0.9% Sodium Chloride Solution 0.9% Sodium Chloride Solution

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0.9% Sodium Chloride Solution 0.9% Sodium Chloride Solution"

Transkriptio

1 n vain yksi vaihtoehto.9% Sodium Chloride Solution.9% Sodium Chloride Solution

2 VLUVEN - poikkeaa täysin perunatärkkelyskolloideista on valmistettu maissitärkkelyksestä ei sisällä fosfaattia sisältää enemmän haaraketjuista amylopektiiniä kuin perunatärkkelys omaa korkean substituutiosuhteen Fosfaatin määrä 1-3 Vapaa fosfaatti Fosfaatin kokonaismäärä Perunapohjaisten tärkkelysten fysiokemiallisista ominaisuuksista johtuvat mahdolliset kliiniset vaikutukset ppm Matalampi substituutiosuhde (suhde C2/C6) Korkeampi vapaiden ja esterifioitujen fosforihappojen pitoisuus Hydroksietyylitärkkelys 13/.42 (perunapohjainen; 3+1 erää kahdesta valmisteesta) (maissipohjainen; 1 erä) Nopeampi hajoaminen plasmassa 1,2 Mahdollinen vaikutus koagulaatioon ja maksametaboliaan 3 Amylopektiini on haaraketjuinen molekyyli, toisin kuin amyloosi, jonka suorat ketjut pilkkoutuvat helpommin alfa-amylaasin vaikutuksesta Amylopektiini CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 Amyloosi CH 2 CH 2

3 VLUVEN - testattu ja dokumentoitu Munuaisvaikutukset vs Gelatiini - potilailla, joilla on riski munuaisten vajaatoiminnan pahenemiseen abdominaaliaorttaleikkauksen jälkeen abdominaaliaorttakirurgista potilasta, joilla preoperatiivinen munuaisten vajaatoiminta. HES 13/4 vs gelatiini. Seerumin kreatiniininousussa kuudenteen postoperatiiviseen päivään mennessä ei merkitsevää eroa. 5 % mittaustuloksista sijoittuu laatikon sisään, horisontaalinen viiva laatikossa osoittaa mediaanin. Voluvenin anto ei ole yhteydessä haitallisiin munuaisvaikutuksiin 4 Maksavaikutukset Alaniiniaminotransferaasitasot koe-eläimillä, joilla tunnin ajan 7 % iskemia ja kahden tunnin reperfuusio. Voluvenin anto vähentää rotilla maksan iskemiaa/ reperfuusiovauriota verrattuna ilman nesteitä tai hypertonisella keittosuolalla hoidettuihin. 14 Tämä puoltaa Voluvenin käyttöä maksan suojaamisessa iskemiaan/reperfuusiovaurioon liittyvässä maksan toiminnan vajauksessa. 14 Merkitsevä maksan iskemian/reperfuusiovaurion väheneminen HES:llä hoidetuilla rotilla vs hypertonisella keittosuolalla tai nesteittä hoidetuilla kontrolleilla *P=.22 ja P=.1 vähentää maksan patologisia ja biologisia iskemia-/ reperfuusiotekijöitä, puoltaen Voluvenin suojaavaa vaikutusta

4 VLUVEN - asianmukainen nestehoito vähentää komplikaatioita ja sairaalassaoloaikaa 5,9 Rajoitettu vs standardi nestehoito Perioperatiivinen rajoitettu suonensisäinen nestehoito vähentää komplikaatioita elektiivisen kolorektaalikirurgian jälkeen. 5 Verrattuna HES-valmisteisiin Gelatiini aiheuttaa kuusi kertaa enemmän anafylaktisia reaktioita Komplikaatioiden määrä 5 Rajoitettu (n=69) Standardi (n=72) Complications Cardio-pulmonary Tissue Healing Allergisten reaktioiden esiintyminen (%),4,2 Anafylaktisten reaktioiden riski 6,7,8 Gelatins Dextran Albumins HES Muokattu referenssistä 6 Rajoitettu nestehoito edistää potilaan toipumista 9 Sairaalassaoloaika Kaplan-Meier analyysi sairaalassaolon kestosta 6 korkean riskin abdominaalikirurgista potilasta jaettuna kahteen ryhmään: GDT-ryhmä (Goal Directed Therapy): rajoitetun nestehoidon ryhmä (Flo Trac/Vigileo-laitteisto u ) Kontrolliryhmä: standardin nestehoidon/ monitoroinnin ryhmä GDT-ryhmässä: Pienemmälle osalle potilaita kehittyi komplikaatioita (6 potilasta (2%) vs 15 potilasta (5 %), P=.3) Kokonaiskomplikaatioiden määrä väheni (17 vs 49, P=.1) Sairaalassaoloaika lyheni merkitsevästi GDT-ryhmä n=3 Kontrolliryhmä n=3 P Volyymikorvaus kristalloideilla (ml) / / * Volyymirkorvaus kolloideilla (ml) / / * *) merkitsevä

5 VLUVEN - tehokas valinta myös lapsille ml/kg Keskimääräinen kolloidiannos 6h postoperatiivisesti 1 n.s. ml/kg Perioperatiivinen kristalloidien tarve 11 * *p<.5 n.s. = non significant n.s. = non significant Lastenkirurgiassa (vastasyntyneet ja lapset <24 kuukautta / 77 % tutkituista olivat alle 1-vuotiaita). on yhtä tehokas hemodynamiikan ylläpitäjä kuin albumiini. 1 -ryhmässä tarvittiin vähemmän kristalloideja. 11 ml/kg Verenhukan määrä 12 Punasolujen tarve n.s. = non significant n.s. % * *p<.5 Voluvenilla ei ole osoitettu negatiivisia koagulaatiovaikutuksia 1-13 on verrattavissa albumiiniin verenhukan määrässä 12 jopa 5 ml/kg annoksella on turvallisuusprofiililtaan verrattavissa albumiiniin. Edullisempana valmisteena on hyvä vaihtoehto albumiinille. 5

6 u Flo Trac-laskentaohjelma on arteriapaineeseen perustuva sydämen ulostulovirtauksen mittausmetodi, jossa virtaus voidaan mitata yhtäjaksoisesti reaaliajassa käyttämällä arteriakatetria. VALMISTEYHTEENVET LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Voluven 6 mg/ml infuusioneste, liuos. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää: Poly(-2-hydroksietyyli)tärkkelys (molaarinen substituutio,38,45), (keskimääräinen molekyylipaino: 13 ) 6, g, Natriumkloridi 9, g, Na+ 154 mmol, Cl- 154 mmol, Teoreettinen osmolariteetti 38 mosm/l, ph 4, 5,5, Titrattava happamuus < 1, mmol Na/l. KÄYTTÖAIHEET Hypovolemian hoito ja ehkäisy. ANNSTUS JA ANTTAPA Valmiste on tarkoitettu jatkuvaan laskimoinfuusioon. Ensimmäiset 1 2 ml infuusio-nestettä on infusoitava hitaasti, ja potilasta on tarkkailtava tiiviisti (mahdollisten anafylaksin kaltaisten reaktioiden varalta). Vuoro-kausiannos ja infuusionopeus riippuvat potilaan verenhukasta, hemodynamiikan säilymisestä tai palautumisesta ja hemodiluu-tiosta (laimennusvaikutus). Enimmäisvuorokausiannos: Enintään 5 ml Voluven 6 mg/ml infuusionestettä / kg (vastaa 3, g hydroksetyylitärkkelystä ja 7,7 mmol natriumia / kg). Tämä vastaa 35 ml Voluvenia 7 kg:n painoiselle potilaalle. Valmistetta voidaan antaa toistuvasti useiden päivien ajan potilaan tarpeen mukaan. Hoidon kesto riippuu hypovolemian kestosta ja asteesta, hemodynamiikasta ja hemodiluutiosta. Lapset: Kliinistä tutkimustietoa Voluven 6 mg/ml infuusionesteen käytöstä lapsille on saatavilla rajoitetusti. Valmiste oli turvallinen ja hyvin siedetty, kun sitä annettiin hemodynamiikan stabilointiin 41:lle lapselle vastasyntyneistä imeväisiin (< 2-vuotiaat) keskimäärin annoksella 16 ± 9 ml/ kg (ks. kohta 4.4). Lasten annos tulee sovittaa yksilöllisesti potilaan kolloiditarpeen mukaan ottaen huomioon perustaudin, hemodynamiikan ja nestetasapainotilan. VASTA-AIHEET Liikanesteytys (hyperhydraatio), erityisesti keuhkoödeeman ja sydämen vajaatoiminnan yhteydessä, munuaisten vajaatoiminta, johon liittyy oligouria tai anuria, dialyysihoito, kallonsisäinen verenvuoto, vaikea hypernatremia tai vaikea hyperkloremia, tunnettu yliherkkyys hydroksietyylitärkkelyksille. VARIT- UKSET JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VARTIMET Yliannostuksesta johtuvaa liikanesteytystä olisi yleensä vältettävä. Liikanesteytyksen riski voi olla suurentunut erityisesti potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta tai vaikea munuaisten toimintahäiriö. Annostusta on tällöin sovitettava. Jos potilaan kuivumistila on vaikea, hänelle on annettava ensin kirkkaita korvausliuoksia. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on vaikea maksasairaus tai vaikea verenvuotohäiriö (esim. vaikea von Willebrandin tauti). Potilaan riittävästä nesteytyksestä on huolehdittava, ja munuaisten toimintaa ja nestetasapainoa on seurattava säännöllisesti. Seerumin elektrolyyttiarvoja on seurattava. Voluven 6 mg/ml infuu-sionesteen käytöstä lapsille on vain vähän kokemusta. Alle 2-vuotiaiden lasten kirurgiassa (ei sydänkirurgiassa) perioperatiivisesti annetun Voluven 6 mg/ml infuusionesteen siedettävyys oli verrattavissa 5 % albumiinin siedettävyyteen. Valmistetta voidaan antaa keskosille ja vastasyntyneille vain huolellisen riski/hyöty-arvion jälkeen. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Tietoon ei ole toistaiseksi tullut yhteisvaikutuksia muiden lääke- tai ravintovalmisteiden kanssa. Raskaus ja imetys: Kliinisiä tietoja valmisteelle raskausaikana altistumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Valmisteella ei ole eläintutkimuksissa osoitettu suoria eikä epäsuoria haittavaikutuksia raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen. Näyttöä teratogeenisuudesta ei ole saatu. Valmistetta saa käyttää raskausaikana vain, jos hoidon mahdollinen hyöty oikeuttaa sikiölle mahdollisesti koituvan riskin. Kliinisiä tietoja Voluvenin käytöstä imettävillä naisilla ei ole saatavilla tällä hetkellä. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Ei oleellinen. Haittavaikutukset: Lääkevalmisteet, jotka sisältävät hydroksietyylitärkkelystä, saattavat harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa anafylaksin kaltaisia reaktioita (yliherkkyys, lievät flunssan kaltaiset oireet, bradykardia, takykardia, bronkospasmi, ei-sydänperäinen keuhkoödeema). Jos potilaalla ilmenee intoleranssireaktio, infuusio on keskeytettävä heti ja asianmukaiset hätähoitotoimenpiteet aloitettava. Pitkään jatkuva suuriannoksinen hydroksietyylitärkkelyshoito aiheuttaa yleisesti kutinaa, jonka tiedetään olevan hydroksietyylitärkkelysten haittavaikutus. Seerumin amylaasi-pitoisuus voi yleisesti suurentua hydroksietyylitärkkelyksen annon aikana ja häiritä haimatulehduksen diagnosointia. Suuriannoksisessa hoidossa valmisteen laimentava vaikutus voi yleisesti laimentaa vastaavasti verikomponentteja (kuten hyytymistekijöitä ja muita plasman proteiineja) ja pienentää hematokriittiarvoa. Hydroksietyylitärkkelys 13/,4 -val-misteiden annon yhteydessä voi harvoin ilmetä verenhyytymishäiriöitä annostuksesta riippuen. Yliannostus: Muiden plasmankorvikkeiden tavoin myös tämän valmisteen yliannostus voi johtaa verenkiertojärjestelmän liikakuormittumiseen (esim. keuhkoödeemaan). Tällöin infuusio on lopetettava heti, ja potilaalle on annettava tarvittaessa diureettia. FARMAKKINETIIKKA Kun Voluvenia annettiin samansuuruinen annos (5 ml) potilaille, joilla oli stabiili lievä tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, AUC-arvo suureni kohtalaisesti 1,7-kertaiseksi (95 %:n luotettavuusrajat 1,44 ja 2,7), kun verrattiin potilaita, joiden kreatiniinipuhdistuma oli < 5 ml/min potilaisiin, joiden kreatiniinipuhdistuma oli 5 ml/min. Munuaisten vajaatoiminta ei vaikuttanut loppuvaiheen puoliintumisaikaan eikä HES-pitoisuuteen. Kun kreatiniinipuhdistuma oli 3 ml/min, 59 % lääkkeestä oli havaittavissa virtsasta, 51 % kreatiniinipuhdistuman ollessa 15-3 ml. Merkitsevää kertymistä plasmaan ei tapahtunut edes silloin, kun 1-prosenttista liuosta, joka sisälsi HES 13/,4, annettiin vapaaehtoisille koehenkilöille 5 ml päivittäin 1 vuorokauden ajan. Eräässä kokeellisessa mallissa, jossa rotille annettiin Voluvenia,7 g/kg/vrk 18 vuorokauden ajan, 52 vuorokauden kuluttua viimeisestä antokerrasta Voluvenia oli kertynyt kudoksiin,6 % koko annetusta annoksesta. Tietoja valmisteen käytöstä dialyysihoidossa ei ole saatavana. FARMASEUTTISET TIEDT Apuaineet Natriumhydroksidi, vetykloridihappo, injektionesteisiin käytettävä vesi. Yhteensopimattomuudet: Valmisteen sekoittamista muiden lääkkeiden kanssa on vältettävä. Jos valmisteeseen on poikkeustapauksissa sekoitettava jotain toista lääkettä, on kiinnitettävä erityistä huomiota lisättävän aineen yhteensopivuuteen (samentuminen tai sakkautuminen), lisäyksen aseptisuuteen ja perusteelliseen sekoittamiseen. Kestoaika ja säilytys a) Kestoaika myyntipakkauksessa: Freeflex-pussi: 3 vuotta. PVC-pussi: 2 vuotta. b) Kestoaika pakkauksen avaamisen jälkeen: Valmiste on käytettävä heti avaamisen jälkeen. Ei saa jäätyä. Täydelliset tiedot valmisteyhteenvedosta Pharmaca Fennicasta. VNR Tuote Pakkauskoko T Voluven 6 mg/ml Freeflex-pussi 2 x 5 ml 182,5 referenssit 1. Sommermeyer K et al. Krankenhauspharmazie 8 (1987) Lehmann G et al. Drugs RD 8 (27) Jamnicki M et al. Anesthesia 53 (1998) Godet G et al. Eur J Anaethesiol 28; 25: Brandstrup B et al. Effects of Intravenous Fluid Resuscitation on Postoperative Complications: Comparison of Two Perioperative Fluid Regimens. Ann Surg 23;238: Laxenaire MC. Anaphylaxis during anaesthesia. Results of a two year survey in France. BJ Anaesth 21; 87: Voluven post marketing surveillance From Feb 4 Dec 5 an estimated 5m patients treated with a reported adverse event rate of 1 in 59, patients treated (approximately 2m units). 8. Gelofusine SmPC Severe anaphylactic reactions following use of Gelofusine occur with a reported incidence of between 1 in 6 and 1 in 13, units administered. 9. Mayer J et al. Crit Care 21; 14: R18 1. Standl t et al. HES 13/.4 ( ) or human albumin in children younger than 2yr undergoing non-cardiac surgery. A prospective, randomized, open label, multicentre trial. Eur J Anaethesiol 28; Khalife M et al. 6 % HES 13/.4 versus 4% albumin for volume replacement in paediatric cardiac surgery: cyanotic congenital disease. Eur J Anaesthesiol 26; 23 (Suppl 27): Hanart C, Khalife M, De Groote F, et al. Perioperative volume replacement in children undergoing cardiac surgery: Albumin versus hydroxyethyl starch 13/.4 Crit Care Med, 29; 37(2);696: Sung KC et al. Effects of intravascular volume therapy using hydroxyethyl starch (13/.4) on post-operative bleeding and transfusion requirements in children undergoing cardiac surgery: a randomized clinical trial. Acta Anaesthesiol Scand 26; 5: Catré D et al. Can J Anaesth 21 FK 3/211 v2 Fresenius Kabi AB Valimotie 13 b B 38 Helsinki P F

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen PARENTERAALINEN RAVITSEMUS Dipeptiven Glavamin Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen Glutamiini parenteraalisessa ravitsemuksessa osana tehohoitopotilaan parenteraalista ravitsemusta leikkausten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm.

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diuramin mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Amiloridihydrokloridi 2,5 mg ja hydroklooritiatsidi 25 mg Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA CPMP/3258/03 1/11 EMEA 2004 Artikkeli 30 Viittaus

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Creon 10 000 enterokapseli, kova Creon 25 000 enterokapseli, kova Creon 40 000 enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Creon 10 000 enterokapseli,

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen

LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen Johannes Förster ja Mikko Pitkänen LIA:ssa (Local Infiltration Analgesia) on kyse tekniikasta, jossa

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Tromboelastografialla (TEG) ja tromboelastometrialla

Tromboelastografialla (TEG) ja tromboelastometrialla Tromboelastografia ja sen käyttö sydänkirurgiassa Alexey Schramko, Raili Suojaranta-Ylinen ja Tomi Niemi Tromboelastometria on yli 50 vuotta vanha menetelmä, joka kuvaa bedside potilaan hyytymisstatusta.

Lisätiedot

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas OSVAREN PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Riskien minimointiohjelma

Riskien minimointiohjelma REVLIMID Riskien minimointiohjelma Riskien minimointiohjelma Celgene Oy Keilasatama 3 02150 Espoo Puh: 09 25 10 84 00 Faksi: 09 25 10 71 00 Sähköposti: medinfo.fi@celgene.com www.celgene.com 2009-03-23

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot