bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning"

Transkriptio

1 bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERE38490W ERE38490X ERE38500W ERE38500X

2 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips 8 Underhåll och rengöring 9 Om maskinen inte fungerar 10 Tekniska data 12 Installation 12 Miljöskydd 15 Med reservation för ändringar SÄKERHETSINFORMATION För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts. Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga. När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda. Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn. Allmän säkerhet Försiktighet Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade. Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen. Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren. Var noga med att inte skada kylkretsen. I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig. Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten. Om kylkretsen skadas: undvik att komma nära öppen eld och antändande källor ventilera noga rummet där produkten står Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna hushålls-

3 electrolux 3 apparat på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar. Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal. 1. Nätkabeln får inte förlängas. 2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand. 3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats. 4. Dra inte i nätkabeln. 5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger. 6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas sitter på plats 1) över den inre belysningen. Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den. Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador. Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder. Lamporna 2) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i hushållsapparater som denna! De lämpar sig inte som rumsbelysning. Daglig användning Ställ inte heta kärl på produktens plastdelar. Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera. Följ rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare noga. Se relevanta anvisningar. Skötsel och rengöring Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll. Rengör inte produkten med metallföremål. Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen samlas vatten på produktens botten. Installation Viktigt För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt. Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet. Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn. Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen. När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor). Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar. Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten. Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 3) Service Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person. Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas. 1) Om produkten har ett lampskydd. 2) Om produkten har en lampa. 3) Om produkten har en vattenanslutning.

4 4 electrolux Miljöskydd KONTROLLPANEL ON/OFF-knapp 2 Används ej 3 OK -knapp 4 Kyl temperaturreglage plus (varmare) 5 Display 6 Kyl temperaturreglage minus (kallare) 7 Mode-knapp Det går att ändra ett fördefinierat knappljud till ett högre genom att man samtidigt trycker på MODE 7 och MINUS 6 i några sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka. Display Barnlås 2 Funktionen Snabbkylning 3 Temperaturdisplay för kyl 4 Shoppingfunktionen Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas. 5 Semesterfunktionen 6 Eko-funktion Slå på Gör på följande sätt för att slå på produkten: 1. Sätt i stickkontakten i eluttaget. 2. Tryck på ON/OFF -knappen om displayen inte är tänd. 3. Temperaturindikatorerna visar den inställda standardtemperaturen. Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur. Stänga av Gör på följande sätt för att stänga av produkten: 1. Tryck på ON/OFF-knappen i några sekunder. 2. Displayen stängs av. 3. För att koppla loss produkten från strömkällan: dra ut stickkontakten ur eluttaget. Temperaturreglering Den inställda temperaturen för kylen kan justeras genom att man trycker på temperaturreglagen. Ställa in standardtemperatur: +5 C i kylen Temperaturindikatorerna visar den inställda temperaturen. Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar. Viktigt Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen. För optimal förvaring av livsmedel väljer du Eco Mode-funktionen. Se funktionen " Eco Mode". Eco Mode-funktion För optimal förvaring av livsmedel väljer du Eco Mode-funktionen. Aktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.

5 Aktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas. Kontrollampan Quick Chill blinkar. Kylens temperaturdisplay visar den inställda temperaturen. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Kontrollampan Quick Chill tänds. När kylningen är klar återförs luftreglaget (1) till min-läget. Avaktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills Quick Chillkontrollampan blinkar. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. 3. Kontrollampan Quick Chill släcks. 4. Eko-funktionen återställs om den har valts tidigare. Funktionen Quick Chill stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar. Flaskhållaren Quick Chill kan avlägsnas om den inte används. Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen. Shoppingfunktionen Om du behöver lägga in en större mängd varma matvaror när du har handlat rekomelectrolux 5 Kontrollampan Eco Mode blinkar. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Kontrollampan Eco Mode tänds. Avaktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills Eco Mode blinkar. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. 3. Kontrollampan Eco Mode släcks. Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur att ställa in. Barnlås Välj barnlåsfunktionen för att låsa knapparna så att de inte används oavsiktligt. Aktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas. 2. Kontrollampan för barnlåset blinkar. 3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Kontrollampan för barnlåset tänds. Avaktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för barnlåset blinkar. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. 3. Kontrollampan för barnlåset släcks. Semesterfunktionen Med denna funktion kan du ha kylen stängd och tom under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan att dålig lukt bildas. Viktigt Kylen måste vara tom när funktionen aktiveras. Aktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas. Kontrollampan för semesterfunktionen blinkar. Kylens temperaturdisplay visar den inställda temperaturen. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Kontrollampan för semesterfunktionen tänds. Avaktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för semesterfunktionen blinkar. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. 3. Kontrollampan för semesterfunktionen släcks. Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen. Quick Chill-funktion Funktionen Quick Chill kyler snabbt ned burkar och flaskor med hjälp av en kall luftström. Sätt burkarna/flaskorna på Quick Chill flaskhållaren och öppna luftreglaget (1) till maxläget. 1

6 6 electrolux menderar vi att du aktiverar shoppingfunktionen för att kyla matvarorna snabbare och för att inte värma upp andra matvaror i kylskåpet. Aktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas. Kontrollampan för shoppingfunktionen blinkar. Kylens temperaturdisplay visar den inställda temperaturen. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds. Shoppingfunktionen stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar. För att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt: 1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för shoppingfunktionen blinkar. 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. 3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks. Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN Invändig rengöring Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga. Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen. Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av produkten tömmer ut i uppsamlingsskålen. DAGLIG ANVÄNDNING Användning av kylskåpet Temperaturen i detta kylskåp kan ställas in mellan +2 och +8 C. Under normal drift visar displayen den aktuella temperaturen. En medelhög inställning är i regel bäst. Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på: rumstemperaturen hur ofta dörren öppnas mängden matvaror som förvaras produktens placering. Viktigt Om produkten är inställd på en låg temperatur och omgivningstemperaturen är hög eller full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost bildas på baksidan. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen. Luktfilter Din produkt är utrustad med ett kolfilter som sitter bakom luckan till luftventilationen. Filtret renar luften från oönskade lukter i kylutrymmet och bevarar matvarornas kvalitet.

7 electrolux 7 Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse. Se instruktioner i avsnittet "Montering av luktfilter". Viktigt Var noga med att stänga luckan ordentligt för att säkerställa korrekt funktion. Flyttbara hyllor Väggarna i kylen är försedda med ett antal löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt dina önskemål. Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten för att kunna avlägsnas. Viktigt Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation. Flaskstället kan dock vinklas för att kunna förvara öppnade flaskor. För att vinkla flaskstället, dra ut det så långt att framkanten kan flyttas upp och placeras på nästa högre nivå. Grönsakslåda Denna låda är lämplig för förvaring av frukter och grönsaker. På vissa modeller finns det en avdelare i lådan som kan placeras i olika positioner så att du kan dela in lådan enligt dina personliga behov. Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring. Flaskställ Placera flaskorna (med halsarna vända utåt) i den redan positionerade hyllan. Viktigt Lägg endast in förslutna flaskor om hyllan är positionerad horisontellt. Placering av dörrhyllorna För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer. Justera hyllorna på följande sätt: dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan kommer fri och placera den sedan i önskad position. Viktigt Flytta inte den nedre dörrhyllan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation

8 8 electrolux RÅD OCH TIPS Tips om energibesparing Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt. Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen. Tips om kylning av färska livsmedel För att erhålla bästa resultat: förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den Tips om kylning Praktiska råd: Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn. Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla. Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall). Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt. Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ. Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet. Tips om temperaturen i kylskåpet En lämplig temperatur i kylen är cirka +5 C. När temperaturreglaget är inställt på +5 C representerar detta medeltemperaturen i kylen. Det är normalt att temperaturen är något högre längst upp i kylen. Om temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur, och rumstemperaturen är hög eller kylen är full med matvaror, kommer kompressorn att arbeta under en längre period. Ställ in en högre temperatur om det blir för kallt. Viktigt Placera inte matvaror mot eller nära temperatursensorn. Detta kan leda till för låga temperaturer. Om du vill kontrollera temperaturen hos livsmedel som förvaras i kylskåpet, placera ett glas vatten centralt i kylen och ställ en lämplig termometer med en noggrannhet på +/ 1 C i glaset. Efter 6 timmar kan temperaturen kontrolleras. Mätning-

9 electrolux 9 en skall utföras under konstanta förhållanden (dvs. utan att ändra innehållet i kylen). UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Försiktighet Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll. Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Regelbunden rengöring Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum: rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa. inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts. skölj och torka noga. Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten. Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt. Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste eller dammsugare. Detta förbättrar produktensprestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning. Viktigt Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet. Viktigt När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet. Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra produkten utvändigt. Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter som används för att ge ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar fingeravtryck. Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen. Byte av luktfilter För att upprätthålla bästa prestanda skall luktfiltret bytas ut en gång om året. Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din återförsäljare. Se instruktioner i avsnittet "Montering av luktfilter". Rengöring av ventilationsgallret Ventilationsgallret kan avlägsnas så att det kan tvättas. Öppna dörren när du skall avlägsna ventilationsgallret. 1. Lossa gallrets övre kant genom att dra det utåt/nedåt. 2. Dra gallret rakt ut för att avlägsna det helt.

10 10 electrolux 3. Dammsug under produkten. Avfrostning av kylskåpet Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar. Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna. Långa uppehåll Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod: 1. Koppla loss produkten från eluttaget. 2. Plocka ur alla matvaror. 3. Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör. 4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas. Viktigt Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott. OM MASKINEN INTE FUNGERAR Under drift kan ibland små, men irriterande, problem uppstå som du själv kan lösa utan att tillkalla en servicetekniker. Följande tabell innehåller information som hjälper dig att lösa sådana problem för att undvika onödiga serviceavgifter. Viktigt Produkten avger vissa ljud under drift (kompressor och cirkulation). Detta är normalt och innebär inte att något är fel. Viktigt Produkten arbetar hela tiden, så när kompressorn stannar innebär inte detta att produkten är utan ström. Det är därför du inte får ta i de elektriska delarna utan att först koppla loss produkten från eluttaget.

11 electrolux 11 Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten bullrar. Produkten står ostadigt. Kontrollera att produkten står stadigt (alla fötter och hjul ska ha kontakt med golvet). Se avsnittet Avvägning. Distanshållarna som sitter mellan produktens baksida och rörledningarna lossnar. Sätt tillbaka dem på plats. övre eller undre fyrkanten visas på temperaturdisplayen. Kompressorn arbetar hela tiden. Vatten rinner inne i kylskåpet. Vatten rinner på golvet. Temperaturen i produkten är för låg. Temperaturen i produkten är för hög. Ett fel har inträffat vid mätningen av produktens temperatur. Temperaturen kan vara felinställd. Dörren är inte ordentligt stängd. Dörren har öppnats för ofta. Matvarornas temperatur är för hög. Rumstemperaturen är för hög. Vattenutloppet är igentäppt. Matvaror hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren. Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. Temperaturen kan vara felinställd. Temperaturen kan vara felinställd. Dörren är inte ordentligt stängd. Matvarornas temperatur är för hög. Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras). Ställ in en högre temperatur. Se avsnittet Stängning av dörren. Låt inte dörren stå öppen längre än nödvändigt. Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. Sänk rumstemperaturen. Rengör vattenutloppet. Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen. Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan. Ställ in en högre temperatur. Ställ in en lägre temperatur. Se avsnittet Stängning av dörren. Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. Temperaturen i kylen är Kalluft cirkulerar inte i produkten. Se till att kalluft kan cirkulera i produkten. för hög. Stora mängder mat har lagts in Lägg in mindre mängder mat för för kylning på en gång. kylning samtidigt. Produkten fungerar inte. Produkten har stängs av. Sätt på produkten. Belysningen fungerar inte. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst. Lampan är trasig. Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget. Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker. Se avsnittet Byte av lampan.

12 12 electrolux Problem Möjlig orsak Åtgärd Dörren blockerar ventilationsgallret. Dörren har varit öppen för länge. Produkten står inte i våg. Stäng dörren. Se avsnittet Avvägning. Dörren är felinriktad. Produkten står inte i våg. Se avsnittet Avvägning. Kontakta vår lokala serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet. Byte av lampan Produkten har en innerbelysning bestående av en lysdiod med lång livslängd. Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta vår serviceavdelning. Stängning av dörren 1. Rengör dörrtätningarna. TEKNISKA DATA 2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation". 3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning. ERE38490W ERE38490X Mått Höjd 1810 mm 1810 mm Bredd 595 mm 595 mm Djup 623 mm 623 mm Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten. ERE38500W ERE38500X INSTALLATION För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten. Placering Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten: Klimatklass Omgivningstemperatur SN +10 till +32 C N +16 till +32 C ST +16 till +38 C T +16 till +43 C Placering För att säkerställa bästa prestanda om produkten placeras under en överhängande väggenhet måste det vara minst 40 mm avstånd mellan produktens ovansida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggenheter. Om produkten placeras i ett hörn med gångjärnssidan vänd mot väggen måste det vara minst 150 mm avstånd mellan väggen och produkten för att dörren skall kunna öppnas tillräckligt så att utrustningen kan plockas ut. Utrymmet för ventilation kan vara: Direkt ovanför produkten, eller bakom och ovanför överskåpet. I detta fall måste utrymmet bakom överskåpet var minst 50 mm djupt.

13 electrolux 13 50mm 3 2 Elektrisk anslutning Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten. Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning. Avlägsna transportstöden Din produkt är utrustad med transportstöd för att säkra dörren under transport. Avlägsna dessa stöd på följande sätt: 1. Öppna dörren. 2. Avlägsna transportstöden från dörrsidorna. 3. Ta bort transportstödet från nedre gångjärnet (vissa modeller). Viktigt Vissa modeller har en ljuddämpande dyna undertill. Ta inte bort denna dyna. Borttagning av hyllspärrarna Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att låsa hyllorna under transport. För att ta bort hyllspärrarna: 1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A). 2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills den kommer fri (B). 3. Ta bort spärrarna (C). Distanshållare Montera distanshållarna som medföljer i tillbehörspåsen såsom figurerna visar. Om två produkter placeras intill varandra, montera de självhäftande distanshållarna mellan produkterna.

14 14 electrolux Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att upprätthålla filtrets prestanda. 1. Öppna luckan till luftventilationen. Montera distanshållarna på panelens baksida. 2. Plocka fram filtret ur plastpåsen. 3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida. Avvägning Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel. Montering av luktfilter Luktfiltret är ett aktivt kolfilter som absorberar dåliga lukter och bidrar till att bevara bästa smak och arom hos alla matvaror utan risk för korskontaminering av lukter. 4. Stäng luckan. Viktigt Hantera filtret försiktigt så att inte små fragment lossnar från ytan. Var noga med att stänga luckan ordentligt för att säkerställa korrekt funktion. Omhängning av dörrar Om du vill hänga dörren åt andra hållet, kontaktar du närmaste serviceavdelning. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

15 electrolux 15 MILJÖSKYDD Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

16 16 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 16 Käyttöpaneeli 18 Ensimmäinen käyttökerta 20 Päivittäinen käyttö 20 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 22 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa Hoito ja puhdistus 23 Käyttöhäiriöt 24 Tekniset tiedot 26 Asennus 26 Ympäristönsuojelu 29 Oikeus muutoksiin pidätetään TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten. Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara. Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran. Yleiset turvallisuusohjeet Huomio Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja. Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti. Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla. Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen. Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa. Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka. Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana. Jos jäähdytysputkisto vaurioituu: vältä avotulta ja muita syttymislähteitä tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

17 electrolux 17 Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. 1. Virtajohtoa ei saa jatkaa. 2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. 3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta. 4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. 5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. 6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus 4) on irrotettu. Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta. Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja. Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa. Tämän laitteen hehkulamput 5) ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen. Päivittäinen käyttö Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle. Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää. Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet. Huolto ja puhdistus Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä. Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle. Asennus Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita. Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit. Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin. Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä. Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea. Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 6) Huoltopalvelu Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua. 4) Mikäli varusteena. 5) Mikäli laitteessa on lamppu. 6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.

18 18 electrolux Ympäristönsuojelu Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen KÄYTTÖPANEELI ON/OFF-painike 2 Pois käytöstä 3 OK -painike 4 Jääkaapin lämpötilan nostopainike 5 Näyttö 6 Jääkaapin lämpötilan alennuspainike 7 Mode-painike Painikkeiden esimääritetty ääniasetus voidaan asettaa korkeammaksi painamalla samanaikaisesti MODE- 7 ja MII- NUS-painikkeita 6 muutaman sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää. Näyttö Lapsilukko 2 Pikajäähdytys 3 Jääkaapin lämpötilanäyttö 4 Pikajäähdytystoiminto käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä. 5 Lomatoiminto 6 Säästötoiminto Laitteen käynnistäminen Laite kytketään toimintaan seuraavalla tavalla: 1. Liitä pistoke pistorasiaan. 2. Paina ON/OFF -painiketta, jos näyttö ei ole päällä. 3. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun oletuslämpötilan. Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen". Laitteen kytkeminen pois toiminnasta Laite kytketään pois toiminnasta seuraavalla tavalla: 1. Paina ON/OFF-painiketta muutaman sekunnin ajan. 2. Näyttö sammuu. 3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta. Lämpötilan säätäminen Lämpötilasäätimillä voidaan säätää jääkaapin lämpötila-asetuksia. Aseta oletuslämpötila: jääkaappi +5 C Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun lämpötilan. Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin kuluessa. Tärkeää Asetettu lämpötila säilyy laitteen muistissa sähkökatkoksen jälkeen. Optimoi elintarvikkeiden säilytys valitsemalla Eco Mode -toiminto. Lue lisää kohdasta " Eco Mode -toiminto". Eco Mode -toiminto Optimoi elintarvikkeiden säilytys valitsemalla Eco Mode -toiminto. Käynnistä toiminto seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.

19 electrolux 19 Merkkivalo Eco Mode vilkkuu. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Merkkivalo Eco Mode syttyy. Sammuta toiminto seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes merkkivalo Eco Mode vilkkuu. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. 3. Merkkivalo Eco Mode sammuu. Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla lämpötilaa. Lapsilukko Jos haluat estää painikkeiden tahattoman käytön, lukitse painikkeet valitsemalla lapsilukkotoiminto. Ota toiminto käyttöön seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin. 2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua. 3. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Lapsilukon merkkivalo syttyy. Poista toiminto käytöstä seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. 3. Lapsilukon merkkivalo sammuu. Lomatoiminto Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän loman ajaksi ilman, että jääkaappiin muodostuu epämiellyttävää hajua. Tärkeää Jääkaappiosasto on tyhjennettävä lomatoiminnon käytön ajaksi. Käynnistä toiminto seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin. Lomatoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua. Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Lomatoiminnon merkkivalo syttyy. Sammuta toiminto seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes lomatoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. 3. Lomatoiminnon merkkivalo sammuu. Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta. Quick Chill -toiminto Toiminto Quick Chill jäähdyttää juomatölkit ja -pullot nopeasti kylmän ilmavirran avulla. Aseta juomatölkit tai -pullot Quick Chill -pullotelineeseen ja avaa ilmavipu (1) maksimiasentoon. Käynnistä toiminto seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin. Merkkivalo Quick Chill vilkkuu. Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Merkkivalo Quick Chill syttyy. Kun jäähdytys on suoritettu, käännä ilmavipu (1) minimiasentoon. Sammuta toiminto seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes merkkivalo Quick Chill vilkkuu. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. 3. Merkkivalo Quick Chill sammuu. 4. Säästötilatoiminto käynnistyy uudelleen, jos se on valittu aikaisemmin. Toiminto Quick Chill kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta noin kuuden tunnin kuluttua. 1

20 20 electrolux Pulloteline Quick Chill voidaan poistaa, jos sitä ei käytetä. Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta. Pikajäähdytystoiminto Jos asetat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on suositeltavaa kytkeä pikajäähdytystoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen. Käynnistä toiminto seuraavasti: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua. Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo syttyy. Pikajäähdytystoiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin kuuden tunnin kuluttua. Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä: 1. Paina Mode-painiketta, kunnes pikajäähdytystoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi. 3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo sammuu. Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Sisätilan puhdistaminen Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti. Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja. Tarkista, että laitteen takana oleva poistoputki tyhjentää veden kaukaloon. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Jääkaappiosaston käyttö Jääkaappiosaston lämpötilan säätöalue on +2 C - +8 C. Normaalin toiminnan aikana näytössä näkyy jääkaapin asetuslämpötila. Keskiasento on yleensä sopivin asetus. Lämpötilan valitsemisessa on otettava huomioon, että sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat seikat: huoneen lämpötila oven avaamistiheys säilytettävien elintarvikkeiden määrä laitteen sijaintipaikka.

21 electrolux 21 Tärkeää Jos sijoituspaikan lämpötila on korkea tai laite on täynnä ja laitteen lämpötilaksi on valittu alhaisin lämpötila, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu huurretta. Tässä tapauksessa lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee. Taste Guard -suodatin Laitteessa on hiilisuodatin, joka sijoitetaan ilmavivun läpän taakse. Suodatin puhdistaa jääkaappiosaston ilman epämiellyttävistä hajuista, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin. Toimitettaessa suodatin on pakattu muovipussiin. Ohjeet löytyvät kohdasta Taste Guard -suodattimen asennus. Tärkeää Tarkista, että ilmavivun läppä on suljettu, jotta suodatin toimii asianmukaisesti. Siirrettävät hyllyt Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle. Joitakin hyllyjä täytyy nostaa takareunasta, jotta ne voi irrottaa. Tärkeää Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin ilmanvaihto toimii oikein. Joissakin malleissa laatikossa on välilevy, jolla saadaan tarvittavan kokoiset lokerot asettamalla levy haluttuun asentoon. Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta varten. Pulloteline Aseta pullot (suuaukko itseesi päin) kaappiin kiinnitettyyn hyllyyn. Tärkeää Jos hylly on vaakatasossa, pullojen tulee olla suljettuina. Pullohyllyä voi kallistaa, jos siinä säilytetään avattuja pulloja. Vedä silloin hylly esiin siten, että se voidaan kääntää ylöspäin ja asettaa seuraavaksi ylemmälle tasolle. Vihanneslaatikko Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. Ovilokeroiden sijoittaminen Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin. Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti: vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle. Tärkeää Oikean ilmanvaihdon takaamiseksi älä poista alempaa ovilokeroa.

22 22 electrolux HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Energiansäästövinkkejä Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen. Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee. Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden: Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä Säilytysohjeita Vinkkejä: Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä. Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa. Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/ laatikoissa. Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti. Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä. Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana. Neuvoja jääkaapin sisälämpötilan asettamista varten Jääkaapin suositeltava sisälämpötila on noin +5 C. Kun lämpötilan säädin on asetettu arvoon +5 C, kyseinen lämpötila on jääkaapin keskimääräinen lämpötila. Se on normaalia jääkaapin yläosan lämpötilan ollessa suurempi. Jos lämpötilan säädin on asetettu alhaiseen arvoon, ympäristölämpötila on korkea tai jos jääkaappi on täytetty täyteen, kompressori toimii pidemmän aikaa. Jos jääkaappi on liian kylmä, muuta asetusta korkeampaan lämpötila-asetukseen. Tärkeää Älä aseta elintarvikkeita lämpötilaanturiin kiinni tai sen lähelle. Tämä voi johtaa liian alhaisiin lämpötiloihin.

23 electrolux 23 Jos haluat tarkistaa jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpötilan, aseta kaapin keskiosaan lasi vettä ja siihen lämpömittari, jonka tarkkuus on +/ 1 C. 6 tunnin kuluttua voit tarkistaa lämpötilan. Mittaus tulee suorittaa vakaissa olosuhteissa (lisäämättä tai vähentämättä tuotteita jääkaapista). HOITO JA PUHDISTUS Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista. Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. Säännöllinen puhdistus Laite on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita. Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun. Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla tai pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa. Tärkeää Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää. Tärkeää Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet naarmuta lattiaa. Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Puhdista siis ulkopinnat pehmeällä lämpimään veteen ja neutraaliin pesunesteeseen kostutetulla liinalla. Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat maalia tai ruostumattoman teräksen pinnoitusta. Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan. Taste Guard -suodattimen vaihto Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi Taste Guard -suodatin tulee vaihtaa kerran vuodessa. Aktiivihiilisuodattimia on saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä. Ohjeet löytyvät kohdasta Taste Guard -suodattimen asennus. Ilmanvaihtosäleikön puhdistaminen Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa puhdistamista varten. Varmista, että ovi on auki ja: 1. Irrota säleikön yläosa vetämällä sitä ulos/ alas. 2. Vedä säleikköä suoraan ulos, jotta se irtoaa kokonaan. 3. Imuroi laitteen alus.

24 24 electrolux Jääkaapin sulattaminen Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin pysähtyessä Sulatusvesi valuu laitteen takana tyhjennysaukosta, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet: 1. Kytke laite irti verkkovirrasta. 2. Ota kaikki ruoat pois. 3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet. 4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua. Tärkeää Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa. KÄYTTÖHÄIRIÖT Käytön aikana voi usein esiintyä pieniä mutta harmittavia ongelmia, jotka eivät vaadi huoltohenkilöstön kutsumista. Seuraavassa taulukossa annetaan ohjeet, joita noudattamalla voidaan välttää huoltokustannuksia. Tärkeää Laitteen toimintaan kuuluu tiettyjä ääniä (kompressorin ja ilman kierrätyksen ääni). Tämä ei merkitse vikaa, vaan se kuuluu normaaliin toimintaan. Tärkeää Laite toimii jaksoittain, joten kompressorin pysähtyminen ei tarkoita virran katkeamista. Sen vuoksi laitteen sähköosiin ei saa koskea ennen virran katkaisemista.

25 electrolux 25 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laitteen käyntiääni on kova. Ylä- tai alaneliö näkyy lämpötilanäytössä. Kompressori toimii jatkuvasti. Vettä valuu jääkaapin sisälle. Vettä valuu lattialle. Laitteen lämpötila on liian alhainen. Laitteen lämpötila on liian korkea. Jääkaapin lämpötila on liian korkea. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen. Laitteen takaosan ja putkien välillä olevat välikappaleet ovat irronneet. On tapahtunut lämpötilan mittausvirhe. Lämpötilan säädin ei ehkä ole oikeassa asennossa. Ovi ei ole kunnolla kiinni. Ovea on avattu liian usein. Elintarvikkeet ovat liian lämpimiä. Huoneen lämpötila on liian korkea. Veden tyhjennysaukko on tukossa. Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon. Sulatusvesi ei poistu kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan. Lämpötilan säädin ei ehkä ole oikeassa asennossa. Lämpötilan säädin ei ehkä ole oikeassa asennossa. Ovi ei ole kunnolla kiinni. Elintarvikkeet ovat liian lämpimiä. Laitteen kylmän ilman kierto ei toimi. Jääkaappiin on pantu samanaikaisesti suuria määriä elintarvikkeita. Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki jalat koskevat lattiaan). Katso kohta "Tasapainottaminen". Aseta ne takaisin paikoilleen. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi säätää). Säädä lämpötila korkeammaksi. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen". Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen. Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan, ennen kuin asetat elintarvikkeet laitteeseen. Alenna huoneen lämpötilaa. Puhdista veden tyhjennysaukko. Varmista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinää. Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan. Säädä lämpötila korkeammaksi. Säädä lämpötila alhaisemmaksi. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen". Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan, ennen kuin asetat elintarvikkeet laitteeseen. Tarkista kylmän ilman kierto. Sijoita jääkaappiin pienempiä ruokamääriä yhdellä kertaa. Laite ei toimi. Virta on katkaistu laitteesta. Kytke laite toimintaan. Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 FROSTFRI FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 10 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

QRT4260W QRT4260K QRT4260X

QRT4260W QRT4260K QRT4260X QRT4260W QRT4260K QRT4260X Käyttöohje Bruksanvisning Jääpakastin Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S7323LFLD2P 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 7 Päivittäinen käyttö 7 Vihjeitä ja neuvoja 8 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Lisätiedot

EUF2748AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19

EUF2748AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 EUF2748AOW...... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. LAITTEEN KUVAUS......................................................

Lisätiedot

S73400CNW1 S73400CNS1 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21

S73400CNW1 S73400CNS1 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 S73400CNW1 S73400CNS1 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 LAITTEEN KUVAUS 8 KÄYTTÖPANEELI 9 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 45

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 45 DYNAMISK FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 45 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Ensimmäinen käyttökerta 11 Päivittäinen käyttö 11 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 15 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7140LSP

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7140LSP Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap UD7140LSP 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 6 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 FÖRKYLD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 8 Ensimmäinen käyttökerta 9 Päivittäinen käyttö 9 Vihjeitä

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FÖRKYLD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 8 Ensimmäinen käyttökerta 9 Päivittäinen käyttö 9 Vihjeitä

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Jääkaappi SV Bruksanvisning 14 Kylskåp SKS68200F0

FI Käyttöohje 2 Jääkaappi SV Bruksanvisning 14 Kylskåp SKS68200F0 FI Käyttöohje 2 Jääkaappi SV Bruksanvisning 14 Kylskåp SKS68200F0 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA...6 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Vanhojen sähkö-tai elektroniikkalaitteiden käsittely Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44 FI KYLSLAGEN SE IS SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 9 Käyttö 10 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä ja neuvoja 14 Hoito ja

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

ENN2801EOW... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21

ENN2801EOW... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 ENN2801EOW...... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 21 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. KÄYTTÖ...............................................................

Lisätiedot

ERN2201AOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 15

ERN2201AOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 15 ERN2201AOW FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 15 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6 5. VIHJEITÄ

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 HÄFTIGT FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Ensimmäinen käyttökerta 12 Päivittäinen käyttö 12 Vihjeitä

Lisätiedot

ERC2105AOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 16

ERC2105AOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 16 ERC2105AOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 16 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...7 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA... 8 6.

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kyl-frys. Jääpakastin RJP4632

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kyl-frys. Jääpakastin RJP4632 Käyttöohje Bruksanvisning Jääpakastin Kyl-frys RJP4632 Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus _ 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 6 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

EN3441JYW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3441JYW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3441JYW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖ... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RPP2330V

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RPP2330V Käyttöohje Bruksanvisning Pakastin Frysskåp RPP2330V Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli _ 5 Päivittäinen käyttö 5 Ensimmäinen käyttökerta _ 6 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

EUF2947GOW EUF2947GOX... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 22

EUF2947GOW EUF2947GOX... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 22 EUF2947GOW EUF2947GOX...... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. KÄYTTÖPANEELI........................................................

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

FI SV KYL-FRYS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 19

FI SV KYL-FRYS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 19 EN3201JOW FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖ... 7 5. KÄYTTÖÖNOTTO...7

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kylskåp. Jääkaappi RJKL3000 RJKL3000V RJKL3000X

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kylskåp. Jääkaappi RJKL3000 RJKL3000V RJKL3000X Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kylskåp RJKL3000 RJKL3000V RJKL3000X Sisältö Turvallisuustiedot Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 4 Käyttö 5 Päivittäinen käyttö 5 Turvallisuustiedot Vihjeitä ja

Lisätiedot

ENN2854COW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE

ENN2854COW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE ENN2854COW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA... 11 6. HOITO JA

Lisätiedot

(81 )2: &6 05$=1,Î.$ 1 92'. 328Ŀ,7 ), 3$.$67,1. <77 2+-( )5<66. 3 %58.6$19,61,1*

(81 )2: &6 05$=1,Î.$ 1 92'. 328Ŀ,7 ), 3$.$67,1. <77 2+-( )5<66. 3 %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com ESKY 3 4 www.electrolux.com 1 2 3 4 ESKY 5 1 2 3 4 5 6 6 5 1 2 3 4 5 6 www.electrolux.com ESKY 7 C A B 8 www.electrolux.com 2 1 a b ESKY 9 10 www.electrolux.com BRRR! HISSS!

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RKP1300

Bruksanvisning. Käyttöohje. Frysskåp. Pakastin RKP1300 Käyttöohje Bruksanvisning Pakastin Frysskåp RKP1300 Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Käyttöpaneeli _ 4 Ensimmäinen käyttökerta _ 5 Päivittäinen käyttö 5 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 5 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 ERS1502FOW FI SV JÄÄKAAPPI KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI FROSTFRI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FI FROSTFRI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä ja neuvoja 13 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

ERS1502FOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17

ERS1502FOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17 ERS1502FOW FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 6 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FROSTIG FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Ensimmäinen käyttökerta 12 Päivittäinen käyttö 12 Vihjeitä

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

ERS1502FOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17

ERS1502FOW. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 ERS1502FOW FI Jääkaappi Käyttöohje 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 6 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17

FI SV KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 ERS1902FOW FI SV JÄÄKAAPPI KYLSKÅP KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 17 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 6 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...6

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

AGN71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 20

AGN71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 20 AGN71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 20 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. KÄYTTÖPANEELI............................................................

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 LAGAN FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Päivittäinen käyttö 10 Vihjeitä ja neuvoja 12 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi SKS81200C0

Käyttöohje Jääkaappi SKS81200C0 FI Käyttöohje Jääkaappi SKS81200C0 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA...7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...8

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FÖRKYLD FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVALNA FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Electrolux Cooling. Pakastin EUGP2244AW

Electrolux Cooling. Pakastin EUGP2244AW Electrolux Cooling Pakastin EUGP2244AW 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. KÄYTTÖPANEELI........................................................

Lisätiedot

ELEKTRO HELIOS KS3719

ELEKTRO HELIOS KS3719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 FROSTFRI FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 10 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. LAGAN FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

SCT71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 24

SCT71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 24 SCT71800S1 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 24 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. KÄYTTÖPANEELI............................................................

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI FROSTKALL SE SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 9 Käyttö 10 Päivittäinen käyttö 14 Vihjeitä ja neuvoja 18 Hoito ja puhdistus 20 Vianmääritys

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan 1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan 2. Laite on säädetty tehtaalla siten, että kun pistoke kytketään pistorasiaan, laitteen lämpötila-asetus on 5 C.

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FROSTIG FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7122CSP

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi UD7122CSP Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap UD7122CSP 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 7 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7129CS2P

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7129CS2P Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S7129CS2P 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 7 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 SUPERBT FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Ensimmäinen käyttökerta 11 Päivittäinen käyttö 11 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 14 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. LAGAN FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42

SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 KYLIG FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Päivittäinen käyttö 10 Vihjeitä ja neuvoja 13 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

A42800GSW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18

A42800GSW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18 A42800GSW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 8 2 www.aeg.com SISÄLLYS. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. LAITTEEN KUVAUS..........................................................

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC1963 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830654

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC1963 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS KC1963. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS KC1963 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

A42700GNX0 A42700GNW0. FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18

A42700GNX0 A42700GNW0. FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18 A42700GNX0 A42700GNW0 FI Käyttöohje 2 SV Bruksanvisning 18 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. LAITTEEN KUVAUS..........................................................

Lisätiedot

EC4231AOW... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 17

EC4231AOW... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 17 EC4231AOW...... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 17 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. LAITTEEN KUVAUS......................................................

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

EUG1343AOW FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 16

EUG1343AOW FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 16 EUG1343AOW FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 16 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 5 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 27 ÍSLENSKA 50

SUOMI 4 SVENSKA 27 ÍSLENSKA 50 SUPERBT FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 27 ÍSLENSKA 50 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Päivittäinen käyttö 13 Vihjeitä ja neuvoja 16 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERES35800 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38

SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 FRYSA FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttö 9 Ensimmäinen käyttökerta 11 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä

Lisätiedot