RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 83 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 84 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 6 TÄYTÄNTÖÖNPANO 85 VANHOJEN SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA 7 VUODEN 2008 TILEIHIN 86 RIITTA LEINOSEN POIKKEAMISLUPA 8 OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN 87 VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA ESITETTYJEN 10 INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISAIKATAULU 88 LIIKUNTASETELI TYÖNTEKIJÖILLE NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN LASUNTO KALEVI HEIKKISEN KUNNANVALTUUSTON 15 PÄÄTÖKSESTÄ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN 91 LUKUVUODEN TUNTIKEHYS LAUSUNTO KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN 18 AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ JA PERITTÄVISTÄ ASIAKASMAKSUISTA 93 KUNNANJOHTAJAN PALKKAUS JA MUUT 19 VIRKASUHTEEN EHDOT 94 KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄMINEN VIRTAALAN LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS HALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN 26 UPM-KYMMENEN OYJ:N KANSSA KOSKIEN MOOTTORIKELKKAREITTIÄ VÄLILLÄ RISTIJÄRVI - PALJAKKA 98 TERVEYSKESKUKSEN KEITTIÖN SANEERAUS ILMOITUSASIAT 29

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:05 puh.joht. Heikkinen Hilkka 18:30-20:05 jäsen Härkönen Jorma 18:30-20:05 jäsen Hyyryläinen Unto 18:30-20:05 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:05 jäsen Tolonen Tarja 18:30-20:05 jäsen Kurkinen Kaarlo 18:30-20:05 varajäsen POISSA Heikkinen Mauno varapuh.joht. MUU Kurkinen Yrjö 18:41-20:05 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:05 valt I varapj Tähkäpää Liisa 18:30-20:05 kavlt II varapj Härkönen Terttu 18:30-20:05 esittelijä/pöytäkirja npitäjä Helenius Harri 18:30-19:08 asiantuntija :t 81-82, 86, 87, 98 ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä lkm 94 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina Marjo Kangasharju Kaarlo Kurkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Maanantaina klo yhteispalvelupisteessä. Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 5 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 81 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen ja tarkennuksen mu kaan kun nanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo 18:30. Tämän lisäksi pidetään ylimääräisiä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 82 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan vii kon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöy täkir ja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan perjantaina Valittiin Marjo Kangasharju ja Kaarlo Kurkinen. Kunnanhallitus päätti käsitellä asiat esityslistasta poiketen seuraavasti: ensin :t 98, 86 ja 87 sekä sen jälkeen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 83 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Rakennusmestarin päätökset asumisen perusteella maksettavista tieavustuksista. 2) Va. kunnanjohtajan päätös Ristijärven Tiedottaa -lehden val mis tus- ja painotyöstä vuonna ) Va. kunnanjohtajan päätös Vuokrien maksuaikatau lun hyväksyminen. 4) Maataloussihteerin päätös Maaseututoimen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 84 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Lainanottovaltuuden korottaminen 18 Asemakaavan muutos, Kirkkotien alue 19 Kaavoituskatsaus 20 Tilintarkastajan valinta vuosille Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, etteivät valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene val tuus ton toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväksyy niiden täytäntöönpanon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VANHOJEN SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA VUODEN 2008 TILEIHIN KHALL 85 Ristijärven kunnalla on myyntireskontrassa vuokrasaatava vuokralaiselta, joka on kon kurssimenettelyssä todettu varattomaksi ja konkurssi on rauennut. Saamisen määrä on 5 995,42 euroa. Lisäksi kunnalla on As Oy talojen asuinhuoneistojen vuokrasaatavia, jot ka ovat syntyneet ennen vuotta On hyvin todennäköistä, että näitä saatavia ei enää saada perittyä. Yhteismäärältään poistettavaksi esitetyt tässä tarkoitetut asuinhuoneis to jen vuok ra saa ta vat ovat 2007 tilinpäätöstilanteen mukaan 7 430,79. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että reskontrasta poistetaan vuokrasaatava 5 995,42 euroa ja vanhat ennen vuotta 2005 syntyneet As Oy talojen vuokrasaatavat, 7 430,79 tai taseselvityksessä tarkentuvat mää rän. Va. kunnanjohtaja täydensi poistettavien listaa kokouksessa: lisätään lainasaatava ollen perusteena konkurssimenettelyn päättyminen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus RIITTA LEINOSEN POIKKEAMISLUPA OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN RAKLTK 5 Riitta Leinonen hakee Kainuun Ympäristökeskukselta lupaa saada poiketa kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1 mom.) Hakija aikoo rakentaa 1-kerroksisen omakotitalon, joka on kerrosalaltaan n.150m 2 sekä autotallin kerrosalaltaan n. 30m 2. Rakentaminen sijoittuu Heini-nimiselle tilalle, jonka rekisterinumero on 18:87. Tila sijaitsee Ristijärven kunnassa Ristijärven kylässä Ristijärvi nimisen vesistön rannalla ns. koiraniemen alueella. Tilan pinta-ala on 7870 m 2 ja muunneltua rantaviivaa tilalla on n. 30 metriä. Tilalle on aiemmin rakennettu kesäkeittiö, sauna, aitta sekä kel la ri. Kesäkeittiö on rakennettu palossa tuhoutuneen lomarakennuksen perustuksille. Vesi- ja jätevesihuollon hoitaa hakija kiinteistökohtaisesti rakennusluvan yhteydessä hyväksytyllä tavalla. Hakijan tilan alueella on voimassa oleva Kirkonkylän yleiskaava, jossa ko. alue on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi. Kuitenkin kaavamääräysten mukaan omakotitalojen rakentaminen määräytyy asemakaavan perusteella Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan vesistöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla 40 metriä. Lisäksi Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaan omakotitalon etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenneosat tulee olla yhden metrin vesirajaa korkeammalla (säännösteltyjen vesistöjen yläraja +1m ja säännöstelemättömien vesien yläraja HW 1/50 +1m) Liite 2 Asema- ja karttapiirustus Naapureitten kuulemisia on 3 kpl. Tilan 18:88 omistaja Reino Juntunen jättänyt huomautuksen tieliittymästä, joka ei ole hänen mielestään turvallinen ja liikennemäärät kasvavat omakotitalon myötä. Poikkeamisluvan hakija sekä 18:88 tilan omistaja Reino Juntunen käyttävät samaa liittymää (Tilan 18:88 kautta rasitetie tilalle 18:87) Valmistellut rakennustarkastaja Harri Helenius ( ) Rakennustarkastajan ehdotus:

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen toteutumiselle ja asutuksen järjestämiselle tai vaikuttavan vähäistä enemmän luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista. Rakennuksen etäisyyksistä rantaviivasta ja muissa määräyksissä tulee noudattaa Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen ohjeita. Rakentamislautakunta päättää puoltaa poikkeamislupahakemusta. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti rakennustarkastajan ehdotuksen. KHALL 86 Liite 1 Asema- ja karttapiirustus Va. kunnanjohtajan edotus: Kunnanhallitus puoltaa poikkeusluvan myöntämistä rakentamislautakunnan esittämillä perusteilla. Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA ESITETTYJEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISAIKATAULU RAKLTK 4 Kunnanrakennusmestari on laatinut vuoden 2009 investointikohteista to teut ta mis ai ka tau lun vuodelle Liite 1 Ristijärven kunnan investointiohjelma 2009 Kunnallistekniikan toteuttamisohjelmaan kuuluvat: - Kemilän asuinalueelle uusi kaivo ja puhdistamo - Iiniemen tiet. tiekunnalle tonttiosuudet - Asemanseudun viemäröinti kevyenliikenteen väylän rakentamisen yhteydessä - Saukkovaaran asemakaava-alueelle paineenkorotusasema ja mahdollisesti kunnalistekniikan laajennus - Putkosjärven asemakaava-alueelle vesijohdon rakentaminen tonttialueelle ja kaivon kunnostus - Kaavateiden päällystäminen asfaltilla, kohdetta ei ole päätetty - Keskustan raitit: liikenneturvallisuus-hankkeeseen liittyvänä ydintaajaman valaistuksen uusiminen - Valtatie 5:n kevyenliikenteen väylä Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen toteuttamisohjelmaan kuuluvat: - Päiväkodin muutostyö, loppuun saattaminen - Entisen päiväkodin kunnostaminen, purku tai myynti - Terveyskeskuksen keittiö, keittiötoimintaan tarvittavien tilojen laajennus (vuokraus Vanhaintukisäätiölle) - Esalan ryhmäkoti, sosiaalitilojen rakentaminen (laajennus) Muu rakentaminen: - Lähiliikuntapaikat, loppuun saattaminen Rahallisesti suurimpina kohteina ovat Putkosjärven asemakaava-alue ( euroa), Asemanseudun viemäröinti ( euroa), Ter veys keskuksen keittiö ( euroa) ja Lähiliikuntapaikat ( euroa). Investoinneista suurin osa ajoittuu touko- syyskuulle Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Tässä yhteydessä kunnanhallitus on päättänyt hallintosäännön määräyksen perusteella, että rakentamislautakunta hyväksyy euroa (alv 0) ylittävät rakentamisen hankinnat. Rajan alittavat hankinnat hyväksyy vastuualueen vetäjä. Hankinnan tulee sisältyä vuoden 2009 talousarvioon ja sen tulee toteutua määrärahan puitteissa. Hankintaa ei saa aiheettomasti pilkkoa osiin kustannusrajan ylittämisen estämiseksi.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Rakentamislautakunta hyväksyy investointiohjelman vuodelle 2009 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL 87 Liite 2 Investointien toteuttamisohjelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakentamislautakunnan esityksen huomioiden sen, että osa kunnallisteknisten invesotintien toteutumisesta on riippuvaisia kaavoituksesta ja tonttimaan kysynnästä. Harri Helenius selosti ohjelmaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. Harri Helenius poistui kokouksesta tämän asian käsittely päätyttyä klo

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus LIIKUNTASETELI TYÖNTEKIJÖILLE KHALL 331 Ristijärven kunnan henkilöstöllä ei ole tällä hetkellä työnantajan järjestämiä pitempiaikaisia henkilökuntaetuja. Johtoryhmässä on keskusteltu liikuntasetelin käyttöönottamisesta, niin että sitä vastaan saa palveluja Monitoimikeskus Virtaalasta. Liikuntaseteli on verovapaa etu tietyin edellytyksin. Työnantajan koko henkilö kunnalle suuntaama virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa etu, kun se on tavanomaista ja kohtuullista. Verovapaan edun on oltava työnantajan järjestämä. Työnantajan kuittia vastaan maksa mat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina ve ro nalaisia. Verovuoden 2004 alusta verovapaaksi on säädetty työn antajan kustantama liikuntaseteli. Työtekijät voivat valita liikunta pai koista minkä tahansa paikan, joka hyväksyy kyseisen setelin maksu välineeksi. Liikuntasetelin/-korin käyttöön liittyvät rajoitukset: - Koko henkilökunnalla on oltava mahdollisuus liikuntasetelin käyttöön. Edellytykseksi riittää se, että kaikki halukkaat saavat edun. Jos työnantajalla on toimipisteitä eri paikkakunnilla, edun järjestämistapa voi olla eri toimipisteissä erilainen, kunhan kaikkien palkansaajien saama etu on kustannuksiltaan sama. - Liikuntaseteli on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön. Jos liikuntaseteliä voivat käyttää esim. perheenjäsenet, niiden arvo on koko määrältään palkkaa. - Liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin. Vaikka liikuntasetelin nimellisarvo olisi suurempi kuin ostetun palvelun arvo, liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin. Tässä suhteessa liikuntasetelin käyttö vastaa lounas setelin käyttöä. Liikuntasetelin rinnalla voitaisiin ajatella kulttuuriseteliä. Kes kus vero lau ta kunta on antanut en nak ko ratkaisun kult tuu risetelin ve ro koh telusta vuosille 2005 ja Ratkaisun mukaan toisin kuin liikuntaseteli, kulttuuriseteli on veronalainen etu. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta työntekijöiden liikuntasetelin. Sopimus setelin käytöstä tehdään Monitoimikeskus Virtaalan kanssa niin, että työntekijät voivat ottaa Virtaalasta joko 40 käyntiin oikeuttavan kausikortin. Virtaala laskee työn tekijöiden käyntiker rat ja las kuttaa pal ve lusta suo raan kuntaa to del listen käyntien mukaan. Kunnanjohtaja muutti ehdotustaan kokouksessa edun osalta seuraavasti:... lii kuntapalveluja 120 euroon saakka vuodessa (vastaa

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ käyn nin kausikorttia), kuitenkin enintään verottajan hyväksymään verottu muuden rajaan saakka.... Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen. KHALL 88 Ristijärven kunnan henkilöstölleen tarjoama 120 euron liikuntaseteli on ollut voimassa vuoden 2006 alusta lukien. Henkilöstön taholta on esitetty setelin arvon tarkistamista, koska mm. palvelujen hinnat ovat nousseet. Vuoden 2009 alusta lukien työnantajan tarjoama tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta on säädetty verovapaaksi eduksi (946/2008). Työantajan järjestämän toiminnan verovapauden edellytyksenä on, että toi min ta on työnantajan jär jestämää, toisin sanoen työnantaja valit see vir kistys- harras tustoi minnan tavan ja ajankohdan. Työnantajan tarjoama omaehtoinen liikunta- kulttuuritoiminta on niin ikään verotonta silloin, kun työnantaja on järjestänyt edun työntekijän käyttöön, toisin sanoen tehnyt sopimuksen palveluntarjoajan kanssa sekä maksa nut edusta aiheutuneet kustannukset tai osan niistä ulkopuoliselle taholle. Etu on tarkoitettu aktiiviliikunnan tukemiseen, ei esim. vauvauintiin tai solariumiin. Myöskään hieronta ei ole aktiiviliikuntaa. Työnantajan kuittia vastaan maksamat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina verona laista tuloa. Virtaalassa liikuntaseteliä on käyttänyt sen voimassa olon aikana keskimäärin 30,6 työntekijää ja näistä noin 17,3 % on käyttänyt edun kokonaan tai lähes kokonaan. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että liikuntasetelin arvo on lukien 160 euroa kalenterivuodessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN KHALL 89 Ristijärven kunta on varannut kuluvan vuoden talousarviossa nettomäärältään euroa nuorten kesätyöllistämiseen. Vuonna 2008 kunta työllisti viisi nuorta kahdeksi viikoksi ja kunnan tuella yrityksiin ja yksityisille työllistyi 16 nuorta. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää määrärahojen puitteissa nuoria kuntaan ja yrityksille samoilla ehdoilla kuin vuonna Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LASUNTO KALEVI HEIKKISEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KHALL 90 Oulun hallinto-oikeus pyytää Ristijärven kunnan lausuntoa Kalevi Heikkisen tekemään valitukseen. Valitus on tehty kunnanvaltuuston päätöksestä, jolla valtuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet valtuuston suhteellisen vaalin vaalilautakuntaan. Valituksessaan Heikkinen vaatii vasemmistolle lautakuntapaikkaa ja perusteluina on esitetty, että vasemmistolle kuuluu ao. paikka. Heikkisen mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja on laiton. Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuus ton päätöksestä tehtyyn valitukseen. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa valituksen johdosta seuraavan lausunnon: Kunnanvaltuusto on yksimielisesti päättänyt kokouksessaan suhteellisen vaalin vaalilautakunnan kokoonpanosta. Vaa li on suo ri tettu valtuuston työjärjestyksen mukaisena. Valtuus ton työ jär jestyk sessä ei ole määrätty siitä, että lautakunnassa pitää olla edustettuna tietyt puolueet. Päätös ei siten ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on muutoinkin lainmukainen, eikä valtuusto ei ole ylit tä nyt pää töstä tehdessään toimivaltaansa. Kunnanhallitus esittää Oulun hallinto-oikeudelle, että se hylkää valituksen aiheettomana. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LUKUVUODEN TUNTIKEHYS KHALL 91 Kunnanhallitus päättää perusopetuksen tuntiresursseista. Tuntiresurssin hyväksymisessä on otettava huomioon valtuuston hyväksymässä talousarviossa annetut taloudelliset resurssit. Vuoden 2009 talousarviossa opetuksen palkkausmäärärahojen määrä on varattu enintään nykyisen tuntimäärän mukaisena. Kunnanhallituksen hyväksymä tuntikehys sisältää opettajien opetustuntimäärän, erityistehtävätunnit ja tukiopetuksen. Opetustunteja lisäävät oppilaan saamasta tuntimäärästä jakotunnit eli esim. yhdysluokka jaetaan jossakin aineessa kahteen opetusryhmään. Alakoulussa jakotunteja esitetään äidinkieleen (1-2 lk), matematiikkaan ja fysiikkaan (5-6 lk) sekä liikuntaan (3-4 lk). Koululta ei ole esitetty tuntikehystä vielä kokonaisuudessaan eli siitä puuttuvat erityistehtävätunnit ja erityisopetus. Oletuksena on, että ne pysyvät enintään kuluvan lukuvuoden tasossa. Suunnitelman mukaan tulevan lukuvuoden alusta aloittaa alakoulussa kolmas yhdysluokka. Rehtorin tuntikehys esitys lähtee kuitenkin siitä, että luokat 3 ja 4 opetettaisiin omina ryhminään, joissa on tämän hetken tiedon mukaan oppilaita 12 ja 8. Oppilasmäärä alenee tähän lukuvuoteen verrattuna kolmella. Rehtorin opetusvelvollisuudesta päätetään erikseen. Liukumavälys on 8-10 h. Ehdotettu tuntikehys ja muutos kuluvaan lukukauteen: 0 -luokka 20 h ei muutosta 1-6 -luokat 113 h luokat 120 h - 2 Valmistelija: rehtori, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus lähettää tuntikehyksen uudelleen valmisteltavaksi ollen lähtökohtana se, että tuntikehys pidetään erityisopetus- ja erityistehtävätunteineen enintään kuluvan lukuvuoden tasossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ JA PERITTÄVISTÄ ASIAKASMAKSUISTA KHALL 92 Kainuun Maakunta -kuntayhtymä pyytää Kainuun kunnilta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Lausunto tuli antaa mennessä, mistä syystä lausunto on laadittu virkamiestyönä ja tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallituksella on halutessaan mahdollisuus muuttaa annetun lausunnon sisältöä. Maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kainuussa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen Kainuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain tai päivähoitolain perusteella. Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa pidempään kuin muut lapset (1- ja 2 -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksun perinnästä, eikä myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoi don välillä ei pystytä järjestämään koululaiskuljetusten yhteydessä, vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjes tävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetus kus tannuksista. Liite 3 Lausunto Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä olevan lausunnon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PALKKAUS JA MUUT VIRKASUHTEEN EHDOT KHALL 93 Kunnanjohtajan virkaan valittu HTM Raija Potila aloittaa viranhoidon Virkavaalin yhteydessä ei ole päätetty kunnanjohtajan palkkauksesta, joten kunnanhallituksen tulee vahvistaa kunnanjohtajan palkkaus. Hakuilmoituksen mukaan hakijat saivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Potila on myös esittänyt, että palkanmaksu alkaisi huhtikuun alusta ja hän saisi maaliskuun työssäoloajan korvauksena palkallista ke sälo maa. Pal ve lus suh teen kes ton pe rus teella lo ma kau den 2009 lomaa ei eh di Risti jär ven kun nan pal ve luk sesta kertyä. Virassa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Ristijärven kunnassa on ollut kunnanjohtajan käytössä Eurocard -luottokortti. Valmistelija: palkka-asiamies Terttu Härkönen, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - Raija Potilan kokonaispalkaksi vahvistetaan /kk, - koeaika on , välisen ajan palkka muutetaan vastaavaan aikaan palkallista vuosilomaa lomakaudella Raija Potilan käyttöön hankitaan Eurocard -luottokortti ja - että hänelle myönnetään lukien Kainuun Osuuspankissa ja Sampo -pankissa olevien kunnan pankkitilien käyttöoikeus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄMINEN KHALL 94 Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisena toimivan viranhaltijan. Kunnanhallituksen edellisen määräyksen ( ) voimas sa olo päät tyy sii hen, kun Raija Potila aloittaa viranhoidon eli Kunnanjohtajan sijaisena toimiva henkilö olisi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista mää rätä tois tai seksi voi massa olevana. Hallintosihteerin viran perustamispäätöksen (val tuusto ) selostustekstin mu kaan hallintosihteeri toimii mm. kun nan joh tajan sijaisena. Hallintosihteeri on hoitanut sijaisuutta (v. 2008) ja toimi nut va. kunnanjohtajana (2009) elokuusta 2008 lähtien. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus (kokouksessa): Kunnanhallitus päättää siirtää sijaisen määräämisen kuu den vii kon pääs tä pidettävään hallituksen kokoukseen. Terttu Härkönen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Tarja Tolonen esitti, että kunnanjohtajan sijainen määrätään tässä ko kouk ses sa. Kaar lo Kur ki nen kannatti. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poik keava kanna tettu ehdotus, puheenjohtaja teki seuraavan äänes tys esityk sen: ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, ää nestä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tarja Tolosen esitystä, äänes tävät "ei". Äänestystapa nimenhuutoäänestys. Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä "ei" -ääntä (Hilkka Heikkinen, Jorma Härkönen, Kaarlo Kurkinen ja Tarja Tolonen) ja kol me "jaa" -ääntä (Unto Hyyryläinen, Marjo Kangasharju, Olavi Oikarinen). Pu heen joh ta ja to te si pää tök sek si tul leen, et tä asian käsitte lyä jatketaan. Tarja Tolonen esitti, että kunnanjohtajan sijaisena toimivaksi henkilök si määrätään Terttu Härkönen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Tarja Tolosen esityksen.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VIRTAALAN LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS KHALL 142 Tavarantarkastaja Veikko Mertanen kävi kunnan pyynnöstä tarkastamassa salin lattian kunnon ja samalla hän arvioi vaurioitumisen ai heuttaneita syitä. Tavarantarkastuskertomuksessa hän toteaa kohdassa 13) Virheen tai vahingon to dennäköinen syy perusteluineen ja sen arvioitu tapahtuma-aika ja -paikka että, "Vauriot olivat niin paikallisia, että todennä köinen syy on alustan epätasaisuus vauriokohdista." Lisäksi Mertanen on todennut, että tarkastushetkellä lattiassa ei ole ollut havaittavissa kuivumisen aiheuttamaa rakoilua kunta on lähettänyt Rakennus Paumer Oy:lle kir jeen ot sikolla "Ris tijärven senioriliikuntatalon liikuntasalin lattian kor jaus vaade" jossa todetaan em. lisäksi mm., että lattian rikkoutumi nen ei myöskään ta varantarkastuskertomuksesta ilmeten johdu vir heellisestä käyttämi sestä tai tms. seikasta. Käsityksemme mukaan vauriot johtuvat vir heellisestä rakentamisesta. Toteamme myös, että Upofloor Oy:n tuoteinformaatiokirjeestä ilmenee ainoastaan se, että rakentamisai kaisena ilmankosteutena tulee olla %. Tavalliselle käytölle ei tilaajalle ole annettu ohjeistusta ilmankosteuden säätelys tä. Rakeunnus-Paumer Oy/Pauli Meriläinen kirjoittaa vastineessaan mm. että, asianajotoimisto Krogerus Oy:n laati man muistion mukaan asennusliikkeen edustaja Reijo Korhonen "ei muis ta onko asennusliike joutunut tasoittamaan lattian". Mutta muis taa minun kanssa useasti puhelimessa käydyissä keskusteluissa to dellisen tilanteen, sen kun hän sai työmaan vastaavalta mestarilta Kyösti Säkkiseltä tilauksen tarkastaa betonialustan suoruuden vaati mustasoon 2m/3mm. Korhonen kertoi tarkastaneensa lattian laserilla ja linjuril la ja joutuneensa vain muutamiin kohtiin laittamaan suo ruuden saa vut tamiseksi lattiatasoitetta. Pauli Meriläinen jatkaa, että kunnanjohtaja Juhani Kaupin mukaan ilman suhteellisen kosteuden tarvitsee olla vain kun parketin asentamisen ajan vain %. Oliko myös tämä tieto kohteen suun nitelijoilla? Onko niin että rakennussuunnittelija Matti Tolonen ei tien nyt voiko halliin jossa on ilmalämmitys ilman kostutuslaitetta (jossa ilman suhteellinen kosteus laskee koko talven ajaksi 10%) tehdä puulattia vielä joustavan rakenteen päällä? Pauli Meriläinen jatkaa, että allekirjoittaneen yritys on urakkakilpailun perusteella tullut mukaan hankkeeseen johon oli jo valittu lattia ja sen toimittaja myös lattian asentajaa myöten. Meiltä ei koko hankkeen aikana kysytty mitään lattian sopivuudesta ko. tilaan tai rakenteista. Ei mistään muustakaan, joten katson että meillä ei on oikeus vaatia korvaus virheen tehneeltä osapuolelta meille aiheutuneista

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kustan nuksista. Kunta kirjeessään Rakennus-Paumer Oy/Pau li Me riläinentoteaa em. lisäksi mm., että "Käsityksemme mu kaan vau riot joh tu vat virheellisestä rakentamisesta. Toteamme myös, että Upofloor Oy:n tuoteinformaatiokirjeestä ilmenee ainoas taan se, että rakennus aikaisen kosteuden tulee olla %. Tavalli selle käytölle ei tilaajal le ole annettu mitään ohjeistusta ilman kos teuden säätelys tä. Lattian rakennusvirheen kor jaaminen on urakoit sijan vastuuseen kuuluva asia. Ristijärven kunta pyytääkin, että ura koitsija korjaa em. lattian omalla kustannuksellan siten, että lattia korjausten jälkeen vastaa tehtyä sopimusta ja on si ten käytettävissä normaaliin liikuntasalikäyt töön. Kunta edellyttääkin, että urakoitsija 2 viikon kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä lukien toimittaa kirjalli sesti korjausehdotuksen sa sekä ehdottaa korjauksen toteuttamisen aikataulusta." Vastauksessaan Rakennus-Paumer Oy/Pauli Me ri läinen kirjoittaa " Niin kuin monessa yhteydessä on todettu syy sa lin lat tian työn epäonnistumiseen suunnittelussa, on valittu väärä ma teri aali ky seessä ole vaan kohteeseen. Kyseisen puulattian takuueh to jen mukaan il man suhteellisen kosteuden pitäisi olla pysyvästi olla %, näin ol len ei lattian valmistajaa saada vastuuseen." Meriläinen jatkaa: "Toivon, että rakennuttaja vihdoinkin yhdessä koh teen suun nit te li joi den (rakenne ja lvi) pohtii tilannetta ja tekevät kor jaus suunni tel man. Rakennus-Paumer Oy on luonnollisesti valmis te ke mään suunnitellun korjauksen rakennuttajan tilauksesta." Käydyissä keskusteluissa on selvinnyt, että rakennuttajan puolelta moniliikuntahalli Virtaalan rakentamishankkeessa mu kana olleet henkilöt eivät ole missään vaiheessa saaneet suullista tai kirjallista informaatiota siitä, että ympärivuotinen ilmankosteus liikuntasalissa tulisi olla %. Asia on käynyt ilmi vasta keskusteluissa, kun liikuntahallin lattian vauriot ilmenivät ensimmäisen kerran. Kunnan tekninen osasto on pyytänyt urakoitsijoilta kustannusarvioita ja tarjouksia periaatteella, että liikuntasalin lattian korjauksessa käytet tävä pin ta ma te ri aali oli si puuta. Liite 11 Ristijärven kunnan ja Rakennus Paumer Oy:n välinen kirjeenvaihto Liite 12 Lattian tuoteinformaatio Erillisliite nro 1: Tavarantarkastuskertomus 5/2007 Valmistelija kunnanjohtaja: puh Kunnanjohtajan ehdotus: Päätösesitys korjauskustannuksineen kokouksessa.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 71

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 71 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 71 Kunnanhallitus 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 08:04-09:04 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 Kunnanhallitus 20.10.2014 Aika 20.10.2014 klo 15:00-18:28 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 281 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot