SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 20/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ILMOITUSASIAT ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN PARSBYN KAUPUN- GINOSAN KORTTELIN 5 TONTILLA 19 SEKÄ VIEREI- SELLÄ PUISTOALUEELLA 233 PATRIK REUTERIN VALITUS FALLBÖLESSÄ SIJAITSE- VAN KIINTEISTÖN KORSUDDEN KAUPASTA 234 STIG ENGMANIN YM. ALOITE ISS:N KANSSA TEHDYN SIIVOUSSOPIMUKSEN IRTISANOMISESTA 235 MÄÄRÄAIKAISTEN SIJAISTEN PALKKAAMINEN TOIS- TAISEKSI VOIMASSA OLEVIIN TYÖSUHTEISIIN 236 ERI LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN YM. TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI MERKITSEMINEN 237 PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN OSAS- TONHOITAJA ANN-CHRISTIN ELMVIKILLE TERVEYS- TIETEIDEN MAISTERIN OPINTOIHIN 238 PÄÄTÖS PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMI- SESTÄ TERVEYDENHOITAJA TUULA PÄRSSISELLE OPINTOIHIN OSALLISTUMISESTA TERVEYSTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 575 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Puheenjohtaja: Barbara Heinonen

2 20/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Colliander Cornelius Engman Stig Heinaro Ilkka Johansson Bert Kaanela Soile Mattsson Kaj Nyholm Tuula Ramstedt Mariella ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Orell Markku valtuuston I varapu heenjohtaja Lundgren Svante valtuuston II vara puh.joht. Öhman Folke kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Peltonen Göran talousjohtaja (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Järvinen Hanna (varajäsen Heinaro, Ilkka oli läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Göran Peltonen Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Tuula Nyholm Mariella Ramstedt PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen

3 20/ PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr. / Johdon siht.

4 20/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 229 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 20/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 230 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Tuula Nyholm ja Mariella Ramstedt.

6 20/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 231 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Kårkullan kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2) Åbolands yrkesinstitut samkommun -kuntayhtymän hyväksytty talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille ) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. 4) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja. 5) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pidetyn kokouksen pöytäkirja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 20/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN PARSBYN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 5 TONTILLA 19 SEKÄ VIEREISELLÄ PUISTOALUEELLA 619/30/301/2007 YMP Ympäristölautakunta päätti viime vuonna muutoksen toteuttamisesta. Muutoksen myötä kyseinen rakennettu omakotitontti laajenee. Vähäinen tonttiin liitettävä alue on jo osin tontinomistajan omistuksessa ja osin kaupungin omistuksessa. Alue on aiemmin ollut osoitettu osaksi pientä kaavoitettua viheraluetta. Vuorovaikutusmenettely on toteutettu laaditun osallistumis- ja arviointisuun ni tel man mu kai sesti. Ehdotus: (kaupunginarkkitehti) Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen julkista nähtäville asettamista varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 232 Liite B1 Ehdotus asemakaavamuutokseksi on ollut nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Liite: Asemakaavan muutosehdotuksen kaavaselostus sekä kartat ja merkkien selitykset Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä oheisen ehdotuksen asemakaavamuutokseksi Paraisten kaupunginosan korttelin 5 tontilla 19 sekä viereisellä puistoalueella esitetyssä muodossa.

8 20/ Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 20/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus PATRIK REUTERIN VALITUS FALLBÖLESSÄ SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN KORSUDDEN KAUPASTA 1024/02/020/2006 YMP Liite B17 Fallbölen kylässä sijaitseva kiinteistö Korsudden myytiin viime vuon na tarjousmenettelyllä. Lähtöhinta oli euroa, ja kiinteistöstä jätet tiin viisi tarjousta. Patrik Reuter esitti korkeimman tarjouksen ja osti myö hem min kiinteistön tarjoamaansa hintaan, euroa. Kaupungin val tuusto päätti kiinteistön myynnistä Patrik Reuter toimitti valituksen, jossa hän huomauttaa seuraavista puutteista: - kaikki kaakeliuunit ovat siinä kunnossa, että ne on peruskorjattava (uusittava) - pohjakerroksen lattiarakenne on osoittautunut puutteelliseksi ja kaikkien huoneiden kantava lattiarakenne on laho. Reuter toteaa edelleen virheiden olevan sen luonteisia, että ne edellyttävät kaup pa hinnan alentamista. Kiinteistölaitos on kaupungin asiantuntija rakennuksia koskevissa kysymyksissä, ja kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl on antanut asiasta lausunnon. Hän toteaa uunien olevan noin 70 vuotta vanhoja ja niiden kunnon vastaavan täysin niiden ikää ja siitä aiheutuvia odotuksia. Uuneja voidaan käyttää il man tulipalon vaaraa. Lattian osalta hän toteaa, että rakenteet oli purettu kokonaisuudessaan kaupungin edustajan ja teknisen tarkastajan käydessä tarkastamassa kiinteistöä. Kiinteistöpäällikkö perustaa lausuntonsa tavarantarkastajan selvitykseen. Liite B18: Kiinteistöpäällikön lausunto ja tavarantarkastajan selvitys Tässä yhteydessä tietty merkitys on myös sillä tosiseikalla, että kiinteistö on myyty tarjousmenettelyllä ja että ostaja on tässä tapauksessa määrännyt hinnan. Kaupungilla on kolme mahdollista etenemistapaa: 1. Kaupunki myöntää puutteet ja käynnistää neuvottelut. 2. Kaupunki pitää valitusta perusteettomana.

10 20/ Kaupunki tarjoutuu ostamaan kiinteistön takaisin. Ehdotus: (ympäristönsuojelupäällikkö) Ympäristölautakunta päättää ilmoittaa Patrik Reuterille, että kaupunki pitää valitusta aiheettomana. Tätä vastaan puheenjohtaja ehdotti jäsenten Ann-Maj Laurén ja Chris tel Sonntag kannattamana, että asia palautetaan Patrik Reuterin ja kiinteistölaitoksen kuulemista varten. Puheenjohtajan ehdotus, että lautakunta äänestää palauttamisehdo tuk ses ta ni men huudolla siten, että ne, jotka kannattavat palauttamisehdotus ta, ää nestä vät Jaa, ja ne, jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, ää nestä vät Ei, hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 6 kpl Ei-ääniä 3 kpl Puheenjohtaja totesi, että lautakunta äänesti palauttamisen puolesta ja oli siten päättänyt palauttaa asian. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä A19. YMP Ympäristötoimialan edustajat ovat tavanneet Patrik Reuterin ja kiinteistöpääl likkö Seppo Pihlin yhteistä neuvonpitoa varten. Patrik Reuter ilmoitti, että valitus koskee hänen osaltaan nimenomaisesti ja ainoastaan kaakeliuuneja ja lattiaa. Hänen mielestään puulämmitteisessä talossa lähtökohtana on oltava, että uunit ovat siinä kunnossa, että niissä voidaan pitää tulta ja että ne toimivat tyydyttävästi. Hän on yrittänyt pitää uuneissa tulta, mutta ne savuttivat sisään jopa keskellä talvea. Hän halusi kuitenkin korostaa, että kaupunki on toiminut hyvässä uskossa, koska se on luottanut nuohoojan lausuntoon, jonka mukaan uunit ovat käyttökelpoisessa kunnossa. Lattian osalta Reuter toteaa, että kantavat rakenteet olivat täysin lahot ja lattia oli uusittava kokonaisuudessaan. Nämä "piilevät" virheet eivät tulleet millään tavoin ilmi, vaikka lattia oli avattu yhdestä koh das ta näyttöä varten.

11 20/ Reuter on hyvin pettynyt kaupungin toimintaan valituksen jättämisen jälkeen. Ennen kaikkea hän on tyytymätön siihen, että tarkastus, jonka kiinteis tölaitos ja Hannu Ravea/Pekka Louhi toimittivat hänen talossaan, tehtiin ilman että hänet kutsuttiin paikalle. Hän vaatii kauppahinnan alentamista eu rolla. Kauppakirjassa on seuraava rakennusta koskeva teksti: "Kauppakohteen tarkastus Ostaja on tarkastanut kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä alueella olevat rakennukset ja tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on myös verrannut olosuhteita niihin tietoihin, jotka käyvät ilmi myyjän esittämistä kauppakohdetta koskevista asiakirjoista. Rakennus luovutetaan nykyisessä kunnossa. Rakennuksessa ei ole viemäriä eikä vettä. Rakennuksesta ei ole tehty kuntotarkastusta. Ostaja on tietoinen siitä, että päärakennukseen tulee tehdä peruskorjaus. Sulamis- ja sadevedet ovat valuneet sisään vesikaton läpi aiheuttaen vesivahinkoja. Ulkoeteisessä on huomattavia vesivahinkoja, ja rakennuksen alta puut tuu sa la ojitus kokonaisuudessaan. Ostajalla ei ole huomauttamista näistä olosuhteista." Ostajan olisi tullut olla tietoinen siitä, että lattia on ollut tuulettamaton rossipohja, joten siitä ei ole voinut antaa mitään takuita. Esitetty vaatimus alentaisi kauppahintaa euroon, mikä on huomattavasti vähemmän kuin mitä useat muut kiinteistöstä tehdyt tarjoukset olivat. Ehdotus annetaan kokouksessa. Kaupungingeodeetti selvitti kokouksessa Patrik Reuterin kanssa käy mi ään keskusteluja. Hän on sovittelutarkoituksessa tarjonnut eu ron kertakorvausta sillä perusteella, että kaupunki on hoitanut valitusta kos ke van asian huonosti. Samalla hän korosti, että kaupunki ei katso tehneensä virhettä myyn nin yh teydessä. Patrik Reuter ilmoitti myöhemmin, että hän hyväksyy eu ron korvauksen ja on siihen täysin tyytyväinen. Kaupungingeodeetti ehdotti tämän jälkeen, että lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki tarjoaa Patrik Reuterille euron kertakorvausta sovittelutarkoituksessa sillä perusteella, että valitus on hoidettu

12 20/ huo nosti ja pahoittelee kiinteistön tarkastamista ilman Patrik Reuterin läsnä oloa. Lautakunta on kuitenkin sitä mieltä, että kiinteistön myynnin yhteydessä ei ole tehty virheitä. Tätä vastaan jäsen Ted Bergman ehdotti jäsenten Kaarle Dragon ja Markku Salonen kannattamana, että lautakunta päättää palauttaa asian siihen asti, että kiinteistölaitos tarkastaa kiinteistön uudelleen Patrik Reuterin ollessa läsnä, että lautakunta pahoittelee asian huonoa hoitamista ja että asia menee tämän jälkeen suoraan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Kaupungingeodeetti ilmoitti yhtyvänsä Ted Bergmanin ehdotukseen. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kaupungingeodeetin muutetun ehdotuksen. KHALL 233 Liite A2 Liitteet: - Teknisen isännöitsijän Jari Salmisen kommentit, piirrokset ja valokuvat rakennuksesta Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää, ettei Pat rik Reuterille makseta korvausta. Kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus päättää hänen edellä olevasta ehdotuksestaan poiketen tehdä sovintoesityksen ja maksaa Patrik Reuterille euroa neljän uunin korjaamiseksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

13 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus STIG ENGMANIN YM. ALOITE ISS:N KANSSA TEHDYN SIIVOUSSOPIMUKSEN IRTISANO- MISESTA 1208/42/421/2008 KVALT Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi seuraavan aloitteen: "Kaupungille on satanut valituksia koko sen ajan, kun ISS on hoitanut siivouksen Paraisilla. Ostajan pitäisi saada sopimuksessa edellytettävää siivouslaatua, mutta koska ISS ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan, ainoa ratkaisu on irtisanoa ISS:n kanssa tehty siivoussopimus. Koulujen ja päiväkotien huonoa siivousta ja oppilaiden ja opettajien altistumista pölylle ja lialle ei voi pitemmän päälle hyväksyä. Me allekirjoittaneet katsomme, että ISS:n kanssa tehty sopimus on irtisanottava terveysriskien välttämiseksi. Meidän tulee noudattaa samaa linjaa kuin Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö. Siivous on hoidettava kunnan omana toimintana. Tällöin siivous olisi yhdenvertaista koko uudessa kunnassa." KHALL Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kiinteistölaitoksen johtokunnalle valmistelua varten. Vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KIINTEIS Aloitteen mukaan siivottavat kiinteistöt ovat likaisia eikä laatu vastaa toimi-

14 20/ tussopimuksen sisältöä. Länsi-Turunmaan kaupungin organisaatiolle esitetään yhtenäistä toimintamallia, jolloin toiminnot olisivat kaupungin omaa toimintaa. Paraisten kaupungin siivoustoiminta suoritetaan ostopalveluna ulkoisen toimittajan suoritteena. Laatua arvioidaan karkea-arvioinnin, visuaalisen ja teknisen arvioinnin avulla. Asiakastyytyväisyyskyselyt antavat palautteen kokonaisuudesta. Arviointitulokset osoittavat laadun olevan kokonaisuutena sopimusmäärittelyjen mukaisessa viitekehyksessä. Liite: B1. Ehdotus: (kiinteistöpäällikkö) ISS Palvelut Oy:n kanssa tehtyä sopimusta ei irtisanota. Varajäsen Torolf Lindell ehdotti, että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehty sopimus irtisanotaan Stig Engmanin ym. aloitteen mukaisesti. Lindellin ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi. Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Varajäsen Lindell ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen. Johtokunta ilmoittaa tutkimustulokset kaupunginhallitukselle ja toteaa, että palvelussa ilmenneisiin puutteisiin on puututtu ja parannustoimia tehdään jatkuvasti ISS Palvelut Oy:n kanssa. Asia siihen liittyvine liitteineen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi. KHALL 234 Liite B3, A4 Asian liitteet oheistetaan. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää todeta, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin ja että aloite on loppuun käsitelty. Pykälä annetaan tiedoksi Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuustolle.

15 20/ Jäsen Stig Engman ehdotti jäsen Tuula Nyholmin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että aloite antaa aihetta toimenpiteisiin sikäli, että sopimuksen irtisanomista aletaan valmistella. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus äänestää kaupunginjohtajan ehdotuksesta ja jäsen Stig Engmanin ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Stig Engmanin ehdotusta, äänestävät Ei. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 7 kpl 2 kpl. Kaupunginhallitus päätti näin ollen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Äänestystulos käy ilmi liitteestä nro A4.

16 20/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus MÄÄRÄAIKAISTEN SIJAISTEN PALKKAAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIIN TYÖSUHTEISIIN 1281/03/031/2008 SOS Seuraavien määräaikaisten sijaisten työsuhteet Paraisten kaupunkiin tulee muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi. Työsuhteet ovat tulleet avoimiksi vakinaisen henkilöstön lopettaessa tai siir tyes sä eläk keel le. Lähihoitaja Tarja Elo-Lundberg Sairaanhoitaja Anita Ward alkaen toistaiseksi alkaen tois taiseksi Ehdotus: (hoitotyön johtaja EG) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että edellä mainittujen henkilöiden työsuhteet muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 235 Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää, että lähihoitaja Tar ja Elo-Lundbergin kanssa solmitaan lukien toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja sairaanhoita ja Ani ta Wardin kanssa lukien toistaiseksi voimassa oleva työsuh de. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 20/ Kaupunginhallitus ERI LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN YM. TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI MER- KITSEMINEN KHALL 236 Seuraavat pöytäkirjat on toimitettu kaupungin hallitukselle: Ympäristölautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Rakennuslupajaosto Kulttuurilautakunta Kiinteistölaitoksen johtokunta Seuraavat virkamiespäätökset on toimitettu kaupunginhallitukselle: Kaupunginlakimies: - nro 25/ , jonka mukaan kehittämispäällikkö Elina Lehtilän työsuhteen irtisanoutumisilmoitus on hyväksytty niin, että hänen työsuhteensa päät tyy Henkilöstöpäällikkö: - nro 77/ , jonka mukaan sosiaalityöntekijä Micaela Nyströmille on myönnetty henkilöstörahastosta stipendi valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittamisesta. - nro 78/ , jonka mukaan lastentarhanopettaja Tove Lindgrenille on myönnetty henkilöstörahastosta stipendi kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamisesta. - nro 79/ , jonka mukaan lehtori Micaela Ekwikille on myönnetty henkilöstörahastosta stipendi rehtorin virkaan kelpoisuuden antavien 25 opintopisteen koulutusjohtajuusopintojen suorittamisesta. Pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungintalossa. Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedon pöytäkirjoista sekä toteaa, että siirtopäätös ei ole tarpeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 20/ Kaupunginhallitus PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN OSASTONHOITAJA ANN-CHRISTIN ELM- VIKILLE TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN OPINTOIHIN 1332/03/031/2008 KHALL 237 Henkilöstöpäällikkö: Kaupunginhallituksen (202 ) tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää palkallisen virkavapaan myöntämisestä toimialapäällikön otettua kantaa koulutustarpeeseen. Ann-Christin Elmvik hakee palkallista virkavapaata 10 päivältä syksyltä 2008 sekä noin 10 päivältä vuodelta Toimialapäällikkö Ewa Gerkmanin lausunto: Terveystieteiden maisteriopinnot (suuntautumisvaihtoehtona terveydenhuollon hallinto) Åbo Akademissa antavat mahdollisuuden hoitotieteen syventäviin opintoihin, jotka ovat suoraan hyödyksi osastonhoitajan työssä, jossa johdetaan ja suunnitellaan terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaa. Paraisten kaupunki on henkilöstöstrategiassaan sitoutunut tukemaan johtajuuskoulutusta; vuosimaksu 96 euroa + matkakustannukset haetulta ajalta tulee myöntää. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Osastonhoitaja Ann-Christin Elmvikille myönnetään palkallista virkavapaata 10 päivältä syksyllä 2008 ja hakemuksen mukaisilta päiviltä (enintään 20 päivältä) vuonna 2009 sekä vuosimaksu 96 euroa ja virka- ja työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 20/ Kaupunginhallitus PÄÄTÖS PALKALLISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMISESTÄ TERVEYDENHOITAJA TUULA PÄRSSISELLE OPINTOIHIN OSALLISTUMISESTA 1333/03/031/2008 KHALL 238 Henkilöstöpäällikkö: Kaupunginhallituksen (202 ) tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää palkallisen virkavapaan myöntämisestä toimialapäällikön otettua kantaa koulutustarpeeseen. Tuula Pärssinen hakee palkallista virkavapaata kuudelta päivältä Turun ammattikorkeakoulun Sa lon toi mi pisteessä järjestetystä opintokokonaisuudesta "Diabetes asiakas läh töi sen hoi totyön haasteena". Toimialapäällikkö Ewa Gerkmanin mukaan Tuula Pärssinen on osallistunut koulutukseen, jota hän on tarvinnut diabeteshoitajan sijaisena. Osa koulutuspäivistä on ollut vapaapäiviä, olivat työpäiviä ja Tuula Pärssinen hakee nyt lopuilta koulutuspäiviltä palkallista virkavapaata sekä korvausta matkoista. Koska koulutus edistää osaamista, hänelle tulee myöntää pal kallista virkavapaata kuudelta päivältä hakemuksen mukaisesti. Lisäksi hä nelle tulee korvata koulutusmatkat. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Terveydenhoitaja Tuula Pärssiselle myönnetään palkallista virkavapaata yhteensä kuudelta päivältä Salossa järjestetystä opintokokonaisuudesta "Diabe tes asiakaslähtöisen hoitotyön haasteena sekä virka- ja työehtoso pi muksen mukainen matkakorvaus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 20/ Kaupunginhallitus TERVEYSTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 1334/03/030/2008 KHALL 239 Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kunnan vastuulla olevan elintarvikevalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristöter veydenhuollon järjestämisestä jatkossa perustettavien alueellisten yhteistoi minta-alueiden puitteissa. Tarkoituksenmukaisen erikoistumisen ja työnjaon mahdollistamiseksi valvontayksiköiden vähimmäiskooksi suositellaan henkilötyövuotta. Kaikkien työntekijöiden ei ole välttämätöntä työs kennellä valvontayksikön keskuspaikasta käsin. Paraisten kaupunki ja muut läntisen Turunmaan kunnat ovat tehneet edellä mainittujen toimintojen alueellistamisesta sopimuksen, jonka mukaan palveluiden isäntäkuntana toimii alkaen Lieto. Sopimuksen mukaan sopimuskuntien henkilöstö, yhteensä 25 henkilöä, siirtyy Liedon kunnan palvelukseen työnantajan liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti. Nykyisin Paraisilla työskentelevän henkilöstön sijaintipaikka tulee myös jat kossa olemaan täällä. Terveystarkastajien työtehtävät elintarvikevalvonnassa ja terveydensuojelussa ovat luonteeltaan sellaisia, että tehtäviä hoitavat henkilöt käyttävät julkista valtaa ja heidän tulee näin muodoin olla virkasuhteessa. Paraisten kaupungissa toinen työntekijä on periaatteessa toiminut avustavana tarkastajana, ilman muodollista päätösten allekirjoittamisoikeutta. Hänet palkattiin aluksi tuntiperusteisesti ja myöhemmin työsopimussuhteeseen. Kyseisellä tarkastajalla on alan koulutus, hän jatkokouluttautuu parhaillaan ja saa vuonna 2009 täydellisen muodollisen kelpoisuuden. Käytännössä ja sopimuksen mukaan tehtävien hoitoon tarvitaan Länsi-Turunmaalla jatkossa kaksi täysi valtaista ja tasavertaista terveystarkastajaa. Paraisten kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 100 :n mukaan henkilö voidaan palkata virkasuhteeseen, jos hän on hoitanut vastaa via tehtäviä kaupungissa työsopimussuhteisena tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään yhden vuoden ajan. Anne-Marie Taina on ollut Paraisten kaupungin palveluksessa erilaisissa määräaikaisissa työsopimussuhteissa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää perustaa Paraisten kaupunkiin uuden terveystarkastajan viran ja Paraisten kaupungin hallintosäännön 100 :ään viitaten siirtää Anne-Marie Tainan perustettavaan virkaan.

21 20/ Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 20/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät , 234 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 233, Hall.LainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit tamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati-musviran - omainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PARAISTEN KAUPUNGINHALLITUS, Rantatie 28, Parainen Pykälät 233, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 20/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusvirano mainen, osoi te ja postiosoi te Kunnallisvali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Hallintovali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät / Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 6/2008 121 Suomenkielinen koulutuslautakunta15.12.2008 TID - AIKA 15.12.2008 klo 17:30-18:15 PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot