Bahá u lláhin usko -- Maailmanuskonto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bahá u lláhin usko -- Maailmanuskonto"

Transkriptio

1 Bahá í Kansainvälinen Yhteisö Bahá u lláhin usko -- Maailmanuskonto Yhdistyneiden kansakuntien erityistä Palestiinan komiteaa varten valmistettu lausunto vuodelta 1947 Kirjoittanut Shoghi Effendi Bahá u lláhin perustama usko syntyi Persiassa yhdeksännentoista vuosisadan keskivaiheilla. Koska uskon perustajan perättäiset maastakarkoitukset päättyivät hänen karkottamiseensa Akkon turkkilaiseen rangaistussiirtolaan, ja koska hänen kuolemansa ja hautaamisensa myöhemmin tapahtui tämän siirtolan läheisyydessä, bahá í-usko on vakaannuttanut henkisen keskuksensa Pyhään maahan ja laskee parhaillaan Haifan kaupungissa perustuksia hallinnolliselle maailmankeskukselleen. Koska uskon perustajan selvästi esittämät väitteet ja bahá í-yhdyskunnan maapallon jokaisella mantereella tapahtuvan kasvun yleinen luonne vakuuttavat samaa, (bahá í)uskoa ei voida tarkastella muussa valossa kuin maailmanuskontona. Sen määränä on ajan mittaan kehittyä koko maailman käsittäväksi maailmanvaltioksi, jonka tulemisen täytyy merkitä ihmiskunnan kulta-aikaa - aikaa, jona ihmisrodun ykseys on peruuttamattomasti vakiinnutettu, sen täysi-ikäisyys saavutettu, ja sen loistava kohtalo paljastunut maailmanlaajuisen sivistyksen synty-mässä ja kukoistuksessa. Ikuisten totuuksien uusi ilmaisu Vaikka tämä uskonto onkin versonut si iitti-islamilaisuudesta, ja vaikka sen kehityksen varhaisvaiheessa sekä muhamettilaisuuden että kristinuskon seuraajat pitivät sitä mitättömänä lahkona, aasialaisena kulttina tai muhamettilaisuuden haarautumana, se nyt osoittaa yhä lisääntyvässä määrin oikeutensa tulla tunnustetuksi, ei yhtenä niiden uskontunnustusten joukkoon lisättynä uskonnollisena järjestelmänä, jotka monien sukupolvien ajan ovat hajaannuttaneet ihmiskuntaa ja synkentäneet sen kohtaloita, vaan pikemminkin niiden ikuisten totuuksien uutena ilmaisuna, jotka sisältyvät kaikkiin entisiin uskontoihin, yhdistävänä voimana, joka valaa näiden uskontojen seuraajiin uutta henkistä tarmoa, täyttää heidät uudella toivolla ja uudella rakkaudella ihmiskuntaa kohtaan, innoittaa heitä uudella näkemyksellä heidän uskonnollisten opinkappaleittensa perusykseydestä ja paljastaa heidän silmäinsä eteen loistavan päämäärän, joka ihmisrotua odottaa. Bahá u lláhin ilmoittama perusperiaate on, niin hänen seuraajansa vakaasti uskovat, että uskonnollinen totuus ei ole ehdoton vaan suhteellinen, että jumalallinen ilmaiseminen on jatkuva ja kehittyvä tapahtuma, että kaikki maailman uskonnot ovat jumalallista alkuperää, että niiden perusperiaatteet ovat täydellisessä sopusoinnussa keskenään, että niiden

2 pyrkimykset ja tavoitteet ovat yksi ja sama, että niiden opetukset ovat vain saman totuuden eri puolia, että niiden toiminnat ovat toisiaan täydentäviä, että ne eroavat toisistaan vain oppiensa epäolennaisissa osissa, ja että niiden opetukset edustavat inhimillisen yhteiskunnan henkisen kehityksen toisiaan seuraavia asteita. Aikaisemmin ilmaistujen opetusten täydentäminen Bahá u lláh on tämän uuden ja suuren ajan profeetta - ajan, johon ihmiskunta on nyt astunut. Hänen tulemisessaan täyttyvät Vanhan ja Uuden Testamentin sekä Koraanin ennustukset aikojen lopulla, Tuomiopäivänä, tapahtuvasta Luvatun tulemisesta. Bahá u lláhin tarkoituksena ei ole kumota aikaisemmin ilmaistuja opetuksia vaan täydentää niitä; pikemminkin hän tahtoo sovittaa kuin korostaa niiden ristiriitaisten uskontunnustusten erilaisuuksia, jotka repivät rikki nykypäivän yhteiskuntaa. Bahá u lláhin pyrkimyksenä ei suinkaan ole häntä edeltäneiden profeettojen aseman halveksuminen eikä heidän opetustensa väheksyminen; päinvastoin, hänen tarkoituksenaan on näihin opetuksiin sisältyvien perustotuuksien uudelleen julistaminen tavalla, joka vastaa tämän ajan tarpeita, on sopusoinnussa tämän ajan vastaanottokyvyn kanssa ja sovellettavissa tämän ajan ongelmiin, vaikeuksiin ja sekasortoisuuteen. Hänen tehtävänään on julistaa, että ihmisrodun lapsuusaika on ohitse, että se kuohunta, joka liittyy sen nykyiseen nuoruusikään, hitaasti ja tuskallisesti valmistaa sitä miehuusiän saavuttamiseen ja tiedottaa siitä Aikakausien aikakauden lähestymisestä, jolloin miekat taotaan auroiksi, jolloin Jeesuksen Kristuksen lupaama Valtakunta on perustettu, ja jolloin maapallon rauha on lopullisesti ja pysyvästi turvattu. Ei Bahá u lláh myöskään vaadi ilmaisemilleen opetuksille lopullisuuden asemaa vaan pikemminkin vakuuttaa, että ihmiskunnan jatkuvan ja rajattoman kehityksen tulevilla asteilla on välttämätöntä paljastaa täydempi määrä sitä totuutta, mitä Kaikkivaltias on hänet valtuuttanut jakamaan ihmiskunnalle tänä sen kohtaloiden erittäin kriittisenä hetkenä. Ihmisrodun ykseys Bahá í-usko opettaa Jumalan ainoutta, tunnustaa hänen profeettojensa ykseyden ja teroittaa mielii n koko ihmisrodun yhteenkuuluvaisuuden ja kokonaisuuden periaatetta. Se julistaa ihmiskunnan yhdistymisen välttämättömyyttä, vakuuttaa tuon yhdistymisen asteittain lähenevän ja väittää, että sitä ei lopullisesti voi aikaansaada mikään muu kuin Jumalan uudistava henki, joka tänä päivänä työskentelee Hänen valitun Puhetorvensa kautta. Lisäksi bahá í-usko asettaa seuraajiensa ensimmäiseksi velvollisuudeksi totuuden itsenäisen etsimisen, tuomitsee kaiken ennakkoluuloisuuden ja taikauskon, julistaa uskonnon tarkoituksena olevan ystävyyden ja sovun edistämisen, vaatii uskonnon olennaista sopusointua tieteen kanssa sekä pitää uskontoa tärkeimpänä tekijänä pyrittäessä rauhaan ja inhimillisen yhteiskunnan järjestelmälliseen edistykseen. Täysin selvästi se kannattaa miesten ja naisten yhtäläisten oikeuksien, mahdollisuuksien ja etujen periaatetta, tiukasti se vaatii pakollista koulukasvatusta, poistaa äärimmäisen köyhyyden ja rikkauden, hylkää pappislaitoksen, kieltää orjuuden, asketismin, kerjäämisen ja munkkilaisuuden, määrää yksiavioisuuden ja vastustaa avioeroa, korostaa välttämättömyyttä ehdottomasti totella laillista hallitusta, ylentää jokaisen palvelemisen hengessä suoritetun työn jumalanpalvelun tasolle, kehottaa kiireisesti luomaan tai valitsemaan kansainvälisen apukielen ja hahmottelee niiden laitosten ääriviivat, joiden on luotava ja säilytettävä ihmiskunnan yleinen rauha.

3 Sanansaattaja Bahá í-usko rakentuu kolmen keskushahmon ympärille. Näistä ensimmäinen oli Shírázista kotoisin oleva nuorukainen, Mirzá Alí-Muhammed, joka tunnetaan nimellä Báb (Portti). Toukokuussa 1844 hän, kaksikymmentäviisivuotiaana, esitti väitteen, että hän on se sanansaattaja, joka aikaisempien uskontojärjestelmien pyhien kirjoitusten mukaan oli Itseään suuremman tulemisesta ja valmistava hänelle tietä - hänelle, jonka tehtävänä noiden samojen kirjoitusten mukaan oli oleva vanhurskauden ja rauhan aikakauden avaaminen. Tätä aikakautta tervehdittäisiin kaikkien aikaisempien uskontojärjestelmien täydellistymänä, se olisi aloittava uuden ajanjakson ihmiskunnan uskonnollisessa historiassa. Äkkinäinen ja ankara vaino, jonka valtio ja kirkko järjestäytynein voimin panivat alulle Bábin kotimaassa, johti nopeasti siihen, että Báb pidätettiin, karkotettiin Adhírbáyján-vuoristoon, vangittiin Máh-Kún ja Chihríqin linnoituksiin ja mestattiin heinäkuussa 1850 Tabrízin yleisellä torilla sotilaiden yhteislaukauksella. Hänen seuraajistaan ainakin kaksikymmentä tuhatta surmattiin niin raa alla tavalla, että se synnytti näitä uhreja kohtaan lämmintä myötätuntoa ja ehdotonta ihailua lännen kirjailijoiden, diplomaattien, matkailijoiden ja oppineiden keskuudessa. Jotkut heistä olivat näiden kammottavien väkivaltaisuuksien silminnäkijöinä ja liikuttuneina he kertoivat niistä kirjoissaan ja päiväkirjoissaan. Bahá u lláh Mirzá Husayn- Alí, jolle annettiin nimi Bahá u lláh (Jumalan Kirkkaus), oli kotoisin Mázindaránist a. Juuri hänen tulemisestaan Báb oli ennustanut. Hänkin joutui noiden samojen tietä mättömyyden ja kiihkomielisyyden voimien hyökkäyksen kohteeksi. Hänet vangittiin Teheranissa, karkotettiin v kotimaastaan Bagdadiin ja sieltä Konstantinopoliin ja Adrianopoliin sekä lopuksi Akkon vankilakaupunkiin, missä häntä kaiken kaikkiaan kahdenkymmenen neljän vuoden ajan pidettiin vangittuna ja minkä lähellä hän v.1892 kuoli. Maanpakolaisuutensa aikana, ja erityisesti Adrianopolissa ja Akkossa, Bahá u lláh laati uskontojärjestelmänsä lait ja määräykset, selitti lukumäärältään yli sataan nousevissa teoksissaan uskonsa periaatteita, julisti sanomaansa sekä idän että lännen, sekä kristinuskon että islamilaisuuden kuninkaille ja hallitsijoille, kääntyi kirjeillään paavin, islamin kalifin, Amerikan mantereen tasavaltojen rauhantuomarien, koko kristillisen papiston, si iitti- ja sunni-islamilaisuuden johtajien ja zarathustralaisen uskonnon korkeiden pappien puoleen. Näissä kirjoituksissaan hän julisti Ilmaisustaan, kehotti niitä, joita hän puhutteli, vaarinottamaan hänen kutsunsa ja omaksumaan hänen uskonsa, varoitti heitä heidän kieltämisensä seurauksista ja arvosteli joissakin tapauksissa ankarasti heidän pöyhkeyttään ja tyranniuttaan. Abdu l-bahá Bahá u lláh nimitti vanhimman poikansa Abbás Effendin, joka tunnetaan nimellä Abdu l-bahá (Bahán palvelija), lailliseksi seuraajakseen ja opetustensa arvovaltaiseksi tulkitsijaksi. Jo varhaisesta lapsuudestaan saakka Abdu l-bahá oli ollut isänsä läheinen seuralainen ja jakanut hänen maanpakolaisuutensa ja kärsimyksensä. Abdu l-bahá oli vangittuna aina vuoteen 1908, jolloin - seurauksena nuorturkkilaisesta vallankumouksesta - hänet vapautettiin vankilasta. Pian tämän jäl-keen, asetuttuaan asumaan Haifaan, hän aloitti kolmivuotisen matkansa Egyptiin, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Matkojensa aikana hän tulkitsi suurille kuulijakunnillensa isänsä opetuksia ja ennusti siitä katastrofista joka pian oli kohtaava ihmiskuntaa. Hän palasi kotiinsa ensimmäisen maailmansodan aattona. Sodan aikana hän oli jatkuvasti alttiina vaaralle aina siihen asti, kunnes kenraali Allenby, joka osoitti hänelle ja häntä Akkoon ja Haifaan maanpakoon seuranneelle pienelle joukolle mitä suurinta huomaavaisuutta, vapautti Palestiinan komennuksessaan

4 olevien joukkojen avulla. Vuonna 1921 Abdu l-bahá siirtyi ikuisuuteen, ja hänet haudattiin Karmelin vuorelle pystytettyyn hautapyhäkköön. Tämä hautapyhäkkö oli tehty Bahá u lláhin erityisten ohjeiden mukaan Bábin maallisia jäännöksiä varten, jotka aikaisemmin oli siirretty Tabrízista Pyhään maahan ja joita oli kokonaisen kuudenkymmenen vuoden ajan varjeltu ja piiloteltu. Hallinnollinen järjestys Abdu l-bahán poismeno merkitsi bahá í-uskon ensimmäisen Sankarillisen ajan päättymistä sekä sen Luovan ajan alkamista - Ajan, jonka tehtävänä on todistaa uskon hallinnollisen järjestyksen asteittaisesta ilmaantumisesta. Järjestyksen perustamisesta oli jo Báb ennustanut, sen lait Bahá u ll áh ilmaissut, sen ääriviivat Abdu l-bahá hahmotellut Tahdossaan ja testamentissaan. Parhaillaan sen perustuksia laskevat sekä kansalliset että paikalliset neuvostot, jotka uskon tunnustautuneet seuraajat ovat valinneet ja jotka valmistavat tietä Maailmanneuvoston perustamiselle - neuvoston, joka valitaan toimimaan Yleismaailmallisena Oikeusneuvostona. Yhdessä minun kanssani, joka olen nimitetty sen pääksi ja bahá í-opetusten arvovaltaiseksi tulkitsijaksi, sen täytyy järjestellä ja johtaa bahá í-yhdyskunnan asioita. Maailmanneuvoston päämaja sijoitetaan pysyvästi Pyhään maahan, läheiseen yhteyteen uskon henkisen keskuksen, sen perustajien lepopaikkojen kanssa. Bahá í-uskon hallinnollinen järjestys, jonka määränä on kehittyä bahá í-maailmanvaltioksi ja joka nyt jo on saanut kestää sellaiset pelottavat hyökkäykset laitoksiaan vastaan Qájár-hallitsijasuvun kuninkaiden, islamin kalifien, Egyptin hengellisten johtajien ja Saksan natsihallituksen tekemät hyökkäykset, on jo levittänyt haarautumiaan maapallon jokaiselle mantereelle, ulottuen nyt Islannista Chilen perukoille, on vakiintunut 88 maailman maahan, on koonnut piiriinsä 31 rodun edustajia, lukee kannattajiensa joukkoon kristittyjä erilaisista lahkoista, muslimeja sekä sunni- että si iittilahkoista, juutalaisia, hinduja, sikhejä, zarathustralaisia ja buddhalaisia. Tämä hallinnollinen järjestys on julkaissut ja levittänyt nimittämiensä asiamiesten välityksellä bahá í-kirjallisuutta 48 kielelle, on jo lujittanut rakennettaan saatuaan 5 kansallista neuvostoa ja 77 paikallista neuvostoa virallisesti tunnustetuiksi niin kaukana toisistaan olevissa maissa kuin Etelä- Amerikassa, Intiassa ja Antipodeilla, niin että näiden neuvostojen edustajilla nyt on lailliset valtuudet bahá í-yhdyskunnan luottohenkilöinä pitää hallussaan omaisuutta. Tällä hallinnollisella järjestyksellä on käytettävissään kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia rahastoja, joiden määrä on arvioitu useaksi miljoonaksi punnaksi ja joita on maapallon jokaisessa maanosassa. Monessa maassa se nauttii siviiliviranomaisten antamaa virallista tunnustusta, mikä suo sille mahdollisuuden pitää saamansa varat verovapaina ja bahá íavioliiton laillistettuna. Sen komeiden rakennusten joukossa on kaksi temppeliä: toinen Venäjän Turkmenistanissa, toinen Chicagon lähellä Wilmettessä Michigan-järjen rannalla. Tämä hallinnollinen järjestelmä on, toisin kuin muiden uskontojen perustajiensa kuoleman jälkeen kehittämät järjestelmät, alkuperältään jumalallinen; vankasti se nojautuu niihin lakeihin, määräyksiin, ohjeisiin ja laitoksiin, jotka uskon perustaja itse nimenomaisesti asetti ja täysin ja täysin selvästi vakaannutti, ja se toimii täysin yhdenmukaisesti uskon pyhien kirjoitusten valtuutettujen tulkitsijoiden tulkintojen kanssa. Vaikka sitä vastaan on jo alun alkaen kiivaasti hyökkäilty, se on luonteensa ylevyyden johdosta, joka on aivan ainutlaatuinen maailman uskonnollisen historian aikakirjoissa, onnistunut säilyttämään moninaisten ja laajalle alueelle levinneiden kannattajiensa keskuudessa ykseyden ja tehnyt heidät pystyviksi, yhteenliittyneinä ja järjestelmällisesti, ryhtymään maapallon molemmilla

5 puoliskoilla yrityksiin, joiden tarkoituksena on laajentaa uskon rajoja ja lujittaa sen hallinnollisia laitoksia. Usko, jota tämä järjestys palvelee, suojelee ja auttaa kehittymään edelleen, on - se on tässä yhteydessä syytä huomauttaa - perusolemukseltaan yliluonnollinen, yläpuolella kansallisuusrajojen, täysin epäpoliittinen, puolueeton ja jyrkästi vastakkainen sellaiselle politiikalle tai ajatussuunnalle, joka pyrkii ylentämään jotakin tiettyä rotua, yhteiskuntaluokkaa tai kansaa. Se on vapaa kaikista kirkollisista muodoista, sillä ei ole papistoa eikä jumalanpalvelusmenoja, ja sitä ylläpidetään yksinomaan sen tunnustautuneiden kannattajien vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Vaikka bahá í-uskon seuraajat ovat uskollisia kukin omalle hallitukselleen, täynnä rakkautta maataan kohtaan ja kaikkina aikoina innokkaita edistämään sen korkeimpia etuja, he kuitenkin, nähden ihmiskunnan yhtenä kokonaisuutena ja syvästi kunnioittaen sen elintärkeitä etuja, eivät epäröi alistaa jokaista erikoisetua, olkoon se henkilökohtainen, paikallinen tai kansallinen, koko ihmiskunnan paljon tärkeämpien etujen alaiseksi, sillä he ovat täysin tietoisia siitä, että toisistaan riippuvaisten kansojen ja kansakuntien maailmassa osan etu parhaiten saavutetaan edistämällä kokonaisuuden etua ja että mikään kokonaisuuden rakennusosasista ei voi saavuttaa pysyväistä tulosta, mikäli se laiminlyö itse kokonaisuuden yleiset edut. Sitäkään tosiseikkaa ei pidä sivuuttaa, että bahá í-usko on selvästi vakuuttanut ja osoittanut riippumattoman uskonnollisen luonteensa, että se on tietyissä islamin maissa vapautettu oikeaoppisuuden kahleista, on saavuttanut yhdessä niistä aivan pyytämättään todistuksen riippumattomasta uskonnollisesta asemastaan ja onnistunut voittamaan kuninkaallisten uskollisuuden asialleen. Johtohenkilöiden lausuntoja Se on kuin avara syleily, kuuluu Romanian kuningatar Marian lausunto, se kokoaa yhteen kaikki ne, jotka ovat etsineet toivon sanoja. Se hyväksyy kaikki edellä käyneet suuret profeetat, se ei tuhoa mitään muita uskontunnustuksia, se jättää kaikki ovet avoimiksi... Bahá í-opetus tuo rauhan sieluun ja toivon sydämeen. Varmuutta etsiville Isän sanat ovat kuin lähde erämaassa pitkän vaelluksen jälkeen... Se sanoma, jonka Bahá u lláh ja hänen poikansa Abdu l-bahá ovat antaneet, on ihmeellinen. He eivät ole aloittaneet hyökkäävästi, sillä he tietävät, että ikuisen totuuden itu, joka on sen sisimmässä, ei voi olla juurtumatta ja leviämättä... Se on Kristuksen sanoma uudelleen ilmaistuna, melkein samoin sanoin, mutta mukautettuna siihen yli tuhannen vuoden luomaan eroon, joka on vuoden yksi ja tämän päivän välillä... Mikäli milloinkaan huomaatte nimen Bahá u lláh tai Abdu l-bahá, älkää sysätkö syrjään heidän kirjoituksiaan. Tutkikaa heidän kirjojaan ja antakaa heidän ylevien, rauhaa tuovien, rakkautta luovien sanojensa ja opetustensa painua sydämeenne niin kuin ne ovat minun sydämeeni painuneet. Bábin seuraajien opetuksilla, Leo Tolstoi kirjoitti,... on edessään suuri tulevaisuus... Minun koko sydämeni myötätunto kohdistuu Bábismiin sen vuoksi, että se opettaa ihmisille veljeyttä ja yhdenvertaisuutta ja aineellisen elämän uhraamista Jumalan palvelemisen tiellä... Bábin seuraajien opetukset, jotka meille tulevat islamista, ovat Bahá u lláhin opetusten kautta asteittain kehittyneet ja esittävät meille nyt uskonnollisen opetuksen korkeinta ja puhtainta muotoa. Viekää nämä periaatteet diplomaateille, kuuluu entisen prsidentin Masarykin neuvo, yliopistoihin ja korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin ja kirjoittakaa myös niistä. Sillä

6 ihmisistähän yleismaailmallisen rauhan syntyminen riippuu! Bahá í-opetukset, niin vakuuttaa Eduard Benes, on yksi niitä suuria hengen ja ihmisyyden lopullisen voiton saavuttamiseksi. Bahá í-asia on yksi tämän päivän suuria moraalisia ja sosiaalisia voimia. Olen enemmän kuin koskaan ennen vakuuttunut siitä, että maailman moraalisen ja poliittisen kriisin yhä kasvaessa meidän täytyy saada kansainvälistä yhteistoimintaa. Sellainen liike kuin bahá í-asia, joka valmistaa tietä rauhan yleismaailmalliselle järjestämiselle, on välttämätön. Jos viime aikoina on ollut joku profeetta, vakuuttaa pastori T. K. Cheyne teoksessaan The Reconciliation of Races and Religions (Rotujen ja uskontojen sovittaminen), on meidän käännyttävä juuri Bahá u lláhin puoleen. Luonne on lopullinen tuomari. Bahá u lláh oli korkeimman luokan ihminen - profeetta. Kreivi Samuel Karmelista selittää: On todellakin mahdollista löytää kaikista uskontunnustuksista perusluontoisesti yhtäpitäviä kohtia. Tämä on olennainen tarkoitus bahá í-uskonnossa, jonka perustaminen ja kasvu ovat olleet hätkähdyttävimpiä liikkeitä, joita idästä on viimeisten sukupolvien aikana lähtenyt. Palestiinaa, niin kuuluu professori Norman Bentwichin kirjoittama lausunto, voidaan todellakin pitää ei ainoastaan kolmen vaan neljän uskonnon maana, sillä bahá í-oppi, jolla on uskonnollinen keskuksensa ja pyhiinvaelluspaikkansa Akkossa ja Haifassa, on saavuttamassa maailmanuskonnon luonteen. Siellä, minne sen vaikutus leviää maassa, se on kansojen ja uskontojen välistä ymmärrystä luova tekijä. Ja lopuksi niin huomattavan henkilön kuin Balliolin entisen mestarin, professori Benjamin Jowettin antama lausunto. Ei ole mahdotonta, että bábi-liikkeeseen sisältyy tulevaisuuden lupaus. Professori Lewis Campbell, tohtori Jowettin kuuluisa oppilas, on vahvistanut tätä lausuntoa sanoessaan seuraavassa lainaavansa tohtori Jowettia: Tämä bahá í-liike on suurin valo, mikä on Jeesus Kristuksen aikojen jälkeen tullut maailmaan. Teidän täytyy tarkkailla sitä, ettekä saa milloinkaan laskea sitä näkyvistänne. Se on liian suurta ja liian lähellä, jotta tämä sukupolvi voisi sitä käsittää. Vasta tulevaisuus voi paljastaa sen merkityksen The Bahá'í International Community United Nations Office

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

LAHJAT JUMALALTA SISÄLTÄÄ: JOHDANTO + ASKARTELUTEHTÄVIÄ TEEMA: BÁB JA BAHÁ U LLÁH IKÄSUOSITUS: 7-8 JOHDANTO

LAHJAT JUMALALTA SISÄLTÄÄ: JOHDANTO + ASKARTELUTEHTÄVIÄ TEEMA: BÁB JA BAHÁ U LLÁH IKÄSUOSITUS: 7-8 JOHDANTO SISÄLTÄÄ: JOHDANTO + ASKARTELUTEHTÄVIÄ TEEMA: BÁB JA BAHÁ U LLÁH IKÄSUOSITUS: 7-8 LAHJAT JUMALALTA JOHDANTO Syksyllä on kaksi tärkeää päivää jokaiselle bahá ílle - pyhäpäiviä, Bábin ja Bahá'u'lláhin syntymäpäivät!

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ Kristosofia on maailmanuskonnon ydin ja teosofia johdattaa meitä tämän ytimen luo. Mitä siis on teosofia ja mitä kristosofia? Entä maailmanuskonto? Vastaamme näin: Maailmanuskonto

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Bahá u lláhin elämä 1817-1892. BAHÁ Í-LASTENTUNTIEN MATERIAALIPANKKI LAMPPU www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláhin elämä 1817-1892. BAHÁ Í-LASTENTUNTIEN MATERIAALIPANKKI LAMPPU www.bahai.fi/lamppu Bahá u lláhin elämä 1817-1892 Bahá u lláh syntyi 12. marraskuuta 1817 Teheran - kaupunki Iranissa, jossa Bahá u lláh syntyi ja varttui. Bahá u lláhin lapsuus Takur kylä pohjois-iranissa, jossa Bahá u lláhin

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15 ISLAMILAINEN TERRORISMI WAHHABIITIT 1700-luvulla syntynyt islamilainen herätysliike Ihannoi ja pyrkii kohti profeetta Muhammadin aikaista elämää Saudi-arabialainen suuntaus Pyrkimys kehittää katolista

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Oppitunti 8 Teema JUMALAN JA IHMISEN SUHDE (osa 1) Ikäryhmä 9-10 vuotiaat

Oppitunti 8 Teema JUMALAN JA IHMISEN SUHDE (osa 1) Ikäryhmä 9-10 vuotiaat Oppitunti 8 Teema JUMALAN JA IHMISEN SUHDE (osa 1) Ikäryhmä 9-10 vuotiaat Tavoitteet: 1. Tietää, että Jumalan Ilmaisijan tarkoitus on kasvattaa ihmiskuntaa ja kehittää ja edistää sivistystä. 2. Tietää

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut, oi kaikkein korkein kynä, sillä kaikkein armahtavaisimman juhla lähenee nopeasti. Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen

Lisätiedot

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ Mikhail Bakunin Jumala vai työ Te piikittelette meitä siitä, että emme usko Jumalaan. Me syytämme teitä häneen uskomisesta. Me emme tuomitse teitä tästä. Me emme edes syytä teitä. Me säälimme teitä. Sillä

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa!

Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Suviseurat, Lumijoki 1.7. 2011 Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon Jer. 29: 11 Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Raamattu todistaa, miten Jumala kutsui kansaansa

Lisätiedot

26. Totuuden puolustajat

26. Totuuden puolustajat 26. Totuuden puolustajat Viimeisten päivien sapatinuudistuksesta Jesaja ennustaa: "Näin sanoo Herra: - noudattakaa oikeutta, toteuttakaa vanhurskaus, sillä pelastus on lähellä, se tulee, kohta minä tuon

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää.

Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää. Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää. Matkan perustana on aito ja alkuperäinen kristinusko. Kuva: futureimagebank.com

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄ

JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄ Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jossakin Juudean vuoristokaupungissa,

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa?

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? 114 Iustitia 15 (2002) 114 119 Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? Miten Jumalasta on ylipäätänsä puhuttava? Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä

Lisätiedot

Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983

Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983 Vuorovaikutusneuvosto Perustettu 1983 YLEISMAAILMALLINEN IHMISEN VELVOLLISUUKSIEN JULISTUS Vuorovaikutusneuvoston ehdotus 1. syykuuta 1997 Vuorovaikutusneuvosto YLEISMAAILMALLINEN IHMISEN VELVOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

Oppitunti 22 BAHÁ U LLÁHIN HERÄTTÄVÄ KUTSU

Oppitunti 22 BAHÁ U LLÁHIN HERÄTTÄVÄ KUTSU Oppitunti 22 Teema BAHÁ U LLÁHIN HERÄTTÄVÄ KUTSU Ikäryhmä 7-8 -vuotiaat A. Rukouksien lausuminen ja ulkoa oppiminen Lasten tulisi jatkaa edellisellä oppitunnilla esitellyn rukouksen ulkoa opettelua sen

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

nro. 1 / 2013 Luova kultt(uur)i

nro. 1 / 2013 Luova kultt(uur)i V I R nro. T 9 1 / 2013 Luova kultt(uur)i A "Henkisen tutkimuksen tehtävä on tehdä oikeutta kaikille uskonnoille. Onko Kristus-virike lähtöisin länsimaista? Onko jokin länsimainen

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 4. Totuus? 28.9.2014 Aiemmin tässä sarjassa 7.9. Suvaitsevaisuus ja armo Jokainen tarvitsee armoa Suvaitsevaisuus on heppoinen korvike armolle Hyväksyntä tekee armosta näkyvän

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Oppitunti 24 BAHÁ U LLÁHIN USKON OPETTAMINEN

Oppitunti 24 BAHÁ U LLÁHIN USKON OPETTAMINEN Oppitunti 24 Teema BAHÁ U LLÁHIN USKON OPETTAMINEN Ikäryhmä 7-8 -vuotiaat A. Rukouksien lausuminen ja ulkoa oppiminen Aloita tunti rukouksilla ja sitten kertaa lasten kanssa rukousta, jota he ovat opetelleet

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt

Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt Tuomas Martikainen 09/05/2014 1 Sisällys Maahanmuuttajien uskonnot tilastoja & tutkimusta Suomi ev.lut. & islam Uskontotrendit & maahanmuuttajat Lopuksi Åbo Akademi

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki 1 Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki Luther-talo, Tampere. Isänpäivän vanhan testamentin lukukappaleessa (Dan. 2. 31-41. 44) kohtaamme Danielin, juutalaisen nuoren miehen. Siirrymme nyt

Lisätiedot

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen www.ortodoksi.net Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 40.

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

11. Kastajaliike. Kastajaliike protestantismissa

11. Kastajaliike. Kastajaliike protestantismissa 11. Kastajaliike kastajat neutraalein ilmaus 1500-l lapsikastetta vastustaneista liikkeistä anabaptismi myös laajasti käytetty usein niputettu yhteen spiritualististen ja antitrinitaaristen liikkeiden

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa 1 opettaja Isak Penzev 15.03.2013 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppitunteja, ja meidän aiheenamme on Toora apostolien kirjoituksissa. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran (j. 18)

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran (j. 18) Raamattutunti 19.2.2009 SOVITUKSEN SANA 2. Kor. 5:17-21 Paavali on saanut mahdutettua viiteen jakeeseen valtavan paljon painavaa asiaa. Kertalukemisella nuo ajatukset eivät varmaan vielä avautuneet, joten

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto

Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto 1 Lanula 14.6.2007 Roomalaiskatolinen uskonto Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Opetuksessa pyritään siihen,

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8

Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8 Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8 Aloita oppitunti tavalliseen tapaan lausumalla ensin itse rukous ja anna sitten muutaman lapsen lausua ulkoa oppimansa rukous. Muista, että kullekin lapselle

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

HERÄTYSLIIKKEITÄ. Tulkinnanvapautta uskovi!e yksilöi!e

HERÄTYSLIIKKEITÄ. Tulkinnanvapautta uskovi!e yksilöi!e HERÄTYSLIIKKEITÄ Historia ja filosofia Tulkinnanvapautta uskovi!e yksilöi!e Vapaakristillisyyden aika alkaa reformaatiosta. Vapaakristillisyys ei nojaa oppejaan suurimpiin kirkkokuntiin eli katoliseen,

Lisätiedot

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 1 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena Kirjoitukset, dokumentit ja juutalaiset perinteet. Olemme jo käyttäneet hyvin paljon Tanachin tekstiä,

Lisätiedot