Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma"

Transkriptio

1 A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) EURA 2014/131/ /2014/LL Tuensaajat Itä-Lapin kuntayhtymä Y-tunnus: Geologian tutkimuskeskus Y-tunnus: Hankehakemuksenne Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke Päätöstyyppi: Hankepäätös Lapin liitto on myöntänyt teille alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), jäljempänä rahoituslaki, 7 :n nojalla tukea seuraavasti: A70177 Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Kustannusmalli: Flat rate 15 % Hanke on toteutettava välisenä aikana. 1 Tuen määrä Tällä päätöksellä myönnetään vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 70%. 2 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Hankkeelle on hyväksytty alla oleva kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Tuensaaja voi hakea maksuun ainoastaan hyväksyttyjen kustannuslajien mukaisia kustannuksia. Asiakirja luotu :42:03

2 1 (12) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Samu Rötkönen Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Saapunut 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Lapin liitto 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Itä-Lapin kuntayhtymä Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Jakeluosoite Kuumaniemenkatu 2 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Aila Ryhänen Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija ý Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Kemijärvi BIC OKOYFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa kehittämispäällikkö Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Osatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Geologian tutkimuskeskus Tutkimuslaitos Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Yhteishankkeella saadaan sekä GTK:n että alueellisen organisaatin osaamiset parhaiten käyttöön. Hankkeen käytännön toteutuksen hoitaa GTK, jolla on paras asiantuntemus tähän. Hankealueena on Itä-Lappi, joten hankkeen hallinnoinnin on hyvä olla alueella. Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnointi mahdollistaa parhaiten tehokkaan tiedottamisen hankkeesta alueen kunnissa ja yrityksissä. 3 Hankkeen perustiedot Tulostettu :36:29

3 Hankkeen julkinen nimi ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti Alkamispäivämäärä Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Päättymispäivämäärä (12) 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Itä-Lapin potentiaaliset kalliokiviaines- ja luonnonkiviesiintymät, jotta erilaisiin tarpeisiin ja kohteisiin tarvittavat kiviainekset voidaan tuottaa resurssiviisaasti mahdollisimman läheltä kohdealuetta. Tämä vaatii tietoa projektialueen kiviaineksista ja niiden laadusta. Tavoitteena on löytää helposti hyödynnettävät, hyvälaatuiset kalliokiviainesesiintymät etenkin vaativiin infrarakennuskohteisiin. Uudet esiintymät mahdollistavat kiviainesyrityksille entistä resurssiviisaamman toiminnan, sillä aiempaa lyhyemmät kuljetusmatkat tarkoittavat vähäisempiä kasvihuonepäästöjä. Kiviainesalalla kuljetus on suuri kasvihuonepäästöjen lähde. Lyhyet kuljetusmatkat säästävät ympäristön lisäksi kustannuksia. Lisäksi tavoitteena on lisätä paikallisten luonnonkivien käyttöä esimerkiksi ympäristörakentamisessa. Hankealueeseen kuuluvat Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä, maastotutkimuksista vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK). Jotta maastotutkimukset voidaan kohdentaa optimaalisesti niin ekologiselta kuin toiminnalliselta kannalta, hankealueelta kootaan aluksi kaikki tarpeellinen geologinen ja geofysikaalinen tieto sekä tutkimuksia rajoittavat tekijät. Esimerkiksi suojelualueilla tai asutuksen lähellä kartoituksia ei tehdä. Tutkimuksissa priorisoidaan alueita, jotka ovat kiven käyttöpaikkojen läheisyydessä. Itä-Lapissa ajankohtainen rakennushanke ovat Soklin infrastruktuuri-investoinnit, joita valtio päätti rahoittaa, ja Kemijärvelle suunnitteilla oleva logistiikkakeskus. Kartoituksessa löytyvät uudet kiviainesesiintymät mahdollistavat suurten rakennushankkeiden toteuttamisen alusta lähtien vähähiilisesti. Esityön perusteella valikoituneilla alueilla tehdään maastotutkimuksia, joiden avulla paikannetaan potentiaaliset luonnonkivi- ja kiviainesesiintymät. Parhaimmiksi arvioiduista kalliokiviainesesiintymistä teetetään standardien mukaiset lujuustestit. Lupaavimmissa luonnonkiviesiintymissä tehdään pienimuotoista näytteenottoa ja kiillotetut koelevyt, tarvittaessa myös pienimuotoista koelouhintaa tai kairausta alihankintana. Löydettyjä esiintymiä ja niissä tehtyjä tutkimuksia esitellään alan yrityksille maastossa ja mahdollisuuksien mukaan alan messuilla. Hankkeessa löydetyt potentiaaliset luonnonkiviesiintymät mahdollistavat uuden tyyppisen yritystoiminnan aloittamisen Itä-Lapissa, jossa ei tällä hetkellä ole luonnonkivialan toimijoita. Paikallisen kiven käyttö vähentää omalta osaltaan ympäristökuormaa verrattuna nykytilanteeseen, jossa esimerkiksi ympäristörakentamiseen tarvittavat luonnonkivet tuodaan Etelä-Suomesta tai jopa Kiinasta saakka. Yrityksille syntyy kilpailuetua, kun ne tuottavat luonnonkiveä lähellä sen kulutuspaikkoja ja ne voivat markkinoida itseään vastuullisina ja ympäristömyönteisinä toimijoina. Laadukas luonnonkivi on lähes ikuinen, haitaton ja uusiokäytettävä rakennusmateriaali, ja tämän lisäksi lähituotanto ja lyhyiden kuljetusmatkojen tuoma vähähiilisyys ja ekologinen kestävyys ovat sekä mahdollinen markkinaosuuden kasvun lähde että resurssiviisasta toimintaa yrityksille. Laadukas, ekologisesti soveltuvista esiintymistä saatava kaunis luonnonkivi on myös mahdollinen vientituote. Kattavat tiedot alueen potentiaalisista kiviesiintymistä edistävät lisäksi kunnallista ja maakunnallista kaavoitusta sekä ympäristönsuojelua ja viisasta resurssien käyttöä tulevaisuudessa, koska potentiaaliset luonnonkivi- ja kiviainesesiintymät voidaan ottaa huomioon varauksina maankäyttösuunnitelmissa myöhempää käyttöä varten. Hankkeen tuloksista tiedotetaan tiedotustilaisuuksien, lehdistötiedotteiden, Itä-Lapin kuntayhtymän ja GTK:n nettisivujen sekä suorien yrityskontaktien avulla. Tulostettu :36:29

4 3 (12) Yhdistämällä hankkeessa tuotettua tietoa GTK:n aiemmin tuottamaan tietoja voidaan Lappiin jatkossa luoda kiviainesja luonnonkivituotantoa, joka tukee Lapin alueen yritysten mahdollisuuksia toimia mahdollisimman vähähiilisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. Pk-yrityksillä ei ole mahdollisuutta tehdä kartoituksia itse, vaan siihen tarvitaan tutkimuslaitoksen asiantuntemusta. Lisäksi GTK on merkittävä kivialan ympäristöystävällisten käytäntöjen osaaja ja kehittäjä Suomessa, ja hankkeen avulla GTK voi jakaa ympäristöosaamistaan pk-yrityksille. Vähähiilisen talouden suurin hyöty kivialalle syntyy, kun raaka-aineita on saatavilla aiempaa lähempää. Kivialan päästöistä suuri osa syntyy kuljetuksista, ja uudet raaka-ainelähteet auttavat vähentämään kuljetukseen käytettävän energian tarvetta. On tärkeää turvata resurssitehokkaan toiminnan mahdollisuudet arktisilla alueilla nyt, kun arktisten alueiden kasvu ja elinkeinoelämän kehittyminen ovat alkamassa. Vain riittävän varhain toteutetusta kartoituksesta on hyötyä. Tämä tukee sekä olemassa olevien että mahdollisten uusien yritysten toiminnan kehittymistä aiempaa resurssitehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä The Eastern Lapland Natural Stone and Construction Aggregate Project 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The Eastern Lapland Natural Stone and Construction Aggregate Project is a joint project between the municipalities of the Local Federation of East Lapland and the Geological Survey of Finland (GTK). The aim of the project is to make an inventory of potential natural stone and construction aggregate reserves of Eastern Lapland, in the municipalities of Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla and Savukoski. Transport over long distances is the main source of carbon dioxide in stone industry. New reserves shorten the transport distances, thus enabling the development of low carbon practices for SME's. The project is managed by the Local Federation of East Lapland, and GTK is responsible for the project s research activities. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Kiviaineksen, etenkin kalliokiviaineksen lisääntyvä käyttö luo haasteita kestävään ja ympäristöä säästävään alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Kattavat tiedot laadukkaista kiviaineksista pienentävät kuljetusmatkoja ja kustannuksia sekä säästävät ympäristöä. Itä-Lapissa ajankohtainen rakennushanke ovat Soklin kaivokseen liittyvät logistiset investoinnit, joita valtio päätti rahoittaa, sekä Kemijärvelle suunnitteilla oleva logistiikkakeskus. Kartoituksessa löytyvät uudet kiviainesesiintymät mahdollistavat suurten rakennushankkeiden toteuttamisen alusta lähtien vähähiilisesti. Onkin tärkeää, että rakentamiseen tarvittavaa lujaa kiviainesta on mahdollisimman tasaisesti saatavilla koko alueella. Lisäksi hyviä kiviainesesiintymiä tulee olla myös myöhemmän käytön varalle, mikä mahdollistaa resurssitehokkaan toiminnan myös tulevaisuudessa. Kaivannaisala kokonaisuudessaan vaikuttaa oleellisesti koko alueen elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen (mm. Sokli). Suunnitelmia laadittaessa on hyvä saada resurssiviisaan toiminnan mahdollistava kokonaisnäkemys kivi- ja kaivannaisalan mahdollisuuksista Itä-Lapissa. Etenkin taajamissa kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun yhteensovittaminen on yhä tärkeämpää. Tämä onnistuu, kun potentiaaliset kiviaines- ja luonnonkiviesiintymät ovat tiedossa. Alueen luonnonkiviesiintymiä ei ole systemaattisesti aiemmin kartoitettu. Lisäksi alueella on mm. merkittävää matkailurakentamista, jossa paikallista luonnonkiveä voitaisiin hyödyntää. Ilman todettuja luonnonkiviesiintymiä ei Tulostettu :36:29

5 kuitenkaan voi olla tuotantoa. 4 (12) Hanke on valmisteltu yhteistyössä Itä-Lapin kuntien/itä-lapin kuntayhtymän, GTK:n ja hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa. Hankesuunnitelma on laadittu pääosin GTK:ssa ja suunnittelussa on hyödynnetty aiempien vastaavien hankkeiden kokemuksia. Luonnonkivet ja kiviainekset tuotetaan ja luvitetaan maa-aineslain mukaan eivätkä niiden varantotutkimukset kuulu GTK:n budjettivaroin tehtäviin tutkimuksiin. Luonnonkiviä ja kiviaineksia koskevat selvitykset tehdään hanketyönä erillisellä hankerahoituksella. Kivialan yrityksillä ei ole resursseja laajamittaisiin inventointeihin. Lapissa alueellisia kiviaines- tai luonnonkiviselvityksiä on tehty Keski-Lapissa (Keski-Lapin rakennuskiviprojekti ) ja Länsi-Lapissa (Länsi-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti ). Aiemmissa hankkeissa toimintamuoto on osoittanut toimivuutensa. Lisäksi GTK:lla on luonnonkivialalla merkittävää ympäristöosaamista, jota se voi hankkeissa jakaa. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yleiset tavoitteet: - lisätä alueen kalliokiviainesten käytön resurssiviisautta, suunnitelmallisuutta ja energiatehokkuutta - lyhenevien kuljetusmatkojen avulla säästää ympäristöä ja kustannuksia - mahdollistaa uutta yritystoimintaa luonnonkivitoimialalle - edesauttaa uusien kivenjalostusyritysten syntyä ja lisätä investointihalukkuutta nykyisissä yrityksissä - tulokset palvelevat myös kunnallista ja maakunnallista suunnittelua Välittömät tavoitteet: - paikantaa uusia luonnonkivi- ja kalliokiviainesesiintymiä hankekuntien alueelta - herättää yritysten ja yrittäjiksi aikovien kiinnostus löydettyjä esiintymiä kohtaan - mahdollistaa paikallisen luonnonkiviaineksen käyttö esimerkiksi matkailurakentamisessa ja luoda uutta yritystoimintaa luonnonkivitoimialalle 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? GTK on tehnyt vastaavissa projekteissa useita alueellisia luonnonkivi- ja kiviainesselvityksiä eri puolilla Suomea. Koko Suomi alkaa olla tältä osin kartoitettu, mutta Lapissa työ on vielä kesken. Hankkeen avulla pyritään lisäämään Itä- Lapin kiviainestoimialan energiatehokkuutta ja säästämään ympäristöä. Paikallisia luonnonkiviä pyritään saamaan hyötykäyttöön, jolloin luonnonkivien tuonti alueen ulkopuolelta vähenee. Yhdistämällä GTK:n tietoja voidaan Lappiin jatkossa luoda kiviaines- ja luonnonkivituotantoa, joka tukee Lapin yritysten mahdollisuuksia toimia mahdollisimman vähähiilisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. On tärkeää turvata resurssitehokkaan toiminnan mahdollisuudet arktisilla alueilla nyt, kun arktisten alueiden kasvu ja elinkeinoelämän kehittyminen ovat alkamassa. Vain riittävän varhain toteutetusta kartoituksesta on hyötyä, sillä se tukee sekä olemassa olevien että mahdollisten uusien yritysten toiminnan kehittymistä aiempaa resurssitehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Pk-yrityksillä ei ole mahdollisuutta tehdä kartoituksia itse, vaan siihen tarvitaan tutkimuslaitoksen asiantuntemusta. GTK on merkittävä kivialan ympäristöystävällisten käytäntöjen osaaja ja kehittäjä Suomessa, ja hankkeessa GTK voi jakaa ympäristöosaamistaan pk-yrityksille. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? - Pohjois-Suomessa toimivat kiviainesyritykset - Suomessa toimivat luonnonkiviyritykset - hankealueen maansiirto- ja kuljetusyritykset - alan yritystoimintaa suunnittelevat yritykset ja yksityishenkilöt Tulostettu :36:29

6 - maanomistajat 5 (12) 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? - alan yrityksissä työskentelevät ja niihin mahdollisesti työllistyvät henkilöt - kaavoitus ja maankäytön suunnittelu (kunnat, Itä-Lapin seutukunta, Lapin liitto) - ympäristönsuojelu (kunnat, Lapin ELY, Lapin AVI) - huolto- ja kuljetusalan yritykset ja muu paikallinen elinkeinoelämä - matkailu- tai rakennustoimintaa harjoittavat yritykset - rakennusprojektien tilaajat ja suunnittelijat, arkkitehdit - laitetoimittajat - Geologian tutkimuskeskus 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Maastotutkimukset: - perustuvat vuosittaisiin työsuunnitelmiin, jotka laaditaan olemassa olevan geologisen, geofysikaalisen ja muun taustatiedon pohjalta - tarkastetaan ja arvioidaan maastossa kaikki helposti saatavilla olevat kallioalueet (etäisyys enintään noin 500 m tiestä, suojaetäisyys lähimpään asutukseen vähintään 500 m) - otetaan potentiaalisista esiintymistä kilon näytteet testauksia varten - hankitaan maanomistajilta näytteenotto- ja maastoliikenneluvat - suojelualueet jätetään tutkimusten ulkopuolelle Työstökokeet ja laboratoriotutkimukset: - parhaimmiksi arvioiduista kalliokiviainesesiintymistä teetetään alihankintana lujuustestit PANK-hyväksytyssä testauslaboratoriossa - lupaavimmista luonnonkiviesiintymistä tehdään kivilaji- ja mineraalimääritykset sekä alihankintana alustavat sahattavuus- ja kiillottuvuuskokeet. - tehdään tarvittaessa pienimuotoista koelouhintaa tai kairausta Aiheiden esittely yrityksille yms.: - lupaavista esiintymistä informoidaan suomalaisia luonnonkivi- ja kiviainesyrityksiä vuosittaisten väliraporttien avulla ja järjestetään yrityksille/maanomistajille/yksityishenkilöille maastokatselmuksia tarpeen ja kiinnostuksen mukaan - esitellään kiviesiintymiä alan messuilla mahdollisuuksien mukaan Hankkeen toimenpiteet, niiden vaatimat resurssit ja aikataulu on kuvattu tarkemmin erillisen hankesuunnitelman liitteissä 1 ja Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hankkeen avulla paikannetaan hankealueen potentiaaliset kalliokiviaines- ja luonnonkiviesiintymät. Tavoitteena on, että hankkeen aikana: - paikannetaan vähintään 15 KITTI-luokittelun mukaista lujaa, hyödynnettävissä olevaa kalliokiviainesesiintymää - paikannetaan vähintään 8 potentiaalista luonnonkiviesiintymää - vähintään kolmessa luonnonkivi- tai kiviainesesiintymässä ryhdytään jatkotoimenpiteisiin esiintymän hyödyntämiseksi Kartoitustyön tuloksena syntyvän tiedon perusteella voidaan alueen kiviaineshuolto tulevaisuudessa tehdä nykyistä vähähiilisemmin niin, että kuljetusmatkat ja kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Myös lupaviranomaiset saavat lisää mahdollisuuksia ohjata kiviaineksen ottoa alueille, joiden käyttöönotto edistää energiatehokkuutta ja Tulostettu :36:29

7 ympäristönsuojelua. 6 (12) Hankkeessa löydetyt potentiaaliset luonnonkiviesiintymät mahdollistavat kokonaan uudentyyppisen yritystoiminnan aloittamisen Itä-Lapissa, jossa ei tällä hetkellä ole luonnonkivialan toimijoita. Paikallisten kivien käyttö vähentää omalta osaltaan ympäristökuormaa verrattuna nykytilanteeseen, jossa esimerkiksi ympäristörakentamiseen tarvittavat luonnonkivet tuodaan Etelä-Suomesta tai jopa Kiinasta saakka. Uusien luonnonkiviesiintymien hyödyntäminen voi tapahtua joko niin, että muualla Suomessa toimivat luonnonkiviyritykset laajentavat toimintaansa Lappiin tai niin, että esimerkiksi maansiirto- ja kiviainesalalla toimivat paikalliset yritykset laajentavat toimintaansa luonnonkivialalle. Realistinen mahdollisuus on esimerkiksi lisätä paikallisten luonnonkivien käyttöä mm. taajamien ja matkailukeskusten ympäristörakentamisessa. Tavoitteena on myös edesauttaa kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun yhteensovittamista. Yhteensovittamista ei kuitenkaan voida tehdä elleivät potentiaaliset luonnonkivi- ja kiviainesesiintymät ole tiedossa. Varsinainen yhteensovittamistyö tehdään erillisessä POSKI-hankkeessa. Hankkeen vaikutukset ja hyödyt ovat nähtävissä pääosin vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa kerätty tieto ei vanhene ja se on käyttökelpoista pitkälle tulevaisuuteen. Yhdistämällä GTK:n tietoja voidaan koko Lappiin jatkossa luoda kiviaines- ja luonnonkivituotantoa, joka tukee koko Lapin alueen yritysten mahdollisuuksia toimia mahdollisimman vähähiilisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. GTK on merkittävä kivialan ympäristöystävällisten käytäntöjen osaaja ja kehittäjä Suomessa, ja hankkeessa GTK voi jakaa ympäristöosaamistaan pk-yrityksille. Kivialan päästöistä suuri osa syntyy kuljetuksista, ja uudet raaka-ainelähteet auttavat vähentämään kuljetukseen käytettävän energian tarvetta. On tärkeää turvata resurssitehokkaan toiminnan mahdollisuudet arktisilla alueilla nyt, kun arktisten alueiden kasvu ja elinkeinoelämän kehittyminen ovat alkamassa. Vain riittävän varhain toteutetusta kartoituksesta on hyötyä. Tämä tukee sekä olemassa olevien että mahdollisten uusien yritysten toiminnan kehittymistä aiempaa resurssitehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Täältä ja muualta Suomesta löydetyt esiintymät antavat mahdollisuuden kehittää koko luonnonkivi- ja kiviainesalaa entistä vahvemmaksi myös kansainvälisesti. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankkeen tulokset ovat kaikkien kiinnostuneiden saatavilla myös projektin jälkeen ja voivat pitkälläkin aikavälillä johtaa esiintymien hyödyntämiseen. Kalliokiviaineksia koskevat tulokset viedään (hankkeen ulkopuolella) KITTIjärjestelmään, joka on GTK:n ylläpitämä julkinen kiviainesten tilinpitojärjestelmä. Itä-Lapin potentiaalisista luonnonkivistä ja kiviaineksista kertova poster-esitys kivinäytteineen kiertää projektin päättymisen jälkeen projektikunnissa ja GTK:n toimesta myös esimerkiksi alan messuilla. Tuloksia hyödynnetään myös maankäytön suunnittelussa ja pohjavesien suojelussa sekä muussa ympäristönsuojelussa. Suunnitteilla oleva ja mahdollisesti toteutuva Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (ns. POSKI-hanke) hyötyy projektista, sillä Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojektissa kiviesiintymät kartoitetaan varsin kattavasti eikä niitä tarvitse POSKI-hankkeessa kartoittaa enää toistamiseen. Sama hyöty on nähty myös meneillään olevassa POSKI-hankkeessa Ylitorniossa ja Pellossa. Yhdistämällä GTK:n tietoja voidaan koko Lappiin jatkossa luoda kiviaines- ja luonnonkivituotantoa, joka tukee koko Lapin alueen yritysten mahdollisuuksia toimia mahdollisimman vähähiilisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. GTK on merkittävä kivialan ympäristöystävällisten käytäntöjen osaaja ja kehittäjä Suomessa, ja Tulostettu :36:29

8 7 (12) hankkeessa GTK voi jakaa ympäristöosaamistaan pk-yrityksille. Kivialan päästöistä suuri osa syntyy kuljetuksista, ja uudet raaka-ainelähteet auttavat vähentämään kuljetukseen käytettävän energian tarvetta. On tärkeää turvata resurssitehokkaan toiminnan mahdollisuudet arktisilla alueilla nyt, kun arktisten alueiden kasvu ja elinkeinoelämän kehittyminen ovat alkamassa. Tämä tukee sekä olemassa olevien että mahdollisten uusien yritysten toiminnan kehittymistä aiempaa resurssitehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Alueella tuetaan hankkeen avulla mahdollisesti syntyvää yritystoimintaa esimerkiksi luonnonkiviesiintymien hyödyntämiseksi. Keski-Lapissa meneillään olevan, Kittilän kunnan hallinnoiman Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen (KeLaKi-hanke) tuloksia voidaan hyödyntää myös Itä-Lapissa. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä ý Ei Kustannusmalli Flat rate 15 % palkkakustannuksista Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laiteinvestoinnit 0 5 Rakennukset ja maa-alueet 0 6 Muut kustannukset Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus ,8 4 Yksityinen rahoitus ,2 Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Kuntaosuudet: 10 % Yksityinen rahoitus: 4,2 % - Kemijärven yhteismetsä Metsähallitus Laatumaa Morenia Oy Napapiirin kuljetus 3000 GTK: 15,8 % 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Ei muuta rahoitusta Tulostettu :36:29

9 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 8 (12) 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke (KeLaKi) Hallinnoija: Kittilän kunta, Kideve elinkeinopalvelut KeLaKi:n kokemuksia ja käytäntöjä voidaan hyödyntää myös Itä-Lapissa kartoitusvaiheen aikana ja sen jälkeen. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Ei liity muihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin. 10 Maantieteellinen kohdealue ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Maakunnat Lappi Seutukunnat Itä-Lapin Kunnat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Hankkeen käytännön toimenpiteet suorittava GTK on alan johtava asiantuntija Suomessa. Se on Lapin alueella toteuttanut vastaavanlaiset hankkeet Keski-Lapissa ja Länsi-Lapissa Muita vastaavia selvityksiä GTK on tehnyt Pohjois- ja Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Itä-Lapin kuntayhtymällä on vahva kokemus erilaisten hankkeiden onnistuneesta hallinnoinnista 20 vuoden ajalta Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Tulostettu :36:29

10 9 (12) Riski Ei löydetä hyödyntämiskelpoisia esiintymiä. Esiintymät liian pieniä teolliseen hyödyntämiseen. Maanomistajat eivät halukkaita yhteistyöhön Jatkotutkimuksiin ei löydy rahoitusta Yrityksillä ei investointi- tai kasvuhalua Ei maa-aines- tai ympäristölupia (ympäristön aiheuttamat rajoitukset) Projektin kesto liian lyhyt tavoitteisiin nähden Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Hyvä ennakkokartoitus, riittävät maastotutkimukset. Toisaalta on mahdollista, että alueella ei niitä ole, mikä on myöskin tärkeä tulos hankkeelta. - ks. edellinen. Lisäksi pienimuotoisesta toiminnasta kiinnostuneiden tahojen löytäminen tarvittaessa. Hankkeessa rahoitajina kaksi alueen suurta maanomistajaa. Mikäli puusto- tai muita vahinkoja syntyy, maanomistajien kanssa neuvotellaan sopivista korvauksista. GTK voi avustaa rahoittajatahon löytymisessä. Yritysneuvonta, mikäli halua siihen löytyy. Uusien yrittäjien etsiminen. Hyvän esiselvityksen avulla kohdennetaan maastotutkimukset alueille, joilla ongelmaa ei ole odotettavissa. Hyvä projektisuunnitelma ja -hallinto ja kokeneet tekijät pystyvät viemään projektin mahdollisimman hyvin suunnitelmien mukaan läpi. Tarvittaessa keskustellaan rahoittajatahon kanssa jatkosta Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Sidosryhmien edustajat - kuntien edustaja tai edustajat jokaisesta kunnasta - GTK - Lapin liiton ja/tai ELY-keskuksen edustaja - asiantuntijajäsenet: Metsähallitus Laatumaa, Morenia, Napapiirin kuljetus, Kemijärven yhteismetsä 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista Tuotosindikaattorit Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Säästettävä energia, MWh Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot Vähähiilisyyttä edistävät yritykset Pk-yritykset hankkeessa, jossa keskeinen tavoite yrityksen kasvu ja kansainvälinen liiketoiminta Pk-yritykset, jotka aloittavat viennin tai laajentavat uudelle vientimarkkina-alueelle tuen seurauksena Pk-yritykset, joissa merkittävä tuella aikaansaatu liikevaihdon tai henkilöstön lisäys Uudet tuella aikaansaadut työpaikat joihin työllistyvät naiset Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset Uudet tuella aikaansaadut tai myötävaikutetut vähähiilisyyttä edistävät yritykset Yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan tuen seurauksena 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo Tulostettu :36:29

11 10 (12) Kyllä Ei Perustelu Hanke edistää erityisesti ns. miestyöpaikkojen syntyä aluella, jolla miesten työttömyys on erityisen suuri ongelma. Miehiä on täällä jäänyt työttömäksi naisia enemmän, ja miesten työllistyminen naisvaltaisi aloille (erit. sosiaali- ja terveysala) on ollut vähäistä. Miesvaltaisilla Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ý aloilla on tällä hetkellä vähän työllistymismahdollisuuksia. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) ý Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ý 13.2 Kestävä kehitys Hanke tuottaa geologista tietoa, joka on molempien sukupuolten hyödynnettävissä tasapuolisesti. Hankkeen päätavoite on elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen. Tulostettu :36:29

12 11 (12) Vaikutuksen kohde Ekologinen kestävyys 14 Liitteet Pakolliset liitteet Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Perustelu Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 Maastotutkimuksia ei tehdä herkillä alueilla. Tulokset ovat käytössä maankäytön suunnittelussa, mikä edistää kestävää ympäristön käyttöä. Tulosten avulla alueen kiviaineksen käyttöä voidaan toteuttaa mahdollisimman kestävällä tavalla lähitulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Tuloksia voidaan käyttää pohjavesien 5 suojelussa (mm. POSKI-projekti) Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus Mahdollisimman kestävällä tavalla toteutettu kiviainesten käyttö mahdollistaa luonnon 1 monimuotoisuuden säilymisen. Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 Saadun tiedon avulla edistetään kiviainesten ja luonnonkivien hyödyntämistä pohjavesien ja muun ympäristön kannalta suotuisimmissa paikoissa. Tulokset ovat käytössä myös muussa pohjavesien suojelussa. Tuloksia voidaan käyttää myöhemmin pohjavesien suojelussa 3 (POSKI-hanke). Natura ohjelman kohteet 1 Jätetään kartoitusten ulkopuolelle, mikä edistää 2 kohteiden luonnontilaisuuden säilymistä. Taloudellinen kestävyys Materiaalit ja jätteet Hyvälaatuisista ja helposti käytettävistä hankkeessa löydettävistä kiviainesesiintymistä kiveä voidaan hyödyntää niin, että sivukiven määrä on pienempi kuin nykyisiä esiintymiä 1 käytettäessä. Uusiutuvien energialähteiden käyttö Alueella on runsaasti uusiutuvia luonnonvaroja (puu), jonka käyttöä uuden yritystoiminnan 2 sijoittuminen alueelle voi edistää. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 Alueen ongelmana on työttömyys ja elinkeinorakenteen yksipuolisuus. Hanke edistää 2 uusien elinkeinojen kehittymistä. Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Liikkuminen ja logistiikka 1 Tulokset ovat käytettävissä liikenne- ja logistiikkayhteyksien rakentamisessa, korjauksissa ja niiden suunnittelussa 4 suunnittelussa. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hankkeen avulla mahdollisesti syntyvä elinkeinoelämän vilkastuminen ja työpaikkojen Hyvinvoinnin edistäminen 1 syntyminen lisäävät hyvinvointia. Hanke voi synnyttää työpaikkoja miesvaltaisille aloille alueella, jossa erityisesti miesten Tasa-arvon edistäminen 3 työttömyys on korkea. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus Kulttuuriympäristö Kivialan ympäristöosaajana GTK voi hankkeen avulla välittää osaamistaan pk-yrityksille. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä maankäytön suunnittelussa sekä Ympäristöosaaminen 2 rakentamisessa. Tulostettu :36:29

13 Yhteishankkeen sopimus Muut liitteet 12 (12) Hankesuunnitelma Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus RYHÄNEN AILA kehittämispäällikkö, johtaja (Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella) Tulostettu :36:29

14 Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake 1 (6) Hakijan (päätoteuttajan) nimi Itä-Lapin kuntayhtymä Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Kuntarahoitus Jakeluosoite Kuumaniemenkatu 2 Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö Aila Ryhänen Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Postitoimipaikka Kemijärvi Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo? Hankkeen avulla halutaan saada Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesesiintymät jo olemassa olevien yritysten aktiiviseen käyttöön ja lisäksi syntymään alalle uutta yritystoimintaa. Luonnonkivi- ja kiviainesesiintymiä ei ole alueella kattavasti kartoitettu. Yhtenä ajankohtaisena tarpeena alueella ovat rata- ja tiehankkeet, joita Soklin mahdollisesti toteutuva kaivoshanke tuo tullessaan. Näissä sekä muissa mahdolliseen kaivokseen liittyvissä infran rakennusprojekteissa tullaan tarvitsemaan suuri määrä kiviainesta, jota hankkeessa kartoitetaan. Lisäksi alueen matkailurakentaminen ja muu rakentaminen alueella hyötyy hankkeen tuottamista tiedoista. Kattavat tiedot kiviaineksista pienentävät kuljetusmatkoja ja kustannuksia sekä säästävät ympäristöä. Hankkeen avulla pystytään lisäksi entistä paremmin integroimaan rakentamisen ja pohjaveden suojelun tarpeita. Tavoitteena on löytää vähintään 8 hyödyntämiskelpoista luonnonkiviesiintymää ja vähintään 10 lujaksi luokiteltavaa kalliokiviesiintymää. Vähintään neljän yrittäjän tulisi kiinnostua esiintymistä, mikä todetaan osallistumisena esimerkiksi esittelyihin tai yhteydenottoina hankkeen työntekijöihin. Tavoite on, että vähintään kolmessa esiintymässä ryhdytään jatkoselvityksiin esiintymän hyödyntämiseksi projektin aikana. 2 Toteutus ja tulokset Tulostettu :36:31

15 Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa tehdään maastotutkimuksia kiviesiintymien kartoittamiseksi sekä tiedotetaan potentiaalisista esiitymistä niille tahoille Suomessa ja ulkomailla, joita esiintymät voivat kiinnostaa. Vuosittain tehdään maastotutkimussuunnitelma geologisen ja teofysikaalisen sekä tutkimusten rajoittavien tekijöiden (esim. suojelu- ja pohjavesialueet, tutkimusalueiden saavutettavuus) perusteella. Suunnitelman perusteella valikoituneille alueille tehdään maastototutkimukset, jotta saadaan paikallistettua potentiaaliset esiintymät. Näistä otetaan näytteet koelevyjen työstöä (luonnonkivi) tai teknisiä testejä (kiviaines) varten. Tarkkoja tutkimuksia kairauksineen ja koelouhintoineen ei hankkeessa tehdä. Lupaavista luonnonkiviesiintymistä tehtään standardien mukaiset kivilaji- ja mineraalimääritykset sekä alihankintana sahattavuus- ja kiillottuvuuskokeita. Testilaattoja tehdään esittelyitä varten. Parhaista kiviainesesiintymistä tehdään alustavat kiviainestestit alihankintana. Potentiaalisimmista esiintymistä kootaan näyttely vähintään yhteen projektikuntaan sekä GTK:lle. Tämä voi olla esillä myös projektin päätyttyä. Hyvistä esiintymistä laaditaan tiedotusmateriaalia. Esiintymiä esitellään asiasta kiinnostuneille yrityksille jatkotutkimuksia varten. Markkinoinnissa hyödynnetään alueen ja GTK:n omia verkostoja skeä esim. alan messuja. Tuloksena syntyy tietoa luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvista esiintymistä Itä-Lapissa (havaintolokakkeet, kivinäytteet, mineraali- ja kivilajimääritykset, valokuvat, eheysarviot, koelevyt, kiviainestestiti, mahd. maatutkaluotauksen tulokset, tiedot esiintymien maanomistussuhteista). De minimis -tuki-ilmoitus 1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? Kyllä ý Ei 2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? ý Kyllä Ei 2.1 Osallistuviin yrityksiin kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot 2 (6) Tukitoimenpiteen nimi Hankkeen kustannusarvio Kustannusmalli Flat rate 24 % palkkakustannuksista ý Flat rate 15 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan Hankkeen kustannukset Tukitoimenpiteen markkinahinta Yrityksen maksuosuus Tulostettu :36:31

16 3 (6) Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 1 Palkkakustannukset Tehtävä Kokoaikainen/ osa-aikainen Henkilötyökk Yhteensä Projektipäällikkö Osa-aikainen Taloussihteeri Osa-aikainen Yhteensä Kustannusten perustelut Projektipäällikkö johtaa projektin hallintoa, toimii ohjausryhmän sihteerinä ja vastaa tiedottamisesta. Taloussihteeri vastaa käytännön taloushallinnosta. 2 Ostopalvelut Kustannus Yhteensä ostopalvelut Yhteensä Kustannusten perustelut Kalliokiviainesten lujuustestit, luonnonkivinäytteiden sahaus- ja kiillotuskokeet, kaivinkonetyöt sekä mahdolliset kairaus- ja koelouhintapalvelut hankitaan ostopalveluina. 3 Matkakustannukset Kustannus Yhteensä Sidosryhmätapaamiset Yhteensä Kustannusten perustelut Ohjausryhmän kokousten, muiden sidosryhmätapaamisten ja mahdollisten seminaareihin osallistumisen kustannukset. 4 Kone- ja laitehankinnat Kustannus Yhteensä 4 Yhteensä Tulostettu :36:31

17 Kustannusten perustelut 4 (6) 5 Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä 5 Yhteensä Kustannusten perustelut 6 Muut kustannukset Kustannus Yhteensä 6 Yhteensä Kustannusten perustelut 7 Flat rate Kerroin Yhteensä % Yhteensä Hankkeen kustannukset 1-7 Yhteensä Yhteensä Tulot Tulot Yhteensä 8 Yhteensä Nettokustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä Tulostettu :36:31

18 Hankkeen rahoitussuunnitelma Rahoitus hankkeen kustannuksiin 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 1 Yhteensä 5 (6) Yhteensä Kuntien rahoitus 2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Yhteensä 2.2 Yhteensä Kuntien rahoitus yhteensä Yhteensä Yhteensä Muu julkinen rahoitus 3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Yhteensä Geologian tutkimuskeskus Yhteensä Tulostettu :36:31

19 Muu julkinen rahoitus yhteensä Yhteensä 6 (6) Yhteensä Yksityinen rahoitus 4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Yhteensä Alan yritysten rahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus yhteensä Yhteensä Yhteensä Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä 1-4 Yhteensä Yhteensä Tulostettu :36:31

20 Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake 1 (6) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Geologian tutkimuskeskus Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Muu julkinen rahoitus Jakeluosoite PL 77 (Lähteentie 2) Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö Risto Vartiainen Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Tutkimuslaitos Postitoimipaikka Rovaniemi Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo? Hankkeen avulla halutaan saada Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesesiintymät jo olemassa olevien yritysten aktiiviseen käyttöön ja lisäksi syntymään alalle uutta yritystoimintaa. Luonnonkivi- ja kiviainesesiintymiä ei ole alueella kattavasti kartoitettu. Yhtenä ajankohtaisena tarpeena alueella ovat rata- ja tiehankkeet, joita Soklin mahdollisesti toteutuva kaivoshanke tuo tullessaan. Näissä sekä muissa mahdolliseen kaivokseen liittyvissä infran rakennusprojekteissa tullaan tarvitsemaan suuri määrä kiviainesta, jota hankkeessa kartoitetaan. Lisäksi alueen matkailurakentaminen ja muu rakentaminen alueella hyötyy hankkeen tuottamista tiedoista. Kattavat tiedot kiviaineksista pienentävät kuljetusmatkoja ja kustannuksia sekä säästävät ympäristöä. Hankkeen avulla pystytään lisäksi entistä paremmin integroimaan rakentamisen ja pohjaveden suojelun tarpeita. Tavoitteena on löytää vähintään 8 hyödyntämiskelpoista luonnonkiviesiintymää ja vähintään 10 lujaksi luokiteltavaa kalliokiviesiintymää. Vähintään neljän yrittäjän tulisi kiinnostua esiintymistä, mikä todetaan osallistumisena esimerkiksi esittelyihin tai yhteydenottoina hankkeen työntekijöihin. Tavoite on, että vähintään kolmessa esiintymässä ryhdytään jatkoselvityksiin esiintymän hyödyntämiseksi projektin aikana. 2 Toteutus ja tulokset Tulostettu :36:31

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: 6AIKA: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaup... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.8.2015 EURA 2014/2308/09 02 01

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 21.10.2015 EURA 2014/2491/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: PAKUplus-HERGE - Uusi kiertotalouden teknolog... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/277/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 30.4.2015 EURA 2014/2369/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 10.8.2015 EURA 2014/2517/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Turku Science Park Oy Ab Y-tunnus:2322323-1 Ukipolis Oy Y-tunnus:1591990-9

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/266/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Y-tunnus:2023333-8

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittämi... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 24.9.2015 EURA 2014/2542/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 21.10.2015 EURA 2014/2302/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Tampereen Yliopisto Y-tunnus:0155668-4 Tampereen kaupunki Y-tunnus:0211675-2

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 30.9.2015 EURA 2014/2489/09 02 01 01/2015/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 2.9.2015 Alueellinen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/288/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/283/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Hankehakemuksenne

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/2462/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valm... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 20.1.2016 EURA 2014/3097/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 30.9.2015 EURA 2014/2642/09 02 01

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 1.6.2015 EURA 2014/2366/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/691/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Lappeenrannan kaupunki Y-tunnus:0162193-3 Hankehakemuksenne 14.11.2014

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 6.2.2015 EURA 2014/297/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 12.11.2014 Alueellinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 1.6.2015 EURA 2014/726/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Linnan Kehitys Oy Y-tunnus:0832624-0 Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 29.6.2016 EURA 2014/3770/09 02 01 01/2016/ESAVO Tuensaaja Helsingin yliopisto Y-tunnus:0313471-7 Hankehakemuksenne 3.6.2016

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Datasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.11.2017 EURA 2014/5043/09 02 01

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/2457/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2617489-3 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 6.4.2017 EURA 2014/4409/09 02 01 01/2016/ESAVO Tuensaajat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2472908-2 Helsingin

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 13.5.2016 EURA 2014/3815/09 02 01 01/2016/UML Tuensaajat Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:1474763-1 Saimaan

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 1.7.2015 EURA 2014/2059/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528792-5 Metsähallitus Lapin

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Hanke Salon keskusta-alueella Salo

Hanke Salon keskusta-alueella Salo PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla Hanke Salon keskusta-alueella Salo 13.9.2016 Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämistoiminnan

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestin... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 6.2.2015 EURA 2014/528/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Perinteisestä jätevedenpuhdistuksesta kohti r... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 28.9.2017 EURA 2014/4297/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/773/09 02 01

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 12.6.2015 EURA 2014/770/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Helsingin kaupunki Y-tunnus:0201256-6 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitys... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.3.2017 EURA 2014/4346/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 6.4.2017 EURA 2014/4410/09 02 01 01/2016/ESAVO Tuensaaja Itä-Savon Uusyrityskeskus ry Y-tunnus:1468776-3 Hankehakemuksenne

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/280/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Y-tunnus:0855115-7 Hankehakemuksenne

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluin... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 16.2.2015 EURA 2014/867/09 02 01 01/2014/POPELY

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energ... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 8.12.2015 EURA 2014/2573/09 02 01

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 10.8.2015 EURA 2014/2558/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Y-tunnus:0855115-7 Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toim... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/516/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristö... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.3.2017 EURA 2014/2205/09 02 01

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 28.9.2017 EURA 2014/4378/09 02 01 01/2016/ESAVO Tuensaaja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Y-tunnus:0600598-8 Hankehakemuksenne

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: 6AIKA: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 15.9.2016 EURA 2014/3496/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 23.11.2015 EURA 2014/1263/09 02 01 01/2014/ESAVO Tuensaaja Juvan kunta Y-tunnus:0164551-3 Hankehakemuksenne 5.11.2015 Alueellinen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 13.5.2016 EURA 2014/3693/09 02 01 01/2016/UML Tuensaajat Turku Science Park Oy Ab Y-tunnus:2322323-1 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 8.8.2017 EURA 2014/5236/09 02 01 01/2017/UML Tuensaaja Imatran kaupunki Y-tunnus:0159216-7 Hankehakemuksenne 31.3.2017 Alueellinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (11) 18.12.2014 EURA 2014/87/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Tampereen kaupunki Y-tunnus:0211675-2 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 17.6.2015 EURA 2014/409/09 02 01 01/2014/HÄMELY Tuensaajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Y-tunnus:2229500-6 Espoon kaupunki

Lisätiedot