Haminan kaupunki Tekninen toimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan kaupunki Tekninen toimi"

Transkriptio

1 Haminan kaupunki Tekninen toimi ASEMAKAAVASELOSTUS LIITE BBR Korttelin 23 asemakaavan muutos

2 1 HAMINAN KAUPUNKI KORTTELIN 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE SYYSKUUN 11. PÄIVÄNÄ 2008 PÄI- VÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Asemakaavan muutos: Muodostuu: 1 Linnoitus, kortteli 23 ja osia Isoympyräkadun, Torikadun ja Maariankadun katualueista. 1 Linnoitus, kortteli 23 ja osat Isoympyräkadun, Torikadun ja Maariankadun katualueista. Laatija: Pöyry Environment Oy, Lappeenrannan toimisto, os. Valtakatu 25, Lappeenranta, yhteyshenkilö arkkitehti Matti Veijovuori. Vireille tulo: Asemakaavan muutos on tullut vireille viranhaltijapäätöksellä Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella Kymen Sanomissa Hyväksytty: KV... Kaava-alueen sijainti.

3 2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Haminan kaupungin ydinkeskustassa kauppatorin itälaidalla. Alue käsittää Linnoituksen kaupunginosan (keskusta) korttelin 23 ja osat Isoympyräkatua, Torikatua ja Maariankatua. Aluetta rajaavat lounaassa Kaivokatu, luoteessa Satamakatu, koillisessa Isoympyräkatu ja kaakossa Maariankatu. Suunnittelualueella on kaksi liike- ja toimistokiinteistöä (Kiinteistö Oy Haminan Torihalli ja Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma). Isoympyräkadun varrella on asuin- ja liikerakennus ja Kaivokadun puolella hoivakoti Kolmisointu. Maariankadun varrella sijaitsee 1770-luvun lopulta oleva Meriportin vartiorakennus. Alueen sijainti on esitetty sivun 1 kartalla. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan virallinen nimi: Korttelin 23 asemakaavan muutos Tarkoitus: Mahdollistaa uuden liikekeskuksen ja asuntojen rakentaminen kortteliin 23. Laajuustiedot: Kokonaispinta-ala n. 0,95 hehtaaria. Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-2) n. 0,77 ha, jolla rakennusoikeutta k-m 2. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta n. 0,12 hehtaaria, jolla rakennusoikeutta k-m 2. Katualuetta n. 0,07 hehtaaria, jolla maanalaista rakennusoikeutta 300 k-m 2. Selostuksen liiteasiakirjat Tämä asemakaavaselostus on liite numero 1 asemakaavakartalle, joka on päivätty Muut tämän asemakaavan liitteet ovat: 2. Perustietokartat: 2a) Maanomistus, 2b) Rakennettu ympäristö 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Muistiot a) Viranomaisneuvottelu b) Palaveri muinaismuistojen huomioon ottamisesta kaavoituksessa 5. Lyhennelmät MRA 30 :n kuulemisessa saaduista lausunnoista ja huomautuksista sekä kaavanlaatijan vastineet niihin 6. Asemakaavan seurantalomakkeet 7. Havainnepiirros 1: D- havainnepiirroksia (Laitila Arkkitehdit Oy) Muita kaavaa koskevia asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemateriaalia: - Haminan keskusta-alueen kaupallinen selvitys. Tuomas Santasalo Ky, Tulevaisuuden Hamina. Korttelin 23 luonnossuunnitelma. YIT, Laitila Arkkitehdit Oy 2008.

4 3 SISÄLTÖ 1 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tarve Kaavaprosessin vaiheet Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Ekologiset vaikutukset - vaikutukset luonnonympäristöön Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteutuminen ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN... 39

5 1 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Haminan kaupunki ja YIT Rakennus Oy ovat solmineet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin keskustan vetovoimaa parantamalla sen kaupallista kilpailukykyä. Ensimmäiseksi keihäänkärkiprojektiksi on valittu uuden kauppakeskuksen rakentaminen kortteliin 23. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt ja asemakaava tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä Kaavan laatijaksi on valittu Pöyry Environment Oy. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Haminassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella Kymen Sanomissa sekä henkilökohtaisilla kirjeillä suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille. Asemakaavaluonnos pidettiin MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana teknisen toimen kaavoituksessa, jolloin siitä pyydettiin lausunnot OAS:ssa mainituilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. OAS pidetään MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti nähtävillä alkaen kaavan laadinnan ajan. MRA 30 :n kuulemisen jälkeen on tarkistettu Isoympyrä- ja Maariankadun kulmatontin kerroslukua, vähennetty autokansien määrää yhdellä ja täydennetty kaupunkikuvaa ja ulko-oleskelualueita koskevia määräyksiä. Ortodoksisen seurakunnan talo on varustettu osittaisella suojelumerkinnällä. Kaavaselostusta on täydennetty erityisesti vaikutusarvioinnin osalta. Alkukesällä 2008 tehtiin koekaivauksia mm. vanhojen rakennusten ja linnoituslaitteiden säilyneisyyden selvittämiseksi pidettiin neuvottelu, jossa sovittiin kaivauksiin liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Asemakaavaehdotus pidetään MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen kaavaan tehdään tarvittaessa tarkistuksia ja laaditaan tarkistettu asemakaavaehdotus. Tämän jälkeen asemakaava viedään kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Kaavaluonnoksen laatimista on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut teknisen toimen, YIT:n ja konsulttien edustajia. 1.2 Asemakaavan muutos Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden liikekeskuksen ja asuntojen rakentaminen kortteliin 23. Kaavassa varataan tiloja liike- ja toimistotiloille sekä asunnoille. Olemassa oleva rakennuskanta voidaan tonttia 2 lukuun ottamatta liittää uuteen kauppakeskukseen tai tarvittaessa purkaa. Kaavalla mahdollistetaan myös Isoympyräkadun pohjoispuolella sijaitsevien Osuuskauppa Ympyrän ja Kiinteistö Oy Haminan Teräskulman liittäminen maanalaisella käytävällä uuteen kauppakeskukseen. Pääosa korttelista on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-2). Alueelle saadaan sijoittaa liike- ja toimistotiloja, lisäksi enintään 50 % kerrosalasta voidaan käyttää asuinhuoneistoja varten. Korttelialueeseen kuuluvat kolme tonttia muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa tonttien väliselle rajalle ei tarvitse rakentaa rajaseinää, ja jossa rakennuksia voidaan paloteknisessä mielessä käsitellä laajempina kokonaisuuksina. Kaivokadun ja Isoympyräkadun välillä on varaus valokatteiselle kauppakäytävälle, jonka pohjoispäässä olevasta aulasta eroaa poikittainen valokatteinen käytävä Maariankadun suuntaan. Kaivokadun ja Maariankadun kulmatontti on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tontilla sijaitseva Meriportin vartiorakennus vuodelta 1778 suojellaan.

6 BBR 2 Tontilla 1 on 1700-luvun puolenvälin jälkeen rakennetun kasarmirakennuksen perustukset. Korttelin eteläosassa sijainneista 1700-luvun linnoituslaitteista ei sen sijaan ole säilynyt jäänteitä. Koko kortteli on luokiteltu alueeksi, jolla on saattanut säilyä Vehkalahden kaupunkiin liittyviä kulttuurikerroksia, joskin viimeaikaisten kaivausten perusteella säilyminen on epätodennäköistä. Mahdollisesti osittain suunnittelualueella, Maariankadun laidalla on 1700-luvulta peräisin oleva joukkohauta. Koko kortteli on merkitty sm-1 alueeksi (Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä). Maariankadulla on p-1-merkintä, joka mahdollistaa porttirakennelman rakentamiseen. Paikalla on sijainnut Meriportti, joka oli yksi Haminan linnoituksen kolmesta pääportista. Portti on mahdollista toteuttaa kaavan perusteella vanhoja malleja mukaillen. Liikenneyhteyksinä toimii korttelia ympäröivä nykyinen katuverkko; Isoympyräkatu, Maariankatu, Kaivokatu ja Satamakatu. Isoympyräkadun alle sijoittuu maanalainen yhteys tulevan kauppakeskuksen sekä Osuuskauppa Ympyrän ja Kiinteistö Oy Haminan Teräskulman välille. Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa kerrosalaan laskettavaa tilaa esim. myymälöille 300 m 2. Korttelin 23 paikoitus sijoittuu autokansille korttelin sisäosiin ja osittain maan alle. Kaavan edellyttämät pysäköintipaikat on osoitettu korttelin sisälle. Asiakaspysäköintiä palvelevat lisäksi torin paikoitusalue sekä ympäröivien katujen kadunvarsipaikat. 1.3 Asemakaavan toteuttaminen Alue voidaan ottaa rakentamiseen sen jälkeen, kun asemakaava on tullut lainvoimaiseksi ja alueen toteuttamiseen liittyvistä kustannusjaoista ja toteuttajista on sovittu. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kortteli 23 sijaitsee Haminan ydinkeskustassa, kauppatorin itälaidalla. Haminan tori on tyypillinen 1800-luvun kaupunkirakenteen korttelin kokoinen kauppa-/ paraatitori, joka on nykyiselläänkin merkittävä kauppapaikka ja olennainen osa Haminan kaupallista elämää. Toria ympäröivät korttelit muodostavat Haminan kaupallisen keskustan ytimen. Suunnittelualuetta rajaavat lounaassa Kaivokatu, luoteessa Satamakatu, koillisessa Isoympyräkatu ja kaakossa Maariankatu. Osat Isoympyräkadusta ja Maariankadusta sisältyvät suunnittelualueeseen. Satamakadun varressa torin itälaidalla on vuonna 1976 vanhan kauppahallin paikalle valmistunut Haminan Torihalli Oy:n liike- ja toimistorakennus. Isoympyräkadun varrella tontilla 1 sijaitsee vuonna 1951 valmistunut Haminan ortodoksisen seurakunnan omistama nelikerroksinen asuin- ja liikerakennus. Tonttiin 1 kuuluva Isoympyrä- ja Maariankadun kulmaus on tällä hetkellä rakentamaton. Maariankadun varrella sijaitsee vuonna 1778 rakennettu Meriportin Vartiorakennus, joka on kunnostettu asuinkäyttöön. Saman tontin eteläosassa Kaivokadun varressa on vuonna 1960 alun perin asuinrakennukseksi valmistunut kerrostalo, jossa toimii vanhusten hoitokoti. Kaivokadun varressa on 1980-luvulta oleva kolmikerroksinen liike- ja toimistorakennus Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma, jonka yksikerroksinen siipi ulottuu myös korttelin sisäosiin. Torihallin ja Kakskulman pihasiiven välissä on pysäköintialue. Korttelin eteläosassa on sijainnut 1700-luvun linnoituslaitteita. Keväällä 2008 tehdyssä koekaivauksessa todettiin, että näistä ei ole säilynyt jäänteitä. Myöskään vartiorakennuksen takaa ei löytynyt

7 3 rakennusten jäänteitä. Tontilla 1 on 1700-luvun puolenvälin jälkeen rakennetun ja 1840 Haminan suurpalossa tuhoutuneen kasarmirakennuksen perustukset. Rakenteet olivat 20 cm pihatason alapuolella ja hyvin säilyneet. Lisäksi kortteli on luokiteltu Museoviraston vuonna 2003 tekemässä Haminan kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa alueeksi, jolla on saattanut säilyä Vehkalahden kaupunkiin liittyviä kulttuurikerroksia, joskin viimeaikaisten kaivausten perusteella säilyminen on epätodennäköistä.. Mahdollisesti osittain suunnittelualueella, Maariankadun laidalla on 1700-luvulta peräisin oleva joukkohauta, jonka rajausta tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön aikana. Kiint. Oy Haminan Teräskulma Kortteli 23 Osuuskauppa Ympyrä Tori Luonnonympäristö ja maisema Haminan seutu on maastoltaan melko tasaista. Kallioperä kuuluu Kaakkois-Suomen rapakivialueeseen ja sitä peittävät keskustassa tasaiset hiekka- ja moreenikerrostumat. Vaihtelua topografiaan tuovat keskustassa linnoitusvallit mm. heti korttelin 23 itäpuolella jotka ovat suurimmaksi osaksi kasvillisuuden peitossa. Kallioperä tulee laajemmin näkyviin lähinnä Haminan reunaosissa, missä on matalahkoja kalliomäkiä. Suunnittelualue sijaitsee n. 7 8,8 metrin korkeudella merenpinnasta. Suhteelliset korkeuserot ovat erittäin pieniä, tuskin havaittavia. Maanpinta nousee etelästä pohjoiseen ja matalin kohta suunnittelualueella on sen eteläisin kärki. Suunnittelualue käsittää tonttimaata ja katualuetta. Alue on kauttaaltaan rakennettua ja istutettua kaupunkiympäristöä, jolla ei ole kaavoituksessa erityisesti huomioitavia luontoarvoja. Pihoilla on yksittäispuina koivuja ja korttelin keskellä olevalla pysäköintialueella suurikokoinen vaahtera Rakennettu ympäristö - Haminan keskustan historiaa Kenraali Axel von Löwen laati v Haminalle bastionijärjestelmään perustuvan linnoitussuunnitelman. Bastionijärjestelmä oli tähden muotoinen, jonka sisään rakennettiin säteittäiskaavaan perustuva kahdeksankulmainen ideaalikaupunki. Linnoituksen runkona oli kahdeksan teräväkärkistä bastionia, joista vain kuusi toteutettiin ja loput kaksi korvattiin kurtiinivallilla. Linnoituksen ensim-

8 4 mäinen työvaihe sijoittuu vuosien välille, jolloin rakennettiin mm. etelän puoleiset Helsingin ja Turun bastionit. Vuosien 1724 ja 1740 välillä linnoitustyöt olivat pysähdyksissä, kunnes ne 1741 alkoivat uudelleen. Turun rauhassa 1743 Hamina siirtyi venäläisille ja siitä tuli rajalinnoitus länttä vastaan. Venäläiset jatkoivat linnoitustöitä ja linnoitusta laajennettiin ja 1750-luvuilla länteen. Tämän jälkeen linnoitustyöt olivat pysähdyksissä 1770-luvulle saakka. Seuraavan kerran linnoitustyöt aloitettiin luvulla ja niitä jatkettiin aina 1800-luvun alkuun Suomen sotaan saakka. Kustaa III:n Venäjän sodan ( ) jälkeen Hamina liitettiin Aleksander Suvorovin suunnittelemaan Pietaria suojanneeseen linnoitusketjuun. Tässä yhteydessä vallit ilmeisesti verhottiin ensimmäistä kertaa luonnonkivillä. Suomen sodan päätyttyä 1809 Hamina ei ollut enää rajakaupunki ja linnoituksen merkitys väheni. Viimeistä kertaa linnoituslaitteiden vahvistaminen tuli tarpeelliseksi Krimin sodan aikana vuonna Sodan päätyttyä linnoitus oli vanhentunut eikä sen ylläpitämistä enää katsottu tarpeelliseksi. Helsingin bastioni purettiin 1880-luvun lopulla. Sen tilalle rakennettiin mm. uusi kauppatori ja alue rakentui uuden ruutukaavan mukaisesti. Torin itäinen reuna, kohdassa jossa on nykyään Torihalli, oli osa torialuetta ja rakentamaton vuoden 1888 asemakaavassa. Torin itäreunalle rakennettiin vuonna 1931 kauppahalli nykyisen Torihallin paikalle. Kauppahalli purettiin vuonna Korttelin 23 kaavoitus- ja rakennushistoriaa Kaavoitushistoriaa koskeva teksti ja kuvat pohjautuvat pääosin raporttiin Torinvarren koulu; Rakennushistoria, säilyneisyys ja arvon määrittely (Cursor Oy, ark-byroo/ Marianna Heikinheimo 2006). Vehkalahden kaupungille v laadittu ruutukaava uusiutui perusteellisesti, kun Haminan kaupunki (Fredrikshamn) perustettiin vuonna Linnoituksen bastionijärjestelmää noudattaneen kahdeksankulmaisen radiaalikaavan laati kenraali Axel Löwen vuonna Kaupunki sai siis renessanssin ihanteiden mukaisen ainutlaatuisen ympyräasemakaavan. Suunnittelualueen pohjoisreunalta alkava säteittäiskaava-alue ja merkittävä osa historiallista rakennuskantaa ovat säilyneet nykypäiviin saakka. Hattujen sodan seurauksena 1743 Haminan kaupunki siirtyi Venäjän alaisuuteen. Linnoitusta varustettiin edelleen ruotsinvallan aikaisten suunnitelmien pohjalta (ks. edellinen kappale) luvun kartassa korttelin 23 pohjoissivulle on merkitty suurikokoinen rakennus, joka on osoitettu kasarmirakennuksen värillä. Rakennus on ollut tuolloin kaupungin suurin. Haminan rauhan solmimisen jälkeen 1809 kaupungin merkitys rajalinnoituksena väistyi vähitellen; linnoituksen laajentaminen ja varustaminen päättyi. Kadettikoulun siirtäminen Haminaan vuonna 1821 jatkoi edelleen sotilasperinteitä. Hamina koki 1800-luvulla kolme tuhoisaa kaupunkipaloa vuosina 1821, -40 ja -87 Asemakaava vuodelta 1841 kuvaa linnoituksen historiallista muotoa (ks. seur. sivu). Suunnittelualueelle sijoittuu kaavassa suuri Isoympyränkatua rajaava vapaasti seisova rakennus.

9 5 Hamina sai uuden asemakaavan vuonna Aikaisemmin vapaasti kasvaneet esikaupunkialueet on suunnitelmassa regularisoitu ruutukaavaan. Suunnitelma painottuu kaupungin länsipuolelle, kaupungin itäpuoli on edelleen sotilaskäytössä. Toistuva korttelityyppi on suorakaide, joka on jaettu neljään tonttiin korttelin sisäisillä palokujanteilla. Helsingin bastioni on suunnitelmassa purettu, ja sen tilalle sijoittuu avoin Kauppatori. Torille johtaa puuistutuksin reunustettu Satamakatu etelästä. Suunnitelma liittää esikaupunkialueet vanhan kaupungin yhteyteen. Kauppatori ja sen itäpuolinen kortteli 23 muodostavat rajapinnan uuden ruutukaava-alueen ja vanhan linnoituksen välille. Suunnitelma edustaa aikansa normatiivista kaavoitusperinnettä, maanmittarisuunnittelun ja ruutukaavan viimeistä vaihetta. Nykyinen kortteli 23 sijoittuu vuoden 1888 kaavaan rakennuskorttelina. Kaavakarttaan on merkitty päällekkäin olemassa oleva kaupunkirakenne ja suunniteltu uusi korttelirakenne. Kortteli 23 poikkeaa perustyypistä suurempien kaksijakoisten tonttien ansiosta. Kortteli oli nykyistä pienempi, sillä kauppatorin itäosa, jossa nykyään on Torihalli, kuului torialueeseen ja oli rakentamaton. Korttelin kahteen osaan jakava palokujanne sijoittuu Meriportin vartiorakennuksen kohdalle. Torikatu päättyi torin koillisnurkalle ja sen näkymäpäätteenä oli lipputorni. Vuoden 1888 asemakaavassa näkyvät päällekkäisinä kuvina purettavat linnoituslaitteet ja uusi korttelirakenne. Kortteli 23 on jaettu kahteen tonttiin. Vuonna 1930 laaditussa asemakaavassa vahvistetaan aikaisemmin vapaasti laajentuneen kaupunkiasutuksen asema. Edellisen suunnitelman ruutukaavasta näyttää toteutuneen alueita mm. kauppatorin ympäristössä. Tori on laajentunut yhdellä korttelilla etelään, sillä koulun ja lipputornin kortteli on tässä vaiheessa osa kauppatoria. Torin itäreunaan rakennettu kauppahalli muodostaa Torikadun uuden näkymäpäätteen. Kauppahalli on vapaasti seisova rakennus, joka ei liity korttelirakenteeseen. Vuoden 1936 asemakaavamuutos liittyi koulun rakentamiseen, mutta kaavassa on esitetty koko kauppatorin ympäristö. Torin varren kauppa- ja julkiset rakennukset sijoittuvat tonteilleen hengittävän väljästi. Suljetun tilamuodostuksen perinteestä siirryttiin 30-luvun mittaan avoimen tilarakenteen ihanteeseen. Vuonna 1931 valmistunut kauppahalli ja muut julkiset rakennukset sijoitettiin tilaan vapaasti, suljetun tilarajauksen tuottamassa raamissa. Hallin itäpuolella on vuoden 1936 kaavassa Hallikatu-niminen katuvaraus.

10 6 Vuoden 1930 kaavassa näkyy uusi kauppahalli ja uusia rakennuksia korttelissa 23. Uusi kauppahalli muodostaa näkymäpäätteen Torikadulle. Hallikadun itäpuolta rajasi klassistinen vuonna 1933 valmistunut vaakahuone, jonka eteläpäädyssä oli korkea kuutiomainen osa. Rakennus sijaitsi nykyisen Kakskulman paikalla ja purettiin n. 30 vuotta sitten. Korttelin nykyisiä rakennuksia edeltänyt rakennuskanta oli pääosin puurakenteista lukuun ottamatta kauppahallia, vartiorakennusta ja tontilla 23/1 sijainnutta kauppahallin suuntaista pitkähköä rakennusta, jossa säilytettiin torimyyjien varusteita, ja jossa oli yleinen WC. Maariankadun ja Isoympyränkadun kulmassa on ollut puurakenteinen asuin- ja liikerakennus. Professori Olli Kivisen vuonna 1963 suunnittelema moderni asemakaava Haminalle vahvistettiin vuonna 1969 (ks. kuva seuraavalla sivulla). Kivisen asemakaavan tavoitteena oli Haminan historiallisen luonteen säilyttäminen, mutta suojelun piiriin asetettiin siinä vain linnoitusalueen asemakaavarakenne. Kivisen asemakaava loi perustan torinvarren rakennusten uusiutumiselle. Tiivistyvä rakennustapa ja rakennusoikeuden kasvattaminen mahdollisti vielä 60-luvulla luonnollisena nähdyn rakennuskannan uudistavan nykyaikaistumisen. Tori on asemakaavassa saanut neliömuodon, kun sen monikulmainen pohjoisosa on kaavoitettu parkkialueeksi ja puistoksi. Kaivokatu Satamakadulta rautatielle on suunnitelmassa esplanadi perinnettä elvyttäen muuttunut vähäliikenteiseksi kävelykaduksi. Kivisen asemakaavassa ei vanhan rakennuskannan itseisarvoa ilmaistu yksiselitteisesti. Meriportin vartiorakennus on kuitenkin merkitty historiallisesti arvokkaana rakennuksena, joka on pidettävä huolitellussa kunnossa turmelematta julkisivuja ja historiallista tyyliä. Linnoitusalueen asemakaavaa muutettiin vuosina 1985 ja 1988, joiden jälkeen myös rakennuskanta sai suojelumääräykset. Suunnittelualueen uusimmat kaavamuutokset ovat vuosilta 1985, 1986 ja Nämä sisältävät korttelin 23 osalta suhteellisen vähäisiä muutoksia Kivisen kaavaan, lähinnä rakennusoikeuksien kasvua. Voimassa olevien asemakaavojen sisältöä on selostettu tarkemmin luvussa

11 7 Vuoden 1969 asemakaavan määräykset ovat säilyneet korttelissa 23 vartiorakennuksen tontilla. Tämän kaavan pohjalta on toteutettu Torihalli ja sen vieressä oleva pysäköintialue. - Rakennukset ja rakenteet - Tontti 1 (Isoympyräkatu 2): Ortodoksisen seurakunnan asuin- ja liikerakennus Tontilla sijaitsee vuonna 1951 valmistunut Haminan ortodoksisen seurakunnan omistama asuin- ja Vasemmalla Ortodoksisen seurakunnan rakennuksen pääjulkisivu Isoympyräkadulle. Kulmassa näkyy valkea laiva-aiheinen reliefi. Oikealla sisäpihan puoli ja rakennukseen liittyvä matala siipiosa. liikerakennus. Rakennus on nelikerroksinen, rapattu ja siinä on loiva aumakatto, katemateriaalina pelti. Rakennus sijoittuu Isoympyräkadun varteen kiinni katulinjaan. Rakennuksen luoteiskulmassa on laiva-aiheinen reliefi. Rakennuksen kerrosala on rakennusvalvonnan mukaan 2420 k-m 2, joka on myös voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus. Isoympyräkadun yläpuolelle ulottuvat kolmen kerroksen korkuiset kolmiomaiset erkkerit. Rakennuksessa on kellari ja ullakko. Paikoitusalueen puolella on lyhyt yksikerroksinen siipiosa, jossa sijaitsee ortodoksisen seurakunnan kokoontumistilana toimiva Pietarin ja Paavalin trapesa. Siipiosassa on ollut kiinni toinen rakennus, joka on purettu.

12 8 Tontin itäosa eli Isoympyräkadun ja Maariankadun kulmaus on rakentamaton. Rakentamattomat tontinosat on aidattu puuaidalla. Tontin paikoitus on sisäpihalla. Pihalla on pieniä nurmialueita ja leikkipaikka. Kellarissa on myös autotalleja, joihin on ajo sisäpihan puolelta. Kuva kirjasta Hamina, rajan kaupunki, vuodelta Kuvateksti kuuluu: Kreikkalaiskatolisen seurakunnan Arava-talo. Ortodoksisen seurakunnan rakennus edustaa 1950-luvulla tyypillistä pehmeää modernismia. Ajalle ominaisia tyylipiirteitä ovat selkeään perusmassaan liitetyt julkisivukorosteet, kuten erkkerit ja pienet ornamentit sekä luonnonmateriaalien käyttö (rappaus, alkuperäinen kate tiili). Museoviraston tekemän kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaan tontti 1 sijaitsee 1600-luvun Vehkalahden kaupungin asemakaava-alueella, mutta alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Viimeaikaisten kaivausten perusteella tontilla ei ole säilynyt 1600-luvun rakenteita. Sen sijaan tontilta on löytynyt 1700-luvun kasarmin jäänteitä (ks. tarkemmin sivu 11). - Tontti 2 (Maariankatu 11): Meriportin vartiorakennus Tontilla numero 2 on kaksi rakennusta, joista pohjoisempi on vuodelta 1778 oleva Meriportin vartiorakennus Maariankadun varressa luvun loppu ja 1800-luvun alku olivat Haminan rakennustoiminnan kannalta vilkasta aikaa. Haminassa oli menestyvää tiiliteollisuutta, joka näkyy myös rakennustuotannossa. Haminan kaupunkiin johti kolme maantietä ja sisälle kaupunkiin päästiin vain linnoitusmuurissa olevien porttien kautta. Porteille rakennettiin 1770 luvulla Viipurin, Lappeenrannan ja Meriportin vartiorakennukset, tullit. Ne toimivat kaupunkiin tulijoiden tarkastuspisteinä. Haminan vartiorakennukset ovat osa yleisvenäläistä kuvernementinkaupunkien arkkitehtuuria. Rakennusten katujulkisivussa on avoin holvikaarisarjasta koostuva, pilasterien koristama arkadikäytävä, käytännöllinen tila ohi kulkevan liikenteen vartioimiseen. Arkadit olivat yleisiä varuskuntakaupunkien corps de garde rakennuksissa, maantien varsien kestikievareissa ja kaupunkien pitkissä kaupankäyntiä palvelevissa tori- ja kaupparakennuksissa. Rakennus on korttelin 23 kulttuurihistoriallisesti merkittävin rakennus. Se on mukana maakunnallisessa rakennusinventoinnissa (Kymenlaakson rakennuskulttuuri, 1992) ja se on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi. Rakennuksen perustus on luonnonkiveä ja ulkoseinät rapattua tiiltä. Julkisivu on jäsennöity holvikaarien välisin pilasterein, myös räystäslinjan alapuolella on vaakasuuntainen koristelista. Katemateriaalina on konesaumattu pelti. Rakennusta on muutettu vuonna 2008 asuinkäyttöön. Sen käytetty rakennusoikeus on viimeisimmän rakennusluvan (Lupa 51/2007) mukaan 133 k-m 2.

13 9 Meriportin vartiorakennus on rapattu yksikerroksinen tiilirakennus, joka on muutettu asuinkäyttöön. - Tontti 2 (Kaivokatu 1): Hoivakoti Kolmisointu Tontilla numero 2 rakennuksista eteläisempi, Kaivokadun varressa, on vuodelta Rakennuksessa toimii vuokralaisena Hoivakoti Kolmisointu. Kolmikerroksinen, kellarillinen rakennus on alun perin ollut asuinrakennus, mutta se on muutettu vuonna 2003 vanhusten hoivakodiksi. Rakennus on tarkoitus muuttaa lähivuosina takaisin asuinkäyttöön. Pysäköinti on järjestetty sisäpihalle. Rakennuksen käytetty kerrosala rakennusvalvonnan tietojen mukaan on 756 k-m 2, kun kaavassa sallittu rakennusoikeus on suojellun vartiorakennuksen lisäksi 760 k-m 2. Hoivakoti Kolmisointu tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista sekä tilapäistä, kodinomaista palveluasumista. Asukkailla on omat huoneet ja käytössään yhteisiä tiloja. Hoivakoti Kolmisointu sijoittuu irti katulinjasta. Museoviraston tekemän kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaan tontti nro 2 sijaitsee 1600-luvun Vehkalahden asemakaava-alueella, mutta alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Ke-

14 10 vään 2008 viereiseltä tontilta hoivakodin päädyn kohdalta ei löytynyt muinaisjäännöksiä. Kaivausten perusteella on epätodennäköistä, että alueella olisi säilynyt tai 1700-luvun rakenteita. - Tontti 10 (Kaivokatu 3): Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma Kaivokadun ja pysäköintialueen kulmaukseen sijoittuu Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma, joka on vuonna 1988 valmistunut liike- ja toimistorakennuskokonaisuus. Kaivokadun puoleinen osa on kolmikerroksinen, valkea betonielementtirakennus. Kaivokadun puoleisessa rakennuksessa on osakellari, jossa on säilytetty vanha linnoitusrakenteisiin liittyvä poterni eli holvikäytävä. Vasemmalla Kakskulman Katurakennus. Oikealla paikoitusalueen viereen sijoittuva siipi. Yksikerroksinen osa sijoittuu pysäköintialueen kaakkoisreunaan. Rakennusosat yhdistyvät toisiinsa katetun solan välityksellä. Kakskulma liittyy muotokielellään vahvasti rakentamisajankohtaansa ja sisältää postmodernismin aiheita. Tontille nykyisessä kaavassa osoitettu rakennusoikeus, 2000 k-m 2, on käytetty. Tontin paikoitus sijoittuu sisäpihalle ja hoivakodin rakennuksen päätyyn. Asfaltoitu piha-alue on parkkipaikkana ja alueella on sadevesiviemäröinti. Museoviraston tekemän kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaan myös tontti nro 10 sijaitsee 1600-luvun Vehkalahden asemakaava-alueella, mutta alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Kevään 2008 kaivauksissa ei tontin alueelta löytynyt muinaisjäännöksiä. Museoviraston tutkijan mukaan on erittäin epätodennäköistä, että tontilla olisi säilynyt tai 1700-luvun rakenteita. Tontti 7 (Satamakatu 11): Haminan Torihalli Oy Vanhan kauppahallin paikalle, tontille nro 7, rakennettiin vuonna 1976 uusi liikerakennus, Haminan Torihalli Oy. Kaksikerroksisen tasakattoisen rakennuksen ylempi kerros on sisäänvedetty. Julkisivut on verhottu huokoisella vaalealla luonnonkivellä. Kiinteistössä on kaksi maanalaista kellarikerrosta. Rakennus on liike- ja ravintolatiloina. Tontin pohjoisosassa on pieni asemakaavan mukainen istutettu alue. Tontin kaavan mukainen rakennusoikeus 1800 k-m 2 ja se on kokonaan käytetty. Korttelin paikoitus sijoittuu Torihallin takaiselle paikoitusalueelle.

15 11 Torihallin julkisivu Torille ja Satamakadulle päin. Keltainen rakennus vasemmalla on Ortodoksisen seurakunnan asuin- ja liikerakennus. - Kiinteät muinaisjäännökset Koko suunnittelualue on 1600 luvun Vehkalahden kaupungin asemakaava-alueella, vaikkakaan alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Keväällä 2008 tehtyjen kaivausten perusteella on erittäin epätodennäköistä, että alueella olisi säilynyt 1600-luvun kulttuurikerrostumia. Tämä johtuu sekä 1600-luvun vaatimattomasta rakentamistavasta että lukuisista rakennusten ja infraverkon rakentamisista myöhempinä vuosisatoina. Kortteli on kuitenkin luokiteltu Museoviraston (Teemu Mökkönen) vuonna 2003 tekemässä Haminan kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa alueeksi, jolla on saattanut säilyä Vehkalahden kaupunkiin liittyviä kulttuurikerroksia. Alue on luokiteltu luultavasti säilyneeksi ja/tai tutkimuksellisesti mielenkiintoiseksi alueeksi. Täällä maaperään kajoaminen voidaan tehdä joko arkeologin valvonnassa tai sitten alueella on suoritettava koetutkimuksia. Tarvittavat toimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Kaikista alueella tehtävistä maaperään kajoavista rakennustöistä on ilmoitettava etukäteen Museoviraston rakennushistorian osastoon, josta annetaan tapauskohtaiset ohjeet. Alueen eteläosassa on sijainnut osa ruotsalaisten v rakentamaa bastionijärjestelmää. Haminan linnoituksen ensimmäisessä työvaiheessa vuosina rakennettiin etelään Turun ja Helsingin bastionit. Vuosina linnoitustyöt olivat pysähdyksissä, mutta hattujen sodan sytyttyä v ne aloitettiin uudelleen. Venäläiset aloittivat linnoitustyöt heti vallattuaan kaupungin v ja jatkoivat niitä 1750-luvulle saakka. Linnoitustöiden viimeinen päävaihe kesti luvulta Suomen sotaan saakka. Tässä yhteydessä vallit ilmeisesti ensimmäistä kertaa verhottiin luonnonkivillä. Kaavoitettava alue sijoittuu Helsingin ja Turun bastionien välille siten, että Helsingin bastionin vasemman kyljen ja kurtiinimuurin välinen kulma sijoittuu Kakskulman tontille. Keväällä 2008 tehdyissä koekaivauksissa tontilta etsittiin linnoitusrakennelmien jäänteitä. Koeojasta ei kuitenkaan löytynyt mitään, sillä kyseinen kohta on möyhitty kunnallistekniikan ja kaapeleiden rakentamisen yhteydessä. Linnoitusrakennelmista on säilynyt yksi olemassa oleva poterni eli holvikäytävä, joka on säilytetty Kiinteistö Oy Haminan Kakskulman kellarissa. Varsinaisia muureja ei alueella ole havaittu. Linnoituksen lounaislaidalla ja ulkopuolella on useita joukkohautauksia talvelta ja keväältä 1742, jolloin Ruotsin laivasto ja kenttäarmeija talvehtivat Haminan seudulla (Buddenbrockin armeija lähinnä Vehkalahden Leirikankaalla). Talven aikana kuolleet sotilaat haudattiin Haminan ympyräkaavan lounaisreunalle. Kaikissa näissä tapauksissa ei esiinny kulttuurikerroksia, vaan kohteet ovat löytyneet nykyisten (1900-luvun) rakennekerrosten alta. Kaavoitettavalle alueelle saattaa ulottua yksi näistä haudoista, joka on merkitty Ilkka Kaskisen selvityksessä Maariankadun alle, kasarmirakennuksen päätyyn. Vastaavanlaisiin joukkohautoihin on törmätty usein eri rakennustöiden aikana.

16 12 Museoviraston keväällä 2008 suorittamien arkeologisten koetutkimusten perusteella todettiin, että ortodoksiseurakunnan tontilla on sijainnut 1700-luvun puolenvälin jälkeen rakennetun ja 1840 Haminan suurpalossa tuhoutuneen kasarmirakennuksen perustukset. Rakenteet ovat 20 cm pihatason alapuolella ja hyvin säilyneet. Rakennus on ulottunut kaakossa nykyisen tontin rajan yli eli Maariankatu on ollut kapeampi. Rakennus on jatkunut nykyisen seurakunnan talon kohdalle, mutta talon alla ei ole säilynyt kasarmin jäänteitä. Kasarmissa on ollut 12 huonetta ja 3 eteistä. Alue, jolla perustukset sijaitsevat, vaatii lisätutkimuksia (ks. kuva alla). Kevään 2008 kaivausten yleiskartta Haminan saatua uuden asemakaavan v aloitettiin linnoitusvallien vaiheittainen purkaminen. Ensimmäisten joukossa purettiin myös Helsingin bastioni. Vuoden 1888 Haminan kartassa näkyy, ettei bastionia ole enää olemassa, mutta karttaan on kuitenkin luonnosteltu vanhat vallien linjaukset. Todennäköisesti valli ajettiin alas vallihautaan, jotta alue saataisiin tasaiseksi ja rakentamiseen sopivaksi. Purkamisen jälkeen paikalle jäivät lipputorni ja sen takana sijainnut ruutikellari sekä suunnittelualueelta vartiorakennus. Korttelin 23 länsipuolelle rakennettiin uuden asemakaavan mukaisesti tori. Sekä säilyneiden että hävinneiden muinaisjäännösten sijainti on esitetty liitekartalla 2b. Koko kaavaalue on aluetta, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, ja jota koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

17 13 Kuvaote kirjasta Hamina, rajan kaupunki, vuodelta Vanha kauppahalli on torin laidassa nykyisen Torihallin paikalla. Kiinteistö Oy Haminan Kakskulman kohdalla on ollut useita pienempiä rakennuksia ja Hoivakodin kohdalla katulinjoissa kiinni kaksikerroksinen tiilirakennus. - Kaupunkikuva Haminan tori, jonka itäpuolella kortteli 23 sijaitsee, on tyypillinen 1800-luvun kaupunkirakenteen korttelin kokoinen kauppa- ja paraatitori. Kortteli 23 ja Haminan Torihalli Oy:n rakennus muodostavat torin kaakon puoleisen julkisivun. Haminan torin hallitsevin piirre on sen laajuus ja avaruus, jota korostaa toria rajaavien rakennusten mataluus (pääosin kaksi kerrosta). Kaupungin perinteiset maamerkit raatihuone ja kirkkojen tornit näkyvät hyvin matalien rakennusten yli torilta ympyräkaava-alueen suuntaan. Suhteellisen yhtenäisestä räystäskorkeudesta poikkeavat nelikerroksinen ortodoksiseurakunnan rakennus ja viisikerroksinen entinen Haminan lyseo. Keskustan muut 4-5-kerroksiset rakennukset eivät rajoitu suoraan toriin. Toritilan mataluutta korostaa horisontaalinen Torihallin rakennus, joka on kauppahallin tapaan vapaasti seisova korttelirakenteesta irrallaan oleva rakennus. Torihalli toistaa myös vanhan kauppahallin sisäänvedetyn yläkerroksen ajatusta. Lisäksi materiaalivalinnoilla on pyritty edustavuuteen. Kokonaisuutena Torihalli on kuitenkin selvemmin ympäristöönsä sulautuva rakennus, kuin edeltäjänsä. Isoympyräkadulla Teräskulman ja ortodoksiseurakunnan talon väliin muodostuu selvärajainen katutila, mutta erikorkuisten rakennusten vuoksi katutila on mittasuhteiltaan epäyhtenäinen. Torihallin pohjoispäässä Isoympyräkadun katutila leviää Torikadun ja Torihallin pysäköintialueen suuntiin. Torikatu päättyy pieneen istutettuun alueeseen Torihallin päädyssä sekä Torihallin portaikkoon. Torikatua ja tilaa jäsentelisi paremmin kunnon näkymäpääte Torikadulle ja paikan merkitseminen rakentamisella. Maariankatu on korttelin 23 kohdalla katutilaltaan väljä ruutukaava- ja varuskunta-alueiden rajalle sijoittuva katu. Tyhjien tontinosien kohdalla katutilaa rajaa korkea lauta-aita. Katunäkymää hallitsee pohjoisen suuntaan pääterakennus raatihuone, korttelin 23 kohdalla kiintopisteenä on Meriportin vartiorakennus. Kaivokadun katutila on mittasuhteiltaan miellyttävä ja selvärajainen. Katua reunustavat kaksi- ja kolmikerroksiset rakennukset, joiden välissä on rakentamattomia tontinosia ja ajoväyliä. Yleisilmettä pehmentävät hoitokodin edessä oleva viherkaista ja puurivi. Suunnittelualueella ei ole taajamakuvan kannalta ongelmallisia huonokuntoisia rakennuksia. Torihallin julkisivun arvomateriaalina luonnonkivi ei pääse oikeuksiinsa, vaan rakennus on yleisilmeeltään nuhjaantunut ja saneerauksen tarpeessa.

18 14 - Liikenneverkko ja pysäköintialueet Korttelin 23 liikenneyhteyksinä toimivat sitä ympäröivät kadut Kaivokatu, Satamakatu, Isoympyräkatu ja Maariankatu. Näistä Satamakatu on luonteeltaan kokoojakadun omainen. Satamakadun eteläpää on saneerattu kuluvan vuosikymmenen puolivälissä, jolloin mm. rakennettiin puiden ympärille saarekkeet. Torihallin kohdalla Satamakatu on saneeraamaton ja ainoat puuistutukset sillä kohtaa ovat torin laidalla. Torihallin ja Kiinteistö Oy Haminan Kakskulman välissä on pysäköintialue, joka on varattu kaavassa kortteleille 23 ja 18. Kaupungin, Osuuskauppa Ympyrän ja Torihalli Oy:n välisen tehdyn sopimuksen mukaan alueen 40 autopaikan hallinta jakautuu seuraavasti: Kaupunki 4 ap, Osuuskauppa Ympyrä 18 ap ja Torihalli 18 ap. Kadunvarsipysäköintiä on kaikilla suunnittelualuetta ympäröivillä kaduilla suuntaispysäköintinä. Suunnittelualuetta ympäröivine katujen nykyliikenne on arvioitu kaupungin liikenneverkkokuvien perusteella sekä Rautatienkadun ja Merikadun liikenteestä vuonna 2003 tehtyjen laskentojen perusteella. Haminan keskustan pääkatuverkon muodostavat Merikatu ja Ratapihankatu Rautatienkatu. Merikatu jatkuu lännessä valtatienä 7 ja itäpäässä Kekkosenkatuna. Kaivokatu johtaa Satamakadulle, joka on korttelia 23 ympäröivistä kaduista vilkkain. Sen vuorokausiliikenne on nykyliikenteen verkkokuvan perusteella autoa/vrk. Maariankadun liikenne on noin 1500 autoa/vrk ja Sibeliuskadun 1300 autoa/vrk. Kaivokadun liikenne on selvästi em. pienempi. Rautatienkadun liikennelaskennan perusteella voidaan arvioida, että keskustan katuverkossa raskaan liikenteen osuus on pieni, noin 2 %. Huipputunnin liikenne on noin 8-9 % vuorokausiliikenteestä. Liikennelaskennan ajankohtana poikkileikkausliikenteen huipputunti ajoittui klo 12-13, mutta myös iltahuippu (klo 16-17) on samaa suuruusluokkaa. Päiväliikenteessä liikenne tien kumpaankin suuntaan on likimain yhtä vilkasta, mutta iltaruuhkassa liikenne suuntautuu voimakkaammin Merikadun suuntaan. Liikenne-ennuste vuodelle 2030 on esitetty kaavaselostuksen vaikutusosiossa. - Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualue on kokonaisuudessaan vesi- ja viemäriverkon piirissä. Katualueilla on myös hulevesiverkosto. Maakaasujohdot sijoittuvat Kaivo- ja Maariankaduille. Kaasuverkkoon on liitetty Torihallin ja Kakskulman rakennukset Kaivokadulta ja Ortodoksisen seurakunnan rakennus Maariankadun suunnasta. Alueelle sijoittuu myös useita Haminan Energia Oy:n pienjännitekaapeleita. Maariankadulle ulottuu myös Haminan Energia Oy:n kaukolämpöverkosto. Yhdyskuntatekninen verkosto on esitetty liitekartalla 2b. - Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella on Haminan kaupungin antamien tietojen mukaan 55 asukasta. Pääosa asunnoista on Ortodoksisen seurakunnan talossa. Työpaikkoja on yhteensä noin 120 kpl, joista vakinaisia vajaa 90. Tilapäisistä työpaikoista pääosa sijoittuu lääkärikeskukseen Maanomistus Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Pysäköintialue on Haminan kaupungin omistuksessa. Maanomistus on esitetty liitekartalla 2a.

19 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava ja seutukaava Kymenlaakson maakuntakaava; taajamat ja niiden ympäristöt on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (C/s) vahvistettu maakuntakaava korvasi vahvistuessaan ympäristöministeriön vahvistaman kokonaisseutukaavan aluevaraukset siltä osin, kuin ne tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi. Muita osin seutukaava jää voimaan. Seutukaavassa suunnittelualue kuului keskustatoimintojen alueeseen (C), jolla on säilytettäviä vähintään valtakunnallisesti arvokkaita rakennuskulttuurikohteita (sr). Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta. Ote Kymenlaakson kokonaisseutukaavasta. Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Kaava-aluetta koskee Haminan keskeisten alueiden yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hyväksymispäätöksestä valitettiin Kouvolan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen päätöksellään Kaavasta on valitettu

20 16 edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Keskeisten alueiden yleiskaava on yleispiirteinen yleiskaava, jossa ei ole määritelty rakentamisen tehokkuutta. Suunnittelualue on yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Alue varataan Haminan kaupunkiseutua ja vaikutusaluetta palvelevalle kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle, kaupunkimaiselle asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja virkistyspalveluille sekä keskustahakuisille, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Keskustan asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa on huomioitava linnoituskaupungin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen luonne ja rakennustaiteellisesti omaleimainen kaupunkikuva. Asemakaavassa on mahdollistettava kauppatorin ympäristön kehittäminen arkkitehtonisesti korkeatasoisena ja jalankulkupainotteisena kaupallisena keskuksena, Haminan varuskunnan kehittäminen, varuskunnalta vapautuvien alueiden ja rakennusten uusiokäyttö keskustatoimintoja varten, linnoitusalueen käyttö kulttuuri, virkistys- ja luonnon monimuotoisuutta vaalivana alueena (C). Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta Lisäksi on määräys alueesta, joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi. Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään (s-1). Meriportin vartiorakennus Maariankadun varrella on merkitty kohdemerkinnällä (nro 7): suojelukohde jonka merkittävyys perustuu kulttuurihistorialliseen, rakennustaiteelliseen tai kaupunkikuvalliseen arvoon. Suojelukohteita koskevat suunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon tai maakuntamuseoon lausuntoa varten. Numero kohteessa viittaa selostuksessa ao. kohtaan. Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat, jotka ovat vahvistuneet (tontti 2 ja Maariankadun katualue), (tontti 7, pysäköintialue ja Torikadun katualue), (tontit 1 ja 10) sekä (Isoympyräkadun katualue). Asemakaavoissa Torihallin tontti on liikerakennusten korttelialuetta (KL), jonka pohjoispäässä on istutettava alueen osa. Tontin rakennusoikeus on 1800 k-m 2, kerrosluku II. Tontit 1 ja 10 on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena (AL). Tontti 1 on

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 7.12.2012, PÄIVITETTY 29.1.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 7.12.2012, PÄIVITETTY 29.1.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(10) UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueet sijaitsevat Haminan kaupungin ydinkeskustassa. Ne käsittävät

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot