19 Kosken Tl kunta Esityslista 2/2018 Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19 Kosken Tl kunta Esityslista 2/2018 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 19 2/2018 Kokousaika Maanantai kello Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla Liite nro 1 olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanjohtaja Jukka Matilainen Saapuvilla yleisölehtereillä Laillisuus ja 11 päätösvaltaisuus Asiat 11- Pöytäkirjan 12 tarkastustapa Allekirjoitukset Heikki Pietilä Puheenjohtaja Jukka Matilainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Perjantaina Allekirjoitukset Elina Kivikallio Pertti Kujala Pöytäkirjan Maanantaina Kosken Tl kunnantalo kello nähtävänäolo Todistaa Kunnanjohtaja Jukka Matilainen

2 20 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv Kosken Tl kunnan hallintosäännön luvun 15 3:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuustoryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle ja kuulutus kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle. Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen mahdollisesti ilmoittamat esteet sekä varavaltuutettujen osanotto kokoukseen.

3 21 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kv Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä olevaksi maanantaina klo Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Elina Kivikallio ja Pertti Kujala Tarkastus esitetään suoritettavaksi kunnanvirastossa perjantaina 27. päivänä huhtikuuta 2018.

4 22 13 LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2018 INVESTOINTEIHIN / MAAN HANKINTA JA PALOASEMA Kh Kosken Tl kunnanhallituksella on päätöksenteossa määräalan ostaminen Mäki tilasta. Lisäksi kunta on tehnyt euron suuruisen tarjouksen Kosken seurakunnalle m 2 kokoisesta Sulkalan tilan määräalasta. Kunnan elinvoiman turvaamiseksi on myös jatkossa tarkoituksenmukaista laajentaa omistusta teollisuustonteiksi kaavoitetusta tai niiden ja kunnallistekniikan lähellä olevista maa-alueista. Näihin voidaan varautua tulevien vuosien talousarvioissa ja tarvittaessa erillisissä valtuustokäsittelyissä. Kosken Tl kunnalla on varattu taloussuunnitelmaan vuodelle euroa paloaseman katon kunnostamiseen ja vuosille paloaseman rakentamiseen. Kunnan, Kosken VPK:n ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa on yhteistyössä selvitetty nykyisten tilojen kunnostamista tai uuden paloaseman rakentamista. Yhteisesti on neuvotteluissa todettu, että taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävin ratkaisu on uuden paloaseman rakentaminen. Paloaseman sijainniksi on kaavailtu Koskentien ja Kasperintien välistä tonttia. Asemakaavatyön valmistelu alkaa ja luonnos kaavamuutoksesta tulee kunnanhallituksen käsittelyyn kevään 2018 kuluessa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) maan hankintaan lisätään vuoden 2018 talousarvioon euroa. 2) vuoden 2019 taloussuunnitelmasta siirretään paloaseman katon kunnostamiseen tarkoitettu määräraha euroa vuoden 2018 talousarvioon paloaseman suunnitteluun ja projektin käynnistämiseen. Rakentamisinvestoinnin määrärahat varataan ensi vuoden talousarviopäätöksenteon yhteydessä. Hyväksyttiin. Kv

5 23 14 KATUJEN PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TARJOUSTEN KÄSITTELY Tekla Vuoden 2018 työohjelmaan on asetettu Piimätien, Koulutien ja koulukeskuksen pysäköintialueen päällystäminen. Tekninen toimi on valmistellut tarjouspyyntöasiakirjaa urakoitsijan valitsemiseksi. Päätetään pyytää tarjoukset päällystystöiden urakoinnista: Asfaltti Alfa Oy Super Asfaltti Oy Ncc Industry Yit Oyj Laatu-Asfaltti Oy Päätettiin pyytää tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta: Asfaltti Alfa Oy Super Asfaltti Oy Ncc Industry Yit Oyj Lisättiin tarjouspyyntölomakkeen Piimätien osuus sekoitusjyrsittäväksi ennen varsinaista päällystämistä. Tekla Tekninen toimisto on pyytänyt aikaisemmassa kokouksessa päätetyiltä urakoitsijoilta tarjousta laadittujen tarjouspyyntödokumenttien mukaisesti. Tarjouksia pyydettiin seuraavilta toimittajilta: Asfaltti Alfa Oy Super Asfaltti Oy Ncc Industry Yit Oyj Tutustutaan laadittuun asiakirjaan tarjousten vertailusta. Käsittely: Valitaan laadittavan vertailudokumentin perusteella halvimman vertailuhinnan antanut urakoitsijan. Urakoitsijoiden antamien yksikköhintojen perusteella muodostetut vertailuhinnat: Asfaltti Alfa Oy (alv 0%) Super Asfaltti Oy (alv 0%) Ncc Industry (alv 0%) Yit Oyj (alv 0%) Valitaan halvimman tarjouksen antanut Asfaltti Alfa Oy Kosken Tl kunnan katujen, pysäköintialueen sekä pihojen asfaltointitöiden urakoitsijaksi.

6 24 Päällystystöiden arvioidun kokonaiskustannusten rahoittamiseksi tämä hankintapäätös on ehdollinen kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta haettavalle lisämäärärahalle. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle (alv 0 %) lisämäärärahaa päällystystöihin. Talousarvion investointiosassa vuoden 2018 päällystystöihin on varattu ennestään Kh Teknisen lautakunnan kilpailuttamat päällystystyöt ovat talousarvion mukaisia. Talousarviossa päällystystöihin on varattu euroa Piimätielle ja euroa koulukeskuksen pysäköintialueen asfaltointiin. Teknisen lautakunnan kilpailutukseen perustuvan arvion mukaan summa tulee ylittymään n euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahaa vuodelle 2018 päällystystöihin. Hyväksyttiin. Kv

7 25 15 ILMOITUSASIAT 16 MUUT ASIAT Kv

8 26 KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO Liite 1 Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous Kokouksen laillisuus Anttila Jyrki Hahko Virpi Hämäläinen Risto Jalli Marja Jansson Mika Kivikallio Elina Kujala Pertti Kulo Voitto Kupi Kimmo Laine Pirjo Lehti Minna Lehtisaari Into Mikkola Jaakko Mikkola Laura Niemelä-Laaksonen Anne Nuotio Pirjo-Liisa Pietilä Heikki Rantanen Tapani Toivonen Timo Tuominen Heikki Vaparanta Heikki Läsnä Poissa Jaa Ei Tyhjä VARAVALTUUTETUT SUOMEN KESKUSTA R.P. 1. Ruohonen Jarmo 2. Kulmanen Pekka 3. Hägg Anna KANSALLINEN KOKOOMUS R.P. 1. Leino Pirjo 2. Posti Hannu 3. Toivonen Mika SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATT PUOLUE R.P. 1. Mertanen Jukka 2. Puumalainen Leena VIHREÄT 1. Vainio Elina Yhteensä Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

9 27 VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnanvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskiellon perusteet Valitusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs, Turku Postiosoite: PL 32, Turku Kunnallisvalitus, pykälät valitusaika 30 pv Hallintovalitus, pykälät valitusaika Muu valitusviranomainen, pykälät osoite ja postiosoite valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista

10 28 Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Kunnanjohtaja Jukka Matilainen puh