RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 83 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 84 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 6 TÄYTÄNTÖÖNPANO 85 VANHOJEN SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA 7 VUODEN 2008 TILEIHIN 86 RIITTA LEINOSEN POIKKEAMISLUPA 8 OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN 87 VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA ESITETTYJEN 10 INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISAIKATAULU 88 LIIKUNTASETELI TYÖNTEKIJÖILLE NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN LASUNTO KALEVI HEIKKISEN KUNNANVALTUUSTON 15 PÄÄTÖKSESTÄ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN 91 LUKUVUODEN TUNTIKEHYS LAUSUNTO KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN 18 AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ JA PERITTÄVISTÄ ASIAKASMAKSUISTA 93 KUNNANJOHTAJAN PALKKAUS JA MUUT 19 VIRKASUHTEEN EHDOT 94 KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄMINEN VIRTAALAN LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS HALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN 26 UPM-KYMMENEN OYJ:N KANSSA KOSKIEN MOOTTORIKELKKAREITTIÄ VÄLILLÄ RISTIJÄRVI - PALJAKKA 98 TERVEYSKESKUKSEN KEITTIÖN SANEERAUS ILMOITUSASIAT 29

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:05 puh.joht. Heikkinen Hilkka 18:30-20:05 jäsen Härkönen Jorma 18:30-20:05 jäsen Hyyryläinen Unto 18:30-20:05 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:05 jäsen Tolonen Tarja 18:30-20:05 jäsen Kurkinen Kaarlo 18:30-20:05 varajäsen POISSA Heikkinen Mauno varapuh.joht. MUU Kurkinen Yrjö 18:41-20:05 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:05 valt I varapj Tähkäpää Liisa 18:30-20:05 kavlt II varapj Härkönen Terttu 18:30-20:05 esittelijä/pöytäkirja npitäjä Helenius Harri 18:30-19:08 asiantuntija :t 81-82, 86, 87, 98 ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä lkm 94 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina Marjo Kangasharju Kaarlo Kurkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Maanantaina klo yhteispalvelupisteessä. Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 5 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 81 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen ja tarkennuksen mu kaan kun nanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo 18:30. Tämän lisäksi pidetään ylimääräisiä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 82 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan vii kon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöy täkir ja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan perjantaina Valittiin Marjo Kangasharju ja Kaarlo Kurkinen. Kunnanhallitus päätti käsitellä asiat esityslistasta poiketen seuraavasti: ensin :t 98, 86 ja 87 sekä sen jälkeen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 83 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Rakennusmestarin päätökset asumisen perusteella maksettavista tieavustuksista. 2) Va. kunnanjohtajan päätös Ristijärven Tiedottaa -lehden val mis tus- ja painotyöstä vuonna ) Va. kunnanjohtajan päätös Vuokrien maksuaikatau lun hyväksyminen. 4) Maataloussihteerin päätös Maaseututoimen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 84 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Lainanottovaltuuden korottaminen 18 Asemakaavan muutos, Kirkkotien alue 19 Kaavoituskatsaus 20 Tilintarkastajan valinta vuosille Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, etteivät valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene val tuus ton toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväksyy niiden täytäntöönpanon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VANHOJEN SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA VUODEN 2008 TILEIHIN KHALL 85 Ristijärven kunnalla on myyntireskontrassa vuokrasaatava vuokralaiselta, joka on kon kurssimenettelyssä todettu varattomaksi ja konkurssi on rauennut. Saamisen määrä on 5 995,42 euroa. Lisäksi kunnalla on As Oy talojen asuinhuoneistojen vuokrasaatavia, jot ka ovat syntyneet ennen vuotta On hyvin todennäköistä, että näitä saatavia ei enää saada perittyä. Yhteismäärältään poistettavaksi esitetyt tässä tarkoitetut asuinhuoneis to jen vuok ra saa ta vat ovat 2007 tilinpäätöstilanteen mukaan 7 430,79. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että reskontrasta poistetaan vuokrasaatava 5 995,42 euroa ja vanhat ennen vuotta 2005 syntyneet As Oy talojen vuokrasaatavat, 7 430,79 tai taseselvityksessä tarkentuvat mää rän. Va. kunnanjohtaja täydensi poistettavien listaa kokouksessa: lisätään lainasaatava ollen perusteena konkurssimenettelyn päättyminen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus RIITTA LEINOSEN POIKKEAMISLUPA OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN RAKLTK 5 Riitta Leinonen hakee Kainuun Ympäristökeskukselta lupaa saada poiketa kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1 mom.) Hakija aikoo rakentaa 1-kerroksisen omakotitalon, joka on kerrosalaltaan n.150m 2 sekä autotallin kerrosalaltaan n. 30m 2. Rakentaminen sijoittuu Heini-nimiselle tilalle, jonka rekisterinumero on 18:87. Tila sijaitsee Ristijärven kunnassa Ristijärven kylässä Ristijärvi nimisen vesistön rannalla ns. koiraniemen alueella. Tilan pinta-ala on 7870 m 2 ja muunneltua rantaviivaa tilalla on n. 30 metriä. Tilalle on aiemmin rakennettu kesäkeittiö, sauna, aitta sekä kel la ri. Kesäkeittiö on rakennettu palossa tuhoutuneen lomarakennuksen perustuksille. Vesi- ja jätevesihuollon hoitaa hakija kiinteistökohtaisesti rakennusluvan yhteydessä hyväksytyllä tavalla. Hakijan tilan alueella on voimassa oleva Kirkonkylän yleiskaava, jossa ko. alue on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi. Kuitenkin kaavamääräysten mukaan omakotitalojen rakentaminen määräytyy asemakaavan perusteella Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan vesistöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla 40 metriä. Lisäksi Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaan omakotitalon etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenneosat tulee olla yhden metrin vesirajaa korkeammalla (säännösteltyjen vesistöjen yläraja +1m ja säännöstelemättömien vesien yläraja HW 1/50 +1m) Liite 2 Asema- ja karttapiirustus Naapureitten kuulemisia on 3 kpl. Tilan 18:88 omistaja Reino Juntunen jättänyt huomautuksen tieliittymästä, joka ei ole hänen mielestään turvallinen ja liikennemäärät kasvavat omakotitalon myötä. Poikkeamisluvan hakija sekä 18:88 tilan omistaja Reino Juntunen käyttävät samaa liittymää (Tilan 18:88 kautta rasitetie tilalle 18:87) Valmistellut rakennustarkastaja Harri Helenius ( ) Rakennustarkastajan ehdotus:

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen toteutumiselle ja asutuksen järjestämiselle tai vaikuttavan vähäistä enemmän luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista. Rakennuksen etäisyyksistä rantaviivasta ja muissa määräyksissä tulee noudattaa Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen ohjeita. Rakentamislautakunta päättää puoltaa poikkeamislupahakemusta. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti rakennustarkastajan ehdotuksen. KHALL 86 Liite 1 Asema- ja karttapiirustus Va. kunnanjohtajan edotus: Kunnanhallitus puoltaa poikkeusluvan myöntämistä rakentamislautakunnan esittämillä perusteilla. Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA ESITETTYJEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISAIKATAULU RAKLTK 4 Kunnanrakennusmestari on laatinut vuoden 2009 investointikohteista to teut ta mis ai ka tau lun vuodelle Liite 1 Ristijärven kunnan investointiohjelma 2009 Kunnallistekniikan toteuttamisohjelmaan kuuluvat: - Kemilän asuinalueelle uusi kaivo ja puhdistamo - Iiniemen tiet. tiekunnalle tonttiosuudet - Asemanseudun viemäröinti kevyenliikenteen väylän rakentamisen yhteydessä - Saukkovaaran asemakaava-alueelle paineenkorotusasema ja mahdollisesti kunnalistekniikan laajennus - Putkosjärven asemakaava-alueelle vesijohdon rakentaminen tonttialueelle ja kaivon kunnostus - Kaavateiden päällystäminen asfaltilla, kohdetta ei ole päätetty - Keskustan raitit: liikenneturvallisuus-hankkeeseen liittyvänä ydintaajaman valaistuksen uusiminen - Valtatie 5:n kevyenliikenteen väylä Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen toteuttamisohjelmaan kuuluvat: - Päiväkodin muutostyö, loppuun saattaminen - Entisen päiväkodin kunnostaminen, purku tai myynti - Terveyskeskuksen keittiö, keittiötoimintaan tarvittavien tilojen laajennus (vuokraus Vanhaintukisäätiölle) - Esalan ryhmäkoti, sosiaalitilojen rakentaminen (laajennus) Muu rakentaminen: - Lähiliikuntapaikat, loppuun saattaminen Rahallisesti suurimpina kohteina ovat Putkosjärven asemakaava-alue ( euroa), Asemanseudun viemäröinti ( euroa), Ter veys keskuksen keittiö ( euroa) ja Lähiliikuntapaikat ( euroa). Investoinneista suurin osa ajoittuu touko- syyskuulle Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Tässä yhteydessä kunnanhallitus on päättänyt hallintosäännön määräyksen perusteella, että rakentamislautakunta hyväksyy euroa (alv 0) ylittävät rakentamisen hankinnat. Rajan alittavat hankinnat hyväksyy vastuualueen vetäjä. Hankinnan tulee sisältyä vuoden 2009 talousarvioon ja sen tulee toteutua määrärahan puitteissa. Hankintaa ei saa aiheettomasti pilkkoa osiin kustannusrajan ylittämisen estämiseksi.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Rakentamislautakunta hyväksyy investointiohjelman vuodelle 2009 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL 87 Liite 2 Investointien toteuttamisohjelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakentamislautakunnan esityksen huomioiden sen, että osa kunnallisteknisten invesotintien toteutumisesta on riippuvaisia kaavoituksesta ja tonttimaan kysynnästä. Harri Helenius selosti ohjelmaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. Harri Helenius poistui kokouksesta tämän asian käsittely päätyttyä klo

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus LIIKUNTASETELI TYÖNTEKIJÖILLE KHALL 331 Ristijärven kunnan henkilöstöllä ei ole tällä hetkellä työnantajan järjestämiä pitempiaikaisia henkilökuntaetuja. Johtoryhmässä on keskusteltu liikuntasetelin käyttöönottamisesta, niin että sitä vastaan saa palveluja Monitoimikeskus Virtaalasta. Liikuntaseteli on verovapaa etu tietyin edellytyksin. Työnantajan koko henkilö kunnalle suuntaama virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa etu, kun se on tavanomaista ja kohtuullista. Verovapaan edun on oltava työnantajan järjestämä. Työnantajan kuittia vastaan maksa mat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina ve ro nalaisia. Verovuoden 2004 alusta verovapaaksi on säädetty työn antajan kustantama liikuntaseteli. Työtekijät voivat valita liikunta pai koista minkä tahansa paikan, joka hyväksyy kyseisen setelin maksu välineeksi. Liikuntasetelin/-korin käyttöön liittyvät rajoitukset: - Koko henkilökunnalla on oltava mahdollisuus liikuntasetelin käyttöön. Edellytykseksi riittää se, että kaikki halukkaat saavat edun. Jos työnantajalla on toimipisteitä eri paikkakunnilla, edun järjestämistapa voi olla eri toimipisteissä erilainen, kunhan kaikkien palkansaajien saama etu on kustannuksiltaan sama. - Liikuntaseteli on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön. Jos liikuntaseteliä voivat käyttää esim. perheenjäsenet, niiden arvo on koko määrältään palkkaa. - Liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin. Vaikka liikuntasetelin nimellisarvo olisi suurempi kuin ostetun palvelun arvo, liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin. Tässä suhteessa liikuntasetelin käyttö vastaa lounas setelin käyttöä. Liikuntasetelin rinnalla voitaisiin ajatella kulttuuriseteliä. Kes kus vero lau ta kunta on antanut en nak ko ratkaisun kult tuu risetelin ve ro koh telusta vuosille 2005 ja Ratkaisun mukaan toisin kuin liikuntaseteli, kulttuuriseteli on veronalainen etu. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta työntekijöiden liikuntasetelin. Sopimus setelin käytöstä tehdään Monitoimikeskus Virtaalan kanssa niin, että työntekijät voivat ottaa Virtaalasta joko 40 käyntiin oikeuttavan kausikortin. Virtaala laskee työn tekijöiden käyntiker rat ja las kuttaa pal ve lusta suo raan kuntaa to del listen käyntien mukaan. Kunnanjohtaja muutti ehdotustaan kokouksessa edun osalta seuraavasti:... lii kuntapalveluja 120 euroon saakka vuodessa (vastaa

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ käyn nin kausikorttia), kuitenkin enintään verottajan hyväksymään verottu muuden rajaan saakka.... Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen. KHALL 88 Ristijärven kunnan henkilöstölleen tarjoama 120 euron liikuntaseteli on ollut voimassa vuoden 2006 alusta lukien. Henkilöstön taholta on esitetty setelin arvon tarkistamista, koska mm. palvelujen hinnat ovat nousseet. Vuoden 2009 alusta lukien työnantajan tarjoama tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta on säädetty verovapaaksi eduksi (946/2008). Työantajan järjestämän toiminnan verovapauden edellytyksenä on, että toi min ta on työnantajan jär jestämää, toisin sanoen työnantaja valit see vir kistys- harras tustoi minnan tavan ja ajankohdan. Työnantajan tarjoama omaehtoinen liikunta- kulttuuritoiminta on niin ikään verotonta silloin, kun työnantaja on järjestänyt edun työntekijän käyttöön, toisin sanoen tehnyt sopimuksen palveluntarjoajan kanssa sekä maksa nut edusta aiheutuneet kustannukset tai osan niistä ulkopuoliselle taholle. Etu on tarkoitettu aktiiviliikunnan tukemiseen, ei esim. vauvauintiin tai solariumiin. Myöskään hieronta ei ole aktiiviliikuntaa. Työnantajan kuittia vastaan maksamat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina verona laista tuloa. Virtaalassa liikuntaseteliä on käyttänyt sen voimassa olon aikana keskimäärin 30,6 työntekijää ja näistä noin 17,3 % on käyttänyt edun kokonaan tai lähes kokonaan. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että liikuntasetelin arvo on lukien 160 euroa kalenterivuodessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN KHALL 89 Ristijärven kunta on varannut kuluvan vuoden talousarviossa nettomäärältään euroa nuorten kesätyöllistämiseen. Vuonna 2008 kunta työllisti viisi nuorta kahdeksi viikoksi ja kunnan tuella yrityksiin ja yksityisille työllistyi 16 nuorta. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää määrärahojen puitteissa nuoria kuntaan ja yrityksille samoilla ehdoilla kuin vuonna Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LASUNTO KALEVI HEIKKISEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KHALL 90 Oulun hallinto-oikeus pyytää Ristijärven kunnan lausuntoa Kalevi Heikkisen tekemään valitukseen. Valitus on tehty kunnanvaltuuston päätöksestä, jolla valtuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet valtuuston suhteellisen vaalin vaalilautakuntaan. Valituksessaan Heikkinen vaatii vasemmistolle lautakuntapaikkaa ja perusteluina on esitetty, että vasemmistolle kuuluu ao. paikka. Heikkisen mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja on laiton. Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuus ton päätöksestä tehtyyn valitukseen. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa valituksen johdosta seuraavan lausunnon: Kunnanvaltuusto on yksimielisesti päättänyt kokouksessaan suhteellisen vaalin vaalilautakunnan kokoonpanosta. Vaa li on suo ri tettu valtuuston työjärjestyksen mukaisena. Valtuus ton työ jär jestyk sessä ei ole määrätty siitä, että lautakunnassa pitää olla edustettuna tietyt puolueet. Päätös ei siten ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on muutoinkin lainmukainen, eikä valtuusto ei ole ylit tä nyt pää töstä tehdessään toimivaltaansa. Kunnanhallitus esittää Oulun hallinto-oikeudelle, että se hylkää valituksen aiheettomana. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LUKUVUODEN TUNTIKEHYS KHALL 91 Kunnanhallitus päättää perusopetuksen tuntiresursseista. Tuntiresurssin hyväksymisessä on otettava huomioon valtuuston hyväksymässä talousarviossa annetut taloudelliset resurssit. Vuoden 2009 talousarviossa opetuksen palkkausmäärärahojen määrä on varattu enintään nykyisen tuntimäärän mukaisena. Kunnanhallituksen hyväksymä tuntikehys sisältää opettajien opetustuntimäärän, erityistehtävätunnit ja tukiopetuksen. Opetustunteja lisäävät oppilaan saamasta tuntimäärästä jakotunnit eli esim. yhdysluokka jaetaan jossakin aineessa kahteen opetusryhmään. Alakoulussa jakotunteja esitetään äidinkieleen (1-2 lk), matematiikkaan ja fysiikkaan (5-6 lk) sekä liikuntaan (3-4 lk). Koululta ei ole esitetty tuntikehystä vielä kokonaisuudessaan eli siitä puuttuvat erityistehtävätunnit ja erityisopetus. Oletuksena on, että ne pysyvät enintään kuluvan lukuvuoden tasossa. Suunnitelman mukaan tulevan lukuvuoden alusta aloittaa alakoulussa kolmas yhdysluokka. Rehtorin tuntikehys esitys lähtee kuitenkin siitä, että luokat 3 ja 4 opetettaisiin omina ryhminään, joissa on tämän hetken tiedon mukaan oppilaita 12 ja 8. Oppilasmäärä alenee tähän lukuvuoteen verrattuna kolmella. Rehtorin opetusvelvollisuudesta päätetään erikseen. Liukumavälys on 8-10 h. Ehdotettu tuntikehys ja muutos kuluvaan lukukauteen: 0 -luokka 20 h ei muutosta 1-6 -luokat 113 h luokat 120 h - 2 Valmistelija: rehtori, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus lähettää tuntikehyksen uudelleen valmisteltavaksi ollen lähtökohtana se, että tuntikehys pidetään erityisopetus- ja erityistehtävätunteineen enintään kuluvan lukuvuoden tasossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ JA PERITTÄVISTÄ ASIAKASMAKSUISTA KHALL 92 Kainuun Maakunta -kuntayhtymä pyytää Kainuun kunnilta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Lausunto tuli antaa mennessä, mistä syystä lausunto on laadittu virkamiestyönä ja tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallituksella on halutessaan mahdollisuus muuttaa annetun lausunnon sisältöä. Maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kainuussa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen Kainuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain tai päivähoitolain perusteella. Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa pidempään kuin muut lapset (1- ja 2 -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksun perinnästä, eikä myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoi don välillä ei pystytä järjestämään koululaiskuljetusten yhteydessä, vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjes tävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetus kus tannuksista. Liite 3 Lausunto Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä olevan lausunnon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PALKKAUS JA MUUT VIRKASUHTEEN EHDOT KHALL 93 Kunnanjohtajan virkaan valittu HTM Raija Potila aloittaa viranhoidon Virkavaalin yhteydessä ei ole päätetty kunnanjohtajan palkkauksesta, joten kunnanhallituksen tulee vahvistaa kunnanjohtajan palkkaus. Hakuilmoituksen mukaan hakijat saivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Potila on myös esittänyt, että palkanmaksu alkaisi huhtikuun alusta ja hän saisi maaliskuun työssäoloajan korvauksena palkallista ke sälo maa. Pal ve lus suh teen kes ton pe rus teella lo ma kau den 2009 lomaa ei eh di Risti jär ven kun nan pal ve luk sesta kertyä. Virassa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Ristijärven kunnassa on ollut kunnanjohtajan käytössä Eurocard -luottokortti. Valmistelija: palkka-asiamies Terttu Härkönen, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - Raija Potilan kokonaispalkaksi vahvistetaan /kk, - koeaika on , välisen ajan palkka muutetaan vastaavaan aikaan palkallista vuosilomaa lomakaudella Raija Potilan käyttöön hankitaan Eurocard -luottokortti ja - että hänelle myönnetään lukien Kainuun Osuuspankissa ja Sampo -pankissa olevien kunnan pankkitilien käyttöoikeus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄMINEN KHALL 94 Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisena toimivan viranhaltijan. Kunnanhallituksen edellisen määräyksen ( ) voimas sa olo päät tyy sii hen, kun Raija Potila aloittaa viranhoidon eli Kunnanjohtajan sijaisena toimiva henkilö olisi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista mää rätä tois tai seksi voi massa olevana. Hallintosihteerin viran perustamispäätöksen (val tuusto ) selostustekstin mu kaan hallintosihteeri toimii mm. kun nan joh tajan sijaisena. Hallintosihteeri on hoitanut sijaisuutta (v. 2008) ja toimi nut va. kunnanjohtajana (2009) elokuusta 2008 lähtien. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus (kokouksessa): Kunnanhallitus päättää siirtää sijaisen määräämisen kuu den vii kon pääs tä pidettävään hallituksen kokoukseen. Terttu Härkönen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Tarja Tolonen esitti, että kunnanjohtajan sijainen määrätään tässä ko kouk ses sa. Kaar lo Kur ki nen kannatti. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poik keava kanna tettu ehdotus, puheenjohtaja teki seuraavan äänes tys esityk sen: ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, ää nestä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tarja Tolosen esitystä, äänes tävät "ei". Äänestystapa nimenhuutoäänestys. Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä "ei" -ääntä (Hilkka Heikkinen, Jorma Härkönen, Kaarlo Kurkinen ja Tarja Tolonen) ja kol me "jaa" -ääntä (Unto Hyyryläinen, Marjo Kangasharju, Olavi Oikarinen). Pu heen joh ta ja to te si pää tök sek si tul leen, et tä asian käsitte lyä jatketaan. Tarja Tolonen esitti, että kunnanjohtajan sijaisena toimivaksi henkilök si määrätään Terttu Härkönen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Tarja Tolosen esityksen.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VIRTAALAN LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS KHALL 142 Tavarantarkastaja Veikko Mertanen kävi kunnan pyynnöstä tarkastamassa salin lattian kunnon ja samalla hän arvioi vaurioitumisen ai heuttaneita syitä. Tavarantarkastuskertomuksessa hän toteaa kohdassa 13) Virheen tai vahingon to dennäköinen syy perusteluineen ja sen arvioitu tapahtuma-aika ja -paikka että, "Vauriot olivat niin paikallisia, että todennä köinen syy on alustan epätasaisuus vauriokohdista." Lisäksi Mertanen on todennut, että tarkastushetkellä lattiassa ei ole ollut havaittavissa kuivumisen aiheuttamaa rakoilua kunta on lähettänyt Rakennus Paumer Oy:lle kir jeen ot sikolla "Ris tijärven senioriliikuntatalon liikuntasalin lattian kor jaus vaade" jossa todetaan em. lisäksi mm., että lattian rikkoutumi nen ei myöskään ta varantarkastuskertomuksesta ilmeten johdu vir heellisestä käyttämi sestä tai tms. seikasta. Käsityksemme mukaan vauriot johtuvat vir heellisestä rakentamisesta. Toteamme myös, että Upofloor Oy:n tuoteinformaatiokirjeestä ilmenee ainoastaan se, että rakentamisai kaisena ilmankosteutena tulee olla %. Tavalliselle käytölle ei tilaajalle ole annettu ohjeistusta ilmankosteuden säätelys tä. Rakeunnus-Paumer Oy/Pauli Meriläinen kirjoittaa vastineessaan mm. että, asianajotoimisto Krogerus Oy:n laati man muistion mukaan asennusliikkeen edustaja Reijo Korhonen "ei muis ta onko asennusliike joutunut tasoittamaan lattian". Mutta muis taa minun kanssa useasti puhelimessa käydyissä keskusteluissa to dellisen tilanteen, sen kun hän sai työmaan vastaavalta mestarilta Kyösti Säkkiseltä tilauksen tarkastaa betonialustan suoruuden vaati mustasoon 2m/3mm. Korhonen kertoi tarkastaneensa lattian laserilla ja linjuril la ja joutuneensa vain muutamiin kohtiin laittamaan suo ruuden saa vut tamiseksi lattiatasoitetta. Pauli Meriläinen jatkaa, että kunnanjohtaja Juhani Kaupin mukaan ilman suhteellisen kosteuden tarvitsee olla vain kun parketin asentamisen ajan vain %. Oliko myös tämä tieto kohteen suun nitelijoilla? Onko niin että rakennussuunnittelija Matti Tolonen ei tien nyt voiko halliin jossa on ilmalämmitys ilman kostutuslaitetta (jossa ilman suhteellinen kosteus laskee koko talven ajaksi 10%) tehdä puulattia vielä joustavan rakenteen päällä? Pauli Meriläinen jatkaa, että allekirjoittaneen yritys on urakkakilpailun perusteella tullut mukaan hankkeeseen johon oli jo valittu lattia ja sen toimittaja myös lattian asentajaa myöten. Meiltä ei koko hankkeen aikana kysytty mitään lattian sopivuudesta ko. tilaan tai rakenteista. Ei mistään muustakaan, joten katson että meillä ei on oikeus vaatia korvaus virheen tehneeltä osapuolelta meille aiheutuneista

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kustan nuksista. Kunta kirjeessään Rakennus-Paumer Oy/Pau li Me riläinentoteaa em. lisäksi mm., että "Käsityksemme mu kaan vau riot joh tu vat virheellisestä rakentamisesta. Toteamme myös, että Upofloor Oy:n tuoteinformaatiokirjeestä ilmenee ainoas taan se, että rakennus aikaisen kosteuden tulee olla %. Tavalli selle käytölle ei tilaajal le ole annettu mitään ohjeistusta ilman kos teuden säätelys tä. Lattian rakennusvirheen kor jaaminen on urakoit sijan vastuuseen kuuluva asia. Ristijärven kunta pyytääkin, että ura koitsija korjaa em. lattian omalla kustannuksellan siten, että lattia korjausten jälkeen vastaa tehtyä sopimusta ja on si ten käytettävissä normaaliin liikuntasalikäyt töön. Kunta edellyttääkin, että urakoitsija 2 viikon kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä lukien toimittaa kirjalli sesti korjausehdotuksen sa sekä ehdottaa korjauksen toteuttamisen aikataulusta." Vastauksessaan Rakennus-Paumer Oy/Pauli Me ri läinen kirjoittaa " Niin kuin monessa yhteydessä on todettu syy sa lin lat tian työn epäonnistumiseen suunnittelussa, on valittu väärä ma teri aali ky seessä ole vaan kohteeseen. Kyseisen puulattian takuueh to jen mukaan il man suhteellisen kosteuden pitäisi olla pysyvästi olla %, näin ol len ei lattian valmistajaa saada vastuuseen." Meriläinen jatkaa: "Toivon, että rakennuttaja vihdoinkin yhdessä koh teen suun nit te li joi den (rakenne ja lvi) pohtii tilannetta ja tekevät kor jaus suunni tel man. Rakennus-Paumer Oy on luonnollisesti valmis te ke mään suunnitellun korjauksen rakennuttajan tilauksesta." Käydyissä keskusteluissa on selvinnyt, että rakennuttajan puolelta moniliikuntahalli Virtaalan rakentamishankkeessa mu kana olleet henkilöt eivät ole missään vaiheessa saaneet suullista tai kirjallista informaatiota siitä, että ympärivuotinen ilmankosteus liikuntasalissa tulisi olla %. Asia on käynyt ilmi vasta keskusteluissa, kun liikuntahallin lattian vauriot ilmenivät ensimmäisen kerran. Kunnan tekninen osasto on pyytänyt urakoitsijoilta kustannusarvioita ja tarjouksia periaatteella, että liikuntasalin lattian korjauksessa käytet tävä pin ta ma te ri aali oli si puuta. Liite 11 Ristijärven kunnan ja Rakennus Paumer Oy:n välinen kirjeenvaihto Liite 12 Lattian tuoteinformaatio Erillisliite nro 1: Tavarantarkastuskertomus 5/2007 Valmistelija kunnanjohtaja: puh Kunnanjohtajan ehdotus: Päätösesitys korjauskustannuksineen kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot