RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SITOUTUMINEN 6 LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJATYÖN JATKAMISEEN 270 RISTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN 8 TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN 271 KUNNAN KONSERNIOHJAUS TYTÄRYHTIÖILLE JA 9 OSA-OMISTEISILLE YHTIÖILLE OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ 272 ESR -RAHOITTEISEN KASVUA KAINUUSEEN - 10 JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN -HANKEEN KUNTARAHA 273 RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN HALLITUKSEN 12 JÄSENTEN VALINTA VV KOTIOHOIDONTUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 13 TAMMI-HELMIKUSSA LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KÄYTETTÄVÄKSI 14 KOULUN ERASMUS -HANKKESSA 276 ASIOINTILIIKENTEEN LASKUTUS VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN 17 ÄÄNESTYSPAIKAT 278 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN 19 ULKOMAINONTA 279 KIINTEISTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN TARJOUS ESITYS KANSAINVÄLISEN HANKKEEN HAKEMISEEN ILMOITUSASIAT KTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN JA KUNNAN 24 VÄLISEN LAINA KORKO 283 SUOMEN MAALLIKKOTUOMARIT RY:N 25 AVUSTUSHAKEMUS 284 KORPIKANSA SEIKKAILEE - TESTIKIERTUE JA KAINUUN URHEILUGAALA, KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN 26

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:30-19:18 puheenjohtaja Granholm Tapani 17:30-19:18 jäsen Kemppainen Anu 17:30-19:18 jäsen Klemetti Arto 17:30-19:18 jäsen Laakso Minna-Liisa 17:30-19:18 varapj Pikkarainen Tapio 17:30-19:18 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-19:18 jäsen POISSA Tolonen Arto kvalt II varapj MUU Oikarinen Olavi 17:30-19:18 kvalt pj Tolonen Helka 17:30-19:18 kvalt I vpj Potila Raija 17:30-19:18 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-19:18 sihteeri Helenius Harri 17:33-18:00 tekn.päällikkö Jansson Oiva 17:33-18:00 kehitt.päällikkö ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Minna-Liisa Laakso Tapio Pikkarainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari palvelusihteeri Liite 1 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 266 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 267 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä kunnantalolla klo Kunnanhalltius valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valittiin Tapio Pikkarainen ja Minna-Liisa Laakso. Tämän jälkeen kuultiin asiantuntijoina tekninen päällikkö Harri Heleniusta ja kehittämispäällikkö Oiva Janssonia pykälien 270, 271, 279 ja 282 osalta. Molemmat paikalla kokouksessa klo

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 268 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtaja - päätös Määräaikainen vuokrasopimus Koulu Rno 58:5 -tilasta. - päätös Siivoojan työsuhteen vakinaistaminen. - päätös Palkaton työloma. 2) Hallintopäällikkö - päätös Työkokemuslisä Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan saattaa ne tiedoksi.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus SITOUTUMINEN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJATYÖN JATKAMISEEN 227/10/2014 KHALL 269 Kainuun maakunnan kunnissa on vuodesta 2004 lähtien tehty lii kenne tur val li suus työ tä It-toimijan tuella. Nykyinen sopimus on ne li vuo tinen ja päättyy Kainuun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä on It-toimijatyön jat ka mi ses ta keskusteltu syksyn 2014 aikana. Käydyissä kes kus teluis sa kunnat ovat ilmoittaneet halunsa toimijatyön jatkamiseen ja han kin nan kilpailuttamiseen. Kainuun It-toimijatyön vuosibudjetti on euroa. Päättyvän sopimuskauden aikana Kainuun maa kunta hal lin to ko kei lu mahdollisti Ely:lle normaalia suuremman kus tannus osuu den (Ely euroa ja kunnat euroa). Uudessa so pi muk ses sa kustannusosuudet esitetään jaettavaksi 50/50 pe riaat teel la kuten muillakin Pohjois-Pohjanmaan seudullisen lii ken netur val li suus työn toimija-alueilla. Kainuun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin entistä oikeudenmukaisemmasta kus tannus jaos ta uudelle sopimuskaudelle. Kustannusjaoksi päätettiin esittää mallia, jossa kullakin kunnalla on euron perusmaksu ja kun ta osuu den loppu ( euroa) jaetaan asukasluvun mukaan. Pe rus mak sul la voidaan hoitaa muun muassa kuntakokoukset ja koh tuul lis taa suurempien kuntien osuuksia, jolloin ne eivät joudu mak sa maan muiden kuntien perustyötä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Kainuun kunnilta si tou tumis ta toimijatyön jatkamiseen ja työstä aiheutuviin kustannuksiin. Esi tyk se nä on neljän vuoden sopimus + yhden vuoden optio. Kustan nuk set ovat euroa vuodessa ja jakautuvat 50/50 kuntien ja ELY-keskuksen kesken. Kuntien osuudet määräytyvät perusmaksun ja asukasluvun pe rusteel la seuraavasti: Hyrynsalmi /v, Kajaani /v, Kuhmo /v, Paltamo /v, Puolanka /v, Ristijärvi /v, Sotkamo /v, Suomussalmi /v ja Vaala /v. Ely:n osuus on /v. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoutuu kilpailuttamaan hankkeen hankintalain mukaisesti kuntien kanssa yhteistyössä. Sitoumus tulisi antaa joulukuun 2014 loppuun mennessä. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta on mukana hank keessa enintään esitetyllä euron vuosimaksulla.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN KHALL 270 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta vastaa kirkonkylän alueen vesi- ja jä te ver kos ta. Ristijärven kunta on rakentanut kunnallistekniikkaa sekä Ase man seu dul le, että Saukkovaaralle ja hallinnoi niitä omana toime naan. Käytännön toiminnan kannalta olisi järkevää saada aseman seu dun ja Saukkovaaran alueille rakennetut ve si- ja vie mä ri verkos tot sopimuksella vesiosuuskunnan hal lin taan. Käytännössä hallin nan siirtämiseksi tulisi aloittaa sopimusneuvottelut Ristijärven ve sihuol to-osuus kun nan kanssa. Lisätietoja: tekninen päällikkö Harri Helenius, Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut Ristijärven Ve siosuus kun nan kanssa toiminta-alueen laajennuksesta.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KUNNAN KONSERNIOHJAUS TYTÄRYHTIÖILLE JA OSA-OMISTEISILLE YHTIÖILLE OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ KHALL 271 Ristijärven kunnan toimintastrategian ja valtuuston hyväk sy män tasapainottamissuunnitelman mukaista on, että kunta myy omaisuuttaan, mm. kiinteistöjä. Yksi osa tätä myyn ti suun ni telmaa on kunnan 100 %:sti omistamien kannattavien asun to-osa ke yhtiöi den fuusioiminen Ki Oy Ristijärven Sydämeen tulevan vuoden aika na. Tässä yhteydessä osa osakkeista olisi järkevintä yrittää myydä ennen fuu sion toteuttamista. Sen lisäksi kunta on osa ke omis ta jana 36,4 %:n osuudella mukana muun muassa As Oy Aholanrivissä (5 asuntoa). Kunnan omistamissa kiinteistöissä on huomattava korjausvelka, jota on hoidettava suunnitelmallisesti, jos taloja aiotaan pitää asut ta vassa kunnossa tulevina vuosina. Kunnan omille asunnoille ja As Osake yh tiö ta loil le on tehty vuosina kiinteistöjen kun to kartoi tus sekä an net tu kustannusarvio 1-10 vuoden kiinteistöjen korjaus kus tan nuk sis ta. Niiden lisäksi kustannuksiin on lisättävä asun tojen sisäpuolisten töi den muut kor jauk set (kylpyhuoneet, keittiöt ja lat tia ma te ri aa lit). Tä tä taustaa vasten kun nan on kannattavampaa luo pua joistakin koh teis ta, kuin lähteä it se fuusioidussa yhtiössä remon toi maan ja kun nos ta ma na kohdetta. Kos ka kiinteistöjen ra hoitus vas ti ket ta on kir jat tu 2011 asun to-osa ke yh tiöi den osakkeiden tase-ar voi hin huo mat ta via määriä, myyn ti ti lan tees sa niiden arvoa joudu taan ar vioi maan realistisesti oikean myyn ti hin nan löytämiseksi. Osa osakkeelle li sä tys tä arvosta on kirjattava alas myyntitilanteessa. Kuultavana tekninen päällikkö Harri Helenius ja kehittämispäällikkö Oi va Jansson. Kunnanhallitus antaa suullisen konserniohjauksen myyn ti toi men piteis tä. Varsinaiset myynnit toteutetaan vuoden 2015 aikana ja os totar jouk set tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi. As Oy Aho lanri vin osakkeita tarjotaan ensisijaisesti nyt niissä vuokralaisina asu ville.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ESR -RAHOITTEISEN KASVUA KAINUUSEEN - JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN -HANKEEN KUNTARAHA KHALL 260 Hankekokonaisuus keskittyy kainuulaisten yritysten kasvun ja ke hitty mi sen tukemiseen. Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkees ta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen (ESR) ja Kasvua Kainuuseen -Kasvu, kansainvälistyminen ja omista jan vaih dos (EAKR). Hankekokonaisuus liittyy Yritys-Suomi Kainuu -toi min nan edelleen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena parannetaan yrityksien ja or gani saa tioi den tuottavuutta, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta sa man aikai ses ti työelämän laadun kehittämisen kanssa. Hankkeen ta voit teena on tukea kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdoksen toi min to ja yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen kehittämisen ja kou lut ta mi sen kautta. Hankkeen toteutusaika on , kustannusarvio on euroa ja ra hoi tus suun ni telma ESR euroa (80 %) ja kuntaraha euroa (20 %). Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut -projektin oh jaus ryh mä kokouk ses sa on sovittu Yritys-Suomi Kainuun toimintamallin edelleen ke hit tä mi ses tä Kainuun Etu Oy:n hallinnoimassa Kasvu Kainuuseen - johdon ja henkilöstön kehittäminen -hankkeessa. Kuntarahaosuudet on laskettu samalla %-osuudella kuin Kainuun alu een seudulliset yrityspalvelut -projektissa. Ristijärven kunnan maksuosuus on euroa / 768 vuodessa. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Ristijärven kunta osallistuu hankkeeseen esiteyllä euron kunta ra ha osuu del la. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu raavaan kokoukseen. KHALL 272 Kainuun Etu on pyytänyt kuntien kuntarahaosuuden Johdon ja henki lös tön kehittämishankkeelle vuosille Tavoitteena on tar jo ta yrityksille räätälöityjä täsmäkoulutuksia. Yrityksen toimintaa ana ly soi daan mm. LTS-analyysien avulla, jonka jälkeen selvitetään kou lu tus tar peet. Kunnan kehittämispäällikkö ja Seniorpolis Oy voivat olla mukana paikkakunnan yritysten yhdyshenkilönä Brokker

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ver kos ton kautta. Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta osallistuu Kainuun Edun hallinnoimaan hankekokonaisuuteen hankkeeseen yhteensä euron kuntarahaosuudella.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VV /10/2014 KHALL 273 Säätiön sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa seitsen jä se ni nen hallitus, johon Ristijärven kunnanvaltuusto valitsee kak si jäsentä, Ristijärven seurakunnan kirkkovaltuusto, So tain va lidien Veljesliiton Kainuu piiri ry, Eläkeliiton Kainuun piiri ry, Ris ti järven Sotaveteraanit ry ja Ristijärven Vanhaintukisäätiön vuokratalojen asu kas ko kous yhden jäsenen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi päättyy Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi jäsen tä Ristijärven vanhaintukisäätiön hallitukseen toimikaudelle

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KOTIOHOIDONTUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN TAMMI-HELMIKUSSA 2015 KHALL 274 Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen ko ti hoi don tuen kun ta li sän maksamisen jatkamisesta lukien. Kunnalla on Ke lan kanssa sopimus määräaikaisen kuntalisän maksamisesta. Kun ta li sän maksamisen jatkaminen Kelan hoitamana edellyttää uuden sopimuksen tekemistä. Kelan edellyttää kahden kuukauden val mis te lu ai kaa, mikä tarkoittaa sitä, että Kelan kautta kuntalisää ei ole mahdollista saada lukien, vaan todennäköisesti vasta lukien. Jos kunta haluaa, että kuntalisän maksaminen jatkuu kat kea mat toma na siihen oikeutetuille ja sitä hakeville perheille, pitää viiveajan mak sa tus hoitaa kun nan toimesta. Kummassakin tapauksessa tällä het kel lä kuntalisää saaville perheille tulee tiedottaa asiasta. Kuntalisä maksetaan palkoista, koska se on saajalle veronalaista tuloa. Vastuuhenkilönä maksatuksen oikeellisuuden varmistamisessa on var hais kas va tus vas taa va Kerttu Härkönen. Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Kerttu Härkönen, puh Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää maksaa kotihoidontuen kuntalisän omana työnä siihen saak ka, kun sopimus kuntalisän maksamisesta Kelan kanssa on voi mas sa ja käytössä. Kunnanhallitus määrää vastuulliseksi viranhaltijaksi hoitamaan maksa tuk sen oikeellisuuden valvonnan varhaiskasvatusvastaava Kerttu Härkösen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KÄYTETTÄVÄKSI KOULUN ERASMUS -HANKKESSA KHALL 275 Ristijärven kunnan peruskoulu on mukana Erasmus+ - kump panuus hank kees sa. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CI MO) on myöntänyt hankkeelle euron hanketuen.tell me whe re you live I ll tell you what you eat hankkeeseen osallistuu Suo men lisäksi Englanti, Espanja, Islanti, Puola, Ranska ja Saksa. Hank kees sa keskitytään niihin maantieteellisiin ja ilmastollisiin te kijöi hin, jotka vaikuttavat kohdemaissa ruuantuotantoon. Samalla tutus tu taan kohdemaiden ruokaperinteeseen ja kulttuuriin laa jemmal ti kin. Teemme ruuantuotannosta mm. pieniä filmejä. Lopullinen tuki määräytyy loppuraportin tarkistuksen perusteella. Hanke sisältää muun muassa useita oppilaiden ja opettajien liik kuvuuk sia kump pa nuus mais sa ja vastaavasti Ristijärvelle tulee vie rai lijoi ta. Hanke kestää kaksi vuotta. Liikkuvuuksien taloudellisen puolen toteuttamisen kannalta olisi tarkoi tuk sen mu kais ta hankkia hankkeen kestoajalle luottokortti, jolloin mu ka na ei tarvitsisi kuljettaa suuri summia käteistä rahaa. Luottokortin luottoraja pitää olla riittävä, jotta esim. matkat pystytään mak sa maan netin kautta tilattaessa. Luottokortteja hankittaisiin kaksi; rehtori Tiinaliisa Portanolle ja luokanopettajan Juha Salolle. Lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven koulun kahdelle henkilölle Eras mus+ -hankkeen käyttöön, hankitaan luottokortit ja niiden luotto ra jak si päätetään euroa/kortti. Luottokortit tulevat rehtori Tiinaliisa Portanon ja luokanopettaja Juha Sa lon käyttöön. Luottokorttien saajat sitoutuvat noudattamaan säi lytys tä ja käyttöä koskevia ohjeita. Kortit on palautettava heti hankkeen päätyttyä. Kunnanhalltius hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus ASIOINTILIIKENTEEN LASKUTUS 233/10/2014 KHALL 276 Ristijärven kunta on kokouksessaan hy väk sy nyt koulu kul je tus ten ja asiointiliikenteen tarjoukset. Kunnanhallituksen kokouksessa puolestaan on hyväk syt ty asiointiliikenteen aikatauluja ja asiakashinnoittelu sekä koulukuljetuksiin yhdistäminen. Esko Heikkinen ja Urho Mäkäräinen (Henkilöliikenne Urho Mä kä räinen) ovat jättäneet kunnanhallitukselle allekirjoitetun lausun to- ja päätöspyynnön Hiisijärvi - Pyhäntä - Kirkonkylä - Pyhäntä - Hii si jär vi -asiointiliikenteen laskutuksesta. Hankina-asiakirjojen ja päätösten perusteella, laskutusperiaate on sa ma kaikilla reiteillä siltä osin, kun niitä ei yh dis te tä kou lu kul je tuksiin. Koulukuljetuksiin yhdistetyt reitit ajetaan omi na ajoinaan kou lujen loma-aikoina. Asiointiliikenteen tarjoukset on pyydetty päi vä hinta na ja tar jous lo mak keel le on voinut lisäksi eritellä päivähinnan kyytei hin 1 ja 2. Taksi Esko Heikkinen ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ovat an taneet tarjouksen niin, että päivähinta on annettu, mutta sitä ei ole eritel ty kyytiin 1 ja 2. Tilaaja on tarjouksia käsitellessään voinut lähteä vain siitä olet ta muk ses ta, että tarjoaja on antanut päivän hinnan (tulo- ja paluu aje taan samana päivänä). Sillä, miten tarjoukset on aikaisemmin pyydetty ei ole merkitystä, kos ka nyt tarjouspyyntölomakkeet oli uudistettu ja niissä ni menomaan pyydettiin asiointiliikenteen päivän hintaa, ei yh den suun tais ta hin taa. Tarjoajan olisi tullut eri tel lä tarjouksessaan hinta kyytiin 1 ja 2, ja ilmoittaa päivän hin nan kohdalla edellä mainittujen yhteishinta. Kun näin ei ollut teh ty, ei voi muuta olettaa, kuin että tarjottu hinta tar koit taa koko asioin ti lii ken ne päi vän ajoa ao. reitillä. Mahdollinen tulkintamuutos aiheuttaa muutoksen kilpailutuksen ratkai suun (laskelma oheismateriaalissa). Oheismateriaalina lausunto- ja päätöspyyntö sekä jä te tyt tarjoukset. Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus toteaa, että tarjouskilpailu on ratkaistu tar jous pyynnön ja annettujen tarjousten mukaisesti ja asiointiliikenteen han kinta pe rus tee na on ollut halvin hin ta. Hankintapäätös on tehty hal vimman päivähinnan jättäneen yrityksen kanssa.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Jos Taksi Esko Heikkinen ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen eivät tyy dy edellä todettuun ratkaisuun, hankintapäätös tältä osin on avat ta va ja asia on uudelleen päätettävä reittikohtaisesti par haimman päiväkohtaisen hinnan jättäneen yrityksen kanssa.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT KHALL 277 Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä en nak ko ää nes tyspai kois ta ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että pai kat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään mennessä. Vaalilain 9 :n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huo lehdit ta va siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään ää nes tyspaik ka re kis te riin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän poh ja tie to jär jes tel mä, merkitään Väestörekisterikeskuksen mää räämäl lä tavalla jokaisessa kunnassa olevan yleisen en nak ko ää nes tyspai kan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaa li päi vän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut Väes tö re kis te ri kes kuk sen määräämät tiedot. Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina klo 12. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat (kuntaa koskevat) - ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei eri tyi sestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi - sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kun nan hal lituk sen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä ran gais tus lai tok set. Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää vaalilaissa säädetyin edel ly tyk sin äänestäjän kotona. Eduskuntavaalien vaalipäivä on ja ennakkoäänestysaika ko ti maan ennakkoäänestyspaikoissa on Ennakkoäänestyspaikat voivat olla avoinna ma - pe klo välisenä ai ka na ja la - su klo välisenä aikana. Ristijärvellä äänestyspaikaksi on vakiintunut kunnantalo (aik. yh teispal ve lu pis te) osoitteessa Aholantie 25. Kunnantalolla tarkoitetaan nyt myös ns. kyläkaivon osaa, joka on mahdollinen äänestysten vastaan oton sijoituspaikka. Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää, että 1) vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikka ja var sinai sen vaalipäivän ää nes tys paik ka on kunnantalo (mukaan lukien ky lä kai von puoli), Aholantie 25; 2) yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna äänestystä varten seu raa vas ti: ke pe klo

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus la su klo ma ti klo ja 3) laitosäänestys suoritetaan vaalilain 9.3 :n edellyttämissä laitoksissa.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA KHALL 278 Eduskuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä aluil la, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ul ko mai nos paikko ja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edel lyt tä vät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänes tys pai kal le tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voi tai siin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaa lihuo neis toon taikka sen sisäänkäyntiin. Ristijärven kunnan toimesta järjestämät vaalimainospaikat ovat perinteisesti sijainneet torilla. Kunta ei ole määritellyt muun muassa sitä, kuinka paljon tilaa telineistä kohdistetaan eri mainostajille. Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää, että kunnan hallinnassa ja määräysvallassa oleville alueille vaalimainostelineet sijoitetaan torille.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN TARJOUS KHALL 279 Kiinteistö Oy Ristijärven Sydän on muuttanut yhtiöjärjestystään siten, että se toimii Ristijärven kunnan vuokra-asuntoyhtiönä, joka tarjoaa vuokra-asuntoja kunnan alueella sekä hallitsee vuok ra-asu miseen liittyvää omaisuutta. Tämän johdosta sen omistama rakennus Par to lan tontilla yhtiön kannalta erilaisessa käytössä ja vaikeuttaa yh tiön verotuksellista asemaa. KI Ristijärven Sydän tarjoaa Ris ti järven kunnan ostettavaksi Kirpputoritoiminnassa olevan Partolan kiinteis töl lä olevan rakennuksen liittymien käyttöoikeuksineen ta se ar vohin taan 17427,54, maa-alue jää yhtiölle. Maa-alueesta on kunnan kanssa aikaisemmin tehty sopimus, jolla se on vuokrattu kunnal le käyttökuluja vastaan. Maanvuokrasopimusta ei ole tarvetta muut taa. Omaisuusjärjestely toteutetaan konsernin sisällä ja tavoitteena on, että tällä turvataan KI Ristijärven Sydän tuloveroseuraamuksilta. Kehittämispäällikkö on kokouksessa kuultavana KI Ristijärven Sydämen tarjouksesta. Lisätietoja: kunnanjohtaja Raija Potila, Ristijärven kunta päättää Partolan kiinteistöön kuuluvan rakennuksen ostamisesta. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Ristijärven kunta päättää ostaa Partolan rakennuksen ,54 euron tasearvosta liittymineen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Helka Tolonen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus ESITYS KANSAINVÄLISEN HANKKEEN HAKEMISEEN KHALL 280 Ristijärven Martat ry on vuodesta 2011 osallistunut aktiivisesti kansain vä li seen toimintaan. Yhteistyöalueena ja kumppanina on ollut Ka za rin kylä Unkarissa. Kahtena vuotena yhdistys on ollut mukana un ka ri lais ten hankesuunnitelmissa kumppanina. Hankkeille ei ole myön net ty tukea. Monika Kokkonen on osallistunut Ristijärven Marttojen edustajana Kan sa lais ten Eurooppa -ohjelman tarjoamaan kansainväliseen kontak ti se mi naa riin Tallinnassa. Suomen lisäksi seminaarissa oli Ruotsin, Viron, Latvian ja Liettuan edustajia. Seminaarissa Sangaste kylän edustaja Oliver Loode piti hyvin mielenkiintoisena Marttojen juusto lei pä ta pah tu maa. Sangaste Rukkikylä eli ruiskylällä on oma ruis tapah tu man sa aina heinäkuun lopussa. Sagasten Rukkikylä/Loode on kiin nos tu nut yhteistyöstä Juus to lei pä-mart to jen kanssa. Marttojen edus ta jia on kutsuttu vierailulle tam mi kuus sa Esille on noussut myös Marttojen aikaisempi kumppanuus un ka ri lais ten kanssa. Hankkeen aiheena on FOOD and AGRI TOURISM, eli ruoka ja maa seu tu/maa ti la mat kai lu. Tavoitteena on vaihtaa teemaan liittyviä ko ke muk sia ja hyviä käytäntöjä kylien välillä. Samalla rakennetaan kan sain vä li nen verkosto, joka tarjoaa tulevaisuudessa monipuolisia yh teis työ mah dol li suuk sia myös muissa teemoissa keskenään. Toimenpiteenä olisi vierailut kumppanien luona ruokatapahtumassa ja teemaan liittyvän 2-päiväisen vie rai luoh jel man/se minaarin/worksho pin järjestäminen tapahtuman yhteyteen. Kumppaneita olisivat: Sangasten kylä Etelä-Virossa, Kazarin kylä Poh jois-un ka ris sa, Monticello Amiata Italian Toscanassa ja Ris tii järvi Kainuusta. Rahoitusta haetaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Ohjelman ta voit tee na on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toi mieli miä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä kes ki näi seen vuorovaikutukseen. Hankkeeseen myönnettävä tuki on enintään euroa. Tukea voi käyttää tapaamisten järjestämiseen, matkojen tukemiseen, hanke hal lin noin tiin, markkinointiin, tulkkauskuluihin jne. Rahoittaja ei edel ly tä omarahoitusosuutta. Tuki on kuitenkin määritelty niin, että se ei mahdollisesti kata kaikkia kuluja. Sponsorit, talkootyö ja kaikki muu rahoitus on sallittua, ei kuitenkaan muu EU-raha. Hankehakemus on jätettävä mennessä. Hanke on mah dollis ta aloittaa Koordinoivana toteuttajana olisi Ris ti jär ven Mar tat ry, mutta hankkeen virallisena hakijana voi olla vain kun ta, täs sä tapauksessa Ristijärven kunta. Ristijärven Martat ovat

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus esit tä neet, että he voisivat jatkaa kansainvälistä toimintaa ja esittää, että kun ta ottaisi hakijan ja hallinnoijan vastuun hankkeessa. Hankkeen avausseminaari olisi alustavan aikataulun mukaan Vi rossa heinäkuun alussa Muu hankkeen alustava aikataulu on seu raa va: - Juustoleipätapahtuma Ristijärvellä Kastanja-festivaali Montiecello Amiata, lokakuun puolivälissä vierailu WORLD EXPO, Milanossa - Laska-festivaali Kazarin kylä, Unkari, toukokuussa Ruis-festivaali ja päättöseminaari Sangasten kylä, heinäkuussa 2016 Jokaisen tapahtuman yhteydessä on 2-päiväinen ohjelma, joka voi ol la työpaja, seminaari, konferenssi tms. Tutustumisvierailu San gasten kylään syksyllä Lisätiedot: kunnanjohtajan Raija Potila, puh Kunnanhallitus päättää hakea ja hallinnoida Kansalaisten Eu roop para hoi tuk ses ta haettavaa hanketta, jonka toteut Ristijärvellä toimii Ris ti jär ven Martat. Mikäli hanke toteutetaan, kunta huolehtii kir jan pidos ta ja rahoituksen käytöstä. Loppuraportti tehdään yhdessä toi mijoi den kanssa. Kunnanhallitus nimeää kunnan vastuuhenkilöksi hankkeessa ke hittä mis pääl lik kö Oiva Janssonin ja kunnanjohtaja.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 281 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Päätös taksilupien kun ta koh tai sis ta enimmäismääristä. 2) Opetushallitus. Päätös liikuntatoimen ja nuorisotyön yk sik kö hin nois ta vuodelle 2015 ja raportti perusopetuksen ti las toi duis ta perustiedoista. 3) Kuhmon kaupungin kannanotto / äkillisen rakennemuutoksen alueek si hakeminen. Kaupunginhallitus ) Valtiovarainministeriö - Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muu toksis ta vuodelle Muutos euora. - Päätös kuntien harkinnavaraisen valtionosuuden ko rotuk sen myöntämisestä vuonna ) OP-Pohjola. Imoitukset takausvastuiden päättymisestä (As Oy Sau kon kun nas ja As Oy Saukonrivi) 6) Maanmittauslaitos. Ilmoitus suoritetusta lainhuudosta koskien myy ty jä määräaloja tiloista Putkosranta Rno 11:62 ja Ketola Rno 11:63. 7) Työttömyysvakuutusmaksurahasto. Päätös työt tömyys va kuu tus mak su jen ennakosta vuodelle ) Pohjois-Suomen Avi. Päätös Ristijärven kunnan pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeen valtionavustuksen loppuosan maksaminen. Hanke on toteutettu valitonavustuspäätöksen mukaisessa laajuudessa ja kunnalle maksetaan avustuksen loppuosa euroa. 9) Kiinteistönluovutusilmoitukset Luovuttaja Luovutuksen saaja Kohde UPM-Kymmene Oyj Ristijärven kunta Salovaara Rauno Maija Liisa Karppinen määräala Hukkala Rno 233:1 -kiinteistöstä Niittylä Rno 8:57 Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN JA KUNNAN VÄLISEN LAINA KORKO KHALL 282 Ktö Oy Ristijärven Sydän haluaan uudistaa lainan ehtoja, jolla se on lai nan nut vapaata omaa pääomaansa Ristijärven kunnalle. Kun Ktö Oy Ristijärven Sydän muutti yhtiöjärjestystään vastaamaan ny kyis tä toimintaa, on sen otettava tarkemmin huomioon lainan merki tys vuokra-asuntotoimintaan liittyen. Yhtiö on päättänyt, että vuoden vaih teen jälkeen jäljelle jäävästä pääomasta, joka on lainana kun nal la, se tulee perimään 0,70 %:n koron. Kuultavana kehittämispäällikkö/ oto toimitusjohtaja Oiva Jansson Kunnanhallitus hyväksyy Ktö Oy Ristijärven Sydämen ilmoituksen lai na eh to jen muutoksesta alkaen.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Palvelulautakunta 27.01.2011 AIKA 18:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2017 52 Keskusvaalilautakunta Aika 30.11.2017 klo 16:00-16:32 Paikka Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 18 Keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeäminen 54 19 Vuoden 2018 presidentinvaalin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 Keskusvaalilautakunta Aika 26.01.2018 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 4 Presidentinvaalin 2018 yleisten ennakkoäänestyspaikkojen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot