Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yksityistieavustukset Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä 152 kunnan vesihuoltolaitokseen 84 Lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 158 ympäristökeskuksen valituksesta 85 Teknisen lautakunnan sähköisen kokouskäytännön 160 käyttöönotto 86 Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset talousarvioon 87 Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Työohjelman muutos Hoitokeskus investoinnit

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-17:40 puheenjohtaja Ilves Esa 16:00-17:40 varapuheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-17:40 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-17:40 jäsen Vaittinen Mirja 16:00-17:40 Varajäsen Vanhatalo Mika 16:00-17:40 khall edustaja Pöllänen Ari 16:00-17:40 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 16:00-17:40 rakennustark. Poissa Pesonen Helena jäsen Repo Heimo jäsen Siitonen Saara jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jarmo Kolehmainen Pöytäkirjantarkastaja Tuula Kukkonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk 80 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esittelijän ehdotus.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk 81 Valmistellija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja p , s-posti: Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Kukkonen ja Jarmo Kolehmainen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset / /2014 Tekltk 82 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja p , s-posti: Kuluvan vuoden 2014 talousarviossa kohdassa "Liikenneväylät" on varattu ,00 euron määräraha yksityisteiden Kunnossapito ja pe rus kor jausavus tuk siin. Tekninen keskus on pyytänyt yksityistiekunnilta selvityksen kunnossapitoja peruskorjaustöiden kustannuksista vuodelta 2013 sekä kuluvan vuoden 2014 peruskorjaussuunnitelmat. Tiedot on pyydetty toimittamaan men nes sä. Kunnossapitoavustukset maksetaan syyskuun loppuun mennessä yh dessä erässä. Maksatus perustuu vuoden 2013 tietoihin. Avustuskyselyjä lähetettiin niille avustusehdot täyttäville tie kunnil le, jotka ovat hakeneet avustusta vuonna 2013, yhteensä 52 kappaletta. Li säk si asiasta julkaistiin tiedote kunnan kotisivuilla. Avustuksille lautakunnan aiemmin määrittämät maksuunpanoehdot on lueteltu alla. Hyväksytyt ja hylätyt hakemukset on oheis ma te ri aa li ssa perusteltu. Pyydetyt kunnossapitoluokat on tarkistettu ja mah dol li set muutokset huomioitu laskennassa. Oheisena: - Lähetetty hakemuskirje tiekunnille, 5 sivua - Laskenta: Kunnossapitoavustukset, 1 sivu - Laskenta: Peruskorjausavustukset, 1 sivu - Laskenta Kunnossapitoluokista ja yhteenveto puutteista, 1 sivu Lautakunnan aiemmin päättämät vaadittavat vähimmäisvaatimukset avustus kel poi suu del le: Vaaditaan: - Tien on oltava yksityistielain tarkoittama toimitustie. - Pituus vähintään 300 metriä vakituisesti asuttuun kiinteistöön, tai vähintään 300 metrin pituinen läpiajotie. - Vaikutusalueella on oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö. Lautakunnan aiemmin päättämät vaadittavat avustushakemusten liitteet: Vaaditaan: - Kartta tien sijainnista ja pituudesta - Kopio tiekunnan viimeksi pidetystä vuosikokouksen pöytäkirjasta Sekä pyydetään: - Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Lautakunnan aiemmalla päätöksellä avustushakemuslomakkeet lä he tetään: - Tiekunnille, jotka avustusta ovat edellisenä vuotena hakeneet. Lisäksi ha ke muk set laitetaan esille kunnan kotisivuille ja lomakkeita voi myös tilata Teknisestä kes kuk ses ta. Kunnossapitoavustushakemuksia palautui kuntaan kaikkiaan 48 kpl, perus kor jaus ha ke muk sia 9 kpl, ja kunnossapitoluokan tarkistushakemuksia 3 kpl. Myöhässä tuli 2 hakemusta ja vaadituilta tai pyydetyiltä tiedoiltaan puutteel li sia hakemuksia oli 31 kappaletta seuraavasti: - Kopio vuosikokouksen pöytäkirjasta: Kaikki ovat toimittaneet pöytäkirjan joltain vuodelta aikaväliltä Toimintakertomus: Vuodelta 2013 on toimitettu 19 kpl, eli 29 puuttuu - Tilinpäätös: Toimitettu 39 kpl, eli 9 kpl puuttuu - Tilintarkastajan lausunto: Toimitettu 34 kpl, eli 14 kpl puuttuu - Kartta yksityistien sijainnista ja pituudesta: Toimitettuja karttoja puuttuu 9 kpl. Teknisen lautakunnan hyväksymässä Tiekunnille lähetetyssä kirjeessä on to det tu: "Avustuksia ei voida panna maksuun, mikäli pyydettyjä tietoja ei toimiteta, tie dot ovat puutteellisia tai niitä ei toimiteta määräaikaan mennessä." Seuraavassa on lueteltu kolmessa eri vaihtoehdossa puutteellisten hakemusten lukumäärät ja siitä seuraava laskenta avustuksille: VE 2 hylätty: Myöhässä tulleet hakemukset, 2 kpl, hylätään on jako seuraa van lai nen: Peruskorjausavustukset yht.: Kunnossapitoavustus yht.: Avustuksia yhteensä Avustusmaksuprosentti 60 % Jakamatta jää: 6 (+/- 0) Avustettavia tiekuntia: 46 Tiekuntia, joiden anomus hylätään: 2 VE 11 hylätty (sis. 2 myöhässä tullutta): Mikäli myös 9 kpl puutteellisia hakemuksia hylätään (kartta) on jako seuraavanlainen: Peruskorjausavustukset yht.: Kunnossapitoavustus yht.: Avustuksia yhteensä Avustusmaksuprosentti 72 % Jakamatta jää: 375 (+/- 0) Avustettavia tiekuntia: 37 Tiekuntia, joiden anomus hylätään: 11

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta VE 19 hylätty (sis. 2 myöhässä tullutta): Mikäli myös 17 kpl puutteellisia hakemuksia hylätään (ja/tai jokin seuraavista: pöy tä kir ja, tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto) on jako seuraavanlainen: Peruskorjausavustukset yht.: Kunnossapitoavustus yht.: Avustuksia yhteensä Avustusmaksuprosentti 83 % Jakamatta jää: -1 (+/- 0) Avustettavia tiekuntia: 29 Tiekuntia, joiden anomus hylätään: 19 Esittelijän ehdotus: Avustuksille on varattu yhteensä ,00 euroa. Avustukset myönnetään "VE 2 hylätty" mukaisesti. Kunnossapitoavustukset ovat tällöin 60 % lasken nal li sis ta avustuksista. Peruskorjausavustuksiin varataan 4.031,00 euroa ja kunnossapitoavustuksiin ,00 euroa. Tekninen lautakunta päättää kunnossapito- ja peruskorjausavustusten myön tä mi ses tä esitetyn laskennan mukaisesti, sekä kunnossapitoluokitukset esitetyn mu kai ses ti. Kaksi (2) myöhässä tullutta hakemusta hylätään. Maksatus tapahtuu tämän pykälän saatua lainvoiman. Sekä lautakunta päättää että tiekuntia huomautetaan siitä, että jatkossa tiekunnilta vaaditaan ehdottomasti hakemuksen hyväksynnän ehtona myös kartta, vii mei sin pöytäkirja, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, kuten kunnan lähettämässä kirjeessä on mainittu. Mikäli tilikausi on pi dempi kuin kalenterivuosi, vaaditaan kuluneelta kaudelta vastaava pätevä selvi tys. Lisäksi lautakunta kehottaa tiekuntia kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen kunnossapidon ja korjausten kulukohtien erittelyyn. Asia jätetään pöydälle. Myöhässä tuleet hakemukset hylätään. Tekninen lautakunta velvoittaa teknisen keskuksen laittamaan huomautuskirjeen niille 17 tiekunnalle, joiden hakemukset ovat pyydetyiltä liitteiltään puutteelliset. Puuttuvat tiedot pyydetään toimittamaan klo 12 mennessä Tekniseen keskukseen. Lautakunta käsittelee asiaa uudestaan kokouksessaan Tekninen keskus valmistelee saatujen tietojen pohjalta uuden esityksen avustusten kohdentamisesta. Mikäli tiekunta ei toimita annettuun määräaikaan mennessä pyydettyjä tietoja, hakemus hylätään. Jakelu Hakemuksen jättäneet tiekunnat Tuula Luhanniemi Kunnanhallitus

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven vesihuolto-osuuskunta pyytää saapuneella kirjeellään Rautjärven kunta ottamaan Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kunnan verkoston yhteyteen ja ottamaan sen kunnan haltuun. Perusteluina todetaan:"kunnalla olisi huomattavasti enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa verkoston hoitamiseen ja valmis verkosto olisi helposti liitettävissä kunnan verkostoon. Lisäksi alueella on useita kiinteistöjä, jotka eivät vielä ole liittyneet vesihuolto-osuuskuntaan ja nämäkin olisi helpompi saada mukaan, jos veshuolto olisi kunnan hallinnassa." Tällä hetkellä Rautjärven vesihuolto-osuuskunta omistaa verkoston ja osakkailla on liittymissopimukset vesihuoltolaitokseen. Verkosto on liitetty Raujärven kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon, joka toimittaa osuuskunnalle puhtaan veden ja ottaa vastaa jäteveden edelleen toimitettavaksi Imatran kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Vesihuolto-osuuskunnalla on oman Rautjärven kunnanvaltuuston vahvistama toiminta-alue, jolla sijaistevien kiinteistöjen hakemusten liittymisvelvollisuudesta poikkeamiseksi käsittely on osittain kesken Imatran Seudun ympäristöviranomaisessa. Esityksen pohjalta on mahdollista ainakin seuraavien toimintavaihtoehtojen toteutuminen: 1. Nykyinen tilanne jatkuu ja osuuskunta vastaa uusien liittymäsopimusten solmisesta ja verkoston laajentamisesta kunnan tuella. Kunta antaa apua teknisen päivystykseen ja suunnitteluun. Osuuskunta voi ostaa yhdessä muiden vesihuoltolaitosten kanssa insännöintipalvelua joko yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnalta. 2. Osuuskunta jää vesihuoltolaitoksen omistajaksi, toiminnan harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi, mutta kunta ottaa isännöintivastuun. 3. Kunta lunastaa osuuskunnan omistaman verkoston ja hoitaa osuuskunnan isännöinnin, mutta osuuskunta jää toiminnan vastuulliseksi harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi. 4. Osuuskunta fuusioidaan Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen ja liittymät sekä toiminta-alue siirretään kunnan vastuulle. Toiminnassa otetaan käyttöön kunnan taksat ja verkoston uudet liittymäsopimukset tekee kunta. Vanhat liittymäsopimukset jäävät voimaan voimassaolevilla ehdoilla. 5. Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk verkoston laitteineen. Kunta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liittymismaksua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaavan laajennuksen vesihuoltolaitokselleen. 6. Kuntaan perustetaan vesihuolto-osakeyhtiö, jonka osakkaiksi voisivat tulla kaikki kunnan alueen vesihuoltolaitoksia omistavat osuuskunnat ja Rautjärven kunta siirtämällä sinne apportilla liiketoimintansa ja verkostonsa sekä yhteismitalliset vastuunsa. Kunta tarvittaessa takaisi yhtiön lainoja. Tällöin toimittaisiin muutoin kohdan 4. mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee toimia niin, että Kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä asiakkaita sekä kunnan muitakin asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi on mahdollista, että muutkin Rautjärven kunnan alueella toimivat vesihuolto-osuuskunnat voivat hakea vastaavaa toimenpidettä, jolloin näissäkin tilanteissa olisi kyettävä toimimaan myös näiden laitosten osakkaiden osalta. Vesihuolto-osuuskuntien verkoston käypää arvoa määriteltäessä tulee ottaa huomioon verkoston rakentamiseen saadut valtion ja kunnan maksamat vesihuoltoavustukset sekä syntynyt korjausvelka. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen selvitystyön alkamista tulee Rautjärvellä toimivia vesihuoltolaitoksia kuulla selvitettävistä toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Hyväksyttiin. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on antanut teknisen lautakunnan valmisteltavaksi selvitystyön Rautjärvellä toimivien vesihuolto-osuuskuntien toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Tekninen johtaja kertoo työvaiheesta kokouksessa. Pääkohdat ovat: - Ulkopuoliselta asiantuntijalta on saatu tarjous selvitystyöstä - Talousarviossa vuodelle 2014 on ennakoitu selvitystyön jatkumoa - Tekninen keskus kuulee ennen selvityön aloittamista osuuskuntia eri vaihtoehdoista Esittelijän ehdotus: Selvitystyö koskee kahta vesihuolto-osuuskuntaa, Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta ja Aseman seudun vesihuolto-osuuskunta. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Hyväksyttiin. Valmistelija:Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tähän mennessä: - Selvitystyön tekijäksi on valittu Ramboll Finland Oy - Suunnittelukokous nro 1 pidettiin Tiedote, lausuntopyyntö ja kokouskutsu suunnittelukokoukseen nro 2 on lähetetty osuukunnille ja ympäristötoimelle Suunnittelukokous nro 2 pidettiin Aikataulu: pidetään suunnittelukokous nro 3, jossa käsitellään tarkennetut teknis-taloudelliset laskelmat osuuntien ja ympäristötoimen kanssa mennessä saadaan osuuskunnilta ja ympäristötoimelta lausunnot - Tekninen keskus valmistelee asian luottamuselinten käsittelyyn - Asia tuodaan Tekniseen lautakuntaan - Syksy 2014; mahdolliset tarkennukset ja päätöksentekoprosessi kunnassa Oheisena pöytäkirjat kokouksista 1 ja 2, tiedote ja kuuleminen-kirje osuuskunnille sekä selvittäjän "organisaatio uudistus" -raportin 1. luonnos. Esittelijän ehdotus: Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen.

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk 83 Hyväksyttiin. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Oheisena: - Pöytäkirja viimeisimmästä kokouksesta 3. - Viimeisin "Organisaatio uudistus" -raportin tiivistelmä, sekä mennessä saadut lausunnot osuuskunnilta (2 kpl, á 1 sivu) ja Imat ran seudun ympäristötoimelta (1 kpl, 2 sivua). Laikon seudun - sekä Rautjärven vesihuolto-osuuskunnat puoltavat lausun nos saan selvityksen vaihtoehtoa numero 5. Vaihtoehdossa numero viisi todetaan aiemman esityksen mukaisesti seuraa vas ti: "Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kun ta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan ve si huol tolai tok sen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liit ty mismak sua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaa van laajennuksen vesihuoltolaitokselleen." Selvitystyön raportoissa Vaihtoehdosta 5 todetaan seuraavasti: "Vahvuudet/mahdollisuudet Vesihuolto-osuuskuntien kannalta + Keskitetty päivystys ja huolto vähentävät riskejä sekä lisäävät toimintavarmuutta + Vesihuoltolaitoksella on pätevä ammattihenkilöstö + Taloudellinen tilanne saadaan osittain hallintaan. Toisaalta tämä nostaa kustannuksia ja maksuja joudutaan korottamaan + Selvät synergiaedut asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja yleishallinnossa +Paremmat resurssit investointeihin ja niiden rahoituksen järjestämiseen +Osuuskuntien hallintohenkilöiden vastuu poistuu + Uuden lainsäädännön tuomat vaatimukset vesiosuuskuntien erityis-/ häiriötilanne suunnitelmasta sekä selvilläolo ja tarkkailuvelvollisuudesta siirtyisivät kunnan vesihuoltolaitokselle. +Turvataan palvelujen saanti +Turvataan varahenkilöstö +Turvataan vesihuoltotoimintojen toimivuus Heikkoudet/Uhat Kunnan vesihuoltolaitoksen kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Kaupan myötä kaikkien asiakkaiden käyttömaksujen korotus - Vesihuolto-osuuskuntien taloudellinen tilanne (lainat) - Kaikki vesiosuuskuntien liittyjät eivät suostu liittymismaksujen uusimiseen - Taksojen eli maksujen korotuksista ei päästä sopuun

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hallituksessa. Vesihuolto-osuuskuntien kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Liittymissopimusten uusimiset (melko hankalaa) jokaisen vesiosuuskunnan liittyjältä on saatava lupa kyseiseen järjestelyyn jossa laaditaan uudet liittymissopimukset. - Osuuskunnissa ei olla halukkaita kyseiseen ratkaisuun ja uusien liittymissopimusten tekemiseen" Imatran seudun ympäristötoimi pitää kannanotossaan parhaina 4., 5. tai 6. vaih to eh toa. Kaljusenkylän ja Raviradan vesihuolto-osuuskunnilta ei ole saatu lau suntoa asiaan. Asian jatkovalmistelussa tulee huomoida mahdollisen ratkaisun vai ku tukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja so pi muksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, sekä ottaa tarkoin huo mi oon kunnan omat resurssit ja intressit. Sekä harkita ja suunnitella tar koin mahdollisesti harkittavien vaihtoehtojen asioiden järjestäminen niin käy tän nön kuin lakien ja tasapuolisuudenkin kannalta. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee eri vaihtoehdoista ja päättää että asiasta teh dään kunnan sisäinen vaikutusten kokonaisarviointi. Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestetään kokous, johon kutsutaan tek ni nen lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja, talouspäällikkö ja tekninen johtaja. Kokouksen alkuun pyy detään selvitysraportin tekijä esittelemään selvitystyö eri vaih to eh toi neen. Tekninen johtaja järjestää tapaamisen ja valmistelee esityslistan sekä arvioin ti sel vi tys poh jat. Hyväksytään esittelijän ehdotus. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia kolmea päivämäärää kokouksen ajankohdaksi: , , Jakelu Kunnanhallitus Rautjärvi VHOK Ravirata VHOK Kaljusenkylä VHOK Laikko VHOK Ramboll Finland Oy Imatran seudun ymp. toimi

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksesta 197/ /2013 Tekltk 84 Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja p , s-posti: Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Rautjärven kunnalta lausuntoa (Lähete 5699/14, , D 11086/14/5404) ELY-keskuksen valituksen, päi vätty , johdosta Lautakunnan päätökseen. Oheisena: - Itä-Suomen hallinto-oikeus. Lähete 5699/14, , 11086/14/5404. Rakennustarkastajan ehdotus: Ehdotan, että tekninen lautakunta antaa Rautjärven kunnan puolesta hallin to-oi keu del le (diaarinumero 11086/14/5404) Kaakkois-Suomen elin keino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen tekemän valituksen johdosta seu raavan lausunnon: Rautjärven kunnan maa-aineslupaviranomaisena toimiva tekninen lau takun ta toteaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnossaan seuraavaa: Rautjärven kunnan maa-aineslupaviranomainen on käsitellyt kyseessä olevan maa-ainesluvan hakemusaineiston ja hakemuksessa määritellyn kohde alu een nykytilanteen perusteella. Samoin lienee toiminut myös Eerikki Sääks nie mi rajatessaan Poski-projektin yhteydessä laatimansa har ju aluesel vi tyk ses sä kohdealueen ns. suojeltavan alueen ulkopuolelle. Myöskään alueen ottamistoiminnan varhaisella alkamisajankohdalla 1970-lu vul la ei sinällään ole lupakäsittelyn kannalta ollut merkitystä, vaan alu een nykytilalla. Sitä ei voitane pitää Harjujensuojeluohjelman (HSO) peri aat tei den (Valtioneuvoston periaatepäätös ) mukaisena alueena ny ky ti lai se na. Harjujensuojeluohjelmaanhan valittiin harjuja, jotka olivat sääs ty neet soranotolta ja soranottoalueet rajattiin yleensä suojeltavan alueen ulkopuolelle. Aiemmissa lupakäsittelyissä mahdollisesti tapahtuneisiin virheellisyyksiin ei tä män lupakäsittelyn yhteydessä ole otettu kantaa. Pohjaveden suojelulle asetetut tavoitteet on otettu huomioon lu pa pää tösko ko nai suu des sa ottaen huomioon lupamääräykset ja -ehdot. Rautjärven kunnan maa-aineslupaviranomaisen näkemyksen mukaisesti asian mu kai nen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen, tai sen järjes te ly ole ristiriidassa lain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, ottaen huo mi oon myös lupamääräysten vaikutus. Tällöin maa-aineslain 6 mukai ses ti maa-ainesluvan myöntämisen perusteet ovat ko. luvan osalta täytty neet, joten maa-aineslupa oli myönnettävä. Teknisen lautakunnan käsityksen mukaan valitus on saapunut valitusajan ku lues sa. Julkipanoilmoitus on ollut nähtävillä ilmoitustaululla

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetetään tämän lausunnon lisäksi: ha kemus asia kir jat (hakemus, ottamissuunnitelma liitteineen (8kpl), lisäselvitys lu pa ha ke muk seen, selvitys naapureiden kuulemisesta (3 kpl)), luon to sel vitys, viranomaisten lausunnot (2 kpl), kuulutus maa-aineslupahakemuksen joh dos ta, teknisen lautakunnan pöytäkirjanote liitteineen ja va li tus osoi tuksi neen, julkipanoilmoitus, rantayleiskaavaote kaavamääräyksineen,kaavan hy väk sy mis tie dot, selvitys pohjavesialueesta. Esittelijän ehdotus: Hyväksytään rakennustarkastajan esitys lausunnoksi sekä vastineet muihin pyynnön kohtiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Hyväksyttiin. Jakelu Itä-Suomen hallinto-oikeus Rakennustarkastaja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto 269/ /2014 Tekltk 85 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Teknisen lautakunnan sähköinen kokousympäristö on valmis otettavaksi käyt töön. Käyttöönoton yhteydessä on päätettävä noudatettavista ko kouskut su - ja esityslistan julkaisukäytännöistä. Kunnan voimassa olevan hallintosäännön 4 luvun 3. :n mukaan: "... Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä siinä kä si tel tä vät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yh tey dessä, elleivät erityiset syyt sitä estä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä ta valla..." Tekninen lautakunta on päättänyt /5 esityslistojen jakelusta seu raa vaa: "1. Esityslista julkaistaan Rautjärven kunnan internetsivuilla maanantai aamu na ja henkilöstölle kunnan yleisessä intranetissä; 2. Lautakunnan jäsenille, esittelijöille, kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen pu heen joh ta jal le, kunnanhallituksen edustajalle, sekä arkistoon esityslista lii te ma te ri aa lei neen toimitetaan kokouskutsun mukana niin, että se on peril lä viimeistään kokousta edeltävänä perjantaina; 3. Teknisen lautakunnan kokousmateriaali tallennetaan teknisen lau ta kunnan intranetsivuille osoitteessa https://ekstranet.ekarjala.fi, johon esi tys lista tallennetaan myös word-tiedostona, joka on mahdollista siirtää omalle tie to ko neel le muokkausta ja muistiinpanoja varten. Salainen materiaali tallen ne taan erilliseen kansioon vain lukumuodossa ja poistetaan, kun pöy täkir ja on tarkastettu. 4. Esityslista toimitetaan paperisena ilman liitteitä kunnan varikolle; 5. Julkinen esityslista tallennetaan PDF- ja word-tiedostoina tar kas tus lauta kun nan intranetsivuille osoitteessa https://ekstranet.ekarjala.fi: 6. Esityslista lähetetään sähköpostilla Parikkalan-Rautjärven Sanomien, Uu tis vuok sen, Etelä-Saimaan ja Imatralaisen toimituksiin. " Esittelijän ehdotus: Lautakunta päättää, että jatkossa tämän pykälän saatua lainvoiman kokous kut su lähetetään sähköisen ko kous ym pä ris tön kautta ja kokouskutsun kat so taan saapuneen perille, kun esi tys lis ta on julkaistu sähköisessä järjes tel mäs sä. Kokouskutsun julkaisusta lähetään teks ti vies ti jäsenen ja muun läsnäolo-oikeutetun ilmoittamaan puhelinnumeroon he ti asian jul kaisun jälkeen. Kokouskutsu tulee julkaista vähintään 4 (neljä) päi vää ennen ko kous ta. Varajäsenen kutsumisessa varsinaisen jäsenen tilalle käytetään samaa me net te lyä. Jos jäsen ilmoittaa esteestä vasta kokouskutsun julkaisun jälkeen, hänen tulee itse ilmoittaa asiasta varajäsenelleen. Esityslista ja muu virallinen kokousmateriaali lautakunnan jäsenille, kun-

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta nan joh ta jal le, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edus ta jal le julkaistaan myös sähköisessä kokousympäristössä. Muu oheisai neis to julkaistaan luottamushenkilöiden ekstranet-palvelussa "Tekninen lau ta kun ta" -välilehdellä, josta myös tarkastuslautakunta pääsee lu ke maan esityslistan. Muutoin esityslistan julkaisemisesta lautakunta päättää seuraavasti: Esityslista julkaistaan Rautjärven kunnan internetsivuilla heti sen val mis tuttua samanaikaisesti sähköisessä kokousympäristössä julkaisun kanssa, jos ta myös henkilöstö voi lukea esityslistan. Teknisen lautakunnan kokousmateriaali tallennetaan teknisen lautakunnan int ra net si vuil le osoitteessa "https://ekstranet.ekarjala.fi", johon esityslista tallennetaan myös word-tiedostona. Tämä mahdollistaa listan siirtämisen omal le tietokoneelle muokkausta ja muistiinpanoja varten. Salainen ma teri aa li tallennetaan erilliseen kansioon vain lukumuodossa ja poistetaan, kun pöytäkirja on tarkastettu. Esityslista lähetetään sähköpostilla Parikkalan-Rautjärven Sanomien, Uutisvuoksen, Etelä-Saimaan ja Imatralaisen sekä YLE Etelä-Karjalan toimituksiin. Hyväksytään esittelijän ehdotus seuraavin lisäyksin: - Vuoden 2014 teknisen lautakunnan sähköisen kokouskäytännön rinnalla lisäksi jaetaan paperiversiot esityslistasta, - Aloitusajankohta on seuraava lautakunnan kokous, - Ennen seuraavaa kokousta kutsutaan tietohallintosihteeri pitämään kertaus sähköisestä kokoukskäytännöstä käytännön esimerkillä. Jakelu Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rakennustarkastaja Satu Kojo Päivi KujantolaNupponen

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset 2014 talousarvioon 285/ /2014 Tekltk 86 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja p , s-posti: Yhteiskoulun väistötilojen käyttökulut vuoden 2014 aikana (vuokra, energia, vesi ym.) tulee käsitellä käyttötalouden puolella. - perustamiskustannukset, yhteensä ,00 - vuokra, 6 kk, yhteensä ,00 - käyttö- ja ylläpitokulut, 6 kk, yhteensä ,00 Kaikki yhteensä ,00 Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta seuraavasti: - Tekninen lautakunta, TA 2014, käyttötalous: Lisätään ,00 euroa kohtaan "Kiinteistöt, Yhteiskoulu, Muut vuokra, 5919". Sama summa ,00 euroa vähennetään vuoden 2014 investointiosasta kohdasta 92320, "Yhteiskoulu", jonne em. Hyväksytään esittelijän ehdotus. Jakelu Kunnanhallitus Rakennustarkastaja Talouspäällikkö

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekltk 87 Laadintaohjeet vuoden 2015 talousarviolle ja vuosien taloussuunnitelmalle. Nab Labs Oy : Konkamäen kaatopaikan tarkkailu, huhtikuu Pöyry Finland Oy : Metsä Board Oy, Simpeleen tehtaat, Konkamäen kaatopaikan tarkkailu vuonna 2014, elokuu Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hyväksytään esittelijän ehdotus. Jakelu Kunnanhallitus

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Tekltk 88 Viranhaltijapäätökset/toimialajohtaja/tekninen johtaja Hankinnat: , 26 : Keittiölaitteet, Oravapesä , 28 : Simpeleen päiväkodin iv-koneen liityntä kunnan automaatiojärjestelmään , 29 : Liikennemerkkiperustat ja putket , 30 : Traktorin peräkärry Viranhaltijapäätökset/rakennustarkastaja Oheisena: Myönnetyt rakennusluvat Myönnetyt jatkoaika- ja muut päätökset Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei kuntalain 51.2 :n perusteella oteta asioita erikseen lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksytään esittelijän ehdotus.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Muut asiat Tekltk 89 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rakennustarkastaja selvitti lautakunnalle Asemanseudun koulun investointihankkeen työvaiheet ja toteuman. Rakennustarkastaja selvitti lautakunnalle rakennusjärjestyksen päivitystyön etenemistä. Mirja Vaittinen esitti Simpeleen torin ja paloaseman alueelle ja aluekeräyspisteisiin yleisessä käytössä olevia ilmoitustauluja. Tekninen lautakunta toteaa, että annettu selvitys Asemanseudun koulun investointihankkeen työvaiheista ja toteumasta tyydyyttää lautakuntaa ja asia on tällä erää lopuun käsitelty. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen rakennustarkastajan selvityksen rakennusjärjestyksen päivitystyön etenemisestä. Tekninen lautakunta antaa tekniselle keskukselle toimeenpantavaksi rakentaa ja pystyttää Simpeleen torin ja paloaseman alueelle ja aluekeräyspisteisiin yleisessä käytössä olevat ilmoitustaulut. Jakelu Kunnanhallitus Kunnossapito ja tark. ins. Rakennustarkastaja

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot