Create Today CT ry:n säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Create Today CT ry:n säännöt"

Transkriptio

1 Create Today CT ry:n säännöt Rekisterinumero: Rekisteröity: 18. heinäkuuta 2014 Luku 1 Yleiset säännökset 1 Yhdistyksen nimi on Create Today ry. Toiminta-alueena on koko maa. Kotipaikka on Helsinki. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimeä yhdistys. 2 Yhdistys tukee ja kehittää nuorison aloitteita ja innovaatioita. Toimii Suomen perustuslain, yhdistyslain ja muiden lakien mukaisesti. 3 Yhdistyksen kielet ovat: suomi, venäjä, englanti ja ukraina. Asiakirjojen käsittely ja kirjanpito viranomaisia varten suoritetaan suomen kielellä. Pöytäkirjat, päätöslauselmat sekä yhdistyksen muut asiakirjat käännetään tarvittaessa yhdistyksen kielille. Luku 2 Tarkoitus 4 Yhdistyksen tarkoitus: 1. Luovan ja kognitiivisen potentiaalin edistäminen kehityksen hyväksi 2. Aloitteellisen ja innovatiivisen toiminnan edistäminen 3. Yhteiskunnan kehityksen edistäminen ja uusien yhteisten tehtävien tunnistaminen 4. Kulttuuristen erikoispiirteiden säilymisen edistäminen ja kulttuurivälisen dialogin edistäminen 5. Yhdistää erilaisten kansallisuuksien ja uskontojen ihmisiä: yhdistävän tulevaisuuden mielikuvan luominen, säilyttäen kulttuurisia erikoispiirteitä. 5 Yhdistyksen toiminnassa käyttämät periaatteet: Aloitekyky ja henkilökohtainen vastuu Sananvapaus ja tiedon vapaa jakelu Demokratia ja itsehallinto Ihmisyys, rehellisyys ja solidaarisuus Rakentava keskustelu Terveet elämäntavat Kulttuuri-ja virkistysajanvietto Tasavertainen osallistuminen Luku 3 Toimintamuodot ja yhdistyksen oikeudet 6 Yhdistyksen toiminta 1. Seminaarien, kurssien, keskustelujen, konferenssien, pyöreiden pöytien, messujen, näyttelyiden, mestariluokkien, kulttuuri- ja virkistystapahtumien sekä muiden vastaavien 1(7)

2 tapahtumien järjestäminen. 2. Osallistuminen kansainvälisiin projekteihin. 3. Vuorovaikutus luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kanssa säännöissä olevien ehtojen mukaisesti. 7 Yhdistyksellä on oikeus: Leimaan Tiliin Vuokrata toimitiloja Rahoittaa, tehdä yhteistyötä ja järjestää yhteisiä projekteja sekä rahoittaa niitä muiden yhdistysten kanssa Tiedon keruu operatiivisten ja strategisten päätösten tekoa varten Luku 4 Oikeudet, velvollisuudet ja jäsenyys 8 Yhdistyksen jäsenenä voi olla luonnollinen henkilö, joka on hyväksynyt yhdistyksen säännöt, tavoitteet ja periaatteet, maksanut vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. 9 Jäsenellä on oikeus yhdistyksen tarjoamiin etuihin. 10 Jäsenellä on oikeus osallistua jokaisen osaston toimintaan. Hänen pitää kirjallisesti ottaa yhteyttä osaston koordinaattoriin ja kertoa, mihin yhdistyksen toimintaan hän haluaa tulla mukaan. 11 Henkilöllä, joka ei ole yhdistyksen jäsen ei ole oikeutta yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin, mutta hänellä on oikeus osallistua niihin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, joihin hallitus hyväksyy ulkopuolisen osallistumisen. 12 Vuotuisen jäsenmaksun suuruus määritetään yhdistyksen vuosikokouksessa. 13 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, jossa kirjataan ero pöytäkirjaan. 14 Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä, jos hän on rikkonut sääntöjä tai tuottanut yhdistykselle merkittävää vahinkoa. 15 Jos hallituksen jäsen ilmoittaa eroavansa hallituksesta, tulee yhdistyksen kokouksen valita hallitukseen uusi jäsen eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Luku 5 Rakenne ja hallintoelin 16 Yhdistyksen hallintoelimiä ovat: 1. Jäsenten yhdistyksen kokous 2. Hallitus 2(7)

3 17 Yhdistyksen korkeimpana hallintoelimenä toimii yhdistyksen kokous, joka käsittelee ja tekee yhdistyksen tärkeimpiä päätöksiä: 1. Sääntöjen muuttaminen 2. Tavoitteiden ja niiden tärkeysjärjestyksen muuttaminen 3. Hallituksen jäsenten valinta 4. Yhdistyksen uudelleenjärjestely 5. Toiminnan purkautuminen 6. Hallituksen työn käsittely ja valvominen 7. Päätökset kiinteistön luovuttamisessa ja hankkimisessa tai kiinnittämisessä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai hankkimisesta. 18 Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri sekä muut tarvittavat toimihenkilöt valitaan sääntöjen vaalimenettelyn perusteella. 19 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on yksi vuosi ja joka koostuu parillisesta jäsenten määrästä. Hallitukseen voi vähintään kuulua neljä (4) jäsentä ja enintään kaksikymmentäkaksi (22) jäsentä. Hallitus koostuu osastojen koordinaattoreista (joiden tehtäviin kuuluu osastojen toiminnan koordinointi) ja muista jäsenistä. Hallituksen kokoonpano: 1. Projektiosaston koordinaattori 2. Tieto-osaston koordinaattori 3. Teknisen osaston koordinaattori 4. Talousosaston koordinaattori 5. Sihteeri 6. Muut hallituksen jäsenet Tehtävään voidaan valita yksi henkilö. Tarpeen vaatiessa sihteerin tehtävää voi kuitenkin hoitaa yksi koordinaattoreista, jolla ei siihen ole estettä. 20 Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on valittu, on hallituksen laadittava ja julkaistava avoimesti vuotuinen toimintasuunnitelma, joka on yhdistyksen tarkoituksessa olevien tehtävien (niiden tärkeysjärjestyksen) ja periaatteiden mukainen. 21 Osastojen tehtävät ja vastuut: Vastuu millä tahansa tehtävässä ei voi rajoittaa osallistumista muihin osastojen ja projektien toimintaan. Eli osastot toimivat vuorovaikutuksessa ja täydentävät toistensa toimintaa. 1. Projektiosaston tehtäviin kuuluu: a. valvoa, että projektit ovat yhdistyksen sääntöjen, tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia b. antaa tukea projektien viimeistelyyn c. tuoda projektit esille hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi tai hylättäväksi d. vuorovaikutus yhdistyksen työryhmien kanssa e. projektien kehitys ja järjestäminen 2. Tieto-osaston tehtäviin kuuluu: 3(7)

4 a. tiedon keruu ja analysointi yhdistyksen vakaata toimintaa ja kehitystä varten havainnollisen ennustettavuuden merkityksessä b. tietomateriaalien valmistelu c. tarjota metodologista tukea d. tietovaraston ajan tasalla pitäminen e. kumppanien ja kontaktien etsiminen yhteistyötä varten 3. Teknisen osaston tehtäviin kuuluu: a. pitää kirjanpitoa laitteistosta b. pitää vastuuta lainatusta laitteistosta c. laitteistoon liittyvien ehdotusten valmistelu d. yhteys- sekä tiedotuskeinojen valmistelu ja ylläpito e. multimediamateriaalien luominen 4. Talousosaston tehtäviin kuuluu: a. taloustoimet b. kirjanpito c. ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa d. etsiä rahoitusta e. asiakirjojen valmistelu rahoitusta varten 22 Sihteerin vastuuseen ja tehtäviin kuuluu: kokouskutsujen lähettäminen, kokousten järjestäminen, pöytäkirjojen laatiminen. Luku 6 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja puheenjohtajan tehtävät Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 23 Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastuut ja tehtävät: 1. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu: a. Asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen. b. Muut asiat, missä laki tai kulttuuri vaatii puheenjohtajan osallistumista. 2. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu: a. Asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen. b. Muut asiat, missä laki tai kulttuuri vaatii puheenjohtajan osallistumista, kun puheenjohtaja ei pysty niihin osallistumaan. Luku 7 Tilikausi ja tilintarkastus 24 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 4(7)

5 25 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Luku 8 Äänestäminen ja projektien hallinta 26 Yhdistyksen vuosikokouksessa päätökset tehdään enemmistön äänten mukaisesti. 27 Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään enemmistön äänten mukaisesti. Jos äänet jakautuvat tasan: hallitus on velvollinen siirtämään päätöstä ja palaamaan asiaan kolmannen vaihtoehdon kehitettyä. 28 Yhdistyksen jäsenellä on oikeus yhteen ääneen. Äänioikeus on jäsenmaksun maksaneella. 29 Ennen kuin työryhmä ryhtyy projektien kehittämiseen, on esitettävä toimintasuunnitelma. 30 Projekti saa yhdistyksen tuen, kun hallitus on hyväksynyt sen toimintasuunnitelman. Projektin ajankohta sovitaan etukäteen. Luku 9 Vuosikokous, hallituksen kokoukset ja vaalimenettely 31 Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen keväällä tammi-toukokuussa ja tarpeen vaatiessa tarvittavan määrän muita kokouksia. 32 Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. 33 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse tai sähköpostilla lähetetyillä kirjeillä. Kutsussa täytyy olla esiteltynä kokouksessa käytävät asiat. 34 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 1. kokouksen avaaminen 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 5(7)

6 7. käydään keskustelua koordinaattori ehdokkaiden valinnasta ja lisäksi koordinaattoriehdokkaat esittävät hakemaansa tehtävää koskevan suunnitelman seuraavaksi toimikaudeksi 8. hallitukseen valitaan koordinaattorit 9. koordinaattorien keskuudesta valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 10. valitaan hallituksen muut jäsenet ja valitaan sihteeri joko koordinaattorien tai hallituksen muiden jäsenten joukosta 11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat / varatilintarkastajat 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 13. kokouksen päättäminen 35 Talousosaston koordinaattori valitaan automaattisesti yhdistyksen taloudenhoitajaksi. Hän suorittaa maksuja hallituksen päätöksestä. 36 Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöslauselma, joka on yhdistystä velvoittava asiakirja. Hallituksen kokouksessa voidaan tehdä päätöslauselma, joka on hallitusta velvoittava asiakirja. 37 Yhdistyksen tai hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Luku 10 Riitojen ratkaisu 38 Yhdistyksen jäsenten tulee pyrkiä sopimaan yhdistyksen toimintaan liittyvät riidat ensisijassa neuvottelu- ja sovittelumenettelyä käyttäen. Hallitus toimii sovittelijana. Luku 11 Rahoitus, yhdistyksen omaisuus ja vuokraaminen 39 Varoja ja omaisuutta käytetään yhdistyksen toimintaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. 40 Yhdistyksellä on oikeus hankkia toiminnalleen ja tavoitteiden toteuttamiseen rahoitusta: lahjoituksia, testamentteja, sponsorien tukea, säätiöiden apurahaa. 41 Yhdistyksellä on oikeus hankkia kiinteää ja irtainta omaisuutta. 42 Yhdistyksellä on oikeus vuokrata kiinteää ja irtainta omaisuutta. Luku 12 Yhteistyön ehdot 43 Yhdistyksellä on oikeus tehdä yhteistyötä luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kanssa, joiden tavoitteet ja periaatteet eivät ole ristiriidassa yhdistyksen tavoitteiden ja periaatteiden kanssa. 6(7)

7 44 Yhdistyksellä on oikeus tehdä yhteistyötä oikeuskelpoisten yritysten kanssa säännöissä olevien ehtojen mukaisesti. 45 Yhteistyö yritysten kanssa: projektien ja tapahtumien tekeminen yritysten oikeus osallistua yhdistyksen tapahtumiin uusien jäsenten hankkiminen 46 Kansainvälisessä yhteistyössä ja yhteistyössä yritysten kanssa on laadittava kirjallinen sopimus. 47 Paikallisten yhdistysten kanssa voidaan asioista sopia kirjallisesti tai suullisesti. Luku 13 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 48 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen a) Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. b) Sääntömuutosta tai yhdistyksen purkamista koskeva kokouskutsu on lähetettävä kolme kuukautta ennen kokousta. Se on julkistettava 33 :n mukaisten kokouskutsutapojen lisäksi myös yhdistyksen Internet-sivuilla tai yhdistyksen jäsenlehdessä. Ennen kokousta käydään julkista keskustelua ehdotetusta muutoksesta sääntöihin tai yhdistyksen purkamisesta. 49 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 7(7)

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO ry:n ehdotus uusiksi mallisäännöiksi jäsenyhdistyksille JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on KRIS- x ry. Yhdistyksen kotipaikka on x. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot