bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning"

Transkriptio

1 bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X

2 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 6 Råd och tips 7 Underhåll och rengöring 8 Om maskinen inte fungerar 9 Tekniska data 11 Installation 11 Miljöskydd 14 Med reservation för ändringar Säkerhetsinformation För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts. Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga. När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda. Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn. Allmän säkerhet Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras eller täpps igen. Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen. Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren. Var noga med att inte skada kylkretsen. I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig. Om kylkretsen skadas: undvik att komma nära öppen eld och antändande källor ventilera noga rummet där produkten står Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

3 electrolux 3 Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar. Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endats bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal. 1. Nätkabeln får inte förlängas. 2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand. 3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats. 4. Dra inte i nätkabeln. 5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger. 6. Produkten får inte användas utan att lampglaset 1) sitter på plats över den inre belysningen. Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den. Plocka inte ut matvaror från produkten, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador. Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder. Daglig användning Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten. Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera. Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Skötsel och rengöring Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll. Slå ifrån med huvudströmbrytaren om du inte kommer åt eluttaget. Rengör inte produkten med metallföremål. Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten. Installation Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt. Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet. Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn. Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen. När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor). Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar. Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten. Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 2) Service Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person. Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas. 1) I förekommande fall. 2) Om produkten har en vattenanslutning

4 4 electrolux Miljöskydd Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga Kontrollpanel gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas. A B C D E A - Strömbrytare PÅ/AV B - Knapp temperaturreglering C - Temperatur- och funktionsdisplay Display D - Funktionsknapp E - OK-knapp Temperaturlarm och larm öppen dörr (vissa modeller) Omgivningstemperatur Tecken plustemperatur Temperatur Sätta på Sätt i stickkontakten i eluttaget. Om displayen inte är tänd, tryck på knappen (A) för att starta produkten. För optimal förvaring av livsmedel, tryck på Eco Mode och temperaturen ställs in på +5 C i kylskåpet. Se "Temperaturreglering" för att välja en annan temperatur. Viktigt Om dörren är öppen några minuter släcks belysningen automatiskt. Belysningen återställs genom att stänga och öppna dörren. Barnlås är aktiverat Shoppingfunktion aktiverad Eko-funktionen aktiverad Stänga av Produkten stängs av genom att trycka på knappen (A) tills en nedräkning från är genomförd. Temperaturreglering Temperaturen kan ändras genom att trycka på knappen (B). Aktuell temperaturinställning blinkar och genom att trycka på knappen (B) igen kan den inställda temperaturen ändras i steg om en grad. Efter några sekunder visas förvaringstemperaturen igen. Den valda temperaturen uppnås inom 24 timmar.

5 Viktigt Vid start motsvarar inte den visade temperaturen den inställda temperaturen förrän den har stabiliserats (inom 24 timmar). Funktionsmeny Funktionsmenyn öppnas vid tryck på knapp D. Varje funktion kan bekräftas med tryck på knapp E. Om ingen bekräftelse sker inom några sekunder lämnas menyn och displayen återgår till normalläget. Följande funktioner visas: Rumstemperatur Barnlås Shoppingfunktionen Eko-funktionen Funktionen Rumstemperatur Funktionen Rumstemperatur aktiveras genom upprepade tryck på knappen (D) tills motsvarande symbol visas. Temperaturen som nu visas i displayen är den aktuella rumstemperaturen. Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en ljudsignal och symbolen förblir tänd. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på knapp (D) tills motsvarande symbol börjar blinka och sedan trycka på knapp (E) Barnlås Barnlåset aktiveras genom tryck på knapp (D) (flera gånger vid behov) tills motsvarande symbol visas. Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en signal och symbolen förblir tänd. Så länge funktionen är aktiverad ändras inga inställningar med knapparna. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på knapp (D) tills motsvarande symbol börjar blinka och sedan trycka på knapp (E). När maskinen används första gången electrolux 5 Shopping-funktionen Om du behöver lägga in en större mängd varma matvaror, till exempel när du har handlat, rekommenderar vi att du aktiverar Shopping-funktionen för att kyla matvarorna snabbare och för att inte värma upp andra matvaror i produkten. Shopping-funktionen aktiveras genom tryck på knapp (D) (flera gånger vid behov) tills motsvarande symbol visas. Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en signal och symbolen förblir tänd. Shopping-funktionen stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på knapp (D) tills motsvarande symbol börjar blinka och sedan trycka på knapp (E). Eko-funktionen Eko-funktionen aktiveras genom tryck på knapp D (flera gånger vid behov) tills motsvarande symbol visas (eller ställa temperaturen på +5 C). Du måste bekräfta valet genom att trycka på knapp (E) inom några sekunder. Du hör en signal och symbolen förblir tänd. I detta läge ställs automatiskt den valda temperaturen på (+ 5 C), bästa förhållanden för förvaring av matvaror. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att ändra den valda temperaturen i produkten. Larm vid öppen dörr En signal ljuder om dörren är öppen i några minuter. Larmet för öppen dörr påvisas med: Blinkande symbol Signal Tryck på knapp (E) för att stänga av signalen. Vid återgång till normala förhållanden (dörren stängd) slutar signalen. Invändig rengöring Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutralt handdiskmedel för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga. Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar produktens ytfinish.

6 6 electrolux Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av produkten tömmer ut i uppsamlingsskålen. Daglig användning Användning av kylutrymmet Temperaturen i detta utrymme kan regleras mellan +2 C och +8 C. Vid normal funktion visar displayen temperaturen i kylskåpet. En medelhög inställning är i regel bäst. Den exakta inställningen bör väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på: Rumstemperaturen Hur ofta dörren öppnas Mängden matvaror som förvaras Produktens placering. Viktigt Om produkten är inställt på en låg temperatur och omgivningstemperaturen är hög eller produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost bildas på den bakre väggen. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen. Semesterfunktionen "H" Semesterfunktionen ställer in temperaturen på ca. +15 C. Med denna funktion kan kylskåpet vara avstängt och tomt under en lång tid (till exempel under en semester) utan att dålig lukt uppstår. Semesterfunktionen H kan regleras genom tryck på knappen B. Vid tryck på knappen B blinkar aktuell temperaturinställning i displayen. Tryck på knapp B igen. När bokstaven H visas i displayen, bekräfta valet genom att trycka på knapp E, (du hör signalen) eller genom att vänta några sekunder (du hör inte signalen). Nu är semesterfunktionen aktiverad och kylskåpet i energisparande läge, i displayen visas bokstaven H. Funktionen kan när som helst avaktiveras genom att ändra den valda temperaturen i kylskåpet. Varning Kylskåpet skall vara tomt när semesterfunktionen är aktiverad. Flyttbara hyllor Väggarna i kylen är försedda med ett antal löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt användarens önskemål. Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten för att kunna avlägsnas. Viktigt Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

7 electrolux 7 Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring. Placering av dörrhyllorna För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer. Justera hyllorna på följande sätt: Dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan kommer fri och placera den sedan i önskad position. Viktigt Flytta inte den nedre dörrhyllan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation. Grönsakslåda Denna låda är lämplig för förvaring av frukter och grönsaker. På vissa modeller finns det en avdelare i lådan som kan placeras i olika positioner så att du kan dela in lådan enligt dina personliga behov. Råd och tips Tips om energibesparing Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt. Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen. Tips om kylning av färska livsmedel För att erhålla bästa resultat: förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i produkten täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den Tips om kylning Praktiska råd: Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn. Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla. Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall). Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt. Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ. Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

8 8 electrolux Tips om temperaturen i kylskåpet En lämplig temperatur i kylen är cirka +5 C. Om temperaturreglaget ställs in på en alltför låg temperatur kan mat med hög vattenhalt börja frysa om den placeras på de kallaste platserna i kylskåpet. Figuren visar de kallaste och de varmaste platserna i kylen. ett glas vatten centralt i kylen och ställ en lämplig termometer med en noggrannhet på +/ 1 C i glaset. Efter 6 timmar kan temperaturen kontrolleras. Mätningen skall utföras under konstanta förhållanden (dvs. utan att ändra innehållet i kylen). Om du vill kontrollera temperaturen hos livsmedel som förvaras i kylskåpet, placera Underhåll och rengöring Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll. Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Regelbunden rengöring Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum: rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa. inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts. skölj och torka noga. Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten. Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt. Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste eller dammsugare. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning. Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet. Viktigt När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet. Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra produkten utvändigt. Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter som används för att ge ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar fingeravtryck. Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

9 electrolux 9 Rengöring av ventilationsgallret Ventilationsgallret kan avlägsnas så att det kan tvättas. Öppna dörren och gör sedan på följande sätt: 1. Lossa gallrets övre kant genom att dra det utåt/nedåt. 2. Dra gallret rakt ut för att avlägsna det helt. 3. Dammsug under produkten. Avfrostning av produkten Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar. Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Långa uppehåll Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod: koppla loss produkten från eluttaget plocka ur alla matvaror avfrosta 3) och rengör produkten och alla tillbehör Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas. Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott. Om maskinen inte fungerar Under drift kan ibland små, men ändå irriterande, problem uppstå som du själv kan lösa utan att tillkalla en servicetekniker. Följande tabell ger råd som hjälper dig att lösa sådana problem för att undvika onödiga serviceavgifter. Viktigt Produktenavger vissa ljud under drift (kompressor och cirkulation). Detta är normalt och innebär inte att något är fel. Viktigt Produkten arbetar hela tiden, så när kompressorn stannar innebär inte detta att produkten är utan ström. Det är därför du inte får ta i de elektriska delarna utan att först koppla loss produkten från eluttaget. Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten bullrar. Produkten står ostadigt. Kontrollera att produkten står stadigt (alla fötter och hjul skall ha kontakt med golvet). Se avsnitt "Avvägning". 3) Om tillämpligt.

10 10 electrolux Problem Möjlig orsak Åtgärd Distansdynorna som sitter mellan Sätt tillbaka dem på plats. produktens baksida och rörledningarna lossnar. Signalen ljuder. Larmindikeringen blinkar. Dörren är inte stängd ordentligt. Se avsnitt "Larm vid öppen dörr". visas i temperaturdisplayen Kompressorn är kontinuerligt i drift. Vatten rinner på kylutrymmets baksida. Vatten rinner in i produkten. Vatten rinner på golvet. Det har bildats för mycket frost och is. Temperaturen i produkten är för låg. Temperaturen i produkten är för hög. Ett fel har inträffat i mätning av produktens temperatur Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Dörren är inte ordentligt stängd. Dörren har öppnats för ofta. Matvarornas temperatur är för hög. Rums är för hög. Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakre väggen. Tömningshålet är igentäppt. Matvaror hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren. Smältvattnet rinner inte till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. Matvaror är inte ordentligt förpackade. Dörren är inte stängd ordentligt. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Dörren är inte stängd ordentligt. Matvarornas temperatur är för hög. Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras) Ställ in en högre temperatur. Se avsnitt "Stängning av dörren". Låt inte dörren stå öppen längre tid än nödvändigt. Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur före förvaring. Sänk rumstemperaturen. Detta är normalt. Rengör tömningshålet. Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen. Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan. Förpacka maten bättre. Se avsnitt "Stängning av dörren". Ställ in en högre temperatur. Ställ in en högre temperatur. Ställ in en lägre temperatur. Se avsnitt "Stängning av dörren". Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur före förvaring. Temperaturen i kylskåpet Det cirkulerar ingen kalluft i produktendukten. Se till att kalluft kan cirkulera i pro- är för hög. Stora mängder livsmedel har Lägg in mindre mängd livsmedel samtidigt lagts in för kylning. för kylning samtidigt. Produkten fungerar inte. Produkten är avstängt. Sätt på produkten Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.

11 electrolux 11 Problem Möjlig orsak Åtgärd Belysningen fungerar inte. Dörren blockerar ventilationsgallret. Produkten är strömlös. Eluttaget är strömlöst. Glödlampan är trasig. Dörren har varit öppen för länge. Produkten står inte vågrätt. Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget för att kontrollera. Kontrollera säkringarna. Kontakta en behörig elektriker. Se avsnitt "Byte av glödlampan". Stäng dörren. Se avsnitt "Avvägning". Dörren är felinriktad. Produkten står inte vågrätt. Se avsnitt "Avvägning". Kontakta vår lokala serviceavdelning om dessa råd inte löser problemet. Byte av glödlampan 1. Tag ur stickkontakten från eluttaget. 2. Tag bort lampglaset genom att sätta en skruvmejsel i urtaget på insatsen. 3. Sätt i en ny lampa och tryck på den tills den snäpper in. Använd en halogenlampa av samma sort, maximal effekt 20 W 4. Anslut produkten till eluttaget igen. Stängning av dörren 1. Rengör dörrtätningarna. 2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation". 3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Tekniska data ERC37302W ERC37302X Mått Höjd 1800 mm 1800 mm Bredd 595 mm 595 mm Djup 623 mm 623 mm Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten. Installation För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

12 12 electrolux Placering Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten: Klimatklass Omgivningstemperatur SN +10 till +32 C N +16 till +32 C ST +16 till +38 C T +16 till +43 C Placering För att säkerställa bästa prestanda om produkten placeras under en överhängande väggenhet måste det vara minst 40 mm avstånd mellan produktens ovansida och väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. Om produkten placeras i ett hörn med gångjärnssidan vänd mot väggen måste avståndet mellan väggen och produkten vara minst 10 mm för att dörren skall kunna öppnas tillräckligt så att utrustningen kan plockas ut. Utrymmet för ventilation kan vara: Direkt ovanför produkten Bakom och ovanför överskåpet. I detta fall måste utrymmet bakom överskåpet var minst 50 mm djupt. 50mm Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning. Avlägsna transportstöden Din produkt är utrustad med transportstöd för att säkra dörren under transport. Avlägsna dessa stöd på följande sätt: 1. Öppna dörren. 2. Avlägsna transportstöden från dörrsidorna. 3. Avlägsna transportstödet från det nedre gångjärnet (på vissa modeller). Viktigt Vissa modeller har en ljuddämpande dyna undertill. Ta inte bort denna dyna. 3 2 Elektrisk anslutning Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten. Borttagning av hyllspärrarna Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att låsa hyllorna under transport. För att ta bort hyllspärrarna: 1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A). 2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills den kommer fri (B). 3. Ta bort spärrarna (C).

13 electrolux 13 b c a Avvägning Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel. 7. Tag bort panelen på framsidan (d). 8. Skruva bort och flytta dörrstoppet (e) till motsatta sidan. 9. Skruva bort och flytta gångjärnet (f) till motsatta sidan. d f e Omhängning av dörr Gör på följande sätt för att ändra dörrens öppningsriktning: 1. Tag ur stickkontakten från eluttaget. 2. Tag bort ventilationsgallret. Avlägsna fyllningen och placera den på motsatta sidan av gallret. 3. Lägg produkten ned med baksidan vilande på ett trästöd. 4. Skruva loss och tag bort frontpanelen (a). 5. Skruva bort gångjärnstappen (b) och tag bort dörren. 6. Tag bort de två panelerna på taket (c). 10. Skruva loss det nedre gångjärnet (g1). Tag bort dörrstängningsdelen från gångjärnet och flytta tappen till andra sidan. Skruva fast dörrstängningsdelen som ligger i tillbehörspåsen (g2). Skruva fast nedre gångjärnet på motsatta sidan.

14 14 electrolux sätta ett 3-4 mm dorn eller borr i dem. Montera handtaget. Passa in handtaget på motsatta sidan genom att vrida det ett halvt varv. Sätt fast täckpropparna som finns i tillbehörspåsen. g2 g1 11. Tag bort dörrstängningsdelen från dörren (h1). Skruva fast dörrstängningsdelen, som finns i tillbehörspåsen, på motsatta sidan (h2). h2 h1 12. Sätt ihop dörren. 13. Skruva fast gångjärnstappen (b) på motsatta sidan. 14. Sätt fast panelerna (c) och (d) och frontpanelen (a). 15. Ställ produkten upp och sätt ventilationsgallret på plats. 16. Skruva loss handtaget. Avlägsna täckpropparna på motsatta sidan genom att Miljöskydd Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt 17. Ställ produkten på plats. Varning Ställ tillbaka produkten på plats, justera in den i våg och vänta minst fyra timmar innan det ansluts den till eluttaget. Kontrollera slutligen att: Alla skruvar är åtdragna. Magnettätningen sitter fast ordentligt. Dörren öppnar och stänger ordentligt. Varning Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen fäster naturligt. negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

15 Sisällys Turvallisuusohjeet 15 Käyttöpaneeli 17 Ensimmäinen käyttökerta 18 Päivittäinen käyttö 19 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 20 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa electrolux 15 Hoito ja puhdistus 21 Käyttöhäiriöt 22 Tekniset tiedot 24 Asennus 24 Ympäristönsuojelu 27 Oikeus muutoksiin pidätetään Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten. Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara. Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran. Yleiset turvallisuusohjeet Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja. Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti. Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla. Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen. Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa. Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka. Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana. Jos jäähdytysputkisto vaurioituu: vältä avotulta ja muita syttymislähteitä tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu

16 16 electrolux Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun. Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. 1. Virtajohtoa ei saa jatkaa. 2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. 3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta. 4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. 5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. 6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus 4) on irrotettu. Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta. Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja. Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa. Päivittäinen käyttö Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle. Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää. Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet. Huolto ja puhdistus Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä. Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle. Asennus Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita. Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit. Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin. Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä. Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea. Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 5) Huoltopalvelu Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua. 4) Mikäli varusteena 5) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä

17 electrolux 17 Ympäristönsuojelu Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen Käyttöpaneeli käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä. A B C D E A - Virtapainike B - Lämpötilan säätöpainike C - Lämpötilan ja toimintojen näyttö Näyttö D - Toimintopainike E - Vahvistuspainike Lämpötilan ja oven aukiolon hälytys (mallikohtainen) Sijoituspaikan lämpötila Plus-lämpötilan merkki Lämpötila Laitteen kytkeminen toimintaan Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Jos näyttöön ei syty valoa, kytke virta laitteeseen painamalla virtapainiketta (A). Valitse Eco Mode, jossa jääkaapin lämpötila säätyy elintarvikkeiden säilytykselle optimaalisen lämpötilaan +5 C. Jos haluat valita muun lämpötilan, lue ohjeet kohdasta Lämpötilan säätäminen. Tärkeää Jos ovi on auki muutaman minuutin, sisävalo sammuu automaattisesti. Sisävalo palautuu automaattisesti toimintaan, kun ovi suljetaan ja avataan. Lapsilukko on kytketty toimintaan Pikajäähdytys on kytketty toimintaan Säästötoiminto on kytketty toimintaan Laitteen kytkeminen pois toiminnasta Virta kytketään pois laitteesta painamalla painiketta (A), kunnes näytössä näkyy alenevasti Lämpötilan säätäminen Lämpötilan asetusta voidaan muuttaa painikkeella (B). Tällöin asetettuna oleva lämpötilan arvo vilkkuu. Voit muuttaa asetusarvoa asteen kerrallaan painamalla uudelleen painiketta (B). Säilytyslämpötila tulee näkyviin uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Jääkaappi jäähtyy asetettuun lämpötilaan 24 tunnin kuluessa.

18 18 electrolux Tärkeää Laitteen käynnistyksen yhteydessä näkyvä lämpötila ei vastaa asetusarvoa, ennen kuin laite on jäähtynyt asetuslämpötilaan (24 tunnin kuluessa). Toimintovalikko Toimintovalikko valitaan painikkeella D. Kaikki toiminnot vahvistetaan painikkeella E. Ellei valintaa vahvisteta muutaman sekunnin kuluessa, valikko häviää näkyvistä ja näyttö palaa normaalitilaan. Valikko sisältää seuraavat toiminnot: Sijoituspaikan lämpötila Lapsilukko Pikajäähdytystoiminto Säästötoiminto Sijoituspaikan lämpötila Tämä toiminto aktivoidaan painamalla painiketta (D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes näyttöön tulee kuvake. Tässä tilassa näytössä näkyy sijoituspaikan lämpötila. Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E) muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki ja kuvake jää palamaan. Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta (D), kunnes kuvake alkaa vilkkua, ja sitten painiketta (E). Lapsilukko Lapsilukko aktivoidaan painamalla painiketta (D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes näyttöön tulee kuvake. Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E) muutaman sekunnin kuluessa. Kuuluu äänimerkki ja kuvake jää palamaan. Lapsilukon ollessa toiminnassa, mitään toimintoa ei voi muuttaa. Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta (D), kunnes kuvake alkaa vilkkua, ja sitten painiketta (E). Pikajäähdytystoiminto Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jäl- Ensimmäinen käyttökerta Sisätilan puhdistaminen Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella keen, on suositeltavaa kytkeä pikajäähdytystoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen. Pikajäähdytystoiminto aktivoidaan painamalla painiketta (D) (tarvittaessa useamman kerran), kunnes näytössä näkyy symboli. Valinta on vahvistettava painamalla painiketta (E) muutaman sekunnin kuluessa. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja symboli jää näkyviin. Pikajäähdytystoiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin kuuden tunnin kuluttua. Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta (D), kunnes symboli alkaa vilkkua. Paina lopuksi painiketta (E). Säästötoiminto Säästötoiminto kytketään painamalla painiketta D (tarvittaessa useita kertoja), kunnes näytössä näkyy toimintoa vastaava symboli (tai säätämällä lämpötila arvoon +5 C). Valinta on vahvistettava painamalla painiketta E muutaman sekunnin kuluessa. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja symboli jää näkyviin. Tässä tilassa lämpötila säätyy automaattisesti elintarvikkeille parhaiten sopivaan säilytyslämpötilaan (+ 5 C). Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa muuttamalla osaston valittua lämpötilaa. Oven aukiolon hälytys Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven aukiolon hälytys ilmaistaan seuraavasti: näytössä vilkkuu symboli laitteesta kuuluu merkkiääni Merkkiäänen voi vaientaa painikkeella (E). Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta. poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

19 electrolux 19 Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat pintoja. Tarkista, että laitteen takana oleva poistoputki tyhjentää veden kaukaloon. Päivittäinen käyttö Jääkaappiosaston käyttö Jääkaappiosaston lämpötilan säätöalue on +2 C - +8 C. Normaalin toiminnan aikana jääkaapin sisälämpötila näkyy näytössä. Keskimääräinen asetus on yleensä sopivin. Lämpötilan valinnassa tulee huomioida seuraavat sisälämpötilaan vaikuttavat asiat: huoneen lämpötila oven avaamistiheys säilytettävien elintarvikkeiden määrä laitteen sijaintipaikka. Tärkeää Jos sijoituspaikan lämpötila on korkea tai jos jääkaappi on hyvin täynnä ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu huurretta. Tässä tapauksessa lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee. Lomatoiminto H Lomatoiminnossa lämpötila säätyy noin arvoon +15 C. Tämän toiminnon ansiosta voit tyhjentää jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän loman ajaksi ilman, että kaappiin muodostuu epämiellyttävää hajua. Lomatoiminnon H lämpötilaa voidaan säätää painikkeella B. Painiketta B painettaessa näytössä vilkkuu senhetkinen lämpötilan asetus. Paina uudelleen painiketta B. Kun näytössä näkyy kirjain H, vahvista lämpötilan valinta painikkeella E (laitteesta kuuluu merkkiääni) tai odota muutaman sekunnin ajan (merkkiääntä ei kuulu). Nyt jääkaappi on asetettu energiaa säästävään lomatoimintoon ja näytössä näkyy kirjain H. Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa muuttamalla osaston valittua lämpötilaa. Varoitus! Jääkaappiosasto on tyhjennettävä lomatoiminnon käytön ajaksi. Siirrettävät hyllyt Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle. Joitakin hyllyjä täytyy nostaa takareunasta, jotta ne voi irrottaa. Tärkeää Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin ilmanvaihto toimii oikein.

20 20 electrolux Ovilokeroiden sijoittaminen Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin. Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti: vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle. Tärkeää Oikean ilmanvaihdon takaamiseksi älä poista alempaa ovilokeroa. Vihanneslaatikko Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. Joissakin malleissa laatikossa on välilevy, jolla saadaan tarvittavan kokoiset lokerot asettamalla levy haluttuun asentoon. Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta varten. Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä Energiansäästövinkkejä Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen. Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee. Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden: Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä Säilytysohjeita Vinkkejä: Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä. Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa. Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/ laatikoissa. Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti. Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä. Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

QRT4650W QRT4650K QRT4650X

QRT4650W QRT4650K QRT4650X QRT4650W QRT4650K QRT4650X Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot