Kolarin kunnan hallintosääntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolarin kunnan hallintosääntö"

Transkriptio

1 Kolarin kunnan hallintosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa Voimaantulo

2 Sisällysluettelo I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 9 1 luku Kunnan johtaminen 9 1 Hallintosäännön soveltaminen 9 2 Kunnan johtamisjärjestelmä 9 3 Esittely kunnanhallituksessa 9 4 Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät 9 5 Kunnan viestintä 10 2 luku Toimielinorganisaatio 10 6 Valtuusto 10 7 Kunnanhallitus 10 8 Tarkastuslautakunta 10 9 Lautakunnat Vaalitoimielimet Vaikuttamistoimielimet 11 3 luku Henkilöstöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja Toimialojen organisaatio ja tehtävät Toimialajohtajat Toimintayksiköiden esimiehet 12 4 luku Konserniohjaus ja sopimusten hallinta Konsernijohto Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako Sopimusten hallinta 13 5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta 13 2

3 21 Lautakuntien tehtävät ja toimivalta Lautakuntien yleinen toimivalta Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja toimivalta Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta Rakennuslautakunnan tehtävät ja toimivalta Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta Toimivallan edelleen siirtäminen Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 26 6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Kelpoisuusvaatimukset Haettavaksi julistaminen Palvelussuhteeseen ottaminen Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Sivutoimet Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Virantoimituksesta pidättäminen Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi Lomauttaminen 29 3

4 44 Palvelussuhteen päättyminen Menetettyjen ansioiden korvaaminen Palkan takaisinperiminen 29 7 luku Asiakirjahallinnon järjestäminen Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät 30 II OSA TALOUS JA VALVONTA 31 8 luku Taloudenhoito Talousarvio ja taloussuunnitelma Talousarvion täytäntöönpano Toiminnan ja talouden seuranta Talousarvion sitovuus Talousarvion muutokset Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksuista päättäminen Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 33 9 luku Ulkoinen valvonta Ulkoinen ja sisäinen valvonta Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät Tilintarkastusyhteisön valinta Tilintarkastajan tehtävät Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 34 4

5 10 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät Sisäisen tarkastuksen tehtävät 36 III OSA VALTUUSTO luku Valtuuston toiminta Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa Istumajärjestys luku Valtuuston kokoukset Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous Kokouskutsu Esityslista Sähköinen kokouskutsu Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla Jatkokokous Varavaltuutetun kutsuminen Läsnäolo kokouksessa Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen johtaminen Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle Tilapäinen puheenjohtaja Esteellisyys ennen asian käsittelyn aloittamista Asioiden käsittelyjärjestys Puheenvuorot Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 41 5

6 92 Ehdotukset ja keskustelun päättäminen Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen Äänestykseen otettavat ehdotukset Äänestystapa ja äänestysjärjestys Äänestyksen tuloksen toteaminen Toimenpidealoite Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille luku Enemmistövaali ja suhteellinen vaali Vaaleja koskevat yleiset määräykset Enemmistövaali Valtuuston vaalilautakunta Ehdokaslistojen laatiminen Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen Ehdokaslistojen yhdistelmä Suhteellisen vaalin toimittaminen Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen luku Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus Valtuutettujen aloitteet Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys Kyselytunti 46 IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY luku Kokousmenettely Määräysten soveltaminen Toimielimen päätöksentekotavat Sähköinen kokous Sähköinen päätöksentekomenettely 47 6

7 116 Kokousaika ja -paikka Kokouskutsu Sähköinen kokouskutsu Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Läsnäolo kokouksessa Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä Kokouksen julkisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tilapäinen puheenjohtaja Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely Esittelijät Esittely Esteellisyys ennen asian käsittelyn aloittamista Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi Ehdotukset ja keskustelun päättäminen Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen Äänestykseen otettavat ehdotukset Äänestys ja vaali Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle luku Muut määräykset Aloiteoikeus Aloitteen käsittely Aloitteen tekijälle annettavat tiedot 54 7

8 142 Asiakirjojen allekirjoittaminen Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 55 V OSA PALKKIOSÄÄNTÖ luku Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Soveltamisala Kokouspalkkiot Sähköinen päätöksentekomenettely Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta Vuosipalkkiot Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen Muut kokoukset ja tilaisuudet Palkkio toimituksista Kokouksen peruuntuminen Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä Palkkion maksamisen edellytykset Palkkioiden maksaminen Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen Matkakustannusten korvaaminen Tarkemmat ohjeet Erimielisyyden ratkaiseminen luku Viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkiosääntö Kokouspalkkio Palkkioiden maksaminen 61 8

9 I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 1 luku Kunnan johtaminen 1 Hallintosäännön soveltaminen Kolarin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. 2 Kunnan johtamisjärjestelmä Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 3 Esittely kunnanhallituksessa Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja. 4 Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kunnanhallituksen puheenjohtaja 1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin, 2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut. 9

10 5 Kunnan viestintä Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. 2 luku Toimielinorganisaatio 6 Valtuusto Valtuustossa on 21 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat 73 :ssä. 7 Kunnanhallitus Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 8 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 9 Lautakunnat Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Rakennuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus valitsee lautakuntaan edustajansa ja hänelle varaedustajan lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. 10

11 Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on jaosto, jossa on kolme (3) jäsentä. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee keskuudestaan jaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 10 Vaalitoimielimet Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. 11 Vaikuttamistoimielimet Kunnassa on nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Nuorisovaltuustolla sekä vanhus- ja vammaisneuvostolla on oikeus tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja. 3 luku Henkilöstöorganisaatio 12 Henkilöstöorganisaatio Kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Toimialat voivat jakaantua tulosalueisiin ja tulosalueet edelleen toimintayksiköihin. Kunnanvaltuusto päättää toimialajaosta ja lautakunnan tulosalueista. Kolarin kunnan henkilöstöorganisaatio jakautuu kunnanhallituksen alaiseen hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimialaan, sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen perusturvapalvelujen toimialaan, sivistyslautakunnan alaiseen hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimialaan sekä teknisen - ja rakennuslautakunnan alaiseen kuntaympäristöpalvelujen toimialaan. Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Virasto-organisaatiota johtaa kunnanjohtaja. Toimialaa johtaa toimialajohtaja ja toimintayksikköä toimintayksikön esimies. 13 Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja. 11

12 14 Toimialojen organisaatio ja tehtävät Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Kunnanjohtaja päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Kunnanjohtaja, toimialajohtaja ja toimintayksikön esimies päättävät johtamansa yksikön organisaatiosta ja työvoiman käytöstä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 15 Toimialajohtajat Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimialaa johtaa hallintojohtaja. Kuntaympäristöpalvelujen toimialaa johtaa tekninen johtaja. Perusturvapalvelujen toimialaa johtaa perusturvajohtaja. Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimialaa johtaa sivistysjohtaja. Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Toimialajohtajan esteellisenä tai poissa ollessa toimii sijaisena kunnanhallituksen nimeämä viranhaltija, ellei muuta ole määrätty. Kunnanjohtaja voi määrätä toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen, mikäli sijaisuus kestää enintään 12 kuukautta. Muussa tapauksessa sijaisen määrää tarvittaessa kunnanhallitus. 16 Toimintayksiköiden esimiehet Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää esimiehensä alaisuudessa. Toimialajohtaja määrää toimintayksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa toimintayksikön esimiehen tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen, mikäli sijaisuus kestää enintään 12 kuukautta. Muussa tapauksessa sijaisen määrää tarvittaessa lautakunta. 4 luku Konserniohjaus ja sopimusten hallinta 17 Konsernijohto Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. 12

13 18 Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako Kunnanhallitus 1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan, 3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon, 4. antaa valtuustolle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä, 5. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta, 6. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa, 7. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle, 8. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, 9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, 10. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä 11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. 19 Sopimusten hallinta Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 20 Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä ratkaisee seuraavat asiat: 1. antaa kunnanvaltuuston puolesta selityksen valtuuston päätöstä koskevaan valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava, 13

14 2. päättää osittaisen ja täyden vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta ja antaa tarvittaessa lausunnon verohallitukselle tuloverolain 126 :ssä tehtäviin päätöksiin, 3. päättää lainan ottamisesta kunnalle kunnanvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tai muutoin päättämään enimmäismäärään asti, 4. hyväksyy muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavojen muutokset ja kaavoitussopimukset sekä voi valtuuttaa erikseen kussakin tapauksessa nimeämänsä virkamiehet tekemään kaavoitussopimukset, 5. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaisesti rakennuskiellon määräämisestä ja pidentämisestä yleis- ja asemakaavan vireillä ollessa, 6. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 97 :ssä tarkoitetun rakennuskehotuksen antamisesta, 7. päättää kunnan lausunnoista yleisen tien tieluokan muuttamista, yleisen tien tienaloitteita ja tiesuunnitelmia koskevissa asioissa, 8. päättää rakennustonttien luovuttamisesta kunnanvaltuuston päättämien tonttihintojen mukaisesti, 9. päättää asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta euron rajaan saakka, 10. päättää kunnan omistamien tonttien ja maa-alueiden vuokraamisesta, 11. hyväksyy taloussuunnitelmaan tai talousarvioon sisältyvien yli euron, mutta enintään euron talonrakennushankkeiden ja yhdyskuntateknisten rakennushankkeiden suunnitteluvaiheen hankesuunnitelmat ja toteuttamisvaiheen huonetilaohjelmat, asema-, pohja- ja julkisivupiirustukset sekä kustannusarviot, 12. hyväksyy rakennustöiden suorittamista kunnan omana työnä tai antamista urakalla suoritettavaksi yli euron hankkeissa, 13. päättää Kunnallisen työmarkkinalaitoksen sekä viranhaltijoita ja työntekijöitä neuvotteluosapuolina edustavien järjestöjen välillä sovittujen henkilöstöhallintoon liittyvien suositussopimusten hyväksymisestä kunnassa noudatettaviksi ja antaa tarvittaessa niiden paikalliset soveltamisohjeet, 14. päättää palkkauksesta ja muista harkinnanvaraisista palvelusuhteen ehdoista niiden kuntaa työnantajana edustavien muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta, jotka virka- ja työehtosopimuksella on jätetty virka- ja työehtosopimuksen soveltamisen ulkopuolelle, 15. päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta, jollei näistä ole hallintosäännössä tai valtuuston päätöksellä toisin määrätty sekä 16. päättää kuntalain 30 :ssä (410/2015) tarkoitetun toimikunnan tehtävistä, ratkaisuvallasta, määräajasta ja jäsenmäärästä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. 14

15 21 Lautakuntien tehtävät ja toimivalta 21.1 Lautakuntien yleinen toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Lautakunta tehtäväalueellaan päättää: 1. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 2. viranhaltijoiden oikeudesta päättää lautakunnan toimialaan kuuluvista asioista (subdelegointi), 3. viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle, 4. palveluista perittävistä maksuista, maksujen poistamisesta ja maksujen alennuksista sekä myönnettävistä avustuksista siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä eikä niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi, 5. tekee toimialaansa koskevat sopimukset ja sitoumukset ellei niitä ole lautakunnan päätöksellä siirretty viranhaltijalle sekä 6. hankinnoista määrärahojen ja kunnanhallituksen päättämien hankintarajojen puitteissa sekä irtaimiston myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin niitä ei ole siirretty viranhaltijan päätettäviksi Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata ja päättää opetuslainsäädännössä ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa kunnan ja opetuksen järjestäjän tehtäväksi säädetyistä asioista, nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja museolainsäädännössä kunnan tehtäväksi määrätyistä asioista sekä varhaiskasvatusta, lasten kotihoidontukea ja yksityisen hoidon tukea koskevassa lainsäädännössä kunnan tehtäväksi säädetyistä asioista, ellei näitä koskevaa päätöksentekoa ole lainsäädännössä säädetty muun viranomaisen tehtäväksi. Sivistyslautakunta 1. vahvistaa opetussuunnitelman ja painopistealueet sikäli kun päättäminen ei kuulu viranhaltijalle, 2. päättää kokeilulupien hakemisesta, 3. päättää koulu- ja kirjastolaitoksen sisäisestä rakenteesta, 15

16 4. päättää toiminta- yms. avustusten jakoperusteista, 5. päättää kuljetussopimuksista liikennöitsijöiden kanssa neuvoteltuaan sopimuksista kuljetusten yhdyshenkilön kanssa, 6. päättää harkinnanvaraisista koulukuljetuksista sekä 7. päättää opiskelija-avustusten myöntämisestä Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja toimivalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata lakisääteisistä kunnalle kuuluvista sosiaali- ja terveyspalveluista ja niihin liittyvien viranomaistehtävien järjestämisestä. Lautakunnan tehtäväalueita ovat kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito, raittiustyö, sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuollon lainsäädännössä muutoin säädetyt sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva, ympäristöterveydenhuolto ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen suunnittelu ja johtaminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 :n mukaisena toimielimenä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 1. päättää yksilön oikeussuojaa koskevista asioista 21.4 Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat: 1. talonrakennus, yhdyskuntatekniikka, ympäristönhoito ja energiahuolto, 2. kunnan kiinteistöt, maa- ja vesialueet, puistot ja muut yleiset alueet, 3. tiestö, liikennejärjestelyt ja liikenneturvallisuus, 4. kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiminen sekä 5. kartoitus, kaavoitus ja mittaus. Lautakunta hoitaa yksityisistä teistä annetussa laissa tielautakunnalle ja maantielaissa kunnalle määrätyt tehtävät. Lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. urakoitsijoiden valintaa, urakkasopimusten hyväksymistä ja allekirjoittamista ja niihin liittyviä tehtäviä sekä rakennustyön aloittamisaikaa, 16

17 2. rakennustyön aloittamisaikaa ja rakennusaikataulua, omana työnä suoritettavien rakennustöiden johtamisen ja valvonnan organisointia urakalla, 3. kunnan kiinteistöjen ja yhdyskuntatekniseen huoltoon kuuluvien laitteiden ja laitosten rakennusaikaisia ja pysyviä vahinkovakuutuksia, 4. vesi- ja jätevesi-, sähkö- ja lämpöenergian hankkimista ja luovuttamista varten liittymis- ja käyttösopimuksia, 5. korvauksia maan käytöstä tiealueena tai yhdyskuntatekniikkaa varten tarvittavien johtojen, johtimien, kojeiden ja laitteiden sijoituspaikkana sekä korvauksista kunnan omistukseen MRL:n 94 :n mukaan siirtyvästä katualueesta, 6. liikennemerkin, muun liikenteen ohjauslaitteen taajamamerkin asettamista kaduille ja muille teille, joilla kunta toimii tienpitäjänä, 7. sopimuksen tekemistä kunnan yksityisen tiekunnan kanssa tienpidosta, 8. lautakunnan hallintaan siirretyn kiinteän omaisuuden vuokraamista sekä irtaimen käyttöomaisuuden vuokraamista, myyntiä, käytöstä poistamista ja poistetun irtaimiston myyntiä, muuhun käyttöön luovuttamista tai hävittämistä, 9. sellaisten kunnan rakennushankkeiden suunnitelmien hyväksymistä, joiden rakennuskustannukset ovat korkeintaan euroa, 10. avustusten myöntämistä kunnan varoista yksityisten teiden tienpitoon myönnettyjen määrärahojen puitteissa, 11. teiden ja katujen nimeämistä, 12. kunnan omistamien asuntojen vuokraamista, 13. katusuunnitelman vahvistamista, 14. katujen ja muiden vastaavien liikenneväylien päällystämisessä käytettäviä aineita, 15. katualueen haltuun ottamista sekä 16. tietoimitusten toimitusmiehen määräämistä Rakennuslautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunnan tehtäväalueena on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty rakennusvalvontaviranomaisena toimiminen sekä maa-aineslaissa ja muissa laeissa rakennuslautakunnalle tai rakennusvalvontaviranomaiselle säädetty valvonta. 17

18 Lautakunta hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetusta ja muissa erityislaeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät, ympäristönsuojelulaissa kunnan tehtäväksi säädetyt lupa- ja valvontatehtävät sekä ulkoilulaissa leirintäalueviranomaiselle säädetyt tehtävät. Lautakunta toimii jätelain 24 :n mukaisena kunnallisena valvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Rakennuslautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. lautakunnan alaisen viranhaltijan määräämistä ratkaisemaan asia, milloin se lain nojalla on lautakunnan määrättävissä, 2. rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella (MRL 16 ) MRL:n 137 :n mukaisesti, 3. kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimiminen MRL:n 21 :n mukaisesti, 4. toimii kunnan poikkeuslupaviranomaisena sekä 5. MRL:n 167 :n tarkoitettu rakennetun ympäristön valvonta 22 Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta Hallintojohtaja 1. päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta, 2. päättää maksuvalmiusluoton ottamisesta kunnalle, 3. sopii kunnan puolesta jo maksettavaksi erääntyneestä suorituksesta maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta. 4. määrää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetun ilmoitustaulun hoitajan, 5. päättää palveluaikaan perustuvien voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisten lisien myöntämisestä kunnan henkilökuntaan kuuluville siltä osin kuin tehtävää ei ole hallintosäännöllä määrätty muulle kunnan viranomaiselle tai viranhaltijalle. Kehitysjohtaja 1. päättää kunnan tunnetuksi tekemistä ja markkinointia tarkoittavista ilmoituksista, 2. päättää kunnan elinkeinopalvelujen suoritteista perittävien maksujen maksuunpanosta, 3. päättää avustusten jaosta tulosalueellaan siltä osin kuin sitä ei ole hallintosäännössä määrätty kunnanhallituksen tehtäväksi, 18

19 4. päättää yritystoimintaa varten varattujen toimitilojen vuokralle antamista sekä 5. käyttää kunnanhallituksen päätösvaltaa maaseutuviranomaista koskevissa asioissa. Sivistysjohtaja, Kansalaisopiston rehtori 1. päättää peruskoulun ja lukion työajasta, 2. päättää avustusten jaosta vastuualueellaan, 3. päättää kansalaisopiston työkauden alkamis- ja päättymisajasta, 4. päättää kansalaisopiston opetussuunnitelman muutoksista sekä kurssikohtaisista maksuista, 5. päättää kansalaisopiston tilojen tilapäisestä käytöstä muuhun kuin kansalaisopiston tehtävän mukaiseen tarkoitukseen sekä yksityistilojen vuokraamisesta lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti, 6. päättää kansalaisopiston omaisuuden hoidosta. Tekninen johtaja 1. päättää vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin uudisrakennus- tai korjaussuunnitelmiin, mikäli urakkasopimuksesta ei muuta johdu eikä muutos aiheuta rakennus- kohteen käyttötarkoituksen muutosta eikä hyväksytyn laatu- tai kustannustason muutosta, 2. päättää katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta annetun lain 8 1 mom. ja 13 :n 1 momentissa tarkoitettuja tontin omistajille kuuluvien tehtävien ottamisesta kunnan suoritettavaksi vahvistetun taksan mukaista korvausta vastaan, 3. päättää taloudelliselta merkitykseltään vähäisten talonrakennustöiden ja yhdyskuntatekniseen huoltoon kuuluvien töiden suunnittelijoiden valinnasta sekä näitä koskevien suunnittelusopimusten tekemisestä ja hankkeiden toteuttamisesta, 4. päättää palvelu-, rakennustarvike-, irtaimisto- ja kalustohankinnoista teknisen lautakunnan ja kunnan hankintaohjeen määräämissä rajoissa. Lukion rehtori 1. päättää lukion tuntien jaosta ja kokonaismäärästä, 2. päättää niistä asioista, jotka säädösten ja opetussuunnitelmien mukaan kuuluvat lukion rehtorille, 3. päättää lukion käyttömäärärahoista, 19

20 4. päättää opettajien vapaaehtoisista koulutuksista, 5. päättää avustusten jaosta tulosalueellaan sekä 6. päättää tulosalueen omaisuuden hoidosta. Perusopetuksen rehtori 1. päättää niistä asioista, jotka säädösten ja opetussuunnitelmien mukaan kuuluvat peruskoulun rehtorille, 2. toimii peruskoulujohtajien ja apulaisrehtorien esimiehenä, 3. päättää perusopetuksen tuntien jaosta ja kokonaismäärästä, 4. päättää peruskoulujen käyttömäärärahoista sekä 5. päättää peruskoulun opettajien vapaaehtoisista koulutuksista. Apulaisrehtori 1. päättää niistä kouluja koskevista asioista, jotka sivistyslautakunnan päättämänä on määrätty apulaisrehtorille ja jotka koulun toimintasuunnitelman mukaan tai muutoin kuuluvat apulaisrehtorin hoidettavaksi, Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja 1. päättää kunnan kirjastojen aukioloajoista ja kirjastoauton reitistä, 2. päättää kirjastoon hankittavasta aineistosta, sen poistoista ja mahdollisesta myynnistä lautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti, 3. päättää kirjaston käyttösäännöistä ja kirjastolain 12 :n tarkoittamista maksuista, 4. päättää avustusten jaosta tulosalueellaan, 5. päättää tulosalueen omaisuuden hoidosta sekä 6. toimii kunnan kulttuurivastaavana. Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja 1. päättää tulosalueen avustusten jaosta sekä 2. päättää tulosalueen omaisuuden hoidosta 20

21 Päivähoidon johtaja 1. päättää lapsen ottamisesta päiväkotiin, 2. päättää lapsen ottamisesta ja sijoittamisesta perhepäivähoitoon sekä 3. päättää perittävistä hoitomaksuista 4. toimii Kolarin kuntakeskuksen päiväkodin ja perhepäivähoitajien henkilöstön esimiehenä Päiväkodin johtaja (Äkäslompolo ja Ylläsjärvi) 1. toimii Äkäslompolon ja Ylläsjärven päiväkotien henkilöstön esimiehenä, 2. vastaa Äkäslompolon ja Ylläsjärven päiväkotien henkilöstöhallinnosta ja pedagogisesta johtamisesta Perusturvajohtaja 1. päättää sosiaalihuollon antamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevat asiat siltä osin kuin niitä ei ole määrätty muiden viranhaltijoiden ratkaistavaksi, 2. päättää korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä lausuntojen antamisesta sekä 3. päättää tiedon antamisesta asiakirjasta lain määräämällä tavalla. Johtava lääkäri 1. valmistelee ja päättää toimialaansa kuuluvien lausuntojen, selvitysten ja esitysten antamisesta, 2. päättää tiedon antamisesta asiakirjasta lain määräämällä tavalla sekä 3. päättää pitkäaikaisen laitoshoitopaikan antamisesta. Vastaava sosiaalityöntekijä 1. toimii lastensuojelulain 13 :n tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana, 2. päättää toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, 3. päättää lastensuojelulain mukaisten toimenpiteiden myöntämisestä / lastensuojelun avohuollon tukitoimista, 21

22 4. päättää lastensuojelulain 38 ja 39 :ien mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta ja 63.2 :n mukaisesta yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa, 5. päättää lastensuojelulain 43.1 :n mukaisesta huostaanotosta sekä sijaishuollosta, 47 :n mukaisesta huostassapidon lopettamisesta sekä 72.2 :n mukaisen erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta sekä 28 :n mukaisista lapsen tutkimusta ja 43.2 :n mukaista huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen tekemisestä, 6. päättää päihdehuollon antamisesta, 7. vahvistaa elatussopimukset ja sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 8. hoitaa isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät, 9. päättää perhehoitajalain etuuksista, 10. päättää vammaispalvelulain mukaisten etuuksien ja palvelujen myöntämisestä, 11. valmistelee ja päättää omalta osaltaan lausuntojen, selvitysten ja esitysten antamisesta, 12. päättää tiedon antamisesta asiakirjasta lain määräämällä tavalla sekä 13. päättää yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien hyväksymisestä palveluntuottajiksi omalta osaltaan. Sosiaalityöntekijä 1. päättää lastensuojelun antamisesta lastensuojelulain ja vastaavan sosiaalityöntekijän delegoinnin mukaisesti, 2. päättää päihdehuollon antamisesta, 3. vahvistaa elatussopimukset ja sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 4. hoitaa isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät, 5. päättää vammaispalvelulain mukaisten etuuksien ja palvelujen myöntämisestä, 6. päättää toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, 7. valmistelee ja päättää omalta osaltaan lausuntojen, selvitysten ja esitysten antamisesta sekä 8. toimii vastaavan sosiaalityöntekijän sijaisena tämän esteellisenä tai poissa ollessa. Sosiaalihuollon sosiaaliohjaaja 1. päättää vammaispalvelulain mukaisten etuuksien ja palvelujen myöntämisestä, 22

23 2. päättää toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, 3. päättää päihdehuollon antamisesta, 4. päättää lastensuojelun antamisesta lastensuojelulain ja vastaavan sosiaalityöntekijän delegoinnin mukaisesti sekä 5. valmistelee ja päättää omalta osaltaan lausuntojen, selvitysten ja esitysten antamisesta. Palveluvastaava 1. päättää kodinhoitoavun antamisesta, 2. päättää palveluasumisen järjestämisestä, 3. päättää ikäihmisten perhehoidon järjestämistä koskevista sopimuksista, 4. päättää omaishoidontuen myöntämisestä, 5. päättää edellä mainituista palveluksista perittävistä maksuista ja korvauksista 6. päättää toimeentulotuen myöntämisestä, 7. päättää yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien hyväksymisestä palveluntuottajiksi omalta osaltaan sekä 8. valmistelee ja päättää omalta osaltaan lausuntojen, selvitysten ja esitysten antamisesta. Perhetyöntekijä (sosionomi-amk) 1. päättää sosiaalihuoltolain 2 luvun 18 :n mukaisen perhetyön antamisesta. Vammaistyön esimies 1. päättää työ- ja päivätoiminnan antamisesta, 2. asumishuollon ja kotihoidonohjauksen antamisesta sekä 3. edellä mainituista tehtävistä perittävistä maksuista ja korvauksista Maankäyttöinsinöörin 1. päättää tie- ja katualueen maankäyttöön liittyvistä sopimuksista ja sijoituslupapäätöksistä yhdyskuntatekniikkaa varten tarvittavien johtojen, johtimien, kojeiden ja laitteiden osalta sekä korvausten laskemisesta katualueiden siirtyessä kunnan omistukseen 23

24 maankäyttö- ja rakennuslain 94 :n mukaisesti siltä osin kuin aluetta käytetään yli maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn maanomistajan ilmaisluovutusvelvollisuuden; 2. päättää kunnan puhevallan käyttämisestä ranta-asemakaavatoimituksissa, asemakaava-alueilla suoritettavissa maanmittaustoimituksissa, yksityistietoimituksissa sekä muissa maanmittaustoimituksissa; 3. päättää yksityisistä teistä annetun lain mukaisesta tietoimituksen hakemisesta; 4. antaa lausunnon kunnan etuosto oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa; 5. päättää palvelu-, rakennustarvike-, irtaimisto- ja kalustohankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa. Kunnossapitomestari 1. päättää vähäisten korjaustöiden suorittamisesta sekä kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, jos työ on tarpeen vahingon välttämiseksi tai toiminnan turvaamiseksi; 2. päättää palvelu-, rakennustarvike-, irtamisto- ja kalustohankinnoista teknisen lautakunnan määräämissä rajoissa; 3. päättää ajoneuvon siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä; 4. päättää tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaamisesta hallintosäännön liitteen mukaisesti; 5. päättää jätemaksun määräämisestä ja jätemaksusta tehdyn muistutuksen ratkaisesmisesta, silloin kun näiden osalta ei sovelleta poikkeuksellisia perusteita. Rakennustarkastaja 1. päättää rakennusluvan myöntämisestä enintään viisiasuntoisille ja 400 kerrosneliömetrin asuinrakennuksille ja sekä enintään viisiasuntoisille 400 kerrosalaneliömetrin suuruisille lomarakennuksille sekä liike- ja muiden rakennusten enintään 30 kerrosneliömetrin laajennuksille; 2. päättää rakennusluvan myöntämisestä sauna-, talous-, varasto- ja autotallirakennuksille; 3. päättää rakennusjärjestyksen mukaisten MRL:n 126 :n perusteella edellytettyjen lupien myöntämisestä; 4. päättää rakennustyön vastaavan työnjohtajan sekä erityisalan työnjohtajan hyväksymisestä (MRL 122 ); 5. päättää lupien valvontamaksujen ja poikkeuslupamaksujen määräämisestä ja kokoontumishuoneistojen tarkastamisesta perittävien maksujen määräämisestä; 24

25 6. päättää rakennuslautakunnan irtaimistohankinnoista lautakunnan määräämissä rajoissa; 7. päättää MRL:n 128 :n mukaisten maisematyölupien myöntämisestä; 8. päättää MRL:n 175 :ssä tarkoitettujen vähäisten poikkeusten käsittelemisestä edellä 1-2 kohdissa rakennustarkastajan toimivaltaan siirretyissä lupa-asioissa, lukuun ottamatta 176 :n tarkoittamien kaavan vastaisten tilapäisten uudisrakennusten lupien käsittelyä, 9. päättää MRL:n 127 :n 3 momentin mukaisten purkamisilmoitusten ja MRL:n 129 :n mukaisten rakennusjärjestyksessä määrättyjen ilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä; 10. Toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena niissä asioissa, jotka koskevat MRL:n 21.4 mukaisia tehtäviä (esim. 183 tarkastusoikeus), 11. MRA 75 :n mukaista rakennuksen paikan merkitsemistä ja 12. MRL 125 :n 3 momentin tarkoittamia rakennuslupa-asioita. Toimistonhoitaja 1. Päättää palveluaikaan perustuvien voimassa olevan virka- ja työehtosopimusten mukaisten lisien myöntämisestä kunnan henkilökuntaan kuuluville virka- ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa (KVTES, OVTES, TS, LS, TTES); 2. Päättää pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja ikäihmisten perhehoidosta perittävistä asiakasmaksuista; 3. Päättää omakotilainojen vuosimaksutason muutoksista valtioneuvoston antamien perusteiden mukaisesti; 4. Valmistelee jätelain 81 :ssä mainitut kunnan jätemaksusta tehtävät muistutukset. Toimistosihteeri 1. ratkaisee asiat, mitkä koskevat kotipalvelussa, Ruuttikodilla ja muussa palveluasumisessa perittäviä asiakasmaksuja ja korvauksia. 23 Toimivallan edelleen siirtäminen Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 24 Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja. 25

26 25 Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Asia voidaan kuntalain 92 :n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 26 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi. 6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa 27 Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella. 28 Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 29 Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Kunnanvaltuusto päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 30 Kelpoisuusvaatimukset Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. 26

27 Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa. Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 31 Haettavaksi julistaminen Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 32 Palvelussuhteeseen ottaminen Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Valtuusto valitsee siten myös määräaikaisen kunnanjohtajan esimerkiksi virantäytön ja valitusprosessin ajaksi sekä kunnanjohtajan sijaisen virkavapaan ajaksi. Lisäksi kunnanvaltuusto valitsee hallintojohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan, perusturvajohtajan, kehitysjohtajan ja johtavan lääkärin. Kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan ja maankäyttöinsinöörin. Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa on määritelty tämän hallintosäännön liitteessä. Vakituiseen virkaan tai työsuhteeseen otettavan henkilön palkkauksesta ja koeajasta päättää valinnasta päättävä viranomainen kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden rajoissa. 33 Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus. Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. 34 Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa. 27

28 35 Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat Päätöksen harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä enintään yhdeksi (1) vuodeksi sekä virka- ja työvapaan keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tekee toimialajohtaja, tulosalueen päällikkö tai toimintayksikön esimies alaisensa henkilöstön osalta. Toimialajohtajien osalta päätöksen tekee kunnanjohtaja em. rajoituksin. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa henkilöstön osalta yli vuoden kestävän virkavapauden ja työloman myöntämisestä. Kunnanjohtajan osalta päätöksen harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä tekee kunnanhallitus. 36 Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat Päätöksen muun kuin harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä tekee toimialajohtaja, tulosalueen päällikkö tai toimintayksikön esimies. Toimialajohtajien osalta päätöksen tekee kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan osalta päätöksen muun kuin harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämisestä tekee kunnanhallitus. 37 Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päätetään siten kun hallintosäännön liitteessä on ratkaisuvalta henkilöstövalinnoista määritelty. Niiden viranhaltijoiden osalta, jotka valtuusto valitsee, ratkaisuvalta on kunnanhallituksella. 38 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 :n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kunnanhallitus. 39 Sivutoimet Viranhaltijan sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus. 40 Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 :n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä kunnanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Kunnanjohtaja, toimialajohtaja, tulosalueen päällikkö tai toimintayksikön esimies päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 :n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 28

29 41 Virantoimituksesta pidättäminen Kunnallisen viranhaltijalain 48 :n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Valtuuston puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kunnanjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. Kunnanhallitus päättää muun viranhaltijan kuin kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhallituksen kokousta päättää viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 42 Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 43 Lomauttaminen Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää toimielin alaisensa henkilöstön osalta. 44 Palvelussuhteen päättyminen Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 45 Menetettyjen ansioiden korvaaminen Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 :n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää kunnanhallitus. 46 Palkan takaisinperiminen Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää hallintojohtaja. 29

30 7 luku Asiakirjahallinnon järjestäminen 47 Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kunnan eri tehtävissä sekä 1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta, 2. määrää kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan, 3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eams, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää. 48 Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa, 3. hyväksyy kunnan tiedonohjaussuunnitelman, 4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. 49 Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät Lautakunta huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla toimialallaan. 30

31 II OSA TALOUS JA VALVONTA 8 luku Taloudenhoito 50 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. 51 Talousarvion täytäntöönpano Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanhallitus voi hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 52 Toiminnan ja talouden seuranta Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. 53 Talousarvion sitovuus Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia. Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 54 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. 31