RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus"

Transkriptio

1 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214) asemakaava ja asemakaavan muutos Kotkan kaupunki Osat tilasta 9:0, tilat 1:98, 1:239, 1:17, 1:13, 1:22, 1:23 ja 1:10, katualue ja liikennealue Asemakaavalla muodostuvat 17. Sutelan kaupunginosan korttelit 50, 51 ja 52, liikennealue sekä katualueet. Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Asemakaava on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kaupunginhallituksessa Kaupunginvaltuustossa Kotkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kustaankatu 2, PL 114, Kotka Yhteyshenkilö, kaavan valmistelija: Patricia Broas kaavoitusarkkitehti puh

3 3 1.2 Kaava-alueen sijainti Rasinkylän kaava-alue sijaitsee Sutelan kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometriä Kotkan keskustasta. Kaava-alue käsittää Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen sekä risteyksen kaakkois- ja luoteispuolelle sijoittuvat alueet. Vanhan Sutelantien varren tilat Pernoontien länsipuolella kuuluvat myös kaava-alueeseen. Alue rajoittuu idässä Rasinkylän omakotitaloalueeseen ja lännessä Hakamäen pientaloalueeseen sekä Prisman liiketonttiin. Alue on suuruudeltaan noin 5,6 ha. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Rasinkylä, asemakaava ja asemakaavan muutos (0214) Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden liiketilan rakentaminen liikenteellisesti hyvään paikkaan ja kaupallisesti merkittävän alueen osaksi. Vanha Sutelantien historiallinen linjaus säilytetään ja lisäksi tutkitaan omakotitaloasumisen sijoittuminen tien varteen. Kaavoituksen tavoitteena on tarkastella aluetta kaupallisena kokonaisuutena. Lähtökohtana on ympäristön ilmeen eheyttäminen ja alueen toiminnallisuuden täydentyminen.

4 4 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet... 20

5 5 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maanomistus 4. Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet niihin 5. Asemakaavakartta 6. Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys, Sito Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli 50) Kotka, FCG Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu, Strafica Lausunto Rasinkylän asemakaava-alueen luontoarvoista, Ympäristökeskus Havainnekuva 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Kotkan yleiskaava, ei oikeusvaikutteinen 3. Kaukola-Pihkoon osayleiskaava, ei oikeusvaikutteinen 4. Kotkan kaupungin rakennusjärjestys, Pilaantuneet maat: Kotkan MATTI kohteet ja PIMA Kotkan tie- ja katuverkostosuunnitelma 2030, Tiehallinto, Kotka, Linea konsultit 8. Valtatien 7 (E18) parantaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä - Kotka: tiesuunnitelma. 9. Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa, mietintö. LIMEtyöryhmä 2001

6 6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Aloite asemakaavasta on tullut Kotkan kaupungilta päivätty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos ovat olleet nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten (MRA 30 ). Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa kävi ilmi, että Vanhan Sutelantien asukkaat halusivat tilansa osaksi asemakaavaa. Asemakaava-alueen laajennettua asetettiin asemakaavan luonnos uudelleen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62 ). Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaava-alueen risteysalue on ajantasakaavassa yleisen tien aluetta (LT). Yleisen tiealueen rajoja tarkistetaan ja tarkennetaan kaavoituksessa. Risteyksen kaakkoispuolella oleva maa-alue on ollut aiemmin puutarhamyymälän käytössä, mutta viimeisten vuosien ajan alue on ollut vailla käyttöä ja rämettynyt. Pohjoisosassa on viljelyksessä olevaa peltoa sekä osittain asuinkäytössä olevia tiloja. Asemakaavan tarkoituksena on risteysalueen kaakkoispuoleisen alueen rakentuminen kaupan tonttina. Luoteisosan alueelle on tarkoituksena sijoittaa liiketontti sekä omakotitalotontteja. Asemakaavassa liiketontit ovat KL- ja KM -liiketontteja vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueen tontit tulevat haettavaksi kaavan vahvistuttua ja rakentaminen voi alkaa kunnallistekniikan valmistuttua. 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen keskellä on Mussalontien, Sutelantien ja Pernoontien kiertoliittymä. Risteys ja alueen tiet ovat vilkkaasti liikennöityjä.

7 Luonnonympäristö Risteyksen lounaispuolella, kaava-alueen ulkopuolella on noin k- m 2 :n Prisman liikekeskus pysäköintipaikkoineen ja paikoitustaloineen. Liikerakennuksessa on Prisman lisäksi myös pieniä liikkeitä, kahvila ja ravintola. Paikoitusalueen yhteydessä on kylmäasema. Vastapäätä Prismaa, Mussalontien toisella puolella on alue, jossa on aikoinaan toiminut puutarhamyymälä ja kauppapuutarha. Alue on nyt käyttämättömänä hoitamaton. Risteysalueen koillispuolella, kaava-alueen ulkopuolella on liiketontti, jossa toimii Mc Kone, huolto- ja varaosamyymälä. Tontin pohjoispuoli rajoittuu omakotitaloalueeseen. Omakotitaloalueen ja Pernoontien välissä on rakentamaton maakaistale. Alueilla ei ole asemakaavaa. Risteysalueen pohjoispuolella alkaa maaseutumainen kylämiljöö, pientaloineen ja peltoineen. Pernoontien länsipuolella on rakentamaton viljelyalue. Viljelyalueen luoteisreunassa kulkee historiallinen tie ja tien varrella on asuintaloja. Kaava-alueen länsipuolella jatkuu Hakamäen pientaloalue sekä pienteollisuusalue. Maisemarakenne, luonnonolot Kaava-alue on erilaisten maisemarakennetyyppien murtumakohdassa. Sutelantien pohjoispuolelta alkaa Kaukolan maaseutumaiset kylämaisemat peltoineen ja pientaloineen. Risteysalueen länsipuolella alkaa Hakamäen pienteollisuusalue. Prisma, joka sijaitsee kaava-alueen kyljessä, Mussalontien länsipuolella, on mittakaavaltaan ympäröivää rakennuskantaa huomattavasti suurempi. Mussalontien itäpuolella, Prismaa vastapäätä on Rasinkylän pientaloalue, joka rajoittuu idässä Langinkoskenhaaraan. Pientaloalue on osa aluetta, joka on maakuntakaavassa merkitty maakunnallisesti merkittäväksi, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Luonnonsuojelu Kaava-alueen kaakkoisosa on entistä kauppapuutarhan aluetta ja nykyisellään metsäistä ympäristöä. Alueen puusto on pääosin tiivistä, nuorta lehtipuustoa - koivu, vaahtera, pihlaja, haapa. Lajistossa esiintyy puutarhamyymälästä peräisin olevia puutarhalajikkeita. Kauppapuutarhatoiminnan seurauksena alueelle on myös muodostunut haitalliseksi vierailijaksi luokitellun espanjansiruetanan kanta. Kotkan ympäristökeskuksesta ympäristösuojelupäällikkö Heli Ojala ja ympäristötarkastaja Heli Kiviranta ovat käyneet arvioimassa kaavaalueen luontoarvoja ja tarkempien inventointien tarvetta , tarkistuskäynti

8 Rakennettu ympäristö Alueelta ei todettu luonnonsuojelullisia erityisarvoja eikä lisäinventoinneille nähdä tarvetta. Alueen rakentaminen edesauttaa espanjansiruetanan hävittämistä alueella. Risteysalueen luoteispuolella on viljelysmaata. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaava-alueeseen kuuluu viisi tilaa joista neljällä on omakotitalot ja asukkaat. Kaava-alue rajautuu ympäröiviin pientaloalueisiin. Yhdyskuntarakenne Kaavoitettavaa aluetta ympäröi kylämäinen maatalousalue, jonka pientaloasutus on ripoteltuna maisemassa. E18 moottoritieliittymän sekä Prisman myötä aluetta hallitsee vilkas liikenne. Kaava-alueen länsipuolella on pienteollisuusalue sekä Prisman liikekeskus. Palvelut Kaava-alueella ei ole palveluita, mutta kaava-aluetta ympäröivillä alueilla on mm. Prisma (vähittäiskaupan suuryksikkö), jonka yhteydessä on pienliikkeitä kuten apteekki, Alko, kukkakauppa, jne. Samassa liikerakennuksessa on myös kahvila ja ravintola. Prisman tontilla on polttoainemyynnin kylmäasema sekä autopesula. Risteyksen toisella puolella - myös kaava-alueen ulkopuolella - on huolto- ja varaosaliike Mc Kone. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ei harjoiteta elinkeinotoimintaa. Kaava-alueen lähistöllä olevilla alueilla on kaupan elinkeinotoimintaa sekä pienteollisuusalue. Virkistys Suunnittelualueella ei ole virkistysaluetta. Alueen läpi kulkee kevyen liikenteen reitti, josta pääsee mm. maaseutumaisille alueille Pernoon suuntaan, pohjoiseen. Kaava-alueen pohjoispuolella, noin 1 km:n päässä on Kotkan ratsastuskeskus. Lähin ulkoilualue on Aittakorven länsipuolella, noin 2 km:n päässä kaava-alueelta. Liikenne Suunnittelualue sijaitsee liikenteen solmukohdassa ja alueelle on erittäin hyvät tieyhteydet: liittymä E18 moottoritielle on kaava-alueen

9 9 läheisyydessä, n. 300 m:n päässä. Kaava-alueella kulkee Sutelantie, Mussalontie sekä Pernoontie. Sutelantien ja Mussalontien välinen liikenne on vilkas, ja erityisesti Prismaan liikennöidään paljon. Kaava-alueen risteyksestä lähtevillä teillä on linja-autopysäkit kaikkiin suuntiin. Alueella liikennöi paikallisliikenteen linjat ja kaava-alueen lähellä sijaitsevan moottoritieliittymän yhteydessä on kaukoliikenteen linja-autopysäkit. Alueen kevyen liikenteen reitit yhtyvät laajempaan reitistöön. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava-alueella ei ole muistomerkkejä. Kaava-alueen pohjoisosassa oleva Vanha Sutelantie on historiallista Turun - Viipurintietä eli osa ns. Suuren Rantatien linjausta, joka Suomessa sai yhtenäisen luonteen Turun linnan ja Viipurin linnan välillä 1300-luvun puolessavälissä. Tie on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jota koskee valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaava-alue rajautuu idässä pientaloalueeseen, joka on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristöalue, jokirantoineen. Tekninen huolto Kaava-alue ei ole kunnallisessa vesi- ja viemärijärjestelmässä. Yksityisille tiloille on rakennettu vesiosuuskunnan omistuksessa oleva vesi- ja viemäriverkosto. Tämä siirtyy Kymen Vesi Oy:n hallintaan vuonna Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Pilaantuneet maat Alueen kaakkoisosissa oletettiin olevan saastuneita maa-alueita entisen kauppapuutarhan jäljiltä. FCG Oy on tutkinut alueen pilaantuneisuutta ja toteaa raportissaan Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli 50), Kotka ( ) että tehtyjen riskiarviointien perusteella kohteen tutkimuspisteessä esiintyvistä kohonneista arseeni- ja kadmiumpitoisuuksista ei aiheudu ympäristötai terveyshaittaa alueen nykyisessä tai tulevassa käytössä. Melu Kaava-alueella teiden liikenteestä aiheutuu liikenteen päästöjä sekä melua. Sito Oy on tehnyt melumallinnusta Sutelantien ja Mussalontien osalta, osana E18 tiehankkeen selvityksiä. Asemakaavan tueksi Sito Oy on sittemmin laajentanut selvitystä ja melumallinnusta myös Pernoontien osalta. Selvitystä (Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys, ) varten on mallinnettu myös Pernoontien liikenteen aiheuttama melu ja tutkittu sen leviäminen kaava-alueelle. Selvityksen mukaan melutasot

10 Maanomistus suunnittelualueella saadaan asuinympäristölle hyväksytylle tasolle rakennusten sijoittelulla sekä tiivisrakenteisilla tonttiaidoilla. Selvitystä laajennettiin käsittämään kaavaluonnokseen lisätty asuinalue Vanhan Sutelantien varrella. Sosiaalinen ympäristö Alue on osittain rakennettua pientaloaluetta. Kaava-alueeseen kuuluu neljän omakotitalon taloryhmä, joka liittyy viereiseen naapurustoon. Kaava-alue on pääosin Kotkan kaupungin omistama. Liikennealue sekä katualueet ovat valtion omistuksessa. Vanhan Sutelantien varrella on yksityisomistuksessa olevia tiloja. Liite Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on taajamatoimintojen aluetta, A. Suunnittelualueen länsipuolella on vähittäiskaupan suuryksikkö, km. Suunnittelualueen itäpuolella on maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävä, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.

11 11 Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kauppa ja merialue kaavan. Siinä on suunnittelualueella vähittäiskaupan suuryksikkö merkintä (km). Ympäristöministeriö on vahvistanut kauppa ja merialuekaavan Yleiskaava Kotkan yleiskaavassa, joka on hyväksytty , on alue osa pientalovaltaista asuinaluetta, jolla ympäristö säilytetään. Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Ote yleiskaavasta Kaukola-Pihkoon osayleiskaava Kaukola-Pihkoon osayleiskaavassa, joka on hyväksytty , on suunnittelualueella osa EV suojaviheraluetta ja osa KL Liikerakennusten korttelialuetta. Osayleiskaava on oikeusvaikutukseton.

12 12 Ote osayleiskaavasta Kymijoen eteläosan osayleiskaava ei koske suunnittelualuetta. Asemakaava Sutelantiellä ja Mussalontiellä sekä Pernoontien risteyskohdassa on voimassa oleva kaava (kaavanumero 0410, vahvistettu ) jonka mukaan risteysalue on yleisen tien aluetta (LT). Risteysalueen eteläpuolinen katu on kaavan mukaan katualuetta. Muut asemakaavan alueet ovat kaavoittamattomia.

13 13 Ote asemakaavasta Rakennusjärjestys Kotkan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja -rekisteri Tilat ovat kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Kotkan kaupungin Kaupunkisuunnittelun Kaupunkimittaus. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Kaava-alueella ja sen lounaispuolella olevalla alueella on voimassa oleva asemakaava (kaava numero 0410). Muut alueet ovat kaavoittamattomia. Alue liittyy tiesuunnitelmaan Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä - Kotka.

14 14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaava-alue sijaitsee aivan E18 moottoritieliittymän vieressä ja on liikenteellisesti erityisen hyvin saavutettavissa. Kaavan alueet ovat nyt rakentamattomia, lukuun ottamatta muutamaa omakotitaloa Vanhan Sutelantien varrella. Mussalontien itäpuolella oleva alue on ränsistynyt käyttämättömänä. Asemakaavan tavoitteena on täydentää alueen liiketilatarjontaa yleiskaavan ja maakuntakaavan mukaisesti. Kauppa ja merialue maakuntakaavan selostuksessa todetaan: Maakuntakaavassa mahdollistetaan Sutelan pienimuotoinen kehittäminen. Kehitysmahdollisuudet ovat rajalliset. Sutelalla ei ole näin ollen merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustoihin tai niiden kehittämiseen, koska Sutelan kaupan tarjonta ei tule nykyisestä merkittävästi kasvamaan. Alueen rakentumisen myötä tavoitellaan paitsi liiketiloja, myös täydentyvää kaupunkirakennetta sekä melusuojaa alueen vilkkaalta liikenteeltä. Kaava-alueen pohjoisosassa on historiallinen Vanha Sutelantie (Suuri Rantatie tai Viipurintie) johon rajoittuvilla alueilla tavoitellaan tien luonteen säilyttävää ratkaisua. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaava on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Osallisina kaavoituksessa ovat: alueen ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat Lähialueen toimipaikat, yritykset ja niiden työntekijät Yhdistykset ja yhteisöt: Kotkan ympäristöseura ry, Kotka-Seura ry, Meri-Kymen luonto ry Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kaupunkimittaus, kuntatekniikka, puistotoimi, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson museo Kymenlaakson pelastuslaitos Kymen Vesi Oy Kymenlaakson Sähkö Oy Kymenlaakson sähköverkko Oy

15 15 Kotkan Energia Oy Gasum Oy KYMP Oy Telia Sonera Finland Oy Kymenlaakson Jäte Oy Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä (MRA 30 ) Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksella Ankkuri -lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävillä olosta. Kirjeen liitteenä postitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta: Pyydetty Saatu Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson museo Kymen Vesi Oy KYMP Oy Kotkan ympäristöseura ry kaupunkimittaus, maanhankinta ja -luovutus kuntatekniikka Lausunnoissa ja kannanotoissa huomautettiin Vanhan Sutelantien historiallisesta luonteesta. Uudessa kaavaluonnoksessa historiallisen tien sijainti on suojattu tien linjausta mukailevalla katumerkinnällä ja käyttö säilyy edelleen tienä. Erillispientalotonttien osalta on kaavassa määrätty, että rakennettaessa tulee huomioida Vanhan Sutelantien historiallinen luonne. Rakennusten tulee lisäksi sopia maaseutumaiseen ympäristöön. Erillispientalojen on katsottu soveltuvan toiminnaltaan, mittakaavaltaan ja olemukseltaan historiallisen tien varrelle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus huomautti OAS:in ja luonnoksen samanaikaisesta nähtävilläolosta huolena osallisten riittävä kuuleminen. Asemakaavasta laadittiin uusi luonnos joka asetettiin nähtäville. ELY-keskus huomautti myös luonnonympäristön ja liikenteen selvitysten tarpeellisuudesta kaavan valmistelussa. Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala ja ympäristötarkastaja Heli Kiviranta ovat arvioineet alueen luontoarvoja ja liittymien toimivuutta tarkastellaan Strafica Oy:ltä tilatussa selvityksessä. Asukkaiden kannanotoissa käy ilmi huoli liikerakentamisen mahdollisista haitoista lähiympäristöön. Asemakaavaluonnoksessa on

16 16 siksi erityisesti haettu ratkaisuja jotka vähentävät liiketoiminnasta syntyviä mahdollisia haittoja. Seuraavissa suunnitteluratkaisuissa on erityisesti kiinnitetty huomiota asukkaiden viihtyisyyteen: - Vanhan Sutelantien varrelle on kaavoitettu erillispientalotontteja, joiden on katsottu jatkavan Vanhan Sutelantien varren ympäristöä. Erillispientalojen osalta on kaavamääräys, jonka mukaan on rakennettaessa huomioitava Vanhan Sutelantien historiallinen luonne. Lisäksi tulee rakennusten sopia maaseutumaiseen ympäristöön. - Liikerakennusten kortteleissa on liiketontin reunalle osoitettu istutettava alueen osa, jonka keskelle on rakennettava umpinainen puuaita suojaamaan ympäröivää asutusta. Aidan tulee olla 2-2,5 m korkea, umpinainen puuaita eikä sitä saa sijoittaa alle 8 m etäisyydelle asuinhuoneen ikkunasta. Liiketontin osalta on myös kaavamääräys, jonka mukaan ulkovalaistuksessa on pyrittävä estämään valon leviäminen ympäristöön. Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä tontin valaistussuunnitelma sekä istutettavan alueen istutussuunnitelma. - Liikerakennuksen kattokaltevuuden on oltava vähintään 25 astetta ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. - Liiketontin rakennusoikeutta on vähennetty ja tonttitehokkuus on kaavaehdotuksessa e=0,25 - Liiketontin rakennus estää osaltaan Sutelantien-Pernoontien- Mussalontien liikenteen melun leviämistä ympäristöön Kaavaehdotuksen valmistelussa on lisäksi oltu erikseen yhteydessä alueen asukkaisiin ja keskusteltu kaavaratkaisusta. Keskusteluissa kävi ilmi, että asukkaiden tilat oli hyvä liittää osaksi asemakaavaa, jolloin Vanhaa Sutelantietä voitiin suunnitella kokonaisuutena. Kaava-alueen laajenemisen myötä laitettiin kaavaluonnos uudelleen nähtäville. Kaavaluonnos Kaava-aluetta laajennettiin käsittämään myös Vanhan Sutelantien varrella olevia tiloja. Kaava-alueen laajennettua asetettiin uusi luonnos nähtäville. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä (MRL 62 ) Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksella Ankkuri -lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävillä olosta. Luonnoksesta saatiin kannanotot seuraavilta tahoilta: Kymenlaakson sähköverkko Oy Kymenlaakson museo Kuntatekniikka Meri-Kymen Luonto ry Kymen Vesi Oy

17 Viranomaisyhteistyö Rasinkylän asukkaat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta Kannanotot ja niihin laaditut vastineet ovat liitteenä 4. Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan, että kaavaratkaisussa on historiallisen tien osalta onnistuttu. Meri-Kymen Luonto ry puolestaan esitti, että Kuninkaantien arvo tulisi tuoda paremmin esille ja että sen varrella kasvavat tulokaslajit saattavat kadota jos tie asfaltoidaan. Rasinkylän asukkaat olivat yhdessä laatineet kannanoton, jossa esitettiin toiveita mm. liiketontin rakennuksesta, aidoista, valosuunnitelmasta ym. Kaakkois-Suomen ELY-keskus lausui mm. kaavamerkinnöistä ja muistutti aiemmasta lausunnostaan koskien liikennettä. Liikenneratkaisusta neuvoteltiin lisäksi erikseen ELY-keskuksen kanssa kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä. Ympäristökeskus toi lausunnossaan esiin alueen meluasiat sekä korttelissa 50 esiintyvän espanjansiruetanakannan, joka on haitallinen vieraslaji. Kaavamääräyksiä ja -merkintöjä on tarkennettu annetut lausunnot ja mielipiteet huomioiden: mm. aitaa, rakentamista ja liiketonttia koskevia kaavamääräyksiä on tarkennettu. Asemakaavasta on neuvoteltu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa jo olemassa olevan kaupan alueen jatkoksi liiketontteja. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnittelutyö on pohjautunut maakuntakaavan mukaisiin tavoitteisiin. Kaava-alueen pohjoisosassa historiallinen Vanha Sutelantie (Suuri Rantatie tai Viipurintie) on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jota koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tiehen rajautuvien alueiden osalta on tavoitteena kulttuuriympäristöä täydentävät ja suojelevat ratkaisut.

18 18 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaava-alue käsittää Mussalontien, Sutelantien ja Pernoontien risteysalueen ja jakaantuu risteysalueen kaakkois- ja luoteispuolen alueille. Risteysalueen kummallekin puolelle on kaavassa osoitettu tontit liikerakentamiselle. Lisäksi on luoteispuolen alueelle osoitettu omakotitalotontteja jotka rajautuvat historialliseen Vanhaan Sutelantiehen. Liikenteen melu huomioiden toimii risteysalueen kaavanmukainen rakentaminen meluesteenä. Liiketonttien sillä osalla joka rajautuu asuinalueeseen, on istutettava tontin osa, jolle on istutettava puita sekä rakennettava asuinaluetta suojaava 2,5-3 m korkea umpinainen puuaita Mitoitus Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,6 ha, josta noin 1,5 ha on LT liikennealuetta ja noin 0,9 ha katualueita. ET alue on 80 m2. Alueelle muodostuu yhteensä kaksi liiketonttia (pinta-alat: KM m2 ja KL m2). KM korttelialueelle muodostuu yhteensä 4837 k- m² rakennusoikeutta ja KL korttelialueelle 1930 k-m². Rakennusoikeus kokonaisuudessaan toteutettuna vaatii 97 autopaikkaa KM-alueella ja 39 autopaikkaa KL-alueella. Alueelle muodostuu AO-korttelialuetta yhtensä noin 1 ha, jolle voi muodostaa 9 omakotitalotonttia. Tonttien koko vaihtelee ja yhteensä rakennusoikeutta muodostuu 2623 k-m² (tonttitehokkuus e=0,25) Palvelut Kaava-alueelle tulee viisi uutta asuintonttia, eli lisää asumista. Kaava ei siis merkittävästi lisää sosiaalipalveluiden kuten päivähoitopaikkojen ja koulujen tarvetta alueella. Asemakaava mahdollistaa uusien kaupallisten palveluiden tulemisen alueelle. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan liiketonttien osalta tavoitellaan alueen ilmeen selkeytymistä. Asemakaavamääräysten mukaan on rakennukset rakennettava lähelle risteysaluetta, jolloin rakennukset sekä rajaavat risteysaluetta, että antavat liikenteen melulta suojaa lähiympäristöön päin.

19 19 Asuintontit täydentävät ympäröivää pientalomaisemaa ja auttavat osaltaan historiallisen tien säilymistä tiekäytössä. Liiketonteilla istutettavat alueet aitoineen rajaavat liiketontin toimintaa asutuksesta ja toimivat asuintonttien suuntaan suojaa antamassa. Kaava-alueen kaakkoisosassa olevan korttelin maan pilaantuneisuus kartoitettiin FCG Oy:n selvityksessä. Maaperässä on lievästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, joista ei kuitenkaan muodostu erityistä riskiä ympäristölle tai ihmisille. Pintakerrokset vaihtuvat tontille rakennettaessa. Sito Oy on tutkinut kaava-alueen melua mallintamalla ja todennut että alueen julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat koko suunnittelualueella kohtuullisen matalat. Sisämelun ohjearvot toteutuvat normaaleilla rakenteilla, eikä kaavassa ole tarpeen esittää julkisivuille erityisiä äänitasoerovaatimuksia. Meluongelma koskettaa lähinnä Pernoontietä sekä Sutelantietä lähinnä olevia asuintontteja. Rakentamalla asemakaavan mukaisesti tiivis yli 2,5 m korkea puuaita Pernoontien ja Sutelantien puoleisille tontin rajoille sekä liiketontin lounaisrajalle tulevat tontit olemaan melulta suojassa niin, että melun ohjearvot alittuvat. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Kaava-alueen kaakkoisosan kortteli sekä osa luoteisosan korttelista varataan liikerakentamiseen (KM ja KL). Luoteisosan kortteliin tulee myös erillispientalojen alue (AO) Kaava-alueen keskiosa varataan yleisen tien alueeksi ja lisäksi kaava-alueella on katualueita: Vanhan Sutelantien osa kaavoitetaan katualueeksi. Muuntamolle on varattu alue (ET). Liikerakennusten korttelialue - KM Asemakaava-alueen kaakkoisosaan muodostuu liikerakennusten korttelialue (kortteli 50), joka on kooltaan noin 1,4 ha. Liikerakennusten korttelialueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Korttelissa sallitaan rakentaminen kahteen kerrokseen tonttitehokkuuden ollessa e=0,35. Autopaikkoja on toteutettava 1 ap / 50 k-m2. Autopaikkoja saa rakentaa useampaan tasoon, jolloin autopaikoista muodostunut kerrosala voidaan toteuttaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Kortteli 50:n osalta määrätään korttelin kaakkoisreunaan toteutettavan istutettava alueen osa, jolle on myös istutettava puita. Istutettavan alueen osalle tulee rakentaa viereisiä asuintontteja suojaava 2,5-3 m korkea, umpinainen puuaita. Mussalontien puoleiseen reunaan on varattu istutettava alueen osa, jolle on myös istutettava puurivi.

20 Muut alueet Katualueet Liikerakennus on sijoitettava kiinni kadunpuoleisiin rakennusalan rajoihin. Liikerakennusten korttelialue - KL Asemakaava-alueen luoteisosaan muodostuu liikerakennusten korttelialue (kortteli 51), joka on kooltaan noin 0,8 ha. Korttelissa sallitaan rakentaminen kahteen kerrokseen tonttitehokkuuden ollessa e=0,25. Autopaikkoja on toteutettava 1 ap / 50 k-m2. Autopaikkoja saa rakentaa useampaan tasoon, jolloin autopaikoista muodostunut kerrosala voidaan toteuttaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Liikerakennuksen kortteli 51:n osalta määrätään korttelin luoteisreunaan toteutettavan istutettava alueen osa, jolle on myös istutettava puita. Istutettavan alueen osalle tulee rakentaa viereisiä asuintontteja suojaava 2,5-3 m korkea, umpinainen puuaita. Puuaita suojaa asuintontteja melulta. Pernoontien puoleiseen reunaan on myös varattu istutettava alueen osa, jolle on istutettava puurivi. Liikerakennus on sijoitettava kiinni kadunpuoleisiin rakennusalan rajoihin. Korttelin 51 liikerakennuksessa on oltava vähintään 25 asteen kattokaltevuus ja puujulkisivu. Erillispientalojen korttelialue - AO Koska erillispientalojen korttelialueet sijaitsevat historiallisen tien (Vanha Sutelantie) varrella tulee rakennusten sopimiseen ympäristöönsä kiinnittää erityistä huomiota: kaavamääräyksen mukaan on rakennettaessa huomioitava Vanhan Sutelantien historiallinen luonne ja rakennusten tulee sopia maaseutumaiseen ympäristöön. Tontilla talousrakennuksen saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään 2 m etäisyydelle tontin rajasta. Tonttitehokkuus on e=0,25. Kaava-alueella Mussalontie ja Vanha Sutelantie ovat katualueita. Sutelantien, Mussalontien ja Pernoontien risteysalue on yleisen tien aluetta (LT) Sähkömuuntamolle on varattu ET - yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

21 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Kaavan mukainen liikerakentaminen liittyy luontevasti osaksi vilkasliikenteistä risteysaluetta, jonka kyljessä jo nyt Prisman liikerakennus tarjoaa palveluitaan. Rakennusten sijoittaminen katualueiden viereen rajaa alueen näkymiä ja auttaa luomaan selkeämmin jäsennellyn kaupunkimaiseman. Historiallisen Vanhan Sutelantien varrelle sijoittuvat omakotitalotontit täydentävät jo olemassa olevaa pientalorakennetta ja vahvistavat kylämäistä miljöötä. Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueen rakentaminen lisää palveluja, luo uusia työpaikkoja sekä tarjoaa uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle. Asemakaavan mukainen toteutus ei Kauppa ja merialue maakuntakaavan selostuksen mukaisesti vaikuta haitallisesti keskustoihin tai niiden kehittämiseen, koska Sutelan kaupan tarjonta ei tule nykyisestä merkittävästi kasvamaan. Virkistys Alue ei tarjoa uusia virkistysalueita, mutta mahdollistaa sujuvan kevyen liikenteen kauttakulun lähialueiden virkistysalueille. Liikenne Alue on vilkkaasti liikennöity ja kaavaratkaisuilla pyritään turvaamaan liikenteen sujuvuus jatkossakin. Liikekortteleiden ajoliittymät on sijoitettu Sutelantielle ja Pernoontielle. Uusien asuintonttien ajoliittymät ovat Vanhalta Sutelantieltä. Strafica Oy on tarkastellut liikenneratkaisuja (Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu, ). Tarkastelussa on huomioitu henkilöautoliikenteen lisäksi joukkoliikenteen pysäkit sekä kevyen liikenteen väylät. Strafican selvityksessä todetaan, että ennusteiden mukaisilla liikennemäärillä Rasinkylän asemakaavaluonnoksen liikennejärjestelyt toimivat kohtalaisen hyvin. Kaupan liittymien yhteyteen Pernoontielle ja Sutelantielle on kuitenkin suositeltavaa toteuttaa vähintään pieni väistötila, jotta päätien suuntainen liikenne voi tarvittaessa väistää vasemmalle kääntyvää liikennettä. Tarkasteluiden perusteella liittymien kanavointi ei olisi välttämätöntä. Kevyen liikenteen liikennevirtoja ei ole arvioitu tarkemmin, koska asemakaavan ei oleteta lisäävän alueen jalankulku- ja

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 (0417) Asemakaavan muutoksen selostus

LÄHTEENKATU 3 (0417) Asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 32. HELILÄ LÄHTEENKATU 3 (0417) Asemakaavan muutoksen selostus LUONNOS KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 25.10.2017 Kaupunkirakennelautakunta 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Lähteenkatu

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka.

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. PROJ.NRO 0614 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

UUTELANTIE (0515) Asemakaavan muutoksen selostus

UUTELANTIE (0515) Asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 22. ETUKYLÄ UUTELANTIE (0515) Asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 18.11.2015 LUONNOS 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Uutelantie (0515) asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella.

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 40. KAUPUNGINOSA KALLIOKOSKI OSA KORTTELIA 56 SEKÄ KYMINLINNANTIETÄ JA UITTOVÄYLÄÄ KAAVA NRO 0217 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI)

KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) L O V I I S A 4.1.2012 KORTTELIN 91 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (TEKNIIKKATIE, TESJOKI) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TEKNIIKKATIE, TESJOKI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0117 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot