SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 20/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ILMOITUSASIAT ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN PARSBYN KAUPUN- GINOSAN KORTTELIN 5 TONTILLA 19 SEKÄ VIEREI- SELLÄ PUISTOALUEELLA 233 PATRIK REUTERIN VALITUS FALLBÖLESSÄ SIJAITSE- VAN KIINTEISTÖN KORSUDDEN KAUPASTA 234 STIG ENGMANIN YM. ALOITE ISS:N KANSSA TEHDYN SIIVOUSSOPIMUKSEN IRTISANOMISESTA 235 MÄÄRÄAIKAISTEN SIJAISTEN PALKKAAMINEN TOIS- TAISEKSI VOIMASSA OLEVIIN TYÖSUHTEISIIN 236 ERI LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN YM. TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI MERKITSEMINEN 237 PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN OSAS- TONHOITAJA ANN-CHRISTIN ELMVIKILLE TERVEYS- TIETEIDEN MAISTERIN OPINTOIHIN 238 PÄÄTÖS PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMI- SESTÄ TERVEYDENHOITAJA TUULA PÄRSSISELLE OPINTOIHIN OSALLISTUMISESTA TERVEYSTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 575 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Puheenjohtaja: Barbara Heinonen

2 20/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Colliander Cornelius Engman Stig Heinaro Ilkka Johansson Bert Kaanela Soile Mattsson Kaj Nyholm Tuula Ramstedt Mariella ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Orell Markku valtuuston I varapu heenjohtaja Lundgren Svante valtuuston II vara puh.joht. Öhman Folke kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Peltonen Göran talousjohtaja (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Järvinen Hanna (varajäsen Heinaro, Ilkka oli läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Göran Peltonen Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Tuula Nyholm Mariella Ramstedt PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen

3 20/ PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr. / Johdon siht.

4 20/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 229 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 20/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 230 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Tuula Nyholm ja Mariella Ramstedt.

6 20/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 231 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Kårkullan kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2) Åbolands yrkesinstitut samkommun -kuntayhtymän hyväksytty talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille ) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. 4) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja. 5) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pidetyn kokouksen pöytäkirja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 20/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN PARSBYN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 5 TONTILLA 19 SEKÄ VIEREISELLÄ PUISTOALUEELLA 619/30/301/2007 YMP Ympäristölautakunta päätti viime vuonna muutoksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä kyseinen rakennettu omakotitontti laajenee. Vähäinen tonttiin liitettävä alue on jo osin tontinomistajan omistuksessa ja osin kaupungin omistuksessa. Alue on aiemmin ollut osoitettu osaksi pientä kaavoitettua viheraluetta. Vuorovaikutusmenettely on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuun ni tel man mu kai sesti. Ehdotus: (kaupunginarkkitehti) Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen julkista nähtäville asettamista varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 232 Liite B1 Ehdotus asemakaavamuutokseksi on ollut nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Liite: Asemakaavan muutosehdotuksen kaavaselostus sekä kartat ja merkkien selitykset Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä oheisen ehdotuksen asemakaavamuutokseksi Paraisten kaupunginosan korttelin 5 tontilla 19 sekä viereisellä puistoalueella esitetyssä muodossa.

8 20/ Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 20/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus PATRIK REUTERIN VALITUS FALLBÖLESSÄ SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN KORSUDDEN KAUPASTA 1024/02/020/2006 YMP Liite B17 Fallbölen kylässä sijaitseva kiinteistö Korsudden myytiin viime vuon na tarjousmenettelyllä. Lähtöhinta oli euroa, ja kiinteistöstä jätet tiin viisi tarjousta. Patrik Reuter esitti korkeimman tarjouksen ja osti myö hem min kiinteistön tarjoamaansa hintaan, euroa. Kaupungin val tuusto päätti kiinteistön myynnistä Patrik Reuter toimitti valituksen, jossa hän huomauttaa seuraavista puutteista: - kaikki kaakeliuunit ovat siinä kunnossa, että ne on peruskorjattava (uusittava) - pohjakerroksen lattiarakenne on osoittautunut puutteelliseksi ja kaikkien huoneiden kantava lattiarakenne on laho. Reuter toteaa edelleen virheiden olevan sen luonteisia, että ne edellyttävät kaup pa hinnan alentamista. Kiinteistölaitos on kaupungin asiantuntija rakennuksia koskevissa kysymyksissä, ja kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl on antanut asiasta lausunnon. Hän toteaa uunien olevan noin 70 vuotta vanhoja ja niiden kunnon vastaavan täysin niiden ikää ja siitä aiheutuvia odotuksia. Uuneja voidaan käyttää il man tulipalon vaaraa. Lattian osalta hän toteaa, että rakenteet oli purettu kokonaisuudessaan kaupungin edustajan ja teknisen tarkastajan käydessä tarkastamassa kiinteistöä. Kiinteistöpäällikkö perustaa lausuntonsa tavarantarkastajan selvitykseen. Liite B18: Kiinteistöpäällikön lausunto ja tavarantarkastajan selvitys Tässä yhteydessä tietty merkitys on myös sillä tosiseikalla, että kiinteistö on myyty tarjousmenettelyllä ja että ostaja on tässä tapauksessa määrännyt hinnan. Kaupungilla on kolme mahdollista etenemistapaa: 1. Kaupunki myöntää puutteet ja käynnistää neuvottelut. 2. Kaupunki pitää valitusta perusteettomana.

10 20/ Kaupunki tarjoutuu ostamaan kiinteistön takaisin. Ehdotus: (ympäristönsuojelupäällikkö) Ympäristölautakunta päättää ilmoittaa Patrik Reuterille, että kaupunki pitää valitusta aiheettomana. Tätä vastaan puheenjohtaja ehdotti jäsenten Ann-Maj Laurén ja Chris tel Sonntag kannattamana, että asia palautetaan Patrik Reuterin ja kiinteistölaitoksen kuulemista varten. Puheenjohtajan ehdotus, että lautakunta äänestää palauttamisehdo tuk ses ta ni men huudolla siten, että ne, jotka kannattavat palauttamisehdotus ta, ää nestä vät Jaa, ja ne, jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, ää nestä vät Ei, hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 6 kpl Ei-ääniä 3 kpl Puheenjohtaja totesi, että lautakunta äänesti palauttamisen puolesta ja oli siten päättänyt palauttaa asian. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä A19. YMP Ympäristötoimialan edustajat ovat tavanneet Patrik Reuterin ja kiinteistöpääl likkö Seppo Pihlin yhteistä neuvonpitoa varten. Patrik Reuter ilmoitti, että valitus koskee hänen osaltaan nimenomaisesti ja ainoastaan kaakeliuuneja ja lattiaa. Hänen mielestään puulämmitteisessä talossa lähtökohtana on oltava, että uunit ovat siinä kunnossa, että niissä voidaan pitää tulta ja että ne toimivat tyydyttävästi. Hän on yrittänyt pitää uuneissa tulta, mutta ne savuttivat sisään jopa keskellä talvea. Hän halusi kuitenkin korostaa, että kaupunki on toiminut hyvässä uskossa, koska se on luottanut nuohoojan lausuntoon, jonka mukaan uunit ovat käyttökelpoisessa kunnossa. Lattian osalta Reuter toteaa, että kantavat rakenteet olivat täysin lahot ja lattia oli uusittava kokonaisuudessaan. Nämä "piilevät" virheet eivät tulleet millään tavoin ilmi, vaikka lattia oli avattu yhdestä koh das ta näyttöä varten.

11 20/ Reuter on hyvin pettynyt kaupungin toimintaan valituksen jättämisen jälkeen. Ennen kaikkea hän on tyytymätön siihen, että tarkastus, jonka kiinteis tölaitos ja Hannu Ravea/Pekka Louhi toimittivat hänen talossaan, tehtiin ilman että hänet kutsuttiin paikalle. Hän vaatii kauppahinnan alentamista eu rolla. Kauppakirjassa on seuraava rakennusta koskeva teksti: "Kauppakohteen tarkastus Ostaja on tarkastanut kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä alueella olevat rakennukset ja tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on myös verrannut olosuhteita niihin tietoihin, jotka käyvät ilmi myyjän esittämistä kauppakohdetta koskevista asiakirjoista. Rakennus luovutetaan nykyisessä kunnossa. Rakennuksessa ei ole viemäriä eikä vettä. Rakennuksesta ei ole tehty kuntotarkastusta. Ostaja on tietoinen siitä, että päärakennukseen tulee tehdä peruskorjaus. Sulamis- ja sadevedet ovat valuneet sisään vesikaton läpi aiheuttaen vesivahinkoja. Ulkoeteisessä on huomattavia vesivahinkoja, ja rakennuksen alta puut tuu sa la ojitus kokonaisuudessaan. Ostajalla ei ole huomauttamista näistä olosuhteista." Ostajan olisi tullut olla tietoinen siitä, että lattia on ollut tuulettamaton rossipohja, joten siitä ei ole voinut antaa mitään takuita. Esitetty vaatimus alentaisi kauppahintaa euroon, mikä on huomattavasti vähemmän kuin mitä useat muut kiinteistöstä tehdyt tarjoukset olivat. Ehdotus annetaan kokouksessa. Kaupungingeodeetti selvitti kokouksessa Patrik Reuterin kanssa käy mi ään keskusteluja. Hän on sovittelutarkoituksessa tarjonnut eu ron kertakorvausta sillä perusteella, että kaupunki on hoitanut valitusta kos ke van asian huonosti. Samalla hän korosti, että kaupunki ei katso tehneensä virhettä myyn nin yh teydessä. Patrik Reuter ilmoitti myöhemmin, että hän hyväksyy eu ron korvauksen ja on siihen täysin tyytyväinen. Kaupungingeodeetti ehdotti tämän jälkeen, että lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki tarjoaa Patrik Reuterille euron kertakorvausta sovittelutarkoituksessa sillä perusteella, että valitus on hoidettu

12 20/ huo nosti ja pahoittelee kiinteistön tarkastamista ilman Patrik Reuterin läsnä oloa. Lautakunta on kuitenkin sitä mieltä, että kiinteistön myynnin yhteydessä ei ole tehty virheitä. Tätä vastaan jäsen Ted Bergman ehdotti jäsenten Kaarle Dragon ja Markku Salonen kannattamana, että lautakunta päättää palauttaa asian siihen asti, että kiinteistölaitos tarkastaa kiinteistön uudelleen Patrik Reuterin ollessa läsnä, että lautakunta pahoittelee asian huonoa hoitamista ja että asia menee tämän jälkeen suoraan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Kaupungingeodeetti ilmoitti yhtyvänsä Ted Bergmanin ehdotukseen. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kaupungingeodeetin muutetun ehdotuksen. KHALL 233 Liite A2 Liitteet: - Teknisen isännöitsijän Jari Salmisen kommentit, piirrokset ja valokuvat rakennuksesta Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää, ettei Pat rik Reuterille makseta korvausta. Kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus päättää hänen edellä olevasta ehdotuksestaan poiketen tehdä sovintoesityksen ja maksaa Patrik Reuterille euroa neljän uunin korjaamiseksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

13 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus STIG ENGMANIN YM. ALOITE ISS:N KANSSA TEHDYN SIIVOUSSOPIMUKSEN IRTISANO- MISESTA 1208/42/421/2008 KVALT Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi seuraavan aloitteen: "Kaupungille on satanut valituksia koko sen ajan, kun ISS on hoitanut siivouksen Paraisilla. Ostajan pitäisi saada sopimuksessa edellytettävää siivouslaatua, mutta koska ISS ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan, ainoa ratkaisu on irtisanoa ISS:n kanssa tehty siivoussopimus. Koulujen ja päiväkotien huonoa siivousta ja oppilaiden ja opettajien altistumista pölylle ja lialle ei voi pitemmän päälle hyväksyä. Me allekirjoittaneet katsomme, että ISS:n kanssa tehty sopimus on irtisanottava terveysriskien välttämiseksi. Meidän tulee noudattaa samaa linjaa kuin Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö. Siivous on hoidettava kunnan omana toimintana. Tällöin siivous olisi yhdenvertaista koko uudessa kunnassa." KHALL Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kiinteistölaitoksen johtokunnalle valmistelua varten. Vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KIINTEIS Aloitteen mukaan siivottavat kiinteistöt ovat likaisia eikä laatu vastaa toimi-

14 20/ tussopimuksen sisältöä. Länsi-Turunmaan kaupungin organisaatiolle esitetään yhtenäistä toimintamallia, jolloin toiminnot olisivat kaupungin omaa toimintaa. Paraisten kaupungin siivoustoiminta suoritetaan ostopalveluna ulkoisen toimittajan suoritteena. Laatua arvioidaan karkea-arvioinnin, visuaalisen ja teknisen arvioinnin avulla. Asiakastyytyväisyyskyselyt antavat palautteen kokonaisuudesta. Arviointitulokset osoittavat laadun olevan kokonaisuutena sopimusmäärittelyjen mukaisessa viitekehyksessä. Liite: B1. Ehdotus: (kiinteistöpäällikkö) ISS Palvelut Oy:n kanssa tehtyä sopimusta ei irtisanota. Varajäsen Torolf Lindell ehdotti, että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehty sopimus irtisanotaan Stig Engmanin ym. aloitteen mukaisesti. Lindellin ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi. Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Varajäsen Lindell ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen. Johtokunta ilmoittaa tutkimustulokset kaupunginhallitukselle ja toteaa, että palvelussa ilmenneisiin puutteisiin on puututtu ja parannustoimia tehdään jatkuvasti ISS Palvelut Oy:n kanssa. Asia siihen liittyvine liitteineen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi. KHALL 234 Liite B3, A4 Asian liitteet oheistetaan. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää todeta, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin ja että aloite on loppuun käsitelty. Pykälä annetaan tiedoksi Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuustolle.

15 20/ Jäsen Stig Engman ehdotti jäsen Tuula Nyholmin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että aloite antaa aihetta toimenpiteisiin sikäli, että sopimuksen irtisanomista aletaan valmistella. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus äänestää kaupunginjohtajan ehdotuksesta ja jäsen Stig Engmanin ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Stig Engmanin ehdotusta, äänestävät Ei. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 7 kpl 2 kpl. Kaupunginhallitus päätti näin ollen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Äänestystulos käy ilmi liitteestä nro A4.

16 20/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus MÄÄRÄAIKAISTEN SIJAISTEN PALKKAAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIIN TYÖSUHTEISIIN 1281/03/031/2008 SOS Seuraavien määräaikaisten sijaisten työsuhteet Paraisten kaupunkiin tulee muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi. Työsuhteet ovat tulleet avoimiksi vakinaisen henkilöstön lopettaessa tai siir tyes sä eläk keel le. Lähihoitaja Tarja Elo-Lundberg Sairaanhoitaja Anita Ward alkaen toistaiseksi alkaen tois taiseksi Ehdotus: (hoitotyön johtaja EG) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että edellä mainittujen henkilöiden työsuhteet muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 235 Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää, että lähihoitaja Tar ja Elo-Lundbergin kanssa solmitaan lukien toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja sairaanhoita ja Ani ta Wardin kanssa lukien toistaiseksi voimassa oleva työsuh de. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 20/ Kaupunginhallitus ERI LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN YM. TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI MER- KITSEMINEN KHALL 236 Seuraavat pöytäkirjat on toimitettu kaupungin hallitukselle: Ympäristölautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Rakennuslupajaosto Kulttuurilautakunta Kiinteistölaitoksen johtokunta Seuraavat virkamiespäätökset on toimitettu kaupunginhallitukselle: Kaupunginlakimies: - nro 25/ , jonka mukaan kehittämispäällikkö Elina Lehtilän työsuhteen irtisanoutumisilmoitus on hyväksytty niin, että hänen työsuhteensa päät tyy Henkilöstöpäällikkö: - nro 77/ , jonka mukaan sosiaalityöntekijä Micaela Nyströmille on myönnetty henkilöstörahastosta stipendi valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittamisesta. - nro 78/ , jonka mukaan lastentarhanopettaja Tove Lindgrenille on myönnetty henkilöstörahastosta stipendi kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamisesta. - nro 79/ , jonka mukaan lehtori Micaela Ekwikille on myönnetty henkilöstörahastosta stipendi rehtorin virkaan kelpoisuuden antavien 25 opintopisteen koulutusjohtajuusopintojen suorittamisesta. Pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungintalossa. Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedon pöytäkirjoista sekä toteaa, että siirtopäätös ei ole tarpeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 20/ Kaupunginhallitus PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN OSASTONHOITAJA ANN-CHRISTIN ELM- VIKILLE TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN OPINTOIHIN 1332/03/031/2008 KHALL 237 Henkilöstöpäällikkö: Kaupunginhallituksen (202 ) tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää palkallisen virkavapaan myöntämisestä toimialapäällikön otettua kantaa koulutustarpeeseen. Ann-Christin Elmvik hakee palkallista virkavapaata 10 päivältä syksyltä 2008 sekä noin 10 päivältä vuodelta Toimialapäällikkö Ewa Gerkmanin lausunto: Terveystieteiden maisteriopinnot (suuntautumisvaihtoehtona terveydenhuollon hallinto) Åbo Akademissa antavat mahdollisuuden hoitotieteen syventäviin opintoihin, jotka ovat suoraan hyödyksi osastonhoitajan työssä, jossa johdetaan ja suunnitellaan terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaa. Paraisten kaupunki on henkilöstöstrategiassaan sitoutunut tukemaan johtajuuskoulutusta; vuosimaksu 96 euroa + matkakustannukset haetulta ajalta tulee myöntää. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Osastonhoitaja Ann-Christin Elmvikille myönnetään palkallista virkavapaata 10 päivältä syksyllä 2008 ja hakemuksen mukaisilta päiviltä (enintään 20 päivältä) vuonna 2009 sekä vuosimaksu 96 euroa ja virka- ja työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 20/ Kaupunginhallitus PÄÄTÖS PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMISESTÄ TERVEYDENHOITAJA TUULA PÄRSSISELLE OPINTOIHIN OSALLISTUMISESTA 1333/03/031/2008 KHALL 238 Henkilöstöpäällikkö: Kaupunginhallituksen (202 ) tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää palkallisen virkavapaan myöntämisestä toimialapäällikön otettua kantaa koulutustarpeeseen. Tuula Pärssinen hakee palkallista virkavapaata kuudelta päivältä Turun ammattikorkeakoulun Sa lon toi mi pisteessä järjestetystä opintokokonaisuudesta "Diabetes asiakas läh töi sen hoi totyön haasteena". Toimialapäällikkö Ewa Gerkmanin mukaan Tuula Pärssinen on osallistunut koulutukseen, jota hän on tarvinnut diabeteshoitajan sijaisena. Osa koulutuspäivistä on ollut vapaapäiviä, olivat työpäiviä ja Tuula Pärssinen hakee nyt lopuilta koulutuspäiviltä palkallista virkavapaata sekä korvausta matkoista. Koska koulutus edistää osaamista, hänelle tulee myöntää pal kallista virkavapaata kuudelta päivältä hakemuksen mukaisesti. Lisäksi hä nelle tulee korvata koulutusmatkat. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Terveydenhoitaja Tuula Pärssiselle myönnetään palkallista virkavapaata yhteensä kuudelta päivältä Salossa järjestetystä opintokokonaisuudesta "Diabe tes asiakaslähtöisen hoitotyön haasteena sekä virka- ja työehtoso pi muksen mukainen matkakorvaus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 20/ Kaupunginhallitus TERVEYSTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 1334/03/030/2008 KHALL 239 Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kunnan vastuulla olevan elintarvikevalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristöter veydenhuollon järjestämisestä jatkossa perustettavien alueellisten yhteistoi minta-alueiden puitteissa. Tarkoituksenmukaisen erikoistumisen ja työnjaon mahdollistamiseksi valvontayksiköiden vähimmäiskooksi suositellaan henkilötyövuotta. Kaikkien työntekijöiden ei ole välttämätöntä työs kennellä valvontayksikön keskuspaikasta käsin. Paraisten kaupunki ja muut läntisen Turunmaan kunnat ovat tehneet edellä mainittujen toimintojen alueellistamisesta sopimuksen, jonka mukaan palveluiden isäntäkuntana toimii alkaen Lieto. Sopimuksen mukaan sopimuskuntien henkilöstö, yhteensä 25 henkilöä, siirtyy Liedon kunnan palvelukseen työnantajan liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti. Nykyisin Paraisilla työskentelevän henkilöstön sijaintipaikka tulee myös jat kossa olemaan täällä. Terveystarkastajien työtehtävät elintarvikevalvonnassa ja terveydensuojelussa ovat luonteeltaan sellaisia, että tehtäviä hoitavat henkilöt käyttävät julkista valtaa ja heidän tulee näin muodoin olla virkasuhteessa. Paraisten kaupungissa toinen työntekijä on periaatteessa toiminut avustavana tarkastajana, ilman muodollista päätösten allekirjoittamisoikeutta. Hänet palkattiin aluksi tuntiperusteisesti ja myöhemmin työsopimussuhteeseen. Kyseisellä tarkastajalla on alan koulutus, hän jatkokouluttautuu parhaillaan ja saa vuonna 2009 täydellisen muodollisen kelpoisuuden. Käytännössä ja sopimuksen mukaan tehtävien hoitoon tarvitaan Länsi-Turunmaalla jatkossa kaksi täysi valtaista ja tasavertaista terveystarkastajaa. Paraisten kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 100 :n mukaan henkilö voidaan palkata virkasuhteeseen, jos hän on hoitanut vastaa via tehtäviä kaupungissa työsopimussuhteisena tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään yhden vuoden ajan. Anne-Marie Taina on ollut Paraisten kaupungin palveluksessa erilaisissa määräaikaisissa työsopimussuhteissa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää perustaa Paraisten kaupunkiin uuden terveystarkastajan viran ja Paraisten kaupungin hallintosäännön 100 :ään viitaten siirtää Anne-Marie Tainan perustettavaan virkaan.

21 20/ Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 20/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät , 234 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 233, Hall.LainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit tamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati-musviran - omainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PARAISTEN KAUPUNGINHALLITUS, Rantatie 28, Parainen Pykälät 233, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 20/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusvirano mainen, osoi te ja postiosoi te Kunnallisvali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Hallintovali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät / Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 7/2008 194 Kaupunginhallitus TID - AIKA 18.03.2008 klo 16:00-17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 197 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot