Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- 70 MÄÄRÄYKSIKSI 41 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNE- 73 TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 42 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA JÄTEHUOLTORAPORTTI KAAVATIEDEN PERUSKORJAAMINEN, PÄÄLLYSTÄMINEN 81 JA VALAISEMINEN KUNNANVIRASTOTALON ILMANVAIHDON JA VESIKATON 82 SUUNNITTELU / SANEERAUSTOIMENPITEET 46 KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOTYÖT / TARJOUSTEN KÄ- 83 SITTELY 47 KIRKONKYLÄN KAAVAKARTAN PÄIVITTÄMINEN ERKKI TUOMAISEN SIIRTYMINEN OSA-AIKATYÖHÖN TEKNISEN TOIMEN KUNNANRAKENNUSMESTARIN VIRAN 87 TÄYTTÄMINEN 50 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MAALIS-HUH- 88 TIKUU ILMOITUSASIAT JÄTEMAKSUTAKSA VARKAUDEN KAUPUNGISSA SEKÄ HEINÄVEDEN, JOROISTEN, JUVAN JA LEPPÄVIRRAN KUNNISSA ALKAEN 91

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikkonen Osmo 17:00-19:15 puheenjohtaja Luostarinen Tiina 17:00-19:15 varapuheenjohtaja Asikainen Lassi 17:00-19:15 jäsen Karvinen Anne 17:00-19:15 jäsen Kinnunen Torsti 17:00-19:15 jäsen Korpela Sari 17:00-19:15 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:15 jäsen Pesu Jussi 17:00-19:15 jäsen Sallinen Minna 17:00-19:15 jäsen Kainulainen Eila 17:10-17:40 ympäristönsuojelupäällikkö POISSA Gustafsson Auvo khall puheenjohtaja Tilus Riitta A kunnanjohtaja MUU Räsänen Mauno 17:00-19:15 khall edustaja Korhonen Jouko 17:00-19:15 tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Lassi Asikainen ja Anne Karvinen Valittiin Lassi Asikainen ja Anne Karvinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Osmo Mikkonen Pöytäkirjanpitäjä Jouko Korhonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.2010 Allekirjoitukset Lassi Asikainen Anne Karvinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastolla klo

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDENTÄMINEN TELA 39 Valmistelija: rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, puh tai Rakennustarkastajan ehdotus: Haja-asutusalueen osoitejärjestelmään esitetään lisättäväksi seuraavat uudet tiet Kuikkajoentie Palorannantie Tukkitaipaleentie Vartiolantie Särkilammentie Kunta hankkii tarvittavat tiennimikilvet. Esityslistan liitteinä 39 /1-2 kartat uusien teiden sijainnista. Teknjoht: Lautakunta päättää, että 1. uudet tiet lisätään osoitejärjestelmään. 2. kunta hankkii tarvittavat tiennimikilvet. Hyväksyttiin.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIKSI TELA 40 Kesk-Savon Ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla kunnanvaltuusto voi antaa ympärisymplk 29 tönsuojelulain toimeenpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ym päris tön suojelu lain mukaan luvanvaraista toimintaa taikka 61, 62 tai 78 : mu kaan ilmoi tusvelvollista toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea 1) toimia rajoituksia tai rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaiku tuksia: 2)erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa, 3)toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ul kopuolella; 4)alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden joh taminen maa han, vesistöön tai ve silain 1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan; 5)vyöhykkeitä tai alueita, joilla lannan tai lannoitteiden sekä maataloudessa käytettä vien haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6)valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista, sekä 7)vesien tilan paranemista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä an netun lain(1299/2004) mu kaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Ympäristönsuojelumääräyksiin voidaan ottaa ns. hajajätevesiasetuksen (Vna 542/2003) soveltamis alaan kuuluvia mää räyksiä jätevesien käsittelyvaatimuksista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein. Keski-Savon kuntien ympäristösihteerit ovat yhteistyössä valmistelleet kuntiensa ympä ristönsuojelu määräyksiä. Määräyksistä on py rit ty tekemään mahdollisim man yhtene väiset, mutta koska ympäristönsuojelulain mu kaan kunnan omat pai kalliset olo suh teet tulee huo mioida määräyksissä, ai van samanlaisia mää räyk siä ei ole voitu laa tia. Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista on asianomaiselle alueelliselle ELY- keskukselle (ent. ympäristökeskukselle sekä työvoimaja elinkeinokes kukselle) annet tava ti laisuus lau sun non anta mi seen. Lopullisesti Hei näveden kun nan ym päris tönsuojelu määräykset an taa Heinäveden kunnanvaltuusto. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta tulee kuuluttaa ja tiedottaa kuntalaisille mahdollisimman avoimesti sekä tarjota heille mahdollisuus ja keinot osallistua määräys ten valmisteluun. Esityslistan liitteenä 9 on ehdotus Heinäveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi perusteluineen. Valmistelija ja lisätietoja: Eila Kainulainen, p

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Päätösehdotus: Keski-Savon ympäristölautakunta asettaa näh täville ehdotuk sen Heinäveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi. Keski Savon ympäristölautakunta pyytää lausunnon ehdotuksesta Heinäveden kunnan ympäristön suojelumääräyksiksi seuraa vilta ta hoilta: Heinäveden kun nan tekninen lautakun ta, yh teistoi min ta-alueen kunnat, Etelä- Savon ELY- keskus ja Ete lä-sa von pelastuslaitos. Hyväksyttiin yksimielisesti Tela 40 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai ja ympäristönsuojelupäällikkö Eila Kainulainen tai Keski-Savon ympäristölautakunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa ehdotuksesta Heinäveden kunnan ympäris tömääräyk siksi. Määräykset on laadittu yhteistyössä ja mahdollisimman paljon samankaltaisiksi Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien sekä Leppä virran kunnan kanssa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat nähtävillä Heinäveden kunnanvirastolla teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kunnannettisivuilla Lausunto pyydetään toimittamaan Keski-Savon ympäristölaukunnalle mennessä osoitteella Keski-Savon ympäristölautakunta. Lausunto voidaan lähettää myös sähköisesti osoitteeseen: Esityslistan liitteenä 40 /1 Ehdotus Heinäveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ympäristönsuojelupäällikkö Eila Kainulainen on kokouksessa läsnä esi esittelässä asiaa. Teknjoht: Lautakunta pitää hyvänä, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein. Lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa suunniteltujen Heinäveden ympäristönsuojelumääräysten suhteen. Hyväksyttiin. Liitteenä 40 /1 Ehdotus Heinäveden kunnan ym pä ris tönsuojelumääräyksiksi.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin asialistasta poiketen ensimmäisenä. Eila Kainulainen oli esittelemässä asiaa kello

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Varkaus - Pieksämäki - seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueelle. Suunnitelmassa on määritetty yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista koskevat periaatteet sekä niiden ja kuntakohtaisten erityispiiteiden ohjaamina tarkemmin kuntakohtaiset liikenneympäristön parantamissuunnitelmat sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat. Lisäksi suunnitelmassa on määritetty kuntakohtaiset kevyen liikenteen laatukäytävät. Kuntakohtaiset liikennenympäristön parantamistoimenpiteet on jaettu pieniin pikatoimenpiteisiin, varsinaisiin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin sekä suurempiin ns. erillishankkeisiin. Toimenpiteiden toteuttaminen on vaiheistettu pikatoimenpiteiden ohella kolmeen ohjeelliseen kiireeellisyuysluokkaan; vuosina ja sekä vuoden 2018 jälkeen toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteistä on esitetty raportissa lyhyet yleiskuvaukset sekä tarkemmat, helposti päivitettävissä olevat toimenpidekartat ja -taulukot. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat on laadittu Varkauteen, Pieksämäelle, Leppävirralle ja Heinävedelle. Joroisten osalta toimintasuunnitelmat on laadittu vuonna 2007 yhdessä Rantasalmen ja Juvan kuntien kanssa eikä niitä uusittu tämän työn yhteydessä. Suunnitelmat laadittiin muutoin kuntakohtaisesti kaikkiin hallintokuntiin. Lisäksi määriteltiin kuntakohtaisten liikenneturvallisuustyöryhmien toimintamallit ja ryhmien tehtävät. Rapostissa on esitetty myös liikenneturvallisuustyön seurannan toimintatavat. Raportin lisäksi työstä on laadittu aikaisempaa laajempi sähköinen oheisaineisto. Aineistossa on esitetty raporttia tarkemmin kuntakohtaiset aineistot. Suunnitelma on laadittu edellä mainittujen kuntien sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) yhteistyönä. Lisäksi työhön ovat osallistuneet mm. poliisin ja Liikenneturvan asiantuntijat. Suunnitelmien laatimista ohjanneeseen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Pohjois-Savon ELY; Esko Tolvanen, Paavo Kosunen ja Matti Oinas, Kaakkois-Suomen ELY; Jussi Pitkälahti, Heinäveden kunta; Jouko Korhonen, Joroisten kunta; Merja Koivula-Laukka, Leppävirran kunta; Juha Laitinen, Pieksämäen kaupunki; Tapani Mähönen, Varkauden kaupunki; Jani Viljakainen, Liikenneturva Mikkeli; Reijo Tarkiainen sekä Pohjois-Savon poliisilaitos; Jyrki Haapala. Suunnitelman on laatinut edellä mainittujen kuntien sekä Pohjois-Savon ELY:n toimeksiannosta Sito-Kuopio Oy Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon: 1. Suunnitelman lähtökohdat; suunnittelualue ja suhde liikennejärjestelmään, elinkeinorakenne, työssä käynti ja palvelujen saatavuus, maankäyttö ja kaavoitus, nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Liikenneturvallisuuden nykytilanne; liikenneonnettomuudet ja onnettomuustilastot, liikenneturvallisuuskyselyt 3. Seudun liikenneturvallisuustavoitteet; valtakunnalliset ja entisen Itä-Suomen läänin tavoitteet sekä liikenneturvallisuustavoitteet Varkaus-Pieksämäki -seudulla 4. Liikenneympäristön parantamistavoitteet; suunnittelun lähtökohdat, seudulle yhteiset periaatteet, valtatie 5 ja 23, Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi sekä toimenpideohjelmat ja vaikutukset 5. Kevyen liikenteen laatukäytävät; laatukäytävien muodostamisperiaatteet, kevyen liikenteen laatukäytävät kunnittain 6. Esteettömyys; nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä seudulle yhteiset kehttämisperiaatteet 7. Liikenneturvallisuustyön kehittäminen; yhteistyön kehttäminen, liikenneturvallisuustyöryhmät ja ryhmien toimintamalli, työpaikkahaastattelut, toimintasuunnitelmat, yhteistyökumppanit sekä liikenneturvallisuuden seuranta 8. Jatkotoimenpiteet; suunnitelmien käsittely ja jatkosuunnittelu Liikenneturvallisuustavoitteeksi on sovittu Varkaus-Pieksämäki -seudulla mm. seuraavaa > Kunnissa aloitetaan tai jatketaan nykyisten liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaa ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaa. Aloitetaan kuusien toimintasuunnitelmien toteuttaminen. > Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin että asennekasvatuksen keinoin. > Parannetaan lähiliikkumisympäristöjen turvallisuutta (omatoimisen liikkumisen turvaaminen). > Parannetaan koulureittien ja koulujen lähiympäristöjen turvallisuutta. > Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteistöjä mukaan liikenneturvallisuustyöhön. > Lisätään turvavälineiden, erityisesti pyöräkypärien, käyttöä. Liikenneympäristön parantamistavoitteista koskien mm. Heinävettä > Kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien, aloitteiden, asukkailta saatujen palautteiden sekä maastokäyntien perusteella esiim nousseet ongelmakohteet ovat toimineet lähtökohtana liikenneympäristön parnatamistoimenpiteiden suunnittelussa. > Seudulliset yhteiset periaatteet; nopeusrajoitusjärjestelmä, asuntoalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt, hidasteiden käyttöperiaatteet, nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset, suojateiden havaittavuus, yksityisliittymien näkemäraivaukset maanteiden varsilla sekä ratojen tasoristeyksissä, mopoilu kevyenliikenteen väylillä, Lapsia -liikennemerkkien tarkistaminen, moottorikelkkareittien ylityskohdat sekä maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen sekä hajarakentamisen hallinta. > mm. valtatie 23: Valtatie 23 on kaikkien viiden kunnan alueelle. Valtateille esitetyt toimenpiteet on määritelty seudulla kokonaisuutena yli kuntarajojen. Järeämmät valtatiehankkeet etenevät toteutukseen valtakunnallisten rahoituspäätösten kautta. Keskeiset ns. suuret valtatiehankkeet ovat: Valtatie 5 Valtatie 23/ vaikutusalueena mm. Heinävesi - Välin Varkaus-Viinijärvi parantaminen (ohituskaistojen toteuttaminen, tiegeometrian parantaminen, liittymäjärjestelyt ja Karvion kohdan parantaminen). Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti välille Varkaus-Karvio.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Valtatien 23 Naiskankaan liittymän parantaminen (kauppakeskus), Pieksämäki - Valtatien 23 muuttaminen pääsuunnaksi Pieksämäen kohdan liittymissä - Valtatien 23 siirtäminen uuteen paikkaan Varkauden keskustan kohdalla (ns. keskustan ohitustie, varauduttu myös maakuntakaavassa) - Valtatien 23 Mustikkatien eritasoliittymä, Varkaus. Lisäksi valtatien 23 yhteysväliselvityksessä oli esitetty väleille Hankasalmi- Pieksämäki ja Pieksämäki-Varkaus suurelta osin pieniä liittymien parantamistoimenpiteitä sekä Pieksämäen itäpuolelle myös valaistus- ja kevyen liikenteen väylähankkeita. Ko. toimenpiteet on esitetty jäljempänä. Suurten valtatiehankkeiden ohella on valtateille määritelty myös pienempiä toimenpiteitä. Toimenpiteet on esitetty kuntakohtaisilla toimenpidekartoilla ja taulukoissa. Pieniksi parantamistoimenpiteiksi esitetään seuraavia: Valtatie 23 Valtatielle 23 esitetyt ns. pienemmät toimenpiteet pohjautuvat valtatien yhteysväliselvityksessä esitettyihin toimenpiteisiin ja käsittävät liittymien parantamisia, valaistuskohteita, kevyen liikenteen väylähankkeita ja alikulkuja sekä Varkauden keskustan kohdalla myös järeämpiä liittymien parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteet on esitetty tarkemmin kuntakohtaisissa toimenpidetaulukoissa jaoteltuna yhteysväleittäin. Pienet toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Pieksämäen kaupungin alueelle. Kiireellisimpiä em. toimenpiteistä ovat Pieksämäellä kevyen liikenteen väylän toteuttaminen välille Kontiopuisto- Metsäkouluntie ja tievalaistuksen toteuttaminen välille kt 72 läntinen liittymä- Pirttimäentien liittymä, Varkaudessa Harjulantien liittymän liikennevalot sekä Heinävedellä Karvion kohdan järjestelyt. Yhteysväliselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden ohella esitetään seuraavien ns. pikatoimenpiteiden toteuttamista: - Nopeusrajoituksen 80 km/h siirto alkamaan vasta Heiskalantien liittymän itäpuolelta (Pieksämäki). - Stop-merkin asentaminen kantatien 72 läntiseen liittymään (Pieksämäki) - Valtatien 23 ja kantatien 72 liittymän (Naiskangas) nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/h:iin myös kantatien suunnalla (Pieksämäki) - Nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h:iin Metsäkouluntien liittymän kohdalla (Pieksämäki), ajoratamaalaukset sekä huomion kiinnittäminen liittymään (esim. vaarallinen liittymä-lisäkilpi nykyisiin liittymämerkkeihin). - Seututien 542 liittymän itäpuolella sijaitsevan moottorikelkkareitin ylitys kohdan havaittavuuden parantaminen (Heinävesi, Karvio). Lisäksi valtatielle 23 esitetään tehtäväksi hirvionnettomuuksien vähentämiseksi tienvarsiraivauksia ja hirvivaroalueiden tarkistamisia. Pitkällä tähtäimellä valtatielle 23 esitetään toteutettavaksi myös automaattinen nopeusvalvonta Pieksämäen kohdalle sekä välille Varkaus-Pieksämäki. Heinävedelle esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti keskusta-alueelle, Karvioon, Kermaan sekä Heinävedentielle. Valtatien 23 osalta tulevat toimenpiteet tarkentumaan ja toteutumaan välin Varkaus - Viinijärvi parantamisen yhteydessä. Keskusta-alue Heinävedentielle esitetään Yrittäjäntien liittymän näkemäraivauksia, keskisaarekkeellisen suojatien ja pysäkkijärjestelyjen toteuttamista Veistäjäntien liittymään, keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista tien liittymään sekä Kermanrannantien liittymän näkemäraivauksia ja talvihoidon tehostamista. Kermantien liittymän suojatiejärjestelyjen yhteydessä tulee parantaa myös Kermantieltä tulevaa kevyen liikenteen väylää.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Asemantielle esitetään keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Sairaalantien liittymään sekä valaistuksen jatkamista Aseman suuntaan Vahvalahden liittymään asti. Kermanrannantielle esitetään keskisaarekkeellisten suojateiden toteuttamista kevyen liikenteen väylän ylityskohdalle lähelle Heinävedentien liittymää Kermantien liittymään sekä Koulutien ja Parkintien liittymään. Parkintien liittymän suojatie tulee toteuttaa Kermanrannantien kevyen liikenteen väylähankkeen yhteydessä. Ko. väylä esitetään toteutettavaksi vaiheittain, ensi vaiheessa Kalliokujan liittymään ja myöhemmin Satamaan saakka. Kermantiellä esitetään kevyen liikenteen väylän jatkamista Kermanrannantien liittymästä K-Marketin liittymään, K-Marketin liittymän muotoilua sekä keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista, K-Marketin ja apteekin piha-alueen jäsentelyä ja pysäköintipaikkojen merkitsemistä sekä Kermantien kevyen liikenteen väylän erottelua kauppojen pysäköintialueista maalauksin. Lisäksi esitetään Kermantien varrella olevan huoltoaseman pysäköintialueen ja Vahvalahdentien erottelua maalauksella. Koulun, torin ja S-Marketin alueella esitetään hidastetöyssyn toteuttamista Kenttätielle sekä Kenttätien merkitsemistä pihakaduksi, Suojalantien ja Keskuksenkadun liittymän jäsentelyä sekä tulevan koulun liittymä- ja pihajärjestelyjen liikenneturvallisuuden ja selkeyden varmistamista. Lisäksi esitetään Askeltien, torin ja S-Marketin pysäköinti- ja kevyen liikenteen järjestelyjen selkeyttämistä ajorata- ja pysäköintialuemaalauksin sekä fyysisin rakentein. Keskusta-alueelle esitetään lisäksi Vahvalahdentien valaistuksen jatkamista, Kermanrannantien ja Sairaalantien talvihoidon tehostamista sekä Kermanrannantien ja Kermantien nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia. Asuinalueille esitetään 30 km/h-nopeusrajoituksen käyttöönottoa sekä liittymien muuttamista pääosin tasa-arvoisiksi. Karvio Karvion kohdalla on tarpeita sekä valtatien 23 että Lepikkomäentien turvallisuuden parantamiselle. Valtatiellä 23 on tarvetta erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämiseen, tievalaistuksen täydentämiseen sekä nykyisen moottorikelkkareitin ylityskohdan havaittavuuden parantamiseen. Em. toimenpiteet tarkentuvat vuonna 2010 käynnistettävän valtatien 23 välin Varkaus-Viinijärvi tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä ja niissä tulee ottaa huomioon alueen kehittyvä maankäyttö. Lepikkomäentien parantamistarpeita kasvattavat sekä tien varteen tuleva uusi koulu että huoltoaseman kohdan maankäytön kehittyminen. Toimenpiteiksi esitetään kevyen liikenteen väylän jatkamista uudelle koululle saakka, Lepikkomäentien päällysteen jatkamista koulun ohi, kahden loivapiirteisen hidastetöyssyn toteuttamista koulun kohdalle sekä 40 km/h nopeusrajoituksen toteuttamista. Lisäksi esitetään keskisaarekkeellisten suojateiden toteuttamista seurakuntatalon kohdalle sekä huoltoaseman kohdalle. Huoltoaseman kohdalla on tarvetta myös kevyen liikenteen järjestelyille. Haja-asutusalue Haja-asutusalueen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti valtatielle 23 sekä seututielle 476. Valtatien 23 osalta tarkentuvat toimenpiteet em. tiesuunnitelman yhteydessä. Ennen järeämpää valtatiehanketta olisi valtatiellä tar-

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ vetta erityisesti seututien 476 liittymän sekä maantien 4784 ja maantien liittymien tievalaistukselle. Seututiellä 476, Heinäveden taajaman länsipuolella esitetään Malkkilantien liittymän siirtoa sekä valaistuksen jatkamista keskustan suunnasta ohi em. liittymän. Lisäksi esitetään Pääskyvuoren liittymän näkemäraivauksia. Taajaman itäpuolelle esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista vaiheittain välille teollisuusalue-kerma (ensi vaiheessa Kerman kohdalle). Kerman kohdalle esitetään myös valaistuksen täydentämistä sekä keskustan suuntaan että Vihtarin suuntaan. Lisäksi Pölläkäntien liittymään esitetään liittymän muotoilua, valaistuksen toteuttamista sekä samalla linja-autopysäkin muuttamista olakkeelliseksi. Savonrannantien liittymään esitetään Stop-merkin asentamista, nopeusrajoituksen 60 km/h jatkamista lännestä päin liittymään saakka sekä sisäkaarteessa olevan kallioleikkauksen ja linja-autopysäkin välin näkemäraivausta. Lisäksi esitetään nopeusrajoituksen laskemista 60 km/h:iin Vihtarin aseman kohdalla sekä kaarteen suuntamerkkien asentamista Liperin rajan kohdalla olevien tiukkojen kaarteiden kohdalle. Valamoon esitetään kevyen liikenteen väyläjärjestelyjä sekä nopeusrajoituksen laskemista 30 km/h luostarin liittymän kohdalla. Haja-asutusalueelle esitetään lisäksi nopeusrajoitusten ajoratamaalausten toteuttamista seututielle 476 Kerman, Vihtarin sekä kirkonkylän kohdilla oleviin nopeusrajoitusten muutoskohtiin sekä järjestelmällisiä yksityistieliittymien ja tasoristeysten näkemäraivauksia. Esityslistan liitteenä 41 /1 Toimenpide kartat taajama- ja haja-astusalueelta sekä toimintasuunnitelmat hallinnon aloittain Liikenneturvallisuussuunnitelmaehdotus kokonaisuudessaan on nähtävänä tek ni ses sä toi mis tossa. Teknjoht: Lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa liikenneturvallisuussuunnitelman suhteen. Hyväksyttiin.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA TELA 42 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan tulosta voitteiden (sanalliset ja tunnuslu vut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle 2 kertaa vuodes sa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti tilanteesta on toimi tettava mennessä. Raportti tilanteesta ohjeistetaan ti linpäätös vaiheessa. Lisäksi kirjanpidosta tu lostettavat talousarvion toteutu mat tehtävätasolla tulee saattaa tiedoksi lau takuntiin vähintään neljä ker taa vuodessa. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa nel jännesvuosit tain niin pian kuin mahdollista tiedon seu rannasta ja sa malla esityksen kor jaavista toimenpiteistä, mikäli toteutumi nen poik keaa käyttösuunnitelmasta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa: Kunnanhallituksen puheenjohtajan Auvo Gustafssonin aloitteesta valtuusto kävi läpi kuluvan vuoden 2010 talousarviokatsauksen. Valtuusto on hyväksyessään vuoden 2010 talousarvion velvoittanut kunnanhallituksen ja hallintokunnat saavuttamaan valtuuston hyväksymään talousarvion käyttötalouteen palvelurakenneselvitysten kautta euron toimintakulujen säästöt. Käyttösuunnitelmia hyväksyessään lautakunnat eivä kuitenkaan ole huomioineet tätä valtuuston velvoitetta. Lautakuntia kehoitetaan huomioimaan säästötoimenpiteet talousarvion ensimmäisissä neljännesvuosiarvioinneissaan. Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma ajalta ; käyttö menojen (sisäiset ja ulkoiset) osalta 20,77 % ja tuloja on saa tu 23,12 %. Perustelut, jo olemassa oleville ylityksille: Muiden tilojen vuokraus / Teollisuusrakennukset käyttö 88,11 %: - teollisuushallien maksetut palovakuutukset maksettu alkuvuodesta / vaikutus käyttö-%:iin n ,00 (laskutettu yrittäjiltä huhtikuussa) Liitteenä 42 /1 Talousarvion toteutuman yhteenveto teknisen lauta kunnan alaisten tehtäväalueiden, tehtävien ja osatehtäväalueiden osalta Kiinteistötoimi ( ) on nettobudjetoinnis sa; käyt tö menojen (sisäiset ja ulkoiset) osalta 25,45% ja tuloja on saatu 21,61 %. Liite 42 /2 Kiinteistötoimen toteutuma (nettobudjetointi) Teknjoht: Lautakunta merkitsee talousarvion käyttöas teen tietoon saatetuksi.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lisäksi lautakunta käy keskustelua kunnanvaltuuston päätöksen edellyttämistä käyttötalouden toimintamenojen säästöistä. Hyväksyttiin ja käytiin keskustelu asiasta.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta JÄTEHUOLTORAPORTTI 2009 TELA 43 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Jätteenkäsittelyä kos ke van so pi muk sen mu kaan jä te huol lon joh to ryh mä an taa maa lis kuun lop puun men nessä ra portin edel li sen vuo den toi minnasta. Mennyttä vuotta jätehuollon toiminnassa leimasi rakentaminen. Uuden jätteen loppusijoitusalueen pohjarakenteet ja viemäröinti tehtiin valmiiksi ennen varsinaisia asetuksen mukaisia pohjarakenteita. Vanhan loppusijoitusalueen eteläosaan rakennettiin noin 1,5 hehtaaria peittorakennetta, mm. tiivistys- ja kaasunkeräyskerros sekä osa kasvukerrosta. Vanhaa vuoden 2010 lopussa suljettavaa jätteenloppusijoitusaluetta täytettiin edelleen jätehuollon toimialueelta kerättävien jätteiden lisäksi Lassila & Tikanoja Oy:n lajittelulaitoksiltaan ajamilla lajittelujätteillä. Menneenä syksynä Stora Enso Oyj:n ehdollinen päätös Varkauden tehtaiden lakkautuksesta paitsi aiheutti syvää huolto koko seutukunnille, oli huolestuttava myös uuden loppusijoitusalueen rakentamiskustannusten vuoksi. Loppusijoitusalueen pohjan eristekerroksen rakentaminen suunniteltiin tehtäväksi Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailla syntyvästä kuitusavesta, jolla kustannuksia säästetään useampi satatuhatta euroa. Huolena oli, saadaanko tehtaalta kuitusavea. Onneksi sen ajo Riikinnevalle saatiin aloitettua lokakuussa ja tarvittava määrä saadaan kuluvan talven aikana. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden kaupungin kirjanpidossa vuoden 2009 alusta taseyksikkö ja vuoden 2009 aikana tehtiin selvitys jätehuollon hallintomallin muuttamisesta joko kunnan liikelaitokseksi tai liikelaitoskuntayhtymäksi. Jätejohtoryhmä päätti teettää alustavan selvityksen toimitusjohtaja, JHTT Olli Ainasvuorella, Audiatos Kehittämispalveluista. Saadun selvityksen perusteella jätejohtoryhmä päätti yksimielisesti suosittaa, että jätehuollon hallintomalliksi valittaisiin liikelaitoskuntayhtymä. Jätteenkuljetuksen osalta voimassa oleva sopimuskausi alkoi ja jatkuu asti. Kuljetusurakoitsijana on viisi vuotta toiminut Hft Network Oy yhteistyökumppaninaan Environet Oy. Raportti on läpileikkaus vuoden 2009 toiminnasta, toiminnan tulok sista ja päätöksistä. Siitä ilmenee tilikauden tulos, investoinnit arvio jätehuollon keskeisimmistä toiminnoista ja kehityksestä ym. Esityslistan liitteenä 43 /1 Jätehuollon vuosiraportti 2009 Teknjoht: Lautakunta merkitsee jätehuollon vuosiraportin vuodelta 2009 tietoon saatetuksi. Hyväksyttiin.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KAAVATIEDEN PERUSKORJAAMINEN, PÄÄLLYSTÄMINEN JA VALAISEMINEN 2010 TELA 44 Valmistelija tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Investointiosan talousarvioon vuodelle 2010 on varattu :n määräraha kaavateiden peruskorjausta, päällystystä ja valaistusta varten menokohdalle "Tekninen lautakunta / Julkinen pysyvät vastaavat / Liikenneväylät" Heinäveden kirkonkylän asemakaavan tarkistamisen yhteydessä on tullut esille tarpeita useita kaavateiden muutos- ja parantamistarpeita. Tällaisia ovat mm. Keskuksenkuja, Askeltie, Kenttätie, Suojalantien alkuosa, Kalliokujan alkuosa - Kiertotien alkuosa. Li säk si on tar peen laa tia pe rus kor jaussuun nitel ma myös Kie lo tiel le, jo ka on huo nossa kun nossa. Teknjoht: Lautakunta päättää, että Keskuksenkujan, Askeltien, Kenttätien, Suojalantien alkuosan, Kalliokujan alkuosan - Kiertotien alkuosan, kevyenliikenteen väylän rakentaminen Runoilijantie-Suntionkuja se kä Kie lo tien suun nit te lus ta pyy de tään tarjouk set. Lisäksi päätetään, ettei kuluvana vuonna kirkonkylässä päällystetä uusia kaavateitä eikä rakenneta uutta katuvalaistusta. Hyväksyttiin.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KUNNANVIRASTOTALON ILMANVAIHDON JA VESIKATON SUUNNITTELU / SANEERAUSTOI- MENPITEET TELA 45 Valmistelija tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Investointiosan talousarvioon vuodelle 2010 on varattu :n määräraha kunnanvirastotalon ilmanvaihdon ja vesikaton suunnitteluun sekä saneeraustoimenpiteitä var ten me no koh dalle "Tek ni nen lau ta kun ta / Talonrakennus / Virastotalon ilmanvaihdon ja vesikaton suunnittelu ja saneeraustoi men pi teet" Kunnanviraston työntekijöiden oireilun vuoksi tehtiin kunnanvirastolla sisäilmastoselvitys, joka valmistui Selvityksen teki Työterveyslaitos. Selvityksessä todetaan mm. seuraavaa: Rakennuksen lähialueella ja julkisivuissa ei ole kiireellisiä toimenpiteitä edellyttäviä puutteita tai vaurioita, joilla olisi vaikutusta sisäilman laatuun. Ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa normalin kunnossapidon yhteydessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. ikkunoiden paikalliset tiiveyspuutteet, pohjakerroksen kotelorakenteet ja paikalliset kosteuserot ala- ja välipohjissa. Yläpohjan lämpöeristys on hyvin vaatimatonta tasoa. Lisäksi lämpöeristeissä on mikrobivaurioita ja ullakolla on muitakin epäpuhtauksia, kuten rakennusaikaista jätettä. Jätteestä osa sisältää asbestia. Ullakolla olevat epäpuhtaudet pääsevät yläpohjan ilmavuotokohtien kautta sisäilman. Lisäksi poistokanaviin kondensoituu kosteutta heikosti eristetyillä putkiosuuksilla. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on nykytasoon verrattuna vaatimaton, eikä täytä nykyisiä rakentamismääräyksiä. Lämmittämätön korvausilman otto suoraan ulkoa lisää vetoisuushaittoja erityisesti lämmityskaudella. Ve don tunteen johdosta korvausilmaventtiilit yleensä suljetaan, mikä lisää edelleen epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista huoneilmaan. Rakennuksen vesikatossa on myös tiiveyden suhteen korjamista vaativia yksityiskohtia. Teknjoht: Lautakunta päättää, että kunnanviraston vesikaton ja ilmanvaihdon parantamisen suunnittelusta pyydetään tarjoukset. Hyväksyttiin.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOTYÖT / TARJOUSTEN KÄSITTELY TELA 46 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Tekninen toimisto pyytää tarjouspyynnöllään tarjouksia kunnan omis ta mien eri kiin teis tö jen kunnossapitoluoteisista korjaustöistä. Tarjouspyyntö on ollut Heinäveden lehdessä Tarjousten jättö maanantai kello mennessä. Kuoreen merkintä "Työtarjous". Esityslistan liitteenä 46 /1 Tarjouspyyntö Teknjoht: Lautakunta toteaa, ettei määräaikaan mennessä oltu jätetty yhtään tarjousta. Lisäksi lautakunta päättää, että tekninen johtaja voi teettää talousarvioon 2010 varattujen määrärahojen puitteissa pieneh köjä ja lyhyt aikaisia korjaustöitä kulloin kin saatavilla olevan edullisen ura koitsijan tai samanaikaisesti useammankin urakoitsijan toimesta. HYväksyttiin.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN KAAVAKARTAN PÄIVITTÄMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai sekä rakennustarkastaja Erkki Tuomai nen, puh tai Kermaran nan tie 7, Heinävesi Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voi massa oleva asema kaava uudelle vuon na 2007 valmis tu neelle kaa van poh ja kar talle. Kaavansovittamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös vähäisiä kaavamuutoksia. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (=kaavan laajennusalue) - satama-alueen kehittäminen - määritellään uuden ala-asteen sekä mahdollisesti tarvittavien lämpökeskusten sijoittuminen kirkonkylään - ulkoilureittien yhteensovittaminen - kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen kirkonkylässä Kaavoitustyö on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä Kaavaluonnos on nyt valmistunut niin pitkälle, että siitä on mahdollista pyytää lausuntoja sekä asettaa se luonnoksena nähtäville. Esityslistan liitteen 95 /1 Asemakaavakartta ja kaa va kart taan liittyvä selostusosa Kaavan laatiminen on annettu jo aiemmin Pöyry Environment Oy.n tehtäväksi, josta saapuu edustaja kokouksen alussa esittelemään tarkemmin laadittua kaavaluonnosta. Tekn.joht: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun kaavaluonnoksen. Lisäksi lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Vielä lautakunta päättää, että kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus, jossa asemakaavaa esitel lään kuntalaisille. Hyväksyttiin. Erkki Tuomainen oli läsnä kokouksen alussa asemakaavaluonnoksen esittelyn ja keskustelun aikana kello TELA 47 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi ja Erkki Tuomainen

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkonkylän kaavaluonnoksen yleisötilaisuus pidettiin kunnanvirastolla Tämän lisäksi kaavaluonnos on ollut kunnanvirastolla nähtävillä välisenä aikana. Luonnoksesta tehtiin muutama muistutus, joihin konsultti laatii vastineen tuonnempana suunnittelun edetessä. Edellä olevan lisäksi kaavaluonnoksesta pyydettiin ns. viranomaislausunnot, joihin konsultti laatii vastineen tuonnempana suunnittelun edetessä. Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunto saatiin ELY-keskuksen lausunnon johdosta järjestettiin kunnanvirastolla työneuvottelu, jossa kuntaa edustivat valtuuston puheenjohtaja Aarno Happonen, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Osmo Mikkonen ja tekninen johtaja Jouko Korhonen. Lisäksi työneuvottelussa olivat Pöyry Finland Oy:n edustajat Jorma Harju ja Timo Kortelainen sekä ELY-keskuksen edustaja arkkitehti Satu Karjalainen. Tuossa neuvottelussa sovittiin seuraavista asioista: - Luonto- ja maisemaselvitystä täydennetään Kermanrannan sekä yksityisten maalle tulevien lajennusalueiden ja kirkonmäen osalta. Samoin täydennetään rakennusinventointia ja molempien täydennysten tulokset tuodaan esille kaavassa tarvittavin merkinnöin ja selostuksin. - Laaditaan asemakaavatyön yhteydessä kaava-alueen kattava, edellä esitellyn kaltainen strateginen tarkastelu. - Pöyry Oy tekee tarjouksen em. täydennyksistä ja strategisesta tarkastelusta. Esityslistan liitteenä 47 /1 on Pöyry Oy:n tarjous, jonka mu kai nen kokonaispalkkio tehtävästä on (alv 0%) Tekn.johtt. Lautakunta hyväksyy Pöyry Oy:n tarjouksen ja tilaa työn tarjouksessa esitetyssä laajuudessa. Hyväksyttiin.

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta ERKKI TUOMAISEN SIIRTYMINEN OSA-AIKATYÖHÖN TELA 48 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Ker man ran nan tie 7, Hei nä ve si Tekniselle lautakunnalle osoitetussa kirjeessään Erkki Tuomainen il moittaa siir tyvänsä rakennustarkastajan virasta osa-aikatyöhön alkaen. Osa-aikatyössä työpäivien sijoittelu voidaan so pia tarkemmin työnantajan kanssa sitten, kun asia on ajankohtainen. Teknjoht: Lautakunta hyväksyy ja merkitsee tietoonsaatetuksi Erkki Tuo mai sen il moi tuk sen osa-ai ka työhön siirtymisestä al kaen. Hyväksyttiin.

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Tekninen lautakunta 41 18.05.2010 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh. 040-3556 320 tai email: jouko.korhonen@heinavesi.fi,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Otsikko Sivu 7 VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3 8 VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 4 9 ILMOITUSASIAT 5

Otsikko Sivu 7 VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3 8 VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 4 9 ILMOITUSASIAT 5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Tiejaosto 04.04.2011 AIKA 04.04.2011 klo 16:30-17:10 PAIKKA Neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3 8 VUODEN 2011

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot