SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 192 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 279 TÄYTÄNTÖÖNPANO OIKAISUVAATIMUS KUNNAN PERUSPALVELUJEN 280 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSEEN 194 SIMON VESIHUOLTO OY:N LAINA-ANOMUS AIESOPIMUS TUKIPALVELUJEN SIIRTÄMISEKSI 284 MERI-LAPPIIN PERUSTETTAVALLE YHTEISELLE ORGANISAATIOLLE 196 LAUSUNTOPYYNTÖ ESITYKSEEN KELAN 287 VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTYMISESTÄ 197 ESITYS ELINKEINOASIOITA KEHITTÄVÄN HENKILÖN 288 PALKKAAMISEKSI 198 TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖSTÄ EROANOMUS VAMMAISNEUVOSTOSTA KUITUA LÄNSI-JA ETELÄ-LAPPIIN-HANKKEEN 291 LOPPURAPORTTI 201 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SAAPUNEET KIRJEET KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN 295 ASIAKIRJAT 204 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KUNNAN KIINTEISTÖJEN MYYNTI KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 301

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hamari Helena 15:00-19:16 Pja Kuusela Tapani 15:00-19:16 Varapja Leskinen Tarja 15:00-19:16 Jäsen Marttila Tuomo 15:00-19:16 Jäsen Simoska Minna 15:00-19:16 Jäsen Korpikoski Terho 15:00-19:16 Jäsen Lämsä Seppo 15:00-19:16 Jäsen Marttila Vivi 15:00-19:16 Kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 15:00-19:16 Hallintojohtaja,pöy täkirjanpit POISSA Martimo Sauli Valtuuston pja Vakkala Lauri I valt varapja Poikela Matti II valt varapja ALLEKIRJOITUKSET Helena Hamari Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seppo Lämsä Tapani Kuusela Tuomo Marttila 194 Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall ehdotus kj Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall ehdotus kj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Lämsä ja Tapani Kuusela.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hy väk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Suunnitelmassa hy väksy tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-ja tu los las kel maosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta louden hoi dos sa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutok sis ta päättää valtuusto. Hallintokuntien tehtävänä on valmistella taloussuunnitelma vuosille Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää pi dät tyvyyt tä käyttömenoissa. Nykyisen taloussuunnitelman ( ) mu kaan käyttömenoissa tulisi saada euron säästöt. Talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet vuosille toimitetaan myöhemmin. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion laa dintaohjeet hallintokunnille. ehdotus hyväksyttiin.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall Virka- ja työehtosopimusten muutokset tulevat voimaan Virka- ja työehtosopimuksissa tulee seuraavia muu toksia: - Teknisten sopimusten järjestelyvaraerä 0,29 % eli 87,98, joka jae taan yleiskorotuksena järjestöjen kannanoton mukaan - Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotus Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa tulee hin noit te lu muutok sia ja alarajamuutoksia. Vaikuttaa niiden osalta tehtäväkohtaisiin palk koi hin, jos tehtäväkohtainen palkka on alle muut tuvaa alarajaa. - Tuntipalkkaisten sopimuksen mukainen 0,3 %:in yleiskorotus ehdotus kj Kunnanhallitus hyväksyy voimaan tulevien virka- ja työeh to so pi mus ten täytäntöönpanon. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehdään KVTES :n hinnoittelukohtien alarajojen korotuksesta johtuvat korjaukset. ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSEEN Khall Simon kunnanhallitus ilmoittaa olevansa tyytymätön val tio va rain minis te riön päätökseen VM/263/ /2014 kunnan perus pal ve lu jen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin pe rustu van valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuon na on saapunut Simon kunnanhallitukselle Jos kunta on tyytymätön valtionvarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan pe rus pal ve lu jen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukau den kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi kaisu vaa ti mus valtiovarainministeriölle. Oikaisuvaatimus koskee peruspalvelujen vuoden 2015 val tion osuuspää tös tä euroa (2.712 e/as), mikä on euroa vuoden 2014 peruspalvelujen valtionosuutta vähemmän. Ilman eu ron siirtymätasausta Simon kunnan vuoden 2015 peruspalvelujen val tion osuus on peräti euroa (368 e/as) edellisvuotta pienem pi. Simon kunta katsoo, että valtionosuusjärjestelmän las ken tape rus tei siin tehdyt muutokset sekä valtionosuusleikkaukset koh te levat Simon kuntaa epäoikeudenmukaisesti. Järjestelmämuutosten yhteisvaikutus Simon kunnan saamaan valtion osuu teen on VM:n laskelmien mukaan vuoden 2014 tasossa yhteen sä -249 euroa/asukas, euroa ja laskennallinen vai kutus tuloveroprosenttiin on +1,8 %-yksikköä. Korotuspainetta ei voida pi tää kohtuullisena. Valtionosuusjärjestelmän tulisi turvata kun nal listen palvelujen järjestäminen tehokkaasti koko maassa kohtuullisella ve ro- ja maksurahoituksella. Liitetietoaineisto: Toimitetaan sähköpostilla. ehdotus kj Kunnanhallitus lähettää valtiovarainministeriölle liitetietoaineiston mukaisen oikaisuvaatimuksen. ehdotus hyväksyttiin. Khall Valtionvarainministeriön Kunta ja aluehallinto-osasto on käsitellyt Simon kunnan oikaisuvaatimuksen ja hylännyt sen, koska valtionosuuspäätös on tehty voimassa olevan kunnan

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesti. Lisätietoaineisto: Simon kunnan oikaisuvaatimuksesta koskien kunnan peruspalveluiden valtionosuutta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta. ehdotus kj Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se valita asiasta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. ehdotus hyväksyttiin.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus SIMON VESIHUOLTO OY:N LAINA-ANOMUS 484/ /2015 Khall Simon Vesihuolto Oy:n hallitus on toimittanut seuraavan kir jeen: "Simon Vesihuolto Oy:n hallitus anoo Simon kunnalta euron lainaa kalenterivuodeksi maksuvalmiuden tur vaa misek si. Mm. runsaat vuotovedet ja sähkökatkokset talvella ovat aiheut ta neet merkittäviä ja yllättäviä kustannuksia, joihin ta lous ar viossa ei ole voitu varautua." Simon kunnanvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen kun ta kon ser nin sisäistä lainoista seuraavasti: Kunnanhallitukselle an ne taan valtuus myöntää korkeintaan euroa lainaa ka len teri vuo dek si. Koron on oltava vähintään 3 kk euribor-korko. Kun nanhal li tus päättää muuten lainaehdoista. Uuden voimaan astuneen kuntalain 129 säädetään kunnan myöntämästä lainasta, takauksesta tai muusta vakuudesta: "Kun nan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kun nan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy mer kit tä vä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän katta vil la vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoas taan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kun tien ja valtion yhteisessä määräysvallassa." Simon Vesihuolto Oy kuuluu kuntakonserniin ja on kunnan mää räysval las sa. Todetaan, että kalenterivuoden pituinen euron konser ni lai na ei vaaranna kunnan taloudellista kantokykyä. Vakuutta lyhyt ai kai sel le konsernilainalle ei nähdä tarpeelliseksi vaatia, koska yh tiö toimii monopoliasemassa ja yhtiön johtoverkoston tasearvo on 2,64 milj. euroa. Kunta on myöntänyt v yhtiölle euron avustuksen aseman ky län hulevesijärjestelmän saneeraukseen. Vuoden 2015 talous ar vios sa ei ole varauduttu Simon Vesihuolto Oy:lle annettavaan avus tuk seen, mutta kunnanvaltuusto on myöntänyt talous ar vion rahoitusosaan antolainaa varten määrärahan. Yhtiöllä on tilanteessa pitkäaikaista lainaa ,31 eu roa sekä lyhytaikaista lainaa ,94 euroa. Kunnan myön tämät takaukset yhtiölle ovat tilanteessa yhteensä ,25 euroa. Yhtiön maksuvalmius on heikko. Yhtiön talouden kokonaistilanne ja maksuvalmiuden riittävyys tulee sel vit tää syksyn 2015 aikana.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa Simon Vesihuolto Oy:lle euron kon ser ni lai nan kalenterivuodeksi. Lainan korko on nostopäivän 3 kk-eu ri bor -korko ja se maksetaan lainan takaisinmaksun yh tey dessä. Konsernilainalle ei vaadita erillistä vakuutta. Yhtiön talouden kokonaistilanne ja maksuvalmiuden riittävyys tulee selvittää syksyn 2015 aikana. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallituksen jäsenet Tapani Kuusela ja Minna Simoska ilmoittivat olevansa esteellisiä asiaa käsittelemään ja he poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi Tapani Kuuselan tilalle valittiin Tuomo Marttila.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus AIESOPIMUS TUKIPALVELUJEN SIIRTÄMISEKSI MERI-LAPPIIN PERUSTETTAVALLE YHTEISELLE ORGANISAATIOLLE 386/ /2014 Khall Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n kirje "Meri-Lapin kehittämiskeskus on laadituttanut selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista. Alueen viiden kunnan lisäksi selvitys koski Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä ja Kou lu tus kun ta yh ty mä Lappiaa. Suunnitelmassa esitetään, että em. tu ki pal ve lut tuotetaan joko perustamalla uusi liikelaitoskuntayhtymä tai jonkin nykyisen kuntayhtymän toimintaa muuttamalla. Käsitellessään laadittua ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämissuunnitelmaa kehittämiskeskus päätti esittää Meri-Lapin kun nil le ja kuntayhtymille, että muodostetaan tu ki pal ve lu or ga ni saatio, jonka tehtäviä ovat ICT, talous- ja henkilöstöhallintoja mah dol liset muut palvelut. ten jälkeen Meri-Lapin kehittämiskeskus käyn nis tää valtion rahoituksen turvin toi meen pa no hank keen, jossa suun ni tel laan tukipalveluorganisaation toimintamalli. Edellä olevaan viitaten lähetämme suunnitelman käsiteltäväksenne." Ict-, talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämissuunnitelma on luetta vis sa osoitteesta ehdotus kj Kunnanhallitus päättää antaa asian kehittämiskeskukselle jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus kannattaa tukipalveluiden mahdollisessa kokoamisessa olemassaoleviin organisaatioihin tukeutumista. Kunnanhallitus päättää antaa asian kehittämiskeskukselle jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus esittää tukipalveluiden kokoamista Meri-Lapin kuntapalveluiden alaisuuteen. Khall Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n kirje " Tamora Oy teki ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullista or gani saa tio ta koskevan selvityksen. Suunnitelmassa esitetään, että em. tukipalvelut tuotetaan joko perus ta mal la uusi liikelaitoskuntayhtymä tai jonkin nykyisen kun ta yh tymän toimintaa muuttamalla.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Käsitellessään laadittua ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon jär jes tämis suun ni tel maa kehittämiskeskus päätti esittää Meri-Lapin kunnille ja kun ta yh ty mil le, että muodostetaan tukipalveluorganisaatio, jonka teh tä viä ovat ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon ja mahdolliset muut pal ve lut. Kehittämiskeskuksen seutuhallitus päätti kokouksessaan esit tää asiaa koskevaa aiesopimusta kuntien ja kuntayhtymien päätet tä väk si mennessä. ten jälkeen on tarkoitus käynnistää aiesopimuksen mukainen toi meen pa no suun ni tel ma, jossa suunnitellaan tu ki pal ve lu or ga ni saation toimintamalli. Eo. viitaten esitämme, että käsittelette asian mennessä. " Simon kunta on ulkoistanut ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon tu kipal ve lut Oulunkaaren kuntayhtymän seudulliseen kun ta pal ve lu toimis toon vuoden 2011 alusta, jolloin Simon kunnan sosiaali- ja terveys pal ve lu jen järjestäminen ja tuottaminen siirtyi Oulunkaaren kunta yh ty mään. Simon kunnan ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuotta mi nen liittyy tällä hetkellä kiinteästi sote-palvelujen tuottamiseen ja jär jes tä mi seen. Asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena viimeistään Län si-poh jan sote-palveluiden tuotantoalueen perustamisen ja tu levan valtakunnallisen sote-ratkaisun yhteydessä. Simon kunta suhtau tuu periaatteessa myönteisesti seudullisen tu ki pal ve lu or ga ni saation perustamiseen sekä aiesopimukseen. Aiesopimuksen toimeenpanosuunnitelman laatiminen edellyttää kun tien ja kuntayhtymien ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon hen ki löstön työpanosta. Simon kunnan osalta tämä edellyttää kiinteää yhteis työ tä Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston kanssa. Lisätietoaineisto: Aiesopimus tukipalvelujen siirtämiseksi Me ri-lappiin perustettavalle yhteiselle organisaatiolle ehdotus kj Simon kunta suhtautuu myönteisesti aiesopimukseen tukipalvelujen siir tä mi sek si Meri-Lappiin perustettavalle yhteiselle organisaatiolle ja osal lis tuu toimeenpanosuunnitelmien laatimiseen. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa, että toistaiseksi Simon kunnan tu kipal ve lu jen tuottaminen tapahtuu Oulunkaaren kuntayhtymän seu dulli sen kuntapalvelutoimiston toimesta ja liittyy läheisesti so te-pal ve lujen tuottamiseen. Tukipalvelujen tuottamista tullaan tarkastelemaan vii meis tään Länsi-Pohjan sote-palveluiden tuotantoalueen perustamisen ja tulevan valtakunnallisen sote-ratkaisun selvittyä. Kunnanhallitus esittää tukipalveluiden kokoamista Meri-Lapin

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kuntapalveluiden alaisuuteen. ehdotus hyväksyttiin.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ ESITYKSEEN KELAN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTYMISESTÄ 481/ /2015 Khall Kansaneläkelaitos on pyytänyt kunnilta lausuntoa esitykseen Kelan va kuu tus pii rien yhdistymisestä (Dnro 1 / 004 / 2015). Kan san elä kelai tok ses ta säädetyn lain (24/2014) 10 :n mukaan Kan san elä ke laitok sen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, joista määrää Kan san elä ke lai tos kuultuaan asiainomaisia kunnanhallituksia. Simon kunta kuuluu Lapin vakuutuspiiriin. Lapin vakuutuspiiri kuuluu täl lä hetkellä Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen. Koko maahan esite tään muodostettavaksi lukien viisi vakuutuspiiriä: Ete läinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri. (Nimet var mis tu vat alkukesällä.) Simon kunta kuuluisi Pohjoiseen va kuu tuspii riin. Osana koko Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös hal lin nol li sia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toi min nan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä eri tysvas tuu aluei ta (erva-alueita). Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toi mis to verk koa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan or ga ni soi tu mi seen. Kelan ja kaikkien kuntien välinen yhteistyö jatkuu edelleen entiseen tapaan eri paikkakunnilla. Kelan toi mi hen kilöi den työpaikkojen sijaintiin uudistukselle ei myöskään ole vai ku tusta. Lisätietoaineisto: Lausuntopyyntö esitykseen Kelan vakuutuspiirien yh dis ty mi ses tä ehdotus kj Simon kunnanhallitus korostaa, että Kelan tulee huolehtia siitä, että pal ve lu ka na vat toimivat koko vakuutuspiirin alueella perustamalla yh teis pal ve lu pis tei tä niihin kuntiin, joissa niitä ei vielä ole, kuten Simon kuntaan. Lisäksi viranomaisyhteistyötä tulee parantaa entisestään. Simon kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole muuta huo mau tet ta vaa Kelan vakuutuspiirien yhdistymiseen. ehdotus hyväksyttiin.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ESITYS ELINKEINOASIOITA KEHITTÄVÄN HENKILÖN PALKKAAMISEKSI 453/ /2015 Khall Lauri Vakkala jätti kokouksessa esityksen elinkeinoasioita kehittävän hen ki lön palkkaamiseksi määräajaksi hoitamaan rahoitustuen ha kemis ta kansallisista ja EU-rahastoista. ehdotus kj Esitys otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn budjetin laatimisen yhteydessä. ehdotus hyväksyttiin. Khall Elinkeinopoliittinen työryhmä ja kunnanhallitus ovat keskustelleet elinkeinoasioita kehittävän sekä hanke-asioihin perehtyvän henkilön palkkaamisen kiirehtimisestä. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu määrärahoja em. henkilön palkkaukseen. ehdotus kj Kunnanhallitus keskustelee tilanteesta ja linjaa jatkotoimenpiteitä. Kunnanhallitus keskusteli tilanteesta ja linjasi jatkotoimenpiteet. Kunnanhallitus esittää elinkeinoasioita hoitavalle projektihenkilölle määrärahan varaamista vuoden 2016 talousarvioon.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖSTÄ 489/ /2015 Khall Pentti Ronkainen Seppo Ronkaisen perikunnan puolesta on lä het tänyt kunnalle tarjouksen Maksniemen Seuranmäellä sijaitsevan omako ti ta lon myynnistä kunnalle. Rakennus sijaitsee osoitteessa Maksnie men tie 24F. Tontin koko on noin 2000 neliömetriä. Teknisen toimen päällikkö Ilkka Soukka on käynyt tutustumassa kiinteis töön. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää todeta, ettei Simon kunnalla ole käyttöä ko. kiin teis töl le. Kunta ei jätä tarjousta ko. kiinteistön ostosta. ehdotus hyväksyttiin.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus EROANOMUS VAMMAISNEUVOSTOSTA 488/ /2015 Khall Vammaisneuvoston Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja ja sihteeri Mar ja Lantto pyytää kirjellään eroa vammaisneuvostosta ja sih tee rin teh tä väs tä alkaen. Syynä eroamiseen on työ tehtä vien uudelleen jär jes te ly Oulunkaaren kuntayhtymässä. Uudesta työ pis tees tä hän ei enää kykene hoitamaan vammaisneuvoston tehtä viä. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää myöntää Marja Lantolle eron vam mais neuvos tosta ja pyytää Oulunkaaren kuntayhtymää ni meä mään uuden edus ta jan Simon vammaisneuvostoon Marja Lanton tilalle. ehdotus hyväksyttiin.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUITUA LÄNSI-JA ETELÄ-LAPPIIN-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Khall Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin hankkeen toteutettiin välisenä aikana yhdeksän Lapin kunnan alueel la. Hankkeen kohdekuntina olivat Simo, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Ranua ja Posio. Hankkeen hal linnoin nis ta vastasi Tervolan kunta. Hankkeen tavoitteena oli maaseudun kylien elinvoimaisuuden ja yritys ten toimintaedellytysten vahvistaminen. Pitkälle tulevaisuuteen toi min ta var moi na säilyvät nopeat laajakaistayhteydet ovat tässä avain ase mas sa. Aidon tietoyhteiskunnan ja sen palvelujen ulot tu minen haja-asutusalueille edellyttää ko. infrastruktuurin rakentamista. No peat laajakaistayhteydet tarjoavat nykyistä paremmat etä työ mahdol li suu det ja sitä kautta myös luovat edellytyksiä paluumuutolle. Hank keel la tuettiin maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista asuin alu een sa kehittämistä. Hankkeella myötävaikutettiin po si tii visen maaseutuilmapiirin aikaansaamiseen. Hanke tuki Laajakaista kaikille 2015 hankkeen toteutumista ja maa kun nal lis ta laajakaistahanketta. Hanke toimi Lapin liiton maakun nal lis ten laajakaistaan liittyvien tiedotus- ja ak ti voin ti toi men pi teiden paikallisena avustajana. Hanke organisoi ja järjesti kylä- ja kunta koh tai sia tiedotuskampanjoita. Järjestettävien kyläiltojen lisäksi tietoa ja materiaalia jaetiin ovelta-ovelle -muodossa. Hankkeen avulla tiedotettiin mahdollisuuksista hakea maa seu tu rahas tos ta tukea kyläverkoille. Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin hanke ke rä si ja jakoi tietoa kyläverkkohankkeiden kokoamista varten. Yrityk sil le annettiin laajakaistaan liittyvää tietoa sekä kerrottiin mah dol lisuuk sis ta hakea tukea yrityskohtaisiin ratkaisuihin. Osana muuta tiedot ta mis ta hanke tiedotti mm. yleispalveluvelvoitteesta. Tiedottamishankkeen kohderyhmänä olivat toiminta-alueen yrittäjät ja asukkaat mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan vapaa-ajan asuk kaat. Kohderyhmän tietoon tuotiin mahdollisimman paljon tietoa laa ja kais ta ja sen tuomista mahdollisuuksista, joita ovat esimerkiksi etä työn mahdollisuus ja sen kautta maaseudun kehittyminen. Va lokui tu poh jai sel la laajakaistalla saadaan myös kiinteistöjen arvoa nostet tua. Hanke toteutti hankesuunnitelman mukaisia tavoitteitaan tie dot tamal la nopeista valokuituyhteyksistä sekä niiden eduista. Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin vastasi valokuitutiedottamisesta paikallistasolla yh dek säs sä kunnassa. Tätä työtä tehtiin mm. järjestäen kyläiltoja ja ky liin tulevia tiedotuskampanjoita. Näitä kyläiltoja järjestettiin hankkeen toimesta sekä myös yhteistyössä Lapin Liiton kanssa. Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin hankkeelle asetetut määrälliset tavoit teet saavutettiin ja ylitettiin.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kyläyhteisöjen tai kuntien laajakaistahankkeet 6 kpl (tavoite 6 kpl) -Laajakaistaseminaarit (yhteistyökumppaneiden kanssa) 5 kpl (ta voite 4 kpl) -Kyläillat 74 kpl (tavoite 35 kpl) -Toimenpiteisiin osallistuneet tavoitteena 6100 hlöä Aktivaattorit tavoittaneet: 2100 kpl Webro/nettikyselyt: yli 3000 kpl Kyläillat: 842 kpl Lehtiartikkeleita yli 90 kpl Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli euroa, josta to teutui ,68 euroa. Hanke oli kokonaan Lapin ELY-keskuksen rahoit ta ma. Kuntien yhteisvastuullisesti rahoitettavaksi jäivät hankkeen ei-ra hoi tus kel poi set kustannukset, kuten Kuel-maksut. Hankkeen rahoitus jakaantui seuraavasti: EU+valtio EU-osuus Valtion osuus Kokonaisrahoitus Lisätietoaineisto: Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin -hankkeen loppuraportti ehdotus kj Merkitään Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin -hankkeen loppuraportti tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall Kuntalain 51 :n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitus menettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi men asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun pää tösvallan perusteella tehdyt päätökset. Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomai sille henkilökohtaisesti. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätökset merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Tehtyihin päätöksiin ei käytetä kuntalain mukaista otto-oikeutta.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJEET Khall Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset: Suomen Kuntaliitto Yleiskirje /2015; Uusi ympäristönsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriö Lähete ; Esiopetuksesta velvoittavaa 1.8. alkaen Lapin liitto Ennakkokutsu Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät Rovaniemellä Lapin ELY-keskus valtionavustuksen myöntämisestä Meri-Lapin joukkoliikennetutkimuksen 2015 laatimiseen, enintään 5000 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lausuntopyyntö Reijo ja Hilkka Nurmelan hakemuksesta, Iso Kivijärven keskivedenkorkeuden nostaminen, Simo Oikeusministeriö Edustakuntavaalit 2015; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista, 2,1 euroa jokaiselta v eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2400 Maa- ja metsätalousministeriö Perämeren kalatalouden toimintaryhmän ja toimintaryhmän kehittämisstrategian hyväksymisestä Rajaseutu ry Kirje, historiankirja "Rajaseututyötä 90 vuotta" Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta Kirje, tiedustellaan mm. vanhusneuvostojen toiminnasta alueella, toiminnan käynnistymisestä ja toimenpiteistä vanhuspalvelulain toteuttamiseksi ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJAT Khall Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat eri kuntayhtymien asiakirjat: Koulutuskuntayhtymä Lappia Yhtymävaltuuston pöytäkirja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Valtuuston kokouskutsu Lapin liitto Hallituksen pöytäkirja Pelastuslautakunnan pöytäkirja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuuston pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta Pöytäkirja Pöytäkirja Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Yhtymäkokouspöytäkirja Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Esityslista ehdotus kj Saapuneet asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Khall ehdotus kj Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta valmistelussa olevista sekä muis ta kin kuntaan ja kunnan toimintaan vaikuttavista asioista. Samas sa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko. kat sauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita si dosryhmiä. Kuullaan tilannekatsaus ja merkitään tiedoksi. Tiedoksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokous Tuuliwatti-info

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 :n mu kaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syn tynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimi val tan sa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa tet ta va valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valtuuston kokouksessa Valtuusto päätti hyväksyä Tuo mo Böökin tarjouksen, että osoitteessa Työmiehenkuja 14 oleva teol li suus hal li määräaloineen myydään Tuomo Böökille. Kaupan ehto na on liittyminen kunnan kaukolämpöverkkoon, josta tehdään eril linen liittymissopimus. Vesi- ja viemäriliittymä sekä sähköliittymä sisäl ty vät kauppaan. Sähkösopimus jää ostajan tehtäväksi. Uuden voimaan tulleen kuntalain 130 :n mukaan: "Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään 10 vuodeksi omista man sa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tar jouskil pai lul la, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja sii tä on tiedotettava riittävästi. Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuo dek si omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjous kil pai lua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markki na-ar vo tai markkinaperusteinen vuokrataso. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toi minnas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään." ehdotus kj Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätös teollisuushallin myynnis tä Tuomo Böökille on edellä olevaan viitaten kuntalain vastainen, jo ten kunnanhallitus päättää jättää päätöksen täytäntöön panematta. Asia saatetaan valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNNAN KIINTEISTÖJEN MYYNTI 495/ /2015 Khall Simon kunnan vuoden 2015 talousarvio on 1,7 milj. euroa ali jää mäinen. Vuoden 2014 tilinpäätös oli 0,9 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan hal li tus on perustanut taloustyöryhmän etsimään keino ja kunnan talouden tasapainottamiseen. Simon kunnalla on useita kiinteistöjä, jotka ovat tyhjillään tai vajaalla käy töl lä. Kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuu kunnalle vuosittain huomat ta vat kustannukset. Kunta on jo useita vuosia pyrkinyt myymään kou lu käy tös tä poistettuja kiinteistöjä siinä kuitenkaan onnistumatta. Edel li sen kerran koulukiinteistöjä on kaupattu julkisella tar jous pyynnöl lä keväällä Teknisen toimen päällikkö on toimittanut kunnanhallitukselle listan kun nan omistamista kiinteistöistä ja asunto-osakkeista jat ko toi menpi teis tä päättämistä varten. Kunnanhallitus tutustui kiinteistölistaukseen, valitsi kiireellisimmät myyn ti koh teet ja keskusteli myyntiaikataulusta sekä erilaisista toimen pi teis tä kiinteistökulujen vähentämiseksi. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää myydä tarjouskilpailun perusteella seuraavat kiin teis töt: Kiinteistö RN:o Pinta-ala ha Alaniemen koulu 15:32 0,44 Hamarin koulu 5:17 1,42 Viantien koulu 2:6 1,615 Simoniemen koulu 4:19 0,336 Hamarin halli tontteineen 10:67 0,2057 Vastaanottohalli I (Leipomo/pesula) 11:84 0,54 (määräala) Myynti tehdään tarjouskilpailun perusteella ja myyjä pidättää oi keuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouskilpailun valmistelu annetaan teknisen toimen tehtäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 263

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 263 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 263 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 183 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunta 17.01.2017 AIKA 17.01.2017 klo 14:00-23:23 PAIKKA Sähköpostikokous KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 261 Kunnanhallitus 30.06.2016 AIKA 30.06.2016 klo 15:00-16:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 183 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot