Kokousaika kello 16:30-18:17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kokousaika kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen korjausvelka 3 26 Pienet liikenneturvallisuushankkeet 5 27 Panninniementien linja-autopysäkki 6 28 Kasurilantien liikennemerkkisuunnitelman hyväksyminen 7 29 Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelman hyväksyminen 30 Venepaikkojen ylläpidon lopettaminen 9 31 Tietoon saatettavat asiat 12 8

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Markkanen Sallamaarit puheenjohtaja Katainen Lauri jäsen Kröger Risto jäsen Uljonen Henri jäsen Tanskanen Liisa jäsen Suhonen Maria jäsen Poissa Rasi Hannu varapuheenjohtaja Nenonen Esko varajäsen Hannu Rasin varajäsen Muut Korhonen Tarja kh:n edustaja Kainulainen Ari esittelijä Leussu Leena pöytäkirjanpitäjä Korhonen Esko asiantuntija FCG Konsultointi LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Tanskanen ja Maria Suhonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Sallamaarit Markkanen Leena Leussu puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Liisa Tanskanen pöytäkirjanpitäjä Maria Suhonen PÖYTÄKIRJA ON Teknisten palvelujen toimisto PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ teknisten palvelujen sihteeri Leena Leussu virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Toimitilojen korjausvelka 678/ /2014 Tekltk 25 Valmistelijat/lisätiedot: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu, puh ja tekninen johtaja Ari Kai nu lainen, puh Valtuuston hyväksymä sitova tavoite toimitilojen ylläpidolle suunnitelmakaudelle oli määrittää toimitilojen nykyarvo. Nykyarvo- ja korjausvelkalaskelman on laatinut FCG Konsultointi Oy. Siilinjärven kunnan omistamien rakennusten kun to luok ka on tämän raportin perusteella keskimäärin 62,77 % ja yh teen las kettu korjausvelka 24,3 milj. (alv 0 %). Raportin sisältöä Rakennuksen kuntoluokka on teknisen nykyarvon ja uudishinnan suhde. Hy vä nä ta so na pidetään yli 75 % kuntoluokkaa, jolloin rakennukseen ei ole vielä syn ty nyt ns. korjausvelkaa. Kun rakennuksen kuntoluokka alittaa tason noin 60 %, al kaa ra ken nuk sen peruskorjaus tulla ajankohtaisesti. Useimmiten tämä ajoittuu vä lil le vuotta rakennuksen valmistumisesta. Rakennuksen ns. ku lu mat to man osan arvo on n. 30 %. Mikäli rakennuksen kuntoluokka laskee alle 75 %:n ta son, al kaa syntyä korjausvelkaa. Korjausvelka kuvaa kunkin rakennuksen las ken nal lisen kuntoluokan ja kuntoluokan 75 % välistä euromääräistä eroa. Siilinjärven kunnan koulurakennukset ovat keskimäärin tyydyttävässä kunnossa (kun to luok ka 69 %). Kuuslahden koulu on laskennallisesti jo peruskorjauksen tar pees sa ja myös Kehvon ja Siilinlahden kouluissa lähivuosina peruskorjaus on ajan koh tai nen. Tyydyttäväkuntoisia ovat myös päiväkodit (kuntoluokka 63 %). Päi vä ko ti Pikkusiili on hyväkuntoinen, mutta muiden päiväkotien osalta pe rus korjaus ten ohjelmointiin on syytä ryhtyä. Kiireisimmin korjaustarpeessa on las kennal li ses ti Vuorelan päiväkoti. Sote-rakennusten kuntoluokka on keskimäärin 60 %. Lääkäritalo (nyk. työterveys) on tyydyttävässä kunnossa, mutta pää ter veysase man ja kehitysvammaisten asuntolan peruskorjaukset ovat lähivuosina tarpeen. Ryhmään muut rakennukset sijoitetut kohteet ovat keskimäärin huo no kuntoi sia (kuntoluokka 45 %) ja niissä on paljon sekä peruskorjaus- että pe rus pa rannus tar vet ta. Merkittävimmiksi kohteiksi nousevat kunnantalo ja kirjasto, joiden pe rus kor jaus ajan koh ta on jo laskennallisesti käsillä, samoin piakkoin myös pa loase man. Tässä ryhmässä on myös paljon kohteita, joiden tasearvo on jo 0 tai lä hel lä sitä ja samoin kuntoluokka 30 %, mikä tarkoittaa sitä, että rakennuksen kun to on laskennallisesti jo alimmalla tasollaan (rakennuksen osista vain kan tavil la rakenteilla elinkaarta jäljellä). Kunnan rakennuskantaan on kertynyt paljon kor jaus tar vet ta (korjausvelkaa), joten toimenpiteet tilanteen kestävälle tasolle saat ta mi sek si on käynnistettävä pikaisesti. Tilojen käyttö ja niiden tehokkuus Tilojen käytölle on käytännössä muotoutunut tavoitteellisia tunnuslukuja. Esim. vuon na 2014 voimaan tulleessa valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion toimi ti la stra te giak si on uudisrakennusten toimistotilojen tilatehokkuustavoitteeksi

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ ase tet tu 15 m²/htv, kun käytännössä tilatehokkuus nykyisin on noin 30 m²/htv. Kun nis sa vastaavaa ohjeistusta ei ole, mutta toimistotilojen osalta tavoite voisi olla järkevää olla samalla tasolla. Opetushallitus on antanut suositukset esi- ja perus ope tuk sen sekä lukio-opetuksen tilatarpeiden tunnusluvuiksi. Nämä ovatkin pal jon käytettyjä, mutta nykyisin ollaan siirtymässä yhä enemmän uudenlaisiin op pi mis ym pä ris töi hin, joihin suositukset eivät enää sovellu. Sosiaali- ja ter veyspal ve lui den tiloihin ei ole olemassa neliöpohjaisia tilatehokkuussuosituksia. Nämä pal ve lut ovat lisäksi voimakkaassa muutoksessa ja uudenlaisia prosesseja ja syner gioi ta kehitetään edelleen. Niiden tilatarpeet määräytyvät selkeästi pal ve luiden lähtökohdista. Kunnissa on keskimäärin tilamassaa n. 6,3 krsm²/asukas. Tavoi te ta sok si on määritelty keskimäärin n. 4,0 krsm²/asukas. Tässä Siilinjärven tar kas te lus sa mukana olevien rakennusten tilamäärä on yhteensä htm², mi kä on n krsm². Tämä tarkoittaa n. 4,0 krsm²/asukas eli kunnan tilanne tä män osalta on varsin hyvä. Jatkotoimenpiteet vuosille Teknisen palvelualueen mukaan kunnan omistamat toimitilat ovat pääosin edelleen käyttökelpoisia, vaikka keskimäärin kuntoluokka on alle 75 %. Kunnanjohdon, tilojen käyttäjien, toimitilojen ylläpidon ja työhyvinvointipäällikön kans sa pidetyssä yhteispalaverissa kolmen seuraavan vuoden tär keimmät toimitilahankeet ovat: Leppäkaarteen päiväkodin peruskorjaus, Ahmon ja Siilin lah den koulujen sekä paloaseman sisäilmaongelmien korjaukset. Pääpaino on si sä il ma on gel mis ta kärsivien rakennusten kuntoon saattaminen. Lisäksi kun nanta lon hankesuunnitelman laadinta on aloitettava suunnitelmakaudella. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: merkittävä vaikutus henkilökunnan (ml. op pi lai den ja asiakkaiden) työskentelyolosuhteisiin sekä kuntatalouteen Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi valmistuneen raportin ja huomioi asiat tule vien vuosien ta lous ar vion valmisteluissa. Pöytäkirjamerkintä: Asiakohdan esittelijänä oli Esko Korhonen FCG konsultoinnista Liitteet Kustannusarvio Toimitilojen korjausvelka

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Pienet liikenneturvallisuushankkeet Tekltk 26 Valmistelija/lisätiedot: työpäällikkö Jere Toppinen, puh Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , että lii ken ne tur val lisuut ta koskevat aloitteet käsitellään jatkossa keskitetysti kerran vuodessa tek nisen lautakunnan kesäkuun kokouksessa ja jokainen aloite pisteytetään. Pis teytyk sen tavoitteena on kohteiden entistä tasapuolisempi arviointi. Lisäksi pis tey tys toi mii perusteluna aloitteen tekijän suuntaan. Pisteytystapa on esitetty liit tee nä mak si mi mää rän ollessa 30. Jos kohde saa alle 15 pistettä, aloite hy lä tään. Liikenneturvallisuushankkeiden rahoitustarve on käytettävissä seuraavan vuoden ta lous ar vion valmistelua varten. Toteutettavat hankkeet tarkentuvat valtuuston hy väk syes sä talousarvion. Ne aloitteet, jotka ovat toteutettavien listalla, mutta rahoi tuk sen puuttuessa jäävät toteuttamatta, pisteytetään uudelleen seuraavana vuon na. Asiakohdan liitteenä olevan pisteytyksen mukaan vuonna 2016 toteutetaan Asema tien ja Simonsalontien loivapiirteiset hidasteet. Lisäksi Itkolantien ja Pa ja harjun tien väliselle kevyen liikenteen väylälle asennetaan liikenneportti. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Liitteet Tekninen lautakunta päättää, että kuntalaisten aloitteisiin perustuvista lii ken netur va hank keis ta vuonna 2016 toteutetaan, kokouksen mu kaises ti Asema- ja Simonsalontien loivapiirteiset hidasteet sekä Itkolan liikenneportti. Pienet liikenneturvallisuushankkeet

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Panninniementien linja-autopysäkki 1364/ /2014 Tekltk 27 Valmistelija/lisätiedot: sunnittelurakennusmestari Juhani Merentie, puh Teknisellä palvelualueella on laadittu suunnitelma linja-autopysäkkien si joit ta misek si Panninniementielle Sointutien liittymään. Suunnitelmaluonnoksista on tiedotettu Luonnokset ovat olleet ylei sesti nähtävillä välisenä aikana. Luonnosten nähtävillä oloaikana ei ole jätetty huomautuksia. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laa duk kaat peruspalvelut, yhteistyö, hyvä elinympäristö) ja arvojen osalta (avoimuus, asu kas läh töisyys) Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut suunnitelmat ja asettaa ne nähtäville sekä lä het tää alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ilmoituksen näh tä vil le asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen. Suunnitelma Panninniementien linja-autopysäkki

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kasurilantien liikennemerkkisuunnitelman hyväksyminen Tekltk 28 Valmistelija/lisätiedot: työpäällikkö Jere Toppinen, puh Kuntatekniikan tulosyksikössä on valmisteltu suunnitelma Kasurilantien ete läpään lisäämiseksi 40 km/h aluerajoituksen piiriin. Nykyinen aluerajoitus loppuu Toivonkujan kohdalle, mutta kaikki Vanhan Pap pilan sivukadut ovat erillisillä aluerajoitusmerkeillä 40 km/h rajoituksen piirissä. Muutoksella selkeytetään alueen liikennejärjestelyjä ja samalla korvataan 16 nykyis tä liikennemerkkiä kahdella uudella. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy Kasurilantien liikennemerkkisuunnitelman. Liikennemerkkisuunnitelman hyväksyminen Kasurilantie

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelman hyväksyminen 638/ /2014 Tekltk 29 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Ramboll Finland Oy on saanut valmiiksi Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelman. Saneerauksen kustannusarvio on 3,675 milj.. Liitteenä olevaa suunnitelman sisältöä ja kustannusarviota esitellään tarkemmin kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: merkittävä ympäristötekijöiden ja taloudellisten vaikutusten osalta Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy Jynkänniemen saneeraussuunnitelman ja esittää hankkeen toteutusta vuosille Kustannusarvio Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Venepaikkojen ylläpidon lopettaminen 867/ /2014 Tekltk Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Siilinjärven kunta rakentaa ja vuokraa soutuvenepaikkoja sekä moot to ri ve ne lai turi paik ko ja veneilijöille. Venepaikkojen määrä ja sijainti Siilinjärven kunnalla on venepaikkoja yhteensä 643, joista laituripaikkoja on 113 ja soutuvenepaikkoja on 530. Kunnalla on vuokrattavia laituripaikkoja seuraavasti: Jynkänlahti 14 paikkaa Kanavatie 47 paikkaa Sammallahti 22 paikkaa Vuorela 30 paikkaa yht. 113 paikkaa ja soutuvenepaikkoja seuraavasti: Jynkänlahti 35 paikkaa Jännevirta 20 paikkaa Kanavatie 46 paikkaa Kanavatie 2 48 paikkaa Leppäkaarre 38 paikkaa Mantunranta 88 paikkaa Pikkusiili 28 paikkaa Pyöreälahti 20 paikkaa Pyöreälahti 2 18 paikkaa Sammallahti 129 paikkaa Simppa 60 paikkaa yht. 530 paikkaa Lisäksi Kanavatiellä ja Vuorelassa on vierasvenelaiturit, jotka on tarkoitettu kaikkien veneilijöiden käyttöön. Laiturit ei ole tarkoitettu veneiden py sy väis luon teiseen säilyttämiseen Venepaikkojen hallinnointi Tekninen palvelualue vuokraa kuntalaisille soutuvene- ja laituripaikkoja sekä kesä- ja tavisäilytysalueen paikkoja. Vuokrauksen yhteydessä hallinnoidaan lai tu ripaik koi hin, kesä- ja talvisäilytyspaikkoihin liittyviä sopimuksia sekä avainpantteja ja rekisteriä. Vuokraushinnat määräytyvät kunnan www-sivuilla olevan hinnaston mukaan ja

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ hin nas ton päättää tekninen lautakunta. Asiakohdan oheisaineistoina on tarkka selvitys venepaikkojen vuokraukseen ja las ku tuk seen liittyvistä töistä. Talous Venepaikoista saatavat tulot ovat vuosina olleet euron vä lil lä. Kustannukset vastaavasti ovat olleet vuosina euroa eli tulot eivät ole näinä vuosina kattaneet menoja. Venepaikkojen vuokraus, laskutus ja kunnossapito sitoo henkilöstöresurssia vuodes sa 0,5...0,6 htv:n verran. Myöskään kunnossapitoon ei ole ollut viime vuosina riittäviä resursseja. Hallinnointi ja ylläpito tulevaisuudessa Koska kysymyksessä ei ole lakisääteinen palvelu, niin tekninen palvelualue esittää venepaikkojen vuokrauksen, laskutuksen ja kunnossapidon lopettamista alkaen. Valtionvarainministeriö on julkaissut v raportin "kuntien teh tä vien kartoitus": (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/ Kuntie/Kuntien_tehtaevien_kartoitus_finaali_NETTI.pdf). Siilinjärven kunta voi tulevaisuudessa rakentaa venepaikkoja ase ma kaa va-alueille mikäli se on taloudellisesti järkevää. Tekninen palvelualue katsoo, että ve nepaik ko jen hallinnoinnin ja ylläpidon jatkossa voisi hoitaa esim. yksityinen pal ve lun tuottaja tai urheiluseura. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Tekninen lautakunta päättää, että venepaikkojen vuokraus, laskutus ja kunnossapito lopetetaan alkaen. Tekltk 30 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Tekniset palvelut on ilmoittanut kunnan virallisilla ilmoituskanavilla venepaikkojen yl lä pi don ulkoistamisesta ja pyytänyt halukkaita tahoja ilmoittautumaan men nes sä. Tämä jälkeen on pidetty yhteinen neuvottelutilaisuus , jossa asiaa esiteltiin kaikille yhtäaikaisesti. Tekniset palvelut valmisteli tar jous pyyn tö aineis ton (liite), mikä lähetettiin sähköpostitse kaikille Tarjoukset piti toimit taa klo 12 mennessä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kolme kappaletta, ja tarjousvertailu on asia koh dan liitteenä. Apumies-JOK hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska tar joa ja on itse asettanut omia ehtojaan. Toivalan Urheilijat ry ja Vuorelan Kunto

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ ry ilmoittivat sähköpostitse etteivät anna tarjousta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Tekninen lautakunta päättää, että venepaikkojen ja veneiden tal vi säi ly tys paik kojen asiakasprosessin hallinnan ja kunnossapidon hoitaa alkaen Sähkö ja Poltin Hannu Rasi Oy (pistemäärä 7). Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen seuraavaksi: Tekninen lautakunta päättää hylätä kaikki tarjoukset. Tarkennetaan tarjouspyynnön sisältö maanvuokran ym vastuiden ja maksujen osalta. Liitteet Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. _ Tarjousvertailu Venepaikkojen ylläpidon lopettaminen

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tietoon saatettavat asiat Tekltk 31 Valmistelija/lisätiedot: teknsten palvelujen sihteeri Leena Leussui, puh Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat asiat: Teknisen johtajan päätökset Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/ Toimielimen nimi tähän Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät 25, 27, 29 ja 31 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mu kaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaati muk sel la. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja pe rus te: MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir kaja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät 26, 28, 30 Muutoksen- Siilinjärven kunta, Tekninen lautakunta hakuviran- omainen Faksi , sähköposti PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Isoharjantie 6) Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kaisu vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoit tee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus pe rus tei neen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tar vit se täydentää vain al le kir joi tuk sen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäil lä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tu nut sähköisen asioin ti ta pah tuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus Valitusaika päivää Pykälät Muu valitusviranomainen (osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite) Valitusaika: päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjan sisältö Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan teh täväk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan oma kä ti ses ti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, sii nä on mai nitta va myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta va lite taan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittamisesta ja mahdollisesta oikeudenkäyntimaksusta Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va li tus asiakir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista pe rittä vis tä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan hallinto-oikeudessa pe riä oikeu den käyn ti mak su, joka on tällä hetkel lä 97 euroa. Oi keu den käyn ti mak sua ei kui ten kaan peritä esi mer kik si sosiaaliasioissa, verotusta tai julkisia maksuja kos ke vis sa tai vaaleja, mie len ter veys lakia ja ulkomaalaislakia koskevissa asioissa. Mak sua ei myös kään peritä, jos asiaa ei tutkita tai asia ratkaisematta palautetaan ale man viranomaisen kä si tel tä väk si tai jos hal lin to-oi keus muuttaa alem man viranomaisen pää tös tä muutoksenhakijan eduk si. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot