bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning"

Transkriptio

1 bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X

2 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 6 Råd och tips 7 Underhåll och rengöring 8 Om maskinen inte fungerar 9 Tekniska data 11 Installation 11 Miljöskydd 14 Med reservation för ändringar Säkerhetsinformation För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts. Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga. När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda. Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn. Allmän säkerhet Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras eller täpps igen. Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen. Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren. Var noga med att inte skada kylkretsen. I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig. Om kylkretsen skadas: undvik att komma nära öppen eld och antändande källor ventilera noga rummet där produkten står Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

3 electrolux 3 Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar. Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endats bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal. 1. Nätkabeln får inte förlängas. 2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand. 3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats. 4. Dra inte i nätkabeln. 5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger. 6. Produkten får inte användas utan att lampglaset 1) sitter på plats över den inre belysningen. Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den. Plocka inte ut matvaror från produkten, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador. Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder. Daglig användning Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten. Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera. Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Skötsel och rengöring Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll. Slå ifrån med huvudströmbrytaren om du inte kommer åt eluttaget. Rengör inte produkten med metallföremål. Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten. Installation Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt. Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet. Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn. Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen. När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor). Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar. Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten. Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 2) Service Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person. Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas. 1) I förekommande fall. 2) Om produkten har en vattenanslutning

4 4 electrolux Miljöskydd Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga Kontrollpanel gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas. A B C D E A - Strömbrytare PÅ/AV B - Knapp temperaturreglering C - Temperatur- och funktionsdisplay Display D - Funktionsknapp E - OK-knapp Temperaturlarm och larm öppen dörr (vissa modeller) Omgivningstemperatur Tecken plustemperatur Temperatur Sätta på Sätt i stickkontakten i eluttaget. Om displayen inte är tänd, tryck på knappen (A) för att starta produkten. För optimal förvaring av livsmedel, tryck på Eco Mode och temperaturen ställs in på +5 C i kylskåpet. Se "Temperaturreglering" för att välja en annan temperatur. Viktigt Om dörren är öppen några minuter släcks belysningen automatiskt. Belysningen återställs genom att stänga och öppna dörren. Barnlås är aktiverat Shoppingfunktion aktiverad Eko-funktionen aktiverad Stänga av Produkten stängs av genom att trycka på knappen (A) tills en nedräkning från är genomförd. Temperaturreglering Temperaturen kan ändras genom att trycka på knappen (B). Aktuell temperaturinställning blinkar och genom att trycka på knappen (B) igen kan den inställda temperaturen ändras i steg om en grad. Efter några sekunder visas förvaringstemperaturen igen. Den valda temperaturen uppnås inom 24 timmar.

5 Viktigt Vid start motsvarar inte den visade temperaturen den inställda temperaturen förrän den har stabiliserats (inom 24 timmar). Funktionsmeny Funktionsmenyn öppnas vid tryck på knapp D. Varje funktion kan bekräftas med tryck på knapp E. Om ingen bekräftelse sker inom några sekunder lämnas menyn och displayen återgår till normalläget. Följande funktioner visas: Rumstemperatur Barnlås Shoppingfunktionen Eko-funktionen Funktionen Rumstemperatur Funktionen Rumstemperatur aktiveras genom upprepade tryck på knappen (D) tills motsvarande symbol visas. Temperaturen som nu visas i displayen är den aktuella rumstemperaturen. Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en ljudsignal och symbolen förblir tänd. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på knapp (D) tills motsvarande symbol börjar blinka och sedan trycka på knapp (E) Barnlås Barnlåset aktiveras genom tryck på knapp (D) (flera gånger vid behov) tills motsvarande symbol visas. Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en signal och symbolen förblir tänd. Så länge funktionen är aktiverad ändras inga inställningar med knapparna. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på knapp (D) tills motsvarande symbol börjar blinka och sedan trycka på knapp (E). När maskinen används första gången electrolux 5 Shopping-funktionen Om du behöver lägga in en större mängd varma matvaror, till exempel när du har handlat, rekommenderar vi att du aktiverar Shopping-funktionen för att kyla matvarorna snabbare och för att inte värma upp andra matvaror i produkten. Shopping-funktionen aktiveras genom tryck på knapp (D) (flera gånger vid behov) tills motsvarande symbol visas. Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en signal och symbolen förblir tänd. Shopping-funktionen stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på knapp (D) tills motsvarande symbol börjar blinka och sedan trycka på knapp (E). Eko-funktionen Eko-funktionen aktiveras genom tryck på knapp D (flera gånger vid behov) tills motsvarande symbol visas (eller ställa temperaturen på +5 C). Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en signal och symbolen förblir tänd. I detta läge ställs automatiskt den valda temperaturen på (+ 5 C), bästa förhållanden för förvaring av matvaror. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att ändra den valda temperaturen i produkten. Larm vid öppen dörr En signal ljuder om dörren är öppen i några minuter. Larmet för öppen dörr påvisas med: Blinkande symbol Signal Tryck på knapp (E) för att stänga av signalen. Vid återgång till normala förhållanden (dörren stängd) slutar signalen. Invändig rengöring Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutralt handdiskmedel för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga. Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar produktens ytfinish.

6 6 electrolux Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av produkten tömmer ut i uppsamlingsskålen. Daglig användning Användning av kylutrymmet Temperaturen i detta utrymme kan regleras mellan +2 C och +8 C. Vid normal funktion visar displayen temperaturen i kylskåpet. En medelhög inställning är i regel bäst. Den exakta inställningen bör väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på: Rumstemperaturen Hur ofta dörren öppnas Mängden matvaror som förvaras Produktens placering. Viktigt Om produkten är inställt på en låg temperatur och omgivningstemperaturen är hög eller produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost bildas på den bakre väggen. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen. Semesterfunktionen "H" Semesterfunktionen ställer in temperaturen på ca. +15 C. Med denna funktion kan kylskåpet vara avstängt och tomt under en lång tid (till exempel under en semester) utan att dålig lukt uppstår. Semesterfunktionen H kan regleras genom tryck på knappen B. Vid tryck på knappen B blinkar aktuell temperaturinställning i displayen. Tryck på knapp B igen. När bokstaven H visas i displayen, bekräfta valet genom att trycka på knapp E, (du hör signalen) eller genom att vänta några sekunder (du hör inte signalen). Nu är semesterfunktionen aktiverad och kylskåpet i energisparande läge, i displayen visas bokstaven H. Funktionen kan när som helst avaktiveras genom att ändra den valda temperaturen i kylskåpet. Varning Kylskåpet skall vara tomt när semesterfunktionen är aktiverad. Flyttbara hyllor Väggarna i kylen är försedda med ett antal löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt användarens önskemål. Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten för att kunna avlägsnas. Viktigt Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

7 electrolux 7 Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring. Placering av dörrhyllorna För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer. Justera hyllorna på följande sätt: Dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan kommer fri och placera den sedan i önskad position. Viktigt Flytta inte den nedre dörrhyllan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation. Grönsakslåda Denna låda är lämplig för förvaring av frukter och grönsaker. På vissa modeller finns det en avdelare i lådan som kan placeras i olika positioner så att du kan dela in lådan enligt dina personliga behov. Råd och tips Tips om energibesparing Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt. Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen. Tips om kylning av färska livsmedel För att erhålla bästa resultat: förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i produkten täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den Tips om kylning Praktiska råd: Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn. Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla. Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall). Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt. Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ. Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

8 8 electrolux Tips om temperaturen i kylskåpet En lämplig temperatur i kylen är cirka +5 C. Om temperaturreglaget ställs in på en alltför låg temperatur kan mat med hög vattenhalt börja frysa om den placeras på de kallaste platserna i kylskåpet. Figuren visar de kallaste och de varmaste platserna i kylen. ett glas vatten centralt i kylen och ställ en lämplig termometer med en noggrannhet på +/ 1 C i glaset. Efter 6 timmar kan temperaturen kontrolleras. Mätningen skall utföras under konstanta förhållanden (dvs. utan att ändra innehållet i kylen). Om du vill kontrollera temperaturen hos livsmedel som förvaras i kylskåpet, placera Underhåll och rengöring Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll. Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Regelbunden rengöring Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum: rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa. inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts. skölj och torka noga. Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten. Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt. Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste eller dammsugare. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning. Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet. Viktigt När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet. Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra produkten utvändigt. Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter som används för att ge ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar fingeravtryck. Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

9 electrolux 9 Rengöring av ventilationsgallret Ventilationsgallret kan avlägsnas så att det kan tvättas. Öppna dörren och gör sedan på följande sätt: 1. Lossa gallrets övre kant genom att dra det utåt/nedåt. 2. Dra gallret rakt ut för att avlägsna det helt. 3. Dammsug under produkten. Avfrostning av produkten Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar. Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Långa uppehåll Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod: koppla loss produkten från eluttaget plocka ur alla matvaror avfrosta 3) och rengör produkten och alla tillbehör Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas. Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott. Om maskinen inte fungerar Under drift kan ibland små, men ändå irriterande, problem uppstå som du själv kan lösa utan att tillkalla en servicetekniker. Följande tabell ger råd som hjälper dig att lösa sådana problem för att undvika onödiga serviceavgifter. Viktigt Produktenavger vissa ljud under drift (kompressor och cirkulation). Detta är normalt och innebär inte att något är fel. Viktigt Produkten arbetar hela tiden, så när kompressorn stannar innebär inte detta att produkten är utan ström. Det är därför du inte får ta i de elektriska delarna utan att först koppla loss produkten från eluttaget. Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten bullrar. Produkten står ostadigt. Kontrollera att produkten står stadigt (alla fötter och hjul skall ha kontakt med golvet). Se avsnitt "Avvägning". 3) Om tillämpligt.

10 10 electrolux Problem Möjlig orsak Åtgärd Distansdynorna som sitter mellan Sätt tillbaka dem på plats. produktens baksida och rörledningarna lossnar. Signalen ljuder. Larmindikeringen blinkar. Dörren är inte stängd ordentligt. Se avsnitt "Larm vid öppen dörr". visas i temperaturdisplayen Kompressorn är kontinuerligt i drift. Vatten rinner på kylutrymmets baksida. Vatten rinner in i produkten. Vatten rinner på golvet. Det har bildats för mycket frost och is. Temperaturen i produkten är för låg. Temperaturen i produkten är för hög. Ett fel har inträffat i mätning av produktens temperatur Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Dörren är inte ordentligt stängd. Dörren har öppnats för ofta. Matvarornas temperatur är för hög. Rums är för hög. Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakre väggen. Tömningshålet är igentäppt. Matvaror hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren. Smältvattnet rinner inte till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. Matvaror är inte ordentligt förpackade. Dörren är inte stängd ordentligt. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Dörren är inte stängd ordentligt. Matvarornas temperatur är för hög. Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras) Ställ in en högre temperatur. Se avsnitt "Stängning av dörren". Låt inte dörren stå öppen längre tid än nödvändigt. Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur före förvaring. Sänk rumstemperaturen. Detta är normalt. Rengör tömningshålet. Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen. Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan. Förpacka maten bättre. Se avsnitt "Stängning av dörren". Ställ in en högre temperatur. Ställ in en högre temperatur. Ställ in en lägre temperatur. Se avsnitt "Stängning av dörren". Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur före förvaring. Temperaturen i kylskåpet Det cirkulerar ingen kalluft i produktendukten. Se till att kalluft kan cirkulera i pro- är för hög. Stora mängder livsmedel har Lägg in mindre mängd livsmedel samtidigt lagts in för kylning. för kylning samtidigt. Produkten fungerar inte. Produkten är avstängt. Sätt på produkten Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.

11 electrolux 11 Problem Möjlig orsak Åtgärd Belysningen fungerar inte. Dörren blockerar ventilationsgallret. Produkten är strömlös. Eluttaget är strömlöst. Glödlampan är trasig. Dörren har varit öppen för länge. Produkten står inte vågrätt. Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget för att kontrollera. Kontrollera säkringarna. Kontakta en behörig elektriker. Se avsnitt "Byte av glödlampan". Stäng dörren. Se avsnitt "Avvägning". Dörren är felinriktad. Produkten står inte vågrätt. Se avsnitt "Avvägning". Kontakta vår lokala serviceavdelning om dessa råd inte löser problemet. Byte av glödlampan 1. Tag ur stickkontakten från eluttaget. 2. Tag bort lampglaset genom att sätta en skruvmejsel i urtaget på insatsen. 3. Sätt i en ny lampa och tryck på den tills den snäpper in. Använd en halogenlampa av samma sort, maximal effekt 20 W 4. Anslut produkten till eluttaget igen. Stängning av dörren 1. Rengör dörrtätningarna. 2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation". 3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Tekniska data ERC37302W ERC37302X Mått Höjd 1800 mm 1800 mm Bredd 595 mm 595 mm Djup 623 mm 623 mm Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten. Installation För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

12 12 electrolux Placering Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten: Klimatklass Omgivningstemperatur SN +10 till +32 C N +16 till +32 C ST +16 till +38 C T +16 till +43 C Placering För att säkerställa bästa prestanda om produkten placeras under en överhängande väggenhet måste det vara minst 40 mm avstånd mellan produktens ovansida och väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. Om produkten placeras i ett hörn med gångjärnssidan vänd mot väggen måste avståndet mellan väggen och produkten vara minst 10 mm för att dörren skall kunna öppnas tillräckligt så att utrustningen kan plockas ut. Utrymmet för ventilation kan vara: Direkt ovanför produkten Bakom och ovanför överskåpet. I detta fall måste utrymmet bakom överskåpet var minst 50 mm djupt. 50mm Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning. Avlägsna transportstöden Din produkt är utrustad med transportstöd för att säkra dörren under transport. Avlägsna dessa stöd på följande sätt: 1. Öppna dörren. 2. Avlägsna transportstöden från dörrsidorna. 3. Avlägsna transportstödet från det nedre gångjärnet (på vissa modeller). Viktigt Vissa modeller har en ljuddämpande dyna undertill. Ta inte bort denna dyna. 3 2 Elektrisk anslutning Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten. Borttagning av hyllspärrarna Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att låsa hyllorna under transport. För att ta bort hyllspärrarna: 1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A). 2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills den kommer fri (B). 3. Ta bort spärrarna (C).

13 electrolux 13 b c a Avvägning Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel. 7. Tag bort panelen på framsidan (d). 8. Skruva bort och flytta dörrstoppet (e) till motsatta sidan. 9. Skruva bort och flytta gångjärnet (f) till motsatta sidan. d f e Omhängning av dörr Gör på följande sätt för att ändra dörrens öppningsriktning: 1. Tag ur stickkontakten från eluttaget. 2. Tag bort ventilationsgallret. Avlägsna fyllningen och placera den på motsatta sidan av gallret. 3. Lägg produkten ned med baksidan vilande på ett trästöd. 4. Skruva loss och tag bort frontpanelen (a). 5. Skruva bort gångjärnstappen (b) och tag bort dörren. 6. Tag bort de två panelerna på taket (c). 10. Skruva loss det nedre gångjärnet (g1). Tag bort dörrstängningsdelen från gångjärnet och flytta tappen till andra sidan. Skruva fast dörrstängningsdelen som ligger i tillbehörspåsen (g2). Skruva fast nedre gångjärnet på motsatta sidan.

14 14 electrolux sätta ett 3-4 mm dorn eller borr i dem. Montera handtaget. Passa in handtaget på motsatta sidan genom att vrida det ett halvt varv. Sätt fast täckpropparna som finns i tillbehörspåsen. g2 g1 11. Tag bort dörrstängningsdelen från dörren (h1). Skruva fast dörrstängningsdelen, som finns i tillbehörspåsen, på motsatta sidan (h2). h2 h1 12. Sätt ihop dörren. 13. Skruva fast gångjärnstappen (b) på motsatta sidan. 14. Sätt fast panelerna (c) och (d) och frontpanelen (a). 15. Ställ produkten upp och sätt ventilationsgallret på plats. 16. Skruva loss handtaget. Avlägsna täckpropparna på motsatta sidan genom att Miljöskydd Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt 17. Ställ produkten på plats. Varning Ställ tillbaka produkten på plats, justera in den i våg och vänta minst fyra timmar innan det ansluts den till eluttaget. Kontrollera slutligen att: Alla skruvar är åtdragna. Magnettätningen sitter fast ordentligt. Dörren öppnar och stänger ordentligt. Varning Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen fäster naturligt. negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

15 Sisällys Turvallisuusohjeet 15 Käyttöpaneeli 17 Ensimmäinen käyttökerta 18 Päivittäinen käyttö 19 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 20 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa electrolux 15 Hoito ja puhdistus 21 Käyttöhäiriöt 22 Tekniset tiedot 24 Asennus 24 Ympäristönsuojelu 27 Oikeus muutoksiin pidätetään Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten. Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara. Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran. Yleiset turvallisuusohjeet Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja. Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti. Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla. Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen. Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa. Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka. Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana. Jos jäähdytysputkisto vaurioituu: vältä avotulta ja muita syttymislähteitä tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu

16 16 electrolux Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun. Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. 1. Virtajohtoa ei saa jatkaa. 2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. 3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta. 4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. 5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. 6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus 4) on irrotettu. Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta. Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja. Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa. Päivittäinen käyttö Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle. Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää. Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet. Huolto ja puhdistus Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä. Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle. Asennus Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita. Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit. Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin. Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä. Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea. Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 5) Huoltopalvelu Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua. 4) Mikäli varusteena 5) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä

17 electrolux 17 Ympäristönsuojelu Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen Käyttöpaneeli käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä. A B C D E A - Virtapainike B - Lämpötilan säätöpainike C - Lämpötilan ja toimintojen näyttö Näyttö D - Toimintopainike E - Vahvistuspainike Lämpötilan ja oven aukiolon hälytys (mallikohtainen) Sijoituspaikan lämpötila Plus-lämpötilan merkki Lämpötila Laitteen kytkeminen toimintaan Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Jos näyttöön ei syty valoa, kytke virta laitteeseen painamalla virtapainiketta (A). Valitse Eco Mode, jossa jääkaapin lämpötila säätyy elintarvikkeiden säilytykselle optimaalisen lämpötilaan +5 C. Jos haluat valita muun lämpötilan, lue ohjeet kohdasta Lämpötilan säätäminen. Tärkeää Jos ovi on auki muutaman minuutin, sisävalo sammuu automaattisesti. Sisävalo palautuu automaattisesti toimintaan, kun ovi suljetaan ja avataan. Lapsilukko on kytketty toimintaan Pikajäähdytys on kytketty toimintaan Säästötoiminto on kytketty toimintaan Laitteen kytkeminen pois toiminnasta Virta kytketään pois laitteesta painamalla painiketta (A), kunnes näytössä näkyy alenevasti Lämpötilan säätäminen Lämpötilan asetusta voidaan muuttaa painikkeella (B). Tällöin asetettuna oleva lämpötilan arvo vilkkuu. Voit muuttaa asetusarvoa asteen kerrallaan painamalla uudelleen painiketta (B). Säilytyslämpötila tulee näkyviin uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Jääkaappi jäähtyy asetettuun lämpötilaan 24 tunnin kuluessa.

18 18 electrolux Tärkeää Laitteen käynnistyksen yhteydessä näkyvä lämpötila ei vastaa asetusarvoa, ennen kuin laite on jäähtynyt asetuslämpötilaan (24 tunnin kuluessa). Toimintovalikko Toimintovalikko valitaan painikkeella D. Kaikki toiminnot vahvistetaan painikkeella E. Ellei valintaa vahvisteta muutaman sekunnin kuluessa, valikko häviää näkyvistä ja näyttö palaa normaalitilaan. Valikko sisältää seuraavat toiminnot: Sijoituspaikan lämpötila Lapsilukko Pikajäähdytystoiminto Säästötoiminto Sijoituspaikan lämpötila Tämä toiminto aktivoidaan painamalla painiketta (D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes näyttöön tulee kuvake. Tässä tilassa näytössä näkyy sijoituspaikan lämpötila. Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E) muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki ja kuvake jää palamaan. Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta (D), kunnes kuvake alkaa vilkkua, ja sitten painiketta (E). Lapsilukko Lapsilukko aktivoidaan painamalla painiketta (D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes näyttöön tulee kuvake. Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E) muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki ja kuvake jää palamaan. Lapsilukon ollessa toiminnassa, mitään toimintoa ei voi muuttaa. Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta (D), kunnes kuvake alkaa vilkkua, ja sitten painiketta (E). Pikajäähdytystoiminto Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jäl- Ensimmäinen käyttökerta Sisätilan puhdistaminen Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella keen, on suositeltavaa kytkeä pikajäähdytystoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen. Pikajäähdytystoiminto aktivoidaan painamalla painiketta (D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes näytössä näkyy symboli. Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E) muutaman sekunnin kuluessa. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja symboli jää näkyviin. Pikajäähdytystoiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin kuuden tunnin kuluttua. Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta (D), kunnes symboli alkaa vilkkua. Paina lopuksi painiketta (E). Säästötoiminto Säästötoiminto kytketään painamalla painiketta D (tarvittaessa useita kertoja), kunnes näytössä näkyy toimintoa vastaava symboli (tai säätämällä lämpötila arvoon +5 C). Valinta on vahvistettava painamalla painiketta E muutaman sekunnin kuluessa. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja symboli jää näkyviin. Tässä tilassa lämpötila säätyy automaattisesti elintarvikkeille parhaiten sopivaan säilytyslämpötilaan (+ 5 C). Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa muuttamalla osaston valittua lämpötilaa. Oven aukiolon hälytys Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven aukiolon hälytys ilmaistaan seuraavasti: näytössä vilkkuu symboli laitteesta kuuluu merkkiääni Merkkiäänen voi vaientaa painikkeella (E). Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta. poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

19 electrolux 19 Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat pintoja. Tarkista, että laitteen takana oleva poistoputki tyhjentää veden kaukaloon. Päivittäinen käyttö Jääkaappiosaston käyttö Jääkaappiosaston lämpötilan säätöalue on +2 C - +8 C. Normaalin toiminnan aikana jääkaapin sisälämpötila näkyy näytössä. Keskimääräinen asetus on yleensä sopivin. Lämpötilan valinnassa tulee huomioida seuraavat sisälämpötilaan vaikuttavat asiat: huoneen lämpötila oven avaamistiheys säilytettävien elintarvikkeiden määrä laitteen sijaintipaikka. Tärkeää Jos sijoituspaikan lämpötila on korkea tai jos jääkaappi on hyvin täynnä ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu huurretta. Tässä tapauksessa lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee. Lomatoiminto H Lomatoiminnossa lämpötila säätyy noin arvoon +15 C. Tämän toiminnon ansiosta voit tyhjentää jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän loman ajaksi ilman, että kaappiin muodostuu epämiellyttävää hajua. Lomatoiminnon H lämpötilaa voidaan säätää painikkeella B. Painiketta B painettaessa näytössä vilkkuu senhetkinen lämpötilan asetus. Paina uudelleen painiketta B. Kun näytössä näkyy kirjain H, vahvista lämpötilan valinta painikkeella E (laitteesta kuuluu merkkiääni) tai odota muutaman sekunnin ajan (merkkiääntä ei kuulu). Nyt jääkaappi on asetettu energiaa säästävään lomatoimintoon ja näytössä näkyy kirjain H. Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa muuttamalla osaston valittua lämpötilaa. Varoitus! Jääkaappiosasto on tyhjennettävä lomatoiminnon käytön ajaksi. Siirrettävät hyllyt Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle. Joitakin hyllyjä täytyy nostaa takareunasta, jotta ne voi irrottaa. Tärkeää Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin ilmanvaihto toimii oikein.

20 20 electrolux Ovilokeroiden sijoittaminen Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin. Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti: vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle. Tärkeää Oikean ilmanvaihdon takaamiseksi älä poista alempaa ovilokeroa. Vihanneslaatikko Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. Joissakin malleissa laatikossa on välilevy, jolla saadaan tarvittavan kokoiset lokerot asettamalla levy haluttuun asentoon. Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta varten. Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä Energiansäästövinkkejä Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen. Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee. Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden: Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä Säilytysohjeita Vinkkejä: Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä. Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa. Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/ laatikoissa. Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti. Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä. Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERE38490W ERE38490X ERE38500W ERE38500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S7323LFLD2P 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 7 Päivittäinen käyttö 7 Vihjeitä ja neuvoja 8 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7140LSP

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7140LSP Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap UD7140LSP 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 6 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 FROSTFRI FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 10 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

S73400CNW1 S73400CNS1 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21

S73400CNW1 S73400CNS1 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 S73400CNW1 S73400CNS1 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 LAITTEEN KUVAUS 8 KÄYTTÖPANEELI 9 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA

Lisätiedot

QRT4260W QRT4260K QRT4260X

QRT4260W QRT4260K QRT4260X QRT4260W QRT4260K QRT4260X Käyttöohje Bruksanvisning Jääpakastin Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

EUF2748AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19

EUF2748AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 EUF2748AOW...... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. LAITTEEN KUVAUS......................................................

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Jääkaappi SV Bruksanvisning 14 Kylskåp SKS68200F0

FI Käyttöohje 2 Jääkaappi SV Bruksanvisning 14 Kylskåp SKS68200F0 FI Käyttöohje 2 Jääkaappi SV Bruksanvisning 14 Kylskåp SKS68200F0 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA...6 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 FÖRKYLD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 8 Ensimmäinen käyttökerta 9 Päivittäinen käyttö 9 Vihjeitä

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 HÄFTIGT FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Ensimmäinen käyttökerta 12 Päivittäinen käyttö 12 Vihjeitä

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RPP2330V

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RPP2330V Käyttöohje Bruksanvisning Pakastin Frysskåp RPP2330V Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli _ 5 Päivittäinen käyttö 5 Ensimmäinen käyttökerta _ 6 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

ERN2201AOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 15

ERN2201AOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 15 ERN2201AOW FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 15 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6 5. VIHJEITÄ

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 45

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 45 DYNAMISK FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 45 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Ensimmäinen käyttökerta 11 Päivittäinen käyttö 11 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 15 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FÖRKYLD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 8 Ensimmäinen käyttökerta 9 Päivittäinen käyttö 9 Vihjeitä

Lisätiedot

ENN2801EOW... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21

ENN2801EOW... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 ENN2801EOW...... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. KÄYTTÖ...............................................................

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kylskåp. Jääkaappi RJKL3000 RJKL3000V RJKL3000X

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kylskåp. Jääkaappi RJKL3000 RJKL3000V RJKL3000X Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kylskåp RJKL3000 RJKL3000V RJKL3000X Sisältö Turvallisuustiedot Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 4 Käyttö 5 Päivittäinen käyttö 5 Turvallisuustiedot Vihjeitä ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ELEKTRO HELIOS KS3719

ELEKTRO HELIOS KS3719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kyl-frys. Jääpakastin RJP4632

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kyl-frys. Jääpakastin RJP4632 Käyttöohje Bruksanvisning Jääpakastin Kyl-frys RJP4632 Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus _ 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 6 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

(81 )2: &6 05$=1,Î.$ 1 92'. 328Ŀ,7 ), 3$.$67,1. <77 2+-( )5<66. 3 %58.6$19,61,1*

(81 )2: &6 05$=1,Î.$ 1 92'. 328Ŀ,7 ), 3$.$67,1. <77 2+-( )5<66. 3 %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com ESKY 3 4 www.electrolux.com 1 2 3 4 ESKY 5 1 2 3 4 5 6 6 5 1 2 3 4 5 6 www.electrolux.com ESKY 7 C A B 8 www.electrolux.com 2 1 a b ESKY 9 10 www.electrolux.com BRRR! HISSS!

Lisätiedot

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 ERS1502FOW FI SV JÄÄKAAPPI KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

EN3441JYW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3441JYW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3441JYW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖ... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

ERS1502FOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17

ERS1502FOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17 ERS1502FOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 6 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan 1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan 2. Laite on säädetty tehtaalla siten, että kun pistoke kytketään pistorasiaan, laitteen lämpötila-asetus on 5 C.

Lisätiedot

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Vanhojen sähkö-tai elektroniikkalaitteiden käsittely Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RKP1300

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RKP1300 Käyttöohje Bruksanvisning Pakastin Frysskåp RKP1300 Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Käyttöpaneeli _ 4 Ensimmäinen käyttökerta _ 5 Päivittäinen käyttö 5 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 5 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 ERS1902FOW FI SV JÄÄKAAPPI KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ERS1502FOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17

ERS1502FOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 ERS1502FOW FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 6 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

FI SV KYL-FRYS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 19

FI SV KYL-FRYS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 19 EN3201JOW FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖ... 7 5. KÄYTTÖÖNOTTO...7

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44 FI KYLSLAGEN SE IS SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 9 Käyttö 10 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä ja neuvoja 14 Hoito ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

ENN2854COW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE

ENN2854COW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE ENN2854COW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA... 11 6. HOITO JA

Lisätiedot

ERC2105AOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 16

ERC2105AOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 16 ERC2105AOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 16 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...7 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA... 8 6.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi SKS81200C0

Käyttöohje Jääkaappi SKS81200C0 FI Käyttöohje Jääkaappi SKS81200C0 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA...7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...8

Lisätiedot

A42800GSW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18

A42800GSW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18 A42800GSW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 8 2 www.aeg.com SISÄLLYS. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. LAITTEEN KUVAUS..........................................................

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7122CSP

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7122CSP Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap UD7122CSP 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 7 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7129CS2P

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7129CS2P Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S7129CS2P 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 7 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 LAGAN FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Päivittäinen käyttö 10 Vihjeitä ja neuvoja 12 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVALNA FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FROSTIG FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Ensimmäinen käyttökerta 12 Päivittäinen käyttö 12 Vihjeitä

Lisätiedot

EUF2947GOW EUF2947GOX... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 22

EUF2947GOW EUF2947GOX... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 22 EUF2947GOW EUF2947GOX...... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. KÄYTTÖPANEELI........................................................

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE 60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA PAKASTIMEN KÄYTTÖ PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI FROSTFRI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

EC4231AOW... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 17

EC4231AOW... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 17 EC4231AOW...... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 17 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. LAITTEEN KUVAUS......................................................

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. LAGAN FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

LAMPUN TAI VALODIODIN VAIHTAMINEN

LAMPUN TAI VALODIODIN VAIHTAMINEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke laite verkkovirtaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: hälytysäänet vaimennetaan pitämällä painiketta painettuna.

Lisätiedot

Käyttöohje LAItteeN KUVA (kuva 1) ASeNNUS A. Pura laite pakkauksesta. Poista kannen ja laitteen välissä olevat neljä välikappaletta (kuva 3).

Käyttöohje LAItteeN KUVA (kuva 1) ASeNNUS A. Pura laite pakkauksesta. Poista kannen ja laitteen välissä olevat neljä välikappaletta (kuva 3). FI Käyttöohje LAITTEEN KUVA (kuva 1) A. Kahva B. Turvalukitus (mallikohtainen) C. Tiiviste D. Väliseinä (mallikohtainen) E. Sulatusveden tyhjennyskanavan tulppa F. Käyttöpaneeli G. Moottorin sivulla sijaitseva

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERES35800 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du

Lisätiedot

Electrolux Cooling. Pakastin EUGP2244AW

Electrolux Cooling. Pakastin EUGP2244AW Electrolux Cooling Pakastin EUGP2244AW 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. KÄYTTÖPANEELI........................................................

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

A42700GNX0 A42700GNW0. FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18

A42700GNX0 A42700GNW0. FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18 A42700GNX0 A42700GNW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. LAITTEEN KUVAUS..........................................................

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FÖRKYLD FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FI FROSTFRI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä ja neuvoja 13 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

AGN71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 20

AGN71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 20 AGN71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 20 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. KÄYTTÖPANEELI............................................................

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SCT71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 24

SCT71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 24 SCT71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 24 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. KÄYTTÖPANEELI............................................................

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

EUG1343AOW FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 16

EUG1343AOW FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 16 EUG1343AOW FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 16 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. LAGAN FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC1963 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830654

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC1963 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS KC1963. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS KC1963 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 37

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 37 FI DJUPFRYSA SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 37 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 10 Vihjeitä

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 FRYSA FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Ensimmäinen käyttökerta 11 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä

Lisätiedot