LAKILUONNOS. 1 luku Yleiset säännökset. 1 Lain tarkoitus. 2 Vammainen henkilö

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAKILUONNOS. 1 luku Yleiset säännökset. 1 Lain tarkoitus. 2 Vammainen henkilö"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmä Luonnos kuulemistilaisuuteen LAKILUONNOS 1 luku Yleiset säännökset Tämän lain tarkoituksena on: 1 Lain tarkoitus 1) edistää ja turvata vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa; 2) ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden saavuttamista; 3) edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; sekä 4) turvata vammaisen henkilön tarpeen mukaiset, riittävät ja laadukkaat palvelut. 2 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai muuta tukea suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä. Tässä laissa tarkoitettuna vammaisena henkilönä ei pidetä henkilöä, jonka toimintakyky on heikentynyt ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) annetun lain 3 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 3 Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön Tätä lakia sovelletaan 2 :ssä tarkoitettuun vammaiseen henkilöön. Tämän lain mukaisia palveluja järjestetään, jos vammainen henkilö tai vammaisen lapsen perhe ei saa muun lain nojalla vammaisen henkilön edun mukaisia ja hänen tarpeeseensa nähden riittäviä ja tarpeen mukaisia palveluja.

2 2 Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, koskee myös muuta kunnallisten palvelujen järjestämisestä lain nojalla vastaavaa tahoa. 4 Vastuu avun järjestämisestä ja toteuttamisesta Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille henkilöille tässä laissa tarkoitettu apu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina, kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii. Järjestettäessä vammaisen henkilön tarvitsemaa apua tämän lain mukaisilla palveluilla, on palveluista ja niitä koskevista järjestämistavoista päätettäessä sekä palveluja toteutettaessa otettava huomioon vammaisen henkilön etu, mielipide ja toivomukset. Lisäksi on otettava huomioon palvelusuunnitelmassa määritelty vammaisen henkilön yksilöllinen avun tarve sekä elämäntilanne kokonaisuudessaan. Kunnan on huolehdittava, että tämän lain mukaiset palvelut yhdessä muun lain nojalla järjestettävien palvelujen kanssa muodostavat vammaisen henkilön avun tarpeisiin vastaamisen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 5 Avun tarpeisiin vastaavat palvelut Kunnan on järjestettävä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan: 1) henkilökohtaista apua; 2) ohjausta ja valmennusta; 3) asumisen tukea; 4) tukea esteettömän asumisen järjestämiseen; 5) lapsen ja perheen palveluja; 6) päiväaikaista toimintaa; 7) liikkumisen tukea; 8) taloudellista tukea; 9) muita lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavia palveluja. 6 Palvelujen järjestäminen Tähän tulee säännös palvelujen järjestämistavoista (viittaus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa laissa olevaan säännökseen). Jatkovalmistelussa arvioidaan myös ns. henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuus palvelujen järjestämistapana. 7 Elinolojen ja palvelujen kehittäminen Kunnan on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä yleiset palvelut siten, että ne soveltuvat myös vammaiselle henkilölle.

3 3 Kunnan palveluja kehitettäessä on otettava huomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. 8 Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen Kunnan velvollisuudesta edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta sekä velvollisuudesta laatia yhdenvertaisuussuunnitelma säädetään yhdenvertaisuuslain (xxx/20xx) 5 :ssä. Sen lisäksi mitä yhdenvertaisuuslain 5 :ssä säädetään, kunnan on kuultava vammaisia henkilöitä tai heitä edustavia järjestöjä palvelujen suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksen arvioinnissa sekä annettava yleistä ja yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta, joka edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaista osallistumista ja palvelujen piiriin pääsyä. 2 luku Palvelusuunnittelu ja päätöksenteko (KESKEN, yhteensovitus SHL) 9 Palvelutarpeen arviointi Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen tarpeen arviointi on aloitettava kiireellisessä tapauksessa viipymättä siten, että henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ei vaarannu. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa tarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa, omaisensa, läheinen tai muu henkilö taikka viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Palvelujen tarpeen arvioinnista vastaa työntekijä, jolla on vammaisen henkilön tilanteen edellyttämää laaja-alaista asiantuntemusta ja tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon kelpoisuus. Palvelujen tarve on arvioitava yhdessä vammaisen henkilön ja sosiaalihuollon asiakaslain 9 ja 10 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa vammaisen henkilön ja hänen laillisen edustajansa taikka hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Tarve on arvioitava asiakkaan elämäntilanteen ja olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa. Tarpeen arvioinnissa on huomioitava vammaisen henkilön ilmaisema ja kokema tarve sekä hyödynnettävä luotettavia arviointimenetelmiä. Asiakkaalle on selvitettävä sosiaalihuoltolain asiakaslain 5 :n mukaisesti eri toimenpidevaihtoehdot sekä asiakkaan oikeuksiin ja etuun vaikuttavat muut seikat. Tarvetta arvioitaessa on selvitettävä vammaisen henkilön yksilöllisen tilanteen edellyttämässä laajuudessa ja lain tarkoitus huomioon ottaen henkilön toimintakyky ja terveydentila sekä näiden vaikutus hänen suoriutumiseensa asuin- ja toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella on määriteltävä, minkälainen palvelujen kokonaisuus vastaa vammaisen henkilön yksilölliseen avun tarpeeseen huomioon ottaen vammaisen henkilön etu ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

4 4 10 Palvelusuunnitelma Vammaisen henkilön avun tarpeiden sekä niihin vastaamiseksi tarvittavien palvelujen selvittämiseksi ja toteuttamisen suunnittelemiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava (sosiaalihuoltolain x :ssä /sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 :ssä tarkoitettu) palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa on määriteltävä henkilön sosiaalihuollon palvelujen kokonaisuus, joka perustuu avun tarpeiden arviointiin. Palvelujen kokonaisuuden tulee vastata henkilön yksilöllisiin avun tarpeisiin lain 1 :n mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Palvelujen tarvetta arvioitaessa ja suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon vammaisen henkilön kasvusta, kehityksestä sekä toimintakyvyn ja elämäntilanteiden muutoksista aiheutuvat seikat. Suunnitelma ja asiakkaan tarvitsemat tämän lain mukaiset palvelut on mahdollisuuksien mukaan sovitettava yhteen muiden sosiaalipalvelujen ja asiakkaan muiden suunnitelmien, palvelujen ja tukitoimien kanssa. Suunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön tuen tarpeissa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan. 11 Monialainen asiantuntemus Vammaisen henkilön palvelujen tarpeita arvioitaessa ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa on käytettävä henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden tarkoituksenmukaista asiantuntemusta ja osaamista. Myös muiden hallinnonalojen viranomaisten on osallistuttava vammaisen henkilön palvelutarpeiden arviointiin sekä palvelussuunnitelman laatimiseen, jos vammaisen henkilön palvelujen ja tukitoimien tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden järjestäminen sitä edellyttää. Vammaiselle henkilölle voidaan tehdä tämän lain mukaisten palvelujen tarpeen selvittämiseksi lääkärin tai muun asiantuntijan arvio, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi. 12 Päätöksenteko ja toimeenpano Kiireellisiä palveluja koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun hakemus on tullut vireille. Päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa tai toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen

5 5 peruste. Päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon, mitä edellä tässä luvussa säädetään palvelutarpeen arvioinnista ja palvelusuunnitelmasta. Jos henkilön palvelusuunnitelmaan kirjatusta palvelujen ja tukitoimien kokonaisuudesta poiketaan, on se perusteltava päätöksessä. 13 Vammaisen henkilön osallistuminen Asiakkaan osallistumisesta palvelujen tarpeen arviointiin sekä asiakassuunnitelman laatimiseen säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 8, 9 ja 10 :ssä (tai sosiaalihuoltolain x:ssä). Vammaisen henkilön osallistumisen tukemiseksi on lisäksi: 1) otettava huomioon vammaisen henkilön ikä, elämäntilanne kokonaisuudessaan sekä vammasta tai sairaudesta aiheutuvat toimintarajoitteet; 2) otettava huomioon vammaisen henkilön käyttämä kommunikointikeino tai käytettävä tarvittaessa tulkkauspalvelua; 3) neuvottava ja ohjattava vammaista henkilöä palvelujen tarpeen arviointiin liittyvien selvitysten sekä palvelujen saantiin liittyvien hakemusten tekemisessä. Vammaiselle henkilölle ja tarvittaessa hänen edustajalleen, omaiselleen tai muulle läheiselle on ilmoitettava palvelujen tarpeen arvioinnin sekä palvelujen saantia koskevien hakemusten käsittelyn vireille tulosta. Lisäksi sanotuille henkilöille on ilmoitettava hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika ja arvio siitä, milloin 12 :ssä tarkoitettu päätös tehdään. 3 luku Vammaisten henkilöiden osallisuutta turvaavat palvelut 14 Henkilökohtainen apu Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua silloin, kun hän välttämättä tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä. Henkilökohtaisella avulla vastataan vammaisen henkilön yksilöllisen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla avun tarpeisiin kotona ja kodin ulkopuolella: 1) päivittäisissä toimissa; 2) työssä ja opiskelussa tai muussa osallisuutta tukevassa toiminnassa; 3) vapaa-ajan toiminnoissa ja sosiaalisessa elämässä; ja 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 1 momentissa tarkoitetuissa toimissa. Henkilökohtainen apu on järjestettävä ja toteutettava siten, että se mahdollistaa vammaisen henkilön itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden sekä osallisuuden ja valinnanvapauden toteutumisen.

6 6 Henkilökohtaista apua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin vammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: 15 Henkilökohtaisen avun järjestäminen 1) korvaamalla vammaiselle henkilölle tai vammaisen lapsen henkilön huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset työnantajana toimimisesta aiheutuvat välttämättömät kulut; 2) antamalla vammaiselle henkilölle tai alaikäisen vammaisen henkilön huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle henkilökohtaisen avun hankkimista varten palvelusetelilaissa (569/2009) tarkoitetun palvelusetelin; 3) hankkimalla vammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avun palveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta; tai 4) järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Henkilökohtainen apu on järjestettävä vammaiselle henkilölle sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja voidaan yhdistellä niin, että kokonaisuus vastaa parhaiten vammaisen henkilön avun tarpeeseen ottaen huomioon vammaisen henkilön oma mielipide, elämäntilanne ja etu. Vammaista henkilöä on ohjattava henkilökohtaisen avun käyttämisessä. Edellä 1 momentin 1 kohdan mukaisen järjestämistavan edellytyksenä on, että vammainen henkilö tai vammaisen lapsen huoltaja tai muu laillinen edustaja antaa suostumuksensa työnantajana toimimiseen ja kykenee vastaamaan työnantajavelvoitteista. Vammaista henkilöä tai vammaisen lapsen puolesta työnantajana toimivaa huoltajaa tai muuta laillista edustajaa on ohjattava ja autettava työnantajan velvollisuuksien hoitamisessa. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä ole pidettävä vammaisen henkilön edun mukaisena. 16 Ohjaus ja valmennus Vammaisella henkilöllä on oikeus saada ohjausta ja valmennusta silloin, kun hänellä ei ole tavanomaisessa elämässä tarvittavia tiedollisia tai toiminnallisia taitoja. Ohjauksen ja valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea vammaisen henkilön omia voimavaroja sekä osallisuutta ja itsenäistä suoriutumista edistäviä taitoja.

7 7 Ohjaus ja valmennus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena valmennuksena tai ryhmävalmennuksena joko muiden palveluiden yhteydessä tai erillisenä palveluna. Ohjauksen ja valmennuksen määrä, kesto ja toteutustapa määräytyvät vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. 17 Asumisen tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada tavanomaisessa elämässä tarvitsemaansa apua tässä tai muussa laissa määriteltyjen palvelujen avulla, jotta hän voi asua tavallisessa asunnossa ja asuinympäristössä. Vammaisella henkilöllä on oikeus saada asunto ja asumiseen tarvittava riittävä apu sosiaalihuoltolain 22 :n 3-5 momentin mukaisena palveluasumisena, jos se on vammaisen henkilön edun mukaista. 18 Tuki esteettömän asunnon järjestämiseen (kesken) Vammaisella henkilöllä on oikeus saada kohtuullinen korvaus asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista, jos hän tarvitsee näitä toimenpiteitä liikkumisen tai muun itsenäinen suoriutumisen turvaamiseksi vakituisessa asunnossaan. Korvattavia muutostöitä ovat vammaisen henkilön esteettömän liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen turvaamiseksi tarvittavat välttämättömät muutostyöt henkilön vakituisessa asunnossa tai sen välittömässä läheisyydessä. Korvattavissa muutostöissä noudatetaan soveltuvin osin valtion asuntolainoituksessa käytettävää laatutasoa. Korvattavia asuntoon kuuluvia laitteita ja välineitä ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi. 19 Lapsen ja perheen palvelut Vammaisen lapsen palvelujen tarkoituksena on tukea lasta ikäkauden mukaisissa toiminnoissa sekä turvata lapsen asuminen oman perheensä kanssa ja edistää tämän lain 1 :n tarkoituksen toteutumista. Vammaisen lapsen perheen palvelujen tarkoituksena on tukea vanhempien, huoltajien tai muun lapsen huollosta vastaavan henkilön jaksamista ja perheen päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Palvelujen kokonaisuuden on turvattava lapsen etu sosiaalihuoltolain 32 :n mukaisesti. Sen lisäksi mitä sosiaalihuoltolain 3 luvussa säädetään, vammaisella lapsella on oikeus saada tämän lain mukaisia palveluja niihin tavanomaisen elämän toimintoihin, joita hänen ikäisensä lapset tekevät yleensä itsenäisesti.

8 8 Vammaisen lapsen vanhemmilla, huoltajilla tai muilla lapsen huollosta vastaavilla henkilöillä on oikeus saada sosiaalihuoltolain 3 luvun mukaisia palveluja sekä lyhytaikaista hoitoa vammaiselle lapselle, joka tarvitsee erityistä tai ikäisiinsä verrattuna enemmän apua tai huolenpitoa. Sen lisäksi mitä sosiaalihuoltolain 33 :ssä säädetään, vammaisella lapsella, hänen vanhemmillaan, huoltajilla tai muilla lapsen huollosta vastaavilla henkilöillä on oikeus saada apua palvelun hakemisessa. 20 Lapsen ja perheen palvelujen järjestäminen Vammaisen lapsen ja hänen perheensä palvelut on järjestettävä niin, että ne tukevat lapsen kehitystä ja itsenäistymistä sekä vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta vastaavien henkilöiden jaksamista. Palvelut on järjestettävä lapsen ja perheen omassa elin- ja toimintaympäristössä. Vammaisen lapsen ja hänen perheensä palvelut voidaan järjestää perhehoitona, jos lapsen asuminen oman perheen kanssa ei ole mahdollista tai lapsen edun mukaista. Jos perhehoidon järjestäminen ei ole mahdollista, lapsen palvelut on järjestettävä pienessä lapsille tarkoitetussa yksikössä. Lapsen asuessa erillään omasta perheestään, on lapsen yhteydenpitoa vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä tuettava. 21 Päiväaikainen toiminta Vammaisella henkilöllä on oikeus päiväaikaiseen toimintaan, jos hänen osallistumisensa tukemiseen ei voida vastata heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta (xx/20xx) annetulla lailla. Päiväaikaisen toiminnan tarkoituksena on turvata vammaiselle henkilölle osallistuminen säännölliseen ja mielekkääseen toimintaan, joka mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen. Päiväaikaista toimintaa on järjestettävä viitenä päivänä viikossa. Toimintaa voidaan järjestää harvemmin, jos se on vammaisen henkilön yksilöllinen avun tarve sekä elämäntilanne kokonaisuudessaan huomioon ottaen hänen etunsa mukaista. 22 Liikkumisen tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen tukea, jos hän välttämättä tarvitsee erityistä tukea liikkumisessa ja hänellä on kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Liikkumisen tuen palvelujen kokonaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa vammaisen henkilön tavanomaiseen elämään kuuluva liikkuminen, joka liittyy: 1) työssä käymiseen; 2) opiskeluun; 3) työelämävalmiuksia tai osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen; 4) päiväaikaiseen toimintaan; taikka

9 9 5) muuhun tarpeelliseen syyhyn. Edellä 2 momentin 1-3 kohtien mukaisia matkoja ovat työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (1153/2009) tarkoitetulla työssäkäyntialueella tapahtuvat matkat. Muun syyn vuoksi tarpeellisia matkoja ovat vammaisen henkilön asuinkunnan alueella tai toiminnallisilla alueella tapahtuvat matkat. Liikkumisen toiminnallista aluetta arvioitaessa on otettava huomioon vammaisen henkilön yksilöllinen liikkumisen tarve, palvelujen sijainti, julkisen joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet ja matkan toiminnallinen tarkoitus. Liikkumisen tuen kokonaisuuden järjestämiseksi vammaiselle henkilölle on tehtävä yksilöllinen selvitys liikkumisen tuen tarpeista palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. 23 Liikkumisen tuen järjestäminen Vammaisten henkilöiden liikkuminen toteutetaan ensisijaisesti osana esteetöntä ja toimivaa julkista joukkoliikennettä mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne. Julkisen joukkoliikenteen käyttöä on tarvittaessa tuettava ja täydennettävä muilla liikkumisen tuen palveluilla. Kunta voi järjestää liikkumisen tukea seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä: 1) yksilöllisillä kuljetuspalveluilla; 2) auton hankkimiseen liittyvällä tuella; 3) muulla taloudellisella tuella liikkumiseen; 4) saattajapalvelulla; tai 5) henkilökohtaisella avulla. Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu näihin kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. 24 Liikkumisen tukeen kuuluvat yksilölliset kuljetuspalvelut Tämän lain perusteella järjestettyjen yksilöllisten kuljetuspalvelujen määrällistä tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon liikkumisen kokonaisuuden tukemiseksi järjestetyt muut palvelut ja tukitoimet sekä henkilön mahdollisuus käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Edellä 22 :n 2 momentin 1-4 kohdissa tarkoitettuja matkoja on järjestettävä vammaisen henkilön tarpeen mukainen määrä. Muun syyn vuoksi tarpeellisia yksilöllisiä kuljetuspalveluja on järjestettävä vähintään 54 yhdensuuntaista matkaa kolmessa kuukaudessa, jos vammaisen henkilön liikkumista ei voida järjestää muulla tavalla.

10 10 Yksilölliseen kuljetuspalveluun oikeutettujen henkilöiden matkoja voidaan yhdistää toteutettavaksi samalla kulkuneuvolla. Matkojen yhdistely ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa palveluun oikeutetulle. Kunta voi järjestää yksilölliset kuljetuspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 :ssä tarkoitetulla tavalla taikka korvata vammaiselle henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 25 Taloudellinen tuki Vammaiselle henkilölle korvataan kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat muiden kuin terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden, laitteiden ja muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Korvausta suoritetaan vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä liikkumisessa, viestinnässä, päivittäisissä toimissa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden sekä muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet, ellei korvauksen korottamiselle tai alentamiselle ole vammaisen henkilön yksilöllinen avun tarve sekä elämäntilanne kokonaisuudessaan huomioon ottaen erityisiä perusteita. Kustannusten määrä arvioidaan aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen, laitteeseen tai muihin teknisiin ratkaisuihin tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita, laitteita ja muita teknisiä ratkaisuja korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi. Myönnettäessä vammaiselle henkilölle taloudellista tukea auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan otetaan korvausta määriteltäessä huomioon vammaisen henkilön liikkumisen tarve sekä mahdollisuus käyttää muita liikkumisen tuen toteuttamistapoja. Edellytyksenä auton tai muun liikkumisvälineen hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi on, että vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve tavanomaisen elämän toiminnoissa on jatkuvaluonteista. 26 Muut palvelut Vammaiselle henkilölle voidaan järjestää muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja.

11 11 5 Luku Muutoksenhaku 27 Muutoksenhaku. 28 Muutoksenhaku sosiaalilautakunnan päätökseen. 29 Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen. 6 Luku Muuta 30 Ulosmittauskielto. 31 Asetuksenantovaltuus. 31 Muut puuttuvat pykälät xx Voimaantulo. xx Kumottavat säännökset. xx Siirtymäsäännös.

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Asko

Lisätiedot

UUDISTUVA VAMMAISPALVELULAKI

UUDISTUVA VAMMAISPALVELULAKI UUDISTUVA VAMMAISPALVELULAKI Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 5.11.2018 Uudistuva vammaispalvelulaki / Sanna Ahola 1 VAMMAISPALVELUJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista 1 Luonnos 17.5.2017 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on: 1) toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta,

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Eija Koskela eija.koskela@uusikaupunk

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Riitta Jolanki riitta.jolanki@hiy.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Helsingin

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Jaana Pakarinen jaana.pakarinen@vates.fi

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Maria Ekroth maria.ekroth@reumaliitto.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pyry-Matti Niemelä pyry.niemela@iki.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Aino Närkki aino.narkki@hyvinvointial

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Päivi Niiranen-Linkama

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Satu Syrjälä satu.syrjala@avi.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Itä-Suomen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Päivi Varakas paivi.varakas@gmail.com

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus ja Rosendahl eija.o.rosendahl@oikeus.f

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Tanja

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

Asuminen ja uudistuva vammaispalvelulainsäädäntö. Palvelut yksilöllisen asumisen tukena THL, Helsinki Jaana Huhta, STM

Asuminen ja uudistuva vammaispalvelulainsäädäntö. Palvelut yksilöllisen asumisen tukena THL, Helsinki Jaana Huhta, STM Asuminen ja uudistuva vammaispalvelulainsäädäntö Palvelut yksilöllisen asumisen tukena THL, Helsinki 15.3. 2018 Jaana Huhta, STM Esityksen sisältö Uudistuksen lähtökohdat Keskeinen sisältö Asumisen tuen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

Kuljetuksesta liikkumiseen työkokous

Kuljetuksesta liikkumiseen työkokous Kuljetuksesta liikkumiseen 26.09.2016 työkokous Kuljetuspalvelut ja kuljetuspalveluiden muutokset ja muutosehdotukset Henkilöliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja vammaispalvelun kuljetuspalveluiden mahdollisuudet

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Lea Mäntyniemi lea.mantyniemi@finanssi

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti RITVA TILTTI ritva@tiltti.net Organisaatio, jota vastaus edustaa Tuusulan vammaispalvelu

Lisätiedot

1 :ssä säädetään lain läpileikkaavista periaatteista. Kattaako säännös vammaispalveluille asetetut tavoitteet?

1 :ssä säädetään lain läpileikkaavista periaatteista. Kattaako säännös vammaispalveluille asetetut tavoitteet? Lausuntopyyntökysely Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksen on: 1) toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta,

Lisätiedot

Vammaispalvelulaki uudistuu

Vammaispalvelulaki uudistuu 1 Uusi vammaispalvelulaki Selkokielinen teksti, 27.9.2018 Vammaispalvelulaki uudistuu Vammaispalvelulaki muuttuu. Vanha vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetään yhdeksi laiksi, joka koskee kaikkia

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Waltteri Siirala Waltteri.siirala@tyks.fi

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus sirkka Myllys sirkka.myllys@hotmail.co

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Virpi Paasisalo virpi.paasisalo@suomenki

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tuula Vilenius tuula.vilenius@oikeus.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.9.2016 Taltionumero 3790 Diaarinumero 1816/3/15 1 (8) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Timo Turunen timo.turunen@riihimaki.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Riihimäen

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

PARKANO-KIHNIÖ SOTE -YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

PARKANO-KIHNIÖ SOTE -YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Parkanon kaupunki Perusturvaosasto KULJETUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN PARKANO-KIHNIÖ SOTE -YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2018 ALKAEN (Petu yta 14.12.2017 ) KULJETUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN PARKANON-KIHNIÖN

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marja-Liisa Saarinen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Seija Aaltonen seija.aaltonen@kto-vs.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tanja Witick tanja.witick@soite.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Raija Hynynen Raija.Hynynen@ym.fi

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anita Lammassaari anita.lammassaari@lshp.f

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Jouni Nummi jouni.nummi@eskoo.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Eskoon sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna Palvelusuunnitelma vammaisen apuna TERVE-SOS 2009, 14.5.2009 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, vammaisasiamies/lakimies, Invalidiliitto ry. 1 Miten MEITÄ määritellään vammaisuuden kautta Historia, kulttuuriperinne

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea Mihin asioihin valmennusta ja tukea voi saada?

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Lausunto / Aspa-säätiö 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi * Jyrki Sukunimi * Pinomaa Sähköposti jyrki.pinomaa@aspa.fi Organisaatio, jota

Lisätiedot

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Sanna Ahola, erityisasiantuntija, OTK 8.12.2017 Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus / Sanna Ahola 1 Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tavoitteet Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, 8.2. 2018 Jaana Huhta, STM Esityksen sisältö Uudistuksen tausta ja lähtökohdat Keskeinen sisältö Jatkovalmistelun kärjet

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Uudistuva vammaislainsäädäntö Kuntaliitto Jaana Huhta, hallitusneuvos

Uudistuva vammaislainsäädäntö Kuntaliitto Jaana Huhta, hallitusneuvos 22.8.2018 Uudistuva vammaislainsäädäntö Kuntaliitto 20.8.2018 Jaana Huhta, hallitusneuvos ESITYKSEN TEEMAT Uudistuva lainsäädännön kokonaisuus Vammaispalvelut Asiakas- ja potilaslaki Asiakasmaksulainsäädäntö

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Kristiina Kananen kirjaamo@kainuu.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Kainuun

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Eva Siitonen eva.siitonen@tehy.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Sari Mehtälä sari.mehtala@valvira.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Sosiaali-

Lisätiedot

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Palvelusuunnitelma prosessina (laaja tulkinta) Palvelusuunnitelma lomakkeena tai sähköisenä järjestelmänä (suppea tulkinta) Ajattelutavan

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista LAUSUNTO Helsinki, 28.6.2017 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö (17.5.2017) STM090:00/2016 Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 17.3.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa Oikeus

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

IKÄLAIN SISÄLTÖ. Kela halli Yrjö Mattila

IKÄLAIN SISÄLTÖ. Kela halli Yrjö Mattila IKÄLAIN SISÄLTÖ Kela halli 16.5.2013 Yrjö Mattila Lain tarkoitus on.. Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta

Lisätiedot

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM Uudistuva vammaislainsäädäntö Helsinki 6.4.2017, STM Vammaislainsäädännön uudistaminen Pitkäaikainen hanke yhteensovittaa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki; kirjaukset useassa hallitusohjelmassa Kokonaisuudistus,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä

Lisätiedot