SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 192 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 279 TÄYTÄNTÖÖNPANO OIKAISUVAATIMUS KUNNAN PERUSPALVELUJEN 280 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSEEN 194 SIMON VESIHUOLTO OY:N LAINA-ANOMUS AIESOPIMUS TUKIPALVELUJEN SIIRTÄMISEKSI 284 MERI-LAPPIIN PERUSTETTAVALLE YHTEISELLE ORGANISAATIOLLE 196 LAUSUNTOPYYNTÖ ESITYKSEEN KELAN 287 VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTYMISESTÄ 197 ESITYS ELINKEINOASIOITA KEHITTÄVÄN HENKILÖN 288 PALKKAAMISEKSI 198 TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖSTÄ EROANOMUS VAMMAISNEUVOSTOSTA KUITUA LÄNSI-JA ETELÄ-LAPPIIN-HANKKEEN 291 LOPPURAPORTTI 201 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SAAPUNEET KIRJEET KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN 295 ASIAKIRJAT 204 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KUNNAN KIINTEISTÖJEN MYYNTI KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 301

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hamari Helena 15:00-19:16 Pja Kuusela Tapani 15:00-19:16 Varapja Leskinen Tarja 15:00-19:16 Jäsen Marttila Tuomo 15:00-19:16 Jäsen Simoska Minna 15:00-19:16 Jäsen Korpikoski Terho 15:00-19:16 Jäsen Lämsä Seppo 15:00-19:16 Jäsen Marttila Vivi 15:00-19:16 Kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 15:00-19:16 Hallintojohtaja,pöy täkirjanpit POISSA Martimo Sauli Valtuuston pja Vakkala Lauri I valt varapja Poikela Matti II valt varapja ALLEKIRJOITUKSET Helena Hamari Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seppo Lämsä Tapani Kuusela Tuomo Marttila 194 Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall ehdotus kj Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall ehdotus kj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Lämsä ja Tapani Kuusela.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hy väk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Suunnitelmassa hy väksy tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-ja tu los las kel maosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta louden hoi dos sa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutok sis ta päättää valtuusto. Hallintokuntien tehtävänä on valmistella taloussuunnitelma vuosille Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää pi dät tyvyyt tä käyttömenoissa. Nykyisen taloussuunnitelman ( ) mu kaan käyttömenoissa tulisi saada euron säästöt. Talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet vuosille toimitetaan myöhemmin. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion laa dintaohjeet hallintokunnille. ehdotus hyväksyttiin.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall Virka- ja työehtosopimusten muutokset tulevat voimaan Virka- ja työehtosopimuksissa tulee seuraavia muu toksia: - Teknisten sopimusten järjestelyvaraerä 0,29 % eli 87,98, joka jae taan yleiskorotuksena järjestöjen kannanoton mukaan - Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotus Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa tulee hin noit te lu muutok sia ja alarajamuutoksia. Vaikuttaa niiden osalta tehtäväkohtaisiin palk koi hin, jos tehtäväkohtainen palkka on alle muut tuvaa alarajaa. - Tuntipalkkaisten sopimuksen mukainen 0,3 %:in yleiskorotus ehdotus kj Kunnanhallitus hyväksyy voimaan tulevien virka- ja työeh to so pi mus ten täytäntöönpanon. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehdään KVTES :n hinnoittelukohtien alarajojen korotuksesta johtuvat korjaukset. ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSEEN Khall Simon kunnanhallitus ilmoittaa olevansa tyytymätön val tio va rain minis te riön päätökseen VM/263/ /2014 kunnan perus pal ve lu jen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin pe rustu van valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuon na on saapunut Simon kunnanhallitukselle Jos kunta on tyytymätön valtionvarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan pe rus pal ve lu jen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukau den kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi kaisu vaa ti mus valtiovarainministeriölle. Oikaisuvaatimus koskee peruspalvelujen vuoden 2015 val tion osuuspää tös tä euroa (2.712 e/as), mikä on euroa vuoden 2014 peruspalvelujen valtionosuutta vähemmän. Ilman eu ron siirtymätasausta Simon kunnan vuoden 2015 peruspalvelujen val tion osuus on peräti euroa (368 e/as) edellisvuotta pienem pi. Simon kunta katsoo, että valtionosuusjärjestelmän las ken tape rus tei siin tehdyt muutokset sekä valtionosuusleikkaukset koh te levat Simon kuntaa epäoikeudenmukaisesti. Järjestelmämuutosten yhteisvaikutus Simon kunnan saamaan valtion osuu teen on VM:n laskelmien mukaan vuoden 2014 tasossa yhteen sä -249 euroa/asukas, euroa ja laskennallinen vai kutus tuloveroprosenttiin on +1,8 %-yksikköä. Korotuspainetta ei voida pi tää kohtuullisena. Valtionosuusjärjestelmän tulisi turvata kun nal listen palvelujen järjestäminen tehokkaasti koko maassa kohtuullisella ve ro- ja maksurahoituksella. Liitetietoaineisto: Toimitetaan sähköpostilla. ehdotus kj Kunnanhallitus lähettää valtiovarainministeriölle liitetietoaineiston mukaisen oikaisuvaatimuksen. ehdotus hyväksyttiin. Khall Valtionvarainministeriön Kunta ja aluehallinto-osasto on käsitellyt Simon kunnan oikaisuvaatimuksen ja hylännyt sen, koska valtionosuuspäätös on tehty voimassa olevan kunnan

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesti. Lisätietoaineisto: Simon kunnan oikaisuvaatimuksesta koskien kunnan peruspalveluiden valtionosuutta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta. ehdotus kj Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se valita asiasta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. ehdotus hyväksyttiin.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus SIMON VESIHUOLTO OY:N LAINA-ANOMUS 484/ /2015 Khall Simon Vesihuolto Oy:n hallitus on toimittanut seuraavan kir jeen: "Simon Vesihuolto Oy:n hallitus anoo Simon kunnalta euron lainaa kalenterivuodeksi maksuvalmiuden tur vaa misek si. Mm. runsaat vuotovedet ja sähkökatkokset talvella ovat aiheut ta neet merkittäviä ja yllättäviä kustannuksia, joihin ta lous ar viossa ei ole voitu varautua." Simon kunnanvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen kun ta kon ser nin sisäistä lainoista seuraavasti: Kunnanhallitukselle an ne taan valtuus myöntää korkeintaan euroa lainaa ka len teri vuo dek si. Koron on oltava vähintään 3 kk euribor-korko. Kun nanhal li tus päättää muuten lainaehdoista. Uuden voimaan astuneen kuntalain 129 säädetään kunnan myöntämästä lainasta, takauksesta tai muusta vakuudesta: "Kun nan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kun nan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy mer kit tä vä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän katta vil la vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoas taan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kun tien ja valtion yhteisessä määräysvallassa." Simon Vesihuolto Oy kuuluu kuntakonserniin ja on kunnan mää räysval las sa. Todetaan, että kalenterivuoden pituinen euron konser ni lai na ei vaaranna kunnan taloudellista kantokykyä. Vakuutta lyhyt ai kai sel le konsernilainalle ei nähdä tarpeelliseksi vaatia, koska yh tiö toimii monopoliasemassa ja yhtiön johtoverkoston tasearvo on 2,64 milj. euroa. Kunta on myöntänyt v yhtiölle euron avustuksen aseman ky län hulevesijärjestelmän saneeraukseen. Vuoden 2015 talous ar vios sa ei ole varauduttu Simon Vesihuolto Oy:lle annettavaan avus tuk seen, mutta kunnanvaltuusto on myöntänyt talous ar vion rahoitusosaan antolainaa varten määrärahan. Yhtiöllä on tilanteessa pitkäaikaista lainaa ,31 eu roa sekä lyhytaikaista lainaa ,94 euroa. Kunnan myön tämät takaukset yhtiölle ovat tilanteessa yhteensä ,25 euroa. Yhtiön maksuvalmius on heikko. Yhtiön talouden kokonaistilanne ja maksuvalmiuden riittävyys tulee sel vit tää syksyn 2015 aikana.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa Simon Vesihuolto Oy:lle euron kon ser ni lai nan kalenterivuodeksi. Lainan korko on nostopäivän 3 kk-eu ri bor -korko ja se maksetaan lainan takaisinmaksun yh tey dessä. Konsernilainalle ei vaadita erillistä vakuutta. Yhtiön talouden kokonaistilanne ja maksuvalmiuden riittävyys tulee selvittää syksyn 2015 aikana. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallituksen jäsenet Tapani Kuusela ja Minna Simoska ilmoittivat olevansa esteellisiä asiaa käsittelemään ja he poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi Tapani Kuuselan tilalle valittiin Tuomo Marttila.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus AIESOPIMUS TUKIPALVELUJEN SIIRTÄMISEKSI MERI-LAPPIIN PERUSTETTAVALLE YHTEISELLE ORGANISAATIOLLE 386/ /2014 Khall Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n kirje "Meri-Lapin kehittämiskeskus on laadituttanut selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista. Alueen viiden kunnan lisäksi selvitys koski Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä ja Kou lu tus kun ta yh ty mä Lappiaa. Suunnitelmassa esitetään, että em. tu ki pal ve lut tuotetaan joko perustamalla uusi liikelaitoskuntayhtymä tai jonkin nykyisen kuntayhtymän toimintaa muuttamalla. Käsitellessään laadittua ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämissuunnitelmaa kehittämiskeskus päätti esittää Meri-Lapin kun nil le ja kuntayhtymille, että muodostetaan tu ki pal ve lu or ga ni saatio, jonka tehtäviä ovat ICT, talous- ja henkilöstöhallintoja mah dol liset muut palvelut. ten jälkeen Meri-Lapin kehittämiskeskus käyn nis tää valtion rahoituksen turvin toi meen pa no hank keen, jossa suun ni tel laan tukipalveluorganisaation toimintamalli. Edellä olevaan viitaten lähetämme suunnitelman käsiteltäväksenne." Ict-, talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämissuunnitelma on luetta vis sa osoitteesta ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa asian kehittämiskeskukselle jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus kannattaa tukipalveluiden mahdollisessa kokoamisessa olemassaoleviin organisaatioihin tukeutumista. Kunnanhallitus päättää antaa asian kehittämiskeskukselle jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus esittää tukipalveluiden kokoamista Meri-Lapin kuntapalveluiden alaisuuteen. Khall Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n kirje " Tamora Oy teki ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullista or gani saa tio ta koskevan selvityksen. Suunnitelmassa esitetään, että em. tukipalvelut tuotetaan joko perus ta mal la uusi liikelaitoskuntayhtymä tai jonkin nykyisen kun ta yh tymän toimintaa muuttamalla.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Käsitellessään laadittua ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon jär jes tämis suun ni tel maa kehittämiskeskus päätti esittää Meri-Lapin kunnille ja kun ta yh ty mil le, että muodostetaan tukipalveluorganisaatio, jonka teh tä viä ovat ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon ja mahdolliset muut pal ve lut. Kehittämiskeskuksen seutuhallitus päätti kokouksessaan esit tää asiaa koskevaa aiesopimusta kuntien ja kuntayhtymien päätet tä väk si mennessä. ten jälkeen on tarkoitus käynnistää aiesopimuksen mukainen toi meen pa no suun ni tel ma, jossa suunnitellaan tu ki pal ve lu or ga ni saation toimintamalli. Eo. viitaten esitämme, että käsittelette asian mennessä. " Simon kunta on ulkoistanut ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon tu kipal ve lut Oulunkaaren kuntayhtymän seudulliseen kun ta pal ve lu toimis toon vuoden 2011 alusta, jolloin Simon kunnan sosiaali- ja terveys pal ve lu jen järjestäminen ja tuottaminen siirtyi Oulunkaaren kunta yh ty mään. Simon kunnan ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuotta mi nen liittyy tällä hetkellä kiinteästi sote-palvelujen tuottamiseen ja jär jes tä mi seen. Asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena viimeistään Län si-poh jan sote-palveluiden tuotantoalueen perustamisen ja tu levan valtakunnallisen sote-ratkaisun yhteydessä. Simon kunta suhtau tuu periaatteessa myönteisesti seudullisen tu ki pal ve lu or ga ni saation perustamiseen sekä aiesopimukseen. Aiesopimuksen toimeenpanosuunnitelman laatiminen edellyttää kun tien ja kuntayhtymien ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon hen ki löstön työpanosta. Simon kunnan osalta tämä edellyttää kiinteää yhteis työ tä Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston kanssa. Lisätietoaineisto: Aiesopimus tukipalvelujen siirtämiseksi Me ri-lappiin perustettavalle yhteiselle organisaatiolle ehdotus kj Simon kunta suhtautuu myönteisesti aiesopimukseen tukipalvelujen siir tä mi sek si Meri-Lappiin perustettavalle yhteiselle organisaatiolle ja osal lis tuu toimeenpanosuunnitelmien laatimiseen. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa, että toistaiseksi Simon kunnan tu kipal ve lu jen tuottaminen tapahtuu Oulunkaaren kuntayhtymän seu dulli sen kuntapalvelutoimiston toimesta ja liittyy läheisesti so te-pal ve lujen tuottamiseen. Tukipalvelujen tuottamista tullaan tarkastelemaan vii meis tään Länsi-Pohjan sote-palveluiden tuotantoalueen perustamisen ja tulevan valtakunnallisen sote-ratkaisun selvittyä. Kunnanhallitus esittää tukipalveluiden kokoamista Meri-Lapin

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kuntapalveluiden alaisuuteen. ehdotus hyväksyttiin.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ ESITYKSEEN KELAN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTYMISESTÄ 481/ /2015 Khall Kansaneläkelaitos on pyytänyt kunnilta lausuntoa esitykseen Kelan va kuu tus pii rien yhdistymisestä (Dnro 1 / 004 / 2015). Kan san elä kelai tok ses ta säädetyn lain (24/2014) 10 :n mukaan Kan san elä ke laitok sen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, joista määrää Kan san elä ke lai tos kuultuaan asiainomaisia kunnanhallituksia. Simon kunta kuuluu Lapin vakuutuspiiriin. Lapin vakuutuspiiri kuuluu täl lä hetkellä Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen. Koko maahan esite tään muodostettavaksi lukien viisi vakuutuspiiriä: Ete läinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri. (Nimet var mis tu vat alkukesällä.) Simon kunta kuuluisi Pohjoiseen va kuu tuspii riin. Osana koko Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös hal lin nol li sia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toi min nan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä eri tysvas tuu aluei ta (erva-alueita). Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toi mis to verk koa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan or ga ni soi tu mi seen. Kelan ja kaikkien kuntien välinen yhteistyö jatkuu edelleen entiseen tapaan eri paikkakunnilla. Kelan toi mi hen kilöi den työpaikkojen sijaintiin uudistukselle ei myöskään ole vai ku tusta. Lisätietoaineisto: Lausuntopyyntö esitykseen Kelan vakuutuspiirien yh dis ty mi ses tä ehdotus kj Simon kunnanhallitus korostaa, että Kelan tulee huolehtia siitä, että pal ve lu ka na vat toimivat koko vakuutuspiirin alueella perustamalla yh teis pal ve lu pis tei tä niihin kuntiin, joissa niitä ei vielä ole, kuten Simon kuntaan. Lisäksi viranomaisyhteistyötä tulee parantaa entisestään. Simon kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole muuta huo mau tet ta vaa Kelan vakuutuspiirien yhdistymiseen. ehdotus hyväksyttiin.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ESITYS ELINKEINOASIOITA KEHITTÄVÄN HENKILÖN PALKKAAMISEKSI 453/ /2015 Khall Lauri Vakkala jätti kokouksessa esityksen elinkeinoasioita kehittävän hen ki lön palkkaamiseksi määräajaksi hoitamaan rahoitustuen ha kemis ta kansallisista ja EU-rahastoista. ehdotus kj Esitys otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn budjetin laatimisen yhteydessä. ehdotus hyväksyttiin. Khall Elinkeinopoliittinen työryhmä ja kunnanhallitus ovat keskustelleet elinkeinoasioita kehittävän sekä hanke-asioihin perehtyvän henkilön palkkaamisen kiirehtimisestä. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu määrärahoja em. henkilön palkkaukseen. ehdotus kj Kunnanhallitus keskustelee tilanteesta ja linjaa jatkotoimenpiteitä. Kunnanhallitus keskusteli tilanteesta ja linjasi jatkotoimenpiteet. Kunnanhallitus esittää elinkeinoasioita hoitavalle projektihenkilölle määrärahan varaamista vuoden 2016 talousarvioon.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖSTÄ 489/ /2015 Khall Pentti Ronkainen Seppo Ronkaisen perikunnan puolesta on lä het tänyt kunnalle tarjouksen Maksniemen Seuranmäellä sijaitsevan omako ti ta lon myynnistä kunnalle. Rakennus sijaitsee osoitteessa Maksnie men tie 24F. Tontin koko on noin 2000 neliömetriä. Teknisen toimen päällikkö Ilkka Soukka on käynyt tutustumassa kiinteis töön. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää todeta, ettei Simon kunnalla ole käyttöä ko. kiin teis töl le. Kunta ei jätä tarjousta ko. kiinteistön ostosta. ehdotus hyväksyttiin.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus EROANOMUS VAMMAISNEUVOSTOSTA 488/ /2015 Khall Vammaisneuvoston Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja ja sihteeri Mar ja Lantto pyytää kirjellään eroa vammaisneuvostosta ja sih tee rin teh tä väs tä alkaen. Syynä eroamiseen on työ tehtä vien uudelleen jär jes te ly Oulunkaaren kuntayhtymässä. Uudesta työ pis tees tä hän ei enää kykene hoitamaan vammaisneuvoston tehtä viä. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää myöntää Marja Lantolle eron vam mais neuvos tosta ja pyytää Oulunkaaren kuntayhtymää ni meä mään uuden edus ta jan Simon vammaisneuvostoon Marja Lanton tilalle. ehdotus hyväksyttiin.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUITUA LÄNSI-JA ETELÄ-LAPPIIN-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Khall Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin hankkeen toteutettiin välisenä aikana yhdeksän Lapin kunnan alueel la. Hankkeen kohdekuntina olivat Simo, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Ranua ja Posio. Hankkeen hal linnoin nis ta vastasi Tervolan kunta. Hankkeen tavoitteena oli maaseudun kylien elinvoimaisuuden ja yritys ten toimintaedellytysten vahvistaminen. Pitkälle tulevaisuuteen toi min ta var moi na säilyvät nopeat laajakaistayhteydet ovat tässä avain ase mas sa. Aidon tietoyhteiskunnan ja sen palvelujen ulot tu minen haja-asutusalueille edellyttää ko. infrastruktuurin rakentamista. No peat laajakaistayhteydet tarjoavat nykyistä paremmat etä työ mahdol li suu det ja sitä kautta myös luovat edellytyksiä paluumuutolle. Hank keel la tuettiin maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista asuin alu een sa kehittämistä. Hankkeella myötävaikutettiin po si tii visen maaseutuilmapiirin aikaansaamiseen. Hanke tuki Laajakaista kaikille 2015 hankkeen toteutumista ja maa kun nal lis ta laajakaistahanketta. Hanke toimi Lapin liiton maakun nal lis ten laajakaistaan liittyvien tiedotus- ja ak ti voin ti toi men pi teiden paikallisena avustajana. Hanke organisoi ja järjesti kylä- ja kunta koh tai sia tiedotuskampanjoita. Järjestettävien kyläiltojen lisäksi tietoa ja materiaalia jaetiin ovelta-ovelle -muodossa. Hankkeen avulla tiedotettiin mahdollisuuksista hakea maa seu tu rahas tos ta tukea kyläverkoille. Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin hanke ke rä si ja jakoi tietoa kyläverkkohankkeiden kokoamista varten. Yrityk sil le annettiin laajakaistaan liittyvää tietoa sekä kerrottiin mah dol lisuuk sis ta hakea tukea yrityskohtaisiin ratkaisuihin. Osana muuta tiedot ta mis ta hanke tiedotti mm. yleispalveluvelvoitteesta. Tiedottamishankkeen kohderyhmänä olivat toiminta-alueen yrittäjät ja asukkaat mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan vapaa-ajan asuk kaat. Kohderyhmän tietoon tuotiin mahdollisimman paljon tietoa laa ja kais ta ja sen tuomista mahdollisuuksista, joita ovat esimerkiksi etä työn mahdollisuus ja sen kautta maaseudun kehittyminen. Va lokui tu poh jai sel la laajakaistalla saadaan myös kiinteistöjen arvoa nostet tua. Hanke toteutti hankesuunnitelman mukaisia tavoitteitaan tie dot tamal la nopeista valokuituyhteyksistä sekä niiden eduista. Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin vastasi valokuitutiedottamisesta paikallistasolla yh dek säs sä kunnassa. Tätä työtä tehtiin mm. järjestäen kyläiltoja ja ky liin tulevia tiedotuskampanjoita. Näitä kyläiltoja järjestettiin hankkeen toimesta sekä myös yhteistyössä Lapin Liiton kanssa. Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin hankkeelle asetetut määrälliset tavoit teet saavutettiin ja ylitettiin.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kyläyhteisöjen tai kuntien laajakaistahankkeet 6 kpl (tavoite 6 kpl) -Laajakaistaseminaarit (yhteistyökumppaneiden kanssa) 5 kpl (ta voite 4 kpl) -Kyläillat 74 kpl (tavoite 35 kpl) -Toimenpiteisiin osallistuneet tavoitteena 6100 hlöä Aktivaattorit tavoittaneet: 2100 kpl Webro/nettikyselyt: yli 3000 kpl Kyläillat: 842 kpl Lehtiartikkeleita yli 90 kpl Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli euroa, josta to teutui ,68 euroa. Hanke oli kokonaan Lapin ELY-keskuksen rahoit ta ma. Kuntien yhteisvastuullisesti rahoitettavaksi jäivät hankkeen ei-ra hoi tus kel poi set kustannukset, kuten Kuel-maksut. Hankkeen rahoitus jakaantui seuraavasti: EU+valtio EU-osuus Valtion osuus Kokonaisrahoitus Lisätietoaineisto: Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin -hankkeen loppuraportti ehdotus kj Merkitään Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin -hankkeen loppuraportti tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall Kuntalain 51 :n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitus menettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi men asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun pää tösvallan perusteella tehdyt päätökset. Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomai sille henkilökohtaisesti. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätökset merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Tehtyihin päätöksiin ei käytetä kuntalain mukaista otto-oikeutta.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJEET Khall Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset: Suomen Kuntaliitto Yleiskirje /2015; Uusi ympäristönsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriö Lähete ; Esiopetuksesta velvoittavaa 1.8. alkaen Lapin liitto Ennakkokutsu Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät Rovaniemellä Lapin ELY-keskus valtionavustuksen myöntämisestä Meri-Lapin joukkoliikennetutkimuksen 2015 laatimiseen, enintään 5000 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lausuntopyyntö Reijo ja Hilkka Nurmelan hakemuksesta, Iso Kivijärven keskivedenkorkeuden nostaminen, Simo Oikeusministeriö Edustakuntavaalit 2015; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista, 2,1 euroa jokaiselta v eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2400 Maa- ja metsätalousministeriö Perämeren kalatalouden toimintaryhmän ja toimintaryhmän kehittämisstrategian hyväksymisestä Rajaseutu ry Kirje, historiankirja "Rajaseututyötä 90 vuotta" Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta Kirje, tiedustellaan mm. vanhusneuvostojen toiminnasta alueella, toiminnan käynnistymisestä ja toimenpiteistä vanhuspalvelulain toteuttamiseksi ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJAT Khall Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat eri kuntayhtymien asiakirjat: Koulutuskuntayhtymä Lappia Yhtymävaltuuston pöytäkirja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Valtuuston kokouskutsu Lapin liitto Hallituksen pöytäkirja Pelastuslautakunnan pöytäkirja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuuston pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta Pöytäkirja Pöytäkirja Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Yhtymäkokouspöytäkirja Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Esityslista ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Khall ehdotus kj Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta valmistelussa olevista sekä muis ta kin kuntaan ja kunnan toimintaan vaikuttavista asioista. Samas sa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko. kat sauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita si dosryhmiä. Kuullaan tilannekatsaus ja merkitään tiedoksi. Tiedoksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokous Tuuliwatti-info

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 :n mu kaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syn tynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimi val tan sa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa tet ta va valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valtuuston kokouksessa Valtuusto päätti hyväksyä Tuo mo Böökin tarjouksen, että osoitteessa Työmiehenkuja 14 oleva teol li suus hal li määräaloineen myydään Tuomo Böökille. Kaupan ehto na on liittyminen kunnan kaukolämpöverkkoon, josta tehdään eril linen liittymissopimus. Vesi- ja viemäriliittymä sekä sähköliittymä sisäl ty vät kauppaan. Sähkösopimus jää ostajan tehtäväksi. Uuden voimaan tulleen kuntalain 130 :n mukaan: "Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään 10 vuodeksi omista man sa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tar jouskil pai lul la, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja sii tä on tiedotettava riittävästi. Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuo dek si omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjous kil pai lua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markki na-ar vo tai markkinaperusteinen vuokrataso. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toi minnas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään." ehdotus kj Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätös teollisuushallin myynnis tä Tuomo Böökille on edellä olevaan viitaten kuntalain vastainen, jo ten kunnanhallitus päättää jättää päätöksen täytäntöön panematta. Asia saatetaan valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNNAN KIINTEISTÖJEN MYYNTI 495/ /2015 Khall Simon kunnan vuoden 2015 talousarvio on 1,7 milj. euroa ali jää mäinen. Vuoden 2014 tilinpäätös oli 0,9 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan hal li tus on perustanut taloustyöryhmän etsimään keino ja kunnan talouden tasapainottamiseen. Simon kunnalla on useita kiinteistöjä, jotka ovat tyhjillään tai vajaalla käy töl lä. Kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuu kunnalle vuosittain huomat ta vat kustannukset. Kunta on jo useita vuosia pyrkinyt myymään kou lu käy tös tä poistettuja kiinteistöjä siinä kuitenkaan onnistumatta. Edel li sen kerran koulukiinteistöjä on kaupattu julkisella tar jous pyynnöl lä keväällä Teknisen toimen päällikkö on toimittanut kunnanhallitukselle listan kun nan omistamista kiinteistöistä ja asunto-osakkeista jat ko toi menpi teis tä päättämistä varten. Kunnanhallitus tutustui kiinteistölistaukseen, valitsi kiireellisimmät myyn ti koh teet ja keskusteli myyntiaikataulusta sekä erilaisista toimen pi teis tä kiinteistökulujen vähentämiseksi. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää myydä tarjouskilpailun perusteella seuraavat kiin teis töt: Kiinteistö RN:o Pinta-ala ha Alaniemen koulu 15:32 0,44 Hamarin koulu 5:17 1,42 Viantien koulu 2:6 1,615 Simoniemen koulu 4:19 0,336 Hamarin halli tontteineen 10:67 0,2057 Vastaanottohalli I (Leipomo/pesula) 11:84 0,54 (määräala) Myynti tehdään tarjouskilpailun perusteella ja myyjä pidättää oi keuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouskilpailun valmistelu annetaan teknisen toimen tehtäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot