RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 83 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 84 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 6 TÄYTÄNTÖÖNPANO 85 VANHOJEN SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA 7 VUODEN 2008 TILEIHIN 86 RIITTA LEINOSEN POIKKEAMISLUPA 8 OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN 87 VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA ESITETTYJEN 10 INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISAIKATAULU 88 LIIKUNTASETELI TYÖNTEKIJÖILLE NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN LASUNTO KALEVI HEIKKISEN KUNNANVALTUUSTON 15 PÄÄTÖKSESTÄ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN 91 LUKUVUODEN TUNTIKEHYS LAUSUNTO KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN 18 AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ JA PERITTÄVISTÄ ASIAKASMAKSUISTA 93 KUNNANJOHTAJAN PALKKAUS JA MUUT 19 VIRKASUHTEEN EHDOT 94 KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄMINEN VIRTAALAN LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS HALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN 26 UPM-KYMMENEN OYJ:N KANSSA KOSKIEN MOOTTORIKELKKAREITTIÄ VÄLILLÄ RISTIJÄRVI - PALJAKKA 98 TERVEYSKESKUKSEN KEITTIÖN SANEERAUS ILMOITUSASIAT 29

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:05 puh.joht. Heikkinen Hilkka 18:30-20:05 jäsen Härkönen Jorma 18:30-20:05 jäsen Hyyryläinen Unto 18:30-20:05 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:05 jäsen Tolonen Tarja 18:30-20:05 jäsen Kurkinen Kaarlo 18:30-20:05 varajäsen POISSA Heikkinen Mauno varapuh.joht. MUU Kurkinen Yrjö 18:41-20:05 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:05 valt I varapj Tähkäpää Liisa 18:30-20:05 kavlt II varapj Härkönen Terttu 18:30-20:05 esittelijä/pöytäkirja npitäjä Helenius Harri 18:30-19:08 asiantuntija :t 81-82, 86, 87, 98 ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä lkm 94 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina Marjo Kangasharju Kaarlo Kurkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Maanantaina klo yhteispalvelupisteessä. Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 5 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 81 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen ja tarkennuksen mu kaan kun nanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo 18:30. Tämän lisäksi pidetään ylimääräisiä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 82 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan vii kon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöy täkir ja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan perjantaina Valittiin Marjo Kangasharju ja Kaarlo Kurkinen. Kunnanhallitus päätti käsitellä asiat esityslistasta poiketen seuraavasti: ensin :t 98, 86 ja 87 sekä sen jälkeen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 83 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Rakennusmestarin päätökset asumisen perusteella maksettavista tieavustuksista. 2) Va. kunnanjohtajan päätös Ristijärven Tiedottaa -lehden val mis tus- ja painotyöstä vuonna ) Va. kunnanjohtajan päätös Vuokrien maksuaikatau lun hyväksyminen. 4) Maataloussihteerin päätös Maaseututoimen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 84 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Päätökset Lainanottovaltuuden korottaminen 18 Asemakaavan muutos, Kirkkotien alue 19 Kaavoituskatsaus 20 Tilintarkastajan valinta vuosille Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, etteivät valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, mene val tuus ton toimivallan yli tai muutenkaan ole lainvastaisia ja hyväksyy niiden täytäntöönpanon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VANHOJEN SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA VUODEN 2008 TILEIHIN KHALL 85 Ristijärven kunnalla on myyntireskontrassa vuokrasaatava vuokralaiselta, joka on kon kurssimenettelyssä todettu varattomaksi ja konkurssi on rauennut. Saamisen määrä on 5 995,42 euroa. Lisäksi kunnalla on As Oy talojen asuinhuoneistojen vuokrasaatavia, jot ka ovat syntyneet ennen vuotta On hyvin todennäköistä, että näitä saatavia ei enää saada perittyä. Yhteismäärältään poistettavaksi esitetyt tässä tarkoitetut asuinhuoneis to jen vuok ra saa ta vat ovat 2007 tilinpäätöstilanteen mukaan 7 430,79. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että reskontrasta poistetaan vuokrasaatava 5 995,42 euroa ja vanhat ennen vuotta 2005 syntyneet As Oy talojen vuokrasaatavat, 7 430,79 tai taseselvityksessä tarkentuvat mää rän. Va. kunnanjohtaja täydensi poistettavien listaa kokouksessa: lisätään lainasaatava ollen perusteena konkurssimenettelyn päättyminen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus RIITTA LEINOSEN POIKKEAMISLUPA OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN RAKLTK 5 Riitta Leinonen hakee Kainuun Ympäristökeskukselta lupaa saada poiketa kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1 mom.) Hakija aikoo rakentaa 1-kerroksisen omakotitalon, joka on kerrosalaltaan n.150m 2 sekä autotallin kerrosalaltaan n. 30m 2. Rakentaminen sijoittuu Heini-nimiselle tilalle, jonka rekisterinumero on 18:87. Tila sijaitsee Ristijärven kunnassa Ristijärven kylässä Ristijärvi nimisen vesistön rannalla ns. koiraniemen alueella. Tilan pinta-ala on 7870 m 2 ja muunneltua rantaviivaa tilalla on n. 30 metriä. Tilalle on aiemmin rakennettu kesäkeittiö, sauna, aitta sekä kel la ri. Kesäkeittiö on rakennettu palossa tuhoutuneen lomarakennuksen perustuksille. Vesi- ja jätevesihuollon hoitaa hakija kiinteistökohtaisesti rakennusluvan yhteydessä hyväksytyllä tavalla. Hakijan tilan alueella on voimassa oleva Kirkonkylän yleiskaava, jossa ko. alue on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi. Kuitenkin kaavamääräysten mukaan omakotitalojen rakentaminen määräytyy asemakaavan perusteella Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan vesistöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla 40 metriä. Lisäksi Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaan omakotitalon etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenneosat tulee olla yhden metrin vesirajaa korkeammalla (säännösteltyjen vesistöjen yläraja +1m ja säännöstelemättömien vesien yläraja HW 1/50 +1m) Liite 2 Asema- ja karttapiirustus Naapureitten kuulemisia on 3 kpl. Tilan 18:88 omistaja Reino Juntunen jättänyt huomautuksen tieliittymästä, joka ei ole hänen mielestään turvallinen ja liikennemäärät kasvavat omakotitalon myötä. Poikkeamisluvan hakija sekä 18:88 tilan omistaja Reino Juntunen käyttävät samaa liittymää (Tilan 18:88 kautta rasitetie tilalle 18:87) Valmistellut rakennustarkastaja Harri Helenius ( ) Rakennustarkastajan ehdotus:

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen toteutumiselle ja asutuksen järjestämiselle tai vaikuttavan vähäistä enemmän luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista. Rakennuksen etäisyyksistä rantaviivasta ja muissa määräyksissä tulee noudattaa Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen ohjeita. Rakentamislautakunta päättää puoltaa poikkeamislupahakemusta. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti rakennustarkastajan ehdotuksen. KHALL 86 Liite 1 Asema- ja karttapiirustus Va. kunnanjohtajan edotus: Kunnanhallitus puoltaa poikkeusluvan myöntämistä rakentamislautakunnan esittämillä perusteilla. Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA ESITETTYJEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISAIKATAULU RAKLTK 4 Kunnanrakennusmestari on laatinut vuoden 2009 investointikohteista to teut ta mis ai ka tau lun vuodelle Liite 1 Ristijärven kunnan investointiohjelma 2009 Kunnallistekniikan toteuttamisohjelmaan kuuluvat: - Kemilän asuinalueelle uusi kaivo ja puhdistamo - Iiniemen tiet. tiekunnalle tonttiosuudet - Asemanseudun viemäröinti kevyenliikenteen väylän rakentamisen yhteydessä - Saukkovaaran asemakaava-alueelle paineenkorotusasema ja mahdollisesti kunnalistekniikan laajennus - Putkosjärven asemakaava-alueelle vesijohdon rakentaminen tonttialueelle ja kaivon kunnostus - Kaavateiden päällystäminen asfaltilla, kohdetta ei ole päätetty - Keskustan raitit: liikenneturvallisuus-hankkeeseen liittyvänä ydintaajaman valaistuksen uusiminen - Valtatie 5:n kevyenliikenteen väylä Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen toteuttamisohjelmaan kuuluvat: - Päiväkodin muutostyö, loppuun saattaminen - Entisen päiväkodin kunnostaminen, purku tai myynti - Terveyskeskuksen keittiö, keittiötoimintaan tarvittavien tilojen laajennus (vuokraus Vanhaintukisäätiölle) - Esalan ryhmäkoti, sosiaalitilojen rakentaminen (laajennus) Muu rakentaminen: - Lähiliikuntapaikat, loppuun saattaminen Rahallisesti suurimpina kohteina ovat Putkosjärven asemakaava-alue ( euroa), Asemanseudun viemäröinti ( euroa), Ter veys keskuksen keittiö ( euroa) ja Lähiliikuntapaikat ( euroa). Investoinneista suurin osa ajoittuu touko- syyskuulle Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Tässä yhteydessä kunnanhallitus on päättänyt hallintosäännön määräyksen perusteella, että rakentamislautakunta hyväksyy euroa (alv 0) ylittävät rakentamisen hankinnat. Rajan alittavat hankinnat hyväksyy vastuualueen vetäjä. Hankinnan tulee sisältyä vuoden 2009 talousarvioon ja sen tulee toteutua määrärahan puitteissa. Hankintaa ei saa aiheettomasti pilkkoa osiin kustannusrajan ylittämisen estämiseksi.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Rakentamislautakunta hyväksyy investointiohjelman vuodelle 2009 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL 87 Liite 2 Investointien toteuttamisohjelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakentamislautakunnan esityksen huomioiden sen, että osa kunnallisteknisten invesotintien toteutumisesta on riippuvaisia kaavoituksesta ja tonttimaan kysynnästä. Harri Helenius selosti ohjelmaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. Harri Helenius poistui kokouksesta tämän asian käsittely päätyttyä klo

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus LIIKUNTASETELI TYÖNTEKIJÖILLE KHALL 331 Ristijärven kunnan henkilöstöllä ei ole tällä hetkellä työnantajan järjestämiä pitempiaikaisia henkilökuntaetuja. Johtoryhmässä on keskusteltu liikuntasetelin käyttöönottamisesta, niin että sitä vastaan saa palveluja Monitoimikeskus Virtaalasta. Liikuntaseteli on verovapaa etu tietyin edellytyksin. Työnantajan koko henkilö kunnalle suuntaama virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa etu, kun se on tavanomaista ja kohtuullista. Verovapaan edun on oltava työnantajan järjestämä. Työnantajan kuittia vastaan maksa mat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina ve ro nalaisia. Verovuoden 2004 alusta verovapaaksi on säädetty työn antajan kustantama liikuntaseteli. Työtekijät voivat valita liikunta pai koista minkä tahansa paikan, joka hyväksyy kyseisen setelin maksu välineeksi. Liikuntasetelin/-korin käyttöön liittyvät rajoitukset: - Koko henkilökunnalla on oltava mahdollisuus liikuntasetelin käyttöön. Edellytykseksi riittää se, että kaikki halukkaat saavat edun. Jos työnantajalla on toimipisteitä eri paikkakunnilla, edun järjestämistapa voi olla eri toimipisteissä erilainen, kunhan kaikkien palkansaajien saama etu on kustannuksiltaan sama. - Liikuntaseteli on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön. Jos liikuntaseteliä voivat käyttää esim. perheenjäsenet, niiden arvo on koko määrältään palkkaa. - Liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin. Vaikka liikuntasetelin nimellisarvo olisi suurempi kuin ostetun palvelun arvo, liikuntasetelistä ei saa antaa rahaa takaisin. Tässä suhteessa liikuntasetelin käyttö vastaa lounas setelin käyttöä. Liikuntasetelin rinnalla voitaisiin ajatella kulttuuriseteliä. Kes kus vero lau ta kunta on antanut en nak ko ratkaisun kult tuu risetelin ve ro koh telusta vuosille 2005 ja Ratkaisun mukaan toisin kuin liikuntaseteli, kulttuuriseteli on veronalainen etu. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta työntekijöiden liikuntasetelin. Sopimus setelin käytöstä tehdään Monitoimikeskus Virtaalan kanssa niin, että työntekijät voivat ottaa Virtaalasta joko 40 käyntiin oikeuttavan kausikortin. Virtaala laskee työn tekijöiden käyntiker rat ja las kuttaa pal ve lusta suo raan kuntaa to del listen käyntien mukaan. Kunnanjohtaja muutti ehdotustaan kokouksessa edun osalta seuraavasti:... lii kuntapalveluja 120 euroon saakka vuodessa (vastaa

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ käyn nin kausikorttia), kuitenkin enintään verottajan hyväksymään verottu muuden rajaan saakka.... Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen. KHALL 88 Ristijärven kunnan henkilöstölleen tarjoama 120 euron liikuntaseteli on ollut voimassa vuoden 2006 alusta lukien. Henkilöstön taholta on esitetty setelin arvon tarkistamista, koska mm. palvelujen hinnat ovat nousseet. Vuoden 2009 alusta lukien työnantajan tarjoama tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta on säädetty verovapaaksi eduksi (946/2008). Työantajan järjestämän toiminnan verovapauden edellytyksenä on, että toi min ta on työnantajan jär jestämää, toisin sanoen työnantaja valit see vir kistys- harras tustoi minnan tavan ja ajankohdan. Työnantajan tarjoama omaehtoinen liikunta- kulttuuritoiminta on niin ikään verotonta silloin, kun työnantaja on järjestänyt edun työntekijän käyttöön, toisin sanoen tehnyt sopimuksen palveluntarjoajan kanssa sekä maksa nut edusta aiheutuneet kustannukset tai osan niistä ulkopuoliselle taholle. Etu on tarkoitettu aktiiviliikunnan tukemiseen, ei esim. vauvauintiin tai solariumiin. Myöskään hieronta ei ole aktiiviliikuntaa. Työnantajan kuittia vastaan maksamat palkansaajan itse valitseman harrastuksen maksut ovat aina verona laista tuloa. Virtaalassa liikuntaseteliä on käyttänyt sen voimassa olon aikana keskimäärin 30,6 työntekijää ja näistä noin 17,3 % on käyttänyt edun kokonaan tai lähes kokonaan. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että liikuntasetelin arvo on lukien 160 euroa kalenterivuodessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN KHALL 89 Ristijärven kunta on varannut kuluvan vuoden talousarviossa nettomäärältään euroa nuorten kesätyöllistämiseen. Vuonna 2008 kunta työllisti viisi nuorta kahdeksi viikoksi ja kunnan tuella yrityksiin ja yksityisille työllistyi 16 nuorta. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää määrärahojen puitteissa nuoria kuntaan ja yrityksille samoilla ehdoilla kuin vuonna Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LASUNTO KALEVI HEIKKISEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KHALL 90 Oulun hallinto-oikeus pyytää Ristijärven kunnan lausuntoa Kalevi Heikkisen tekemään valitukseen. Valitus on tehty kunnanvaltuuston päätöksestä, jolla valtuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet valtuuston suhteellisen vaalin vaalilautakuntaan. Valituksessaan Heikkinen vaatii vasemmistolle lautakuntapaikkaa ja perusteluina on esitetty, että vasemmistolle kuuluu ao. paikka. Heikkisen mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja on laiton. Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuus ton päätöksestä tehtyyn valitukseen. Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa valituksen johdosta seuraavan lausunnon: Kunnanvaltuusto on yksimielisesti päättänyt kokouksessaan suhteellisen vaalin vaalilautakunnan kokoonpanosta. Vaa li on suo ri tettu valtuuston työjärjestyksen mukaisena. Valtuus ton työ jär jestyk sessä ei ole määrätty siitä, että lautakunnassa pitää olla edustettuna tietyt puolueet. Päätös ei siten ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on muutoinkin lainmukainen, eikä valtuusto ei ole ylit tä nyt pää töstä tehdessään toimivaltaansa. Kunnanhallitus esittää Oulun hallinto-oikeudelle, että se hylkää valituksen aiheettomana. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LUKUVUODEN TUNTIKEHYS KHALL 91 Kunnanhallitus päättää perusopetuksen tuntiresursseista. Tuntiresurssin hyväksymisessä on otettava huomioon valtuuston hyväksymässä talousarviossa annetut taloudelliset resurssit. Vuoden 2009 talousarviossa opetuksen palkkausmäärärahojen määrä on varattu enintään nykyisen tuntimäärän mukaisena. Kunnanhallituksen hyväksymä tuntikehys sisältää opettajien opetustuntimäärän, erityistehtävätunnit ja tukiopetuksen. Opetustunteja lisäävät oppilaan saamasta tuntimäärästä jakotunnit eli esim. yhdysluokka jaetaan jossakin aineessa kahteen opetusryhmään. Alakoulussa jakotunteja esitetään äidinkieleen (1-2 lk), matematiikkaan ja fysiikkaan (5-6 lk) sekä liikuntaan (3-4 lk). Koululta ei ole esitetty tuntikehystä vielä kokonaisuudessaan eli siitä puuttuvat erityistehtävätunnit ja erityisopetus. Oletuksena on, että ne pysyvät enintään kuluvan lukuvuoden tasossa. Suunnitelman mukaan tulevan lukuvuoden alusta aloittaa alakoulussa kolmas yhdysluokka. Rehtorin tuntikehys esitys lähtee kuitenkin siitä, että luokat 3 ja 4 opetettaisiin omina ryhminään, joissa on tämän hetken tiedon mukaan oppilaita 12 ja 8. Oppilasmäärä alenee tähän lukuvuoteen verrattuna kolmella. Rehtorin opetusvelvollisuudesta päätetään erikseen. Liukumavälys on 8-10 h. Ehdotettu tuntikehys ja muutos kuluvaan lukukauteen: 0 -luokka 20 h ei muutosta 1-6 -luokat 113 h luokat 120 h - 2 Valmistelija: rehtori, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus lähettää tuntikehyksen uudelleen valmisteltavaksi ollen lähtökohtana se, että tuntikehys pidetään erityisopetus- ja erityistehtävätunteineen enintään kuluvan lukuvuoden tasossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KEHITYSVAMMAISTEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ JA PERITTÄVISTÄ ASIAKASMAKSUISTA KHALL 92 Kainuun Maakunta -kuntayhtymä pyytää Kainuun kunnilta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Lausunto tuli antaa mennessä, mistä syystä lausunto on laadittu virkamiestyönä ja tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallituksella on halutessaan mahdollisuus muuttaa annetun lausunnon sisältöä. Maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään maakuntahallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kainuussa kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu edelleen Kainuun maakunnan peruskuntien tehtäviin samoin kuin muidenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuslain tai päivähoitolain perusteella. Mikäli kehitysvammainen lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa pidempään kuin muut lapset (1- ja 2 -luokkalaiset), perheelle toiminta on maksutonta, jolloin kunta luopuu maksun perinnästä, eikä myöskään peri ko. asiakasmaksua Kainuun maakunta -kuntayhtymältä. Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa itse iltapäivähoidosta kotiin. Mikäli kehitysvammaisen lapsen kuljetuksia kodin ja aamu- ja iltapäivähoi don välillä ei pystytä järjestämään koululaiskuljetusten yhteydessä, vaan ne joudutaan järjestämään erilliskuljetuksina, kunnat järjes tävät kuljetukset ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa kuljetus kus tannuksista. Liite 3 Lausunto Valmistelija: va. kunnanjohtaja, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä olevan lausunnon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PALKKAUS JA MUUT VIRKASUHTEEN EHDOT KHALL 93 Kunnanjohtajan virkaan valittu HTM Raija Potila aloittaa viranhoidon Virkavaalin yhteydessä ei ole päätetty kunnanjohtajan palkkauksesta, joten kunnanhallituksen tulee vahvistaa kunnanjohtajan palkkaus. Hakuilmoituksen mukaan hakijat saivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Potila on myös esittänyt, että palkanmaksu alkaisi huhtikuun alusta ja hän saisi maaliskuun työssäoloajan korvauksena palkallista ke sälo maa. Pal ve lus suh teen kes ton pe rus teella lo ma kau den 2009 lomaa ei eh di Risti jär ven kun nan pal ve luk sesta kertyä. Virassa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Ristijärven kunnassa on ollut kunnanjohtajan käytössä Eurocard -luottokortti. Valmistelija: palkka-asiamies Terttu Härkönen, puh Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - Raija Potilan kokonaispalkaksi vahvistetaan /kk, - koeaika on , välisen ajan palkka muutetaan vastaavaan aikaan palkallista vuosilomaa lomakaudella Raija Potilan käyttöön hankitaan Eurocard -luottokortti ja - että hänelle myönnetään lukien Kainuun Osuuspankissa ja Sampo -pankissa olevien kunnan pankkitilien käyttöoikeus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄMINEN KHALL 94 Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisena toimivan viranhaltijan. Kunnanhallituksen edellisen määräyksen ( ) voimas sa olo päät tyy sii hen, kun Raija Potila aloittaa viranhoidon eli Kunnanjohtajan sijaisena toimiva henkilö olisi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista mää rätä tois tai seksi voi massa olevana. Hallintosihteerin viran perustamispäätöksen (val tuusto ) selostustekstin mu kaan hallintosihteeri toimii mm. kun nan joh tajan sijaisena. Hallintosihteeri on hoitanut sijaisuutta (v. 2008) ja toimi nut va. kunnanjohtajana (2009) elokuusta 2008 lähtien. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus (kokouksessa): Kunnanhallitus päättää siirtää sijaisen määräämisen kuu den vii kon pääs tä pidettävään hallituksen kokoukseen. Terttu Härkönen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Tarja Tolonen esitti, että kunnanjohtajan sijainen määrätään tässä ko kouk ses sa. Kaar lo Kur ki nen kannatti. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poik keava kanna tettu ehdotus, puheenjohtaja teki seuraavan äänes tys esityk sen: ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, ää nestä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Tarja Tolosen esitystä, äänes tävät "ei". Äänestystapa nimenhuutoäänestys. Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä "ei" -ääntä (Hilkka Heikkinen, Jorma Härkönen, Kaarlo Kurkinen ja Tarja Tolonen) ja kol me "jaa" -ääntä (Unto Hyyryläinen, Marjo Kangasharju, Olavi Oikarinen). Pu heen joh ta ja to te si pää tök sek si tul leen, et tä asian käsitte lyä jatketaan. Tarja Tolonen esitti, että kunnanjohtajan sijaisena toimivaksi henkilök si määrätään Terttu Härkönen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Tarja Tolosen esityksen.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VIRTAALAN LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS KHALL 142 Tavarantarkastaja Veikko Mertanen kävi kunnan pyynnöstä tarkastamassa salin lattian kunnon ja samalla hän arvioi vaurioitumisen ai heuttaneita syitä. Tavarantarkastuskertomuksessa hän toteaa kohdassa 13) Virheen tai vahingon to dennäköinen syy perusteluineen ja sen arvioitu tapahtuma-aika ja -paikka että, "Vauriot olivat niin paikallisia, että todennä köinen syy on alustan epätasaisuus vauriokohdista." Lisäksi Mertanen on todennut, että tarkastushetkellä lattiassa ei ole ollut havaittavissa kuivumisen aiheuttamaa rakoilua kunta on lähettänyt Rakennus Paumer Oy:lle kir jeen ot sikolla "Ris tijärven senioriliikuntatalon liikuntasalin lattian kor jaus vaade" jossa todetaan em. lisäksi mm., että lattian rikkoutumi nen ei myöskään ta varantarkastuskertomuksesta ilmeten johdu vir heellisestä käyttämi sestä tai tms. seikasta. Käsityksemme mukaan vauriot johtuvat vir heellisestä rakentamisesta. Toteamme myös, että Upofloor Oy:n tuoteinformaatiokirjeestä ilmenee ainoastaan se, että rakentamisai kaisena ilmankosteutena tulee olla %. Tavalliselle käytölle ei tilaajalle ole annettu ohjeistusta ilmankosteuden säätelys tä. Rakeunnus-Paumer Oy/Pauli Meriläinen kirjoittaa vastineessaan mm. että, asianajotoimisto Krogerus Oy:n laati man muistion mukaan asennusliikkeen edustaja Reijo Korhonen "ei muis ta onko asennusliike joutunut tasoittamaan lattian". Mutta muis taa minun kanssa useasti puhelimessa käydyissä keskusteluissa to dellisen tilanteen, sen kun hän sai työmaan vastaavalta mestarilta Kyösti Säkkiseltä tilauksen tarkastaa betonialustan suoruuden vaati mustasoon 2m/3mm. Korhonen kertoi tarkastaneensa lattian laserilla ja linjuril la ja joutuneensa vain muutamiin kohtiin laittamaan suo ruuden saa vut tamiseksi lattiatasoitetta. Pauli Meriläinen jatkaa, että kunnanjohtaja Juhani Kaupin mukaan ilman suhteellisen kosteuden tarvitsee olla vain kun parketin asentamisen ajan vain %. Oliko myös tämä tieto kohteen suun nitelijoilla? Onko niin että rakennussuunnittelija Matti Tolonen ei tien nyt voiko halliin jossa on ilmalämmitys ilman kostutuslaitetta (jossa ilman suhteellinen kosteus laskee koko talven ajaksi 10%) tehdä puulattia vielä joustavan rakenteen päällä? Pauli Meriläinen jatkaa, että allekirjoittaneen yritys on urakkakilpailun perusteella tullut mukaan hankkeeseen johon oli jo valittu lattia ja sen toimittaja myös lattian asentajaa myöten. Meiltä ei koko hankkeen aikana kysytty mitään lattian sopivuudesta ko. tilaan tai rakenteista. Ei mistään muustakaan, joten katson että meillä ei on oikeus vaatia korvaus virheen tehneeltä osapuolelta meille aiheutuneista

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kustan nuksista. Kunta kirjeessään Rakennus-Paumer Oy/Pau li Me riläinentoteaa em. lisäksi mm., että "Käsityksemme mu kaan vau riot joh tu vat virheellisestä rakentamisesta. Toteamme myös, että Upofloor Oy:n tuoteinformaatiokirjeestä ilmenee ainoas taan se, että rakennus aikaisen kosteuden tulee olla %. Tavalli selle käytölle ei tilaajal le ole annettu mitään ohjeistusta ilman kos teuden säätelys tä. Lattian rakennusvirheen kor jaaminen on urakoit sijan vastuuseen kuuluva asia. Ristijärven kunta pyytääkin, että ura koitsija korjaa em. lattian omalla kustannuksellan siten, että lattia korjausten jälkeen vastaa tehtyä sopimusta ja on si ten käytettävissä normaaliin liikuntasalikäyt töön. Kunta edellyttääkin, että urakoitsija 2 viikon kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä lukien toimittaa kirjalli sesti korjausehdotuksen sa sekä ehdottaa korjauksen toteuttamisen aikataulusta." Vastauksessaan Rakennus-Paumer Oy/Pauli Me ri läinen kirjoittaa " Niin kuin monessa yhteydessä on todettu syy sa lin lat tian työn epäonnistumiseen suunnittelussa, on valittu väärä ma teri aali ky seessä ole vaan kohteeseen. Kyseisen puulattian takuueh to jen mukaan il man suhteellisen kosteuden pitäisi olla pysyvästi olla %, näin ol len ei lattian valmistajaa saada vastuuseen." Meriläinen jatkaa: "Toivon, että rakennuttaja vihdoinkin yhdessä koh teen suun nit te li joi den (rakenne ja lvi) pohtii tilannetta ja tekevät kor jaus suunni tel man. Rakennus-Paumer Oy on luonnollisesti valmis te ke mään suunnitellun korjauksen rakennuttajan tilauksesta." Käydyissä keskusteluissa on selvinnyt, että rakennuttajan puolelta moniliikuntahalli Virtaalan rakentamishankkeessa mu kana olleet henkilöt eivät ole missään vaiheessa saaneet suullista tai kirjallista informaatiota siitä, että ympärivuotinen ilmankosteus liikuntasalissa tulisi olla %. Asia on käynyt ilmi vasta keskusteluissa, kun liikuntahallin lattian vauriot ilmenivät ensimmäisen kerran. Kunnan tekninen osasto on pyytänyt urakoitsijoilta kustannusarvioita ja tarjouksia periaatteella, että liikuntasalin lattian korjauksessa käytet tävä pin ta ma te ri aali oli si puuta. Liite 11 Ristijärven kunnan ja Rakennus Paumer Oy:n välinen kirjeenvaihto Liite 12 Lattian tuoteinformaatio Erillisliite nro 1: Tavarantarkastuskertomus 5/2007 Valmistelija kunnanjohtaja: puh Kunnanjohtajan ehdotus: Päätösesitys korjauskustannuksineen kokouksessa.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot