YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 55/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 43. Merikaapelin rakentaminen välille Käldö Lövö, Pernaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 55/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 43. Merikaapelin rakentaminen välille Käldö Lövö, Pernaja"

Transkriptio

1 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 55/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 43 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Merikaapelin rakentaminen välille Käldö Lövö, Pernaja Porvoon Sähköverkko Oy HAKEMUS Porvoon Sähköverkko Oy on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa merikaapelin rakentamiseen välille Käldö Lövö hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Pernajan kunnassa. SUUNNITELMA Hakijan tarkoituksena on sähköistää kaksi kesämökkiä. Kaapeli 0,4 kv on tyypiltään AMCMK 4x95 mm 2 tai vastaava. Kaapelin ulkohalkaisija on 40 mm. Kaapeli painaa noin kg/km, joten se pysyy lujasti pohjassa ilman lisäpainoja. Kaapelin pituus merialueella on noin 330 m. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Kaapeli kulkee yhteisellä vesialueella RN:o 876:1. Kaapelin rantautumiskohdat Käldössä ovat kiinteistöillä RN:o 1:154 ja 1:98 ja Lövössä kiinteistöllä RN:o 2:10. Sopivin ajankohta kaapelin asentamiselle on hakijan mukaan Myöhemmin syksyllä alkaa olla tuulista, jolloin kaapelia on vaikea asentaa oikeaan paikkaan. Talviaika on myöskin huono ajankohta heikkoine jäineen ja korkeine kustannuksineen. Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Pernajan kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään MUISTUTUKSET, VAATIMUKSET JA MIELIPITEET 1) Uudenmaan ympäristökeskus on lausunut, että alueella on voimassa Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaava. Käldön puoleinen rantautumisalue on merkitty kaavaan RA1 ja MU merkinnöillä (loma asuntoalue sekä maa ja metsätalousalue, ulkoilun ohjaustarvetta tai ympäristöarvoja). Vesialue on merkitty kaavaan W/s mer

2 YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU 2 kinnällä (vesialue, jolla on erityisiä luonnonarvoja). Lövön puoleinen rantautumispaikka on kaavassa merkiitty RA2 merkinnällä (lomaasuntoalue). Suunniteltu merikaapelin laskupaikka sijaitsee Natura 2000 verkostoon kuuluvalla Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualueella (F ). Hakemusasiakirjoihin ei sisälly selvitystä hankkeen vaikutuksista Natura alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin. Lisäksi alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson maisemakokonaisuuteen. Ympäristökeskuksen mielestä lupa hankkeeseen voidaan myöntää sen esittämillä lupaehdoilla. Ympäristökeskus on muun ohessa edellyttänyt, että rakentamistyö on ajoitettavan lintujen pesimis ja muuttoajan ulkopuolelle. Mikäli hakija perustellusti esittää, että työtä ei voida toteuttaa edellä esitettynä aikana, työ voidaan aikaisintaan aloittaa 1.8. Luparatkaisu Ympäristölupavirasto myöntää Porvoon Sähköverkko Oy:lle luvan merikaapelin rakentamiseen välille Käldö Lövö hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Pernajan kunnassa. Ympäristölupavirasto myöntää Porvoon Sähköverkko Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden kaapelia varten tarvittavaan yhteiseen vesialueeseen RN:o 876:1. Hankkeesta ja vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Rakennustyöt on tehtävä alueen luontoarvoja säästäen siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen käytölle sekä linnustolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Rakentamistöitä ei saa tehdä välisenä aikana. 2) Töiden jälkeen alue, erityisesti linnustolle tärkeä rantavyöhyke, on huolellisesti sopeutettava ympäristöön ja siistittävä. 3) Kaapeli on laskettava pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja pysyy paikallaan. Alueilla, missä merenpohja on korkeuden N 60 1,0 m yläpuolella, kaapeli on upotettava pohjaan ja peitettävä tai muutoin suojattava. Kaapelikaivanto on täytettävä asianmukaisesti ja ympäristöön sopeutuvaksi. 4) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta.

3 3 5) Mikäli työt tehdään merialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on rikottu tai jään kantavuus muutoin työn takia huonontunut, merkittävä asianmukaisesti. 6) Luvan saaja on vastuussa kaapelin paikallaan pysymisestä ja kunnossapidosta. 7) Kaapelin sijainti merialueella on merkittävä Merenkulkulaitoksen ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät laitteet on pidettävä kunnossa. 8) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle. Luvan saaja on muutoinkin vastuussa hankkeesta aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. 9) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osin loppuun kahden vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat. 10) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Pernajan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Pernajan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus, selvitys tai piirros kaivantojen täyttämisestä ja selvitys kaapelin merkintätavasta. Perustelut Merikaapelin rakentaminen on tarpeen kesämökkien sähköistämiseksi. Kaapelin rakentaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura 2000 alueen luonnonarvoja. Lainkohdat Vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentti ja 7 :n 2 momentti Luonnonsuojelulain 65 Lausunto muistutuksista Uudenmaan ympäristökeskuksen muistutus on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU Sovellettu säännös 280 euroa Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista 2 (1238/2003)

4 MUUTOKSENHAKU Liite 4 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Kalevi Tikka Merja Ahti Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kalevi Tikka. Asian on esitellyt esittelijä Merja Ahti. MA/ha

5 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön, terveyden tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon Länsi Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka ajan päättymistä. käyntiosoite: Panimokatu 1, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: vaihde (09) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.