Forssan seudun elinkeinostrategia 2025 Logistiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun elinkeinostrategia 2025 Logistiikka"

Transkriptio

1 Forssan seudun elinkeinostrategia 2025 Logistiikka Hyväksytty Velog- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle hankkeen ohjausryhmässä Hämeen ammattikorkeakoulu, Kirsi Sippola

2 H-H Saarinen / T.Vauhkonen

3 Forssan seudun vihreän logistiikan kehittämisohjelma Hyvä kun vihreä logistiikka on nostettu elinkeinopainotteisen strategian kehittämiskohteeksi Tämä on selkeä viesti ulospäin siitä, että seudulla panostetaan logistiikka-asioihin Vihreä logistiikka-kokonaisuus on euromääräisesti painavin kehittämiskohde Myös uudessa maakuntasuunnitelmassa logistiikka-asiat ovat merkittävässä roolissa Logistiikka on myös läpileikkaava asia kaikille klustereille Nostetaan logistiikka menestystekijäksi Forssan seudulla

4 Rakentamisen ja maankäytön tavoitteet Rautatieselvitys 2010 Maantieselvitys > Valtatie 2 peruskorjaus 2011 Lentoliikenneselvitys 2011 Kuntien strategiakaava valmis 2011 Hämeen maakuntakaava valmis kuntien logistiikka-alueiden kaavoitukset valmiina v HEA rakentaminen (maamassat 2012?) Rautatie Hki-Pori Infran rakentaminen ja maanrakentaminen pitäisi ajoittaa samaan aikaan, jotta voidaan hyödyntää maamassojen siirtoa -> ekologinen maanrakennussuunnittelu

5 Vihreän logistiikan kehittämisohjelma Käynnissä (rahoitus olemassa) Velog-, Vetos- ja Ello EcoHub- sekä Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu (kuntien maankäyttö) hankkeet käynnissä Seuraaville hankkeille tullaan hakemaan rahoitusta esiselvityksiin KOKO-ohjelmasta ja varsinaisiin hankkeisiin Euroopan Aluekehitysrahastosta ja suoraan EU:n puiteohjelmista Terveydenhuollon logistiikka-hanke ( e) Energia- ja ympäristöklusterin logistiikka-hanke ( e) Elintarvike ja teknologiaklusterin vienti/tuonti -logistiikkahanke ( e) Vihreä logistiikka - Forssan seudun rautatie-, maantie- ja lentoliikennehanke, Velog ja EcoHub jatkohanke ( e) Vihreän logistiikan kehittämisohjelman jatkotyö Edellisten hankkeiden esiintuomien lisäkehittämiskohteiden hankkeistus Infra-hankkeiden rahoitus erikseen

6 Vihreä logistiikka: käynnissä olevat hankkeet - Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu (kuntien yhteinen maankäyttöhanke), Forssan kaupunki - Velog-Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle, HAMK - Vetos-Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella Forssan Seudulle, HAMK - Ello: Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn vahvistaminen, EcoHub kokonaisuus, HAMK

7 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu-hanke Forssan seudun strategisessa rakennetarkastelussa ratkaistaan yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen kehittämiseen liittyvät maankäytön keskeiset kysymykset. Ratkaisuja haetaan myös seudullisesti merkittävien toimintojen ja verkostojen sijoittamiseen (kuten kaupalliset keskittymät, tiehankkeet, logistiset toiminnot, seudulliset virkistysalueet, häiriöitä tuottavat toiminnot). Suunnitelmassa määritellään selkeä näkemys maankäytön rakenteesta ja kehityslinjoista sekä uusista alueista ja täydennysrakentamisesta sekä rakentamattomista alueista. Suunnitelmina tehdään vähintään kaksi vaihtoehtoa: 1. Vaihtoehdoissa tuodaan esille miten erityiset isot hankkeet voivat vaikuttaa rakenteeseen muuttaessaan kehityksen suuntaa. (Rautatien positiivisen vaikutuksen kasvattaminen, lentokenttä ja logistiikka-alueen rakentaminen, yhteydet muuhun Etelä-Suomeen moottoritien välityksellä) 2. Tasaisen kasvun vaihtoehto, nykyinen kasvu jatkuu alueet tiivistyvät, kilpailuvaltti vahva identiteetti.

8 HAMK toimitusketjut/logistiikka-hankkeet VELOG-Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle TL 3 (alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen) Rahoitus e, EAKR, Hämeen liitto, kunnat, Hamk, Eu, kansallinen Hankkeen tavoitteena on Forssan seudun logistisen sijainnin systemaattinen kehittäminen ja seudulla sijaitsevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen logististen ratkaisujen avulla. VETOS-Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella TL 2 (innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen) Rahoitus e, EAKR Hämeen liitto, kunnat, Hamk, Eu, kansallinen Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten toimitusketjuratkaisuja, kansainvälistymistä ja verkostoitumista. ELLO-Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn vahvistaminen, L 5 (Suuralueet-temaattinen keskittäminen) Hankkeessa mukana Turun yliopisto, KYAMK, HAMK, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turku Science Park Rahoitus koko hanke 2 M e, EAKR, HAMKin pilotin osuus e Hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän ekologisuutta siten, että ekologisuus voidaan hyödyntää kilpailukykytekijänä logistiikkakeskittymissä. Pilottina EcoHub ecologistiikka-alueen kehittäminen.

9 9 VELOG -VETOVOIMAA LOGISTIIKALLA INFRA Seudun logististen yhteyksien parantaminen ympäristönäkökulma huomioiden Rautatie-, maantie- ja lentoliikenneselvitykset ja tarvittavat toimenpiteet Tiedotus ja verkostoituminen Benchmarking Vaikuttaminen kansallisiin päätöksiin Rahoituksen etsiminen tuleville toimenpiteille KUNNAT JA SEUTU Uusien palvelujen ja sovellusten kehittäminen: Seudun yhtenäisen logistinen kehittämissuunnitelma/strategia Kuntien logistiikka- ja teollisuusalueiden kartoitus Kartoitus kuntien käytännöistä (yritysten siirtyminen, tonttipolitiikka, vapaat toimitilat jne.) Seudun logistinen palvelumalli (sis. e-palvelu-konsepti) Seudun logistiikan kehittämiseen liittyvät opinnäytetyöt ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYKSET Yritysten toimintaedellytysten parantaminen Uusien yritysten sijoittuminen seudulle mahdollisimman helpoksi Forssan seudun logistiikkayritysten kartoittaminen ja kehittämistoimenpiteet yrityksissä Forssan seudun klusteriyritysten logististen ratkaisujen parantaminen Logistiikkaklusterin kehittäminen Yhteistyö ympäristöklusterin kanssa Yritysten logististen ratkaisujen kehittämiseen liittyvät opinnäytetyöt

10 Vetos-Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hanke : Yritysten toimitusketjujen kehittäminen 10 Parantaa Forssan seudun yritysten kilpailukykyä ja kykyä työllistää nyt ja alkavan nousukauden aikana. Lisätä yritysten välistä verkostoitumista ja siten luoda paremmat edellytykset toimia mm. alihankkijoina kansainvälisissä hankkeissa. Kehittää uusi palvelukonsepti toimitusketjuihin liittyvään tutkimukseen, koulutukseen ja yrityskohtaisten toimintojen kehittämiseen. Kehittää palvelukonseptia kattamaan myös uuden teknologian käyttöönottoselvityksiä ja yhteismarkkinointia. Lisätä edellytyksiä yritysten kansainvälistymiselle Forssan seudulla. Lisätä toiminnanohjaukseen ja toimitusketjuihin liittyvää osaamista Forssan seudulla mm. yrityskohtaisten prosessien ohjausta kehittämällä. Lisätä Hämeen ammattikorkeakoulun pitkäjänteistä aluevaikuttavuutta Forssan seudulla. H-H Saarinen / T.Vauhkonen

11 Tuula Laiho Käytännössä toimitusketjujen kehittäminen Hankinta Varastointi Tuotanto Markkinointi Hankintojen Kilpailutus Osto suunnittelu Vastaanot to Kierrätys Lähetys Tavaran käsittely Palvelu Pakkaus Hävikki Huoli nta Huolto Tullaus Vakuutus Kuljetus Lastaus Kuljetustapa Jakelu Maksatus Laskutus Maksuehdot

12 Ello: Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Tavoitteet: 1. Tuottaa tietoa Logistiikka-alan suorituskyvystä kansallisella tasolla Tulevaisuuden liiketoimintaympäristöistä Kansainvälisistä asiakastarpeista 2. Kehittää liiketoimintaa Ekologiset logistiikkakeskittymät Turvalliset logistiikkakeskittymät 3. Lisätä kansainvälistä tunnettuutta Lanseeraamalla palveluiltaan => kehittynein kuljetuskäytävä Itämeren piirissä Erottumalla digitaalisen markkinointiviestinnän keinoin kilpailijoista

13 EcoHub -konsepti: ekologisuus kilpailutekijänä Logistiikka-alueella yhdistyvät maantie-, ilma- ja raideliikenne -Logistinen konsepti toimijoille -Logistiikka-alueen ympäristönäkökohdat -Ekologisuus kuljetusmuotojen solmukohdassa -Tulevaisuuden logistiikka-alue Kustannustehokas palvelu yrityksille

14 Logistiikkatyöryhmät Logistiikkatyöryhmänä on Velog ja Ello hankkeiden ohjausryhmä, johon kuuluvat: Forssan kaupunki, kaupunginjohtaja Tapani Venho Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy, asiantuntijajäsen Timo Vauhkonen Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy, toimitusjohtaja Timo Lindvall Forssan yrittäjät ry, puheenjohtaja Arto Heino Humppilan kunta, kunnanjohtaja Esko Tonteri (puheenjohtaja) Hämeen liitto, ohjelmapäällikkö Osmo Väistö Hämeen liitto, suunnittelupäällikkö Heikki Pusa HAMK hankepalveluyksikkö, hankepalvelupäällikkö Aki Haimi/ riskienhallintapäällikkö Marjatta Kariniemi HAMK, T&K-palvelut, tutkimuspäällikkö Marja Nissinen HAMK Toimitusketjujen KT-keskus, johtaja Heikki Ruohomaa HAMK Vetos-hanke, projektipäällikkö Tuula Laiho HAMK Ello EcoHub-hanke, projektipäällikkö Jyrki Luukonlahti HAMK Velog-hanke, Riku Siren HAMK Velog-hanke, projektipäällikkö Kirsi Sippola (sihteeri) Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu-hankkeen työryhmässä kuntien ja HAMKin edustus Lisäksi seudullinen toimijoiden yhteistyö - Järjestetään eri tilaisuuksia logistiikkastrategian/kehittämissuunnitelman tekemiseksi - Yhteistyössä yritykset, yrittäjäyhdistykset, oppilaitokset, kehittämiskeskukset ja kunnat

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut ELLO-HANKE: FORSSAN TULEVAISUUSVERSTAAN 20.1.2011 RAPORTTI Timo Nurmi Marko Ahvenainen Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Kirjoittajat:

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3. ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.2010 TAUSTAA Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishankkeen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS Kouvolan seudun kuntayhtymän ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 1996-2008 Yhtymävaltuusto 2005-2008 Ville Salonen Marja Timonen-Pilli Kirsi Lehtonen Sakari Vainio Paula Eskola Mikko Jokinen Merja Seppälä

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 Timo Nurmi, Marko Ahvenainen ja Olli Hietanen ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 ELLO-TULEVAISUUSPROSESSIN LOPPURAPORTTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 3/2012 Timo Nurmi Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot