Haminan kaupunki Tekninen toimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan kaupunki Tekninen toimi"

Transkriptio

1 Haminan kaupunki Tekninen toimi ASEMAKAAVASELOSTUS LIITE BBR Korttelin 23 asemakaavan muutos

2 1 HAMINAN KAUPUNKI KORTTELIN 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE SYYSKUUN 11. PÄIVÄNÄ 2008 PÄI- VÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Asemakaavan muutos: Muodostuu: 1 Linnoitus, kortteli 23 ja osia Isoympyräkadun, Torikadun ja Maariankadun katualueista. 1 Linnoitus, kortteli 23 ja osat Isoympyräkadun, Torikadun ja Maariankadun katualueista. Laatija: Pöyry Environment Oy, Lappeenrannan toimisto, os. Valtakatu 25, Lappeenranta, yhteyshenkilö arkkitehti Matti Veijovuori. Vireille tulo: Asemakaavan muutos on tullut vireille viranhaltijapäätöksellä Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella Kymen Sanomissa Hyväksytty: KV... Kaava-alueen sijainti.

3 2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Haminan kaupungin ydinkeskustassa kauppatorin itälaidalla. Alue käsittää Linnoituksen kaupunginosan (keskusta) korttelin 23 ja osat Isoympyräkatua, Torikatua ja Maariankatua. Aluetta rajaavat lounaassa Kaivokatu, luoteessa Satamakatu, koillisessa Isoympyräkatu ja kaakossa Maariankatu. Suunnittelualueella on kaksi liike- ja toimistokiinteistöä (Kiinteistö Oy Haminan Torihalli ja Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma). Isoympyräkadun varrella on asuin- ja liikerakennus ja Kaivokadun puolella hoivakoti Kolmisointu. Maariankadun varrella sijaitsee 1770-luvun lopulta oleva Meriportin vartiorakennus. Alueen sijainti on esitetty sivun 1 kartalla. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan virallinen nimi: Korttelin 23 asemakaavan muutos Tarkoitus: Mahdollistaa uuden liikekeskuksen ja asuntojen rakentaminen kortteliin 23. Laajuustiedot: Kokonaispinta-ala n. 0,95 hehtaaria. Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-2) n. 0,77 ha, jolla rakennusoikeutta k-m 2. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta n. 0,12 hehtaaria, jolla rakennusoikeutta k-m 2. Katualuetta n. 0,07 hehtaaria, jolla maanalaista rakennusoikeutta 300 k-m 2. Selostuksen liiteasiakirjat Tämä asemakaavaselostus on liite numero 1 asemakaavakartalle, joka on päivätty Muut tämän asemakaavan liitteet ovat: 2. Perustietokartat: 2a) Maanomistus, 2b) Rakennettu ympäristö 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Muistiot a) Viranomaisneuvottelu b) Palaveri muinaismuistojen huomioon ottamisesta kaavoituksessa 5. Lyhennelmät MRA 30 :n kuulemisessa saaduista lausunnoista ja huomautuksista sekä kaavanlaatijan vastineet niihin 6. Asemakaavan seurantalomakkeet 7. Havainnepiirros 1: D- havainnepiirroksia (Laitila Arkkitehdit Oy) Muita kaavaa koskevia asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemateriaalia: - Haminan keskusta-alueen kaupallinen selvitys. Tuomas Santasalo Ky, Tulevaisuuden Hamina. Korttelin 23 luonnossuunnitelma. YIT, Laitila Arkkitehdit Oy 2008.

4 3 SISÄLTÖ 1 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tarve Kaavaprosessin vaiheet Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Ekologiset vaikutukset - vaikutukset luonnonympäristöön Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteutuminen ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN... 39

5 1 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Haminan kaupunki ja YIT Rakennus Oy ovat solmineet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin keskustan vetovoimaa parantamalla sen kaupallista kilpailukykyä. Ensimmäiseksi keihäänkärkiprojektiksi on valittu uuden kauppakeskuksen rakentaminen kortteliin 23. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt ja asemakaava tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä Kaavan laatijaksi on valittu Pöyry Environment Oy. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Haminassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella Kymen Sanomissa sekä henkilökohtaisilla kirjeillä suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille. Asemakaavaluonnos pidettiin MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana teknisen toimen kaavoituksessa, jolloin siitä pyydettiin lausunnot OAS:ssa mainituilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. OAS pidetään MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti nähtävillä alkaen kaavan laadinnan ajan. MRA 30 :n kuulemisen jälkeen on tarkistettu Isoympyrä- ja Maariankadun kulmatontin kerroslukua, vähennetty autokansien määrää yhdellä ja täydennetty kaupunkikuvaa ja ulko-oleskelualueita koskevia määräyksiä. Ortodoksisen seurakunnan talo on varustettu osittaisella suojelumerkinnällä. Kaavaselostusta on täydennetty erityisesti vaikutusarvioinnin osalta. Alkukesällä 2008 tehtiin koekaivauksia mm. vanhojen rakennusten ja linnoituslaitteiden säilyneisyyden selvittämiseksi pidettiin neuvottelu, jossa sovittiin kaivauksiin liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Asemakaavaehdotus pidetään MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen kaavaan tehdään tarvittaessa tarkistuksia ja laaditaan tarkistettu asemakaavaehdotus. Tämän jälkeen asemakaava viedään kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Kaavaluonnoksen laatimista on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut teknisen toimen, YIT:n ja konsulttien edustajia. 1.2 Asemakaavan muutos Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden liikekeskuksen ja asuntojen rakentaminen kortteliin 23. Kaavassa varataan tiloja liike- ja toimistotiloille sekä asunnoille. Olemassa oleva rakennuskanta voidaan tonttia 2 lukuun ottamatta liittää uuteen kauppakeskukseen tai tarvittaessa purkaa. Kaavalla mahdollistetaan myös Isoympyräkadun pohjoispuolella sijaitsevien Osuuskauppa Ympyrän ja Kiinteistö Oy Haminan Teräskulman liittäminen maanalaisella käytävällä uuteen kauppakeskukseen. Pääosa korttelista on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-2). Alueelle saadaan sijoittaa liike- ja toimistotiloja, lisäksi enintään 50 % kerrosalasta voidaan käyttää asuinhuoneistoja varten. Korttelialueeseen kuuluvat kolme tonttia muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa tonttien väliselle rajalle ei tarvitse rakentaa rajaseinää, ja jossa rakennuksia voidaan paloteknisessä mielessä käsitellä laajempina kokonaisuuksina. Kaivokadun ja Isoympyräkadun välillä on varaus valokatteiselle kauppakäytävälle, jonka pohjoispäässä olevasta aulasta eroaa poikittainen valokatteinen käytävä Maariankadun suuntaan. Kaivokadun ja Maariankadun kulmatontti on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tontilla sijaitseva Meriportin vartiorakennus vuodelta 1778 suojellaan.

6 BBR 2 Tontilla 1 on 1700-luvun puolenvälin jälkeen rakennetun kasarmirakennuksen perustukset. Korttelin eteläosassa sijainneista 1700-luvun linnoituslaitteista ei sen sijaan ole säilynyt jäänteitä. Koko kortteli on luokiteltu alueeksi, jolla on saattanut säilyä Vehkalahden kaupunkiin liittyviä kulttuurikerroksia, joskin viimeaikaisten kaivausten perusteella säilyminen on epätodennäköistä. Mahdollisesti osittain suunnittelualueella, Maariankadun laidalla on 1700-luvulta peräisin oleva joukkohauta. Koko kortteli on merkitty sm-1 alueeksi (Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä). Maariankadulla on p-1-merkintä, joka mahdollistaa porttirakennelman rakentamiseen. Paikalla on sijainnut Meriportti, joka oli yksi Haminan linnoituksen kolmesta pääportista. Portti on mahdollista toteuttaa kaavan perusteella vanhoja malleja mukaillen. Liikenneyhteyksinä toimii korttelia ympäröivä nykyinen katuverkko; Isoympyräkatu, Maariankatu, Kaivokatu ja Satamakatu. Isoympyräkadun alle sijoittuu maanalainen yhteys tulevan kauppakeskuksen sekä Osuuskauppa Ympyrän ja Kiinteistö Oy Haminan Teräskulman välille. Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa kerrosalaan laskettavaa tilaa esim. myymälöille 300 m 2. Korttelin 23 paikoitus sijoittuu autokansille korttelin sisäosiin ja osittain maan alle. Kaavan edellyttämät pysäköintipaikat on osoitettu korttelin sisälle. Asiakaspysäköintiä palvelevat lisäksi torin paikoitusalue sekä ympäröivien katujen kadunvarsipaikat. 1.3 Asemakaavan toteuttaminen Alue voidaan ottaa rakentamiseen sen jälkeen, kun asemakaava on tullut lainvoimaiseksi ja alueen toteuttamiseen liittyvistä kustannusjaoista ja toteuttajista on sovittu. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kortteli 23 sijaitsee Haminan ydinkeskustassa, kauppatorin itälaidalla. Haminan tori on tyypillinen 1800-luvun kaupunkirakenteen korttelin kokoinen kauppa-/ paraatitori, joka on nykyiselläänkin merkittävä kauppapaikka ja olennainen osa Haminan kaupallista elämää. Toria ympäröivät korttelit muodostavat Haminan kaupallisen keskustan ytimen. Suunnittelualuetta rajaavat lounaassa Kaivokatu, luoteessa Satamakatu, koillisessa Isoympyräkatu ja kaakossa Maariankatu. Osat Isoympyräkadusta ja Maariankadusta sisältyvät suunnittelualueeseen. Satamakadun varressa torin itälaidalla on vuonna 1976 vanhan kauppahallin paikalle valmistunut Haminan Torihalli Oy:n liike- ja toimistorakennus. Isoympyräkadun varrella tontilla 1 sijaitsee vuonna 1951 valmistunut Haminan ortodoksisen seurakunnan omistama nelikerroksinen asuin- ja liikerakennus. Tonttiin 1 kuuluva Isoympyrä- ja Maariankadun kulmaus on tällä hetkellä rakentamaton. Maariankadun varrella sijaitsee vuonna 1778 rakennettu Meriportin Vartiorakennus, joka on kunnostettu asuinkäyttöön. Saman tontin eteläosassa Kaivokadun varressa on vuonna 1960 alun perin asuinrakennukseksi valmistunut kerrostalo, jossa toimii vanhusten hoitokoti. Kaivokadun varressa on 1980-luvulta oleva kolmikerroksinen liike- ja toimistorakennus Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma, jonka yksikerroksinen siipi ulottuu myös korttelin sisäosiin. Torihallin ja Kakskulman pihasiiven välissä on pysäköintialue. Korttelin eteläosassa on sijainnut 1700-luvun linnoituslaitteita. Keväällä 2008 tehdyssä koekaivauksessa todettiin, että näistä ei ole säilynyt jäänteitä. Myöskään vartiorakennuksen takaa ei löytynyt

7 3 rakennusten jäänteitä. Tontilla 1 on 1700-luvun puolenvälin jälkeen rakennetun ja 1840 Haminan suurpalossa tuhoutuneen kasarmirakennuksen perustukset. Rakenteet olivat 20 cm pihatason alapuolella ja hyvin säilyneet. Lisäksi kortteli on luokiteltu Museoviraston vuonna 2003 tekemässä Haminan kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa alueeksi, jolla on saattanut säilyä Vehkalahden kaupunkiin liittyviä kulttuurikerroksia, joskin viimeaikaisten kaivausten perusteella säilyminen on epätodennäköistä.. Mahdollisesti osittain suunnittelualueella, Maariankadun laidalla on 1700-luvulta peräisin oleva joukkohauta, jonka rajausta tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön aikana. Kiint. Oy Haminan Teräskulma Kortteli 23 Osuuskauppa Ympyrä Tori Luonnonympäristö ja maisema Haminan seutu on maastoltaan melko tasaista. Kallioperä kuuluu Kaakkois-Suomen rapakivialueeseen ja sitä peittävät keskustassa tasaiset hiekka- ja moreenikerrostumat. Vaihtelua topografiaan tuovat keskustassa linnoitusvallit mm. heti korttelin 23 itäpuolella jotka ovat suurimmaksi osaksi kasvillisuuden peitossa. Kallioperä tulee laajemmin näkyviin lähinnä Haminan reunaosissa, missä on matalahkoja kalliomäkiä. Suunnittelualue sijaitsee n. 7 8,8 metrin korkeudella merenpinnasta. Suhteelliset korkeuserot ovat erittäin pieniä, tuskin havaittavia. Maanpinta nousee etelästä pohjoiseen ja matalin kohta suunnittelualueella on sen eteläisin kärki. Suunnittelualue käsittää tonttimaata ja katualuetta. Alue on kauttaaltaan rakennettua ja istutettua kaupunkiympäristöä, jolla ei ole kaavoituksessa erityisesti huomioitavia luontoarvoja. Pihoilla on yksittäispuina koivuja ja korttelin keskellä olevalla pysäköintialueella suurikokoinen vaahtera Rakennettu ympäristö - Haminan keskustan historiaa Kenraali Axel von Löwen laati v Haminalle bastionijärjestelmään perustuvan linnoitussuunnitelman. Bastionijärjestelmä oli tähden muotoinen, jonka sisään rakennettiin säteittäiskaavaan perustuva kahdeksankulmainen ideaalikaupunki. Linnoituksen runkona oli kahdeksan teräväkärkistä bastionia, joista vain kuusi toteutettiin ja loput kaksi korvattiin kurtiinivallilla. Linnoituksen ensim-

8 4 mäinen työvaihe sijoittuu vuosien välille, jolloin rakennettiin mm. etelän puoleiset Helsingin ja Turun bastionit. Vuosien 1724 ja 1740 välillä linnoitustyöt olivat pysähdyksissä, kunnes ne 1741 alkoivat uudelleen. Turun rauhassa 1743 Hamina siirtyi venäläisille ja siitä tuli rajalinnoitus länttä vastaan. Venäläiset jatkoivat linnoitustöitä ja linnoitusta laajennettiin ja 1750-luvuilla länteen. Tämän jälkeen linnoitustyöt olivat pysähdyksissä 1770-luvulle saakka. Seuraavan kerran linnoitustyöt aloitettiin luvulla ja niitä jatkettiin aina 1800-luvun alkuun Suomen sotaan saakka. Kustaa III:n Venäjän sodan ( ) jälkeen Hamina liitettiin Aleksander Suvorovin suunnittelemaan Pietaria suojanneeseen linnoitusketjuun. Tässä yhteydessä vallit ilmeisesti verhottiin ensimmäistä kertaa luonnonkivillä. Suomen sodan päätyttyä 1809 Hamina ei ollut enää rajakaupunki ja linnoituksen merkitys väheni. Viimeistä kertaa linnoituslaitteiden vahvistaminen tuli tarpeelliseksi Krimin sodan aikana vuonna Sodan päätyttyä linnoitus oli vanhentunut eikä sen ylläpitämistä enää katsottu tarpeelliseksi. Helsingin bastioni purettiin 1880-luvun lopulla. Sen tilalle rakennettiin mm. uusi kauppatori ja alue rakentui uuden ruutukaavan mukaisesti. Torin itäinen reuna, kohdassa jossa on nykyään Torihalli, oli osa torialuetta ja rakentamaton vuoden 1888 asemakaavassa. Torin itäreunalle rakennettiin vuonna 1931 kauppahalli nykyisen Torihallin paikalle. Kauppahalli purettiin vuonna Korttelin 23 kaavoitus- ja rakennushistoriaa Kaavoitushistoriaa koskeva teksti ja kuvat pohjautuvat pääosin raporttiin Torinvarren koulu; Rakennushistoria, säilyneisyys ja arvon määrittely (Cursor Oy, ark-byroo/ Marianna Heikinheimo 2006). Vehkalahden kaupungille v laadittu ruutukaava uusiutui perusteellisesti, kun Haminan kaupunki (Fredrikshamn) perustettiin vuonna Linnoituksen bastionijärjestelmää noudattaneen kahdeksankulmaisen radiaalikaavan laati kenraali Axel Löwen vuonna Kaupunki sai siis renessanssin ihanteiden mukaisen ainutlaatuisen ympyräasemakaavan. Suunnittelualueen pohjoisreunalta alkava säteittäiskaava-alue ja merkittävä osa historiallista rakennuskantaa ovat säilyneet nykypäiviin saakka. Hattujen sodan seurauksena 1743 Haminan kaupunki siirtyi Venäjän alaisuuteen. Linnoitusta varustettiin edelleen ruotsinvallan aikaisten suunnitelmien pohjalta (ks. edellinen kappale) luvun kartassa korttelin 23 pohjoissivulle on merkitty suurikokoinen rakennus, joka on osoitettu kasarmirakennuksen värillä. Rakennus on ollut tuolloin kaupungin suurin. Haminan rauhan solmimisen jälkeen 1809 kaupungin merkitys rajalinnoituksena väistyi vähitellen; linnoituksen laajentaminen ja varustaminen päättyi. Kadettikoulun siirtäminen Haminaan vuonna 1821 jatkoi edelleen sotilasperinteitä. Hamina koki 1800-luvulla kolme tuhoisaa kaupunkipaloa vuosina 1821, -40 ja -87 Asemakaava vuodelta 1841 kuvaa linnoituksen historiallista muotoa (ks. seur. sivu). Suunnittelualueelle sijoittuu kaavassa suuri Isoympyränkatua rajaava vapaasti seisova rakennus.

9 5 Hamina sai uuden asemakaavan vuonna Aikaisemmin vapaasti kasvaneet esikaupunkialueet on suunnitelmassa regularisoitu ruutukaavaan. Suunnitelma painottuu kaupungin länsipuolelle, kaupungin itäpuoli on edelleen sotilaskäytössä. Toistuva korttelityyppi on suorakaide, joka on jaettu neljään tonttiin korttelin sisäisillä palokujanteilla. Helsingin bastioni on suunnitelmassa purettu, ja sen tilalle sijoittuu avoin Kauppatori. Torille johtaa puuistutuksin reunustettu Satamakatu etelästä. Suunnitelma liittää esikaupunkialueet vanhan kaupungin yhteyteen. Kauppatori ja sen itäpuolinen kortteli 23 muodostavat rajapinnan uuden ruutukaava-alueen ja vanhan linnoituksen välille. Suunnitelma edustaa aikansa normatiivista kaavoitusperinnettä, maanmittarisuunnittelun ja ruutukaavan viimeistä vaihetta. Nykyinen kortteli 23 sijoittuu vuoden 1888 kaavaan rakennuskorttelina. Kaavakarttaan on merkitty päällekkäin olemassa oleva kaupunkirakenne ja suunniteltu uusi korttelirakenne. Kortteli 23 poikkeaa perustyypistä suurempien kaksijakoisten tonttien ansiosta. Kortteli oli nykyistä pienempi, sillä kauppatorin itäosa, jossa nykyään on Torihalli, kuului torialueeseen ja oli rakentamaton. Korttelin kahteen osaan jakava palokujanne sijoittuu Meriportin vartiorakennuksen kohdalle. Torikatu päättyi torin koillisnurkalle ja sen näkymäpäätteenä oli lipputorni. Vuoden 1888 asemakaavassa näkyvät päällekkäisinä kuvina purettavat linnoituslaitteet ja uusi korttelirakenne. Kortteli 23 on jaettu kahteen tonttiin. Vuonna 1930 laaditussa asemakaavassa vahvistetaan aikaisemmin vapaasti laajentuneen kaupunkiasutuksen asema. Edellisen suunnitelman ruutukaavasta näyttää toteutuneen alueita mm. kauppatorin ympäristössä. Tori on laajentunut yhdellä korttelilla etelään, sillä koulun ja lipputornin kortteli on tässä vaiheessa osa kauppatoria. Torin itäreunaan rakennettu kauppahalli muodostaa Torikadun uuden näkymäpäätteen. Kauppahalli on vapaasti seisova rakennus, joka ei liity korttelirakenteeseen. Vuoden 1936 asemakaavamuutos liittyi koulun rakentamiseen, mutta kaavassa on esitetty koko kauppatorin ympäristö. Torin varren kauppa- ja julkiset rakennukset sijoittuvat tonteilleen hengittävän väljästi. Suljetun tilamuodostuksen perinteestä siirryttiin 30-luvun mittaan avoimen tilarakenteen ihanteeseen. Vuonna 1931 valmistunut kauppahalli ja muut julkiset rakennukset sijoitettiin tilaan vapaasti, suljetun tilarajauksen tuottamassa raamissa. Hallin itäpuolella on vuoden 1936 kaavassa Hallikatu-niminen katuvaraus.

10 6 Vuoden 1930 kaavassa näkyy uusi kauppahalli ja uusia rakennuksia korttelissa 23. Uusi kauppahalli muodostaa näkymäpäätteen Torikadulle. Hallikadun itäpuolta rajasi klassistinen vuonna 1933 valmistunut vaakahuone, jonka eteläpäädyssä oli korkea kuutiomainen osa. Rakennus sijaitsi nykyisen Kakskulman paikalla ja purettiin n. 30 vuotta sitten. Korttelin nykyisiä rakennuksia edeltänyt rakennuskanta oli pääosin puurakenteista lukuun ottamatta kauppahallia, vartiorakennusta ja tontilla 23/1 sijainnutta kauppahallin suuntaista pitkähköä rakennusta, jossa säilytettiin torimyyjien varusteita, ja jossa oli yleinen WC. Maariankadun ja Isoympyränkadun kulmassa on ollut puurakenteinen asuin- ja liikerakennus. Professori Olli Kivisen vuonna 1963 suunnittelema moderni asemakaava Haminalle vahvistettiin vuonna 1969 (ks. kuva seuraavalla sivulla). Kivisen asemakaavan tavoitteena oli Haminan historiallisen luonteen säilyttäminen, mutta suojelun piiriin asetettiin siinä vain linnoitusalueen asemakaavarakenne. Kivisen asemakaava loi perustan torinvarren rakennusten uusiutumiselle. Tiivistyvä rakennustapa ja rakennusoikeuden kasvattaminen mahdollisti vielä 60-luvulla luonnollisena nähdyn rakennuskannan uudistavan nykyaikaistumisen. Tori on asemakaavassa saanut neliömuodon, kun sen monikulmainen pohjoisosa on kaavoitettu parkkialueeksi ja puistoksi. Kaivokatu Satamakadulta rautatielle on suunnitelmassa esplanadi perinnettä elvyttäen muuttunut vähäliikenteiseksi kävelykaduksi. Kivisen asemakaavassa ei vanhan rakennuskannan itseisarvoa ilmaistu yksiselitteisesti. Meriportin vartiorakennus on kuitenkin merkitty historiallisesti arvokkaana rakennuksena, joka on pidettävä huolitellussa kunnossa turmelematta julkisivuja ja historiallista tyyliä. Linnoitusalueen asemakaavaa muutettiin vuosina 1985 ja 1988, joiden jälkeen myös rakennuskanta sai suojelumääräykset. Suunnittelualueen uusimmat kaavamuutokset ovat vuosilta 1985, 1986 ja Nämä sisältävät korttelin 23 osalta suhteellisen vähäisiä muutoksia Kivisen kaavaan, lähinnä rakennusoikeuksien kasvua. Voimassa olevien asemakaavojen sisältöä on selostettu tarkemmin luvussa

11 7 Vuoden 1969 asemakaavan määräykset ovat säilyneet korttelissa 23 vartiorakennuksen tontilla. Tämän kaavan pohjalta on toteutettu Torihalli ja sen vieressä oleva pysäköintialue. - Rakennukset ja rakenteet - Tontti 1 (Isoympyräkatu 2): Ortodoksisen seurakunnan asuin- ja liikerakennus Tontilla sijaitsee vuonna 1951 valmistunut Haminan ortodoksisen seurakunnan omistama asuin- ja Vasemmalla Ortodoksisen seurakunnan rakennuksen pääjulkisivu Isoympyräkadulle. Kulmassa näkyy valkea laiva-aiheinen reliefi. Oikealla sisäpihan puoli ja rakennukseen liittyvä matala siipiosa. liikerakennus. Rakennus on nelikerroksinen, rapattu ja siinä on loiva aumakatto, katemateriaalina pelti. Rakennus sijoittuu Isoympyräkadun varteen kiinni katulinjaan. Rakennuksen luoteiskulmassa on laiva-aiheinen reliefi. Rakennuksen kerrosala on rakennusvalvonnan mukaan 2420 k-m 2, joka on myös voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus. Isoympyräkadun yläpuolelle ulottuvat kolmen kerroksen korkuiset kolmiomaiset erkkerit. Rakennuksessa on kellari ja ullakko. Paikoitusalueen puolella on lyhyt yksikerroksinen siipiosa, jossa sijaitsee ortodoksisen seurakunnan kokoontumistilana toimiva Pietarin ja Paavalin trapesa. Siipiosassa on ollut kiinni toinen rakennus, joka on purettu.

12 8 Tontin itäosa eli Isoympyräkadun ja Maariankadun kulmaus on rakentamaton. Rakentamattomat tontinosat on aidattu puuaidalla. Tontin paikoitus on sisäpihalla. Pihalla on pieniä nurmialueita ja leikkipaikka. Kellarissa on myös autotalleja, joihin on ajo sisäpihan puolelta. Kuva kirjasta Hamina, rajan kaupunki, vuodelta Kuvateksti kuuluu: Kreikkalaiskatolisen seurakunnan Arava-talo. Ortodoksisen seurakunnan rakennus edustaa 1950-luvulla tyypillistä pehmeää modernismia. Ajalle ominaisia tyylipiirteitä ovat selkeään perusmassaan liitetyt julkisivukorosteet, kuten erkkerit ja pienet ornamentit sekä luonnonmateriaalien käyttö (rappaus, alkuperäinen kate tiili). Museoviraston tekemän kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaan tontti 1 sijaitsee 1600-luvun Vehkalahden kaupungin asemakaava-alueella, mutta alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Viimeaikaisten kaivausten perusteella tontilla ei ole säilynyt 1600-luvun rakenteita. Sen sijaan tontilta on löytynyt 1700-luvun kasarmin jäänteitä (ks. tarkemmin sivu 11). - Tontti 2 (Maariankatu 11): Meriportin vartiorakennus Tontilla numero 2 on kaksi rakennusta, joista pohjoisempi on vuodelta 1778 oleva Meriportin vartiorakennus Maariankadun varressa luvun loppu ja 1800-luvun alku olivat Haminan rakennustoiminnan kannalta vilkasta aikaa. Haminassa oli menestyvää tiiliteollisuutta, joka näkyy myös rakennustuotannossa. Haminan kaupunkiin johti kolme maantietä ja sisälle kaupunkiin päästiin vain linnoitusmuurissa olevien porttien kautta. Porteille rakennettiin 1770 luvulla Viipurin, Lappeenrannan ja Meriportin vartiorakennukset, tullit. Ne toimivat kaupunkiin tulijoiden tarkastuspisteinä. Haminan vartiorakennukset ovat osa yleisvenäläistä kuvernementinkaupunkien arkkitehtuuria. Rakennusten katujulkisivussa on avoin holvikaarisarjasta koostuva, pilasterien koristama arkadikäytävä, käytännöllinen tila ohi kulkevan liikenteen vartioimiseen. Arkadit olivat yleisiä varuskuntakaupunkien corps de garde rakennuksissa, maantien varsien kestikievareissa ja kaupunkien pitkissä kaupankäyntiä palvelevissa tori- ja kaupparakennuksissa. Rakennus on korttelin 23 kulttuurihistoriallisesti merkittävin rakennus. Se on mukana maakunnallisessa rakennusinventoinnissa (Kymenlaakson rakennuskulttuuri, 1992) ja se on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi. Rakennuksen perustus on luonnonkiveä ja ulkoseinät rapattua tiiltä. Julkisivu on jäsennöity holvikaarien välisin pilasterein, myös räystäslinjan alapuolella on vaakasuuntainen koristelista. Katemateriaalina on konesaumattu pelti. Rakennusta on muutettu vuonna 2008 asuinkäyttöön. Sen käytetty rakennusoikeus on viimeisimmän rakennusluvan (Lupa 51/2007) mukaan 133 k-m 2.

13 9 Meriportin vartiorakennus on rapattu yksikerroksinen tiilirakennus, joka on muutettu asuinkäyttöön. - Tontti 2 (Kaivokatu 1): Hoivakoti Kolmisointu Tontilla numero 2 rakennuksista eteläisempi, Kaivokadun varressa, on vuodelta Rakennuksessa toimii vuokralaisena Hoivakoti Kolmisointu. Kolmikerroksinen, kellarillinen rakennus on alun perin ollut asuinrakennus, mutta se on muutettu vuonna 2003 vanhusten hoivakodiksi. Rakennus on tarkoitus muuttaa lähivuosina takaisin asuinkäyttöön. Pysäköinti on järjestetty sisäpihalle. Rakennuksen käytetty kerrosala rakennusvalvonnan tietojen mukaan on 756 k-m 2, kun kaavassa sallittu rakennusoikeus on suojellun vartiorakennuksen lisäksi 760 k-m 2. Hoivakoti Kolmisointu tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista sekä tilapäistä, kodinomaista palveluasumista. Asukkailla on omat huoneet ja käytössään yhteisiä tiloja. Hoivakoti Kolmisointu sijoittuu irti katulinjasta. Museoviraston tekemän kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaan tontti nro 2 sijaitsee 1600-luvun Vehkalahden asemakaava-alueella, mutta alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Ke-

14 10 vään 2008 viereiseltä tontilta hoivakodin päädyn kohdalta ei löytynyt muinaisjäännöksiä. Kaivausten perusteella on epätodennäköistä, että alueella olisi säilynyt tai 1700-luvun rakenteita. - Tontti 10 (Kaivokatu 3): Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma Kaivokadun ja pysäköintialueen kulmaukseen sijoittuu Kiinteistö Oy Haminan Kakskulma, joka on vuonna 1988 valmistunut liike- ja toimistorakennuskokonaisuus. Kaivokadun puoleinen osa on kolmikerroksinen, valkea betonielementtirakennus. Kaivokadun puoleisessa rakennuksessa on osakellari, jossa on säilytetty vanha linnoitusrakenteisiin liittyvä poterni eli holvikäytävä. Vasemmalla Kakskulman Katurakennus. Oikealla paikoitusalueen viereen sijoittuva siipi. Yksikerroksinen osa sijoittuu pysäköintialueen kaakkoisreunaan. Rakennusosat yhdistyvät toisiinsa katetun solan välityksellä. Kakskulma liittyy muotokielellään vahvasti rakentamisajankohtaansa ja sisältää postmodernismin aiheita. Tontille nykyisessä kaavassa osoitettu rakennusoikeus, 2000 k-m 2, on käytetty. Tontin paikoitus sijoittuu sisäpihalle ja hoivakodin rakennuksen päätyyn. Asfaltoitu piha-alue on parkkipaikkana ja alueella on sadevesiviemäröinti. Museoviraston tekemän kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaan myös tontti nro 10 sijaitsee 1600-luvun Vehkalahden asemakaava-alueella, mutta alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Kevään 2008 kaivauksissa ei tontin alueelta löytynyt muinaisjäännöksiä. Museoviraston tutkijan mukaan on erittäin epätodennäköistä, että tontilla olisi säilynyt tai 1700-luvun rakenteita. Tontti 7 (Satamakatu 11): Haminan Torihalli Oy Vanhan kauppahallin paikalle, tontille nro 7, rakennettiin vuonna 1976 uusi liikerakennus, Haminan Torihalli Oy. Kaksikerroksisen tasakattoisen rakennuksen ylempi kerros on sisäänvedetty. Julkisivut on verhottu huokoisella vaalealla luonnonkivellä. Kiinteistössä on kaksi maanalaista kellarikerrosta. Rakennus on liike- ja ravintolatiloina. Tontin pohjoisosassa on pieni asemakaavan mukainen istutettu alue. Tontin kaavan mukainen rakennusoikeus 1800 k-m 2 ja se on kokonaan käytetty. Korttelin paikoitus sijoittuu Torihallin takaiselle paikoitusalueelle.

15 11 Torihallin julkisivu Torille ja Satamakadulle päin. Keltainen rakennus vasemmalla on Ortodoksisen seurakunnan asuin- ja liikerakennus. - Kiinteät muinaisjäännökset Koko suunnittelualue on 1600 luvun Vehkalahden kaupungin asemakaava-alueella, vaikkakaan alueen tuon ajan rakennuskäytöstä ei ole varmuutta. Keväällä 2008 tehtyjen kaivausten perusteella on erittäin epätodennäköistä, että alueella olisi säilynyt 1600-luvun kulttuurikerrostumia. Tämä johtuu sekä 1600-luvun vaatimattomasta rakentamistavasta että lukuisista rakennusten ja infraverkon rakentamisista myöhempinä vuosisatoina. Kortteli on kuitenkin luokiteltu Museoviraston (Teemu Mökkönen) vuonna 2003 tekemässä Haminan kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa alueeksi, jolla on saattanut säilyä Vehkalahden kaupunkiin liittyviä kulttuurikerroksia. Alue on luokiteltu luultavasti säilyneeksi ja/tai tutkimuksellisesti mielenkiintoiseksi alueeksi. Täällä maaperään kajoaminen voidaan tehdä joko arkeologin valvonnassa tai sitten alueella on suoritettava koetutkimuksia. Tarvittavat toimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Kaikista alueella tehtävistä maaperään kajoavista rakennustöistä on ilmoitettava etukäteen Museoviraston rakennushistorian osastoon, josta annetaan tapauskohtaiset ohjeet. Alueen eteläosassa on sijainnut osa ruotsalaisten v rakentamaa bastionijärjestelmää. Haminan linnoituksen ensimmäisessä työvaiheessa vuosina rakennettiin etelään Turun ja Helsingin bastionit. Vuosina linnoitustyöt olivat pysähdyksissä, mutta hattujen sodan sytyttyä v ne aloitettiin uudelleen. Venäläiset aloittivat linnoitustyöt heti vallattuaan kaupungin v ja jatkoivat niitä 1750-luvulle saakka. Linnoitustöiden viimeinen päävaihe kesti luvulta Suomen sotaan saakka. Tässä yhteydessä vallit ilmeisesti ensimmäistä kertaa verhottiin luonnonkivillä. Kaavoitettava alue sijoittuu Helsingin ja Turun bastionien välille siten, että Helsingin bastionin vasemman kyljen ja kurtiinimuurin välinen kulma sijoittuu Kakskulman tontille. Keväällä 2008 tehdyissä koekaivauksissa tontilta etsittiin linnoitusrakennelmien jäänteitä. Koeojasta ei kuitenkaan löytynyt mitään, sillä kyseinen kohta on möyhitty kunnallistekniikan ja kaapeleiden rakentamisen yhteydessä. Linnoitusrakennelmista on säilynyt yksi olemassa oleva poterni eli holvikäytävä, joka on säilytetty Kiinteistö Oy Haminan Kakskulman kellarissa. Varsinaisia muureja ei alueella ole havaittu. Linnoituksen lounaislaidalla ja ulkopuolella on useita joukkohautauksia talvelta ja keväältä 1742, jolloin Ruotsin laivasto ja kenttäarmeija talvehtivat Haminan seudulla (Buddenbrockin armeija lähinnä Vehkalahden Leirikankaalla). Talven aikana kuolleet sotilaat haudattiin Haminan ympyräkaavan lounaisreunalle. Kaikissa näissä tapauksissa ei esiinny kulttuurikerroksia, vaan kohteet ovat löytyneet nykyisten (1900-luvun) rakennekerrosten alta. Kaavoitettavalle alueelle saattaa ulottua yksi näistä haudoista, joka on merkitty Ilkka Kaskisen selvityksessä Maariankadun alle, kasarmirakennuksen päätyyn. Vastaavanlaisiin joukkohautoihin on törmätty usein eri rakennustöiden aikana.

16 12 Museoviraston keväällä 2008 suorittamien arkeologisten koetutkimusten perusteella todettiin, että ortodoksiseurakunnan tontilla on sijainnut 1700-luvun puolenvälin jälkeen rakennetun ja 1840 Haminan suurpalossa tuhoutuneen kasarmirakennuksen perustukset. Rakenteet ovat 20 cm pihatason alapuolella ja hyvin säilyneet. Rakennus on ulottunut kaakossa nykyisen tontin rajan yli eli Maariankatu on ollut kapeampi. Rakennus on jatkunut nykyisen seurakunnan talon kohdalle, mutta talon alla ei ole säilynyt kasarmin jäänteitä. Kasarmissa on ollut 12 huonetta ja 3 eteistä. Alue, jolla perustukset sijaitsevat, vaatii lisätutkimuksia (ks. kuva alla). Kevään 2008 kaivausten yleiskartta Haminan saatua uuden asemakaavan v aloitettiin linnoitusvallien vaiheittainen purkaminen. Ensimmäisten joukossa purettiin myös Helsingin bastioni. Vuoden 1888 Haminan kartassa näkyy, ettei bastionia ole enää olemassa, mutta karttaan on kuitenkin luonnosteltu vanhat vallien linjaukset. Todennäköisesti valli ajettiin alas vallihautaan, jotta alue saataisiin tasaiseksi ja rakentamiseen sopivaksi. Purkamisen jälkeen paikalle jäivät lipputorni ja sen takana sijainnut ruutikellari sekä suunnittelualueelta vartiorakennus. Korttelin 23 länsipuolelle rakennettiin uuden asemakaavan mukaisesti tori. Sekä säilyneiden että hävinneiden muinaisjäännösten sijainti on esitetty liitekartalla 2b. Koko kaavaalue on aluetta, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, ja jota koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

17 13 Kuvaote kirjasta Hamina, rajan kaupunki, vuodelta Vanha kauppahalli on torin laidassa nykyisen Torihallin paikalla. Kiinteistö Oy Haminan Kakskulman kohdalla on ollut useita pienempiä rakennuksia ja Hoivakodin kohdalla katulinjoissa kiinni kaksikerroksinen tiilirakennus. - Kaupunkikuva Haminan tori, jonka itäpuolella kortteli 23 sijaitsee, on tyypillinen 1800-luvun kaupunkirakenteen korttelin kokoinen kauppa- ja paraatitori. Kortteli 23 ja Haminan Torihalli Oy:n rakennus muodostavat torin kaakon puoleisen julkisivun. Haminan torin hallitsevin piirre on sen laajuus ja avaruus, jota korostaa toria rajaavien rakennusten mataluus (pääosin kaksi kerrosta). Kaupungin perinteiset maamerkit raatihuone ja kirkkojen tornit näkyvät hyvin matalien rakennusten yli torilta ympyräkaava-alueen suuntaan. Suhteellisen yhtenäisestä räystäskorkeudesta poikkeavat nelikerroksinen ortodoksiseurakunnan rakennus ja viisikerroksinen entinen Haminan lyseo. Keskustan muut 4-5-kerroksiset rakennukset eivät rajoitu suoraan toriin. Toritilan mataluutta korostaa horisontaalinen Torihallin rakennus, joka on kauppahallin tapaan vapaasti seisova korttelirakenteesta irrallaan oleva rakennus. Torihalli toistaa myös vanhan kauppahallin sisäänvedetyn yläkerroksen ajatusta. Lisäksi materiaalivalinnoilla on pyritty edustavuuteen. Kokonaisuutena Torihalli on kuitenkin selvemmin ympäristöönsä sulautuva rakennus, kuin edeltäjänsä. Isoympyräkadulla Teräskulman ja ortodoksiseurakunnan talon väliin muodostuu selvärajainen katutila, mutta erikorkuisten rakennusten vuoksi katutila on mittasuhteiltaan epäyhtenäinen. Torihallin pohjoispäässä Isoympyräkadun katutila leviää Torikadun ja Torihallin pysäköintialueen suuntiin. Torikatu päättyy pieneen istutettuun alueeseen Torihallin päädyssä sekä Torihallin portaikkoon. Torikatua ja tilaa jäsentelisi paremmin kunnon näkymäpääte Torikadulle ja paikan merkitseminen rakentamisella. Maariankatu on korttelin 23 kohdalla katutilaltaan väljä ruutukaava- ja varuskunta-alueiden rajalle sijoittuva katu. Tyhjien tontinosien kohdalla katutilaa rajaa korkea lauta-aita. Katunäkymää hallitsee pohjoisen suuntaan pääterakennus raatihuone, korttelin 23 kohdalla kiintopisteenä on Meriportin vartiorakennus. Kaivokadun katutila on mittasuhteiltaan miellyttävä ja selvärajainen. Katua reunustavat kaksi- ja kolmikerroksiset rakennukset, joiden välissä on rakentamattomia tontinosia ja ajoväyliä. Yleisilmettä pehmentävät hoitokodin edessä oleva viherkaista ja puurivi. Suunnittelualueella ei ole taajamakuvan kannalta ongelmallisia huonokuntoisia rakennuksia. Torihallin julkisivun arvomateriaalina luonnonkivi ei pääse oikeuksiinsa, vaan rakennus on yleisilmeeltään nuhjaantunut ja saneerauksen tarpeessa.

18 14 - Liikenneverkko ja pysäköintialueet Korttelin 23 liikenneyhteyksinä toimivat sitä ympäröivät kadut Kaivokatu, Satamakatu, Isoympyräkatu ja Maariankatu. Näistä Satamakatu on luonteeltaan kokoojakadun omainen. Satamakadun eteläpää on saneerattu kuluvan vuosikymmenen puolivälissä, jolloin mm. rakennettiin puiden ympärille saarekkeet. Torihallin kohdalla Satamakatu on saneeraamaton ja ainoat puuistutukset sillä kohtaa ovat torin laidalla. Torihallin ja Kiinteistö Oy Haminan Kakskulman välissä on pysäköintialue, joka on varattu kaavassa kortteleille 23 ja 18. Kaupungin, Osuuskauppa Ympyrän ja Torihalli Oy:n välisen tehdyn sopimuksen mukaan alueen 40 autopaikan hallinta jakautuu seuraavasti: Kaupunki 4 ap, Osuuskauppa Ympyrä 18 ap ja Torihalli 18 ap. Kadunvarsipysäköintiä on kaikilla suunnittelualuetta ympäröivillä kaduilla suuntaispysäköintinä. Suunnittelualuetta ympäröivine katujen nykyliikenne on arvioitu kaupungin liikenneverkkokuvien perusteella sekä Rautatienkadun ja Merikadun liikenteestä vuonna 2003 tehtyjen laskentojen perusteella. Haminan keskustan pääkatuverkon muodostavat Merikatu ja Ratapihankatu Rautatienkatu. Merikatu jatkuu lännessä valtatienä 7 ja itäpäässä Kekkosenkatuna. Kaivokatu johtaa Satamakadulle, joka on korttelia 23 ympäröivistä kaduista vilkkain. Sen vuorokausiliikenne on nykyliikenteen verkkokuvan perusteella autoa/vrk. Maariankadun liikenne on noin 1500 autoa/vrk ja Sibeliuskadun 1300 autoa/vrk. Kaivokadun liikenne on selvästi em. pienempi. Rautatienkadun liikennelaskennan perusteella voidaan arvioida, että keskustan katuverkossa raskaan liikenteen osuus on pieni, noin 2 %. Huipputunnin liikenne on noin 8-9 % vuorokausiliikenteestä. Liikennelaskennan ajankohtana poikkileikkausliikenteen huipputunti ajoittui klo 12-13, mutta myös iltahuippu (klo 16-17) on samaa suuruusluokkaa. Päiväliikenteessä liikenne tien kumpaankin suuntaan on likimain yhtä vilkasta, mutta iltaruuhkassa liikenne suuntautuu voimakkaammin Merikadun suuntaan. Liikenne-ennuste vuodelle 2030 on esitetty kaavaselostuksen vaikutusosiossa. - Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualue on kokonaisuudessaan vesi- ja viemäriverkon piirissä. Katualueilla on myös hulevesiverkosto. Maakaasujohdot sijoittuvat Kaivo- ja Maariankaduille. Kaasuverkkoon on liitetty Torihallin ja Kakskulman rakennukset Kaivokadulta ja Ortodoksisen seurakunnan rakennus Maariankadun suunnasta. Alueelle sijoittuu myös useita Haminan Energia Oy:n pienjännitekaapeleita. Maariankadulle ulottuu myös Haminan Energia Oy:n kaukolämpöverkosto. Yhdyskuntatekninen verkosto on esitetty liitekartalla 2b. - Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella on Haminan kaupungin antamien tietojen mukaan 55 asukasta. Pääosa asunnoista on Ortodoksisen seurakunnan talossa. Työpaikkoja on yhteensä noin 120 kpl, joista vakinaisia vajaa 90. Tilapäisistä työpaikoista pääosa sijoittuu lääkärikeskukseen Maanomistus Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Pysäköintialue on Haminan kaupungin omistuksessa. Maanomistus on esitetty liitekartalla 2a.

19 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava ja seutukaava Kymenlaakson maakuntakaava; taajamat ja niiden ympäristöt on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (C/s) vahvistettu maakuntakaava korvasi vahvistuessaan ympäristöministeriön vahvistaman kokonaisseutukaavan aluevaraukset siltä osin, kuin ne tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi. Muita osin seutukaava jää voimaan. Seutukaavassa suunnittelualue kuului keskustatoimintojen alueeseen (C), jolla on säilytettäviä vähintään valtakunnallisesti arvokkaita rakennuskulttuurikohteita (sr). Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta. Ote Kymenlaakson kokonaisseutukaavasta. Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Kaava-aluetta koskee Haminan keskeisten alueiden yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hyväksymispäätöksestä valitettiin Kouvolan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen päätöksellään Kaavasta on valitettu

20 16 edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Keskeisten alueiden yleiskaava on yleispiirteinen yleiskaava, jossa ei ole määritelty rakentamisen tehokkuutta. Suunnittelualue on yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Alue varataan Haminan kaupunkiseutua ja vaikutusaluetta palvelevalle kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle, kaupunkimaiselle asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja virkistyspalveluille sekä keskustahakuisille, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Keskustan asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa on huomioitava linnoituskaupungin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen luonne ja rakennustaiteellisesti omaleimainen kaupunkikuva. Asemakaavassa on mahdollistettava kauppatorin ympäristön kehittäminen arkkitehtonisesti korkeatasoisena ja jalankulkupainotteisena kaupallisena keskuksena, Haminan varuskunnan kehittäminen, varuskunnalta vapautuvien alueiden ja rakennusten uusiokäyttö keskustatoimintoja varten, linnoitusalueen käyttö kulttuuri, virkistys- ja luonnon monimuotoisuutta vaalivana alueena (C). Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta Lisäksi on määräys alueesta, joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi. Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään (s-1). Meriportin vartiorakennus Maariankadun varrella on merkitty kohdemerkinnällä (nro 7): suojelukohde jonka merkittävyys perustuu kulttuurihistorialliseen, rakennustaiteelliseen tai kaupunkikuvalliseen arvoon. Suojelukohteita koskevat suunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon tai maakuntamuseoon lausuntoa varten. Numero kohteessa viittaa selostuksessa ao. kohtaan. Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat, jotka ovat vahvistuneet (tontti 2 ja Maariankadun katualue), (tontti 7, pysäköintialue ja Torikadun katualue), (tontit 1 ja 10) sekä (Isoympyräkadun katualue). Asemakaavoissa Torihallin tontti on liikerakennusten korttelialuetta (KL), jonka pohjoispäässä on istutettava alueen osa. Tontin rakennusoikeus on 1800 k-m 2, kerrosluku II. Tontit 1 ja 10 on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena (AL). Tontti 1 on

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 9.2.2015

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 9.2.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) LINNAMÄEN TILAN 2:179 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Salmenkylässä Husulan kylän tiloilla 2:179 ja 7:0 Linnamäen ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KAUPUNGINOSA 3: HAUTAUSMAAN ALUE (EH) JA KALMISTONTIEN JA ILONIEMENKADUN VÄLINEN VP -ALUE.

KAUPUNGINOSA 3: HAUTAUSMAAN ALUE (EH) JA KALMISTONTIEN JA ILONIEMENKADUN VÄLINEN VP -ALUE. SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 3: HAUTAUSMAAN ALUE (EH) JA KALMISTONTIEN JA ILONIEMENKADUN VÄLINEN VP -ALUE. KAUPUNGINOSA 13: OSIN VESITORNINTIEN VIEREINEN

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot