Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- 70 MÄÄRÄYKSIKSI 41 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNE- 73 TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 42 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA JÄTEHUOLTORAPORTTI KAAVATIEDEN PERUSKORJAAMINEN, PÄÄLLYSTÄMINEN 81 JA VALAISEMINEN KUNNANVIRASTOTALON ILMANVAIHDON JA VESIKATON 82 SUUNNITTELU / SANEERAUSTOIMENPITEET 46 KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOTYÖT / TARJOUSTEN KÄ- 83 SITTELY 47 KIRKONKYLÄN KAAVAKARTAN PÄIVITTÄMINEN ERKKI TUOMAISEN SIIRTYMINEN OSA-AIKATYÖHÖN TEKNISEN TOIMEN KUNNANRAKENNUSMESTARIN VIRAN 87 TÄYTTÄMINEN 50 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MAALIS-HUH- 88 TIKUU ILMOITUSASIAT JÄTEMAKSUTAKSA VARKAUDEN KAUPUNGISSA SEKÄ HEINÄVEDEN, JOROISTEN, JUVAN JA LEPPÄVIRRAN KUNNISSA ALKAEN 91

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikkonen Osmo 17:00-19:15 puheenjohtaja Luostarinen Tiina 17:00-19:15 varapuheenjohtaja Asikainen Lassi 17:00-19:15 jäsen Karvinen Anne 17:00-19:15 jäsen Kinnunen Torsti 17:00-19:15 jäsen Korpela Sari 17:00-19:15 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:15 jäsen Pesu Jussi 17:00-19:15 jäsen Sallinen Minna 17:00-19:15 jäsen Kainulainen Eila 17:10-17:40 ympäristönsuojelupäällikkö POISSA Gustafsson Auvo khall puheenjohtaja Tilus Riitta A kunnanjohtaja MUU Räsänen Mauno 17:00-19:15 khall edustaja Korhonen Jouko 17:00-19:15 tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Lassi Asikainen ja Anne Karvinen Valittiin Lassi Asikainen ja Anne Karvinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Osmo Mikkonen Pöytäkirjanpitäjä Jouko Korhonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.2010 Allekirjoitukset Lassi Asikainen Anne Karvinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastolla klo

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDENTÄMINEN TELA 39 Valmistelija: rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, puh tai Rakennustarkastajan ehdotus: Haja-asutusalueen osoitejärjestelmään esitetään lisättäväksi seuraavat uudet tiet Kuikkajoentie Palorannantie Tukkitaipaleentie Vartiolantie Särkilammentie Kunta hankkii tarvittavat tiennimikilvet. Esityslistan liitteinä 39 /1-2 kartat uusien teiden sijainnista. Teknjoht: Lautakunta päättää, että 1. uudet tiet lisätään osoitejärjestelmään. 2. kunta hankkii tarvittavat tiennimikilvet. Hyväksyttiin.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIKSI TELA 40 Kesk-Savon Ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla kunnanvaltuusto voi antaa ympärisymplk 29 tönsuojelulain toimeenpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ym päris tön suojelu lain mukaan luvanvaraista toimintaa taikka 61, 62 tai 78 : mu kaan ilmoi tusvelvollista toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea 1) toimia rajoituksia tai rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaiku tuksia: 2)erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa, 3)toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ul kopuolella; 4)alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden joh taminen maa han, vesistöön tai ve silain 1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan; 5)vyöhykkeitä tai alueita, joilla lannan tai lannoitteiden sekä maataloudessa käytettä vien haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6)valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista, sekä 7)vesien tilan paranemista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä an netun lain(1299/2004) mu kaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Ympäristönsuojelumääräyksiin voidaan ottaa ns. hajajätevesiasetuksen (Vna 542/2003) soveltamis alaan kuuluvia mää räyksiä jätevesien käsittelyvaatimuksista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein. Keski-Savon kuntien ympäristösihteerit ovat yhteistyössä valmistelleet kuntiensa ympä ristönsuojelu määräyksiä. Määräyksistä on py rit ty tekemään mahdollisim man yhtene väiset, mutta koska ympäristönsuojelulain mu kaan kunnan omat pai kalliset olo suh teet tulee huo mioida määräyksissä, ai van samanlaisia mää räyk siä ei ole voitu laa tia. Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista on asianomaiselle alueelliselle ELY- keskukselle (ent. ympäristökeskukselle sekä työvoimaja elinkeinokes kukselle) annet tava ti laisuus lau sun non anta mi seen. Lopullisesti Hei näveden kun nan ym päris tönsuojelu määräykset an taa Heinäveden kunnanvaltuusto. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta tulee kuuluttaa ja tiedottaa kuntalaisille mahdollisimman avoimesti sekä tarjota heille mahdollisuus ja keinot osallistua määräys ten valmisteluun. Esityslistan liitteenä 9 on ehdotus Heinäveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi perusteluineen. Valmistelija ja lisätietoja: Eila Kainulainen, p

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Päätösehdotus: Keski-Savon ympäristölautakunta asettaa näh täville ehdotuk sen Heinäveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi. Keski Savon ympäristölautakunta pyytää lausunnon ehdotuksesta Heinäveden kunnan ympäristön suojelumääräyksiksi seuraa vilta ta hoilta: Heinäveden kun nan tekninen lautakun ta, yh teistoi min ta-alueen kunnat, Etelä- Savon ELY- keskus ja Ete lä-sa von pelastuslaitos. Hyväksyttiin yksimielisesti Tela 40 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai ja ympäristönsuojelupäällikkö Eila Kainulainen tai Keski-Savon ympäristölautakunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa ehdotuksesta Heinäveden kunnan ympäris tömääräyk siksi. Määräykset on laadittu yhteistyössä ja mahdollisimman paljon samankaltaisiksi Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien sekä Leppä virran kunnan kanssa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat nähtävillä Heinäveden kunnanvirastolla teknisen toimiston ilmoitustaululla sekä kunnannettisivuilla Lausunto pyydetään toimittamaan Keski-Savon ympäristölaukunnalle mennessä osoitteella Keski-Savon ympäristölautakunta. Lausunto voidaan lähettää myös sähköisesti osoitteeseen: Esityslistan liitteenä 40 /1 Ehdotus Heinäveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ympäristönsuojelupäällikkö Eila Kainulainen on kokouksessa läsnä esi esittelässä asiaa. Teknjoht: Lautakunta pitää hyvänä, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein. Lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa suunniteltujen Heinäveden ympäristönsuojelumääräysten suhteen. Hyväksyttiin. Liitteenä 40 /1 Ehdotus Heinäveden kunnan ym pä ris tönsuojelumääräyksiksi.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin asialistasta poiketen ensimmäisenä. Eila Kainulainen oli esittelemässä asiaa kello

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Varkaus - Pieksämäki - seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueelle. Suunnitelmassa on määritetty yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista koskevat periaatteet sekä niiden ja kuntakohtaisten erityispiiteiden ohjaamina tarkemmin kuntakohtaiset liikenneympäristön parantamissuunnitelmat sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat. Lisäksi suunnitelmassa on määritetty kuntakohtaiset kevyen liikenteen laatukäytävät. Kuntakohtaiset liikennenympäristön parantamistoimenpiteet on jaettu pieniin pikatoimenpiteisiin, varsinaisiin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin sekä suurempiin ns. erillishankkeisiin. Toimenpiteiden toteuttaminen on vaiheistettu pikatoimenpiteiden ohella kolmeen ohjeelliseen kiireeellisyuysluokkaan; vuosina ja sekä vuoden 2018 jälkeen toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteistä on esitetty raportissa lyhyet yleiskuvaukset sekä tarkemmat, helposti päivitettävissä olevat toimenpidekartat ja -taulukot. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat on laadittu Varkauteen, Pieksämäelle, Leppävirralle ja Heinävedelle. Joroisten osalta toimintasuunnitelmat on laadittu vuonna 2007 yhdessä Rantasalmen ja Juvan kuntien kanssa eikä niitä uusittu tämän työn yhteydessä. Suunnitelmat laadittiin muutoin kuntakohtaisesti kaikkiin hallintokuntiin. Lisäksi määriteltiin kuntakohtaisten liikenneturvallisuustyöryhmien toimintamallit ja ryhmien tehtävät. Rapostissa on esitetty myös liikenneturvallisuustyön seurannan toimintatavat. Raportin lisäksi työstä on laadittu aikaisempaa laajempi sähköinen oheisaineisto. Aineistossa on esitetty raporttia tarkemmin kuntakohtaiset aineistot. Suunnitelma on laadittu edellä mainittujen kuntien sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) yhteistyönä. Lisäksi työhön ovat osallistuneet mm. poliisin ja Liikenneturvan asiantuntijat. Suunnitelmien laatimista ohjanneeseen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Pohjois-Savon ELY; Esko Tolvanen, Paavo Kosunen ja Matti Oinas, Kaakkois-Suomen ELY; Jussi Pitkälahti, Heinäveden kunta; Jouko Korhonen, Joroisten kunta; Merja Koivula-Laukka, Leppävirran kunta; Juha Laitinen, Pieksämäen kaupunki; Tapani Mähönen, Varkauden kaupunki; Jani Viljakainen, Liikenneturva Mikkeli; Reijo Tarkiainen sekä Pohjois-Savon poliisilaitos; Jyrki Haapala. Suunnitelman on laatinut edellä mainittujen kuntien sekä Pohjois-Savon ELY:n toimeksiannosta Sito-Kuopio Oy Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon: 1. Suunnitelman lähtökohdat; suunnittelualue ja suhde liikennejärjestelmään, elinkeinorakenne, työssä käynti ja palvelujen saatavuus, maankäyttö ja kaavoitus, nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Liikenneturvallisuuden nykytilanne; liikenneonnettomuudet ja onnettomuustilastot, liikenneturvallisuuskyselyt 3. Seudun liikenneturvallisuustavoitteet; valtakunnalliset ja entisen Itä-Suomen läänin tavoitteet sekä liikenneturvallisuustavoitteet Varkaus-Pieksämäki -seudulla 4. Liikenneympäristön parantamistavoitteet; suunnittelun lähtökohdat, seudulle yhteiset periaatteet, valtatie 5 ja 23, Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi sekä toimenpideohjelmat ja vaikutukset 5. Kevyen liikenteen laatukäytävät; laatukäytävien muodostamisperiaatteet, kevyen liikenteen laatukäytävät kunnittain 6. Esteettömyys; nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä seudulle yhteiset kehttämisperiaatteet 7. Liikenneturvallisuustyön kehittäminen; yhteistyön kehttäminen, liikenneturvallisuustyöryhmät ja ryhmien toimintamalli, työpaikkahaastattelut, toimintasuunnitelmat, yhteistyökumppanit sekä liikenneturvallisuuden seuranta 8. Jatkotoimenpiteet; suunnitelmien käsittely ja jatkosuunnittelu Liikenneturvallisuustavoitteeksi on sovittu Varkaus-Pieksämäki -seudulla mm. seuraavaa > Kunnissa aloitetaan tai jatketaan nykyisten liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaa ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaa. Aloitetaan kuusien toimintasuunnitelmien toteuttaminen. > Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin että asennekasvatuksen keinoin. > Parannetaan lähiliikkumisympäristöjen turvallisuutta (omatoimisen liikkumisen turvaaminen). > Parannetaan koulureittien ja koulujen lähiympäristöjen turvallisuutta. > Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteistöjä mukaan liikenneturvallisuustyöhön. > Lisätään turvavälineiden, erityisesti pyöräkypärien, käyttöä. Liikenneympäristön parantamistavoitteista koskien mm. Heinävettä > Kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien, aloitteiden, asukkailta saatujen palautteiden sekä maastokäyntien perusteella esiim nousseet ongelmakohteet ovat toimineet lähtökohtana liikenneympäristön parnatamistoimenpiteiden suunnittelussa. > Seudulliset yhteiset periaatteet; nopeusrajoitusjärjestelmä, asuntoalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt, hidasteiden käyttöperiaatteet, nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset, suojateiden havaittavuus, yksityisliittymien näkemäraivaukset maanteiden varsilla sekä ratojen tasoristeyksissä, mopoilu kevyenliikenteen väylillä, Lapsia -liikennemerkkien tarkistaminen, moottorikelkkareittien ylityskohdat sekä maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen sekä hajarakentamisen hallinta. > mm. valtatie 23: Valtatie 23 on kaikkien viiden kunnan alueelle. Valtateille esitetyt toimenpiteet on määritelty seudulla kokonaisuutena yli kuntarajojen. Järeämmät valtatiehankkeet etenevät toteutukseen valtakunnallisten rahoituspäätösten kautta. Keskeiset ns. suuret valtatiehankkeet ovat: Valtatie 5 Valtatie 23/ vaikutusalueena mm. Heinävesi - Välin Varkaus-Viinijärvi parantaminen (ohituskaistojen toteuttaminen, tiegeometrian parantaminen, liittymäjärjestelyt ja Karvion kohdan parantaminen). Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti välille Varkaus-Karvio.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Valtatien 23 Naiskankaan liittymän parantaminen (kauppakeskus), Pieksämäki - Valtatien 23 muuttaminen pääsuunnaksi Pieksämäen kohdan liittymissä - Valtatien 23 siirtäminen uuteen paikkaan Varkauden keskustan kohdalla (ns. keskustan ohitustie, varauduttu myös maakuntakaavassa) - Valtatien 23 Mustikkatien eritasoliittymä, Varkaus. Lisäksi valtatien 23 yhteysväliselvityksessä oli esitetty väleille Hankasalmi- Pieksämäki ja Pieksämäki-Varkaus suurelta osin pieniä liittymien parantamistoimenpiteitä sekä Pieksämäen itäpuolelle myös valaistus- ja kevyen liikenteen väylähankkeita. Ko. toimenpiteet on esitetty jäljempänä. Suurten valtatiehankkeiden ohella on valtateille määritelty myös pienempiä toimenpiteitä. Toimenpiteet on esitetty kuntakohtaisilla toimenpidekartoilla ja taulukoissa. Pieniksi parantamistoimenpiteiksi esitetään seuraavia: Valtatie 23 Valtatielle 23 esitetyt ns. pienemmät toimenpiteet pohjautuvat valtatien yhteysväliselvityksessä esitettyihin toimenpiteisiin ja käsittävät liittymien parantamisia, valaistuskohteita, kevyen liikenteen väylähankkeita ja alikulkuja sekä Varkauden keskustan kohdalla myös järeämpiä liittymien parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteet on esitetty tarkemmin kuntakohtaisissa toimenpidetaulukoissa jaoteltuna yhteysväleittäin. Pienet toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Pieksämäen kaupungin alueelle. Kiireellisimpiä em. toimenpiteistä ovat Pieksämäellä kevyen liikenteen väylän toteuttaminen välille Kontiopuisto- Metsäkouluntie ja tievalaistuksen toteuttaminen välille kt 72 läntinen liittymä- Pirttimäentien liittymä, Varkaudessa Harjulantien liittymän liikennevalot sekä Heinävedellä Karvion kohdan järjestelyt. Yhteysväliselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden ohella esitetään seuraavien ns. pikatoimenpiteiden toteuttamista: - Nopeusrajoituksen 80 km/h siirto alkamaan vasta Heiskalantien liittymän itäpuolelta (Pieksämäki). - Stop-merkin asentaminen kantatien 72 läntiseen liittymään (Pieksämäki) - Valtatien 23 ja kantatien 72 liittymän (Naiskangas) nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/h:iin myös kantatien suunnalla (Pieksämäki) - Nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h:iin Metsäkouluntien liittymän kohdalla (Pieksämäki), ajoratamaalaukset sekä huomion kiinnittäminen liittymään (esim. vaarallinen liittymä-lisäkilpi nykyisiin liittymämerkkeihin). - Seututien 542 liittymän itäpuolella sijaitsevan moottorikelkkareitin ylitys kohdan havaittavuuden parantaminen (Heinävesi, Karvio). Lisäksi valtatielle 23 esitetään tehtäväksi hirvionnettomuuksien vähentämiseksi tienvarsiraivauksia ja hirvivaroalueiden tarkistamisia. Pitkällä tähtäimellä valtatielle 23 esitetään toteutettavaksi myös automaattinen nopeusvalvonta Pieksämäen kohdalle sekä välille Varkaus-Pieksämäki. Heinävedelle esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti keskusta-alueelle, Karvioon, Kermaan sekä Heinävedentielle. Valtatien 23 osalta tulevat toimenpiteet tarkentumaan ja toteutumaan välin Varkaus - Viinijärvi parantamisen yhteydessä. Keskusta-alue Heinävedentielle esitetään Yrittäjäntien liittymän näkemäraivauksia, keskisaarekkeellisen suojatien ja pysäkkijärjestelyjen toteuttamista Veistäjäntien liittymään, keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista tien liittymään sekä Kermanrannantien liittymän näkemäraivauksia ja talvihoidon tehostamista. Kermantien liittymän suojatiejärjestelyjen yhteydessä tulee parantaa myös Kermantieltä tulevaa kevyen liikenteen väylää.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Asemantielle esitetään keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Sairaalantien liittymään sekä valaistuksen jatkamista Aseman suuntaan Vahvalahden liittymään asti. Kermanrannantielle esitetään keskisaarekkeellisten suojateiden toteuttamista kevyen liikenteen väylän ylityskohdalle lähelle Heinävedentien liittymää Kermantien liittymään sekä Koulutien ja Parkintien liittymään. Parkintien liittymän suojatie tulee toteuttaa Kermanrannantien kevyen liikenteen väylähankkeen yhteydessä. Ko. väylä esitetään toteutettavaksi vaiheittain, ensi vaiheessa Kalliokujan liittymään ja myöhemmin Satamaan saakka. Kermantiellä esitetään kevyen liikenteen väylän jatkamista Kermanrannantien liittymästä K-Marketin liittymään, K-Marketin liittymän muotoilua sekä keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista, K-Marketin ja apteekin piha-alueen jäsentelyä ja pysäköintipaikkojen merkitsemistä sekä Kermantien kevyen liikenteen väylän erottelua kauppojen pysäköintialueista maalauksin. Lisäksi esitetään Kermantien varrella olevan huoltoaseman pysäköintialueen ja Vahvalahdentien erottelua maalauksella. Koulun, torin ja S-Marketin alueella esitetään hidastetöyssyn toteuttamista Kenttätielle sekä Kenttätien merkitsemistä pihakaduksi, Suojalantien ja Keskuksenkadun liittymän jäsentelyä sekä tulevan koulun liittymä- ja pihajärjestelyjen liikenneturvallisuuden ja selkeyden varmistamista. Lisäksi esitetään Askeltien, torin ja S-Marketin pysäköinti- ja kevyen liikenteen järjestelyjen selkeyttämistä ajorata- ja pysäköintialuemaalauksin sekä fyysisin rakentein. Keskusta-alueelle esitetään lisäksi Vahvalahdentien valaistuksen jatkamista, Kermanrannantien ja Sairaalantien talvihoidon tehostamista sekä Kermanrannantien ja Kermantien nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia. Asuinalueille esitetään 30 km/h-nopeusrajoituksen käyttöönottoa sekä liittymien muuttamista pääosin tasa-arvoisiksi. Karvio Karvion kohdalla on tarpeita sekä valtatien 23 että Lepikkomäentien turvallisuuden parantamiselle. Valtatiellä 23 on tarvetta erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämiseen, tievalaistuksen täydentämiseen sekä nykyisen moottorikelkkareitin ylityskohdan havaittavuuden parantamiseen. Em. toimenpiteet tarkentuvat vuonna 2010 käynnistettävän valtatien 23 välin Varkaus-Viinijärvi tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä ja niissä tulee ottaa huomioon alueen kehittyvä maankäyttö. Lepikkomäentien parantamistarpeita kasvattavat sekä tien varteen tuleva uusi koulu että huoltoaseman kohdan maankäytön kehittyminen. Toimenpiteiksi esitetään kevyen liikenteen väylän jatkamista uudelle koululle saakka, Lepikkomäentien päällysteen jatkamista koulun ohi, kahden loivapiirteisen hidastetöyssyn toteuttamista koulun kohdalle sekä 40 km/h nopeusrajoituksen toteuttamista. Lisäksi esitetään keskisaarekkeellisten suojateiden toteuttamista seurakuntatalon kohdalle sekä huoltoaseman kohdalle. Huoltoaseman kohdalla on tarvetta myös kevyen liikenteen järjestelyille. Haja-asutusalue Haja-asutusalueen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti valtatielle 23 sekä seututielle 476. Valtatien 23 osalta tarkentuvat toimenpiteet em. tiesuunnitelman yhteydessä. Ennen järeämpää valtatiehanketta olisi valtatiellä tar-

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ vetta erityisesti seututien 476 liittymän sekä maantien 4784 ja maantien liittymien tievalaistukselle. Seututiellä 476, Heinäveden taajaman länsipuolella esitetään Malkkilantien liittymän siirtoa sekä valaistuksen jatkamista keskustan suunnasta ohi em. liittymän. Lisäksi esitetään Pääskyvuoren liittymän näkemäraivauksia. Taajaman itäpuolelle esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista vaiheittain välille teollisuusalue-kerma (ensi vaiheessa Kerman kohdalle). Kerman kohdalle esitetään myös valaistuksen täydentämistä sekä keskustan suuntaan että Vihtarin suuntaan. Lisäksi Pölläkäntien liittymään esitetään liittymän muotoilua, valaistuksen toteuttamista sekä samalla linja-autopysäkin muuttamista olakkeelliseksi. Savonrannantien liittymään esitetään Stop-merkin asentamista, nopeusrajoituksen 60 km/h jatkamista lännestä päin liittymään saakka sekä sisäkaarteessa olevan kallioleikkauksen ja linja-autopysäkin välin näkemäraivausta. Lisäksi esitetään nopeusrajoituksen laskemista 60 km/h:iin Vihtarin aseman kohdalla sekä kaarteen suuntamerkkien asentamista Liperin rajan kohdalla olevien tiukkojen kaarteiden kohdalle. Valamoon esitetään kevyen liikenteen väyläjärjestelyjä sekä nopeusrajoituksen laskemista 30 km/h luostarin liittymän kohdalla. Haja-asutusalueelle esitetään lisäksi nopeusrajoitusten ajoratamaalausten toteuttamista seututielle 476 Kerman, Vihtarin sekä kirkonkylän kohdilla oleviin nopeusrajoitusten muutoskohtiin sekä järjestelmällisiä yksityistieliittymien ja tasoristeysten näkemäraivauksia. Esityslistan liitteenä 41 /1 Toimenpide kartat taajama- ja haja-astusalueelta sekä toimintasuunnitelmat hallinnon aloittain Liikenneturvallisuussuunnitelmaehdotus kokonaisuudessaan on nähtävänä tek ni ses sä toi mis tossa. Teknjoht: Lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa liikenneturvallisuussuunnitelman suhteen. Hyväksyttiin.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA TELA 42 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan tulosta voitteiden (sanalliset ja tunnuslu vut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle 2 kertaa vuodes sa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti tilanteesta on toimi tettava mennessä. Raportti tilanteesta ohjeistetaan ti linpäätös vaiheessa. Lisäksi kirjanpidosta tu lostettavat talousarvion toteutu mat tehtävätasolla tulee saattaa tiedoksi lau takuntiin vähintään neljä ker taa vuodessa. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa nel jännesvuosit tain niin pian kuin mahdollista tiedon seu rannasta ja sa malla esityksen kor jaavista toimenpiteistä, mikäli toteutumi nen poik keaa käyttösuunnitelmasta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt seuraavaa: Kunnanhallituksen puheenjohtajan Auvo Gustafssonin aloitteesta valtuusto kävi läpi kuluvan vuoden 2010 talousarviokatsauksen. Valtuusto on hyväksyessään vuoden 2010 talousarvion velvoittanut kunnanhallituksen ja hallintokunnat saavuttamaan valtuuston hyväksymään talousarvion käyttötalouteen palvelurakenneselvitysten kautta euron toimintakulujen säästöt. Käyttösuunnitelmia hyväksyessään lautakunnat eivä kuitenkaan ole huomioineet tätä valtuuston velvoitetta. Lautakuntia kehoitetaan huomioimaan säästötoimenpiteet talousarvion ensimmäisissä neljännesvuosiarvioinneissaan. Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma ajalta ; käyttö menojen (sisäiset ja ulkoiset) osalta 20,77 % ja tuloja on saa tu 23,12 %. Perustelut, jo olemassa oleville ylityksille: Muiden tilojen vuokraus / Teollisuusrakennukset käyttö 88,11 %: - teollisuushallien maksetut palovakuutukset maksettu alkuvuodesta / vaikutus käyttö-%:iin n ,00 (laskutettu yrittäjiltä huhtikuussa) Liitteenä 42 /1 Talousarvion toteutuman yhteenveto teknisen lauta kunnan alaisten tehtäväalueiden, tehtävien ja osatehtäväalueiden osalta Kiinteistötoimi ( ) on nettobudjetoinnis sa; käyt tö menojen (sisäiset ja ulkoiset) osalta 25,45% ja tuloja on saatu 21,61 %. Liite 42 /2 Kiinteistötoimen toteutuma (nettobudjetointi) Teknjoht: Lautakunta merkitsee talousarvion käyttöas teen tietoon saatetuksi.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lisäksi lautakunta käy keskustelua kunnanvaltuuston päätöksen edellyttämistä käyttötalouden toimintamenojen säästöistä. Hyväksyttiin ja käytiin keskustelu asiasta.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta JÄTEHUOLTORAPORTTI 2009 TELA 43 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Jätteenkäsittelyä kos ke van so pi muk sen mu kaan jä te huol lon joh to ryh mä an taa maa lis kuun lop puun men nessä ra portin edel li sen vuo den toi minnasta. Mennyttä vuotta jätehuollon toiminnassa leimasi rakentaminen. Uuden jätteen loppusijoitusalueen pohjarakenteet ja viemäröinti tehtiin valmiiksi ennen varsinaisia asetuksen mukaisia pohjarakenteita. Vanhan loppusijoitusalueen eteläosaan rakennettiin noin 1,5 hehtaaria peittorakennetta, mm. tiivistys- ja kaasunkeräyskerros sekä osa kasvukerrosta. Vanhaa vuoden 2010 lopussa suljettavaa jätteenloppusijoitusaluetta täytettiin edelleen jätehuollon toimialueelta kerättävien jätteiden lisäksi Lassila & Tikanoja Oy:n lajittelulaitoksiltaan ajamilla lajittelujätteillä. Menneenä syksynä Stora Enso Oyj:n ehdollinen päätös Varkauden tehtaiden lakkautuksesta paitsi aiheutti syvää huolto koko seutukunnille, oli huolestuttava myös uuden loppusijoitusalueen rakentamiskustannusten vuoksi. Loppusijoitusalueen pohjan eristekerroksen rakentaminen suunniteltiin tehtäväksi Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailla syntyvästä kuitusavesta, jolla kustannuksia säästetään useampi satatuhatta euroa. Huolena oli, saadaanko tehtaalta kuitusavea. Onneksi sen ajo Riikinnevalle saatiin aloitettua lokakuussa ja tarvittava määrä saadaan kuluvan talven aikana. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden kaupungin kirjanpidossa vuoden 2009 alusta taseyksikkö ja vuoden 2009 aikana tehtiin selvitys jätehuollon hallintomallin muuttamisesta joko kunnan liikelaitokseksi tai liikelaitoskuntayhtymäksi. Jätejohtoryhmä päätti teettää alustavan selvityksen toimitusjohtaja, JHTT Olli Ainasvuorella, Audiatos Kehittämispalveluista. Saadun selvityksen perusteella jätejohtoryhmä päätti yksimielisesti suosittaa, että jätehuollon hallintomalliksi valittaisiin liikelaitoskuntayhtymä. Jätteenkuljetuksen osalta voimassa oleva sopimuskausi alkoi ja jatkuu asti. Kuljetusurakoitsijana on viisi vuotta toiminut Hft Network Oy yhteistyökumppaninaan Environet Oy. Raportti on läpileikkaus vuoden 2009 toiminnasta, toiminnan tulok sista ja päätöksistä. Siitä ilmenee tilikauden tulos, investoinnit arvio jätehuollon keskeisimmistä toiminnoista ja kehityksestä ym. Esityslistan liitteenä 43 /1 Jätehuollon vuosiraportti 2009 Teknjoht: Lautakunta merkitsee jätehuollon vuosiraportin vuodelta 2009 tietoon saatetuksi. Hyväksyttiin.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KAAVATIEDEN PERUSKORJAAMINEN, PÄÄLLYSTÄMINEN JA VALAISEMINEN 2010 TELA 44 Valmistelija tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Investointiosan talousarvioon vuodelle 2010 on varattu :n määräraha kaavateiden peruskorjausta, päällystystä ja valaistusta varten menokohdalle "Tekninen lautakunta / Julkinen pysyvät vastaavat / Liikenneväylät" Heinäveden kirkonkylän asemakaavan tarkistamisen yhteydessä on tullut esille tarpeita useita kaavateiden muutos- ja parantamistarpeita. Tällaisia ovat mm. Keskuksenkuja, Askeltie, Kenttätie, Suojalantien alkuosa, Kalliokujan alkuosa - Kiertotien alkuosa. Li säk si on tar peen laa tia pe rus kor jaussuun nitel ma myös Kie lo tiel le, jo ka on huo nossa kun nossa. Teknjoht: Lautakunta päättää, että Keskuksenkujan, Askeltien, Kenttätien, Suojalantien alkuosan, Kalliokujan alkuosan - Kiertotien alkuosan, kevyenliikenteen väylän rakentaminen Runoilijantie-Suntionkuja se kä Kie lo tien suun nit te lus ta pyy de tään tarjouk set. Lisäksi päätetään, ettei kuluvana vuonna kirkonkylässä päällystetä uusia kaavateitä eikä rakenneta uutta katuvalaistusta. Hyväksyttiin.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KUNNANVIRASTOTALON ILMANVAIHDON JA VESIKATON SUUNNITTELU / SANEERAUSTOI- MENPITEET TELA 45 Valmistelija tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Investointiosan talousarvioon vuodelle 2010 on varattu :n määräraha kunnanvirastotalon ilmanvaihdon ja vesikaton suunnitteluun sekä saneeraustoimenpiteitä var ten me no koh dalle "Tek ni nen lau ta kun ta / Talonrakennus / Virastotalon ilmanvaihdon ja vesikaton suunnittelu ja saneeraustoi men pi teet" Kunnanviraston työntekijöiden oireilun vuoksi tehtiin kunnanvirastolla sisäilmastoselvitys, joka valmistui Selvityksen teki Työterveyslaitos. Selvityksessä todetaan mm. seuraavaa: Rakennuksen lähialueella ja julkisivuissa ei ole kiireellisiä toimenpiteitä edellyttäviä puutteita tai vaurioita, joilla olisi vaikutusta sisäilman laatuun. Ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa normalin kunnossapidon yhteydessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. ikkunoiden paikalliset tiiveyspuutteet, pohjakerroksen kotelorakenteet ja paikalliset kosteuserot ala- ja välipohjissa. Yläpohjan lämpöeristys on hyvin vaatimatonta tasoa. Lisäksi lämpöeristeissä on mikrobivaurioita ja ullakolla on muitakin epäpuhtauksia, kuten rakennusaikaista jätettä. Jätteestä osa sisältää asbestia. Ullakolla olevat epäpuhtaudet pääsevät yläpohjan ilmavuotokohtien kautta sisäilman. Lisäksi poistokanaviin kondensoituu kosteutta heikosti eristetyillä putkiosuuksilla. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on nykytasoon verrattuna vaatimaton, eikä täytä nykyisiä rakentamismääräyksiä. Lämmittämätön korvausilman otto suoraan ulkoa lisää vetoisuushaittoja erityisesti lämmityskaudella. Ve don tunteen johdosta korvausilmaventtiilit yleensä suljetaan, mikä lisää edelleen epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista huoneilmaan. Rakennuksen vesikatossa on myös tiiveyden suhteen korjamista vaativia yksityiskohtia. Teknjoht: Lautakunta päättää, että kunnanviraston vesikaton ja ilmanvaihdon parantamisen suunnittelusta pyydetään tarjoukset. Hyväksyttiin.

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot