OSUUSKUNTA IDEATIIMI - NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSUUSKUNTA IDEATIIMI - NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 OSUUSKUNTA IDEATIIMI - NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Sivu 1 / 6 1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA. Osuuskunnan toiminimi on Ideatiimi ja sen kotipaikka on Tampere. 2. OSUUSKUNNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT SEKÄ TOIMIALA. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että ensisijassa jäsenet suorittavat työn. Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta. Osuuskunta toimii eri alojen tuotteita ja palveluja tuottavana, työvoimaa vuokraavana sekä kauppaa käyvänä yrityksenä. Näitä aloja ovat mm. kierrätys- ja kirpputoripalvelut, jäämistöjen siivous, lajittelu ja kierrätys, metallit ja niiden jalostus, toimisto- ja hallinnolliset palvelut, liikkeenjohdon ja sijoitustoiminnan palvelut, arvopaperikauppa, kiinteistövälitystoiminta; patenttitoimistotoiminta, koulutus- ja konsultointi-, käännös- ja tulkkauspalvelut, insinööritoimisto- ja isännöintipalvelut; rakennusalan työt, sähkö- ja lviurakointi, kiinteistö ja siivouspalvelut; näyttely, kustantamisjulkaisu- ja painamistoiminta; graafisen, valokuvausalan tuotteiden ja optisenalan palvelut sekä viihdealan pr-karaoke ohjelmatoimistopalvelut; mainos- ja mediavälitys; markkinointitoiminta; atk-tietokoneen opastus palvelut, terveys- ja hyvinvointipalvelut, kotipalvelut, henkilökohtaisten avustajien omaislomittajien välityspalvelut sekä erilaiset hoitopalvelut, kriisi- ja tukiryhmätoiminta, vertaisryhmätoiminta, viriketoiminnan vapaaehtoisaputoiminta sekä henkiseen voimaatumiseen liittyvä ohjauspalvelut. Osuuskunnan toimialana on koti- ja ulkomaisten kiinteistöjen, asunto-, kiinteistö-, loma- ja peliosakkeiden, osuuksien ja osakkeiden oikeuksienomistaminen, hallinnointi, osto, myynti ja vuokraus samoin kuin ottaa vastaan varainhankintaansa ja toimintaansa liittyviä vapaaehtoisia lahjoituksia ja avustuksia, keräyksiä ja arpajaisia sekä rakentamis-, rakennuttamis-, ja saneeraustoiminta. Osuuskunta voi myös harjoittaa eri alojen tuotteiden suunnittelua, valmistusta, vuokrausta, maahantuontia ja maastavientiä. Osuuskunta harjoittaa ulkomaisten keksintöjen, teknologiatuotteiden, patenttien, huippusaavutusten tuontitoimintaa, tieteellistä tutkimustyötä, tekstaustoimintaa ja menetelmätekniset palvelut, agentuuri- ja trading - toimintaa, tukku- ja vähittäiskauppaa, leasintoimintaa, tarvike- ja varaosakauppaa, korjaus ja huoltotoimintaa. Osuuskunta harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa, kahvila- ja ruokailu sekä muonitustoiminta, tavarankuljetus- ja tilausliikennetoimintaa ja henkilöstövuokraustoimintaa. Osuuskunta valmistaa ja myy käsi- ja taideteollisuusalan tuotteita myös valmistavan teollisuuden alihankintapalvelut.

2 Sivu 2 / 6 3. JÄSENYYS. Osuuskunnan jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö. Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus. Jäsenyyttä ei voi luovuttaa toiselle. Jäsenellä on osuuskunnassa yksi ääni. Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan, toimii sen sääntöjen vastaisesti, lakkaa käyttämästä osuuskunnan palveluita tai jättää työtehtävänsä tekemättä ilman pätevää syytä. Jäsen ei saa erota osuuskunnasta ennen kuin kolme vuotta on kulunut hänen jäseneksi hyväksymisestään. Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävähallitukselle kirjallisesti. Jäsen on eronnut osuuskunnasta, kun osuuskunta on vastaanottanut eroamisilmoituksen. 4. JÄSENLUETTELO. Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka, hänen osuuksiensa määrä sekä päivämäärä, jona hän on tullut jäseneksi tai jäsenyys on lakannut. Jäsenet ja osuusmaksut on luetteloitava juoksevassa numerojärjestyksessä. Osuuskunnan entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa, kunnes osuuskunta on palauttanut osuusmaksun. Luettelo voidaan sisällyttää jäsenluetteloon, tai sitä voidaan pitää muulla luotettavalla tavalla. Luetteloon merkitään henkilötietojen lisäksi päivä, jona jäsenyys on päättynyt. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten ja velkojien nähtävänä. Jäsenillä, velkojilla ja muilla henkilöillä, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan, on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. 5. OSUUDET JA OSUUSMAKSU. Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan viidensadan (500) euron suuruisella osuusmaksulle. Osuusmaksun voi maksaa hallituksen hyväksymällä tavalla vähittäin sopimuksen mukaisesti kirjallisesti. Osuusmaksun voi maksaa myös kokonaan tai osittain apporttina, mikäli hyväksyminen edellyttää jäsenten yksimielistä päätöstä ja hallitus hyväksyy kyseisen apportin ja apportti liittyy osuuskunnan liiketoimintaan. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuudenkuukauden kuluessa saannosta tai, jos saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Jos siirronsaaja ei hae jäsenyyttä tai hänen hakemuksensa evätään, hänellä on vain samat oikeudet osuusmaksun palautukseen, ylijäämän ja osuuskunnan muihin varoihin kuin osuuden siirtäjällä olisi erotessaan ollut. 6. VAPAAEHTOINEN OSUUS. Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi niin ikään päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään tällaisia päätöksiä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

3 Sivu 3 / 6 7. LIITTYMISMAKSU. Jäsen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Liittymismaksun ehdoista määrätessään osuuskunnan kokouksen tai hallituksen on kohdeltava jäseniä yhdenvertaisesti. Liittymismaksu merkitään taseessa ylikurssirahastoon, jolloin se on sidottuna omaa pääomaa. Liittymismaksua ei palauteta, eikä sitä voida siirtää toiselle. 8. OSUUSKUNNAN KOKOUS. Varsinaisen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä kesäkuun loppuun mennessä. esitetään: 1) tillinpäätös 2) tilintarkastuskertomus 3) toimintakertomus päätetään: 4) tilinpäätöksen vahvistaminen 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ylijäämä tai tappio antaa aihetta 6) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 7) muista asioista, joka tämän lain tai osuuskunnan sääntöjen mukaan kuuluvat varsinaiselle kokoukselle valitaan: 1) hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle kaudelle 2) tilitarkastaja ja varatilintarkastaja, jos on päätetty valita tai tilintarkastuslaki vaatii valitsemaan 3) tulo- ja menoarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle päätettävä: 4) hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Seuraavana toimintavuonna kannettavien palvelupalkkioiden suuruuden vahvistamisesta sekä käsitellään 1) muut kokouskutsussa mainitut asiat 9. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS. Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus, tai katsoo siihen aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä hallitukselta pyytävät ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsut on toimitettava 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

4 Sivu 4 / KOKOUSASIAKIRJAT JA NIIDEN NÄHTÄVINÄ PITÄMINEN. Kokousasiakirjat liitteineen on pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta osuuskunnan konttorin taululla jäsenten nähtävinä ja viivytyksettä lähetettävä jäsenelle, joka niitä pyytää, asiakirjat on pidettävä nähtävinä vähintään kuukautta ennen kokousta. 11. KOKOUSPAIKKA. Kokous on pidettävä osuuskunnan kotipaikkakunnalla ellei hallitus poikkeustapauksissa muuta paikkaa määrää. 12. KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN. Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää todistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti kaikille osuuskunnan jäsenluetteloon merkityille jäsenille. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokoukseen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. (Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä edellä olevalla tavalla). 13. YLIMÄÄRÄINEN MAKSU. Osuuskunta ei peri jäseniltään ylimääräisiä maksuja. 14. LISÄMAKSUVELVOLLISUUS. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista. 15. VARARAHASTO. Osuuskunnalla on osuuskuntalain mukainen vararahasto. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja. 16. YLIJÄÄMÄ. Osuuskunnan kokouksesta, jossa ylijäämän käyttämisestä on päätetty. Ylijäämää ei kuitenkaan palauteta kolmen ensimmäisen tilikauden aikana. Ylijäämä voidaan jakaa jäsenille sen perusteella kuinka paljon he ovat kuluneen tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan palveluksia tai korkona kuluneen tilikauden ovat kuluneen tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan palveluksia tai korkona kuluneen tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille ja vapaaehtoisille osuusmaksuille. 17. OSUUSKUNNAN PALVELUISTAAN PERIMÄT MAKSUT. Osuuskunnan jäseniltään ostamien ja jäsenilleen hankkimien tavaroiden sekä palvelujen hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunta. 18. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA. Osuuskunnalle voidaan hallituksen toimesta valita toimitusjohtaja, joka tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

5 Sivu 5 / 6 Hallituksen jäsenet valitsee aina osuuskunnan jäsenet. Hallitus on voimassa toistaiseksi ellei säännöissä määrätä määräajasta. Hallituksen puheenjohtaja tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. Hallituksen kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. 19. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHJAJAN YLEISET TEHTÄVÄT. Hallituksen ja toimitusjohtajan on edistettävä Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, jos osuuskunnalla osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita tämän lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, jos osuuskunnalla on toimitusjohtaja, hän hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia ja laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on annettava toimenpiteestä tieto niin pian kuin on mahdollista. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisessa järjestyksessä. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 20. TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN. Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden toimitusjohtajalle tai osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että hän kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

6 Sivu 6 / TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS. Osuuskunnan tilikauden pituus on kaksitoista kuukautta ja tilinpäätöspäivä aina Joulukuuta. Ensimmäinen tilikausi päättyy Tilit sekä muut tarpeelliset asiakirjat on annettava viimeistään kolme kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen osuuskunnan tilintarkastajille, joiden on päätettävä tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle 20 päivän kuluessa mainitun aineiston saatuaan. Veroilmoitus pitää jättää vasta huhtikuun loppuun ja kokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä. 22. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan paikkakunnan alioikeudessa. 23. OSUUSKUNNAN PURKAMINEN. Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. - Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken heidän päälukunsa mukaan. 23. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN. Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 24. MUUT ASIAT. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT EVON METSÄOSUUSKUNNAN 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Evon metsäosuuskunta ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on mahdollistaa jäsentensä erilaiset

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin,

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt LIITE 1 1(10) Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Campus Entrepreneur Coop Osk. ja kotipaikka Lahti. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Osuuskunta JOKKY säännöt

Osuuskunta JOKKY säännöt Osuuskunta JOKKY säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on JOKKY Osk ja kotipaikka Nivala. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta ja kotipaikka Korpilahden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 1(6) SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviceandelslag. Osuuskunnan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot