YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 57/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-156 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 57/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-156 Annettu julkipanon jälkeen"

Transkriptio

1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 57/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-156 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA HAKEMUS Merikaapelin asentaminen välille Hästön Stora Andholmen sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pernaja Porvoon Sähköverkko Oy Porvoon Sähköverkko on ympäristölupavirastoon toimittamassaan ja sittemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa 1kV:n merikaapelin sijoittamiseen merialueelle välille Hästön Stora Andholmen Pernajan kunnan Våtskärin kylässä sekä lupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Suunnitelma Hankkeen tarkoituksena on parantaa sähköverkon jännitettä saaristoalueella. 1kV:n pienjännitekaapeli asennetaan Hästön saaresta Stora Andholmenin saarelle. Kaapeli kaivetaan merialueella pohjaan 0,7 m:n syvyyteen aina 2 m:n vesisyvyyteen saakka. Kaivumassat sijoitetaan takaisin kaapelikuoppaan. Kaapelin tyyppi on Duolex 4G95 4x95 mm 2 tai vastaava. Kaapelin ulkohalkaisija on 37 mm. Kaapeli painaa noin 155 kg/100m ja se pysyy pohjassa paikallaan omalla painollaan. Merialueen alituksen pituus on noin 950 m ja vesisyvyys kaapelilinjalla on 2-12 m. Rannoille asennetaan merkkitaulut. Kaapeli alittaa kulkusyvyydeltään 3 m:n väylän Ämmärukka Kevsalön länsiselkä. Hankealueella harjoitetaan vapaa-ajan kalastusta. Alueella ei ole yleistä ankkuripaikkaa. Sopivin ajankohta kaapelin asentamiselle olisi Myöhemmin syksyllä on tuulista, jolloin kaapelia on vaikea asentaa oikeaan paikkaan. Myös talviaika on asentamiselle huono ajankohta. Kaapelin rantautumiskohdat sijaitsevat Pernajan kunnan Våtskärin kylässä AA:n omistamalla kiinteistöllä Marjatta RN:o 1:166 ja Anneli Niemisen omistamalla kiinteistöllä Stora Andholmen IV RN:o 1:60. Merialueella kaapeli kulkee Pernajan kunnan Våtskärin kylän yhteisellä vesialueella RN:o 876:1.

2 2 HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Pernajan kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. Ympäristölupavirasto on myöhemmin varannut vielä kiinteistön Stora Andholmen IV RN:o 10:60 omistajalle Anneli Niemiselle tilaisuuden esittää muistutuksen ja vaatimuksia hakemuksen johdosta viimeistään ) Uudenmaan ympäristökeskus on todennut, että Stora Andholmenissa kaapeli rantautuu kiinteistöjen RN:ot 1:54 ja 1:60 edustalle. Merentutkimuslaitoksen vuosien havaintojen perusteella merivedenkorkeudet N60-järjestelmässä Haminan ja Helsingin havaintoasemilta interpoloituina ovat olleet seuraavat (muunnettu vuodelle 2008): Ylivedenkorkeus HW +1,670 m Keskiylivedenkorkeus MHW +0,980 m Keskivedenkorkeus MW -0,019 m Keskialivedenkorkeus MN -0,746 m Alivedenkorkeus NW -1,051 m Alueella on voimassa Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaava. Siinä Hästön puoleinen ranta on merkitty loma-asuntoalueeksi (kaavamerkintä RA2) ja Stora Andholmenin ranta maa- ja metsätalousalueeksi (MU). Kaapelilinjaus on alueella, joka kuuluu Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualueeseen (FI ), joka kuuluu Natura verkostoon. Alue on valittu osaksi verkostoa sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella (SCI+SPA). Hakemuksessa ei ole esitetty arviota hankkeen vaikutuksista Natura alueen suojeluarvoihin. Uudenmaan ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei todennäköisesti vaaranna Natura-arvoja ja että lupa hankkeen toteuttamiseksi voidaan myöntää tavanomaisin lupamääräyksin. Töitä ei kuitenkaan tule tehdä lintujen pesimäaikaan ) Merenkulkulaitos on todennut, että hakemuksen mukaan asennettava 1kV:n merikaapeli alittaa kulkusyvyydeltään 3 m:n väylän (Ämmärukka Kevsalön länsiselkä). Merikaapeli kulkee väylän kohdalla noin 8 m:n syvyydessä ja se kaivetaan merenpohjaan vesisyvyyden ollessa alle kaksi metriä. Merenkulkulaitos on edellyttä-

3 YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU 3 nyt, että merikaapelin asennuksessa tulee noudattaa Merenkulkulaitoksen antamia ohjeita (Merenkulkulaitoksen Tiedotuslehti 6/ ). Rakennustyön jälkeen hakijan tulee toimittaa ilmoitus ja merikaapelin sijainnin osoittava kartta paikannustietoineen Merenkulkulaitoksen Suomenlahden väyläyksikölle. Paikannustiedot tulee toimittaa numeerisina, esimerkiksi AutoCad -tiedostona tai vastaavana. Luparatkaisu Ympäristölupavirasto myöntää Porvoon Sähköverkko Oy:lle luvan asentaa merikaapeli merialueelle välille Hästön Stora Andholmen Pernajan kunnassa hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Ympäristölupavirasto myöntää Porvoon Sähköverkko Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin Pernajan kunnan Våtskärin kylän yhteisestä vesialueesta RN:o 876:1. Hankkeesta ja vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Merikaapeli on asennettava merenpohjaan suunnitelman mukaisesti vähintään 2,0 m syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että se painuu sinne tasaisesti ja pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on enintään 2,0 metriä, kaapeli on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava. 2) Asennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Töitä ei saa tehdä lintujen pesimäaikaan välisenä aikana. Jos työ tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti. 3) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta. 4) Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 5) Kaapelin sijainti vesialueella on merkittävä Merenkulkulaitoksen ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa. 6) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

4 4 7) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle. 8) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat. 9) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Pernajan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 10) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Uudenmaan ympäristökeskukselle, Merenkulkulaitoksen Suomenlahden väyläyksikölle sekä Pernajan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia vesialueella KKJ-koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Merenkulkulaitoksen Suomenlahden väyläyksikölle myös numeerisessa muodossa. Perustelut Lainkohdat Hanke on tarpeen saaristoalueen kiinteistöjen sähkönjakelun turvaamiseksi. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hanke ei heikennä Natura verkostoon kuuluvan Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualueen luonnonarvoja ottaen huomioon asennustöiden lyhytaikaisuus ja hankkeen vaikutusten vähäisyys. Vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentti ja 7 :n 2 momentti Töidenaloittamislupa Ympäristölupavirasto myöntää Porvoon Sähköverkko Oy:lle luvan aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Luvan saajan on ennen töihin ryhtymistä talletettava Etelä-Suomen lääninhallitukseen tuhannen (1 000) euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Perustelut Kysymys on hankkeesta, johon ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentin nojalla ja joka ei sanottavasti vaikuta vesioloihin. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen määräyksiä muutetaan. Lainkohta Vesilain 2 luvun 26 Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen Ympäristölupavirasto ottaa Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Merenkulkulaitoksen muistutukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

5 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 5 Tämän päätöksen käsittelymaksu on 440 euroa Maksu on määrätty ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1388/2006) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan vesilain 2 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 440 euroa.

6 6 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta- MUUTOKSENHAKU malla. Liite Valitusosoitus Juha Helin Saku Hurskainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Helin. Asian on esitellyt esittelijä Saku Hurskainen. SH/tr

7 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon Länsi-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.