SELVITYS SUOMEN ELINTARVIKEMARKKINOILLA KÄYTETTÄVISTÄ TERVEYSVÄITTEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS SUOMEN ELINTARVIKEMARKKINOILLA KÄYTETTÄVISTÄ TERVEYSVÄITTEISTÄ"

Transkriptio

1 Eviran julkaisuja 8/2007 SELVITYS SUOMEN ELINTARVIKEMARKKINOILLA KÄYTETTÄVISTÄ TERVEYSVÄITTEISTÄ Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuus- ja tuotemarkkinointiyksikkö

2

3 Selvitys Suomen elintarvikemarkkinoilla käytettävistä terveysväitteistä Kaisa Vaihia Sirpa Sarlio-Lähteenkorva Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

4 Tiivistelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (1924/2006/EY) tulee jatkossa säätelemään elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettäviä väitteitä. Asetus astui voimaan ja sitä sovelletaan alkaen. Asetuksen artikla 13 edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissioon luettelon muista kuin sairauden riskin vähentämiseen tai lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista terveysväitteistä, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttävään tieteelliseen näyttöön ja ovat keskivertokuluttajan helposti ymmärrettävissä. Suomessa erilaisia terveysväitteitä käytetään runsaasti, mutta meillä ei ole kansallista luetteloa terveysväitteistä. Tämän vuoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on kartoittanut vuoden 2006 aikana kauppa- ja teollisuusministeriön tuella Suomen elintarvikemarkkinoilla käytettäviä terveysväitteitä ja niiden taustalla olevaa tutkimusnäyttöä. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana myös seurantaryhmä, johon on kuulunut edustajia eri elintarvikealan osa-alueilta. Tietoa terveysväitteistä kerättiin lomakkeella, joka oli Elintarvikeviraston ja alkaen Eviran kotisivuilla ja välisinä aikoina. Lomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä 625 kappaletta. Selvitystä koskevat väitteet liittyivät 269 aineeseen tai aineyhdistelmään. Terveysväitekyselyssä saaduista vastauksista laadittiin alustava raportti, joka julkaistiin Eviran internetsivuilla. Raporttiluonnosta käytettiin pohjana asianosaisille järjestetyssä terveysväiteseminaarissa, jossa esiteltiin selvityksen tuloksia ja keskusteltiin siitä, mitkä ovat mahdollisesti yleisesti hyväksyttyjä terveysväitteitä ja millä edellytyksillä niitä saisi esittää. Toimijoilla oli mahdollisuus täydentää alustavassa raportissa ilmoitettuja tietoja välisenä aikana. Tämä raportti on laadittu kyselyyn vastanneilta saatujen tietojen pohjalta. Tiedot perustuvat toimijoilta saatuun informaatioon ja ne ovat osin puutteellisia. Suurimmat puutteet ovat viitetietojen ilmoittamisessa ja tutkimusten kuvaamisessa. Evira ei ole arvioinut väitteiden taustalla olevaa tutkimusnäyttöä eikä väitteiden tai tuotteiden hyväksyttävyyttä. Raportissa on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti toimijoiden terveysväitekyselyssä ilmoittamat väitteet, minkä tyyppisissä tuotteissa väitteitä käytetään sekä mikä on ollut vastaajien mukaan väitteiden taustalla oleva tutkimusnäyttö. Tiedot tuotenimistä ja valmistajista on jätetty tämän raportin ulkopuolelle. Väitteet on jaoteltu raportissa väitteen kohteen mukaisiin ryhmiin käyttäen pohjana ILSIn (International Life Science Institute) Passclaim-hankkeen luokittelua aina niiltä osin kuin mahdollista. Eniten väitteitä liitettiin sydän- ja verisuoniterveyteen, hiilihydraattiaineenvaihduntaan ja painonhallintaan sekä vatsan ja suoliston terveyteen ja vastustuskykyyn. Tämä raportti projektin toteuttamisesta ja tuloksista luovutetaan kauppa- ja teollisuusministeriölle. Raportin tuloksia käytetään myöhemmin hyväksi laadittaessa komissioon asetuksen edellyttämää väiteluetteloa. Ehdotukset sallittavista väitteistä ja niihin liitetystä tutkimusnäytöstä tulee lähettää komissioon mennessä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi väitteiden tieteelliset perustelut. Komissio tulee julkaisemaan luettelon sallituista väitteistä ja niiden käytön edellytyksistä viimeistään Luettelon julkaisemisen jälkeen vain siinä kuvattujen terveysväitteiden käyttö on sallittua. 2

5 Sammandrag Europaparlamentets och rådets förordning (1924/2006/EG) om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel kommer framöver att reglera de påståenden som används vid marknadsföring av livsmedel. Förordningen trädde i kraft den 19 januari 2007 och den tillämpas från och med den 1 juli Artikel 13 i förordningen förutsätter att medlemsstaterna lämnar till kommissionen en förteckning över andra påståenden än sådana hälsopåståenden, som hänvisar till minskad sjukdomsrisk eller barns utveckling or hälsa, som bygger på allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation och som genomsnittskonsumenten väl förstår. I Finland används rikligt med olika hälsopåståenden, men vi har ingen nationell förteckning över hälsopåståenden. Därför har Livsmedelssäkerhetsverket Evira under år 2006 med stöd från handels- och industriministeriet kartlagt vilka hälsopåståenden som används på livsmedelsmarknaden i Finland och vilken vetenskaplig dokumentation som dessa hälsopåståenden bygger på. I planeringen och verkställandet av projektet deltog också en uppföljningsgrupp med representanter för olika delsektorer av livsmedelsbranschen. Information om hälsopåståendena insamlades med hjälp av en blankett på Livsmedelsverkets och från och med den 1 maj 2006 Eviras webbsidor under tiderna och Fram till den utsatta tidpunkten returnerades 625 blanketter. Påståendena hänförde sig till 269 ämnen eller ämneskombinationer. Av svaren som erhölls i hälsopåståendeenkäten utarbetades en preliminär rapport som den 8 december 2006 publicerades på Eviras webbsidor. Utkastet till rapport utnyttjades som underlag på ett hälsopåståendeseminarium för olika parter den 11 december 2006 där resultaten av utredningen publicerades och där man diskuterade vilka hälsopåståenden som eventuellt är allmänt vedertagna och under vilka förutsättningar dessa kunde få framföras. Företagarna hade under tiden möjlighet att komplettera de uppgifter som framförts i den preliminära rapporten. Denna rapport har utarbetats utgående från de uppgifter som erhållits av dem som besvarat enkäten. Uppgifterna bygger på den information som erhållits av företagarna och de är delvis bristfälliga. De största bristerna gäller angivningen av referensuppgifter och beskrivningen av undersökningar. Evira har inte utvärderat den vetenskaplig dokumentation som påståendena bygger på och inte heller hur vedertagna påståendena eller produkterna är. I rapporten har man så noggrant som möjligt försökt beskriva de påståenden som företagarna uppgett i hälsopåståendeenkäten, om vilka typer av produkter påståendena används och den vetenskaplig dokumentation som enlig besvararen varit bakom hälsopåståendena. Informationen om produktnamn och tillverkare har lämnats utanför denna rapport. I rapporten har påståendena indelats i grupper allt enligt föremålet för påståendet utgående från klassificeringen i ILSI:s (International Life Science Institute) projekt Passclaim alltid till de delar det varit möjligt. Mest påståenden förknippades med hjärt- och blodkärlshälsan, kolhydratmetabolismen och viktkontroll samt magens och tarmsystemets hälsa och motståndsförmågan. Denna rapport över verkställandet och resultaten av projektet överlämnas till handels- och industriministeriet. Resultaten i rapporten utnyttjas senare då man utarbetar den förteckning över påståenden som kommissionens förordning förutsätter. Förslagen till vedertagna påståenden och till dem anslutande vetenskapliga fakta skall sändas till kommissionen före den 31 januari Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) utvärderar de vetenskapliga motiveringarna till påståendena. Kommissionen kommer att publicera en förteckning över tillåtna påståenden och förutsättningarna för användning av dessa senast den 31 januari Efter att förteckningen publicerats är det tillåtet att använda endast de hälsopåståenden som beskrivs i den. 3

6 Summary Regulation 1924/2006/EC of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods, which came into force on January 19, 2007 and will be applied as of July 1, 2007, will govern the usage of claims regarding foods in marketing. According to article 13 of the Regulation, Member States shall submit to the Commission a list of health claims other than those which refer to the reduction of disease risk or child development and health and which are based on generally accepted scientific evidence and well understood by the average consumer. Many kinds of health claims are commonly used in Finland, but there is no comprehensive national list of them. Therefore, in 2006 the Finnish Food Safety Authority Evira, supported by the Ministry of Trade and Industry, surveyed the health claims used and their scientific justifications. A monitoring group with representatives from various areas of the food sector was also involved in the planning and implementation of the project. Information on health claims was collected using a form posted on the website of the Finnish Food Safety Authority (Finnish Food Safety Authority Evira as of May 1, 2006) from March 15 to August 4, 2006 and from October 2 to 16, A total of 625 responses were received by the deadline, pertaining to 269 substances or combinations of substances. These health claim survey responses were worked into a preliminary report published on the Evira website on December 8, This draft was used as a background document at the health claim seminar organized for the stakeholders on December 11, The purpose of the seminar was to present the results of the survey and to discuss which might be generally permitted health claims and on what conditions their use should be allowable. The stakeholders had the opportunity to submit further information between December 15, 2006 and January 8, The present report is based on information received from the survey respondents. As this constitutes data voluntarily provided by the various parties, it is not comprehensive. The greatest shortcomings are in the provision of reference data and research descriptions. Evira has not evaluated the scientific proof underlying the various claims or the acceptability of the claims or of the products they refer to. The purpose of the report is to give an accurate representation of the claims reported by the respondents, including which products these claims pertain to and what the respondents have given as scientific justification for the claims. Brand names and manufacturers have been excluded from this report. The claims are classified by their object using the Passclaim project classification of the International Life Science Institute (ILSI) wherever possible. The greatest number of claims were related to cardiovascular health, carbohydrate metabolism and weight control, and gut health and immunity. This report on the implementation and results of the project is submitted to the Ministry of Trade and Industry. The results will later be used in the drafting of the list of claims required in the above Regulation. Proposals for permitted claims and their scientific justifications must be submitted to the Commission by January 31, The European Food Safety Authority (EFSA) will evaluate the scientific justifications submitted. The Commission will publish a list of permitted claims and the conditions for their use no later than January 31, After this list has been published, no nutritional and health claims may be made other than those on the list. 4

7 SISÄLLYS 1. Johdanto Projektin tavoite Projektin toteutus Seurantaryhmä Terveysväitekyselylomakkeen rakentaminen ja esitestaus Projektista tiedottaminen ja aineiston keruu Aineiston käsittely Projektin tulokset Yleinen kuvaus vastauksista ja väitteiden luokittelu Passclaim-aihealueisiin liittyvät väitteet Sydän ja verisuonisto Kolesteroli Muut veren rasva-arvot Verenpaine Muut sydän- ja verisuoniterveyteen viittaavat väitteet Tuki- ja liikuntaelimistö Luusto Nivelet Fyysinen suorituskyky ja kunto Painonhallinta ja insuliiniherkkyys Painonhallinta Hiilihydraattiaineenvaihdunta ja insuliiniherkkyys Psyykkinen tila ja hyvinvointi Vatsan ja suoliston terveys sekä immuniteetti Muut kuin Passclaim-aihealueisiin liittyvät väitteet Ravintoaineiden tehtävät ja interaktiot Suu, hampaat, sylki Silmät ja korvat Hengitystiet Iho, hiukset, kynnet Sukupuolispesifiset väitteet Yleinen vastustuskyky Antioksidatiivisuus Muut Tuotteiden ravintosisältö Pohdinta Projektin toteuttaminen ja kyselyn toimivuus Kerätyt väitteet ja niistä esitetty näyttö Tulosten jatkotyöstäminen ja kansallisten listojen laatimiseen liittyvät haasteet Viitteet LIITTEET Liite 1. Kyselylomake ja sen täyttöohjeet Liite 2. Raportin tietojen täydennyslomake ja täydennysohjeet Liite 3. Terveysväiteseminaarin ohjelma Liite 4. Esimerkkejä lääkkeellisistä väitteistä Liite 5. Aineosa/ yhdistekohtainen luettelo väitteistä Liite 6. Ravintosisältötiedot tuoteryhmittäin 5

8 1. Johdanto Elintarvikelain (23/2006) 9 :ssä säädetään elintarvikkeista annettavista tiedoista. Elintarvikelain mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä: 1) elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 :n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot; 2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja; 3) elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä. Säännös vastaa sanamuodoltaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2000/13/EY) vastaavaa säännöstä. Koska yhteisölainsäädäntö väitteiden käytön edellytyksistä on aikaisemmin puuttunut, on elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettävien väitteiden käytön edellytyksiä Suomessa selvennetty vuonna 1997 julkaistussa Terveysväitteiden valvontaoppaassa, joka päivitettiin vuonna 2002 (Elintarvikevirasto 2002). Oppaassa käsitellään muun muassa elintoimintoihin liittyviä väitteitä, jotka ovat väiteryhmänä pitkälti vastaava kuin tulevan ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen artiklan 13 mukaiset väitteet. Väitteisiin liittyvät käytännöt ovat muuttumassa. Jatkossa elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettäviä väitteitä tulee säätelemään Euroopan parlamentin ja neuvoston ravitsemus- ja terveysväiteasetus (1924/2006/EY). Asetus astui voimaan ja sitä aletaan soveltaa alkaen. Asetuksen tarkoituksena on luoda yhteiset pelisäännöt ja hyväksymiskäytännöt väitteiden käytölle kaikissa EU maissa. Siinä määritellään, millä edellytyksillä tuotteisiin voidaan liittää ravitsemus- ja terveysväitteitä. Ravitsemusväitteistä on asetuksessa jo valmis lista, jota päivitetään tarvittaessa. Sen sijaan ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen artikla 13 edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissioon luettelon muista kuin sairauden riskin vähentämiseen tai lasten kasvuun ja kehitykseen viittaavista terveysväitteistä, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttävään tieteelliseen näyttöön ja ovat keskivertokuluttajan helposti ymmärrettävissä. Ravitsemus- ja terveysväiteasetuksessa terveysväitteellä tarkoitetaan mitä tahansa väitettä, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Väite voi olla myös kuva, symboli tai graafinen esitys. Selvityksen kohteena ovat asetusehdotuksen 13 artiklassa kuvatut väitteet, jotka voivat koskea a) ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan, tai b) psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä, tai c) laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyyden tunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä Tämäntyyppisiä väitteitä voivat olla esimerkiksi seuraavat: tämän tuotteen sisältämä ainesosa a edistää suolen toimintaa, yhdiste v vahvistaa luustoa, raaka-aine e piristää ja valmisteen raaka-aine a lisää kylläisyyden tunnetta ja auttaa painonhallinnassa. Ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen mukaan muut väitteet kuten sairauden riskin vähentämiseen kohdistuvat väitteet samoin kun lasten terveyteen tai kehitykseen kohdistuvat väitteet tullaan hyväksymään erillisestä hakemuksesta. Näin ollen kyseiset väitteet eivät kuulu myöskään tämän selvityksen piiriin. 6

9 Jäsenmaiden ehdotukset sallittavista väitteistä ja niihin liitetystä tutkimusnäytöstä lähetetään komissioon mennessä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi väitteiden tieteelliset perustelut. Komissio tulee sääntelykomiteamenettelyä noudattaen julkaisemaan luettelon sallituista väitteistä ja niiden käytön edellytyksistä viimeistään Asetus tulee selkeyttämään terveysväitteiden valvontaa, sillä jatkossa elintarvikkeiden markkinoinnissa voi käyttää vain EU:n tulevaan rekisteriin hyväksyttyjä väitteitä. Kaikkien muiden väitteiden käyttö tulee olemaan kiellettyä. 2. Projektin tavoite Ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen artikla edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissioon luettelon muista kuin sairauden riskin vähentämiseen tai lasten kasvuun ja kehitykseen viittaavista terveysväitteistä, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttävään tieteelliseen näyttöön ja ovat keskivertokuluttajan helposti ymmärrettävissä. Suomessa erilaisia terveysväitteitä käytetään elintarvikkeiden markkinoinnissa runsaasti, mutta meillä ei ole kansallista luetteloa terveysväitteistä. Projektin tavoitteena oli kartoittaa kauppa- ja teollisuusministeriön tuella Suomen elintarvikemarkkinoilla käytettäviä artikla 13:n kuvaamia terveysväitteitä ja niiden tutkimusnäyttöä. Väitteiden keruu oli tarkoitus toteuttaa niin, että kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus osallistua väitteiden kartoitukseen. Tämän raportin tavoitteena on kuvata mahdollisimman tarkkaan toimijoiden terveysväitekyselyssä esittämät väitteet ja niiden liitetty tutkimusnäyttö sekä kuvata, minkä tyyppisissä tuotteissa terveysväitteitä käytetään. Viranomaiset käyttävät raportin tuloksia hyväkseen laadittaessa komissiolle asetuksen edellyttämää luetteloa Suomen viranomaisten hyväksyttäviksi katsomista väitteistä. Lisäksi tietoa tuotteiden ravintosisällöstä ja muusta koostumuksesta voidaan tarvittaessa hyödyntää, kun yhteisötasolla pohdintaan, minkä tyyppisille tuotteisiin on jatkossa mahdollisuus liittää väitteitä. 3. Projektin toteutus 3.1 Seurantaryhmä Terveysväiteprojektin toteuttamista varten perustettiin seurantaryhmä, johon kutsuttiin mukaan eri elintarvikealan edustajia. Seurantaryhmän jäseninä toimivat (aakkosjärjestyksessä) Anne Haikonen (KTM), Anu Harkki (Sitra), Kaija Hasunen (STM, varajäsen), Seppo Heiskanen (ETL), Sebastian Hielm (STM), Jorma Hirn (Evira, syksy 2006 kevät 2007), Leena Mannonen (KTM), Mari Niva (Kuluttajatutkimuskeskus), Liisa Rosi (Sitra, varajäsen), Mika Rönkkö (Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry), Anna Savisalo (PTY), Sirpa Sarlio-Lähteenkorva (EVI / alkaen Evira), Jari Toivo (Tekes, kevät 2006), Jussi Toivonen (Tekes, syksy 2006), Auli Suojanen (EVI / alkaen Evira), Kaisa Vaihia (EVI / alkaen Evira), Esko Uusi- Rauva (EVI / alkaen Evira, kevät 2006). Seurantaryhmän ensimmäinen kokous järjestettiin Elintarvikevirastossa tarkoituksena oli suunnitella terveysväiteprojektin käytännön toteutusta. ja sen Alustavien tulosten valmistuttua seurantaryhmä kutsuttiin uudestaan koolle jatkotoimien suunnittelua varten. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa pidettyyn kokoukseen kutsuttiin myös vuonna 2003 perustetun terveysväitteiden arvioinnin asiantuntijaverkoston jäsenet. 7

10 Projektin seurantaryhmän viimeinen kokous pidettiin Kokoukseen kutsuttiin myös terveysväitteiden arvioinnin asiantuntijaverkoston jäsenet. Asiantuntijaverkoston jäseninä toimivat (aakkosjärjestyksessä): Mikael Fogelholm (UKK-instituutti), Marina Heinonen (Helsingin yliopisto), Hannu Korhonen (MTT Elintarvikkeiden tutkimus), Hannu Mykkänen (Kuopion yliopisto), Johanna Mäkelä (Kuluttajatutkimuskeskus), Pirjo Pietinen (KTL), Kaisa Poutanen (VTT Biotekniikka), Matti Rautalahti (Suomen Syöpäyhdistys ry), Veijo Saano (Lääkelaitos), Seppo Salminen (Turun yliopisto), Matti Uusitupa (Kuopion yliopisto), Hannu Vanhanen (Suomen Sydänliitto). 3.2 Terveysväitekyselylomakkeen rakentaminen ja esitestaus Väitteiden keruu toteutettiin Webropol-ohjelmalla luodun sähköisen kyselylomakkeen avulla (Liite 1). Lomakkeessa pyrittiin selvittämään ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen kannalta keskeisiä asioita ja kysymykset mietittiin yhdessä seurantaryhmän kanssa. Tämän jälkeen lomakeluonnos lähetettiin esitestaukseen muutamille seurantaryhmän ehdottamille tahoille. Tahot pyrittiin valitsemaan siten, että ne edustivat mahdollisimman laajalti eri elintarvikekentän osa-alueita. Esitestauksessa oli mukana elintarvikeyrityksiä, luontaistuotealan edustajia, raaka-ainetoimittajia sekä elintarvikealan konsultteja. Esitestauksessa saadut kommentit pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin lopullista lomaketta työstettäessä. Ravintolisille toivottua yksinkertaisempaa erillistä lomaketta ei kuitenkaan ollut mahdollista toteuttaa, sillä mahdollisesti suurenkin aineiston käsittelyn selkeyttämiseksi haluttiin pitäytyä yhdessä yhtenäisessä lomakkeessa. Vaikka toimijoilta oli tullut toiveena myös väitteiden keräys pelkästään ainesosiin liittyen, lomake päätettiin toteuttaa tuotekohtaisella lähestymistavalla sen vuoksi, että ravitsemus- ja terveysväiteasetuksessa väitteen esittämisen edellytyksenä on sopiva koostumus ja ravintosisältö, joka tullaan määrittelemään myöhemmin. Lopullinen lomake ja sen täyttöohjeet löytyvät liitteestä 1. Lomakkeessa tiedusteltiin sitä elintarviketta tai elintarvikeryhmää, jossa väitettä käytetään tai suunnitellaan käytettäväksi. Vastaajan tuli merkitä, kuvaako elintarvikkeesta tai elintarvikeryhmästä esitettävä väite parhaiten 1. ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja /tai elimistön toimintaan 2. psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä vai 3. laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyydentunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä. Lomakkeessa vastaajan tuli myös yksilöidä, missä (pakkausmerkinnöissä, kuluttajille suunnatuissa esitteissä/mainoksissa/internetmarkkinoinnissa, asiantuntijamateriaalissa, muussa markkinoinnissa, missä?) väitettä käytetään tai suunnitellaan käytettäväksi sekä ilmoittamaan esitettävä väite. Lisäksi lomakkeessa tiedusteltiin, kuuluuko tuoteperheeseen elintarvikkeita, joiden tuotenimi, tavaramerkki tai kuvitteellinen nimi pitää itsessään väitteen tai joita mainostetaan terveysväitteiksi tulkittavien symbolien avulla. Vastaajan tuli ilmoittaa lomakkeessa elintarvikkeen tai elintarvikeryhmän se ravintoaine / muu aine tai ne ravintoaineet / muut aineet, johon tai joihin esitetty väite perustuu. Lomakkeessa tuli myös ilmoittaa ravintoaineen / muun aineen määrä 100 grammaa, syötävää annosta tai ravintolisien kohdalla vuorokausiannosta kohden. Lisäksi vastaajalta tiedusteltiin mahdollisia tekijöitä (esimerkiksi prosessointi tai tuotteen sisältämät muut aineet), jotka saattavat heikentää väitteen perusteena olevan aineen / aineiden imeytymistä tai hyödynnettävyyttä elimistössä. 8

11 Vastaajalta kysyttiin myös, onko elintarvikkeesta tai elintarvikeryhmästä esitettävän väitteen tueksi tutkimusnäyttöä tai muuta näyttöä. Tutkimusnäyttö oli jaoteltu omalla tuotteella tehtyihin kliinisiin kokeisiin, omalla tuotteella tehtyihin in vitro- ja / tai eläinkokeisiin, muulla vastaavalla tuotteella tehtyihin kliinisiin kokeisiin, muulla vastaavalla tuotteella tehtyihin in vitro- ja / tai eläinkokeisiin, muuhun tutkimusnäyttöön esimerkiksi aineosalla tehtyihin tutkimuksiin, oppikirjoista tms. yleisesti saatavaan tietoon, muuhun näyttöön sekä siihen, että vastaajalla ei ole tietoa tutkimuksista. Vastaajaa pyydettiin kirjaamaan lomakkeeseen korkeintaan kymmenen keskeistä tutkimusta tai muuta viitettä, johon näyttö perustuu. Lisäksi viitteen perään pyydettiin merkitsemään, millaisesta tutkimuksesta on kysymys (esimerkiksi epidemiologinen tutkimus, katsausartikkeli jne.) Lisäksi lomakkeessa tiedusteltiin elintarvikkeen tai elintarvikeryhmän ravintosisältöä. 3.3 Projektista tiedottaminen ja aineiston keruu Projektista pyrittiin tiedottamaan ja informoimaan toimijoita mahdollisimman laajalti. Ensimmäinen tiedote julkaistiin Elintarvikeviraston internetsivuilla , toinen Eviran sivuilla sekä kolmas Kaikki tiedotteet käännettiin myös ruotsiksi ja englanniksi. Seurantaryhmän jäsenet ja terveysväitteiden asiantuntijaverkoston jäsenet veivät tietoa projektista omille yhteistyötahoilleen. Lisäksi hankkeesta kerrottiin tammikuussa Elintarviketeollisuusliitossa, Elintarvikepäivillä, luontaistuotealan koulutustilaisuudessa, Viikki Food Centerin koulutustilaisuudessa, Keskuskauppakamarin markkinointioikeuspäivällä sekä Rovaniemellä Ruoka, terveys ja hyvinvointi tilaisuudessa. Projektista kirjoitettiin myös Kaari lehden ja Kehittyvä Elintarvike lehden numeroissa 2/2006. Valvontaviranomaiset saivat tietoa asiasta myös EVI- ja Evira -infojen avulla. Keväällä 2006 tehtiin myös muutamia ravintolisien omavalvontaan liittyviä tarkastuskäyntejä, joiden yhteydessä toimijoille, kunnan ja läänin valvontaviranomaisille kerrottiin projektista. Aiheesta annettiin myös tiedotusvälineille useita haastatteluja. Terveysväitekyselylomake täyttöohjeineen (Liitteessä 1) julkaistiin Elintarvikeviraston internetsivuilla Lomakkeen saivat täyttää kaikki halukkaat, muun muassa markkinoilla toimivat elintarvikealan yritykset, raaka-ainetoimittajat, asiantuntijat, potilasjärjestöjen edustajat, viranomaiset jne. Alun perin ilmoitettua viimeistä vastauspäivää ( ) pidennettiin saakka toimijoilta tulleiden useiden yhteydenottojen vuoksi. Lisäksi yhteydenottojen perusteella päädyttiin siihen, että toimijoille annetaan myöhemmin syksyllä mahdollisuus ilmoittaa puuttuvia väitteitä. Eviran internetsivuille lisättiin tietoa terveysväitekyselyn ensimmäisessä vaiheessa saaduista vastauksista, mahdollisuudesta ilmoittaa puuttuvia väitteitä vielä välisenä aikana sekä ohjeet joulukuun terveysväiteseminaariin ilmoittautumiseksi. Internetsivuja päivitettiin lokakuussa saatujen väitteiden osalta. Projektin alustavista tuloksista kirjoitettiin syksyn aikana Kehittyvä Elintarvike lehden numerossa 5/2006 sekä joulukuussa 2006 julkaistavassa Kaari-lehden numerossa. Alustava raportti selvityksen tuloksista julkaistiin Eviran internetsivuilla Toimijoilla oli mahdollisuus täydentää raportissa ilmoitettuja tietoja välisenä aikana. Ohjeet täydennyksen tekemisestä julkaistiin Eviran internetsivuilla. Kaikki täydennykset tuli tehdä kirjallisena. Toimijalla oli mahdollisuus tehdä muutokset suoraan raportista poimittuun tekstipätkään tai vaihtoehtoisesti käyttää erillistä Word-pohjaista lomaketta. Ohjeet täydennykseen ja lomake löytyvät Liitteestä 2. Yhteensä 29 toimijaa käytti hyväkseen mahdollisuutta täydentää raportissa ilmoitettuja tietoja. Täydennysten avulla noin puolet raporttiluonnoksessa olleista puutteista saatiin korjattua. 9

12 Terveysväitekyselyssä saaduista vastauksista järjestettiin seminaari klo 12 eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa (Arkadiankatu 3). Seminaariin osallistui 164 henkilöä. Seminaarissa esiteltiin ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen nykytilaa, käytiin läpi terveysväitekyselyä ja siinä saatuja vastauksia sekä keskusteltiin siitä, mitkä ovat mahdollisesti yleisesti hyväksyttyjä terveysväitteitä ja millä edellytyksillä niitä saisi käyttää. Pyydettyjä puheenvuoroja seminaarissa esittivät elintarviketeollisuuden, luontaistuotealan, tutkimuksen, kuluttajien, kuluttajatutkimuksen, Lääkelaitoksen ja kunnallisen elintarvikevalvonnan edustajat. Seminaarin ohjelma on liitteessä Aineiston käsittely Projektin ensimmäisessä vaiheessa välisenä aikana terveysväitekyselyyn saatiin yhteensä 575 vastausta. Kyselyn toisessa vaiheessa, , lomakkeita täytettiin vielä 50 kappaletta. Näin ollen täytettyjen lomakkeiden yhteismäärä nousi 625 kappaleeseen. Eviraan lähetettiin kyselyajankohan päättymisen jälkeen joitain uusia väitteitä ja tietoa niiden tutkimusnäytöstä. Uusia väitteitä ei ollut mahdollista liittää tähän raporttiin, mutta toimijoiden lähettämät tiedot on toimitettu kauppa- ja teollisuusministeriöön jatkotyötä varten. Saadusta aineistosta karsittiin varhaisessa vaiheessa pois lomakkeet (3 kappaletta), joiden katsottiin selkeästi kuuluvan tutkimuksen ulkopuolelle. Koska ravitsemus- ja terveysväiteasetus koskee ihmisten ravintoon yhdistettäviä väitteitä, eläinten ravintoon liittyvät väitteet jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Saaduista vastauksista karsittiin pois myös kaksi yksittäisten kuluttajien täyttämää lomaketta, joissa vastaajat toivat esille huolensa tiettyjen elintarvikkeiden harhaanjohtavaksi katsomastaan markkinoinnista. Aineistosta karsittiin myös lasten kehitykseen ja terveyteen kohdistuvat väitteet, koska Euroopan parlamentin toukokuussa 2006 asetusehdotukseen tekemät muutokset edellyttävät, että lasten kehitykseen ja terveyteen viittaaviin väitteisiin sovelletaan erillistä hakemusmenettelyä. Mikäli toimija oli esittänyt listalle mukaan lasten terveyteen tai kehitykseen viittaavia väitteitä, niitä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan muokkaamaan esimerkiksi seuraavalla tavalla: Ksylitoli on hyväksi sekä lasten että aikuisten hampaille. Ksylitoli on hyväksi hampaille. Myös sikiön terveyteen viittaavien väitteiden katsottiin kohdistuvan lasten terveyteen ja kehitykseen. Karsinta kohdistui myös niihin väitteisiin, jotka eivät itsessään pitäneet sisällään lasten terveyteen tai kehitykseen kohdistuvaa väitettä, mutta jotka liitettiin esimerkiksi pelkästään lastenruokiin. Kyselyssä saaduista väitteistä on pyritty karsimaan pois kaikki väitteet, joiden voitiin katsoa olevan itsenäisinä väitteinä selkeästi lääkkeellisiä eli viittaavan sairauden ehkäisyyn, hoitamiseen tai parantamiseen. Kyseiset väitteet ovat elintarvikelain (23/2006, 9 ) mukaan kiellettyjä elintarvikkeiden markkinoinnissa eivätkä ne kuuluneet myöskään tämän selvityksen piiriin. Tämän lisäksi lääkkeellisiksi väitteiksi voidaan katsoa myös muun muassa väitteet, jotka eivät välttämättä yksinään ole lääkkeellisiä, mutta jotka yhdessä antavat lääkkeellisen kokonaisvaikutelman. Erityisesti psyykkiseen hyvinvointiin viittaavien väitteiden osalta havaittiin tapauksia, joissa esitettyjen väitteiden kokonaisuus muodosti selkeästi lääkkeellistä mielikuvaa, mutta yksittäisistä väitteistä monet olivat rajatapauksia. Näissä tapauksissa väitteitä ei ole kuitenkaan karsittu. Yhteensä seitsemän ainetta tai aineyhdistelmää jäi kokonaan pois aineistosta sen vuoksi, että niihin liitettiin ainoastaan lääkkeellisiä väitteitä. Lääkkeellisyyttä koskeva karsinta koski ainoastaan varsinaisia väitteitä. Mikäli toimija antoi tuotteen muissa taustatiedoissa, kuten väitteiden perusteluissa tietoa esimerkiksi tuotteen kansanlääkinnällisestä käytöstä, kyseiset perustelut on jätetty tekstiin. 10

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA?

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? Anu Sikström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12.12.2003 Tekijä(t)

Lisätiedot

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA?

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO

Lisätiedot

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille Elintarvikevirasto 15.6.2005 15.6.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MARKKINOINTIA

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2005 Viestintä Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Johanna Tomperi Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja

Lisätiedot

Terveellisyys ja hyvä maku samassa paketissa?

Terveellisyys ja hyvä maku samassa paketissa? HANNU KARHU HARRI LUOMALA HANNA-LEENA HIETARANTA-LUOMA ANU HOPIA Terveellisyys ja hyvä maku samassa paketissa? Elintarvikkeiden ja hyvinvoinnin kokeminen erilaisia terveysmerkityksiä arvostavien kuluttajien

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Esiopetuksen laatu ja merkitys

Esiopetuksen laatu ja merkitys Marjatta Siniharju Esiopetuksen laatu ja merkitys Vanhempien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajien arvioimana Opetushallitus Tekijä ja Opetushallitus Taittaja Pirjo Nylund ISBN 978 952 13

Lisätiedot

Projektista prosessiksi

Projektista prosessiksi Projektista prosessiksi Rationaalinen lääkehoito-ohjelma ROHTO 1998 2001 Arja Helin-Salmivaara ja Sirpa Sairanen RAPORTTI ROHTO-OHJELMAN ETENEMISESTÄ Kuvat: Arja Helin-Salmivaara (ellei toisin mainita)

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 Leena Mattila Oppimistulosten arviointi 2/2005 OPETUSHALLITUS Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2466-X ISSN 1237-1831 Yliopistopaino,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi

Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa Sinikka Törmä, Kari Huotari, Kati Tuokkola, Sari Pitkänen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Anu Pöyhönen, Heli Sivula ja Maija Suvanto RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2014 Tekijä(t) Anu Pöyhönen,

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi

Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi Loppuraportti 60K04148-Q090-025A 5.12.2002 Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi Sivu ii(viii) ESIPUHE Uusiutuvan energian sertifikaattijärjestelmä (Renewable Energy Certificate System, RECS) on eurooppalainen

Lisätiedot

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus. Veli-Pekka Kallberg

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus. Veli-Pekka Kallberg Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus Veli-Pekka Kallberg Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 1/2011 Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus

Lisätiedot

MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille

MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille Minna Piispa Laura Lappinen TYÖPAPERI väkivallan uhrille Arviointiraportti 21 2014 TYÖPAPERI 21/2014 Minna Piispa ja Laura Lappinen väkivallan uhrille Arviointiraportti Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

Selvitys syrjinnän vastaisen pedagogiikan keinoista ja käytännöistä. Elina Renko, Liisa Larja, Karmela Liebkind, Emilia Solares

Selvitys syrjinnän vastaisen pedagogiikan keinoista ja käytännöistä. Elina Renko, Liisa Larja, Karmela Liebkind, Emilia Solares Selvitys syrjinnän vastaisen pedagogiikan keinoista ja käytännöistä Elina Renko, Liisa Larja, Karmela Liebkind, Emilia Solares Sisäasiainministeriön julkaisu 50/2012 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/06 Elintarvike Pakkaukset ja logistiikka Vauhtia juomatölkkien kierrätykseen Hankintalaki uudistuu Älyä pakkauksiin Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot