6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja"

Transkriptio

1 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön koulutuksen lisäsisäänotto 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja Arctic Studies Program - sivuainekokonaisuuden, kansainvälisten opintomatkojen sekä tiedekunnan muun vieraskielisen opetustarjonnan hyväksyminen lukuvuosille ja Jari Helmisen väitöstilaisuuden järjestäminen 9 Petri Laukan väitöstilaisuuden järjestäminen 10 Jari Lindhin väitöstilaisuuden järjestäminen 11 Esa Tuomisen väitöstilaisuuden järjestäminen 12 Apulaisprofessori Ossi Pesämaan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 13 YTM Seija Saalismaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen 14 n kokoukset syyslukukaudella 2013 ja kevätlukukaudella 2014

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 Päätös Todettiin. Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Ilmoitusasiat Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuoden 2013 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot (liite 1). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet (liite 2). Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen (liite 3). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisut : Kv refereet 4 Muut tieteelliset julkaisut 7 Tavoite keskimäärin/vuosi: kv refereet 70 kpl ja muut tieteelliset julkaisut 120 kpl. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Esittelijä Tarmo Körkkö

5 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1) Hallintotiede Arja Vimpari: Alhaalta ylöspäin etenevä työyhteisöviestintä ja alaistaidot työhyvinvoinnissa Tarkastajat: yliopistonlehtori Hanna Vakkala ja professori Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 1. Arvosanaehdotus xxx. 2) Hallintotiede Riikka Hast: Sosiaalinen vastuullisuus muutosjohtamisessa Tarkastajat: yliopistonlehtori Hanna Vakkala ja professori Antti Syväjärvi Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 2. Arvosanaehdotus xxx. 3) Sosiologia Emmi Moilanen: Perheen diskurssit työuupuneiden haastatteluissa Tarkastajat: yliopisto-opettaja Heikki Huilaja ja apulaisprofessori Jarno Valkonen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 3. Arvosanaehdotus xxx.

6 4) Matkailututkimus/matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Noora Karjalainen: Matkalle nopeasti, helposti ja halvalla Internet-varaajan ostopäätösprosessiin vaikuttavat tekijät Tarkastajat: professori Antti Haahti ja professori oa. Seppo Aho Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 4. Arvosanaehdotus xxx. 5) Julkisoikeus/Lääkintäoikeus Henna Vidén: Vanhuksiin kohdistettavat pakko- ja rajoitustoimenpiteet laitoshoidossa Tarkastajat: yliopistonlehtori Arto Kauppi ja yliopisto-opettaja Jari Antikainen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 5. Arvosanaehdotus xxx. 6) Sosiaalityö Helka Haukkala: Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoito-piirin erikoissairaanhoidon sosiaalityössä Tarkastajat: yliopistonlehtori Johanna Hurtig ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 6. Arvosanaehdotus xxx. 7) Sosiaalityön e-osaamisen maisterikoulutus Heidi Hyppänen: Narratiivinen tutkimus vanhempien kokemuksia huoltoriidasta Tarkastajat: yliopistonlehtori Johanna Hurtig ja yliopisto-opettaja Arja Kilpeläinen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 7. Arvosanaehdotus xxx. 8) Valtio-oppi Elina Suomalainen: Politiikan näppäimistöllä. Suomalaiset poliitikot sosiaalisessa mediassa. Tarkastajat: yliopistonlehtori Hannes Peltonen ja akatemiatutkija Petri Koikkalainen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 8. Arvosanaehdotus xxx. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Hyväksyttiin Arja Vimparin hallintotieteen pro gradu tutkielma Alhaalta ylöspäin etenevä työyhteisöviestintä ja alaistaidot työhyvinvoinnissa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Riikka Hastin hallintotieteen pro gradu tutkielma Sosiaalinen vastuullisuus muutosjohtamisessa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Emmi Moilasen sosiologian pro gradu -tutkielma Perheen diskurssit työuupuneiden haastatteluissa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Noora Karjalaisen matkailututkimuksen/matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto pro gradu -tutkielma Matkalle nopeasti, helposti ja halvalla Internet-varaajan ostopäätösprosessiin vaikuttavat tekijät yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx.

7 Päätös 5 Päätös 6 Hyväksyttiin Henna Vidénin julkisoikeuden/lääkintäoikeus pro gradu -tutkielma Vanhuksiin kohdistettavat pakko- ja rajoitustoimenpiteet laitoshoidossa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Helka Haukkalan sosiaalityön pro gradu -tutkielma Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoito-piirin erikoissairaanhoidon sosiaalityössä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 7 Hyväksyttiin Heidi Hyppäsen sosiaalityön e-osaamisen maisterikoulutuksen pro gradu tutkielma Narratiivinen tutkimus vanhempien kokemuksia huoltoriidasta yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 8 Hyväksyttiin Elina Suomalaisen valtio-opin pro gradu -tutkielma Politiikan näppäimistöllä Suomalaiset poliitikot sosiaalisessa mediassa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Skaffari Pia, Laitinen Merja, Valtonen Anu, Valkonen Jarno ja Martin Marjatta. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

8 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , Sosiaalityön koulutuksen lisäsisäänotto Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lapin yliopistolle sosiaalityön koulutuslaajennukseen kertaluonteisen euron määrärahan. Lisärahoituksen tavoitteena on saada vähintään 11 uutta kelpoista sosiaalityöntekijää. Kevään erillisvalintojen hakuaika on meneillään ja päättyy 2. toukokuuta. Tämän vuoden valintaperusteiden mukaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa sosiaalityö pääaineena opiskelemaan voidaan ottaa viisi uutta opiskelijaa. Hakukelpoisuuden tuottaa suomalaisen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon tai sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaminen. Valintakriteerinä on sosiaalityön perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op). Nyt myönnetyn lisärahoituksen tuomat opiskelijapaikat olisi kaikkein luonnollisinta täyttää käynnissä olevan maisterihaun hakijoista, mikäli kiintiön ylittäviä valintakriteerit täyttäviä hakijoita on riittävästi. Mikäli hakijoita ei tule riittävästi, tuodaan uudet valintaperusteet hyväksyttäväksi seuraavaan tiedekuntaneuvostoon. Esitys Päätettäneen ottaa kevään erillisvalinnassa sosiaalityön maisterin tutkintoa suorittamaan valintaperusteiden mukaisen viiden (5) kiintiön lisäksi yksitoista (11) uutta opiskelijaa saadun lisärahoituksen mahdollistamana.

9 Päätös Esittelijä Mervi Tikkanen

10 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. nimesi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnittelutyöryhmän koordinoimaan opetussuunnittelua lukuvuosille ja Työryhmä nimettiin jo alkuvuodesta 2012 koska työryhmän ensimmäinen tehtävä oli käydä palautepöytäkeskustelu. Työryhmän puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori Mika Luoma-aho. Työryhmä koostui opetushenkilökunnan, ainejärjestöjen sekä kielikeskuksen edustajista ja se kokoontui yhteensä neljä kertaa. Palautepöytäkeskustelu työryhmässä käytiin ja Opetussuunnitelmaa esitetään edelleen kaksivuotiseksi, minkä vuoksi olisi järkevää, että nykyinen opetussuunnittelutyöryhmä kävisi vielä palautepöytäkeskustelun tammikuussa Tiedekunnan laajuuden vuoksi opetussuunnitelmat julkaistaan pääaineiden opintooppaassa sekä sivuaineiden ja menetelmäopintojen oppaassa. Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmat pääaineiden osalta lukuvuosille ja liitteen mukaisesti (liite). Päätettäneen, että nykyisen opetussuunnittelutyöryhmän tehtävänä on käydä palautepöytäkeskustelu alkuvuodesta 2014.

11 Päätös 1 Päätös 2 Esittelijä Mervi Tikkanen

12 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. Tiedekunnan nimeämä opetussuunnittelutyöryhmä on koordinoinut myös sivuaineiden ja menetelmätieteiden opetussuunnittelutyötä. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmat sivuaineiden ja menetelmäopintojen osalta lukuvuosille ja liitteen mukaisesti (liite). Päätettiin hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmat sivuaineiden osalta lukuvuosille ja liitteen mukaisesti (liite). Design managementin, filosofian, informaatioteknologian, tilastotieteen ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmat hyväksyttäneen seuraavassa kokouksessa. Esittelijä Mervi Tikkanen

13 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , Arctic Studies Program - sivuainekokonaisuuden, kansainvälisten opintomatkojen sekä tiedekunnan muun vieraskielisen opetustarjonnan hyväksyminen lukuvuosille ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. Arctic Studies Program (ASP) on englanninkielinen opintokokonaisuus, jota toteutetaan Lapin yliopistossa yhteistyössä tiedekuntien ja Arktisen keskuksen kanssa. Arctic Studies Program on tarkoitettu niin yliopiston omille opiskelijoille kuin yliopistoon tuleville kansainvälisille vaihto-, perus- ja jatko-opiskelijoille. Opintokokonaisuuksia voi suorittaa joko yksittäisinä kursseina tai kokonaisina ohjelmina. Ohjelman valinnaisiin opintoihin voi liittää kansainvälisiä opintomatkoja (International Studies Field Schools), jotka ovat avoimia kaikille tutkinto- ja vaihtoopiskelijoille. ASP-opintojen koordinaatiosta vastaa kunkin opintojakson akateeminen koordinaattori yhteistyössä kansainvälisen opetuksen amanuenssin kanssa. Lisäksi ohjelman sisällöllisestä kehittämisestä vastaa eri yksiköiden edustajista koostuva johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Arktisen politiikan professori Lassi Heininen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Kansainvälisen opetuksen amanuenssin tehtävää on hoidettu yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, jossa on myös kirjattu ohjelmasta suoritetut opintopisteet. Syyslukukaudesta 2013 alkaen vuoden 2014 loppuun tehtävä resursoidaan osa-

14 aikaisena (50%) Arktiseen keskukseen. Opintosuoritusten rekisteröinti tehdään edelleen yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hyväksyttäväksi esitetään Arctic Studies Program ohjelman (30 60op) kaksivuotinen opetussuunnitelma sekä kansainväliset opintomatkat. Lisäksi hyväksyttäväksi esitetään tiedekunnan muu pää- ja sivuaineisiin sisältyvä vieraskielinen opetus oppiaineiden opetussuunnitelmien mukaisesti. Esitys 1 Päätettäneen hyväksyä Arctic Studies Program ohjelman opetussuunnitelma sekä kansainväliset opintomatkat lukuvuosille ja oheisen liitteen mukaisesti (sivuaineiden opinto-opas). Esitys 2 Päätettäneen hyväksyä tiedekunnan muu vieraskielinen opetus lukuvuosille ja oheisen liitteen mukaisesti. Päätös 1 Päätös 2 Esittelijä Minna Nousiainen

15 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Jari Helmisen väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan valtiotieteen maisteri Jari Helmisen sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus. Sosiaaliohjaajien näkemyksiä ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti YTT Riitta Vornasen Itä-Suomen yliopistosta ja YTT Reijo Väärälän sosiaali- ja terveysministeriöstä. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot ovat liitteenä. Professori Sanna Väyrynen esittää, että väitöstilaisuus järjestettäisiin perjantaina Vastaväittäjäksi on antanut suostumuksensa professori Riitta Vornanen Itä- Suomen yliopistosta. Jari Helmisellä ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista eikä esitetystä vastaväittäjästä. Esitys 1 Päätettäneen myöntää väittelylupa valtiotieteen maisteri Jari Helmisen sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle, väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus. Sosiaaliohjaajien näkemyksiä ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta" esitarkastajien Riitta Vornasen ja Reijo Väärälän lausuntojen perusteella.

16 Esitys 2 Päätettäneen järjestää Jari Helmisen väitöstilaisuus perjantaina kello luentosalissa 2. Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätettäneen määrätä valtiotieteen maisteri Jari Helmisen sosiaalipolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus. Sosiaaliohjaajien näkemyksiä ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta" tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Riitta Vornanen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa valtiotieteen maisteri Jari Helmisen sosiaalipolitiikan alaan kuuluva, väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus. Sosiaaliohjaajien näkemyksiä ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta" Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 50 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Esittelijä Tarmo Körkkö

17 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Petri Laukan väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan taiteen maisteri Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Hannu Salmen Turun yliopistosta ja FT, yliopistonlehtori, dosentti Kari Kallioniemen Turun yliopistosta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot ovat liitteenä. Professori Marja Tuominen esittää, että väitöstilaisuus järjestettäisiin lauantaina Vastaväittäjäksi on antanut suostumuksensa dosentti Kari Kallioniemi Turun yliopistosta. Petri Laukalla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista eikä esitetystä vastaväittäjästä. Esitys 1 Päätettäneen myöntää väittelylupa taiteen maisteri Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluvalle, väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970-luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana esitarkastajien Hannu Salmen ja Kari Kallioniemen lausuntojen perusteella.

18 Esitys 2 Päätettäneen järjestää Petri Laukan väitöstilaisuus lauantaina kello luentosalissa 3. Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätettäneen määrätä taiteen maisteri Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluvalle, väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970-luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana tarkastamista varten vastaväittäjäksi dosentti Kari Kallioniemi Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Marja Tuominen Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa taiteen maisteri Petri Laukan kulttuurihistorian alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970-luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 50 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Esittelijä Tarmo Körkkö

19 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Jari Lindhin väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Juhani Laurinkarin Itä-Suomen yliopistosta ja professori Ullamaija Seppälän Helsingin yliopistosta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot ovat liitteenä. Professorit Asko Suikkanen ja Merja Laitinen esittävät, että väitöstilaisuus järjestettäisiin perjantaina Vastaväittäjäksi on antanut suostumuksensa professori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta. Jari Lindhillä ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista eikä esitetystä vastaväittäjästä. Esitys 1 Päätettäneen myöntää väittelylupa yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalle, väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen esitarkastajien Juhani Laurinkarin ja Ullamaija Seppälän lausuntojen perusteella.

20 Esitys 2 Päätettäneen järjestää Jari Lindhin väitöstilaisuus perjantaina kello luentosalissa 3. Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jari Lindhin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva, väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 50 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Esittelijä Tarmo Körkkö

21 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Esa Tuomisen väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan valtiotieteen maisteri Esa Tuomisen väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset. Empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta" esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti tutkimusjohtaja Markku Virtasen Aalto-yliopistosta ja PhD Ossi Pesämaan Vaasan Hankenista. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot ovat liitteenä. Professori Antti Haahti esittää, että väitöstilaisuus järjestettäisiin perjantaina Vastaväittäjäksi on antanut suostumuksensa PhD Ossi Pesämaa Vaasan Hankenista. Esa Tuomisella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista eikä esitetystä vastaväittäjästä. Esitys 1 Päätettäneen myöntää väittelylupa valtiotieteen maisteri Esa Tuomisen väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset. Empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta" esitarkastajien Markku Virtasen ja Ossi Pesämaan lausuntojen perusteella. Esitys 2 Päätettäneen järjestää Esa Tuomisen väitöstilaisuus perjantaina kello luentosalissa 3.

22 Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätettäneen määrätä valtiotieteen maisteri Esa Tuomisen väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset. Empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta" tarkastamista varten vastaväittäjäksi PhD Ossi Pesämaa. Kustoksena toimii professori Antti Haahti Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa valtiotieteen maisteri Esa Tuomisen väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset. Empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta" Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 50 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Esittelijä Tarmo Körkkö

23 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Apulaisprofessori Ossi Pesämaan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Apulaisprofessori, PhD Ossi Pesämaa on hakenut kirjaamon päiväämällä kirjeellä Docent in Sustainable Tourism dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Liitteenä on Ossi Pesämaan hakemus (hakemuksen liitteenä oleva CV on päivitetty). Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentuuriasiasta on keskusteltu erittäin perusteellisesti. Näiden keskustelujen pohjalta on liitteenä professori Antti Haahden esitys siitä, että Ossi Pesämaan dosentuuri olisi muodossa: matkailu- ja palvelualojen tutkimuksen kvantitatiivisten menetelmien dosentti (liite 2). Esityksessään Antti Haahti perustelee laajasti dosentuurin alaa. MTI:n johtaja Johan Edelheimin mukaan MTI:ssä jo dosenttina olevan Ville Hallikaisen dosentuuri ala on kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Edelheimin mukaan tällä alueella on jo riittävästi osaamista. Huolimatta apulaisprofessori Pesämaan selkeästä osaamisesta omalla alallaan, hän ei kuitenkaan tuo sellaista lisäarvoa opetukseen ja tutkimukseen, että hänen dosentuurihakemuksensa tulisi ottaa jatkokäsittelyyn.

24 Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Todettaneen, että apulaisprofessori, PhD Ossi Pesämaa on hakenut dosentin arvoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Todettaneen, että matkailu- ja palvelualojen tutkimuksen kvantitatiivisten menetelmien dosentin arvoa hakeneen Ossi Pesämaan dosentuurin arvoon tähtäävän hakemuksen käsittely päättyy koska mainittu dosentuuri ei tuo sellaista lisäarvoa opetus- ja tutkimustoimintaan kuin tiedekunnan kannalta olisi tarvetta. Esittelijä Tarmo Körkkö

25 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , YTM Seija Saalismaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen Yhteiskuntatieteiden maisteri Seija Saalismaa on jättänyt tarkastettavaksi sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, marginalisaatiokysymysten erikoisalalle kuuluvan lisensiaatintutkimuksensa Ikkuna arkeen Tutkimus sosiaalipäivystyksestä muutosta tuottavana interventiona sosiaalityön prosessissa. Tutkimukselle tulee määrätä tarkastaja/tarkastajat. Professori Sanna Väyrynen esittää, että Seija Saalismaan lisensiaatin tutkielman tarkastajiksi määrättäisiin suostumustensa mukaisesti professori Riitta Vornanen Itä- Suomen yliopistosta ja YTL Mari Kivistö Oulusta. Seija Saalismaalla ei ole huomautettavaa tarkastajista. Esitys Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Seija Saalismaan sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, marginalisaatiokysymysten erikoisalaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen Ikkuna arkeen Tutkimus sosiaalipäivystyksestä muutosta tuottavana interventiona sosiaalityön prosessissa tarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Riitta Vornanen Itä-Suomen yliopistosta ja sosiaalityöntekijä, YTL Mari Kivistö Oulun kaupunki.

26 Päätös Esittelijä Tarmo Körkkö

27 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , n kokoukset syyslukukaudella 2013 ja kevätlukukaudella 2014 Esitys Päätettäneen pitää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston syyslukukauden 2013 ja kevätlukukauden 2014 kokoukset seuraavasti: Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Kokoukset alkavat kello 9.00 ja kokoukset pidetään seminaarisalissa 4. Päätös Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015

6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön koulutuksen lisäsisäänotto 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon. 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Oikaisupyyntö pro gradu tutkielman arvostelulausuntoon 5 YTM Kaisa Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT 24.11.2014 YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2017 2018 5

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan nimeäminen vuosille

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan nimeäminen vuosille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan nimeäminen vuosille 2014-2015

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. lokakuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017 valmistelevan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 9/2009, 28.10.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

5 YTT Anu Leppimanin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

5 YTT Anu Leppimanin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2016 5 YTT Anu Leppimanin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosato ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen HTM Kristiina Strandmanin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 4. Merja Laitisen

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2013 asialista

Kokouksen 3 / 2013 asialista Kokouksen 3 / 2013 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ekspressiivinen taideterapia -koulutuksen (65 op) valintaperusteiden ja opintosuunnitelman hyväksyminen 4. Pro

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

Kokous 3/2019. Asialista

Kokous 3/2019. Asialista Kokous 3/2019 Asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Riikka Partasen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. IEDU0010 Employability

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta alkaen klo 9.00 seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros).

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Englanninkielisen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Pöytäkirja Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Pöytäkirja Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Paikka: Tiedekunnan kokoushuone Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh. 0400 425 492 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 5.10.2009 vahvistanut yliopistolain (558/2009) 28 :n nojalla Lapin

Lisätiedot

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maarit Kinnusen väitöskirjan arvosteleminen 5 Tiina Qvistin väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 26.10.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. lokakuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2011 asialista

Kokouksen 8 / 2011 asialista Kokouksen 8 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Tuija Anttilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. Tarkastajien määrääminen

Lisätiedot