SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen palvelujen järjestäminen kokeilun päätyttyä 49

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanviraston alakerran kahvio OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Tolonen Vesa khall.jäsen Mäenpää Veli khall.varajäsen Karjalainen Heikki khall.varajäsen POISSA Korhonen Aimo khall. puh.joht. Rossi Anna khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuh.joht. Kauppinen Tuomo kvalt. II varapuh.joht. Hyvönen Timo kvalt. III varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Kari Sirviö varapuheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Marja-Leena Korhonen Veli Mäenpää Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 24 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 25 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Veli Mäenpää. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen palvelujen järjestäminen kokeilun päätyttyä KHALL 19 Kunnanjohtaja Kainuun hallintokokeilun määräaikainen jatko ajalle mahdollistettiin siten, että Lakia Kainuun hallintokokeilusta ( /343) muutettiin lailla (508/2011). Kokeilulain 2 :ssä määrätään, että "Kokeilualueen kunnat sopivat tässä laissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn käyttöönotosta kokeilualueella. Sopimus käyttöönotosta tulee hyväksyä jokaisen kokeilualueen kunnan valtuustossa ja ilmoittaa siitä valtioneuvostolle ennen vuoden 2011 päättymistä". Määräaikaan mennessä kokeilualueen kunnista muut paitsi Puolanka olivat valtuustoissa hyväksyneet kokeilulain määräaikaisen jatkon ja ilmoittaneet tästä lainmukaisesti Val tionvarainministeriölle. Kainuun hallintokokeilu päättyy , koska kaikki kokeilualueen kunnat eivät hyväksyneet laissa tarkoitettua yhteistoi mintamenettelyä ja yhteistoimintaa koskevia neuvottelutuloksia. Hallitusohjelman mukaisesti maan hallitus on valmistellut nopeassa aikataulussa kunta- ja palvelura kenneuudistusta. Suunnitelman mukaan myös kuntien toimintaa koskeva keskeinen lainsäädäntö uudistetaan ( mm. paras -puitelain korvaava raken nelaki, Sote - järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelun yhteenso vittaminen kuntauudistukseen, kuntalain kokonaisuudistus ja valtionosuus järjestelmän uudistaminen). Kuntauudistusta koskeva valmistelutyö on käynnissä. Kuntaministerin asettaman rakennetyöryhmän ehdotus uudesta kuntarakenteesta julkistetaan tammikuun 2012 lopussa, ns. maakuntakierros käydään helmi-maaliskuussa ja lausunnot kunnilta pyydetään kevään 2012 aikana. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvat elinvoimaiset peruskunnat, jotka pystyvät itse vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaa vasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Kuntarakenneuu distuksen käytännön toteutukseen on kuitenkin vielä pitkä matka ja kunnilla on joka tapauksessa perustuslain mukainen oikeus itse määrittää omien pe ruspalveluidensa järjestämis- ja tuotantotavat. Kunta- ja rakennelain uudis tuksen osalta tämä merkinnee keskustelujen siirtymistä aidosti kuntakentäl le ministeriön valmistelun jälkeen. Hallituksen tavoitteena on toteuttaa kun tarakenneuudistus vuoden 2015 alusta. Kainuun hallintokokeilun päättyminen ja mahdollinen kunta- ja palvelurakenteen uudistumisen viiväs tyminen merkitsevät Sotkamon ja Kainuun muiden kuntien kannalta sitä, että "Paras -puitelain" mukaiset määräaikaiset, voimassa olevat säännökset jatkuisivat, mikäli rakennelaki ei ole korvannut niitä alkaen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Joka tapauksessa kuntien yhteistoi mintaa säätelee kuntalaki, joka käytännössä antaa yhteistoimintaan moni puoliset mahdollisuudet. Kunnan peruspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen kannalta olennaista on, että Kainuun hallintoko keilun päättyminen merkitsee aidosti hallintokokeilun aikana Kainuun maa kuntakuntayhtymän järjestämisvastuulla olleiden peruspalvelujen järjestä misvastuun palautumista kunnalle. Tuottamistavat tulee päättää resurssit, lainsäädäntö, normitukset ja kunnan oman tahtotilan mukaisesti. Kunta ei voi laistaa kuntalain mukaista vastuuta kuntalaisen peruspalvelujen tasa puolisesta järjestämisestä ja tuottamisesta. Kuntarakenne ja peruspalvelujen järjestäminen voidaan myös kytkeä toisiinsa useasta eri näkökulmas ta. Tärkeintä kuitenkin ensimmäisessä vaiheessa on pohtia, miten kunta to teuttaa järjestämisvastuunsa Kainuun hallintokokeilulain mukaan seuraavis sa maakuntakuntayhtymän järjestämisvastuulla olleissa peruspalveluissa: KOULUTUS: - 2. asteen koulutuksen osalta lukio- ja ammattiopetuksen järjestäminen SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: - Sosiaalihuolto - Perusterveydenhuolto - Ympäristöterveydenhuolto - Työterveyshuolto - Erityishuoltopiirin palvelut ERIKOISSAIRAANHOITO ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUKAISET ALUEKEHITYSVIRANOMAIS TEHTÄVÄT - Maakunnan liiton lakisääteiset ja muut tehtävät HALLINNON TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN: - ICT-, henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut Kainuun hallintokokeilun lähtökohtana on kuntien kannalta ollut lakiperusteisen järjestämisvastuun an taminen maakuntakuntayhtymälle em. palveluista. Hallintokokeilun päätty misen jälkeen ja kunnille takaisin siirtyneen järjestämisvastuun perusteella on tarkoituksenmukaista käydä palvelukohtainen keskustelu ja perustaa tu leva peruspalvelujen tuotantorakenne sisältöperusteisesti tehtäviin päätök siin. Näin vältetään tilanne, jossa tehtäisiin mahdollisesti perusteiltaan puut teellisia ja pelkästään palvelurakennetta koskevia päätöksiä. Samanlainen ajattelutapa tulee sisällyttää tulevaan kuntarakennekeskusteluun Sotkamon kunnan osalta.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös KHALL Kunnanjohtaja Iltakouluasia Palvelurakenne- ja kunta jakoselvitysten tulee perustua kun talaisten peruspalvelujen turvaamisen läh tökohdasta sisältöperusteilla tehtä viin päätöksiin. Kunnanhallitus käy keskustelun Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen lakisääteisten perus palvelu jen ja muiden palvelujen järjestämisen tulevista linjauksista ja päät tää osal taan jatkotoimista. Kunnanhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun. Lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi ja valmistelun pohjaksi. Keskustelu peruspalvelujen järjestämisen vaihtoehdoista on käynnissä. Kainuun hallintokokeilun päättyessä vuoden 2012 lopussa kokeilulain mukainen järjestämisvastuu kuntayhtymän järjestämistä palveluista siirtyy kunnille. Samalla jää pois vaaleilla valittu maakuntavaltuusto, sekä valtuuston ohjausvallassa oleva laaja maakunnan kehittämisraha. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on voimassa 2012 loppuun (15 1 mom). Lain 5 ja 5a :iä sovelletaan kuitenkin vuoden 2014 loppuun (15 2 mom; yhteistoimin ta-alueet ja vaaditut väestöpohjat). Aikataulun kiireellisyyden vuoksi ratkaisut on tehtävä mahdollisimman pian, jotta kaikki käytännön järjestelyt ehdittäisiin tekemään. Seuraavassa kuvataan sitä toimintaympä ristöä ja lainsäädäntöä, jonka puitteissa kunnat ottavat kantaa ja päättävät palveluiden järjestämisestä vuoden 2013 alusta lukien. Pakolliset kuntayhtymät, joihin kunnan on kuuluttava 1. Erikoissairaanhoitopiirin tehtäviä hoitava kuntayhtymä (erikoissairaanhoitolaki 7 ) 2. Erityishuoltopiirin tehtäviä hoitava kuntayhtymä (erityishuoltopiiri 6, eri päätöksellä voi myös yksi kunta hoitaa) 3. Maakunnan liiton tehtäviä hoitava kuntayhtymä (aluekehittämislaki 7 ) Kainuun entiset pakolliset kuntayhtymät on lopetettu, joten ne on perustettava perussopimuksella / pe russopimuksilla kuntalain 78 mukaisesti, joko kaikki erikseen, toimialoit tain yhdessä tai kaikki yhdessä, yhtäpitävin päätöksin. Tehtävät, jotka edellyttävät laajaa väestöpohjaa sisältäviä yhteistoiminta-aluetta tai riittäviä resursseja

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto; on oltava vähintään noin asukasta (Laki kunta- ja palve lurakenneuudistuksesta 5 ), ei koske lasten päivähoitoa eikä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea. 2. Ammatillinen koulutus; asukasmäärä on oltava noin asukasta (Laki kunta- ja palveluraken neuudistuksesta 5 ) Sotkamon kunta voi hakea poikkeusta näistä asukaspohjavaatimuksista pitkien etäisyyksien vuoksi. 3. Ympäristöterveydenhuolto; on oltava käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henki löresurssit tähän tehtävään (Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoimin ta-alueesta 2 ). Muut lakisääteiset tehtävät Perussopimuksen mukaan maakunta järjestää talous- ja velkaneuvonnan kuntien puolesta (Laki talous- ja velkaneuvonnasta 2 ; talous- ja velkaneuvontapalveluista ja palveluiden järjestämisestä huolehtivat aluehallintovirasto ja kunnat keskinäisellä sopi muksella. Laki ei suoranaisesti velvoita kuntaa tekemään sopimusta asiasta AVI:n kanssa.) Kainuun maakunta -kuntayhtymän nyt hoitamat, kuntien rahoitettavat ja kuntia velvoittavat tehtävät toimialueittain 1 Aluekehitystoimiala Huolehtii alueiden kehittämislaissa, rakennerahastolaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa ja muussa lainsäädännössä sille säädetyistä tehtävistä sekä toimii aluekehitysviran omaisena sekä Valmistelee maakunnan yleistä elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. 2. Koulutustoimiala Huolehtii lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin perustuvista tehtävistä. Lisäksi toimiala huolehtii ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukai sista koulutuksen järjestämisestä ja Kuusamon kaupungin alueella ammatil lisesta koulutuksesta. Lukiokoulutuksen järjestämisluvat palautuvat kunnalle. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan me netettäisiin lähes /v, jos ne pienten lukioiden osalta siirrettäisiin yhdelle ylläpitäjälle. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat, ilman uusia päätöksiä, siirtyvät niin ikään takaisin kunnil le: Kajaanille, Suomussalmelle ja Kuhmolle.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OKM on myöntänyt Kuusa mon toimipisteeseen liittyvän järjestämisluvan Kainuun Maakunta -kunta yhtymälle, joten siitä on tehtävä uusi päätös. 3. Sosiaali- ja terveystoimiala Huolehtii terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävistä lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, sekä ym päristöterveydenhuollon tehtävistä. Kuntayhtymä perustetaan mukaan lähtevien kuntien valtuustojen yhtäpitävin päätöksin hyväksymällä perussopimuksella. Mikäli kunnista joku / jotkut eivät perussopimusta hy väksy, perustavat muut kunnat kuntayhtymän. Ulkopuolelle jäävän kunnan velvollisuutena on järjestää oma asemansa lainsäädännön edellyttämälle ta solle muiden yhteistyökuvioiden kautta (hakeutumalla jäseneksi johonkin toiseen yhtymään tai tulemalla muiden kanssa jäseneksi myöhemmin tehtä vällä perussopimuksen muutolla). Viime kädessä asian ratkaisee valtioneu vosto. Kuntien ja maakunnan yhteistoimintasopimuksenvaraiset maakunnan tehtävät Kainuun maakunta - kuntayhtymä tuottaa tällä hetkellä kunnille hallinnon tukipalveluiden järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti taloushallintopalvelut, henkilöstöhallinnon palvelut ja tietohallintopalvelut jäsenkunnille. Jos Kainuun kunnat yhdistettäisiin nyt yhdeksi kunnaksi, merkitsisi se n. 20 miljoonan euron menetys tä valtionosuuksissa vuositasolla. Nykyisen valtionosuuslainsäädännön mu kaisesti viimeiset "porkkanarahat" ovat käytettävissä, mikäli päätökset lii toksista tehtäisiin huhtikuun 2012 aikana. Kainuun kuntien tulee sovitusti ilmoittaa tammikuun 2012 loppuun mennessä kantansa mm. seuraaviin asioihin: 1. perustetaanko erikseen sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymä ja Kai nuun liiton kuntayhtymä ja koulutuskuntayhty mä vai kaksi tai yksi kuntayh tymää? 2. antaako kunta kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät (pois lukien päi vähoito) perustettavalle kuntayhtymälle, joka hoitaa myös mm. erikoissai raanhoito- ja erityishuoltopiirin tehtävät? 3. jos kunta ei halua antaa kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä kun tayhtymälle, niin sen on selvitettävä ja sen jälkeen päätettävä a. miten se voi järjestää ympäristöterveydenhuollon lain ympäristö terveydenhuollon yhteistoiminta-alueista 5 mukaisesti b. onko kunnalla mahdollisuus saada valtioneuvostolta poikkeamislupa järjes tää itse sosiaali- ja

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ terveyspalvelut tai onko mah dollista perus taa yhdessä mui den kuntien kanssa lain vaati mukset täyttävä yh teistoimin ta-alue c. jos kunta haluaisi antaa osaltaan vain ympäristöterveydenhuollon tehtävät kun tayhtymälle, niin hyväksyvätkö muut kunnat tällaisen osit taisen osallistumisen ja mil laisella rahoitusjärjestelmällä kun ta voisi vain sen osan ra hoittaa 4. miten organisoidaan toisen asteen koulutus a. miten kunta päättää lukioiden opetuksen järjestämisen b. halutaanko, että perustettava kuntayhtymä hoitaa myös toisen asteen koulu tuksen kokonaan niin kuin nytkin vai liikelaitoksena vai järjes te täänkö toisen as teen koulutus vastuukuntamallilla 5. rahoitusmalli a. onko ns. kunnanjohtaja rahoitusmalli hyväksyttävissä b. jos, ei niin mikä sitten 6. hallinnon tukipalveluiden järjestäminen, miten a. nykyiseen tapaan yhteistoimintana b. kunta itse c. maan laajuisena yhteistoimintana d. kilpailuttaen 7. muiden tukipalveluiden tuottaminen a. ruokahuolto ja puhtaanapito ja osastoavustajien työ b. kiinteistöjen hoito c. kuljetukset ja tai niiden suunnittelu d. hankinnat Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus ottaa kantaa Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen palve lujen järjestämiseen alkaen seuraavilla perusteilla: KUNTAYHTYMÄT Vaihtoehto 1 SOTE-KUNTAYHTYMÄ: Perustetaan kuntayhtymä, joka on samanaikaisesti: 1. Erikoissairaanhoitopiirin tehtäviä hoitava kuntayhtymä (erikoissairaanhoitolaki 7 )

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Erityishuoltopiirin tehtäviä hoitava kuntayhtymä (erityishuoltopiiri 6, eri päätöksellä voi myös yksi kunta hoitaa) Syntyvä kuntayhtymä tuottaisi perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon pal velut (pois lukien lasten päivähoito), ympäristö terveydenhuollon ja velkaneuvonnan palvelut KAINUUN LIITON KUNTAYHTYMÄ: Perustetaan kuntayhtymä, joka on Maakunnan liiton tehtäviä hoitava kuntayhtymä (aluekehittämislaki 7 ) sekä maakunnan liiton palvelut hoitava kuntayhtymä. Hallinnon tukipalvelut voidaan tuottaa nykyisen yhteistoimintamallin pohjal ta tä män perustettavan kun tayhtymän kautta. Vaihtoehto 2 LAAJA-ALAINEN KUNTAYHTYMÄ (vrt. nyk.) Perustetaan kuntayhtymä, joka tuottaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelut (pl. lasten päivähoito), ympäristöterveydenhuollon, velkaneuvonnan sekä maakunnan liiton palvelut. KOULUTUS: Sotkamon kunnalla ei ole 2. asteen ammatillinen koulutuksen järjestämislupaa. 2. asteen ammatillinen koulutus olisi hyvä järjestää maakuntakokeilun aikaisen mallin mukaisesti maakunnallisena ratkaisuna siten, että KAO siirtyy Kajaanin kaupungin vastuulle. Sotkamon kunta järjestää lukiotoiminnan itse 2013 alkaen. VAIHTOEHTOISESTI: Sotkamon kunta järjestää lukiotoiminnan yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Kuusamon kaupunkien kanssa osana toisen asteen koulutusta (erikseen sovittavan ja päätettävän hallinnollisen mallin mukaan). RAHOITUSJÄRJESTELMÄ: Mikäli perustetaan kaksi kuntayhtymää: Kainuun Liiton kuntayhtymän rahoitus hoidetaan kokonaisuudessaan asukaslukujen suhteessa.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Uuden erikoissairaanhoidon kuntayhtymän rahoituksen on perustuttava todelliseen palvelutarpeeseen ja palvelujen käyttöön. Tämä tarkoittaisi sitä, että kukin kunta vastaisi täysi määräisesti omista SoTe-kustannuksistaan. Tä mä edellyttää laskentajärjes telmien ja seurannan muuttamista siten, että kunkin kunnan maksuosuus voidaan luotettavalla tavalla osoittaa (käyntikerrat, suoritteet). VAIHTOEHTOISESTI: Uuden erikoissairaanhoidon ja SoTe-kuntayhtymän rahoituksen perustaksi käy neuvoteltu kompromissimalli, eli ns. kuntajohtajamalli. VAIHTOEHTOISESTI: Mikäli perustetaan yksi laaja-alainen kuntayhtymä, rahoitus perustuu neuvo teltuun kuntajohtajamalliin. MUU SOPIMUSPERUSTEINEN YHTEISTYÖ: Hallintopalvelut (Ict-, henkilöstö- ja taloushallinto) tuotetaan nykyisellä toiminta mallilla siten, että tuottajana on maakunnallinen kuntayhtymä. Muiden palvelujen (ateria- ja puhtaanapitopalvelut, kiinteistöjen hoito, kuljetusten suunnittelu) järjes tämisen ja tuottamisen Sotkamon kunta hoitaa itsenäisesti siten, että kunnan ja maakunnan nykyiseen toimintamalliin ei tapahdu muutoksia. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun valmistelun pohjaksi.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, toimistosihteeri

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot