YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta"

Transkriptio

1 LIIKENNEONNETTOMUUDET JÄRVENPÄÄSSÄ VUOSINA

2

3 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 YHTEENVETO JOHDANTO ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET ONNETTOMUUSLAJIT JA -LUOKAT ONNETTOMUUKSIEN TAPAHTUMA-AJANKOHDAT ONNETTOMUUSPAIKAT ONNETTOMUUKSIEN KUSTANNUKSET LIITE 1 ONNETTOMUUSREKISTERIN SISÄLTÖKUVAUS LIITE 2. ONNETTOMUUSREKISTERIN KOODIEN TARKEMPI KUVAUS LIITE 3. ONNETTOMUUSTYYPPIKUVASTO sivu 1/23

4 YHTEENVETO Liikenneonnettomuuksien säännöllinen seuranta ja analysointi sekä tehdyistä havainnoista asukkaille ja päätöksentekijöille tiedottaminen ovat keskeinen osa Järvenpäässä tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Tässä muistiossa on analysoitu Järvenpään kaupungin alueella vuosina tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. Analyysit perustuvat sekä Järvenpään kaupungin onnettomuusrekisteriin että Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoihin. Järvenpään kaupungin alueella tapahtui vuosien aikana yhteensä 224 poliisin tilastoimaa henkilövahinko-onnettomuutta eli keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä neljä henkeä ja loukkaantui 290 henkeä. Viime vuosina henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on lähtenyt hienoiseen laskuun. Asukasmäärään suhteutettuna Järvenpäässä tapahtuu jonkin verran enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia Uudellamaalla keskimäärin. Onnettomuuksien vakavuusaste on kuitenkin erittäin alhainen. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta ja sen kehittymisestä: - Kevyen liikenteen turvallisuustilanne Järvenpäässä on viime vuosina hieman parantunut, mutta edelleen kevyen liikenteen onnettomuuksien, jalankulun, pyöräilyn ja mopo-onnettomuuksien, yhteenlaskettu osuus on lähes puolet henkilövahinko-onnettomuuksista. - Erityisesti mopo-onnettomuuksien määrä on viime vuosina ollut kovassa kasvussa ja vuonna 2009 peräti joka kolmas liikenteessä loukkaantuneista oli mopoilija. - Ikäryhmittäin tarkasteltuna ja ikäryhmän kokoon suhteutettuna selvästi eniten onnettomuuksia tapahtuu nuorille vuotiaille. - Onnettomuusluokista yleisimmät (kun kaikki onnettomuudet mukana) ovat polkupyöräonnettomuus mopedionnettomuus. Autoliikenteen onnettomuuksista noin puolet oli erilaisia risteysonnettomuuksia ja kolmasosa yksittäisonnettomuuksia. - Sekä Polkupyörä- että mopo-onnettomuuksista kolme neljäsosaa oli kolarointeja auton kanssa. Polkupyöräonnettomuuksista viidennes oli mopon ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia. - Vuosina tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista kolmannes tapahtui maantieverkolla. Maantieverkon onnettomuuksista reilu kolmannes tapahtui Pohjoisväylän liittymissä. Katuverkon henkilövahinko onnettomuuksista suurin osa sijoittui Helsingintielle, Kartanontielle, Rantakadulle ja Postikadulle. - Pohjoisväylän ja Helsingintien liittymä on onnettomuusmäärissä mitattuna kaupungin pahin onnettomuuspaikka. Onnettomuuksien vakavuuden kautta tarkasteltuna pahimmat liittymät ovat Postikatu/Sibeliuksenkatu ja Helsingintie/Mannilantie. - Kevyen liikenteen yksittäisistä ongelmakohteista merkittävin on Pohjoisväylän alittava Muorinpolun alikulkukäytävä, jossa tapahtuu useita kevyen liikenteen kulkijoiden (kävelijä, pyöräilijä, mopoilija) yhteentörmäyksiä vuosittain. Muita kevyen liikenteen kannalta onnettomuusalttiita paikkoja ovat mm. Mannilantien ja Helsingintien liittymä, Postikadun liittymät. sivu 2/23

5 1 JOHDANTO Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Järvenpäässä toimii kaupungin hallituksen nimeämä liikenneturvallisuustyöryhmä, yhteistyöfoorumi. Työryhmässä on edustus useammista kaupungin hallintokunnista, Liikenneturvasta ja poliisista sekä useista eri sidosryhmätahoista kuten Nuorisoparlamentista, Eläkeläisneuvostosta, Vammaisneuvostosta, Autoliitosta, A-Katsastuksesta, Järvenpään Taksista ja asukasyhdistyksistä. Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on edistää ja koordinoida kaupungissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä eri liikkujaryhmät monipuolisesti huomioiden. Aktiivisen seurannan kautta havaittuihin ongelmiin tai ongelmakohtiin työryhmä pyrkii puuttumaan mahdollisimman monialaisesti, joko liikenneympäristöä parantamalla, kasvatuksen, valistuksen tai tiedotuksen keinoin tai sitten poliisivalvontaa kohdentamalla. Liikenneonnettomuuksien säännöllinen seuranta ja analysointi sekä tehdyistä havainnoista asukkaille ja päätöksentekijöille tiedottaminen ovat keskeinen osa Järvenpäässä tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Onnettomuusrekisteri Järvenpään kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna Yhtenä jatkotoimenpiteenä suunnitelmassa esitettiin paikkatietopohjaisen liikenneonnettomuusrekisterin perustamista. Työ onnettomuusrekisterin perustamiseksi käynnistettiin syksyllä 2008 ja käyttöön rekisteri otettiin vuoden 2009 alusta. Liikenneonnettomuusrekisteri sisältää paikkaan sidottua tietoa poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista Järvenpään kaupungin alueella. Rekisteriin on tallennettu mm. tiedot onnettomuuspaikoista ja -ajankohdista, onnettomuuksien osallisista, vallinneista sää- ja kelioloista sekä onnettomuuksien seurauksista (vakavuudesta). Onnettomuusrekisterin avulla Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä sekä seuraa Järvenpään liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä että laatii erilaisia analyysejä onnettomuuksien syistä, riskialteimmista liikkujaryhmistä tai esimerkiksi vaarallisimmista paikoista tieverkolla. Havaittuihin ongelmiin tai ongelmakohtiin työryhmä pyrkii puuttumaan mahdollisimman monialaisesti. Onnettomuusrekisteriä ylläpidetään jatkuvasti. Tällä hetkellä rekisteriin on tallennettu kaikki poliisin tietoon tulleet onnettomuustiedot vuosilta Kaikkiaan onnettomuusrekisteriin on kirjattu 786 kpl liikenneonnettomuuksia, joista 707 kpl (90 %) on saatu paikannettua kartalle (taulukko 1). Taulukko 1. Onnettomuusrekisterin onnettomuussisältö. KJ LJ OM YHT KARTALLA EI KARTALLA YHT % 27 % 72 % 100 % 90 % 10 % KJ= Kuolemaan johtanut onnettomuus LJ= Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus OM= Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus sivu 3/23

6 Onnettomuustietojen luotettavuus Järvenpään kaupungin onnettomuusrekisterin tietojen taustalla on Poliisiasiain tietojärjestelmästä PATJA:sta saadut tieliikenneonnettomuusaineistot. Onnettomuusseurannassa on myös hyödynnetyt valtakunnan virallista tieliikenneonnettomuustilastoa (Tilastokeskus) ja Tiehallinnon onnettomuustilastoa (maanteiden onnettomuudet), jotka perustuvat samaan poliisin keräämään aineistoon kuin onnettomuusrekisterin tiedot. PATJA-järjestelmä kattaa kaikki kuolemantapaukset ja henkilövahingoista noin viidenneksen. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on vaihtelevuutta. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa usein kyse on lievistä loukkaantumisista, joissa vahingot ovat pieniä ja korvauksesta sovitaan onnettomuuden osallisten kesken, tai pyöräilijöiden kaatumisonnettomuuksista, jotka voivat olla vakaviakin ja joissa uhri kuljetetaan sairaalahoitoon ilman, että poliisi tulee onnettomuuspaikalle tai saa muutoin tietoa onnettomuudesta. Suomen viralliset tieliikenneonnettomuustiedot löytyvät Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastosta. Tilasto perustuu poliisilta kolmesti kuukaudessa toimitettaviin aineistoihin. Tilastokeskuksessa aineistot tarkistetaan eli virheelliset tiedot korjataan ja puutteelliset tiedot täydennetään. Lisäksi Tilastokeskus täydentää poliisilta saamiaan tietoja kuolemansyytilastoista, rikostilastoista, ajoneuvorekisteristä, ajokorttirekisteristä, väestötietojärjestelmästä Tiehallinnolta, liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnilta ja lehdistä. Kuolintodistusten avulla poistetaan kuolleiden lukumäärästä ylipeitto, joka johtuu liikenteessä sairaskohtauksiin kuolleista (kansainvälinen sopimus). Kuolemansyytilastoista saatavien kuolintodistusten avulla kuolleiden kattavuus tieliikenneonnettomuustilastossa on 100 %. Vaikka tilastot eivät kerro koko totuutta liikenteen turvallisuudesta ja varsinkaan sen kokemisesta, ovat ne tärkeä työkalu toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa sekä liikenneturvallisuuden yleiskehityksen ja liikenneturvallisuustyön vaikutusten seurannassa. Tässä raportissa esitetyt analyysit perustuvat sekä Järvenpään onnettomuusrekisteriin (vuodet ) että Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoihin. Onnettomuuskasaumatarkasteluja lukuun ottamatta raportissa on keskitytty ainoastaan henkilövahinko-onnettomuuksien analysoimiseen. sivu 4/23

7 2 ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ Järvenpään kaupungin alueella tapahtui vuosien aikana yhteensä 224 poliisin tilastoimaa henkilövahinko-onnettomuutta eli keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä neljä henkeä ja loukkaantui 290 henkeä. Onnettomuuksista reilu kolmannes (34 %) tapahtui Järvenpään alueen maanteillä ja kolme neljäsosaa katuverkolla. Viime vuosina henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on lähtenyt hienoiseen laskuun (kuva 1) Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys Järvenpäässä vuosina Kuolleita Loukkaantuneita Henkilövahinko-onnettomuuksia Kuva 1. Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys Järvenpäässä 2000-luvulla (Tilastokeskus). Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa säännöllisesti vuonna 2007 liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista: liikennekuolemissa 0-visio ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa enintään 12 onnettomuutta vuonna Kuvassa 2 on havainnollistettu onnettomuuskehityksen suhdetta asetettuihin tavoitteisiin. Henkilövahinkoon johtaneiden tieliikenteen onnettomuuksien kehitys ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettu vähentämistavoite Liikennekuolemat Henkilövahinko-onnettomuudet 70 onnettomuutta Kuva 2. Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys Järvenpäässä sekä vuosien onnettomuusaineistojen pohjalta asetettu pitkän aikavälin tavoite. sivu 5/23

8 Asukasmäärään suhteutettuna Järvenpäässä tapahtuu jonkin verran enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia Uudellamaalla keskimäärin. Keski- Uudenmaan kunnista vain Tuusulassa onnettomuusriski on Järvenpäätä korkeampi. Onnettomuuksien vakavuusaste, eli kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista, on Järvenpäässä kuitenkin erittäin alhainen (kuva 3). Onnettomuusriski Onnettomuuksien vakavuus 3,00 kuolemia/v/1000 asukasta loukkaantumisia/v/1000 asukasta ( ) 6,0 Kuollutta/100 heva-onn. (vuodet ) 2,50 5,0 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET Kuva 3. Onnettomuusriski ja vakavuusaste Keski-Uudenmaan kunnissa. Vuosina Järvenpään liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista keskimäärin noin joka toinen (46 %) oli henkilöauton kuljettaja tai matkustajia. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden osuus onnettomuuksista oli noin neljännes (23 %) ja mopoilijoiden peräti noin viidennes (19 %) (kuva 4). 100 % Henkilövahinkojen jakautuminen tienkäyttäjäryhmittäin vuosina (kuolleet ja loukkaantuneet yht.) 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % ka Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moottoripyörä Ha-kuljettaja Ha-matkustaja Muut Kuva 4. Järvenpään liikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden jakautuminen tienkäyttäjäryhmittäin vuosina (Tilastokeskus). Eri liikkujaryhmien liikenneturvallisuuden kehitys on ollut hyvin erilainen kuin onnettomuuksien kokonaismäärän myönteinen kehitys antaa ymmärtää. Jalankulkijoiden ja autolla liikkuvien turvallisuus näyttäisi jonkin verran parantuntuneen. Myös pyöräilijöiden liikenneturvallisuudessa on havaittavissa selvää para- sivu 6/23

9 nemista vuosituhannen alkupuoliskosta, joskin aivan viime vuosina onnettomuuksia on taas tapahtunut keskimääristä enemmän (kuvat 4-6). Uudeksi vitsauksesi on noussut mopo-onnettomuudet, joissa loukkaantuneiden määrä on ollut selvässä kasvussa koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2009 joka kolmas (29 %) liikenteessä loukkaantuneista oli mopoilija (yhteensä 18 henkeä). Monet lievät onnettomuudet eivät tule tilastoihin, joten todellisuudessa onnettomuuksia sattuu tilastoissa ilmoitettuja määriä enemmän. Mopon kuljettajat ovat pääasiassa nuoria (kuvat 4-6). 35 % Eri tienkäyttäjäryhmien osuus henkilövahingoista vuosina (kuolleet ja loukkaantuneet yht.) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moottoripyörä Ha-kuljettaja Ha-matkustaja Muut Kuva 5. Eri tienkäyttäjäryhmien osuus Järvenpään liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista vuosina (Tilastokeskus). Kuolleet ja loukkaantuneet yht Kevyen liikenteen henkilövahingot ka Jalankulkija Polkupyörä Mopo Kuva 6. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet (Tilastokeskus). Mopo-onnettomuuksien määrän kasvu on valtakunnallinen ilmiö. Tutkimusten mukaan moposta on tullut vaarallisin ajoneuvo kilometriä kohti. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia: yhteenajot risteyksissä, suistumiset ja kaatumiset sekä peräänajot. Valppautta ja varovaisuutta vaaditaan entistä enemmän myös autoilijoilta, koska Järvenpäässäkin mopot liikkuvat taajama-alueella nykyisin ajoradalla. Itse sivu 7/23

10 asiassa nuorille mopoilijoille tehdyissä kyselyissä yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi ja pelon aiheeksi nuoret kokevat autoilijoiden välinpitämättömyyden. Ikäryhmittäin tarkasteltuna ja ikäryhmän kokoon suhteutettuna selvästi eniten onnettomuuksia tapahtuu nuorille, vuotiaille (kuva 7). Tämän ikäryhmän edustaja on ollut mukana joka neljännessä vuosina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa Järvenpäässä. Yli 65-vuotiaiden osuus liikenneonnettomuuksien osallisista on tällä hetkellä noin 10 prosenttia, mutta tämän ikäryhmän koko on kasvamassa kovaa vauhtia. Paras tilanne on alle 15-vuotiailla, joita ei juuri näy Järvenpään alueen liikenneonnettomuustilastoissa. Liikenneonnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin (vuosien onnettomuudet, Järvenpään onnettomuusrekisteri) ikäryhmän osuus uhreista / ikäryhmän osuus väestöstä 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % ikäluokan osuus osallisista ikäluokan osuus väestöstä Ikäluokat Kuva 7. Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin ja ikäryhmien osuus (N=879). 4 ONNETTOMUUSLAJIT JA -LUOKAT Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että ns. heikoin osallinen on määräävä. Esimerkiksi mopon ja polkupyörän yhteenajo on polkupyöräonnettomuus. Onnettomuusluokka muodostetaan puolestaan osallisten määrän, osallislajin ja onnettomuustyypin perusteella. Vuosina Järvenpäässä tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista hieman alle puolet (43 %) oli auto-onnettomuuksia. Kevyen liikenteen onnettomuuksien, jalankulun, pyöräilyn ja mopo-onnettomuuksien, yhteenlaskettu osuus on lähes puolet (48 %) henkilövahinko-onnettomuuksista. Viime vuosina autoliikenteen osuus onnettomuuksista on koko ajan laskenut ja kevyen liikenteen osuus huolestuttavasti kasvanut. Mopo-onnettomuuksien hurja määrä vuonna 2009 näkyy kuvan 8 kaaviossa selvästi. Eri ikäryhmien onnettomuuslajeja tarkasteltaessa huomataan, että vuotiaille nuorille sattuu kaikista eniten henkilövahinkoja mopoonnettomuuksissa. Nuoria aikuisia, vuotiaita, on puolestaan erityisesti osallisena auto- ja mopo-onnettomuuksissa. Nuorten miesten riskialttiille ajotavalle on ominaista kova vauhti, lyhyet turvavälit, piittaamattomuus liikennesäännöistä ja ilman turvavyötä ajaminen. Jalan ja polkupyörällä liikkuessaan nuoret pärjäävät suhteellisen hyvin. Iäkkäille sattuneista onnettomuuksista valtaosa on ollut auto-onnettomuuksia. On kuitenkin huomattava, että onnettomuusrekisteristä puuttuu valtaosa liukastumistapaturmista. Iäkkäiden väestö- sivu 8/23

11 osuuden jatkuvasti kasvaessa korostuvat liikenneympäristön selkeyteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat entistä enemmän. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuuslajin mukaan vuosina ka Muu Auto-onnettomuus Moottoripyöräonnettomuus Mopo-onnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Kuva 8. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuuslajin mukaan. 100 % Onnettomuuslaji ikäryhmittäin 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Muu Auto-onnettomuus Moottoripyöräonnettomuus Mopo-onnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus 10 % 0 % Kuva 9. Onnettomuuslajit ikäryhmittäin (HUOM! Vuosien onnettomuustiedoissa alle 15-vuotiaita on mukana vain kolme henkeä). Onnettomuusluokista yleisimmät ovat polkupyöräonnettomuus (moottoriajoneuvo + polkupyörä tai polkupyörä + polkupyörä) ja mopedionnettomuus (mopo + muu moottoriajoneuvo tai mopo + mopo). Nämä onnettomuusluokat kattavat peräti 40 prosenttia vuosien henkilövahinkoonnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimpinä onnettomuusluokkina tulevat sitten autoliikenteen onnettomuudet eli yksittäisonnettomuudet (esim. tieltä suistumiset) ja risteämisonnettomuudet (kuva 10). Henkilövahinkoon johtaneista polkupyöräonnettomuuksista (47 kpl) kolme neljäsosaa (74 %) oli auton ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia ja viidennes (19 %) mopon ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia. Vain kaksi onnettomuutta oli kahden polkupyörän välisiä. Myös mopo-onnettomuuksista (37 kpl) noin kolme neljäsosaa (73 %) oli kolarointeja auton kanssa. Kahden mopon välisiä onnettomuuksia oli neljä kappaletta (11 %). sivu 9/23

12 Autoliikenteen onnettomuuksista kolmannes (31 %) oli yksittäisonnettomuuksia ja neljännes (24 %) risteämisonnettomuuksia. Muiden tyypillisten risteysonnettomuuksien (peräänajo- ja kääntymisonnettomuus) osuus on niin ikään noin neljänneksen (23 %). Toisin sanoen erilaiset risteysonnettomuudet muodostavat noin puolet autoliikenteen onnettomuuksista. Järvenpään alueella kulkevien maanteiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista on noin kolmanneksen. Maanteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa onnettomuuksien jakautuminen eri onnettomuusluokkiin poikkeaa selvästi katuverkon onnettomuuksista, kuten voidaan huomata kuvasta 11. Henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuusluokittain polkupyöräonnettomuus mopedionnettomuus yksittäisonnettomuus risteämisonnettomuus jalankulkijaonnettomuus muu onnettomuus kääntymisonnettomuus peräänajo-onnettomuus kohtaamisonnettomuus hirvionnettomuus ohitusonnettomuus 0 % 0 % 3 % 5 % 7 % 7 % 9 % 12 % 18 % 17 % 22 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Kuva 10. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin. Henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuusluokittain (maantiet ja kadut eroteltuna) polkupyöräonnettomuus mopedionnettomuus yksittäisonnettomuus risteämisonnettomuus jalankulkijaonnettomuus kääntymisonnettomuus peräänajo-onnettomuus muu onnettomuus kohtaamisonnettomuus hirvionnettomuus ohitusonnettomuus Kadut Maantiet 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Kuva 11. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin maanteillä ja kaduilla. sivu 10/23

13 5 ONNETTOMUUKSIEN TAPAHTUMA-AJANKOHDAT Onnettomuusrekisteriin on kirjattu jokaisen onnettomuuden osalta tieto tapahtuma-ajankohdasta. Kuvissa on esitetty henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien jakautuminen vuoden eri kuukausille, eri viikonpäiville ja eri vuorokauden ajankohtiin. Vuorokauden ajankohdista eniten onnettomuuksia tapahtuu iltapäivisin, jolloin liikennettäkin on usein eniten. Onnettomuuksista kolmasosa (29 %) tapahtuu aikajaksolla klo Noin viidennes (19 %) onnettomuuksista tapahtuu aikajaksolla klo ja lähes viidennes (17 %) aikajaksolla klo % Liikenneonnettomuuksien jakautuminen vuorokauden eri tunneille 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kuva 12. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen vuorokauden eri ajankohtiin. Vuodenaikoja tarkasteltaessa huomataan, että eniten onnettomuuksia tapahtuu kesäkuukausina ja syksyn pimeillä. Yöajan onnettomuudet näyttävät korostuvan huhti- ja toukokuussa ja aamuajan klo 6-9 onnettomuudet syys- ja lokakuussa. Viikonpäivistä onnettomuuksia tapahtuu eniten maanantaisin. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Liikenneonnettomuuksien jakautuminen eri kuukausille ja eri vuorokauden ajalle Kuva 13. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen eri kuukausille vuosina sivu 11/23

14 Liikenneonnettomuuksien jakautuminen eri viikonpäiville ja eri vuorokauden ajalle 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % ONNETTOMUUSPAIKAT Kuva 14. Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen eri viikonpäiville vuosina Yleistietoa onnettomuuspaikoista Vuosina tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 34 % (73 kpl) tapahtui maantieverkolla. Maantieverkon onnettomuuksista suurin osa (38 %) tapahtui Pohjoisväylällä, erityisesti sen liittymissä. Katuverkon henkilövahinko onnettomuuksista suurin osa sijoittui puolestaan Helsingintielle, Kartanontielle, Rantakadulle ja Postikadulle. Lisäksi onnettomuusrekisterin avulla voidaan tehdä seuraavat yleiset onnettomuuspaikkaan liittyvät havainnot: - Kolme neljästä (74 %) henkilövahinkoon johtaneesta onnettomuudesta tapahtui taajamamerkin alueella. - Autoliikenteen onnettomuuksista taajamamerkin alueella tapahtui 56 %, mopo-onnettomuuksista 77 %, polkupyöräonnettomuuksista 91 % ja jalankulkijaonnettomuuksista 94 %. - Henkilövahinko-onnettomuuksista lähes puolet (45 %) tapahtui 40 km/h nopeusrajoituksen alueella. - Auto-onnettomuuksista 40 km/h nopeusrajoitusalueella tapahtui 33 % ja 60 km/h alueella 37 %. Polkupyöräonnettomuuksista 40 km/h alueella tapahtui 53 % ja jalankulkijaonnettomuuksista 78 %. Mopo-onnettomuuksista 40 % tapahtui 50 tai 60 km/h nopeusrajoitusalueella. Onnettomuuksien tarkemmat tapahtumapaikat on esitetty kuvissa sivu 12/23

15 Kuva 15. Liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat (paikannetut), koko kaupungin alue. Kuva 16. Liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat (paikannetut), keskustan alue. sivu 13/23

16 Kuva 17. Henkilövahinko-onnettomuuspaikat ja onnettomuuslaji, koko kaupungin alue. Kuva 18. Henkilövahinko-onnettomuuspaikat ja onnettomuuslaji, keskustan alue. sivu 14/23

17 Onnettomuuskasaumat ja vaarallisimmat paikat Kasaumatarkasteluissa etsitään sellaisia yksittäisiä paikkoja, joissa on tapahtunut useampia liikenneonnettomuuksia lähimpien vuosien aikana. Nyt tehdyissä tarkasteluissa edellytyksenä kasaumalle on ollut vähintään kaksi onnettomuutta enintään 50 metrin etäisyydellä toisistaan. Lisäksi poiketen muista tässä raportissa esitetyistä tarkasteluista on kasaumatarkastelut tehty kaikista tapahtuneista liikenneonnettomuuksista eli myös omaisuusvahingot huomioiden. Kasaumatarkasteluihin ei kuitenkaan ole otettu mukaan kiinteistöjen piha-alueilla, ajoradan ulkopuolella tapahtuneita, onnettomuuksia. Kasaumatarkastelujen perusteella (vuosien onnettomuudet) onnettomuusmäärässä mitattuna viiden kärki onnettomuusalteimmissa liittymissä on seuraava: 1. Pohjoisväylä/Helsingintie (4 kpl heva / 14 kpl omvah=18) 2. Helsingintie/Mannilantie (6/7 = 13) 3. Pohjoisväylä/Kaskitie (4/7 = 11) 4. Pohjoisväylä/Kinnarinkatu (2/8 = 10) Postikatu/Sibeliuksenkatu (5/5 = 10) Pohjoisväylä/Laurilantie (6/4 = 10) 5. Helsingintie/Myllytie (4/5 = 9) Vähänummentie/Vanha Valtatie (4/5 = 9) Kevyen liikenteen onnettomuudet korostuvat erityisesti Järvenpään keskustan alueella. Yksittäisistä ongelmakohteista merkittävin näyttäisi olevan Pohjoisväylän alittava Muorinpolun alikulkukäytävä, jossa tapahtuu useita kevyen liikenteen kulkijoiden (kävelijä, pyöräilijä, mopoilija) yhteentörmäyksiä vuosittain. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa ratkaisuksi on ehdotettu mm. kevyen liikenteen väylän suuntauksen korjaamista ja kevyen liikenteen kiertoliittymän rakentamista. Muita kevyen liikenteen kannalta onnettomuusalttiita paikkoja ovat mm. Mannilantien ja Helsingintien liittymä, Postikadun liittymät, Helsingintie City Marketin kohdalla sekä Kartanontien ja Seutulantien liittymän tuntumassa. Mopoilijoiden onnettomuudet hajautuvat eri puolille kaupunkia, mutta pientä kasautumista on havaittavissa yläkoulujen edustalla. Kasaumatarkastelut sekä onnettomuuden vakavuuden että onnettomuuslajin mukaan on esitetty kuvissa Kevyen liikenteen onnettomuuskasaumia on hahmoteltu kuvassa 23. sivu 15/23

18 Kuva 19. Onnettomuuskasaumat onnettomuuden vakavuuden mukaan, koko alue. Kuva 20. Onnettomuuskasaumat onnettomuuden vakavuuden mukaan, keskustan alue. sivu 16/23

19 Kuva 21. Onnettomuuskasaumat onnettomuuslajin mukaan, koko kaupungin alue. Kuva 22. Onnettomuuskasaumat onnettomuuslajin mukaan, keskustan alue. sivu 17/23

20 Kuva 23. Kevyen liikenteen onnettomuuspaikat (kaikki onnettomuudet). Pahimmat onnettomuuskasaumat (> 3 onnettomuutta vuosina ) ympyröitynä. Vaarallisimmat liittymät Onnettomuuspaikat voidaan asettaa vaarallisuusjärjestykseen myös tutkimalla onnettomuuksien määrän ohella onnettomuuksien vakavuutta n. IND5-luvulla mitattuna. IND5-luvussa painotetaan henkilövahinko-onnettomuuksia siten, että lukuun lasketaan kolmen vuoden henkilövahinko-onnettomuudet ja yhden viidesosan painolla omaisuusvahinko-onnettomuudet. Näin tarkastellen kymmenen vaarallisimman liittymän joukkoon kuuluisivat Järvenpäässä: 1. Postikatu/Sibeliuksenkatu (IND5 = 5,8) 2. Helsingintie/Mannilantie (IND5 =5,8) 3. Pohjoisväylä/Kaskitie (5,0) 4. Pohjoisväylä/Helsingintie (4,2) 5. Vanha Yhdystie/Kinnarinkatu (4,0) 6. Pohjoisväylä/Laurilantie (3,6) sivu 18/23

21 7. Vähänummentie/Puurtajankatu (3,2) 8. Postikatu/Tupalantie (3,2) 9. Sipoontie/Pohjoisväylä (2,8) Vähänummentie/Vanha Valtatie (2,8) Sibeliuksenväylä/Poikkitie (2,8) Helsingintie/Myllytie (2,8) 10. Vähänummentie/Ahertajankatu (2,6) Vanhankyläntie/Postikatu (2,6) HUOM! Liittymät eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään ilman liikennemäärätietoa. Kuva 24. Pahimmat onnettomuuspaikat Järvenpäässä (IND > 2,3). sivu 19/23

22 7 ONNETTOMUUKSIEN KUSTANNUKSET Liikennevahingoista aiheutuu mittavia menetyksiä yksilöille ja yhteiskunnalle. Menetyksiä voidaan mitata myös taloudellisin termein, vaikka terveyden tai hengen menetys ovat vaikeasti hinnoiteltavia. Onnettomuuksille määritetyt keskimääräiset yksikkökustannukset sisältävät sekä onnettomuuden aineelliset vahingot että uhrien hyvinvoinnille koituneet aineettomat menetykset: Kuolemaan johtanut onnettomuus: Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus: Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus: Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus: Kustannuksista kuntataholle kohdistuu arvioilta %. Järvenpäässä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien yhteiskunnalliset kustannukset tekevät vuodessa arvioilta noin 20 miljoonaa euroa, josta Järvenpään kaupungin osuus on noin 3-4 miljoonaa euroa. sivu 20/23

23 LIITE 1 ONNETTOMUUSREKISTERIN SISÄLTÖKUVAUS Tietolaji Tarkennus Koodi Arvot 1 Ilmoitustiedot poliisipiiri piiri 6910 kunta kunta 186 ilmoitustyyppi tyyppi "R/S" ilmoitusnumero numero " " ilmoitusvuosi vuosi "00" tunnistenumero tunniste vuosi "0000" + ilmoitusnumero "00000" paikannettu kartalle kartalla 1 = paikannettu, muuten 0 Tiehallinnon onnettomuusrekisteri onnrek 1 = on maanteiden onnettomuusrekisterissä 2 Tapahtuma-aika viikonpv vp "1 (ma)-7 (su)" päivä pv "01-31" kuukausi kk "01-12" vuosi v "00" tunti t "00-23" 3 Tapahtumapaikka / Tapahtumaosoite paikka xxxxx-xxxxx sijaintitiedot Tapahtumaosoite2 paikka2 selostuksesta katsottu tarkennus kaupunginosa alnro "01-25" k-osan nimi nimi xxxxx tie tie "00000" tienosa aosa "0000" etäisyys aet "00000" 4 Onnettomuusluokitus onnettomuustyyppi tyyppi "00-99" (ks. Liite 3) onnettomuusluokka luokka "1-13" (ks. Liite 2) onnettomuuslaji laji "1-5, 99 " (ks. Liite 2) 5 Onnettomuustiedot loukkaantuneita louk loukkaantuneiden määrä kuolleita kuol kuolleiden määrä omaisuusvahinkoon joht om "1 tai 0" loukkaantumiseen joht lj "1 tai 0" kuolemaan joht kj "1 tai 0" henkilövahinkoon joht heva "1 tai 0" onnettomuuden vakavuus vakavuus "1 KJ, 2 LJ, 3 OM" 6 Olosuhdetiedot nopeusrajoitus nopr " " (ks. Liite 2) tiepäällyste pääll "1-6" tien pinta pinta "1-7" lämpötila lämpö "+-00" tietyö ttyö "EI/KYLLÄ" valoisuus val "1-4" sää sää "1-7" paikka/tien osa sij "0-9" risteys rist "0-8" r-tasoristeys tasor "0-1" taajama taaj "EI/KYLLÄ" liikennevalot lv "1-4" tiepitäjä tp "1-3" 7 Osalliset 1. osallisen laji os 1 "00-99" (ks. Liite 2) - syntynyt sv1 "0000" - sukupuoli sp1 "M/N" 2. osallisen laji os 2 "00-99" - syntynyt sv2 "0000" - sukupuoli sp2 "M/N" 3. osallisen laji os 3 "00-99" - syntynyt sv3 "0000" - sukupuoli sp3 "M/N" osallisia yhteensä os yht "00-99" matkustajia yht. mat yht "00-99" 8 Huom. huom onnettomuuteen liittyviä huomioita sivu 21/23

24 LIITE 2. ONNETTOMUUSREKISTERIN KOODIEN TARKEMPI KUVAUS Onnettomuusluokka Onnettomuusluokka määritetään onnettomuustyypin ja osallislajin perusteella: 1 yksittäisonnettomuus 2 kääntymisonnettomuus 3 ohitusonnettomuus 4 risteämisonnettomuus 5 kohtaamisonnettomuus 6 peräänajo-onnettomuus 7 mopedionnettomuus 8 polkupyöräonnettomuus 9 jalankulkijaonnettomuus 10 hirvionnettomuus 11 peuraonnettomuus 12 muu eläinonnettomuus 13 muu onnettomuus Onnettomuustyyppi 0-99 Onnettomuustyypit tarkoittavat liitekuvan (liite 3) mukaisia yksinkertaistettuja liikenneonnettomuuden tapahtuman kuvauksia. Onnettomuuslaji Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että ns. heikoin osallinen on määräävä. Esimerkiksi mopon ja polkupyörän yhteenajo on polkupyöräonnettomuus (eikä tällainen onnettomuus siten näy mopo-onnettomuuksissa). Poikkeuksena on eläinonnettomuus, jonka onnettomuuslaji määritetään toisen osapuolen (ajoneuvo) mukaan: 1 Auto-onnettomuus (auto) 2 Moottoripyöräonnettomuus (mp) 3 Mopo-onnettomuus (mopo) 4 Muu moottoriajoneuvo-onnettomuus (auto) 5 Polkupyöräonnettomuus (pp) 6 Jalankulkijaonnettomuus (jk) 99 ei tietoa osallisista Päällyste 1 kestopäällyste 2 öljysora tai vast. 3 sora 4 kivi 5 betoni 6 muu Tien pinta 1 paljas, kuiva 2 paljas, märkä 3 urissa vettä 4 luminen 5 sohjoinen 6 jäinen 7 ajourat paljaat Valoisuus 1 päivänvalo 2 hämärä 3 pimeä (valaisematon) 4 tie valaistu Sää 1 kirkas 2 pilvipouta 3 sumu 4 vesisade 5 lumisade 6 räntäsade 7 raesade Onnettomuuspaikka 1 ajorata 2 suojatie 3 kevyen liikenteen väylä 4 pysäköintialue tai piha 5 muu 6 silta 7 lautta tai lossipaikka 8 eritasoliittymän ramppi 9 linja-autopysäkki Risteys 0 linjaonnettomuus (eli ei liittymässä) 1 tasa-arvo 2 kärkikolmio 3 STOP -merkki 4 liikennevalot 5 muu risteys 6 kärkikolmio, liikennevalot 7 STOP -merkki, liikennevalot 8 kiertoliittymä Liikennevalot 1 toiminnassa 2 vilkulla 3 ei toiminnassa 4 epäkunnossa Tienpitäjä 1 tiehallinto 2 kunta 3 yksityinen, muu Osallislaji 0 perävaunu pelkästään 10 jalankulkija 11 polkupyöräilijä 12 mopedi 20 kevytmoottoripyörä (< 125 cc) 21 moottoripyörä 30 henkilöauto 31 pakettiauto 32 kuorma-auto 33 linja-auto 40 traktori 41 erikoisauto 42 moottorikelkka 43 muu moottorikäyttöinen ajoneuvo 50 raitiovaunu 51 juna 60 muu kulkuneuvo 70 hirvi 71 peura 72 poro, 73 muu eläin 99 tuntematon kulkuväline sivu 22/23

25 LIITE 3. ONNETTOMUUSTYYPPIKUVASTO sivu 23/23

26

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ Yhteenveto Onnettomuuskehitys, riskit ja vakavuus aluetasolla Onnettomuuksien osalliset ja osallisten

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET 2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO 1 ESIPUHE 3 1. JOHDANTO 4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 4 1.2 Lähtöaineistot 4 2. ONNETTOMUUSANALYYSIT

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000193-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio 2008 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2012

Espoon liikenneonnettomuudet 2012 Espoon liikenneonnettomuudet 2012 atja Seimelä, Anne Pesonen, Christel autiala ja Eija Yli-Halkola estia Oy YHTEEVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2012 Espoon kaupungin alueella tapahtuneita

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

SUOMEN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUS - KULTI

SUOMEN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUS - KULTI SUOMEN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUS - KULTI KULTI-työkalun kuvaus ja käyttöohje Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma 2 Esipuhe LINTU-tutkimusohjelmaan (Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2011

Espoon liikenneonnettomuudet 2011 spoon liikenneonnettomuudet 2011 atja Seimelä, Laura Into ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunnan liikenneturvallisuussuunnitelma

Jyväskylän maalaiskunnan liikenneturvallisuussuunnitelma Jyväskylän maalaiskunnan liikenneturvallisuussuunnitelma Jyväskylän maalaiskunnan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Jyväskylä 2008 Kannen kuva: Lauri Koponen TIEH 1000171-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi NYKYTILA Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liite 7 Tekninen ltk 21.1.2015 RAPORTTEJA 124 2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 JAAKKO KLANG CHRISTEL KAUTIALA EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Ulvila

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan selvityksiä 6/2014 Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Juha Valtonen Juha Valtonen Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 8 2013 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 8/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014)

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) MIKKO ULJAS KLAS HYTÖNEN TERHI SVENNS HANNAKAISU TURUNEN Tätä kuva käytetään valmiissa kansilehdessä RAPORTTEJA 49 2013 PIETARSAAREN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma 2014

Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 12 2015 Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 MIKKO ULJAS, KLAS HYTÖNEN, TERHI SVENNS, HANNAKAISU TURUNEN Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 MIKKO ULJAS KLAS

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Lauri Koponen TIEH 1000214-v-09 Kuopion Liikekirjapaino Oy Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PIRKANMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA PIRKANMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN ERILLISSELVITYS Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto, Risto Hyppönen Logisma Oy SIvu 1/44 YHTEENVETO Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 gg Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Veijo Rajamäki Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000224-v-09 Kuopion Liikekirjapaino Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 73 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet RAPORTTEJA 73 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

0-visio - teoriasta käytännöksi

0-visio - teoriasta käytännöksi ELINVOIMAA ALUEELLE 10 2012 0-visio - teoriasta käytännöksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2012 2016 JAAKKO KLANG CHRISTEL KAUTIALA KATJA SEIMELÄ LAURA INTO 0-visio

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 136 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa HELJÄ AARNIKKO ANNA KORPINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Vaasan tiepiiri Alavuden kaupunki Kuortaneen kunta Töysän kunta Ähtärin kaupunki 2009 ESIPUHE Tiehallinnon Vaasan tiepiiri,

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000241-v-09 Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto KaakkoisSuomen tiepiiri Kouvola 2006 Kannen kuva: Noora Airaksinen TIEH 100011306 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI LIIKENNETURVA Sirpa Rajalin 9.8.2011 TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI Alkoholin ohella itsemurha on Suomessa työikäisten yleinen kuolinsyy. Itsemurhan teki vuonna 2009

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Pirjo Liinamaa, Pekka Olkkonen, Igor Radun, Mia Stellberg, Heikki Summala Helsingin yliopisto, liikennepsykologia LINTU-seminaari,

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Kiuruvesi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Kiuruvesi 16/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma

Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 127 2012 Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön ja liikenneympäristön kehittämissuunnitelmat 1 2 Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma

Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma HARTOLAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI PADASJOEN KUNTA SYSMÄN KUNTA TIEHALLINTO, HÄMEEN TIEPIIRI Tampere

Lisätiedot