Bahá u lláhin usko -- Maailmanuskonto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bahá u lláhin usko -- Maailmanuskonto"

Transkriptio

1 Bahá í Kansainvälinen Yhteisö Bahá u lláhin usko -- Maailmanuskonto Yhdistyneiden kansakuntien erityistä Palestiinan komiteaa varten valmistettu lausunto vuodelta 1947 Kirjoittanut Shoghi Effendi Bahá u lláhin perustama usko syntyi Persiassa yhdeksännentoista vuosisadan keskivaiheilla. Koska uskon perustajan perättäiset maastakarkoitukset päättyivät hänen karkottamiseensa Akkon turkkilaiseen rangaistussiirtolaan, ja koska hänen kuolemansa ja hautaamisensa myöhemmin tapahtui tämän siirtolan läheisyydessä, bahá í-usko on vakaannuttanut henkisen keskuksensa Pyhään maahan ja laskee parhaillaan Haifan kaupungissa perustuksia hallinnolliselle maailmankeskukselleen. Koska uskon perustajan selvästi esittämät väitteet ja bahá í-yhdyskunnan maapallon jokaisella mantereella tapahtuvan kasvun yleinen luonne vakuuttavat samaa, (bahá í)uskoa ei voida tarkastella muussa valossa kuin maailmanuskontona. Sen määränä on ajan mittaan kehittyä koko maailman käsittäväksi maailmanvaltioksi, jonka tulemisen täytyy merkitä ihmiskunnan kulta-aikaa - aikaa, jona ihmisrodun ykseys on peruuttamattomasti vakiinnutettu, sen täysi-ikäisyys saavutettu, ja sen loistava kohtalo paljastunut maailmanlaajuisen sivistyksen synty-mässä ja kukoistuksessa. Ikuisten totuuksien uusi ilmaisu Vaikka tämä uskonto onkin versonut si iitti-islamilaisuudesta, ja vaikka sen kehityksen varhaisvaiheessa sekä muhamettilaisuuden että kristinuskon seuraajat pitivät sitä mitättömänä lahkona, aasialaisena kulttina tai muhamettilaisuuden haarautumana, se nyt osoittaa yhä lisääntyvässä määrin oikeutensa tulla tunnustetuksi, ei yhtenä niiden uskontunnustusten joukkoon lisättynä uskonnollisena järjestelmänä, jotka monien sukupolvien ajan ovat hajaannuttaneet ihmiskuntaa ja synkentäneet sen kohtaloita, vaan pikemminkin niiden ikuisten totuuksien uutena ilmaisuna, jotka sisältyvät kaikkiin entisiin uskontoihin, yhdistävänä voimana, joka valaa näiden uskontojen seuraajiin uutta henkistä tarmoa, täyttää heidät uudella toivolla ja uudella rakkaudella ihmiskuntaa kohtaan, innoittaa heitä uudella näkemyksellä heidän uskonnollisten opinkappaleittensa perusykseydestä ja paljastaa heidän silmäinsä eteen loistavan päämäärän, joka ihmisrotua odottaa. Bahá u lláhin ilmoittama perusperiaate on, niin hänen seuraajansa vakaasti uskovat, että uskonnollinen totuus ei ole ehdoton vaan suhteellinen, että jumalallinen ilmaiseminen on jatkuva ja kehittyvä tapahtuma, että kaikki maailman uskonnot ovat jumalallista alkuperää, että niiden perusperiaatteet ovat täydellisessä sopusoinnussa keskenään, että niiden

2 pyrkimykset ja tavoitteet ovat yksi ja sama, että niiden opetukset ovat vain saman totuuden eri puolia, että niiden toiminnat ovat toisiaan täydentäviä, että ne eroavat toisistaan vain oppiensa epäolennaisissa osissa, ja että niiden opetukset edustavat inhimillisen yhteiskunnan henkisen kehityksen toisiaan seuraavia asteita. Aikaisemmin ilmaistujen opetusten täydentäminen Bahá u lláh on tämän uuden ja suuren ajan profeetta - ajan, johon ihmiskunta on nyt astunut. Hänen tulemisessaan täyttyvät Vanhan ja Uuden Testamentin sekä Koraanin ennustukset aikojen lopulla, Tuomiopäivänä, tapahtuvasta Luvatun tulemisesta. Bahá u lláhin tarkoituksena ei ole kumota aikaisemmin ilmaistuja opetuksia vaan täydentää niitä; pikemminkin hän tahtoo sovittaa kuin korostaa niiden ristiriitaisten uskontunnustusten erilaisuuksia, jotka repivät rikki nykypäivän yhteiskuntaa. Bahá u lláhin pyrkimyksenä ei suinkaan ole häntä edeltäneiden profeettojen aseman halveksuminen eikä heidän opetustensa väheksyminen; päinvastoin, hänen tarkoituksenaan on näihin opetuksiin sisältyvien perustotuuksien uudelleen julistaminen tavalla, joka vastaa tämän ajan tarpeita, on sopusoinnussa tämän ajan vastaanottokyvyn kanssa ja sovellettavissa tämän ajan ongelmiin, vaikeuksiin ja sekasortoisuuteen. Hänen tehtävänään on julistaa, että ihmisrodun lapsuusaika on ohitse, että se kuohunta, joka liittyy sen nykyiseen nuoruusikään, hitaasti ja tuskallisesti valmistaa sitä miehuusiän saavuttamiseen ja tiedottaa siitä Aikakausien aikakauden lähestymisestä, jolloin miekat taotaan auroiksi, jolloin Jeesuksen Kristuksen lupaama Valtakunta on perustettu, ja jolloin maapallon rauha on lopullisesti ja pysyvästi turvattu. Ei Bahá u lláh myöskään vaadi ilmaisemilleen opetuksille lopullisuuden asemaa vaan pikemminkin vakuuttaa, että ihmiskunnan jatkuvan ja rajattoman kehityksen tulevilla asteilla on välttämätöntä paljastaa täydempi määrä sitä totuutta, mitä Kaikkivaltias on hänet valtuuttanut jakamaan ihmiskunnalle tänä sen kohtaloiden erittäin kriittisenä hetkenä. Ihmisrodun ykseys Bahá í-usko opettaa Jumalan ainoutta, tunnustaa hänen profeettojensa ykseyden ja teroittaa mielii n koko ihmisrodun yhteenkuuluvaisuuden ja kokonaisuuden periaatetta. Se julistaa ihmiskunnan yhdistymisen välttämättömyyttä, vakuuttaa tuon yhdistymisen asteittain lähenevän ja väittää, että sitä ei lopullisesti voi aikaansaada mikään muu kuin Jumalan uudistava henki, joka tänä päivänä työskentelee Hänen valitun Puhetorvensa kautta. Lisäksi bahá í-usko asettaa seuraajiensa ensimmäiseksi velvollisuudeksi totuuden itsenäisen etsimisen, tuomitsee kaiken ennakkoluuloisuuden ja taikauskon, julistaa uskonnon tarkoituksena olevan ystävyyden ja sovun edistämisen, vaatii uskonnon olennaista sopusointua tieteen kanssa sekä pitää uskontoa tärkeimpänä tekijänä pyrittäessä rauhaan ja inhimillisen yhteiskunnan järjestelmälliseen edistykseen. Täysin selvästi se kannattaa miesten ja naisten yhtäläisten oikeuksien, mahdollisuuksien ja etujen periaatetta, tiukasti se vaatii pakollista koulukasvatusta, poistaa äärimmäisen köyhyyden ja rikkauden, hylkää pappislaitoksen, kieltää orjuuden, asketismin, kerjäämisen ja munkkilaisuuden, määrää yksiavioisuuden ja vastustaa avioeroa, korostaa välttämättömyyttä ehdottomasti totella laillista hallitusta, ylentää jokaisen palvelemisen hengessä suoritetun työn jumalanpalvelun tasolle, kehottaa kiireisesti luomaan tai valitsemaan kansainvälisen apukielen ja hahmottelee niiden laitosten ääriviivat, joiden on luotava ja säilytettävä ihmiskunnan yleinen rauha.

3 Sanansaattaja Bahá í-usko rakentuu kolmen keskushahmon ympärille. Näistä ensimmäinen oli Shírázista kotoisin oleva nuorukainen, Mirzá Alí-Muhammed, joka tunnetaan nimellä Báb (Portti). Toukokuussa 1844 hän, kaksikymmentäviisivuotiaana, esitti väitteen, että hän on se sanansaattaja, joka aikaisempien uskontojärjestelmien pyhien kirjoitusten mukaan oli Itseään suuremman tulemisesta ja valmistava hänelle tietä - hänelle, jonka tehtävänä noiden samojen kirjoitusten mukaan oli oleva vanhurskauden ja rauhan aikakauden avaaminen. Tätä aikakautta tervehdittäisiin kaikkien aikaisempien uskontojärjestelmien täydellistymänä, se olisi aloittava uuden ajanjakson ihmiskunnan uskonnollisessa historiassa. Äkkinäinen ja ankara vaino, jonka valtio ja kirkko järjestäytynein voimin panivat alulle Bábin kotimaassa, johti nopeasti siihen, että Báb pidätettiin, karkotettiin Adhírbáyján-vuoristoon, vangittiin Máh-Kún ja Chihríqin linnoituksiin ja mestattiin heinäkuussa 1850 Tabrízin yleisellä torilla sotilaiden yhteislaukauksella. Hänen seuraajistaan ainakin kaksikymmentä tuhatta surmattiin niin raa alla tavalla, että se synnytti näitä uhreja kohtaan lämmintä myötätuntoa ja ehdotonta ihailua lännen kirjailijoiden, diplomaattien, matkailijoiden ja oppineiden keskuudessa. Jotkut heistä olivat näiden kammottavien väkivaltaisuuksien silminnäkijöinä ja liikuttuneina he kertoivat niistä kirjoissaan ja päiväkirjoissaan. Bahá u lláh Mirzá Husayn- Alí, jolle annettiin nimi Bahá u lláh (Jumalan Kirkkaus), oli kotoisin Mázindaránist a. Juuri hänen tulemisestaan Báb oli ennustanut. Hänkin joutui noiden samojen tietä mättömyyden ja kiihkomielisyyden voimien hyökkäyksen kohteeksi. Hänet vangittiin Teheranissa, karkotettiin v kotimaastaan Bagdadiin ja sieltä Konstantinopoliin ja Adrianopoliin sekä lopuksi Akkon vankilakaupunkiin, missä häntä kaiken kaikkiaan kahdenkymmenen neljän vuoden ajan pidettiin vangittuna ja minkä lähellä hän v.1892 kuoli. Maanpakolaisuutensa aikana, ja erityisesti Adrianopolissa ja Akkossa, Bahá u lláh laati uskontojärjestelmänsä lait ja määräykset, selitti lukumäärältään yli sataan nousevissa teoksissaan uskonsa periaatteita, julisti sanomaansa sekä idän että lännen, sekä kristinuskon että islamilaisuuden kuninkaille ja hallitsijoille, kääntyi kirjeillään paavin, islamin kalifin, Amerikan mantereen tasavaltojen rauhantuomarien, koko kristillisen papiston, si iitti- ja sunni-islamilaisuuden johtajien ja zarathustralaisen uskonnon korkeiden pappien puoleen. Näissä kirjoituksissaan hän julisti Ilmaisustaan, kehotti niitä, joita hän puhutteli, vaarinottamaan hänen kutsunsa ja omaksumaan hänen uskonsa, varoitti heitä heidän kieltämisensä seurauksista ja arvosteli joissakin tapauksissa ankarasti heidän pöyhkeyttään ja tyranniuttaan. Abdu l-bahá Bahá u lláh nimitti vanhimman poikansa Abbás Effendin, joka tunnetaan nimellä Abdu l-bahá (Bahán palvelija), lailliseksi seuraajakseen ja opetustensa arvovaltaiseksi tulkitsijaksi. Jo varhaisesta lapsuudestaan saakka Abdu l-bahá oli ollut isänsä läheinen seuralainen ja jakanut hänen maanpakolaisuutensa ja kärsimyksensä. Abdu l-bahá oli vangittuna aina vuoteen 1908, jolloin - seurauksena nuorturkkilaisesta vallankumouksesta - hänet vapautettiin vankilasta. Pian tämän jäl-keen, asetuttuaan asumaan Haifaan, hän aloitti kolmivuotisen matkansa Egyptiin, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Matkojensa aikana hän tulkitsi suurille kuulijakunnillensa isänsä opetuksia ja ennusti siitä katastrofista joka pian oli kohtaava ihmiskuntaa. Hän palasi kotiinsa ensimmäisen maailmansodan aattona. Sodan aikana hän oli jatkuvasti alttiina vaaralle aina siihen asti, kunnes kenraali Allenby, joka osoitti hänelle ja häntä Akkoon ja Haifaan maanpakoon seuranneelle pienelle joukolle mitä suurinta huomaavaisuutta, vapautti Palestiinan komennuksessaan

4 olevien joukkojen avulla. Vuonna 1921 Abdu l-bahá siirtyi ikuisuuteen, ja hänet haudattiin Karmelin vuorelle pystytettyyn hautapyhäkköön. Tämä hautapyhäkkö oli tehty Bahá u lláhin erityisten ohjeiden mukaan Bábin maallisia jäännöksiä varten, jotka aikaisemmin oli siirretty Tabrízista Pyhään maahan ja joita oli kokonaisen kuudenkymmenen vuoden ajan varjeltu ja piiloteltu. Hallinnollinen järjestys Abdu l-bahán poismeno merkitsi bahá í-uskon ensimmäisen Sankarillisen ajan päättymistä sekä sen Luovan ajan alkamista - Ajan, jonka tehtävänä on todistaa uskon hallinnollisen järjestyksen asteittaisesta ilmaantumisesta. Järjestyksen perustamisesta oli jo Báb ennustanut, sen lait Bahá u ll áh ilmaissut, sen ääriviivat Abdu l-bahá hahmotellut Tahdossaan ja testamentissaan. Parhaillaan sen perustuksia laskevat sekä kansalliset että paikalliset neuvostot, jotka uskon tunnustautuneet seuraajat ovat valinneet ja jotka valmistavat tietä Maailmanneuvoston perustamiselle - neuvoston, joka valitaan toimimaan Yleismaailmallisena Oikeusneuvostona. Yhdessä minun kanssani, joka olen nimitetty sen pääksi ja bahá í-opetusten arvovaltaiseksi tulkitsijaksi, sen täytyy järjestellä ja johtaa bahá í-yhdyskunnan asioita. Maailmanneuvoston päämaja sijoitetaan pysyvästi Pyhään maahan, läheiseen yhteyteen uskon henkisen keskuksen, sen perustajien lepopaikkojen kanssa. Bahá í-uskon hallinnollinen järjestys, jonka määränä on kehittyä bahá í-maailmanvaltioksi ja joka nyt jo on saanut kestää sellaiset pelottavat hyökkäykset laitoksiaan vastaan Qájár-hallitsijasuvun kuninkaiden, islamin kalifien, Egyptin hengellisten johtajien ja Saksan natsihallituksen tekemät hyökkäykset, on jo levittänyt haarautumiaan maapallon jokaiselle mantereelle, ulottuen nyt Islannista Chilen perukoille, on vakiintunut 88 maailman maahan, on koonnut piiriinsä 31 rodun edustajia, lukee kannattajiensa joukkoon kristittyjä erilaisista lahkoista, muslimeja sekä sunni- että si iittilahkoista, juutalaisia, hinduja, sikhejä, zarathustralaisia ja buddhalaisia. Tämä hallinnollinen järjestys on julkaissut ja levittänyt nimittämiensä asiamiesten välityksellä bahá í-kirjallisuutta 48 kielelle, on jo lujittanut rakennettaan saatuaan 5 kansallista neuvostoa ja 77 paikallista neuvostoa virallisesti tunnustetuiksi niin kaukana toisistaan olevissa maissa kuin Etelä- Amerikassa, Intiassa ja Antipodeilla, niin että näiden neuvostojen edustajilla nyt on lailliset valtuudet bahá í-yhdyskunnan luottohenkilöinä pitää hallussaan omaisuutta. Tällä hallinnollisella järjestyksellä on käytettävissään kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia rahastoja, joiden määrä on arvioitu useaksi miljoonaksi punnaksi ja joita on maapallon jokaisessa maanosassa. Monessa maassa se nauttii siviiliviranomaisten antamaa virallista tunnustusta, mikä suo sille mahdollisuuden pitää saamansa varat verovapaina ja bahá íavioliiton laillistettuna. Sen komeiden rakennusten joukossa on kaksi temppeliä: toinen Venäjän Turkmenistanissa, toinen Chicagon lähellä Wilmettessä Michigan-järjen rannalla. Tämä hallinnollinen järjestelmä on, toisin kuin muiden uskontojen perustajiensa kuoleman jälkeen kehittämät järjestelmät, alkuperältään jumalallinen; vankasti se nojautuu niihin lakeihin, määräyksiin, ohjeisiin ja laitoksiin, jotka uskon perustaja itse nimenomaisesti asetti ja täysin ja täysin selvästi vakaannutti, ja se toimii täysin yhdenmukaisesti uskon pyhien kirjoitusten valtuutettujen tulkitsijoiden tulkintojen kanssa. Vaikka sitä vastaan on jo alun alkaen kiivaasti hyökkäilty, se on luonteensa ylevyyden johdosta, joka on aivan ainutlaatuinen maailman uskonnollisen historian aikakirjoissa, onnistunut säilyttämään moninaisten ja laajalle alueelle levinneiden kannattajiensa keskuudessa ykseyden ja tehnyt heidät pystyviksi, yhteenliittyneinä ja järjestelmällisesti, ryhtymään maapallon molemmilla

5 puoliskoilla yrityksiin, joiden tarkoituksena on laajentaa uskon rajoja ja lujittaa sen hallinnollisia laitoksia. Usko, jota tämä järjestys palvelee, suojelee ja auttaa kehittymään edelleen, on - se on tässä yhteydessä syytä huomauttaa - perusolemukseltaan yliluonnollinen, yläpuolella kansallisuusrajojen, täysin epäpoliittinen, puolueeton ja jyrkästi vastakkainen sellaiselle politiikalle tai ajatussuunnalle, joka pyrkii ylentämään jotakin tiettyä rotua, yhteiskuntaluokkaa tai kansaa. Se on vapaa kaikista kirkollisista muodoista, sillä ei ole papistoa eikä jumalanpalvelusmenoja, ja sitä ylläpidetään yksinomaan sen tunnustautuneiden kannattajien vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Vaikka bahá í-uskon seuraajat ovat uskollisia kukin omalle hallitukselleen, täynnä rakkautta maataan kohtaan ja kaikkina aikoina innokkaita edistämään sen korkeimpia etuja, he kuitenkin, nähden ihmiskunnan yhtenä kokonaisuutena ja syvästi kunnioittaen sen elintärkeitä etuja, eivät epäröi alistaa jokaista erikoisetua, olkoon se henkilökohtainen, paikallinen tai kansallinen, koko ihmiskunnan paljon tärkeämpien etujen alaiseksi, sillä he ovat täysin tietoisia siitä, että toisistaan riippuvaisten kansojen ja kansakuntien maailmassa osan etu parhaiten saavutetaan edistämällä kokonaisuuden etua ja että mikään kokonaisuuden rakennusosasista ei voi saavuttaa pysyväistä tulosta, mikäli se laiminlyö itse kokonaisuuden yleiset edut. Sitäkään tosiseikkaa ei pidä sivuuttaa, että bahá í-usko on selvästi vakuuttanut ja osoittanut riippumattoman uskonnollisen luonteensa, että se on tietyissä islamin maissa vapautettu oikeaoppisuuden kahleista, on saavuttanut yhdessä niistä aivan pyytämättään todistuksen riippumattomasta uskonnollisesta asemastaan ja onnistunut voittamaan kuninkaallisten uskollisuuden asialleen. Johtohenkilöiden lausuntoja Se on kuin avara syleily, kuuluu Romanian kuningatar Marian lausunto, se kokoaa yhteen kaikki ne, jotka ovat etsineet toivon sanoja. Se hyväksyy kaikki edellä käyneet suuret profeetat, se ei tuhoa mitään muita uskontunnustuksia, se jättää kaikki ovet avoimiksi... Bahá í-opetus tuo rauhan sieluun ja toivon sydämeen. Varmuutta etsiville Isän sanat ovat kuin lähde erämaassa pitkän vaelluksen jälkeen... Se sanoma, jonka Bahá u lláh ja hänen poikansa Abdu l-bahá ovat antaneet, on ihmeellinen. He eivät ole aloittaneet hyökkäävästi, sillä he tietävät, että ikuisen totuuden itu, joka on sen sisimmässä, ei voi olla juurtumatta ja leviämättä... Se on Kristuksen sanoma uudelleen ilmaistuna, melkein samoin sanoin, mutta mukautettuna siihen yli tuhannen vuoden luomaan eroon, joka on vuoden yksi ja tämän päivän välillä... Mikäli milloinkaan huomaatte nimen Bahá u lláh tai Abdu l-bahá, älkää sysätkö syrjään heidän kirjoituksiaan. Tutkikaa heidän kirjojaan ja antakaa heidän ylevien, rauhaa tuovien, rakkautta luovien sanojensa ja opetustensa painua sydämeenne niin kuin ne ovat minun sydämeeni painuneet. Bábin seuraajien opetuksilla, Leo Tolstoi kirjoitti,... on edessään suuri tulevaisuus... Minun koko sydämeni myötätunto kohdistuu Bábismiin sen vuoksi, että se opettaa ihmisille veljeyttä ja yhdenvertaisuutta ja aineellisen elämän uhraamista Jumalan palvelemisen tiellä... Bábin seuraajien opetukset, jotka meille tulevat islamista, ovat Bahá u lláhin opetusten kautta asteittain kehittyneet ja esittävät meille nyt uskonnollisen opetuksen korkeinta ja puhtainta muotoa. Viekää nämä periaatteet diplomaateille, kuuluu entisen prsidentin Masarykin neuvo, yliopistoihin ja korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin ja kirjoittakaa myös niistä. Sillä

6 ihmisistähän yleismaailmallisen rauhan syntyminen riippuu! Bahá í-opetukset, niin vakuuttaa Eduard Benes, on yksi niitä suuria hengen ja ihmisyyden lopullisen voiton saavuttamiseksi. Bahá í-asia on yksi tämän päivän suuria moraalisia ja sosiaalisia voimia. Olen enemmän kuin koskaan ennen vakuuttunut siitä, että maailman moraalisen ja poliittisen kriisin yhä kasvaessa meidän täytyy saada kansainvälistä yhteistoimintaa. Sellainen liike kuin bahá í-asia, joka valmistaa tietä rauhan yleismaailmalliselle järjestämiselle, on välttämätön. Jos viime aikoina on ollut joku profeetta, vakuuttaa pastori T. K. Cheyne teoksessaan The Reconciliation of Races and Religions (Rotujen ja uskontojen sovittaminen), on meidän käännyttävä juuri Bahá u lláhin puoleen. Luonne on lopullinen tuomari. Bahá u lláh oli korkeimman luokan ihminen - profeetta. Kreivi Samuel Karmelista selittää: On todellakin mahdollista löytää kaikista uskontunnustuksista perusluontoisesti yhtäpitäviä kohtia. Tämä on olennainen tarkoitus bahá í-uskonnossa, jonka perustaminen ja kasvu ovat olleet hätkähdyttävimpiä liikkeitä, joita idästä on viimeisten sukupolvien aikana lähtenyt. Palestiinaa, niin kuuluu professori Norman Bentwichin kirjoittama lausunto, voidaan todellakin pitää ei ainoastaan kolmen vaan neljän uskonnon maana, sillä bahá í-oppi, jolla on uskonnollinen keskuksensa ja pyhiinvaelluspaikkansa Akkossa ja Haifassa, on saavuttamassa maailmanuskonnon luonteen. Siellä, minne sen vaikutus leviää maassa, se on kansojen ja uskontojen välistä ymmärrystä luova tekijä. Ja lopuksi niin huomattavan henkilön kuin Balliolin entisen mestarin, professori Benjamin Jowettin antama lausunto. Ei ole mahdotonta, että bábi-liikkeeseen sisältyy tulevaisuuden lupaus. Professori Lewis Campbell, tohtori Jowettin kuuluisa oppilas, on vahvistanut tätä lausuntoa sanoessaan seuraavassa lainaavansa tohtori Jowettia: Tämä bahá í-liike on suurin valo, mikä on Jeesus Kristuksen aikojen jälkeen tullut maailmaan. Teidän täytyy tarkkailla sitä, ettekä saa milloinkaan laskea sitä näkyvistänne. Se on liian suurta ja liian lähellä, jotta tämä sukupolvi voisi sitä käsittää. Vasta tulevaisuus voi paljastaa sen merkityksen The Bahá'í International Community United Nations Office

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O.

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. 1404 H. - 1984 jkr. SISÄLLYS LUKU SIVU Alkusanat Saatteeksi

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

[Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA

[Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA [Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? 1909 KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA 1. Teosofinen liike Kysyjä. Mikä se nyt on tämä teidän teosofianne ja teosofinen

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen lähettiläs

Maailmanlaajuinen lähettiläs Maailmanlaajuinen lähettiläs Esipuhe Sekularismin puolestapuhujat syyttävät nykymaailman surullisesta tilasta usein uskontoja 1 väittäen että ne aikaansaavat fanaattisuutta. Ei voida kiistää että kaikkia

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Ajankohtainen tjö Ellen G. White 1993 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA RUUSU-RISTI JA KUOLEMA Pekka Ervastin esitelmä 23.12.1928 Kuolemaa olemme koettaneet kuvata täällä useassa esitelmässä. Olemme koettaneet kuvata, mitä kuolema merkitsee sekä tavallisille kuolevaisille,

Lisätiedot

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 MITÄ HYVÄNSÄ TULEEKIN, ME SELVIÄMME SIITÄ Saksan Johtajan ja valtakunnankanslerin ADOLF HITLERIN PUHE vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 Hvvät

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

ROSA ET CRUX Nro 1, toukokuu 2007, 10 vuosikerta

ROSA ET CRUX Nro 1, toukokuu 2007, 10 vuosikerta ROSA ET CRUX Nro 1, toukokuu 2007, 10 vuosikerta FILOSOFIAA - MYSTIIKKAA - TIEDETTÄ - KULTTUURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti Anteeksianto... 4 Arkkityypit ja kollektiivinen piilotajunta...

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA

SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA SYNTYNYTTÄ MAAILMANUSKONTOA KIRJOITTANUT J. R. H A N N U L A P. E:N KANNATUSLIITTO Painettu 1941 Tampereen Työväen Kirjapainossa I. MISSÄ ONGELMAN RATKAISU? Pekka Ervast esitti

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 6: The Thyatirean Church Age CAB-06 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 5/2010 One Way Missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto: Näkynämme on saada koko seurakunta

Lisätiedot

I. TEOSOFINEN TIETO. Kysymme: mitä on teosofinen tieto? Vastaamme ensiksi: teosofinen tieto on sellaista tietoa, joka on totta itsessään. Toiseksi: teosofinen tieto on sitä tietoa, mikä toimii järkkymättöminä

Lisätiedot

HEIJASTE. 4/2003 10.12.2003 19. vuosikerta Irtonumero 4,00

HEIJASTE. 4/2003 10.12.2003 19. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2003 1 HEIJASTE 4/2003 10.12.2003 19. vuosikerta Irtonumero 4,00 Tapio Talvitie Puheenjohtajan kynästä...3 Carolyn Kendall Ajoitus, osa 2...5 Kristina Siikala Kolmas käänteentekevä ilmoitus...9

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Ote Pekka Ervastin Toimittajalta-kirjoituksesta

Ote Pekka Ervastin Toimittajalta-kirjoituksesta Ote Pekka Ervastin Toimittajalta-kirjoituksesta v. 1930/marras-joulukuu Kirjoitan paraikaa Vuorisaarna kirjaani englanniksi. Toivon saavani käsikirjoituksen valmiiksi marraskuun aikana. Marraskuun 15 ja

Lisätiedot

JOURNAL. Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N TÄSSÄ NUMEROSSA.

JOURNAL. Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N TÄSSÄ NUMEROSSA. I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N JOURNAL Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus Jeesus Nasaretilainen johtajana ja opettajana Peep Sõber,

Lisätiedot

KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST

KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST SALAINEN OPPI JA MUITA KIRJOTUKSIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1904 Näköispainos Kesävuori Purujärvi 1985 Digitalisoitu näköispainos 2006 HELSINKI KIRJAPAINOYHTIÖ VALO 1904 SALAINEN OPPI. I. H.

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Jeesuksen aika avautuu

Jeesuksen aika avautuu Jeesuksen aika avautuu Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisen ajan tapahtumat ja kirjallisuus auttavat meitä ymmärtämään Uutta testamenttia Kansanlähetysopisto Syyslukukausi 2007 Pirkko Valkama

Lisätiedot

Alfa Ja Omega Vol.1. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Alfa Ja Omega Vol.1. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Alfa Ja Omega Vol.1 Ellen G. White 1984 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteyteen

Vastakkainasettelusta yhteyteen Vastakkainasettelusta yhteyteen Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset viettävät yhdessä reformaation muistoa 2017 Vastakkainasettelusta yhteyteen Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset viettävät yhdessä

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys Tuon tässä kirjoituksessa esille lopun ajan profetioita lainaten suoraan Raamatun tekstiä, niin että niistä voi tarkistaa selityksen yhteensopivuuden Raamatun

Lisätiedot