskustelusta tavoitteelliseen keskusteluun asti. Kurssi valmentaa myös vapaaehtoiseen, valtakunnalliseen puheviestintätaitojen päättökokeeseen (Puhviin). Koe järjestetään tammikuussa, ja se on kaksiosainen: opiskelija pitää lyhyen puheenvuoron ja osallistuu ryhmäkeskusteluun. Kumpikin osio arvioidaan erikseen, ja kokeeseen osallistunut suorituksestaan erillisen todistuksen. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (3) Kurssilla harjoitellaan erilajisten tekstien analyyttistä ja kriittistä lukemista, erittelyä sekä niistä keskustelemista ja kirjoittamista. Kerrataan tekstilajit ja tekstianalyysin käsitteet. Harjoitellaan tekstien laatimista (suunnittelusta viimeistelyyn) ja perehdytään kirjoitelmien oikeakielisyyteen. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (3) Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta, ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiöitä sekä viestintää. Tarkastellaan erilaisten mediatekstien ajankohtaisaiheita ja ilmaisukeinoja sekä vaikutuksia sekä kirjallisesti että suullisesti. Koulukohtaiset ÄI10 Kieliopista kielenhuoltoon (1) Kurssi valmentaa sekä äidinkielen että vieraiden kielten opiskeluun: kurssilla kerrataan suomen kielen peruskielioppia ja varmennetaan kieliopin käsitteiden hallintaa. Soveltavat kurssit Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Pyydettäessä numeroarviointi ÄI11 Luovan kirjoittamisen kurssi (1) Kurssilla tuotetaan monenlaisia fiktiivisiä tekstejä erilaisin tekniikoin. Tavoitteena on löytää uusia ilmaisukeinoja, harjoitella tekstien kommentointia ja muokata omia tekstejä palautteen avulla. ÄI12 Kirjallisuusdiplomikurssi (1-3) Kurssilla perehdytään monipuolisesti koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen. Kurssi on syytä aloittaa jo ensimmäisenä opintovuonna, ja sen suorittamista voi jatkaa kolmanteen vuoteen asti. Tavoitteena on suorittaa kirjallisuusdiplomi, joka edellyttää 20 teoksen lukemista ja niihin liittyvien tehtävien tekemistä. ÄI13 Kirjallisuuskurssi (2-3) Kurssi voidaan suorittaa suorana jatkona ÄI12 kurssin jälkeen. ÄI14 Mediakasvatuksen perusteet (2) Kurssin tavoitteena on oppia havaitsemaan tarkasti median vaikutusta yksilöön ja yhteiskuntaan. Kurssin töiden tarkoitus on kehittää opiskelijan kirjallista ilmaisutaitoa ja oppia tuottamaan erilaisiin medioihin tarkoitettuja tekstejä. Opiskelijat tekevät yhteistyötä Kymen Sanomien kanssa ja osallistuvat mahdollisesti toimitustyöhön.

4 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 4 Arviointi: Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan asteikolla Suoritusohjeita: suoritetaan numerojärjestyksessä. Itsenäinen opiskelu mahdollista vain erityisestä syystä. RUB1 Koulu ja vapaa-aika (1) Kurssilla tutustutaan pohjoismaisten nuorten elämään. Keskeisinä aiheina ovat opiskelu ja harrastukset. Kurssilla käytettävä kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla opitaan kertomaan omasta itsestä tavoitekielellä, myös kirjallisesti. Kurssilla kerrataan sanastoa ja kielen perusrakenteita. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa (1) Kurssin aihepiirejä ovat nuorten elämä, opiskelu, työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika. Kurssilla harjoitellaan puheviestintää ja myös kirjoittamista lyhyiden kirjoitustehtävien avulla. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (2) Kurssin aiheita ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, Suomen vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Tavoitteena on vahvistaa kielitaidon eri osa-alueita. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen (2) Aiheina kurssilla ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kurssilla pyritään laajentamaan sanavarastoa ja harjoitellaan erityisesti kirjallista tuottamista. RUB5 Elinympäristömme (2) Kurssin aihepiirejä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaitoa monipuolisesti. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin (2) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi antaa valmiuksia YO-kokeen kuullunymmärtämisosioon ja viestinnällisiin kirjoitustehtäviin, joita harjoitellaan suullisesti. Arviointi perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan asteikolla Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä.

5 RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (3) 5 Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen luetun ja kuullun ymmärtämistä. Soveltavat kurssit Arviointi: Hyväksytty/hylätty Suoritusohjeita: Soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti RUB0 Lukion aloittavien opiskelijoiden kertauskurssi (1) Perusrakenteita ja sanastoa kertaava kurssi, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on välttävä (5-6) tai tyydyttävä (7) arvosana peruskoulun päästötodistuksessa. Suoritusta ei arvioida numeroin eikä kurssia voi suorittaa itsenäisesti. Suoritus 1. tai 2. opiskeluvuoden aikana. RUB8 Tukikurssi abeille (3) Antaa valmiuksia osallistua yo-kokeeseen. Harjoitellaan kielitaitoa monipuolisesti. RUB9 Kirjoituskurssi Lär dig skriva (3) Opitaan laatimaan käytännön tilanteissa tarvittavia tekstejä, esim. kirjeitä, hakemuksia. RUB12 Lär dig känna Norden (3) Kurssilla tutustutaan pohjoismaalaisten elämään ja pohjoismaiseen luontoon ja kulttuuriin monesta eri näkökulmasta. Tavoitteena on syventää opiskelijoiden kielitaitoa, painopiste on sanavaraston kartuttamisessa. Kurssilla harjoitellaan yo-kokeiden tasoa vastaavia luetun- ja kuullunymmärtämistehtäviä. 3. A1-kieli: englanti Arviointi: Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan asteikolla 4 10, soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä (S). Kurssiarvosana koostuu kurssin aikana osoitetusta suullisesta ja kirjallisesta näytöstä sekä kurssikokeesta, johon voi kuulua kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. Arvioinnissa otetaan huomioon myös opiskelijan osoittama muu työskentely kurssin tavoitteiden saavuttamiseksi. Suoritusohjeet: suoritetaan numerojärjestyksessä. Pakollisia kursseja ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi aineen luonteen (ääntämis-, keskustelu-, kuunteluharjoitukset) vuoksi. Syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (1) Kurssi on luonteeltaan niveltävä ja vankentaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Opiskelijat perehdytetään lukion työtapoihin ja erilaisten apuneuvojen käyttöön. Kielen suullinen harjoittelu on keskeistä.

6 ENA2 Viestintä ja vapaa-aika (1) 6 Kurssilla keskitytään amerikanenglantiin, harjoitellaan puheviestinnän taitoja ja lisätään rakenteiden hallintaa. Vahvistetaan kirjoitustaitoja. ENA3 Opiskelu ja työ (1) Kurssilla vahvistetaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja kurssin aiheista. Vahvistetaan tietoja pronominiopista ja adjektiiveista. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (2) Kurssilla painotetaan vaativahkoa viestintää lähtökohtana esim. yhteiskunnalliset ja ekologiset tekstit. Erityistä huomiota kiinnitetään tiivistelmän laadintaan. Verbi- ja pronominioppia syvennetään. ENA5 Kulttuuri (2) Kurssilla käsitellään laajasti kulttuurin eri osa-alueita. Opiskelija laatii pitkähkön tuotoksen joltakin osa-alueelta ja valmistautuu esittelemään sen suullisesti. Korostetaan tarkkuutta kielen rakenteissa. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka (2) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä yhä vaativamman kieliaineksen avulla (eri tieteen alat ja media). Syvennetään verbiopin hallintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään kääntämiseen. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (3) Kurssi käsittelee ihmisen elinympäristöä tavoitteena saada opiskelija ajattelemaan ja keskustelemaan ilmiöiden syistä, seurauksista ja muutosmahdollisuuksista. Kerrataan kielioppia ja harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskokeisiin. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (2) Kuuntelu-, ääntämis- ja puhe/keskusteluharjoituksia. keskitytään keskusteluharjoituksiin pareittain ja ryhmissä, harjoitellaan ja valmistaudutaan YO-kokeen kuuntelusimulaatioita varten. Soveltavat kurssit ENA0 Let s get started, folks! (1) Kerrataan yläasteella opetetut rakenteet ja harjoitellaan kielen tuottamista suullisesti ja kirjallisesti. Tarkoitettu oppilaille, jotka kokevat tarvitsevansa vahvistusta lukio-opiskelun alussa ja/tai heikon arvosanan saaneille. Suoritus 1. tai 2. opiskeluvuoden aikana. ENA9 Globalisaatio ja media (3) Valmistaudutaan YO-kirjoituksiin vaativahkoa sanastoa kartuttamalla. Materiaalina aidot englanninkieliset broadsheetit ja tabloidit sekä nettiversiot. Viestintä ja (sosiaalinen) media netiketteineen keskeisiä. Ei oppikirjaa. ENA10 Ready for the matriculation examination? (3) YO-kirjoituksiin valmentava kurssi. Suoritus abivuonna ennen ylioppilaskirjoituksia.

7 4. A2-kieli saksa 7 SAA1 Nuori ja hänen maailmansa (1) Opiskelijat perehdytetään lukion työtapoihin ja kielenopiskelutaitoihin. Kielen suullinen harjoittelu keskeistä. Aihepiireinä nuori ja hänen lähin ympäristönsä, vapaa-ajanvietto sekä erilaiset harrastukset. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika (1) Vertaillaan saksalaisia kulttuuri- ja viestintätapoja oman maan ja yhteiskunnan vastaaviin. Aihepiireinä mm. televisio, tietokone, kännykkä. SAA3 Opiskelu ja työ (1) Perehdytään opiskelu- ja työmaailmaan. Kurssin aihepiirejä ovat koulu, opiskelun aloittaminen, työ ja tulevaisuus. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (2) Perehdytään yksilön asemaan yhteisön jäsenenä, oman elämän hallintaan sekä yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa maailman menoon. SAA5 Kulttuuri (2) Pohditaan, mitä kulttuuri on ja millaista kulttuuria kulloinkin tarvitsemme. Kurssin aihepiirejä ovat mm. saksalainen kommunikaatiokulttuuri, elokuva ja kirjallisuus. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka (2) Kurssin aiheita ovat mm. liikenne, luonto ja sen suojelu, talouselämä, kuluttajatietous. Kurssilla harjoitellaan vaativampien tekstien ymmärtävää lukemista. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys (3) Perehdytään opiskelu- ja työelämän muutoksiin sekä ihmisen toimintaan maapallolla. Kurssi sisältää kieliopin kertausta ja valmentautumista yo-kirjoituksiin. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (3) Kurssilla harjoitellaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat arkipäivän tilanteet, edellisten kurssien aihepiirit ja ajankohtaiset tapahtumat. Puhumista harjoitellaan tekstien ja muun puheen ymmärtämistä harjoittavan materiaalin avulla. Arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan myös erillinen todistus päättötodistuksen liitteeksi.

8 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli: saksa (lukiossa alkava kieli) 8 B3-kieli Kurssit SAB09 ja SAB10 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka aloittavat lukiossa saksan kielen opiskelun. Kursseilla käydään läpi peruskoulussa opitun saksan kokonaisuus. SAB09 Hyvää päivää, hauska tutustua (1) Opiskellaan kielenkäytön perustilanteita kuten tervehtimistä, hyvästelyä esittäytymistä ja kohteliasta vastaamista em. tilanteissa. Kurssilla painotetaan suullista osaamista. SAB10 Näin asiat hoituvat (1) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät, ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa kuten matkoilla, ostoksilla ja ravintolassa. B2-kieli ja B3-kieli SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (1) Kurssilla tasoitetaan yläasteella aloittaneiden lähtötasoa. Sen aihepiireinä ovat jokapäiväisen elämän tilanteet, perhetapahtumat ja nuorten elämä yleensä. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB22 Meillä ja muualla (1) Aihepiireinä ovat mm. oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, koulunkäynti, maantiede ja lomanviettomahdollisuudet. SAB23 Ennen ja nyt (1) Kurssilla käsitellään mm. terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita vertaillen aikaisempaa ja nykyistä yhteiskuntaa. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (2) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun, työelämään ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. SAB25 Kulttuuri (2) Aihepiireinä voidaan käsitellä esim. kohdekulttuurin kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria tai urheilua. SAB26 Yhteinen maapallomme (2) Kurssin lähtökohtana ovat oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan, maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät tekstit. SAB27 Tiede ja tekniikka (3) Tutustutaan eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviin teksteihin sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

9 SAB28 Luonto ja kestävä kehitys (3) 9 Kurssin aihepiireinä ovat mm. luonto ja sen ilmiöt omassa sekä kohdekielen kulttuurissa. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin mm. kertaamalla kielioppia, harjoittelemalla kuullunja tekstinymmärrystä sekä kirjoittamalla. 6. B2-kieli: ranska (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli: ranska (lukiossa alkava kieli) B3-kieli Kurssit RAB09 ja RAB10 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka aloittavat lukiossa ranskan kielen opiskelun. Kursseilla käydään läpi peruskoulussa opitun ranskan kokonaisuus. RAB09 Hyvää päivää, hauska tutustua (1) Opiskellaan kielenkäytön perustilanteita kuten tervehtimistä, hyvästelyä esittäytymistä ja kohteliasta vastaamista em. tilanteissa. Kurssilla painotetaan suullista osaamista. RAB10 Näin asiat hoituvat (1) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät, ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa kuten matkoilla, ostoksilla ja ravintolassa. B2-kieli ja B3-kieli RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (1) Kurssilla tasoitetaan yläasteella aloittaneiden lähtötasoa. Sen aihepiireinä ovat jokapäiväisen elämän tilanteet, perhetapahtumat ja nuorten elämä yleensä. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RAB22 Meillä ja muualla (1) Aihepiireinä ovat mm. oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, koulunkäynti, maantiede ja lomanviettomahdollisuudet. RAB23 Ennen ja nyt (1) Kurssilla käsitellään mm. terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita vertaillen aikaisempaa ja nykyistä yhteiskuntaa. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (2) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun, työelämään ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. RAB25 Kulttuuri (2) Aihepiireinä voidaan käsitellä esim. kohdekulttuurin kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria tai urheilua. RAB26 Yhteinen maapallomme (2) Kurssin lähtökohtana ovat oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan, maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät tekstit.

10 RAB27 Tiede ja tekniikka (3) 10 Tutustutaan eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviin teksteihin sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys (3) Kurssin aihepiireinä ovat mm. luonto ja sen ilmiöt omassa sekä kohdekielen kulttuurissa. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin mm. kertaamalla kielioppia, harjoittelemalla kuullunja tekstinymmärrystä sekä kirjoittamalla. 7. B2-kieli: venäjä (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli: venäjä (lukiossa alkava kieli) B3-kieli Kurssit VEB09 ja VEB10 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka aloittavat lukiossa venäjän kielen opiskelun. Kursseilla käydään läpi peruskoulussa opitun venäjän kokonaisuus. VEB09 Hyvää päivää, hauska tutustua (1) Opiskellaan kielenkäytön perustilanteita kuten tervehtimistä, hyvästelyä esittäytymistä ja kohteliasta vastaamista em. tilanteissa. Kurssilla painotetaan suullista osaamista. VEB10 Näin asiat hoituvat (1) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät, ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa kuten matkoilla, ostoksilla ja ravintolassa. B2-kieli ja B3-kieli VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset (1) Kurssilla kerrataan tavalliset jokapäiväisen elämän kommunikaatiotilanteet. Harjoitellaan kertomaan harrastuksista ja erilaisista vapaa-ajan viettotavoista. VEB22 Meillä ja muualla (1) Opitaan kertomaan omasta kotimaasta ja -seudusta venäjäksi ja tutustutaan venäläisten nuorten elämästä kertoviin teksteihin. VEB23 Ennen ja nyt (1) Harjoitellaan lukemisen erilaisia strategioita yksilön elämänvaiheista kertovien tekstien avulla. Laaditaan oma pienoiselämänkerta. Opetellaan pitämään pieni maljapuhe. Opitaan yhteiskunnalliseen aiheeseen liittyvää sanastoa. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (2) Opitaan koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvää sanastoa. Harjoitellaan kertomaan omasta opiskelusta ja tulevaisuudensuunnitelmista. VEB25 Kulttuuri (2) Kurssilla opitaan sanastoa, jolla voi kertoa kulttuurin eri osa-alueista. Kurssilla harjoitellaan sekä lukemaan, kirjoittamaan että puhumaan kirjallisuudesta, kuvataiteista, musiikista, elokuvista, teatterista ja urheilusta. Keskustellaan myös suomalaisen ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteistä.

11 11 VEB26 Yhteinen maapallomme (2) Kurssilla harjoitellaan lukemaan yhteiskunnalliseen toimintaan, maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyviä yleistajuisia tekstejä. Kuvauksia ja yksinkertaisia selostuksia laaditaan suullisesti ja kirjallisesti. VEB27 Tiede ja tekniikka (3) Kurssilla opitaan eri tieteenaloihin ja tekniikkaan liittyvää sanastoa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kerrataan rakenteita. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys (3) Opitaan luontoon ja luonnonilmiöihin liittyvää sanastoa. Harjoitellaan vaativahkojen tekstien ymmärtämistä ja vahvistetaan päättökokeessa tarvittavia taitoja. 8. B3-kieli italia IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (1) Opiskellaan kielenkäytön perustilanteita kuten tervehtimistä, hyvästelyä esittäytymistä ja kohteliasta vastaamista em. tilanteissa. Kurssilla painotetaan suullista osaamista. IAB32 Näin asiat hoituvat (1) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät, ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa kuten matkoilla, ostoksilla ja ravintolassa. IAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (1) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, harrastuksiin, vapaa-ajan viettoon ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. IAB34 Meillä ja muualla (2) Aihepiireinä ovat mm. oman maan ja italiankielisten maiden ihmiset, koulunkäynti, maantiede ja lomanviettomahdollisuudet. IAB35 Ennen ja nyt (2) Kurssilla käsitellään mm. terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita vertaillen aikaisempaa ja nykyistä yhteiskuntaa. IAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (2) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun, työelämään ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. IAB37 Kulttuuri (3) Aihepiireinä voidaan käsitellä esim. kohdekulttuurin kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria tai urheilua.

12 IAB38 Yhteinen maapallomme (3) 12 Kurssin lähtökohtana ovat oman maan ja italiankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan, maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät tekstit. MATEMATIIKKA 9. Matematiikan lyhyt oppimäärä MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt (1) Sisältönä ovat suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, prosenttilaskenta, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen sekä toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. MAB2 Geometria (1) Opiskellaan kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I (1) Keskeiset sisällöt ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi (2) Kurssin sisältönä ovat polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen sekä graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2) Opiskellaan tilastoja ja todennäköisyyttä: jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavia mallien käyttöä sekä kombinatoriikkaa. MAB6 Matemaattisia malleja II (3) Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono sekä aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. MAB7 Talousmatematiikka (2) Opetellaan hallitsemaan indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia sekä taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.

13 MAB8 Matemaattisia malleja III (3) 13 Keskeisinä sisältöinä ovat trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x) = A sin (bx + c) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina sekä vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet. Soveltavat kurssit MAB9 Lyhyen matematiikan kertauskurssi (3) Kerrataan kurssien 1-8 keskeisiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Sisältönä on prosenttilaskut, yhtälöt, geometria, derivaatta, lukujonot ja summat, tilastot ja todennäköisyyslaskenta. 10. Matematiikan pitkä oppimäärä Arviointi: Kurssit MAA1-MAA15 arvostellaan numeroarvosteluna. Arvostelun perustana ovat ensisijaisesti kurssikoe ja tuntiaktiivisuus. Kurssien suoritusjärjestys, syventävät kurssit ja soveltavat kurssit suoritetaan omassa ryhmässään pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. MAA1 Funktiot ja yhtälöt (1) Opiskelija vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan, syventää verrannollisuuden, neliöjuuren, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään, tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä, syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita ja oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. MAA2 Polynomifunktiot (1) Opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita, oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää, oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua ja oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä MAA3 Geometria (1) Opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa, harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita, ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta ja Pythagoraan lauseita sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa MAA4 Analyyttinen geometria (1) Opiskelija ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille, ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja, syventää itseisarvokäsitteen

14 ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan sellaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä f(x) = a tai f(x) = g(x) ja vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan. 14 MAA5 Vektorit (2) Opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin, oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla ja tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot (2) Opiskelija oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja, perehtyy kombinatorisiin menetelmiin, perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin, ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä, ja perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa MAA7 Derivaatta (2) Opiskelija, osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä, omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta, määrittävät yksinkertaisten funktioiden derivaatat, osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määritä sen ääriarvot ja osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot (2) Opiskelija tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä, tutkii juuri-,eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla, oppii yhdistetyn funktion derivoimisen ja tutkii aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (2) Opiskelija oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla, oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x), osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin 2 x + cos 2 x =1 ja tan x = sin x/cosx, tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla, ymmärtää lukujonon käsitteen, oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla ja osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. MAA10 Integraalilaskenta (3) Opiskelija ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita, ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan, oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla ja perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin valtakunnalliset MAA11 Lukuteoria ja logiikka (1) Opiskelija oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla, ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita, oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista, oppii lukuteorian

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot