Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät"

Transkriptio

1 Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään (jäljempänä rekisterinpitäjä) varten. Käytännesäännöt perustuvat henkilötietolakiin (523/1999) ja ICC/ESOMAR nimisen järjestön hyväksymiin Markkinointi- ja yhteiskuntatutkimuksen kansainvälisiin perussääntöihin. Käytännesääntöjen tarkoituksena on osoittaa tutkimuksen kohteena oleville henkilöille (jäljempänä rekisteröity), että Suomen Markkinatutkimusliitto ry:n jäsenenä olevat yritykset haluavat kunnioittaa rekisteröityjen yksityisyyttä, turvata heidän henkilötiedoilleen korkean tietosuojan niiden käsittelyssä ja että henkilötietojen käsittely on avointa. Nämä käytännesäännöt ovat Suomen Markkinatutkimusliitto ry:n jäseniä sitovat. Näihin käytännesääntöihin liittyvät huomautukset, toivomukset ja muutosehdotukset tulee esittää SMTL:n johtokunnalle tai puheenjohtajalle. 2 Soveltamisala Käytännesääntöjä sovelletaan, kun rekisteröity voidaan tunnistaa. Rekisteröity voidaan tunnistaa esimerkiksi silloin, kun tutkimusta tekevä rekisterinpitäjä voi liittää hallussaan olevat tiedot tiettyyn tunnistettavaan henkilöön. Henkilö voidaan yksilöidä esimerkiksi nimen tai henkilötunnuksen avulla. Jos rekisterinpitäjä on ostanut tutkimusaineiston ulkopuoliselta ja tutkimusaineisto sisältää vain puhelinnumeroita eikä rekisterinpitäjä voi hallussaan olevien tietojen tai tutkimuksen aikana saamiensa tietojen perusteella yhdistää puhelinnumeroa tiettyyn rekisteröityyn, henkilötietolakia eikä siten käytännesääntöjäkään sovelleta tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Jos rekisterinpitäjä myöhemmin voi yhdistää puhelinnumeron tiettyyn rekisteröityyn, käytännesääntöjä sovelletaan tällaisten henkilötietojen käsittelyyn siitä lukien. Käytännesääntöjä sovelletaan siitä riippumatta, millä välineellä (esimerkiksi puhelin, paperilla tai verkossa oleva kyselylomake) tutkimus tehdään. Käytännesääntöjä sovelletaan aina, kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja manuaalisesti (esimerkiksi paperipohjainen kyselylomake), käytännesääntöjä sovelletaan vain silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri (ks. henkilörekisterin käsite jäljempänä jaksossa 3). Käytännesääntöjä sovelletaan rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn sekä kuluttajatutkimuksissa että b-to-b tutkimuksissa, jälkimmäisissäkin vain silloin, kun tietty rekisteröity voidaan tunnistaa. 3 Määritelmät Rekisteröity on kuluttajan asemassa tai b-to-b tutkimuksessa yrityksen, valtion tai muun yhteisön puolesta vastaajana oleva henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee. Henkilötiedot ovat kaikenlaisia rekisteröityjä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteita koskevia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi. Henkilötietoja ovat muun

2 muassa rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jos rekisteröity voidaan tunnistaa niiden avulla. Henkilötietoja ovat kaikki rekisterinpitäjän hallussa olevat tiedot, jotka voidaan tavalla tai toisella yhdistää rekisteröityyn. Jos rekisterinpitäjä tekee tutkimuksen siten, ettei sille kerry tietoja, joiden perusteella tutkimuksen kohteena oleva henkilö voidaan tunnistaa, kyseessä ei ole henkilötieto eikä henkilötietolakia sovelleta tällaisten tietojen käsittelyyn. Jos tällaiset tiedot voidaan myöhemmin yhdistää rekisteröityyn, tiedot muuttuvat laissa tarkoitetuiksi henkilötiedoiksi. Henkilötietojen käsittely on henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista ja muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilötietojen käsittely on siten yhteisnimitys kaikenlaisille henkilötietoihin kohdistuville toimenpiteille. Henkilörekisteri on käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko. Kun henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla, kyseessä on aina henkilörekisteri, kun rekisteröity voidaan tunnistaa. Jos henkilötiedot on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta, kyseessä on henkilörekisteri. Jos esimerkiksi paperiset kyselylomakkeet järjestetään vastaajittain aakkos- tai numerojärjestykseen, kyseessä on henkilörekisteri. Henkilörekisteriin luetaan kuuluvaksi kaikki ne tiedot, jotka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön, vaikka ne sijaitsevatkin teknisesti erilleen järjestetyissä henkilörekistereissä tai ne ovat kokonaan tai osittain paperimuodossa (esimerkiksi tutkimuksen yhteydessä täytettävä palkinnon tilauslomake). Rekisterinpitäjä on yksi tai useampi mielipide- ja markkinatutkimuksia tekevä yritys, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä. Vastuu rekisterinpidosta suhteessa rekisteröityyn on rekisterinpitäjällä, vaikka se ulkoistaa teknisen rekisterinpidon. Suostumus on kaikenlainen vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. 4 Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat periaatteet 4.1 Huolellisuusvelvoite Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterinpitäjän tulee toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Rekisterinpitäjälle säädetty huolellisuusvelvoite täydentää muualla henkilötietolaissa olevia yksityiskohtaisempia velvoitteita. Sen tarkoituksena on toteuttaa ns. itseohjautuvuuden periaatetta siten, että rekisterinpitäjät järjestävät oma-aloitteisesti riittävän tietosuojan tason rekisteröidyille. Säännöksen tarkoituksena on, että ennen kuin rekisterinpitäjä aloittaa henkilötietojen käsittelyn, se selvittää toimintaansa liittyvät tietosuojariskit ja toimii niiden vähentämiseksi tai estämiseksi. Ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista on selvitettävä, minkälaisia henkilörekistereitä tarvitaan, mikä on niiden tietosisältö ja mihin niitä käytetään sekä miten henkilörekistereiden suojaaminen järjestetään. Henkilötietojen suojaaminen voidaan järjestää esimerkiksi siten, että henkilötietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista salasanaa ja käyttäjätunnusta. Pääsy

3 henkilörekisterissä oleviin henkilötietoihin voidaan antaa vain niille rekisterinpitäjän työntekijöille, jotka tarvitsevat henkilötietoja työtehtäviensä hoidossa. Rekisterinpitäjän tulee antaa rekisteriasioiden käsittelemisestä riittävät ohjeet ja määriteltävä, kuka tai ketkä hoitavat henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä yrityksessä (ks. tarkemmin jakso 11 henkilötietojen suojaamisesta). Huolellisuusvelvoite sisältää myös rekisterinpitäjän velvollisuuden informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän toiminnassa (ks. tarkemmin jakso 8.2). Rekisterinpitäjän tulee noudattaa myös hyvää tietojenkäsittelytapaa. Siihen kuuluu, että rekisterinpitäjä järjestää toimintansa niin, ettei virheellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja ole sen henkilörekisterissä. Yrityksellä tulee olla käytössään myös menettelytavat vanhentuneiden henkilötietojen päivittämiseksi ja esimerkiksi kuolleiden henkilöiden poistamiseksi rekisteristä. 4.2 Tarpeellisuusvaatimus Rekisterinpitäjän käsittelemien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Henkilötiedot ovat tarpeellisia silloin, kun ne ovat asianmukaisia eivätkä liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty ja missä niitä myöhemmin käsitellään. Kun rekisterinpitäjä suunnittelee henkilörekisterin perustamista, sen on tärkeää suunnitella, mitä tietoja se tarvitsee rekisteröidyltä mielipide- tai markkinatutkimusta varten. Tarpeellisuus liittyy olennaisesti yrityksen määrittelemään käsittelyn tarkoitukseen. Kun rekisterinpitäjä suunnittelee henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin jakso 4.4), tarpeellisuusvaatimuksen toteutuminen kerättävien tietojen osalta on syytä ottaa huomioon. 4.3 Virheettömyysvaatimus Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä. Velvollisuutta arvioitaessa otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei velvoite edellytä niin laajoja toimia mielipide- ja markkinatutkimuksessa kuin sellaisessa toiminnassa, jossa tietoja käytetään henkilöä koskevaa päätöksentekoa varten (ks. myös jaksossa 4.1 hyvästä rekisteritavasta lausuttu). Henkilötieto on virheetön, kun se on totuudenmukainen ja antaa oikean kuvan niistä seikoista, joita tiedolla on tarkoitus kuvata. Rekisterinpitäjän tulee rekisteröidyn pyynnöstä oikaista, poistaa tai täydentää henkilörekisterissään oleva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän tulee ilman aiheetonta viivytystä myös oma-aloitteisesti oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissään oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 4.4 Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu Henkilötietolain ehkä keskeisin rekisterinpitäjälle asettama velvollisuus on henkilötietojen käsittelyn suunnittelu. Rekisterinpitäjä välttää useita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ongelmia, kun se suunnittelee henkilötietojen käsittelyn huolellisesti ja ottaa huomioon henkilötietojen käsittelytarpeet rekisterinpitäjän tai sen muodostaman konsernin toiminnassa pitkällä aikavälillä. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilörekisterin käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan

4 ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, tulee määritellä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään. Käsittelyn tarkoituksissa ei tarvitse määritellä kaikkia tietojen yksittäisiä käyttötilanteita. Rekisterinpitäjän ei tarvitse esimerkiksi nimetä niitä yksittäisiä mielipide- ja markkinatutkimuksia, joita varten henkilörekisteri perustetaan ja sitä käytetään. Siitä tulee kuitenkin ilmetä, minkälaisten tehtävien hoitamiseen henkilörekisteriä käytetään (esim. mielipide- ja markkinatutkimuksen suorittamiseen, ks. liitteenä olevan rekisteriselosteen kohta 4). Kun rekisterinpitäjä hankkii henkilötietoja toisesta henkilörekisteristä tai kun se luovuttaa henkilötietoja henkilörekisteristään, henkilötietojen säännönmukaiset hankinnat ja luovutukset tulee ilmoittaa rekisteriselosteessa. Se tarkoittaa vain säännönmukaisten hankinta- ja luovutuslähteiden ilmoittamista. Säännönmukaisia hankintalähteitä ovat esimerkiksi toimeksiantajayritys ja puhelinluettelo. Luovutuksensaajana voi olla esimerkiksi rekisterinpitäjälle toimeksiannon tehnyt yritys tai väestörekisterikeskus (ks. tarkemmin liitteenä oleva rekisteriseloste). Henkilötietolaissa ei ole säännöstä siitä, voidaanko henkilörekisterin kerran määriteltyjä käsittelyn tarkoituksia ja säännönmukaisia tietojensiirtoja määritellä uudelleen. Se on kuitenkin mahdollista, jos se on muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tarpeen eikä uusi käsittelyn tarkoitus olennaisesti poikkea alkuperäisestä käsittelyn tarkoituksesta. 4.5 Käyttötarkoitussidonnaisuus Henkilötietoja saa käyttää tai muutoin käsitellä vain tavalla, joka ei ole yhteensopimaton määritellyn käsittelyn tarkoituksen kanssa. Jos rekisterinpitäjä on määritellyt henkilörekisterin käsittelyn tarkoitukseksi mielipide- ja markkinatutkimuksen, henkilötietoja ei voida myöhemmin käsitellä esimerkiksi myymällä rekisteröidyille rekisterinpitäjän tarjoamia tavaroita tai palveluja. Jos käsittelyn tarkoitus poikkeaa rekisterinpitäjän määrittelemästä ja rekisteriselosteen kirjatusta, rekisterinpitäjä voi muuttaa käsittelyn tarkoitusta, jos aiottu käsittelyn tarkoitus ei poikkea olennaisesti alkuperäisestä. 5 Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset Henkilötietolaissa henkilötietojen käsittelyn edellytykset on jaettu yleisiin, kaikkea käsittelyä koskeviin edellytyksiin ja erityisiin, vain tiettyjä toimintoja koskeviin edellytyksiin. Mielipide- ja markkinatutkimuksia tekevien rekisterinpitäjien oikeudesta kerätä ja tallettaa henkilötietoja on oma erityissäännöksensä (ks. jakso 6). Jotta rekisterinpitäjällä on ylipäänsä oikeus käsitellä henkilötietoja, käsittelyyn oikeuttava peruste tulee löytää joko henkilötietolain 8 :stä (käsittelyn yleiset edellytykset) tai 19 :stä, joissa säädetään henkilötietojen käsittelystä erityisiä tarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittely mielipide- ja markkinatutkimuksia tekevissä rekisterinpitäjäyrityksissä voi perustua rekisteröidyn suostumukseen, yhteysvaatimuksen täyttymiseen ja b-to-b tutkimuksessa henkilön aseman perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. 5.1 Rekisteröidyn suostumus Suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Jos rekisterinpitäjä perustaa mielipide- tai

5 markkinatutkimukseen liittyvän rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn suostumukseen, suostumuksen voi pyytää joko kirjallisena tai suullisesti. Rekisterinpitäjän on kuitenkin kyettävä näyttämään suostumus toteen. Suostumus antaa rekisterinpitäjälle kaikkein laajimman oikeuden rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen perusteella henkilötietoja voidaan esimerkiksi luovuttaa ulkopuolisille. 5.2 Yhteysvaatimuksen täyttyminen Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Tämä koskee esimerkiksi niitä tilanteita, joissa rekisterinpitäjällä on oma asiakasrekisteri, jossa oleviin rekisteröityihin mielipide- tai markkinatutkimus kohdistetaan. Säännös oikeuttaa mielipide- ja markkinatutkimusta tekevän rekisterinpitäjän käsittelemään toimeksiantajayrityksen asiakkaita koskevia henkilötietoja ja luovuttamaan henkilötiedot toimeksiantajayritykselle. 5.3 Henkilötietojen käsittely b-to-b toiminnassa Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Rekisterinpitäjällä on siten oikeus käsitellä elinkeinoelämän palveluksessa ja virkamiehinä olevien henkilöiden henkilötietoja asiakasrekisterissään, jos kolme edellytystä täyttyy samanaikaisesti: 1) kyseessä ovat asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa koskevat tiedot, 2) tiedot ovat yleisesti saatavilla ja 3) tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa koskevia tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, tehtävänimike, työpaikan yhteystiedot ja tiedot toimenkuvasta. Yleisesti saatavilla ovat ainakin julkisissa rekistereissä olevat tiedot. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupparekisterissä ja muissa elinkeinorekistereissä olevat tiedot. Rekisterinpitäjän oikeutena voisi tulla kyseeseen esimerkiksi mielipide- ja markkinatutkimuksia tekevän yrityksen oikeus tehdä niitä. 5.4 Henkilötiedon luovuttaminen Rekisterinpitäjän tulee pitää salassa mielipide- tai markkinatutkimukseen osallistuneen rekisteröidyn henkilöllisyys. Rekisterinpitäjä voi paljastaa rekisteröidyn henkilöllisyyden vain tämän antamalla suostumuksella. Ennen kuin rekisterinpitäjä pyytää suostumuksen rekisteröidyltä, tälle tulee kertoa, kenelle tietoja luovutetaan ja missä tarkoituksessa niitä käytetään. Rekisterinpitäjän tulee myös varmistaa, ettei rekisteröidyn tietoja käytetä mihinkään eitutkimuksellisiin tarkoituksiin (esimerkiksi toimeksiantajayrityksen tavaroiden ja palveluiden markkinointiin rekisteröidyille) ja että luovutuksensaaja noudattaa kulloinkin voimassa olevia Markkinointi- ja yhteiskuntatutkimuksen kansainvälisiä perussääntöjä ja näitä käytännesääntöjä. Toimeksiantajayritykselläkään ei ole oikeutta saada rekisteröityjen nimiä tai osoitteita, jollei rekisterinpitäjä ole saanut rekisteröidyltä nimenomaista suostumusta niiden luovuttamiseen.

6 6 Henkilötietojen käsittely mielipide- ja markkinatutkimuksessa Mielipide- ja markkinatutkimukseen käytettävään henkilörekisteriin saa muilla kuin henkilötietolain 8 :n 1 momentissa säädetyillä perusteilla (ks. jakso 5) kerätä ja tallettaa rekisteröityjen henkilötietoja, jos tietoja kerätään ja talletetaan mielipide- tai markkinatutkimusprojektia varten tai jos kyseessä on pysyvä mielipide- tai markkinatutkimusrekisteri. Rekisteröidyllä on tällöinkin oikeus kieltää henkilötietojensa kerääminen tällaisiin tarkoituksiin (ks. jakso 10). 6.1 Projektirekisteri Rekisterinpitäjä voi aina käsitellä henkilötietoja henkilötietolain 8 :ssä säädetyillä perusteilla (ks. jakso 5). Jollei lain 8 :stä löydy käsittelyyn oikeuttavaa säännöstä, rekisterinpitäjä voi kerätä ja tallettaa henkilörekisteriinsä rekisteröityjen henkilötietoja myös tässä jaksossa kuvatulla tavalla. Tällaiseen henkilörekisteriin voidaan kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jos henkilörekisteriä käytetään ennakolta yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen mielipide- tai markkinatutkimusprojektiin eikä se tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. Tällainen henkilörekisteri ei saa muodostua pysyväksi, vaan rekisterinpitäjän tulee määritellä ennakolta, mihin projektiin rekisteriä käytetään ja suunnitella myös se, kuinka kauan henkilörekisteriä säilytetään. Aiemmassa lainsäädännössä ollut rekisterin enimmäiskäyttöaikaa koskeva säännös on poistettu henkilötietolaista. Tällaiseen henkilörekisteriin voidaan kerätä ja tallettaa rekisteröityjä koskevia henkilötietoja varsin laajasti. Rekisterinpitäjän on syytä rekisteriä perustettaessa harkita, mitkä henkilötiedot ovat mielipide- tai markkinatutkimusprojektin kannalta tarpeellisia. Henkilötietolaista aiheutuva rajoitus on se, ettei rekisteri saa tietosisältönsä vuoksi loukata rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. Tällä perusteella esimerkiksi arkaluonteisia henkilötietoja (esim. henkilön poliittinen tai uskonnollinen vakaumus) ei voida kerätä ja tallettaa tällaiseen rekisteriin. Rekisteröidyn suostumuksella se on kuitenkin sallittua. 6.2 Pysyvä mielipide- ja markkinatutkimusrekisteri Rekisterinpitäjä voi aina käsitellä henkilötietoja henkilötietolain 8 :ssä säädetyillä perusteilla (ks. jakso 5). Jollei lain 8 :stä löydy käsittelyyn oikeuttavaa säännöstä, rekisterinpitäjä voi kerätä ja tallettaa henkilörekisteriinsä rekisteröityjen henkilötietoja myös tässä jaksossa kuvatulla tavalla. Pysyvään mielipide- ja markkinatutkimusrekisteriin saa kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jos henkilörekisteri sisältää tiedot vain rekisteröidyn nimestä, arvosta tai ammatista, iästä tai syntymävuodesta, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon ja tiedot yhteydenottoa varten. Muita henkilötietoja tällaiseen rekisteriin ei saa kerätä eikä tallettaa lukuun ottamatta rekisteröidyn kieltoa hänen henkilötietojensa käyttämisestä mielipide- ja markkinatutkimustarkoituksiin. Vaikka henkilötietolaissa mainitaan talletettavana tietona ikä, rekisterinpitäjä voi tallettaa sen sijaan syntymävuoden. Yksi henkilöön liittyvä tunnistetieto on rekisterinpitäjän määrittelemä tieto, joka muodostaa ryhmän. Mielipide- ja markkinatutkimuksessa tällainen tieto voi olla esimerkiksi rahoitusalalla toimiva toimitusjohtaja. Tunnistetiedon ei tarvitse olla sama jokaisen rekisteröidyn osalta. Yhteystietoja ovat osoitetietojen lisäksi esimerkiksi sähköpostiosoite ja matkaviestimen numero.

7 Pysyvä mielipide- ja markkinatutkimusrekisteri voidaan perustaa ajallisesti rajoittamattomaksi ajaksi. Tällaisen henkilörekisterin käyttöönotosta tulee ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle jakson 13.2 mukaisesti. 6.3 Otantaperusteet Kun rekisterinpitäjä suunnittelee mielipide- tai markkinatutkimusprojektia tai pysyvän mielipidetai markkinatutkimusrekisterin perustamista, se voi pyytää ulkopuoliselta luovuttajalta (esim. väestörekisterikeskus) perustietoja projektia tai pysyvää rekisteriä varten. Luovuttaja voi luovuttaa rekisterinpitäjälle edellä 6.2 kohdassa mainitut tiedot edellyttäen, ettei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta. Vastuu luovutuksen lainmukaisuudesta on luovuttajalla, mutta rekisterinpitäjän on syytä varmistua luovuttajan oikeudesta luovuttaa tiedot, jollei tämä ole alalla vakiintuneesti toimiva yritys tai viranomainen. 7 Rekisteriselosteen laatiminen Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta pitämästään henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisterinpitäjän ei tarvitse laatia erillistä rekisteriselostetta jokaisesta teknisesti erillisesti pitämästään henkilörekisteristä. Laadittavien rekisteriselosteiden lukumäärä kannattaa ratkaista liiketoiminnan tarpeista lähtien: usein on tarkoituksenmukaista sisällyttää samaan rekisteriselosteeseen useiden teknisten rekistereiden kuvaus. Hyvin yksityiskohtaista ja tiettyä tutkimusta varten laadittua rekisteriselostetta saatetaan lisäksi joutua muuttamaan herkemmin kuin yleisempään muotoon laadittua. Rekisterinpitäjän tulee laatia rekisteriseloste sekä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyistä henkilörekistereistä että manuaalimuodossa olevista henkilörekistereistä. Jos henkilörekisteri on atk-muodossa, mutta siihen liittyy myös paperimuodossa olevaa aineistoa, rekisteriselosteen tulee kattaa kaikki se aineisto, joka liittyy rekisteröityyn. Rekisteriselostetta laadittaessa kannattaa käyttää apuna malleja rekisteriselosteesta (Liitteenä on esimerkki siitä, miten mielipide- ja markkinatutkimuksia tekevä rekisterinpitäjä voi laatia rekisteriselosteen.). Rekisteriselosteesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 1) Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot. Rekisterinpitäjän yhteystietoina kannattaa ilmoittaa se katuosoite, jossa käymällä rekisteröity voi tarvittaessa käyttää henkilötietojen tarkastusoikeuttaan (ks. jakso 9). Myös rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot kannattaa ilmoittaa, jolloin tietosuoja-asioihin liittyvät kysymykset ohjautuvat hänelle. 2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus rekisterinpitäjillä on yleensä mielipide- ja markkinatutkimuksen tekeminen. Jos rekisteriseloste kattaa myös muita rekisterinpitäjän toimintoja, myös muut käsittelyn tarkoitukset on syytä mainita (ks. tarkemmin jakso 4.4 ja 4.5). 3) Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä. Rekisteriselosteessa tulee kuvata yleisellä tasolla, millaisia kuluttajia ja b-to-b tutkimuksessa yritysten ja muiden yhteisöjen palveluksessa olevia henkilöitä koskevia tietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

8 4) Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Olennaista on, että vain säännönmukaisista luovutuksista tulee ilmoittaa rekisteriselosteessa. Jos rekisterinpitäjä toimittaa toimeksiantajayritykselle mielipide- ja markkinatutkimuksen tulokset, joista ei voi tunnistaa rekisteröityjä, henkilötietolakia ei sovelleta (ks. tarkemmin jakso 2) eikä rekisteriselostettakaan tarvitse laatia. Jos rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot toimeksiantajayritykselle siten, että rekisteröity voidaan tunnistaa, henkilötietolakia sovelletaan, tällöin rekisteriseloste tulee laatia ja siinä on mainittava, kenelle henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti. Jos toimeksiantajayritys sijaitsee sellaisessa valtioissa, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen ja rekisterinpitäjä siirtää tai luovuttaa henkilötietoja tällaiselle yritykselle, siitä tulee mainita rekisteriselosteessa. Sama koskee tilannetta, jossa rekisterinpitäjä siirtää mielipide- tai markkinatutkimuksen tehtäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa sijaitsevassa yrityksessä, mutta tutkimus kohdistuu suomalaisiin rekisteröityihin. Huomioon tulee lisäksi ottaa, että henkilötietojen siirrosta Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon on henkilötietolaissa erityissäännökset (ks. jakso 12.2). 5) Miten rekisterin suojaus on järjestetty. Rekisterin yksityiskohtaista suojausta ei tarvitse esittää. Riittävää on, että rekisteriselosteessa todetaan, että rekisteri on asianmukaisesti suojattu teknisesti laittomalta pääsyltä siihen. Sen lisäksi voidaan todeta, että rekisterin sijaintipaikassa on vartiointi ja kulunvalvonta. Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetuista voidaan todeta, että oikeus käsitellä henkilötietoja on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja työtehtävissään ja että heillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterinpitäjän tulee pitää rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Rekisteriseloste tulee olla paperimuodossa tai tulostettavissa paperimuotoon rekisterinpitäjän jokaisessa toimipaikassa. Rekisteriseloste on hyvä tallettaa myös rekisterinpitäjän kotisivuille (ks. tarkemmin jakso 8.2 rekisteröityjen informoinnista). 8 Rekisteröityjen informointi Henkilötietolaissa rekisterinpitäjän informointivelvollisuus on jaettu kahteen: informointivelvollisuuteen markkina- ja mielipidetutkimuksen kyselyssä (ks. jakso 8.1) ja informointivelvollisuuteen rekisterinpitäjän tavasta käsitellä henkilötietoja yleensä (ks. jakso 8.2). 8.1 Rekisteröityjen informointi markkina- ja mielipidetutkimuksen kyselyssä Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa markkina- ja mielipidetutkimuksen kyselyssä käytetyn henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot. Kysymys on osoitelähteen ilmoittamisesta. Mainitut tiedot tulee ilmoittaa paperimuodossa ja sähköisessä muodossa olevassa kyselylomakkeessa. Puhelinhaastattelussa tiedot tulee antaa vain, jos rekisteröity pyytää niitä. Jos kyseessä on rekisterinpitäjän oma henkilörekisteri, ilmoitetaan osoitelähteenä oman rekisterin yhteystiedot. Jos henkilörekisteri on hankittu muulta rekisterinpitäjältä (esim. Väestörekisterikeskukselta tai toimeksiantajayritykseltä), rekisterinpitäjänä ilmoitetaan luovuttavan rekisterin pitäjä ja tämän yhteystiedot. Jos rekisterinpitäjä on hankkinut henkilötietoja useasta henkilörekisteristä samaa kyselyä varten, kaikkien henkilörekisterien nimet ja niiden rekisterinpitäjien yhteystiedot tulee ilmoittaa. Jos rekisterinpitäjä taltioi rekisteröidyn kanssa käymänsä viestinnän (esimerkiksi nauhoittaa puhelun), rekisterinpitäjän tulee kertoa siitä yleensä haastattelun aluksi rekisteröidylle. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos taltiointi tehdään yleisellä paikalla. Jos rekisteröity niin

9 pyytää, nauhoitus tai sen olennainen osa tulee tuhota. Rekisterinpitäjä ei saa loukata rekisteröityjen yksityisyyttä taltiointijärjestelmien käytöllä. 8.2 Yleinen informointivelvollisuus henkilötietojen käsittelystä Rekisterinpitäjälle on asetettu henkilötietolaissa velvollisuus informoida rekisteröityjä keskeisistä henkilötietojen käsittelyn periaatteista rekisterinpitäjän toiminnassa. (Säännös vastaa pitkälti yhdysvaltalaisten yritysten omaksumaa privacy policy nimistä asiakirjaa.) Rekisteröidyn oikeus tietää henkilötietojensa käsittelystä parantaa rekisteröidyn mahdollisuuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja oikeusturvaansa. Rekisterinpitäjän kannalta informointi kannattaa tehdä avoimesti, sillä se parantaa rekisteröityjen luottamusta rekisterinpitäjän toimintaa kohtaan. Rekisterinpitäjän tulee henkilötietoja kerätessään huolehtia siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröidylle annettavat tiedot ovat osittain samoja kuin rekisteriselosteeseen merkittävät tiedot (ks. jakso 7). Sen vuoksi yksi hyvä tapa informointivelvollisuuden toteuttamisessa on käyttää rekisteriselostetta apuna. Lisätietona rekisteriselosteeseen verrattuna on se, että rekisteröidylle tulee antaa tietoja, jotka ovat tarpeen rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi henkilötietojen käsittelyssä (ks. tarkemmin liitteenä oleva malli rekisteriselosteesta lisätietoineen). Tällaisia tietoja ovat mielipide- ja markkinatutkimuksessa tieto siitä, 1) missä rekisteriseloste lisätietoineen on nähtävillä. Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa ja se kannattaa laittaa myös rekisterinpitäjän kotisivuille luomalla oma kuvake, josta rekisteriseloste lisätietoineen löytyy. 2) miten rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeuttaan ja miten virheellisen henkilötiedon voi oikaista. 3) tieto rekisteröidyn kielto-oikeudesta ja miten kielto-oikeutta voidaan käyttää. Rekisterinpitäjän tulee antaa tiedot henkilötietoja kerättäessä tai talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. Säännöksen kannalta riittävää on, että esimerkiksi paperimuodossa olevassa tai sähköisessä muodossa olevassa kyselylomakkeessa on maininta siitä, mistä säännöksessä mainitut tiedot ovat saatavissa. Tiedot voivat olla saatavissa esimerkiksi rekisterinpitäjän kotisivuilla, ne voidaan pyydettäessä lähettää niitä pyytävälle ja kyselylomakkeessa voi olla mainittuna puhelinnumero, johon soittamalla rekisteröity saa säännöksessä mainitut tiedot. Säännöksen tarkoituksena on, että rekisteröity voi yhden kerran saada tiedot rekisterinpitäjältä. Jos rekisterinpitäjä tekee samalle rekisteröidylle useita kertoja peräkkäin mielipide- ja markkinatutkimuksia, riittävää on, että rekisteröity voi saada laissa säädetyt tiedot yhden kerran. 8.3 Osoitelähteen merkitseminen postilähetyksissä Aiemmin voimassa olleessa laissa oli nimenomainen säännös osoitelähteen merkitsemisestä postilähetykseen. Sen mukaan osoitelähde tai muu rekisteröidyn henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto ei saanut näkyä postilähetyksestä. Henkilötietolaissa ei enää ole vastaavaa säännöstä. Siten rekisterinpitäjä voi merkitä tavanomaisena pidettävän osoitelähteen postilähetyksen ulkopuolelle.

10 9 Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan (ks. tarkemmin jakso 7). Tarkastusoikeutta käyttävän rekisteröidyn on esitettävä rekisterinpitäjälle tätä tarkoittava pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jos rekisteröity tulee käyttämään tarkastusoikeuttaan rekisterinpitäjän toimipaikkaan, hänen henkilöllisyytensä tulee todeta, sillä tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Rekisterinpitäjän tulee antaa selvitys rekisteröidylle kohtuullisessa ajassa, viimeistään 30 päivän kuluttua tarkastuspyynnön esittämisestä. Tiedot tulee antaa rekisteröidylle ymmärrettävässä muodossa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja (esimerkiksi sen vuoksi, että rekisteröidyn henkilöllisyyttä ei ole voitu selvittää luotettavasti), rekisterinpitäjän tulee antaa kieltäytymisestä kirjallinen todistus rekisteröidylle. Todistuksessa tulee mainita ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun rekisteröity edellisen kerran käytti tarkastusoikeuttaan on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Korvauksen tulee olla kohtuullinen eikä se saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia. 10 Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mielipide- ja markkinatutkimusta varten. Jokaisella rekisterinpitäjällä tulee olla käytössään järjestelmä, johon merkitään sellaiset henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet rekisterinpitäjälle, ettei se saa käsitellä rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Kielto on yleinen ja rekisterinpitäjän tulee ottaa huomioon se myös silloin, kun se hankkii henkilötietoja ulkopuolisilta. 11 Tietojen suojaaminen Rekisterinpitäjän tulee toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa tulee ottaa huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta. Henkilörekistereiden suojan tasoa tulee tarkastella erikseen erilaisia henkilötietoja sisältävien rekistereiden osalta. Jos mielipide- ja markkinatutkimukseen käytettävä henkilörekisteri sisältää arkaluonteisia tietoja (esim. tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta), suojausvelvollisuus on ankarampi kuin muuten. Suojaamiseen kuuluu myös se, että rekisterinpitäjällä on sisäinen ohjeistus siitä, millä tavalla rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään. Siihen kuuluu muun muassa henkilötietojen käyttöoikeuksien määritteleminen. Salasanajärjestelmän avulla tai muulla vastaavalla tavalla on varmistettava, että henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus. Henkilörekisterit tulee suojata siten, etteivät asiattomat päã se tunkeutumaan henkilötietoja

11 sisältävään tietojärjestelmään. Mahdollisuuksien mukaan tulee myös varmistaa, että laittoman tunkeutumisen yrityksistä jää jälki tietojärjestelmään. 12 Henkilötietojen siirtäminen Suomen ulkopuolelle 12.1 Siirtäminen toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon Henkilötiedot voivat liikkua vapaasti Euroopan Unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden sisällä. Siten rekisterinpitäjä voi ylläpitää esimerkiksi Suomessa muidenkin Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa asuvien rekisteröityjen henkilötietoja. Tällaisesta henkilötietojen siirrosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta tietosuojavaltuutetulle. Rekisterinpitäjän on kuitenkin syytä selvittää, minkä valtion lainsäädäntöä sovelletaan eri maissa asuvien henkilötietojen käsittelyyn Siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin, jos kyseisessä valtiossa turvataan tietosuojan riittävä taso tai jos on olemassa henkilötietolain 23 :ssä oleva poikkeusperuste. Euroopan Unionin komissio voi myös määritellä sellaisia valtioita, joihin henkilötietojen siirto on sallittu. Aina kun rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirron laillisuuden edellytykset tulee selvittää tarkasti. Tiedonsiirrosta tulee tehdä ennakkoon ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen henkilötietojen siirtämistä. 13 Ilmoitusvelvollisuus tietosuojavaltuutetulle 13.1 Toimintailmoitus Mielipide- ja markkinatutkimusta harjoittavan rekisterinpitäjän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos se käsittelee toiminnassaan henkilörekistereitä ja niissä olevia tietoja Ilmoitusvelvollisuus henkilörekisterin perustamisesta Jos rekisterinpitäjä perustaa edellä jaksossa 6.2 tarkoitetun pysyvän mielipide- ja markkinatutkimusrekisterin, jota se käsittelee automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla, rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa tällaisesta henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle lähettämällä tälle rekisteriä koskeva rekisteriseloste. Rekisterinpitäjällä on vastaavanlainen ilmoitusvelvollisuus myös silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu edellä jaksossa 5.3 mainittuun perusteeseen. Tiedonsiirrosta tulee tehdä ennakkoon ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen henkilötietojen siirtämistä.

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 1 Rekisterinpitäjä Forssan kaupunki 2 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä 18.12.2015, muutospäivä Puhelin 03 41 411 Postiosoite PL 62, 30101 Forssa Käyntiosoite Turuntie 18 Wahren-opiston,

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. Tampereen kaupunki, vammais-ja esteettömyysasiamies

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. Tampereen kaupunki, vammais-ja esteettömyysasiamies TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 25.7.2007 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Jaakkola Asta. PL 62, Forssa

Jaakkola Asta. PL 62, Forssa 1 Rekisterinpitäjä Nimi Forssan kaupunki 2 Rekisteriä hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Puhelin 03 41 411 Postiosoite PL 62, 30101 Forssa Käyntiosoite Turuntie 18 Nimi Jaakkola Asta Puhelin 03 4141 5914

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.09.2012 Päivitetty/tarkastettu: 21.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 16.03.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Tampereen kaupunki/tampereen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, viestintäyksikkö. Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Aleksis Kiven katu PL TAMPERE p

Tampereen kaupunki, viestintäyksikkö. Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Aleksis Kiven katu PL TAMPERE p TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 20.3.2006 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä: 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 REKISTERINPITÄJÄ Citycon Oyj Y-tunnus 0699505-3 Korkeavuorenkatu 35 00130 Helsinki 2 REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA 3 REKISTERIN NIMI Marianne Håkonsen Marketing Director, Citycon

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Teuvan kunnankirjasto Yhteystiedot

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Laatimispvm: 15.9.2008. 1. Rekisterinpitäjä Lihastautiliitto ry

TIETOSUOJASELOSTE. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Laatimispvm: 15.9.2008. 1. Rekisterinpitäjä Lihastautiliitto ry TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 15.9.2008 1. Rekisterinpitäjä Lihastautiliitto ry Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 TURKU, puhelinvaihde 044 736 1030 2. Rekisteriasioista vastaava

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Iisalmen kaupunki Toimialajohtaja: Kaupunginjohtaja Vastuualueen päällikkö / yksikön esimies: Hallintojohtaja Esa Laukkanen, puh. 0400 771 092

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015

Tietosuojaseloste. Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015 1 Tekninen osasto Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015 Täyttöohje lomakkeen lopussa. Lomakkeen numerot viittaavat ohjeiden kohtiin 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunta Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Iisalmen kaupunki Toimialajohtaja: Kaupunginjohtaja Vastuualueen päällikkö / yksikön esimies: Elinkeinojohtaja Terho Savolainen Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Salon kaupunki 2322/ /2016 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

Salon kaupunki 2322/ /2016 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Salon kaupunki 2322/07.01.01.02.00/2016 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 8.12.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterin

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 4.2.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistystoimen kirjaamo, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala p. 050 435

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.7.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Efore Oyj:n yhtiökokousilmoittautumiset. Yhtiö ei säilytä tietoja yhtiökokouksen jälkeen.

Efore Oyj:n yhtiökokousilmoittautumiset. Yhtiö ei säilytä tietoja yhtiökokouksen jälkeen. TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 5.1.2010 1. Rekisterinpitäjä Nimi Efore Oyj (0195681-3) Yhteystiedot: Efore Oyj Linnoitustie

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Ylilääkäri Terveyspalvelut Yhteystiedot Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala 050 356 2113

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Ylilääkäri Terveyspalvelut Yhteystiedot Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala 050 356 2113 1 27.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. Viitasaaren kaupunki, Tekninen lautakunta

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. Viitasaaren kaupunki, Tekninen lautakunta TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 23.2.2016 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Salon kaupunki, 8.3.2017 709/07.01.01.02.00/2017 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 8.3.2017 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia.

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie 21 00380 Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Toimeentulotuen rekisteriseloste

Toimeentulotuen rekisteriseloste Toimeentulotuen rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE ILOSTU OY REKISTERISELOSTE 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä,.

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.5.2011 Päivitetty: 29.3.2016 Laatija:Iija den Herder 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.12.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 2.10.2008 / 15.9.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Äänekosken

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit 1 Rekisterinpitäjä Nimi Forssan kaupunki Forssan kaupunginkirjasto Puhelin (03) 4141 405 Postiosoite PL 55, 30101 Forssa 2 Rekisteriä hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Käyntiosoite Nimi REKISTERISELOSTE

Lisätiedot