RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SITOUTUMINEN 6 LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJATYÖN JATKAMISEEN 270 RISTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN 8 TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN 271 KUNNAN KONSERNIOHJAUS TYTÄRYHTIÖILLE JA 9 OSA-OMISTEISILLE YHTIÖILLE OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ 272 ESR -RAHOITTEISEN KASVUA KAINUUSEEN - 10 JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN -HANKEEN KUNTARAHA 273 RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN HALLITUKSEN 12 JÄSENTEN VALINTA VV KOTIOHOIDONTUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 13 TAMMI-HELMIKUSSA LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KÄYTETTÄVÄKSI 14 KOULUN ERASMUS -HANKKESSA 276 ASIOINTILIIKENTEEN LASKUTUS VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN 17 ÄÄNESTYSPAIKAT 278 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN 19 ULKOMAINONTA 279 KIINTEISTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN TARJOUS ESITYS KANSAINVÄLISEN HANKKEEN HAKEMISEEN ILMOITUSASIAT KTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN JA KUNNAN 24 VÄLISEN LAINA KORKO 283 SUOMEN MAALLIKKOTUOMARIT RY:N 25 AVUSTUSHAKEMUS 284 KORPIKANSA SEIKKAILEE - TESTIKIERTUE JA KAINUUN URHEILUGAALA, KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN 26

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:30-19:18 puheenjohtaja Granholm Tapani 17:30-19:18 jäsen Kemppainen Anu 17:30-19:18 jäsen Klemetti Arto 17:30-19:18 jäsen Laakso Minna-Liisa 17:30-19:18 varapj Pikkarainen Tapio 17:30-19:18 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-19:18 jäsen POISSA Tolonen Arto kvalt II varapj MUU Oikarinen Olavi 17:30-19:18 kvalt pj Tolonen Helka 17:30-19:18 kvalt I vpj Potila Raija 17:30-19:18 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-19:18 sihteeri Helenius Harri 17:33-18:00 tekn.päällikkö Jansson Oiva 17:33-18:00 kehitt.päällikkö ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Minna-Liisa Laakso Tapio Pikkarainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari palvelusihteeri Liite 1 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 266 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 267 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä kunnantalolla klo Kunnanhalltius valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valittiin Tapio Pikkarainen ja Minna-Liisa Laakso. Tämän jälkeen kuultiin asiantuntijoina tekninen päällikkö Harri Heleniusta ja kehittämispäällikkö Oiva Janssonia pykälien 270, 271, 279 ja 282 osalta. Molemmat paikalla kokouksessa klo

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 268 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtaja - päätös Määräaikainen vuokrasopimus Koulu Rno 58:5 -tilasta. - päätös Siivoojan työsuhteen vakinaistaminen. - päätös Palkaton työloma. 2) Hallintopäällikkö - päätös Työkokemuslisä Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan saattaa ne tiedoksi.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus SITOUTUMINEN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJATYÖN JATKAMISEEN 227/10/2014 KHALL 269 Kainuun maakunnan kunnissa on vuodesta 2004 lähtien tehty lii kenne tur val li suus työ tä It-toimijan tuella. Nykyinen sopimus on ne li vuo tinen ja päättyy Kainuun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä on It-toimijatyön jat ka mi ses ta keskusteltu syksyn 2014 aikana. Käydyissä kes kus teluis sa kunnat ovat ilmoittaneet halunsa toimijatyön jatkamiseen ja han kin nan kilpailuttamiseen. Kainuun It-toimijatyön vuosibudjetti on euroa. Päättyvän sopimuskauden aikana Kainuun maa kunta hal lin to ko kei lu mahdollisti Ely:lle normaalia suuremman kus tannus osuu den (Ely euroa ja kunnat euroa). Uudessa so pi muk ses sa kustannusosuudet esitetään jaettavaksi 50/50 pe riaat teel la kuten muillakin Pohjois-Pohjanmaan seudullisen lii ken netur val li suus työn toimija-alueilla. Kainuun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin entistä oikeudenmukaisemmasta kus tannus jaos ta uudelle sopimuskaudelle. Kustannusjaoksi päätettiin esittää mallia, jossa kullakin kunnalla on euron perusmaksu ja kun ta osuu den loppu ( euroa) jaetaan asukasluvun mukaan. Pe rus mak sul la voidaan hoitaa muun muassa kuntakokoukset ja koh tuul lis taa suurempien kuntien osuuksia, jolloin ne eivät joudu mak sa maan muiden kuntien perustyötä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Kainuun kunnilta si tou tumis ta toimijatyön jatkamiseen ja työstä aiheutuviin kustannuksiin. Esi tyk se nä on neljän vuoden sopimus + yhden vuoden optio. Kustan nuk set ovat euroa vuodessa ja jakautuvat 50/50 kuntien ja ELY-keskuksen kesken. Kuntien osuudet määräytyvät perusmaksun ja asukasluvun pe rusteel la seuraavasti: Hyrynsalmi /v, Kajaani /v, Kuhmo /v, Paltamo /v, Puolanka /v, Ristijärvi /v, Sotkamo /v, Suomussalmi /v ja Vaala /v. Ely:n osuus on /v. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoutuu kilpailuttamaan hankkeen hankintalain mukaisesti kuntien kanssa yhteistyössä. Sitoumus tulisi antaa joulukuun 2014 loppuun mennessä. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta on mukana hank keessa enintään esitetyllä euron vuosimaksulla.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN KHALL 270 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta vastaa kirkonkylän alueen vesi- ja jä te ver kos ta. Ristijärven kunta on rakentanut kunnallistekniikkaa sekä Ase man seu dul le, että Saukkovaaralle ja hallinnoi niitä omana toime naan. Käytännön toiminnan kannalta olisi järkevää saada aseman seu dun ja Saukkovaaran alueille rakennetut ve si- ja vie mä ri verkos tot sopimuksella vesiosuuskunnan hal lin taan. Käytännössä hallin nan siirtämiseksi tulisi aloittaa sopimusneuvottelut Ristijärven ve sihuol to-osuus kun nan kanssa. Lisätietoja: tekninen päällikkö Harri Helenius, Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut Ristijärven Ve siosuus kun nan kanssa toiminta-alueen laajennuksesta.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KUNNAN KONSERNIOHJAUS TYTÄRYHTIÖILLE JA OSA-OMISTEISILLE YHTIÖILLE OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ KHALL 271 Ristijärven kunnan toimintastrategian ja valtuuston hyväk sy män tasapainottamissuunnitelman mukaista on, että kunta myy omaisuuttaan, mm. kiinteistöjä. Yksi osa tätä myyn ti suun ni telmaa on kunnan 100 %:sti omistamien kannattavien asun to-osa ke yhtiöi den fuusioiminen Ki Oy Ristijärven Sydämeen tulevan vuoden aika na. Tässä yhteydessä osa osakkeista olisi järkevintä yrittää myydä ennen fuu sion toteuttamista. Sen lisäksi kunta on osa ke omis ta jana 36,4 %:n osuudella mukana muun muassa As Oy Aholanrivissä (5 asuntoa). Kunnan omistamissa kiinteistöissä on huomattava korjausvelka, jota on hoidettava suunnitelmallisesti, jos taloja aiotaan pitää asut ta vassa kunnossa tulevina vuosina. Kunnan omille asunnoille ja As Osake yh tiö ta loil le on tehty vuosina kiinteistöjen kun to kartoi tus sekä an net tu kustannusarvio 1-10 vuoden kiinteistöjen korjaus kus tan nuk sis ta. Niiden lisäksi kustannuksiin on lisättävä asun tojen sisäpuolisten töi den muut kor jauk set (kylpyhuoneet, keittiöt ja lat tia ma te ri aa lit). Tä tä taustaa vasten kun nan on kannattavampaa luo pua joistakin koh teis ta, kuin lähteä it se fuusioidussa yhtiössä remon toi maan ja kun nos ta ma na kohdetta. Kos ka kiinteistöjen ra hoitus vas ti ket ta on kir jat tu 2011 asun to-osa ke yh tiöi den osakkeiden tase-ar voi hin huo mat ta via määriä, myyn ti ti lan tees sa niiden arvoa joudu taan ar vioi maan realistisesti oikean myyn ti hin nan löytämiseksi. Osa osakkeelle li sä tys tä arvosta on kirjattava alas myyntitilanteessa. Kuultavana tekninen päällikkö Harri Helenius ja kehittämispäällikkö Oi va Jansson. Kunnanhallitus antaa suullisen konserniohjauksen myyn ti toi men piteis tä. Varsinaiset myynnit toteutetaan vuoden 2015 aikana ja os totar jouk set tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi. As Oy Aho lanri vin osakkeita tarjotaan ensisijaisesti nyt niissä vuokralaisina asu ville.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ESR -RAHOITTEISEN KASVUA KAINUUSEEN - JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN -HANKEEN KUNTARAHA KHALL 260 Hankekokonaisuus keskittyy kainuulaisten yritysten kasvun ja ke hitty mi sen tukemiseen. Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkees ta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen (ESR) ja Kasvua Kainuuseen -Kasvu, kansainvälistyminen ja omista jan vaih dos (EAKR). Hankekokonaisuus liittyy Yritys-Suomi Kainuu -toi min nan edelleen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena parannetaan yrityksien ja or gani saa tioi den tuottavuutta, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta sa man aikai ses ti työelämän laadun kehittämisen kanssa. Hankkeen ta voit teena on tukea kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdoksen toi min to ja yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen kehittämisen ja kou lut ta mi sen kautta. Hankkeen toteutusaika on , kustannusarvio on euroa ja ra hoi tus suun ni telma ESR euroa (80 %) ja kuntaraha euroa (20 %). Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut -projektin oh jaus ryh mä kokouk ses sa on sovittu Yritys-Suomi Kainuun toimintamallin edelleen ke hit tä mi ses tä Kainuun Etu Oy:n hallinnoimassa Kasvu Kainuuseen - johdon ja henkilöstön kehittäminen -hankkeessa. Kuntarahaosuudet on laskettu samalla %-osuudella kuin Kainuun alu een seudulliset yrityspalvelut -projektissa. Ristijärven kunnan maksuosuus on euroa / 768 vuodessa. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Ristijärven kunta osallistuu hankkeeseen esiteyllä euron kunta ra ha osuu del la. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu raavaan kokoukseen. KHALL 272 Kainuun Etu on pyytänyt kuntien kuntarahaosuuden Johdon ja henki lös tön kehittämishankkeelle vuosille Tavoitteena on tar jo ta yrityksille räätälöityjä täsmäkoulutuksia. Yrityksen toimintaa ana ly soi daan mm. LTS-analyysien avulla, jonka jälkeen selvitetään kou lu tus tar peet. Kunnan kehittämispäällikkö ja Seniorpolis Oy voivat olla mukana paikkakunnan yritysten yhdyshenkilönä Brokker

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ver kos ton kautta. Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta osallistuu Kainuun Edun hallinnoimaan hankekokonaisuuteen hankkeeseen yhteensä euron kuntarahaosuudella.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VV /10/2014 KHALL 273 Säätiön sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa seitsen jä se ni nen hallitus, johon Ristijärven kunnanvaltuusto valitsee kak si jäsentä, Ristijärven seurakunnan kirkkovaltuusto, So tain va lidien Veljesliiton Kainuu piiri ry, Eläkeliiton Kainuun piiri ry, Ris ti järven Sotaveteraanit ry ja Ristijärven Vanhaintukisäätiön vuokratalojen asu kas ko kous yhden jäsenen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi päättyy Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi jäsen tä Ristijärven vanhaintukisäätiön hallitukseen toimikaudelle

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KOTIOHOIDONTUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN TAMMI-HELMIKUSSA 2015 KHALL 274 Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen ko ti hoi don tuen kun ta li sän maksamisen jatkamisesta lukien. Kunnalla on Ke lan kanssa sopimus määräaikaisen kuntalisän maksamisesta. Kun ta li sän maksamisen jatkaminen Kelan hoitamana edellyttää uuden sopimuksen tekemistä. Kelan edellyttää kahden kuukauden val mis te lu ai kaa, mikä tarkoittaa sitä, että Kelan kautta kuntalisää ei ole mahdollista saada lukien, vaan todennäköisesti vasta lukien. Jos kunta haluaa, että kuntalisän maksaminen jatkuu kat kea mat toma na siihen oikeutetuille ja sitä hakeville perheille, pitää viiveajan mak sa tus hoitaa kun nan toimesta. Kummassakin tapauksessa tällä het kel lä kuntalisää saaville perheille tulee tiedottaa asiasta. Kuntalisä maksetaan palkoista, koska se on saajalle veronalaista tuloa. Vastuuhenkilönä maksatuksen oikeellisuuden varmistamisessa on var hais kas va tus vas taa va Kerttu Härkönen. Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Kerttu Härkönen, puh Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää maksaa kotihoidontuen kuntalisän omana työnä siihen saak ka, kun sopimus kuntalisän maksamisesta Kelan kanssa on voi mas sa ja käytössä. Kunnanhallitus määrää vastuulliseksi viranhaltijaksi hoitamaan maksa tuk sen oikeellisuuden valvonnan varhaiskasvatusvastaava Kerttu Härkösen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN KÄYTETTÄVÄKSI KOULUN ERASMUS -HANKKESSA KHALL 275 Ristijärven kunnan peruskoulu on mukana Erasmus+ - kump panuus hank kees sa. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CI MO) on myöntänyt hankkeelle euron hanketuen.tell me whe re you live I ll tell you what you eat hankkeeseen osallistuu Suo men lisäksi Englanti, Espanja, Islanti, Puola, Ranska ja Saksa. Hank kees sa keskitytään niihin maantieteellisiin ja ilmastollisiin te kijöi hin, jotka vaikuttavat kohdemaissa ruuantuotantoon. Samalla tutus tu taan kohdemaiden ruokaperinteeseen ja kulttuuriin laa jemmal ti kin. Teemme ruuantuotannosta mm. pieniä filmejä. Lopullinen tuki määräytyy loppuraportin tarkistuksen perusteella. Hanke sisältää muun muassa useita oppilaiden ja opettajien liik kuvuuk sia kump pa nuus mais sa ja vastaavasti Ristijärvelle tulee vie rai lijoi ta. Hanke kestää kaksi vuotta. Liikkuvuuksien taloudellisen puolen toteuttamisen kannalta olisi tarkoi tuk sen mu kais ta hankkia hankkeen kestoajalle luottokortti, jolloin mu ka na ei tarvitsisi kuljettaa suuri summia käteistä rahaa. Luottokortin luottoraja pitää olla riittävä, jotta esim. matkat pystytään mak sa maan netin kautta tilattaessa. Luottokortteja hankittaisiin kaksi; rehtori Tiinaliisa Portanolle ja luokanopettajan Juha Salolle. Lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven koulun kahdelle henkilölle Eras mus+ -hankkeen käyttöön, hankitaan luottokortit ja niiden luotto ra jak si päätetään euroa/kortti. Luottokortit tulevat rehtori Tiinaliisa Portanon ja luokanopettaja Juha Sa lon käyttöön. Luottokorttien saajat sitoutuvat noudattamaan säi lytys tä ja käyttöä koskevia ohjeita. Kortit on palautettava heti hankkeen päätyttyä. Kunnanhalltius hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus ASIOINTILIIKENTEEN LASKUTUS 233/10/2014 KHALL 276 Ristijärven kunta on kokouksessaan hy väk sy nyt koulu kul je tus ten ja asiointiliikenteen tarjoukset. Kunnanhallituksen kokouksessa puolestaan on hyväk syt ty asiointiliikenteen aikatauluja ja asiakashinnoittelu sekä koulukuljetuksiin yhdistäminen. Esko Heikkinen ja Urho Mäkäräinen (Henkilöliikenne Urho Mä kä räinen) ovat jättäneet kunnanhallitukselle allekirjoitetun lausun to- ja päätöspyynnön Hiisijärvi - Pyhäntä - Kirkonkylä - Pyhäntä - Hii si jär vi -asiointiliikenteen laskutuksesta. Hankina-asiakirjojen ja päätösten perusteella, laskutusperiaate on sa ma kaikilla reiteillä siltä osin, kun niitä ei yh dis te tä kou lu kul je tuksiin. Koulukuljetuksiin yhdistetyt reitit ajetaan omi na ajoinaan kou lujen loma-aikoina. Asiointiliikenteen tarjoukset on pyydetty päi vä hinta na ja tar jous lo mak keel le on voinut lisäksi eritellä päivähinnan kyytei hin 1 ja 2. Taksi Esko Heikkinen ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ovat an taneet tarjouksen niin, että päivähinta on annettu, mutta sitä ei ole eritel ty kyytiin 1 ja 2. Tilaaja on tarjouksia käsitellessään voinut lähteä vain siitä olet ta muk ses ta, että tarjoaja on antanut päivän hinnan (tulo- ja paluu aje taan samana päivänä). Sillä, miten tarjoukset on aikaisemmin pyydetty ei ole merkitystä, kos ka nyt tarjouspyyntölomakkeet oli uudistettu ja niissä ni menomaan pyydettiin asiointiliikenteen päivän hintaa, ei yh den suun tais ta hin taa. Tarjoajan olisi tullut eri tel lä tarjouksessaan hinta kyytiin 1 ja 2, ja ilmoittaa päivän hin nan kohdalla edellä mainittujen yhteishinta. Kun näin ei ollut teh ty, ei voi muuta olettaa, kuin että tarjottu hinta tar koit taa koko asioin ti lii ken ne päi vän ajoa ao. reitillä. Mahdollinen tulkintamuutos aiheuttaa muutoksen kilpailutuksen ratkai suun (laskelma oheismateriaalissa). Oheismateriaalina lausunto- ja päätöspyyntö sekä jä te tyt tarjoukset. Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus toteaa, että tarjouskilpailu on ratkaistu tar jous pyynnön ja annettujen tarjousten mukaisesti ja asiointiliikenteen han kinta pe rus tee na on ollut halvin hin ta. Hankintapäätös on tehty hal vimman päivähinnan jättäneen yrityksen kanssa.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Jos Taksi Esko Heikkinen ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen eivät tyy dy edellä todettuun ratkaisuun, hankintapäätös tältä osin on avat ta va ja asia on uudelleen päätettävä reittikohtaisesti par haimman päiväkohtaisen hinnan jättäneen yrityksen kanssa.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT KHALL 277 Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä en nak ko ää nes tyspai kois ta ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että pai kat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään mennessä. Vaalilain 9 :n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huo lehdit ta va siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään ää nes tyspaik ka re kis te riin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän poh ja tie to jär jes tel mä, merkitään Väestörekisterikeskuksen mää räämäl lä tavalla jokaisessa kunnassa olevan yleisen en nak ko ää nes tyspai kan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaa li päi vän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut Väes tö re kis te ri kes kuk sen määräämät tiedot. Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina klo 12. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat (kuntaa koskevat) - ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei eri tyi sestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi - sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kun nan hal lituk sen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä ran gais tus lai tok set. Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää vaalilaissa säädetyin edel ly tyk sin äänestäjän kotona. Eduskuntavaalien vaalipäivä on ja ennakkoäänestysaika ko ti maan ennakkoäänestyspaikoissa on Ennakkoäänestyspaikat voivat olla avoinna ma - pe klo välisenä ai ka na ja la - su klo välisenä aikana. Ristijärvellä äänestyspaikaksi on vakiintunut kunnantalo (aik. yh teispal ve lu pis te) osoitteessa Aholantie 25. Kunnantalolla tarkoitetaan nyt myös ns. kyläkaivon osaa, joka on mahdollinen äänestysten vastaan oton sijoituspaikka. Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää, että 1) vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikka ja var sinai sen vaalipäivän ää nes tys paik ka on kunnantalo (mukaan lukien ky lä kai von puoli), Aholantie 25; 2) yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna äänestystä varten seu raa vas ti: ke pe klo

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus la su klo ma ti klo ja 3) laitosäänestys suoritetaan vaalilain 9.3 :n edellyttämissä laitoksissa.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA KHALL 278 Eduskuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä aluil la, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ul ko mai nos paikko ja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edel lyt tä vät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänes tys pai kal le tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voi tai siin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaa lihuo neis toon taikka sen sisäänkäyntiin. Ristijärven kunnan toimesta järjestämät vaalimainospaikat ovat perinteisesti sijainneet torilla. Kunta ei ole määritellyt muun muassa sitä, kuinka paljon tilaa telineistä kohdistetaan eri mainostajille. Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää, että kunnan hallinnassa ja määräysvallassa oleville alueille vaalimainostelineet sijoitetaan torille.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN TARJOUS KHALL 279 Kiinteistö Oy Ristijärven Sydän on muuttanut yhtiöjärjestystään siten, että se toimii Ristijärven kunnan vuokra-asuntoyhtiönä, joka tarjoaa vuokra-asuntoja kunnan alueella sekä hallitsee vuok ra-asu miseen liittyvää omaisuutta. Tämän johdosta sen omistama rakennus Par to lan tontilla yhtiön kannalta erilaisessa käytössä ja vaikeuttaa yh tiön verotuksellista asemaa. KI Ristijärven Sydän tarjoaa Ris ti järven kunnan ostettavaksi Kirpputoritoiminnassa olevan Partolan kiinteis töl lä olevan rakennuksen liittymien käyttöoikeuksineen ta se ar vohin taan 17427,54, maa-alue jää yhtiölle. Maa-alueesta on kunnan kanssa aikaisemmin tehty sopimus, jolla se on vuokrattu kunnal le käyttökuluja vastaan. Maanvuokrasopimusta ei ole tarvetta muut taa. Omaisuusjärjestely toteutetaan konsernin sisällä ja tavoitteena on, että tällä turvataan KI Ristijärven Sydän tuloveroseuraamuksilta. Kehittämispäällikkö on kokouksessa kuultavana KI Ristijärven Sydämen tarjouksesta. Lisätietoja: kunnanjohtaja Raija Potila, Ristijärven kunta päättää Partolan kiinteistöön kuuluvan rakennuksen ostamisesta. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Ristijärven kunta päättää ostaa Partolan rakennuksen ,54 euron tasearvosta liittymineen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Helka Tolonen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus ESITYS KANSAINVÄLISEN HANKKEEN HAKEMISEEN KHALL 280 Ristijärven Martat ry on vuodesta 2011 osallistunut aktiivisesti kansain vä li seen toimintaan. Yhteistyöalueena ja kumppanina on ollut Ka za rin kylä Unkarissa. Kahtena vuotena yhdistys on ollut mukana un ka ri lais ten hankesuunnitelmissa kumppanina. Hankkeille ei ole myön net ty tukea. Monika Kokkonen on osallistunut Ristijärven Marttojen edustajana Kan sa lais ten Eurooppa -ohjelman tarjoamaan kansainväliseen kontak ti se mi naa riin Tallinnassa. Suomen lisäksi seminaarissa oli Ruotsin, Viron, Latvian ja Liettuan edustajia. Seminaarissa Sangaste kylän edustaja Oliver Loode piti hyvin mielenkiintoisena Marttojen juusto lei pä ta pah tu maa. Sangaste Rukkikylä eli ruiskylällä on oma ruis tapah tu man sa aina heinäkuun lopussa. Sagasten Rukkikylä/Loode on kiin nos tu nut yhteistyöstä Juus to lei pä-mart to jen kanssa. Marttojen edus ta jia on kutsuttu vierailulle tam mi kuus sa Esille on noussut myös Marttojen aikaisempi kumppanuus un ka ri lais ten kanssa. Hankkeen aiheena on FOOD and AGRI TOURISM, eli ruoka ja maa seu tu/maa ti la mat kai lu. Tavoitteena on vaihtaa teemaan liittyviä ko ke muk sia ja hyviä käytäntöjä kylien välillä. Samalla rakennetaan kan sain vä li nen verkosto, joka tarjoaa tulevaisuudessa monipuolisia yh teis työ mah dol li suuk sia myös muissa teemoissa keskenään. Toimenpiteenä olisi vierailut kumppanien luona ruokatapahtumassa ja teemaan liittyvän 2-päiväisen vie rai luoh jel man/se minaarin/worksho pin järjestäminen tapahtuman yhteyteen. Kumppaneita olisivat: Sangasten kylä Etelä-Virossa, Kazarin kylä Poh jois-un ka ris sa, Monticello Amiata Italian Toscanassa ja Ris tii järvi Kainuusta. Rahoitusta haetaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Ohjelman ta voit tee na on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toi mieli miä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä kes ki näi seen vuorovaikutukseen. Hankkeeseen myönnettävä tuki on enintään euroa. Tukea voi käyttää tapaamisten järjestämiseen, matkojen tukemiseen, hanke hal lin noin tiin, markkinointiin, tulkkauskuluihin jne. Rahoittaja ei edel ly tä omarahoitusosuutta. Tuki on kuitenkin määritelty niin, että se ei mahdollisesti kata kaikkia kuluja. Sponsorit, talkootyö ja kaikki muu rahoitus on sallittua, ei kuitenkaan muu EU-raha. Hankehakemus on jätettävä mennessä. Hanke on mah dollis ta aloittaa Koordinoivana toteuttajana olisi Ris ti jär ven Mar tat ry, mutta hankkeen virallisena hakijana voi olla vain kun ta, täs sä tapauksessa Ristijärven kunta. Ristijärven Martat ovat

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus esit tä neet, että he voisivat jatkaa kansainvälistä toimintaa ja esittää, että kun ta ottaisi hakijan ja hallinnoijan vastuun hankkeessa. Hankkeen avausseminaari olisi alustavan aikataulun mukaan Vi rossa heinäkuun alussa Muu hankkeen alustava aikataulu on seu raa va: - Juustoleipätapahtuma Ristijärvellä Kastanja-festivaali Montiecello Amiata, lokakuun puolivälissä vierailu WORLD EXPO, Milanossa - Laska-festivaali Kazarin kylä, Unkari, toukokuussa Ruis-festivaali ja päättöseminaari Sangasten kylä, heinäkuussa 2016 Jokaisen tapahtuman yhteydessä on 2-päiväinen ohjelma, joka voi ol la työpaja, seminaari, konferenssi tms. Tutustumisvierailu San gasten kylään syksyllä Lisätiedot: kunnanjohtajan Raija Potila, puh Kunnanhallitus päättää hakea ja hallinnoida Kansalaisten Eu roop para hoi tuk ses ta haettavaa hanketta, jonka toteut Ristijärvellä toimii Ris ti jär ven Martat. Mikäli hanke toteutetaan, kunta huolehtii kir jan pidos ta ja rahoituksen käytöstä. Loppuraportti tehdään yhdessä toi mijoi den kanssa. Kunnanhallitus nimeää kunnan vastuuhenkilöksi hankkeessa ke hittä mis pääl lik kö Oiva Janssonin ja kunnanjohtaja.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 281 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Päätös taksilupien kun ta koh tai sis ta enimmäismääristä. 2) Opetushallitus. Päätös liikuntatoimen ja nuorisotyön yk sik kö hin nois ta vuodelle 2015 ja raportti perusopetuksen ti las toi duis ta perustiedoista. 3) Kuhmon kaupungin kannanotto / äkillisen rakennemuutoksen alueek si hakeminen. Kaupunginhallitus ) Valtiovarainministeriö - Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muu toksis ta vuodelle Muutos euora. - Päätös kuntien harkinnavaraisen valtionosuuden ko rotuk sen myöntämisestä vuonna ) OP-Pohjola. Imoitukset takausvastuiden päättymisestä (As Oy Sau kon kun nas ja As Oy Saukonrivi) 6) Maanmittauslaitos. Ilmoitus suoritetusta lainhuudosta koskien myy ty jä määräaloja tiloista Putkosranta Rno 11:62 ja Ketola Rno 11:63. 7) Työttömyysvakuutusmaksurahasto. Päätös työt tömyys va kuu tus mak su jen ennakosta vuodelle ) Pohjois-Suomen Avi. Päätös Ristijärven kunnan pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeen valtionavustuksen loppuosan maksaminen. Hanke on toteutettu valitonavustuspäätöksen mukaisessa laajuudessa ja kunnalle maksetaan avustuksen loppuosa euroa. 9) Kiinteistönluovutusilmoitukset Luovuttaja Luovutuksen saaja Kohde UPM-Kymmene Oyj Ristijärven kunta Salovaara Rauno Maija Liisa Karppinen määräala Hukkala Rno 233:1 -kiinteistöstä Niittylä Rno 8:57 Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KTÖ OY RISTIJÄRVEN SYDÄMEN JA KUNNAN VÄLISEN LAINA KORKO KHALL 282 Ktö Oy Ristijärven Sydän haluaan uudistaa lainan ehtoja, jolla se on lai nan nut vapaata omaa pääomaansa Ristijärven kunnalle. Kun Ktö Oy Ristijärven Sydän muutti yhtiöjärjestystään vastaamaan ny kyis tä toimintaa, on sen otettava tarkemmin huomioon lainan merki tys vuokra-asuntotoimintaan liittyen. Yhtiö on päättänyt, että vuoden vaih teen jälkeen jäljelle jäävästä pääomasta, joka on lainana kun nal la, se tulee perimään 0,70 %:n koron. Kuultavana kehittämispäällikkö/ oto toimitusjohtaja Oiva Jansson Kunnanhallitus hyväksyy Ktö Oy Ristijärven Sydämen ilmoituksen lai na eh to jen muutoksesta alkaen.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot