Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen"

Transkriptio

1 Sivu: 1 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttöala SU3 Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa SU22 Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset) Tuoteluokka PC8 Eliöntorjuntatuotteet (kuten desinfiointiaineet ja tuholaistorjunta) Prosessiluokka PROC1 Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC8b Aineen tai valmisteen siirtäminen (panostus/tyhjennys) astioihin/ isoihin säiliöihin tai astioista/isoista säiliöistä erillisissä tiloissa Aineen / valmisteen käyttö Biosidi 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja/toimittaja: ZEP Industries BV Vierlinghweg PN Bergen op Zoom The Netherlands Tel: (NL) (B) Fax:(NL) (B) Maahantuonti ja markkinointi: ZEP NLAND OY, y-tunnus Erottajankatu 4 C, Helsinki puh Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus puh tai Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti C; Syövyttävä R34: Syövyttävää. O; Hapettava R8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. (jatkuu sivulla 2)

2 Sivu: 2 (jatkuu sivulla 1) Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: Tuote on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen luokitusdirektiivi EU: n valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti. Luokitusjärjestelmä: Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä saaduilla tiedoilla. 2.2 Merkinnät EU-direktiivien mukainen merkintä: Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti. Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä. Tuotteen tunnuskirjain ja vaaramerkintä: C Syövyttävä O Hapettava Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Vetyperoksidiliuos Etikkahappo peretikkahappo R-säännökset: 8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. 34 Syövyttävää. S-säännökset: 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 3/7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa. 13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. 14 Pidettävä loitolla pelkisteistä, raskasmetalliyhdisteistä, hapoista ja alkaaleista 23 Höyryä ei saa hengittää. 23 Aerosolia ei saa hengittää. 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien-tai kasvonsuojainta. 45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etiket-tiä, mikäli mahdollista). 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 2.3 Muut vaarat Tuote ei todistettavasti sisällä orgaanisesti sidottuja halogeeniyhdisteitä (AOX), nitraatteja, raskasmetalliyhdisteitä eikä formaldehydiä. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää. * 3 Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita. Sisältää vaarallisia aineita: CAS: Vetyperoksidiliuos EINECS: C R35 Xn R20/22 O R8 R5 Ox. Liq. 1, H271 Skin Corr. 1A, H314 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H % (jatkuu sivulla 3)

3 Sivu: 3 CAS: Etikkahappo EINECS: C R35 R10 Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 CAS: peretikkahappo EINECS: C R35 Xn R20/21/22 O R7 N R50 R10 Flam. Liq. 3, H226; Org. Perox. CD, H242 Skin Corr. 1A, H314 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332 Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16. (jatkuu sivulla 2) 10-25% 5-10% * 4 Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Hengitettyä: Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään. Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Saatettava lääkärin hoitoon. Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja käännytään lääkärin puoleen. Nieltyä: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon. Juotava runsaasti vettä ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. * 5 Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimepiteet ympäristöä vastaavasti. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erikoinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Ohennettava runsaalla vedellä. Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho). Käytettävä neutralointiaineitta. Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13. (jatkuu sivulla 4)

4 Sivu: 4 (jatkuu sivulla 3) * 7 Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla. Vältettävä aerosolin muodostusta. Saadaan käyttää ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla. Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi: Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia. Yhteisvarastointiohjeet: Ei saa varastoida yhdessä pelkistinten, raskasmetalliyhdisteiden, happojen ja alkaalien kanssa. Ei saa varastoida yhdessä alkaalien (lipeiden) kanssa. Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina. 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. * 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Vetyperoksidiliuos (10-25%) HTP (SF) Lyhytaikaisarvo: 4,2 mg/m³, 3 ppm Pitkäaikaisarvo: 1,4 mg/m³, 1 ppm Etikkahappo (10-25%) HTP (SF) Lyhytaikaisarvo: 25 mg/m³, 10 ppm Pitkäaikaisarvo: 13 mg/m³, 5 ppm IOELV (EU) 25 mg/m³, 10 ppm peretikkahappo (5-10%) HTP (SF) Lyhytaikaisarvo: 1,5 mg/m³, 0,5 ppm Pitkäaikaisarvo: 0,6 mg/m³, 0,2 ppm Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtainen suojavarustus: Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin. Hengityssuoja: Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain. Käsisuojus: Suojakäsineet Kumikäsineet Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. Käsinemateriaali Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä. Kumikäsineet (jatkuu sivulla 5)

5 Sivu: 5 Käsinemateriaalin läpäisyaika Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. Läpäisyaikojen arvoja, jotka vastaavat EN 374 osa III vaatimuksia, ei ole saatu käytännön olosuhteissa. Käyttöajaksi suositellaan sen vuoksi enintään 50 % läpäisyajasta. Soveltumattomia ovat suojakäsineet seuraavista materiaaleista: Vahvasta materiaalista valmistetut käsineet Silmäsuojus: (jatkuu sivulla 4) Tiiviit suojalasit Kehosuojus: Happoja kestävä suojavaatetus * 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset ohjeet Olomuoto: Muoto: Nestemäinen Väri: Väritön Haju: Pistävä, ärsyttää kyyneliin Hajukynnys: Ei määrätty. ph-arvo 20 C lämpötilassa: 0,9 Tilanmuutos Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty. Kiehumispiste/kiehumisalue: 105 C Leimahduspiste: > 100 C Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei voida käyttää. Syttymislämpötila: 485 C Hajaantumislämpötila: Ei määrätty. Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä. Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. Räjähdysrajat: Alempi: 4,0 Vol % Ylempi: 17,0 Vol % Höyrypaine 20 C lämpötilassa: 23 hpa Tiheys 20 C lämpötilassa: 1,09 g/cm³ Suhteellinen tiheys Ei määrätty. Höyryn tiheys Ei määrätty. Höyrystymisnopeus Ei määrätty. Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Täydellisesti sekoittuva. Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei määrätty. Viskositeetti: Dynaaminen: Kinemaattinen: Ei määrätty. Ei määrätty. Liuoteainepitoisuus: Orgaaniset liuoteaineet: 10,1 % 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. * 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reagoi alkalien (lipeiden) kanssa. (jatkuu sivulla 6)

6 Sivu: Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita. (jatkuu sivulla 5) 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Akuutti myrkyllisyys: Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot: Vetyperoksidiliuos Oraali Dermaali Inhaloituna LC50 / 4 h EC 50 / 48 h LC50 / 96 h Etikkahappo Oraali Dermaali Inhaloituna LC50 / 4 h EC50 / 24 h LC50 / 96 h peretikkahappo Oraali Dermaali EC 50 / 48 h LC50 / 96 h mg/kg (Rotta) 4060 mg/kg (Rotta) >2000 mg/kg (Kani) 2 mg/ltr (Rotta) 2,4 mg/ltr (Daphnia magna (Vesikirppu)) (35 % Active) 26,7 mg/ltr (Lepomis Macrochirus(Isoaurinkoahven) ) 22 mg/ltr (Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)) 16,4 mg/ltr (Pimephales promelas(rasvapäämutu)) (35 % active) 3310 mg/kg (Rotta) (100%) 1112 mg/kg (Kani) (80%) 40 mg/ltr (Rotta) (100%) 95 mg/ltr (Daphnia magna (Vesikirppu)) (80% active) 75 mg/ltr (Lepomis Macrochirus (Isoaurinkoahven)) (80% active) 3622 mg/kg (Rotta) (5,6%) >12000 mg/kg (Rotta) (2%) 1,1 mg/ltr (Daphnia magna (Vesikirppu)) ((4.5% active)) 1,6 mg/ltr (Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)) (5,2%) Ensisijainen ärsyttävä vaikutus: iholla: Syövyttävä vaikutus ihoon ja limakalvoihin. silmiin: Voimakas syövyttävä vaikutus. Herkistymistä: Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta. Toksikologisia lisätietoja: Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat: Syövyttävä Aineen nieleminen syövyttää voimakkaasti suuta ja nielua; lisäksi se voi haavoittaa ruokatorvea ja vatsaa. * 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. Lisätietoja: Aine on biologisesti hajotettavissa Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. Ekologisia lisätietoja: Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistöä vaarantava Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön. Ei saa päästää ohentamatta tai neutraloimatta viemäriin eikä vedenottoaltaaseen. Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään. Tensidit ovat pesu- ja puhdistusainelain RVO vaatimusten mukaisesti keskimäärin vähintään 90% hajoavia. (jatkuu sivulla 7)

7 Sivu: 7 (jatkuu sivulla 6) Isompien määrien huuhtominen viemäristöön tai vesistöön voi aiheuttaa ph-arvon laskemisen. Alhainen ph-arvo vahingoittaa vesieliöitä. Käyttötiivisteen ohentaminen nostaa ph-arvoa huomattavasti niin, että tuotteen käytön jälkeen viemäristöön huuhdottavalla jätevedellä on vain heikosti haitallinen vaikutus vesistöihin PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön. Puhdistamattomat pakkaukset: Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. 14 Kuljetustiedot 14.1 UN-numero ADR, IMDG, IATA UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR 3149 VETYPEROKSIDIN JA PERETIKKAHAPON SEOS, STABILOITU IMDG, IATA HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR luokka 5.1 (OC1) Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet Lipuke IMDG, IATA Class 5.1 Oxidising substances. Label Pakkausryhmä ADR, IMDG, IATA II 14.5 Ympäristövaarat: Marine pollutant: Ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet Kemler-luku: 58 EMS-numero: F-A,S-Q Segregation groups Peroxides, acids 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Kuljetus/lisätietoja: ADR Rajoitetut määrät (LQ) 1L Kuljetuskategoria 2 Ei voida käyttää. (jatkuu sivulla 8)

8 Sivu: 8 Tunnelirajoituskoodi: E (jatkuu sivulla 7) * 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-direktiivien mukainen merkintä: Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti. Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä. Tuotteen tunnuskirjain ja vaaramerkintä: C Syövyttävä O Hapettava Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Vetyperoksidiliuos Etikkahappo peretikkahappo R-säännökset: 8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. 34 Syövyttävää. S-säännökset: 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 3/7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa. 13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. 14 Pidettävä loitolla pelkisteistä, raskasmetalliyhdisteistä, hapoista ja alkaaleista 23 Höyryä ei saa hengittää. 23 Aerosolia ei saa hengittää. 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien-tai kasvonsuojainta. 45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etiket-tiä, mikäli mahdollista). 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Kansalliset määräykset: Tekniset ohjeet ilma: Luokka osuus % II Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettä vaarantava Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. 16 Muut tiedot Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Asiaankuuluvat lausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. H242 Palovaarallinen kuumennettaessa. H271 Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava. H302 Haitallista nieltynä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H332 Haitallista hengitettynä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R10 Syttyvää. R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R5 Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa. (jatkuu sivulla 9)

9 Sivu: 9 R50 R7 R8 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aiheuttaa tulipalon vaaran. Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. Alkuperäinen käyttöturvallisuustiedote: ZEP Industries BV Lisätietoja antaa: ZEP NLAND OY (jatkuu sivulla 8) * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta