RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus"

Transkriptio

1 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214) asemakaava ja asemakaavan muutos Kotkan kaupunki Osat tilasta 9:0, tilat 1:98, 1:239, 1:17, 1:13, 1:22, 1:23 ja 1:10, katualue ja liikennealue Asemakaavalla muodostuvat 17. Sutelan kaupunginosan korttelit 50, 51 ja 52, liikennealue sekä katualueet. Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Asemakaava on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kaupunginhallituksessa Kaupunginvaltuustossa Kotkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kustaankatu 2, PL 114, Kotka Yhteyshenkilö, kaavan valmistelija: Patricia Broas kaavoitusarkkitehti puh

3 3 1.2 Kaava-alueen sijainti Rasinkylän kaava-alue sijaitsee Sutelan kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometriä Kotkan keskustasta. Kaava-alue käsittää Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen sekä risteyksen kaakkois- ja luoteispuolelle sijoittuvat alueet. Vanhan Sutelantien varren tilat Pernoontien länsipuolella kuuluvat myös kaava-alueeseen. Alue rajoittuu idässä Rasinkylän omakotitaloalueeseen ja lännessä Hakamäen pientaloalueeseen sekä Prisman liiketonttiin. Alue on suuruudeltaan noin 5,6 ha. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Rasinkylä, asemakaava ja asemakaavan muutos (0214) Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden liiketilan rakentaminen liikenteellisesti hyvään paikkaan ja kaupallisesti merkittävän alueen osaksi. Vanha Sutelantien historiallinen linjaus säilytetään ja lisäksi tutkitaan omakotitaloasumisen sijoittuminen tien varteen. Kaavoituksen tavoitteena on tarkastella aluetta kaupallisena kokonaisuutena. Lähtökohtana on ympäristön ilmeen eheyttäminen ja alueen toiminnallisuuden täydentyminen.

4 4 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet... 20

5 5 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maanomistus 4. Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet niihin 5. Asemakaavakartta 6. Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys, Sito Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli 50) Kotka, FCG Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu, Strafica Lausunto Rasinkylän asemakaava-alueen luontoarvoista, Ympäristökeskus Havainnekuva 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Kotkan yleiskaava, ei oikeusvaikutteinen 3. Kaukola-Pihkoon osayleiskaava, ei oikeusvaikutteinen 4. Kotkan kaupungin rakennusjärjestys, Pilaantuneet maat: Kotkan MATTI kohteet ja PIMA Kotkan tie- ja katuverkostosuunnitelma 2030, Tiehallinto, Kotka, Linea konsultit 8. Valtatien 7 (E18) parantaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä - Kotka: tiesuunnitelma. 9. Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa, mietintö. LIMEtyöryhmä 2001

6 6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Aloite asemakaavasta on tullut Kotkan kaupungilta päivätty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos ovat olleet nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten (MRA 30 ). Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa kävi ilmi, että Vanhan Sutelantien asukkaat halusivat tilansa osaksi asemakaavaa. Asemakaava-alueen laajennettua asetettiin asemakaavan luonnos uudelleen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62 ). Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaava-alueen risteysalue on ajantasakaavassa yleisen tien aluetta (LT). Yleisen tiealueen rajoja tarkistetaan ja tarkennetaan kaavoituksessa. Risteyksen kaakkoispuolella oleva maa-alue on ollut aiemmin puutarhamyymälän käytössä, mutta viimeisten vuosien ajan alue on ollut vailla käyttöä ja rämettynyt. Pohjoisosassa on viljelyksessä olevaa peltoa sekä osittain asuinkäytössä olevia tiloja. Asemakaavan tarkoituksena on risteysalueen kaakkoispuoleisen alueen rakentuminen kaupan tonttina. Luoteisosan alueelle on tarkoituksena sijoittaa liiketontti sekä omakotitalotontteja. Asemakaavassa liiketontit ovat KL- ja KM -liiketontteja vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueen tontit tulevat haettavaksi kaavan vahvistuttua ja rakentaminen voi alkaa kunnallistekniikan valmistuttua. 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen keskellä on Mussalontien, Sutelantien ja Pernoontien kiertoliittymä. Risteys ja alueen tiet ovat vilkkaasti liikennöityjä.

7 Luonnonympäristö Risteyksen lounaispuolella, kaava-alueen ulkopuolella on noin k- m 2 :n Prisman liikekeskus pysäköintipaikkoineen ja paikoitustaloineen. Liikerakennuksessa on Prisman lisäksi myös pieniä liikkeitä, kahvila ja ravintola. Paikoitusalueen yhteydessä on kylmäasema. Vastapäätä Prismaa, Mussalontien toisella puolella on alue, jossa on aikoinaan toiminut puutarhamyymälä ja kauppapuutarha. Alue on nyt käyttämättömänä hoitamaton. Risteysalueen koillispuolella, kaava-alueen ulkopuolella on liiketontti, jossa toimii Mc Kone, huolto- ja varaosamyymälä. Tontin pohjoispuoli rajoittuu omakotitaloalueeseen. Omakotitaloalueen ja Pernoontien välissä on rakentamaton maakaistale. Alueilla ei ole asemakaavaa. Risteysalueen pohjoispuolella alkaa maaseutumainen kylämiljöö, pientaloineen ja peltoineen. Pernoontien länsipuolella on rakentamaton viljelyalue. Viljelyalueen luoteisreunassa kulkee historiallinen tie ja tien varrella on asuintaloja. Kaava-alueen länsipuolella jatkuu Hakamäen pientaloalue sekä pienteollisuusalue. Maisemarakenne, luonnonolot Kaava-alue on erilaisten maisemarakennetyyppien murtumakohdassa. Sutelantien pohjoispuolelta alkaa Kaukolan maaseutumaiset kylämaisemat peltoineen ja pientaloineen. Risteysalueen länsipuolella alkaa Hakamäen pienteollisuusalue. Prisma, joka sijaitsee kaava-alueen kyljessä, Mussalontien länsipuolella, on mittakaavaltaan ympäröivää rakennuskantaa huomattavasti suurempi. Mussalontien itäpuolella, Prismaa vastapäätä on Rasinkylän pientaloalue, joka rajoittuu idässä Langinkoskenhaaraan. Pientaloalue on osa aluetta, joka on maakuntakaavassa merkitty maakunnallisesti merkittäväksi, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Luonnonsuojelu Kaava-alueen kaakkoisosa on entistä kauppapuutarhan aluetta ja nykyisellään metsäistä ympäristöä. Alueen puusto on pääosin tiivistä, nuorta lehtipuustoa - koivu, vaahtera, pihlaja, haapa. Lajistossa esiintyy puutarhamyymälästä peräisin olevia puutarhalajikkeita. Kauppapuutarhatoiminnan seurauksena alueelle on myös muodostunut haitalliseksi vierailijaksi luokitellun espanjansiruetanan kanta. Kotkan ympäristökeskuksesta ympäristösuojelupäällikkö Heli Ojala ja ympäristötarkastaja Heli Kiviranta ovat käyneet arvioimassa kaavaalueen luontoarvoja ja tarkempien inventointien tarvetta , tarkistuskäynti

8 Rakennettu ympäristö Alueelta ei todettu luonnonsuojelullisia erityisarvoja eikä lisäinventoinneille nähdä tarvetta. Alueen rakentaminen edesauttaa espanjansiruetanan hävittämistä alueella. Risteysalueen luoteispuolella on viljelysmaata. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaava-alueeseen kuuluu viisi tilaa joista neljällä on omakotitalot ja asukkaat. Kaava-alue rajautuu ympäröiviin pientaloalueisiin. Yhdyskuntarakenne Kaavoitettavaa aluetta ympäröi kylämäinen maatalousalue, jonka pientaloasutus on ripoteltuna maisemassa. E18 moottoritieliittymän sekä Prisman myötä aluetta hallitsee vilkas liikenne. Kaava-alueen länsipuolella on pienteollisuusalue sekä Prisman liikekeskus. Palvelut Kaava-alueella ei ole palveluita, mutta kaava-aluetta ympäröivillä alueilla on mm. Prisma (vähittäiskaupan suuryksikkö), jonka yhteydessä on pienliikkeitä kuten apteekki, Alko, kukkakauppa, jne. Samassa liikerakennuksessa on myös kahvila ja ravintola. Prisman tontilla on polttoainemyynnin kylmäasema sekä autopesula. Risteyksen toisella puolella - myös kaava-alueen ulkopuolella - on huolto- ja varaosaliike Mc Kone. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ei harjoiteta elinkeinotoimintaa. Kaava-alueen lähistöllä olevilla alueilla on kaupan elinkeinotoimintaa sekä pienteollisuusalue. Virkistys Suunnittelualueella ei ole virkistysaluetta. Alueen läpi kulkee kevyen liikenteen reitti, josta pääsee mm. maaseutumaisille alueille Pernoon suuntaan, pohjoiseen. Kaava-alueen pohjoispuolella, noin 1 km:n päässä on Kotkan ratsastuskeskus. Lähin ulkoilualue on Aittakorven länsipuolella, noin 2 km:n päässä kaava-alueelta. Liikenne Suunnittelualue sijaitsee liikenteen solmukohdassa ja alueelle on erittäin hyvät tieyhteydet: liittymä E18 moottoritielle on kaava-alueen

9 9 läheisyydessä, n. 300 m:n päässä. Kaava-alueella kulkee Sutelantie, Mussalontie sekä Pernoontie. Sutelantien ja Mussalontien välinen liikenne on vilkas, ja erityisesti Prismaan liikennöidään paljon. Kaava-alueen risteyksestä lähtevillä teillä on linja-autopysäkit kaikkiin suuntiin. Alueella liikennöi paikallisliikenteen linjat ja kaava-alueen lähellä sijaitsevan moottoritieliittymän yhteydessä on kaukoliikenteen linja-autopysäkit. Alueen kevyen liikenteen reitit yhtyvät laajempaan reitistöön. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava-alueella ei ole muistomerkkejä. Kaava-alueen pohjoisosassa oleva Vanha Sutelantie on historiallista Turun - Viipurintietä eli osa ns. Suuren Rantatien linjausta, joka Suomessa sai yhtenäisen luonteen Turun linnan ja Viipurin linnan välillä 1300-luvun puolessavälissä. Tie on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jota koskee valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaava-alue rajautuu idässä pientaloalueeseen, joka on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristöalue, jokirantoineen. Tekninen huolto Kaava-alue ei ole kunnallisessa vesi- ja viemärijärjestelmässä. Yksityisille tiloille on rakennettu vesiosuuskunnan omistuksessa oleva vesi- ja viemäriverkosto. Tämä siirtyy Kymen Vesi Oy:n hallintaan vuonna Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Pilaantuneet maat Alueen kaakkoisosissa oletettiin olevan saastuneita maa-alueita entisen kauppapuutarhan jäljiltä. FCG Oy on tutkinut alueen pilaantuneisuutta ja toteaa raportissaan Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli 50), Kotka ( ) että tehtyjen riskiarviointien perusteella kohteen tutkimuspisteessä esiintyvistä kohonneista arseeni- ja kadmiumpitoisuuksista ei aiheudu ympäristötai terveyshaittaa alueen nykyisessä tai tulevassa käytössä. Melu Kaava-alueella teiden liikenteestä aiheutuu liikenteen päästöjä sekä melua. Sito Oy on tehnyt melumallinnusta Sutelantien ja Mussalontien osalta, osana E18 tiehankkeen selvityksiä. Asemakaavan tueksi Sito Oy on sittemmin laajentanut selvitystä ja melumallinnusta myös Pernoontien osalta. Selvitystä (Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys, ) varten on mallinnettu myös Pernoontien liikenteen aiheuttama melu ja tutkittu sen leviäminen kaava-alueelle. Selvityksen mukaan melutasot

10 Maanomistus suunnittelualueella saadaan asuinympäristölle hyväksytylle tasolle rakennusten sijoittelulla sekä tiivisrakenteisilla tonttiaidoilla. Selvitystä laajennettiin käsittämään kaavaluonnokseen lisätty asuinalue Vanhan Sutelantien varrella. Sosiaalinen ympäristö Alue on osittain rakennettua pientaloaluetta. Kaava-alueeseen kuuluu neljän omakotitalon taloryhmä, joka liittyy viereiseen naapurustoon. Kaava-alue on pääosin Kotkan kaupungin omistama. Liikennealue sekä katualueet ovat valtion omistuksessa. Vanhan Sutelantien varrella on yksityisomistuksessa olevia tiloja. Liite Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on taajamatoimintojen aluetta, A. Suunnittelualueen länsipuolella on vähittäiskaupan suuryksikkö, km. Suunnittelualueen itäpuolella on maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävä, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.

11 11 Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kauppa ja merialue kaavan. Siinä on suunnittelualueella vähittäiskaupan suuryksikkö merkintä (km). Ympäristöministeriö on vahvistanut kauppa ja merialuekaavan Yleiskaava Kotkan yleiskaavassa, joka on hyväksytty , on alue osa pientalovaltaista asuinaluetta, jolla ympäristö säilytetään. Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Ote yleiskaavasta Kaukola-Pihkoon osayleiskaava Kaukola-Pihkoon osayleiskaavassa, joka on hyväksytty , on suunnittelualueella osa EV suojaviheraluetta ja osa KL Liikerakennusten korttelialuetta. Osayleiskaava on oikeusvaikutukseton.

12 12 Ote osayleiskaavasta Kymijoen eteläosan osayleiskaava ei koske suunnittelualuetta. Asemakaava Sutelantiellä ja Mussalontiellä sekä Pernoontien risteyskohdassa on voimassa oleva kaava (kaavanumero 0410, vahvistettu ) jonka mukaan risteysalue on yleisen tien aluetta (LT). Risteysalueen eteläpuolinen katu on kaavan mukaan katualuetta. Muut asemakaavan alueet ovat kaavoittamattomia.

13 13 Ote asemakaavasta Rakennusjärjestys Kotkan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja -rekisteri Tilat ovat kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Kotkan kaupungin Kaupunkisuunnittelun Kaupunkimittaus. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Kaava-alueella ja sen lounaispuolella olevalla alueella on voimassa oleva asemakaava (kaava numero 0410). Muut alueet ovat kaavoittamattomia. Alue liittyy tiesuunnitelmaan Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä - Kotka.

14 14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaava-alue sijaitsee aivan E18 moottoritieliittymän vieressä ja on liikenteellisesti erityisen hyvin saavutettavissa. Kaavan alueet ovat nyt rakentamattomia, lukuun ottamatta muutamaa omakotitaloa Vanhan Sutelantien varrella. Mussalontien itäpuolella oleva alue on ränsistynyt käyttämättömänä. Asemakaavan tavoitteena on täydentää alueen liiketilatarjontaa yleiskaavan ja maakuntakaavan mukaisesti. Kauppa ja merialue maakuntakaavan selostuksessa todetaan: Maakuntakaavassa mahdollistetaan Sutelan pienimuotoinen kehittäminen. Kehitysmahdollisuudet ovat rajalliset. Sutelalla ei ole näin ollen merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustoihin tai niiden kehittämiseen, koska Sutelan kaupan tarjonta ei tule nykyisestä merkittävästi kasvamaan. Alueen rakentumisen myötä tavoitellaan paitsi liiketiloja, myös täydentyvää kaupunkirakennetta sekä melusuojaa alueen vilkkaalta liikenteeltä. Kaava-alueen pohjoisosassa on historiallinen Vanha Sutelantie (Suuri Rantatie tai Viipurintie) johon rajoittuvilla alueilla tavoitellaan tien luonteen säilyttävää ratkaisua. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaava on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Osallisina kaavoituksessa ovat: alueen ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat Lähialueen toimipaikat, yritykset ja niiden työntekijät Yhdistykset ja yhteisöt: Kotkan ympäristöseura ry, Kotka-Seura ry, Meri-Kymen luonto ry Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kaupunkimittaus, kuntatekniikka, puistotoimi, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson museo Kymenlaakson pelastuslaitos Kymen Vesi Oy Kymenlaakson Sähkö Oy Kymenlaakson sähköverkko Oy

15 15 Kotkan Energia Oy Gasum Oy KYMP Oy Telia Sonera Finland Oy Kymenlaakson Jäte Oy Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä (MRA 30 ) Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksella Ankkuri -lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävillä olosta. Kirjeen liitteenä postitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta: Pyydetty Saatu Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson museo Kymen Vesi Oy KYMP Oy Kotkan ympäristöseura ry kaupunkimittaus, maanhankinta ja -luovutus kuntatekniikka Lausunnoissa ja kannanotoissa huomautettiin Vanhan Sutelantien historiallisesta luonteesta. Uudessa kaavaluonnoksessa historiallisen tien sijainti on suojattu tien linjausta mukailevalla katumerkinnällä ja käyttö säilyy edelleen tienä. Erillispientalotonttien osalta on kaavassa määrätty, että rakennettaessa tulee huomioida Vanhan Sutelantien historiallinen luonne. Rakennusten tulee lisäksi sopia maaseutumaiseen ympäristöön. Erillispientalojen on katsottu soveltuvan toiminnaltaan, mittakaavaltaan ja olemukseltaan historiallisen tien varrelle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus huomautti OAS:in ja luonnoksen samanaikaisesta nähtävilläolosta huolena osallisten riittävä kuuleminen. Asemakaavasta laadittiin uusi luonnos joka asetettiin nähtäville. ELY-keskus huomautti myös luonnonympäristön ja liikenteen selvitysten tarpeellisuudesta kaavan valmistelussa. Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala ja ympäristötarkastaja Heli Kiviranta ovat arvioineet alueen luontoarvoja ja liittymien toimivuutta tarkastellaan Strafica Oy:ltä tilatussa selvityksessä. Asukkaiden kannanotoissa käy ilmi huoli liikerakentamisen mahdollisista haitoista lähiympäristöön. Asemakaavaluonnoksessa on

16 16 siksi erityisesti haettu ratkaisuja jotka vähentävät liiketoiminnasta syntyviä mahdollisia haittoja. Seuraavissa suunnitteluratkaisuissa on erityisesti kiinnitetty huomiota asukkaiden viihtyisyyteen: - Vanhan Sutelantien varrelle on kaavoitettu erillispientalotontteja, joiden on katsottu jatkavan Vanhan Sutelantien varren ympäristöä. Erillispientalojen osalta on kaavamääräys, jonka mukaan on rakennettaessa huomioitava Vanhan Sutelantien historiallinen luonne. Lisäksi tulee rakennusten sopia maaseutumaiseen ympäristöön. - Liikerakennusten kortteleissa on liiketontin reunalle osoitettu istutettava alueen osa, jonka keskelle on rakennettava umpinainen puuaita suojaamaan ympäröivää asutusta. Aidan tulee olla 2-2,5 m korkea, umpinainen puuaita eikä sitä saa sijoittaa alle 8 m etäisyydelle asuinhuoneen ikkunasta. Liiketontin osalta on myös kaavamääräys, jonka mukaan ulkovalaistuksessa on pyrittävä estämään valon leviäminen ympäristöön. Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä tontin valaistussuunnitelma sekä istutettavan alueen istutussuunnitelma. - Liikerakennuksen kattokaltevuuden on oltava vähintään 25 astetta ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. - Liiketontin rakennusoikeutta on vähennetty ja tonttitehokkuus on kaavaehdotuksessa e=0,25 - Liiketontin rakennus estää osaltaan Sutelantien-Pernoontien- Mussalontien liikenteen melun leviämistä ympäristöön Kaavaehdotuksen valmistelussa on lisäksi oltu erikseen yhteydessä alueen asukkaisiin ja keskusteltu kaavaratkaisusta. Keskusteluissa kävi ilmi, että asukkaiden tilat oli hyvä liittää osaksi asemakaavaa, jolloin Vanhaa Sutelantietä voitiin suunnitella kokonaisuutena. Kaava-alueen laajenemisen myötä laitettiin kaavaluonnos uudelleen nähtäville. Kaavaluonnos Kaava-aluetta laajennettiin käsittämään myös Vanhan Sutelantien varrella olevia tiloja. Kaava-alueen laajennettua asetettiin uusi luonnos nähtäville. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä (MRL 62 ) Osallisten mielipiteet pyydettiin mennessä. Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksella Ankkuri -lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävillä olosta. Luonnoksesta saatiin kannanotot seuraavilta tahoilta: Kymenlaakson sähköverkko Oy Kymenlaakson museo Kuntatekniikka Meri-Kymen Luonto ry Kymen Vesi Oy

17 Viranomaisyhteistyö Rasinkylän asukkaat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta Kannanotot ja niihin laaditut vastineet ovat liitteenä 4. Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan, että kaavaratkaisussa on historiallisen tien osalta onnistuttu. Meri-Kymen Luonto ry puolestaan esitti, että Kuninkaantien arvo tulisi tuoda paremmin esille ja että sen varrella kasvavat tulokaslajit saattavat kadota jos tie asfaltoidaan. Rasinkylän asukkaat olivat yhdessä laatineet kannanoton, jossa esitettiin toiveita mm. liiketontin rakennuksesta, aidoista, valosuunnitelmasta ym. Kaakkois-Suomen ELY-keskus lausui mm. kaavamerkinnöistä ja muistutti aiemmasta lausunnostaan koskien liikennettä. Liikenneratkaisusta neuvoteltiin lisäksi erikseen ELY-keskuksen kanssa kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä. Ympäristökeskus toi lausunnossaan esiin alueen meluasiat sekä korttelissa 50 esiintyvän espanjansiruetanakannan, joka on haitallinen vieraslaji. Kaavamääräyksiä ja -merkintöjä on tarkennettu annetut lausunnot ja mielipiteet huomioiden: mm. aitaa, rakentamista ja liiketonttia koskevia kaavamääräyksiä on tarkennettu. Asemakaavasta on neuvoteltu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa jo olemassa olevan kaupan alueen jatkoksi liiketontteja. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnittelutyö on pohjautunut maakuntakaavan mukaisiin tavoitteisiin. Kaava-alueen pohjoisosassa historiallinen Vanha Sutelantie (Suuri Rantatie tai Viipurintie) on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jota koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tiehen rajautuvien alueiden osalta on tavoitteena kulttuuriympäristöä täydentävät ja suojelevat ratkaisut.

18 18 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaava-alue käsittää Mussalontien, Sutelantien ja Pernoontien risteysalueen ja jakaantuu risteysalueen kaakkois- ja luoteispuolen alueille. Risteysalueen kummallekin puolelle on kaavassa osoitettu tontit liikerakentamiselle. Lisäksi on luoteispuolen alueelle osoitettu omakotitalotontteja jotka rajautuvat historialliseen Vanhaan Sutelantiehen. Liikenteen melu huomioiden toimii risteysalueen kaavanmukainen rakentaminen meluesteenä. Liiketonttien sillä osalla joka rajautuu asuinalueeseen, on istutettava tontin osa, jolle on istutettava puita sekä rakennettava asuinaluetta suojaava 2,5-3 m korkea umpinainen puuaita Mitoitus Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,6 ha, josta noin 1,5 ha on LT liikennealuetta ja noin 0,9 ha katualueita. ET alue on 80 m2. Alueelle muodostuu yhteensä kaksi liiketonttia (pinta-alat: KM m2 ja KL m2). KM korttelialueelle muodostuu yhteensä 4837 k- m² rakennusoikeutta ja KL korttelialueelle 1930 k-m². Rakennusoikeus kokonaisuudessaan toteutettuna vaatii 97 autopaikkaa KM-alueella ja 39 autopaikkaa KL-alueella. Alueelle muodostuu AO-korttelialuetta yhtensä noin 1 ha, jolle voi muodostaa 9 omakotitalotonttia. Tonttien koko vaihtelee ja yhteensä rakennusoikeutta muodostuu 2623 k-m² (tonttitehokkuus e=0,25) Palvelut Kaava-alueelle tulee viisi uutta asuintonttia, eli lisää asumista. Kaava ei siis merkittävästi lisää sosiaalipalveluiden kuten päivähoitopaikkojen ja koulujen tarvetta alueella. Asemakaava mahdollistaa uusien kaupallisten palveluiden tulemisen alueelle. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan liiketonttien osalta tavoitellaan alueen ilmeen selkeytymistä. Asemakaavamääräysten mukaan on rakennukset rakennettava lähelle risteysaluetta, jolloin rakennukset sekä rajaavat risteysaluetta, että antavat liikenteen melulta suojaa lähiympäristöön päin.

19 19 Asuintontit täydentävät ympäröivää pientalomaisemaa ja auttavat osaltaan historiallisen tien säilymistä tiekäytössä. Liiketonteilla istutettavat alueet aitoineen rajaavat liiketontin toimintaa asutuksesta ja toimivat asuintonttien suuntaan suojaa antamassa. Kaava-alueen kaakkoisosassa olevan korttelin maan pilaantuneisuus kartoitettiin FCG Oy:n selvityksessä. Maaperässä on lievästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, joista ei kuitenkaan muodostu erityistä riskiä ympäristölle tai ihmisille. Pintakerrokset vaihtuvat tontille rakennettaessa. Sito Oy on tutkinut kaava-alueen melua mallintamalla ja todennut että alueen julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat koko suunnittelualueella kohtuullisen matalat. Sisämelun ohjearvot toteutuvat normaaleilla rakenteilla, eikä kaavassa ole tarpeen esittää julkisivuille erityisiä äänitasoerovaatimuksia. Meluongelma koskettaa lähinnä Pernoontietä sekä Sutelantietä lähinnä olevia asuintontteja. Rakentamalla asemakaavan mukaisesti tiivis yli 2,5 m korkea puuaita Pernoontien ja Sutelantien puoleisille tontin rajoille sekä liiketontin lounaisrajalle tulevat tontit olemaan melulta suojassa niin, että melun ohjearvot alittuvat. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Kaava-alueen kaakkoisosan kortteli sekä osa luoteisosan korttelista varataan liikerakentamiseen (KM ja KL). Luoteisosan kortteliin tulee myös erillispientalojen alue (AO) Kaava-alueen keskiosa varataan yleisen tien alueeksi ja lisäksi kaava-alueella on katualueita: Vanhan Sutelantien osa kaavoitetaan katualueeksi. Muuntamolle on varattu alue (ET). Liikerakennusten korttelialue - KM Asemakaava-alueen kaakkoisosaan muodostuu liikerakennusten korttelialue (kortteli 50), joka on kooltaan noin 1,4 ha. Liikerakennusten korttelialueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Korttelissa sallitaan rakentaminen kahteen kerrokseen tonttitehokkuuden ollessa e=0,35. Autopaikkoja on toteutettava 1 ap / 50 k-m2. Autopaikkoja saa rakentaa useampaan tasoon, jolloin autopaikoista muodostunut kerrosala voidaan toteuttaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Kortteli 50:n osalta määrätään korttelin kaakkoisreunaan toteutettavan istutettava alueen osa, jolle on myös istutettava puita. Istutettavan alueen osalle tulee rakentaa viereisiä asuintontteja suojaava 2,5-3 m korkea, umpinainen puuaita. Mussalontien puoleiseen reunaan on varattu istutettava alueen osa, jolle on myös istutettava puurivi.

20 Muut alueet Katualueet Liikerakennus on sijoitettava kiinni kadunpuoleisiin rakennusalan rajoihin. Liikerakennusten korttelialue - KL Asemakaava-alueen luoteisosaan muodostuu liikerakennusten korttelialue (kortteli 51), joka on kooltaan noin 0,8 ha. Korttelissa sallitaan rakentaminen kahteen kerrokseen tonttitehokkuuden ollessa e=0,25. Autopaikkoja on toteutettava 1 ap / 50 k-m2. Autopaikkoja saa rakentaa useampaan tasoon, jolloin autopaikoista muodostunut kerrosala voidaan toteuttaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Liikerakennuksen kortteli 51:n osalta määrätään korttelin luoteisreunaan toteutettavan istutettava alueen osa, jolle on myös istutettava puita. Istutettavan alueen osalle tulee rakentaa viereisiä asuintontteja suojaava 2,5-3 m korkea, umpinainen puuaita. Puuaita suojaa asuintontteja melulta. Pernoontien puoleiseen reunaan on myös varattu istutettava alueen osa, jolle on istutettava puurivi. Liikerakennus on sijoitettava kiinni kadunpuoleisiin rakennusalan rajoihin. Korttelin 51 liikerakennuksessa on oltava vähintään 25 asteen kattokaltevuus ja puujulkisivu. Erillispientalojen korttelialue - AO Koska erillispientalojen korttelialueet sijaitsevat historiallisen tien (Vanha Sutelantie) varrella tulee rakennusten sopimiseen ympäristöönsä kiinnittää erityistä huomiota: kaavamääräyksen mukaan on rakennettaessa huomioitava Vanhan Sutelantien historiallinen luonne ja rakennusten tulee sopia maaseutumaiseen ympäristöön. Tontilla talousrakennuksen saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään 2 m etäisyydelle tontin rajasta. Tonttitehokkuus on e=0,25. Kaava-alueella Mussalontie ja Vanha Sutelantie ovat katualueita. Sutelantien, Mussalontien ja Pernoontien risteysalue on yleisen tien aluetta (LT) Sähkömuuntamolle on varattu ET - yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

21 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Kaavan mukainen liikerakentaminen liittyy luontevasti osaksi vilkasliikenteistä risteysaluetta, jonka kyljessä jo nyt Prisman liikerakennus tarjoaa palveluitaan. Rakennusten sijoittaminen katualueiden viereen rajaa alueen näkymiä ja auttaa luomaan selkeämmin jäsennellyn kaupunkimaiseman. Historiallisen Vanhan Sutelantien varrelle sijoittuvat omakotitalotontit täydentävät jo olemassa olevaa pientalorakennetta ja vahvistavat kylämäistä miljöötä. Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueen rakentaminen lisää palveluja, luo uusia työpaikkoja sekä tarjoaa uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle. Asemakaavan mukainen toteutus ei Kauppa ja merialue maakuntakaavan selostuksen mukaisesti vaikuta haitallisesti keskustoihin tai niiden kehittämiseen, koska Sutelan kaupan tarjonta ei tule nykyisestä merkittävästi kasvamaan. Virkistys Alue ei tarjoa uusia virkistysalueita, mutta mahdollistaa sujuvan kevyen liikenteen kauttakulun lähialueiden virkistysalueille. Liikenne Alue on vilkkaasti liikennöity ja kaavaratkaisuilla pyritään turvaamaan liikenteen sujuvuus jatkossakin. Liikekortteleiden ajoliittymät on sijoitettu Sutelantielle ja Pernoontielle. Uusien asuintonttien ajoliittymät ovat Vanhalta Sutelantieltä. Strafica Oy on tarkastellut liikenneratkaisuja (Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu, ). Tarkastelussa on huomioitu henkilöautoliikenteen lisäksi joukkoliikenteen pysäkit sekä kevyen liikenteen väylät. Strafican selvityksessä todetaan, että ennusteiden mukaisilla liikennemäärillä Rasinkylän asemakaavaluonnoksen liikennejärjestelyt toimivat kohtalaisen hyvin. Kaupan liittymien yhteyteen Pernoontielle ja Sutelantielle on kuitenkin suositeltavaa toteuttaa vähintään pieni väistötila, jotta päätien suuntainen liikenne voi tarvittaessa väistää vasemmalle kääntyvää liikennettä. Tarkasteluiden perusteella liittymien kanavointi ei olisi välttämätöntä. Kevyen liikenteen liikennevirtoja ei ole arvioitu tarkemmin, koska asemakaavan ei oleteta lisäävän alueen jalankulku- ja

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot