GRIFFON UNI-100 GT TIN DRUKDEKSEL 1L*8 L99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRIFFON UNI-100 GT TIN DRUKDEKSEL 1L*8 L99"

Transkriptio

1 Sivu: 1/9 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 1.1 Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.. Aineen / valmisteen käyttö Liima. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot. Valmistaja/toimittaja: Bison International Dr.A.F.Philipsstraat 9 NL-4462 EW Goes PO Box 160 NL-4460 AD Goes tel fax e mail: Tietoja antaa: Bison QESH. 1.4 Hätäpuhelinnumero: * 2 Vaaran yksilöinti. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus. Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. Eye Irrit. 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Carc. 2 H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä Merkinnät. Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.. Varoitusmerkit GHS02 GHS07 GHS08. Huomiosana Vaara. Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Tetrahydrofuraani. Vaaralausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.. Turvalausekkeet P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (jatkuu sivulla 2) FI 1/18

2 Sivu: 2/9 (jatkuu sivulla 1) P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä höyryn hengittämistä. P281 Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi. P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä Muut vaarat. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset. PBT: Ei voida käyttää.. vpvb: Ei voida käyttää. 3 Koostumus ja tiedot aineosista. 3.2 Seokset. Selostus: Liima. Sisältää vaarallisia aineita: CAS: EINECS: Reg.nr.: CAS: EINECS: Reg.nr.: Sykloheksanoni Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332 Tetrahydrofuraani Flam. Liq. 2, H225; Carc. 2, H351; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335. Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta % 25-50% 4 Ensiaputoimenpiteet. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus. Yleisohjeet: Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tästä syystä henkilöt on pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jälkeen.. Hengitettyä: Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystä, pidettävä lämpimänä. Oireiden jatkuessa pyydettävä lääkärin apua. Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.. Ihokosketuksessa: Aine ei yleensä ärsytä ihoa.. Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen.. Nieltyä: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 5 Palontorjuntatoimenpiteet. 5.1 Sammutusaineet. Sopivat sammutusaineet: Vesisumu Alkoholeihin tehoton vaahto (jatkuu sivulla 3) FI 2/18

3 Sivu: 3/9 (jatkuu sivulla 2) Kuivakemikaalisammutin Hiilidioksidi. Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Palontorjuntaa koskevat ohjeet. Erikoinen suojavarustus: Käytettävä hengityssuojainta.. Lisätiedot Tulelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön. 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä. 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin. Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho). Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta Viittaukset muihin kohtiin Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa Käsittely ja varastointi. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla. Huolehdittava tilojen hyvästä tuuletuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).. Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty. Vältettävä iskuja ja hankautumista Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet. Varastointi:. Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Säilytettävä viileässä paikassa.. Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.. Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina. Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. * 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet. Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta Valvontaa koskevat muuttujat. Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla. (jatkuu sivulla 4) FI 3/18

4 Sivu: 4/9 (jatkuu sivulla 3). Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin Altistumisen ehkäiseminen. Henkilökohtainen suojavarustus:. Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä. Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.. Hengityssuoja: Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa. Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain. Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain.. Lyhytaikaiseen käyttöön suositeltava suodatin: Suodin A. Käsisuojus: Käsineet/liuoteaineita kestävät Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.. Käsinemateriaali Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.. Käsinemateriaalin läpäisyaika Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.. Pitkäaikaiseen kosketukseen, joka kestää enintään 15 minuuttia, soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista: PVC- tai PE-muovista valmistetut käsineet. Silmäsuojus: Tiiviit suojalasit. Kehosuojus: Liuoteaineita kestävä suojavaatetus 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot. Yleiset ohjeet. Olomuoto: Muoto: Nestemäinen Väri: Tuotenimikkeen mukainen. Haju: Tyypillinen. Hajukynnys: Ei määrätty.. ph-arvo: Ei määrätty. (jatkuu sivulla 5) FI 4/18

5 Sivu: 5/9 (jatkuu sivulla 4). Tilanmuutos Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty. Kiehumispiste/kiehumisalue: 65 C. Leimahduspiste: < 0 C. Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei voida käyttää.. Syttymislämpötila: 230 C. Hajaantumislämpötila: Ei määrätty.. Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä.. Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.. Räjähdysrajat: Alempi: 1,3 Vol % Ylempi: 12,0 Vol %. Höyrypaine 20 C lämpötilassa: 200 hpa. Tiheys 20 C lämpötilassa: 1 g/cm³. Suhteellinen tiheys Ei määrätty.. Höyryn tiheys Ei määrätty.. Höyrystymisnopeus Ei määrätty.. Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.. Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei määrätty.. Viskositeetti: Dynaaminen 20 C lämpötilassa: 2100 mpas Kinemaattinen: Ei määrätty. Orgaaniset liuoteaineet: 78,7 % Kiinneainepitoisuus: 20,9 %. 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus. Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Vaaralliset hajoamistuotteet: Myrkyllisten pyrolyysiaineiden muodostumisvaara. 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. Välitön myrkyllisyys. Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot: Sykloheksanoni Oraali LD mg/kg (rat) (jatkuu sivulla 6) FI 5/18

6 Sivu: 6/9 (jatkuu sivulla 5) Dermaali LD mg/kg (rbt) Inhaloituna LC50/4 h 8000 mg/l (rat) Tetrahydrofuraani Oraali LD mg/kg (rat). Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ei ärsyttävää vaikutusta.. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ärsyttävä vaikutus.. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.. Toksikologisia lisätietoja: Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat: Haitallinen Ärsyttävä. CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Carc Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys. Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.. Ekologisia lisätietoja:. Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset. PBT: Ei voida käyttää.. vpvb: Ei voida käyttää Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät. Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.. Puhdistamattomat pakkaukset:. Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine. 14 Kuljetustiedot UN-numero. ADR,ADN, IMDG, IATA UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi. ADR/ADN 1133 LIIMAT, Erityismääräykset 640H. IMDG, IATA ADHESIVES (jatkuu sivulla 7) FI 6/18

7 Sivu: 7/ Kuljetuksen vaaraluokka. ADR/ADN (jatkuu sivulla 6). luokka 3 (F1) Palavat nesteet. Lipuke 3. IMDG, IATA. Class 3 Palavat nesteet. Label Pakkausryhmä. ADR,ADN, IMDG, IATA III Ympäristövaarat:. Marine pollutant: Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Palavat nesteet. Kemler-luku: 33. EMS-numero: F-E,S-D Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Ei voida käyttää.. Kuljetus/lisätietoja:. ADR/ADN. Rajoitetut määrät (LQ) 5L. Poikkeusmäärät (EQ) Koodi: E1 Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 1000 ml. Kuljetuskategoria 3. Tunnelirajoituskoodi: D/E. IMDG. Limited quantities (LQ) 5L. Excepted quantities (EQ) Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml. Huomautuksia: Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph UN "Model Regulation": UN1133, LIIMAT, Erityismääräykset 640H, 3, III (jatkuu sivulla 8) FI 7/18

8 Sivu: 8/9 * 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö. Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.. Varoitusmerkit (jatkuu sivulla 7) GHS02 GHS07 GHS08. Huomiosana Vaara. Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Tetrahydrofuraani. Vaaralausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.. Turvalausekkeet P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä höyryn hengittämistä. P281 Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi. P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä.. Direktiivi 2012/18/EU. Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisältäviä aineita ei ole lueteltu. Seveso-luokka P5c SYTTYVÄT NESTEET. Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset 5,000 t. Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset 50,000 t Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. 16 Muut tiedot Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.. Asiaankuuluvat lausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.. Näyttelyalue ohjelehti: QESH Department (jatkuu sivulla 9) FI 8/18

9 Sivu: 9/9. Yhteydenottohenkilö: Reach coördinator. Lyhenteet ja lyhytnimet: Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2 Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2 STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3. * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta (jatkuu sivulla 8) FI 9/18

10 DPD Declaration Sivu: 1/9 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 1.1 Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.. Aineen / valmisteen käyttö Liima. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot. Valmistaja/toimittaja: Bison International Dr.A.F.Philipsstraat 9 NL-4462 EW Goes PO Box 160 NL-4460 AD Goes tel fax e mail: Tietoja antaa: Bison QESH. 1.4 Hätäpuhelinnumero: * 2 Vaaran yksilöinti. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus. Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti Tarpeeton. Xn; Haitallinen R20-40: Terveydelle haitallista hengitettynä. Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. Xi; Ärsyttävä R36/37: Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. F; Helposti syttyvä R11: Helposti syttyvää.. Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: Tuote on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen luokitusdirektiivi EU:n valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti.. Luokitusjärjestelmä: Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä saaduilla tiedoilla Merkinnät. EU-direktiivien mukainen merkintä: Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti.. Tuotteen tunnuskirjain ja vaaramerkintä: Xn Haitallinen F Helposti syttyvä (jatkuu sivulla 2) FI-D 10/18

11 Sivu: 2/9 DPD Declaration (jatkuu sivulla 1). Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Tetrahydrofuraani Sykloheksanoni. R-säännökset: 11 Helposti syttyvää. 20 Terveydelle haitallista hengitettynä. 36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. 40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.. S-säännökset: 16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. 23 Höyryä ei saa hengittää. 25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin. 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Muut vaarat. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset. PBT: Ei voida käyttää.. vpvb: Ei voida käyttää. 3 Koostumus ja tiedot aineosista. 3.2 Seokset. Selostus: Liima. Sisältää vaarallisia aineita: CAS: EINECS: Reg.nr.: CAS: EINECS: Reg.nr.: Sykloheksanoni Xn R20 R10 Tetrahydrofuraani Xn R40; Xi R36/37; F R11 R19. Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta % 25-50% 4 Ensiaputoimenpiteet. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus. Yleisohjeet: Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tästä syystä henkilöt on pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jälkeen.. Hengitettyä: Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystä, pidettävä lämpimänä. Oireiden jatkuessa pyydettävä lääkärin apua. Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.. Ihokosketuksessa: Aine ei yleensä ärsytä ihoa.. Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen.. Nieltyä: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. (jatkuu sivulla 3) FI-D 11/18

12 Sivu: 3/9 DPD Declaration (jatkuu sivulla 2). 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 5 Palontorjuntatoimenpiteet. 5.1 Sammutusaineet. Sopivat sammutusaineet: Vesisumu Alkoholeihin tehoton vaahto Kuivakemikaalisammutin Hiilidioksidi. Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Palontorjuntaa koskevat ohjeet. Erikoinen suojavarustus: Käytettävä hengityssuojainta.. Lisätiedot Tulelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön. 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä. 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin. Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho). Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta Viittaukset muihin kohtiin Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa Käsittely ja varastointi. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla. Huolehdittava tilojen hyvästä tuuletuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).. Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty. Vältettävä iskuja ja hankautumista Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet. Varastointi:. Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Säilytettävä viileässä paikassa.. Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.. Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina. Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa. (jatkuu sivulla 4) FI-D 12/18

13 Sivu: 4/9 DPD Declaration. 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. * 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet (jatkuu sivulla 3). Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta Valvontaa koskevat muuttujat. Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.. Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin Altistumisen ehkäiseminen. Henkilökohtainen suojavarustus:. Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä. Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.. Hengityssuoja: Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa. Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain. Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain.. Lyhytaikaiseen käyttöön suositeltava suodatin: Suodin A. Käsisuojus: Käsineet/liuoteaineita kestävät Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.. Käsinemateriaali Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.. Käsinemateriaalin läpäisyaika Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.. Pitkäaikaiseen kosketukseen, joka kestää enintään 15 minuuttia, soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista: PVC- tai PE-muovista valmistetut käsineet. Silmäsuojus: Tiiviit suojalasit. Kehosuojus: Liuoteaineita kestävä suojavaatetus (jatkuu sivulla 5) FI-D 13/18

14 Sivu: 5/9 DPD Declaration (jatkuu sivulla 4) 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot. Yleiset ohjeet. Olomuoto: Muoto: Nestemäinen Väri: Tuotenimikkeen mukainen. Haju: Tyypillinen. Hajukynnys: Ei määrätty.. ph-arvo: Ei määrätty.. Tilanmuutos Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty. Kiehumispiste/kiehumisalue: 65 C. Leimahduspiste: < 0 C. Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei voida käyttää.. Syttymislämpötila: 230 C. Hajaantumislämpötila: Ei määrätty.. Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä.. Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.. Räjähdysrajat: Alempi: 1,3 Vol % Ylempi: 12,0 Vol %. Höyrypaine 20 C lämpötilassa: 200 hpa. Tiheys 20 C lämpötilassa: 1 g/cm³. Suhteellinen tiheys Ei määrätty.. Höyryn tiheys Ei määrätty.. Höyrystymisnopeus Ei määrätty.. Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.. Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei määrätty.. Viskositeetti: Dynaaminen 20 C lämpötilassa: 2100 mpas Kinemaattinen: Ei määrätty. Orgaaniset liuoteaineet: 78,7 % Kiinneainepitoisuus: 20,9 %. 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus. Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. (jatkuu sivulla 6) FI-D 14/18

15 Sivu: 6/9 DPD Declaration (jatkuu sivulla 5) Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Vaaralliset hajoamistuotteet: Myrkyllisten pyrolyysiaineiden muodostumisvaara. 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. Välitön myrkyllisyys. Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot: Sykloheksanoni Oraali LD mg/kg (rat) Dermaali LD mg/kg (rbt) Inhaloituna LC50/4 h 8000 mg/l (rat) Tetrahydrofuraani Oraali LD mg/kg (rat). Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ei ärsyttävää vaikutusta.. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ärsyttävä vaikutus.. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.. Toksikologisia lisätietoja: Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat: Haitallinen Ärsyttävä 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys. Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.. Ekologisia lisätietoja:. Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset. PBT: Ei voida käyttää.. vpvb: Ei voida käyttää Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät. Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.. Puhdistamattomat pakkaukset:. Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine. (jatkuu sivulla 7) FI-D 15/18

16 Sivu: 7/9 DPD Declaration (jatkuu sivulla 6) 14 Kuljetustiedot UN-numero. ADR,ADN, IMDG, IATA UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi. ADR/ADN 1133 LIIMAT, Erityismääräykset 640H. IMDG, IATA ADHESIVES Kuljetuksen vaaraluokka. ADR/ADN. luokka 3 (F1) Palavat nesteet. Lipuke 3. IMDG, IATA. Class 3 Palavat nesteet. Label Pakkausryhmä. ADR,ADN, IMDG, IATA III Ympäristövaarat:. Marine pollutant: Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Palavat nesteet. Kemler-luku: 33. EMS-numero: F-E,S-D Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Ei voida käyttää.. Kuljetus/lisätietoja:. ADR/ADN. Rajoitetut määrät (LQ) 5L. Poikkeusmäärät (EQ) Koodi: E1 Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 1000 ml. Kuljetuskategoria 3. Tunnelirajoituskoodi: D/E. IMDG. Limited quantities (LQ) 5L. Excepted quantities (EQ) Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml. Huomautuksia: Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. (jatkuu sivulla 8) 16/18 FI-D

17 Sivu: 8/9 DPD Declaration (jatkuu sivulla 7). See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph * 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö. EU-direktiivien mukainen merkintä: Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti.. Tuotteen tunnuskirjain ja vaaramerkintä: Xn Haitallinen F Helposti syttyvä. Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Tetrahydrofuraani Sykloheksanoni. R-säännökset: 11 Helposti syttyvää. 20 Terveydelle haitallista hengitettynä. 36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. 40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.. S-säännökset: 16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. 23 Höyryä ei saa hengittää. 25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin. 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.. Direktiivi 2012/18/EU. Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisältäviä aineita ei ole lueteltu. Seveso-luokka P5c SYTTYVÄT NESTEET. Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset 5,000 t. Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset 50,000 t Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. 16 Muut tiedot Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.. Asiaankuuluvat lausekkeet R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R19 Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.. Näyttelyalue ohjelehti: QESH Department (jatkuu sivulla 9) FI-D 17/18

18 Sivu: 9/9 DPD Declaration. Yhteydenottohenkilö: Reach coördinator. * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta (jatkuu sivulla 8) FI-D 18/18