Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja"

Transkriptio

1 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja HANNELE PARTANEN ARTO MUTIKAINEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Nurmijärvi 2008

2 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus / ProAgria Arto Mutikainen TTS tutkimus TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 ISSN ISBN Nurmijärvi 2008

3 TTS PL 5 (Kiljavantie 6) RAJAMÄKI Tekijä(t) Hannele Partanen, Arto Mutikainen Julkaisun nimi Maisemahoitoyrittäjän käsikirja Julkaisusarja ja numero TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Julkaisuaika (kk ja vuosi) Maaliskuu 2008 Toimeksiantaja Maa- ja metsätalousministeriö Tutkimuksen nimi Maisemanhoitoyrittäjyys on mahdollisuus Tiivistelmä Kiinnostus hoidettuun maaseutumaiseen ympäristöön on lisääntynyt. Maiseman- ja luonnonhoito on jo osoittautunut olevan yksi mahdollisuus sekä maatiloille että muille maaseutuyrittäjille. Tilausta on sekä erityisosaamiselle että monitoimiurakoitsijoille. Monialaisten maatilojen määrä nousee Suomessa. Maa- metsätalouden tietopalvelukeskuksen tilaston mukaan yli kolmannes tiloista harjoittaa päätoimialan lisäksi muutakin yritystoimintaa. Monialaisista tiloista 42 % on viljatiloja ja yleisin sivutoimiala on koneurakointi. Tiloista erityisesti kasvinviljelytilat ovat kiinnostuneita maisemanhoitoyrittäjyydestä. Tämän osoittaa mm. se, että vuoden 2006 aikana pidetyillä Maisemanhoitoyrittäjyys-kursseilla on enemmistö kurssilaista ollut kasvinviljelytiloilta. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja TTS tutkimus ovat MMM:n rahoituksella tehneet tämän oppaan avuksi alalle aikoville tai jo toimiville maisemanhoitoyrittäjille, jotka tarvitsevat käytännön läheistä tietoa päätöksenteon tueksi. Opas tarjoaa tietoa maisemanhoitoyrittäjän asiakkaista, heidän tarjoamistaan töistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista, töiden kustannuksista ja hinnoittelusta, käytettävistä koneista ja laitteista sekä tarjousten ja sopimusten tekemisestä. Oppaassa käsitellään myös työn laatuun, tuotteistamiseen ja markkinointiin sekä yritysten verkostoitumiseen liittyviä kysymyksiä. Oppaan sisällön perustana on maisemanhoitotyön laadun ja hoitokriteereiden kehittämiseen tehty työ, hankittu tietous töiden kustannustasoista hinnoittelusta ja erilaisten työkoneiden käyttöedellytyksistä sekä yhteistyössä viheralan toimijoiden ja asiakasryhmien saatu käytännön tietämys. Lisäksi on hyödynnetty aikaisempien tutkimusten ja hankkeiden tuloksia. Oppaan lisäksi hankkeen tuloksia on siirretty käytäntöön tiedottamalla ja kouluttamalla alueellisesti ja valtakunnallisesti. Valtakunnallinen hanke on hyödyttänyt alueellisia hankkeita antamalla uusinta tietoa maisemanhoitoyrittäjyyden kehittämiseksi. Alueelliset hankkeet ovat puolestaan antaneet tietoa käytännön kokemuksista. Hankkeissa on selvitetty alueen maaseutuyrittäjien mahdollisuudet ja halukkuus maisemanhoitotöihin sekä yrittäjien asiakaskunta. Maisemanhoitoyrittäjyyden kehittämisessä on nyt käytössä runsaasti perustietoa sekä yrittäjistä että asiakkaista. Kun maiseman- ja luonnonhoitotyö muuttuu selkeäksi yritystoiminnaksi, niin samalla työn arvostus nousee. Maisemanhoitoyrittäjälle sopivia töitä ovat muun muassa tienvarsien niitto ja tienvarsiojien siistiminen, viljelemättömien alueiden hoito tai viljelyyn palauttaminen, niittyjen hoito, pajukkojen raivaus ja muut raivaustyöt, näkymien avaukset sekä ranta-alueiden siivous ja perkaus. Lisää esimerkkejä löytyy oppaan sivuilta. Kiinnostusta viljelemällä ja niittämällä hoidettavia alueita kohtaan lisää myös uudistettu B-alueiden (maisemapellot ja erityyppiset niityt) hoitoluokitus, joka on hyvä työväline kuntien käyttöön maisemanhoitotöiden tarvetta ja työmenetelmiä suunniteltaessa. Avainsanat maisemanhoito, yrittäjyys, viherympäristöurakointi, urakointisopimus, niitto ISBN ISSN Kieli Suomi Yksikkö TTS tutkimus, luonnonvara-ala: maatalous PL 5, Rajamäki puh (09) Sivuja 50 Myynti TTS PL 5, RAJAMÄKI puh (09) Hinta (vain verkkoversiona)

4 SISÄLTÖ JOHDANTO LUONTO- JA MAISEMAPALVELUT MAISEMANHOITOYRITTÄJÄN ASIAKKAAT Kunnat ja seurakunnat Ympäristökeskukset Metsähallitus Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset Museovirasto Tiehallinto ja tiepiirit Tiekunnat Voimayhtiöt Maanviljelijät Yritysten tarjoamat työtilaisuudet Maaseudun yhdistykset Yksityiset ihmiset Erityiskysymyksiä asiakkaiden kanssa TYÖN LAATU JA HOITOSUUNNITELMAT TUOTTEISTAMINEN MARKKINOINTI VERKOSTOITUMINEN KUSTANNUKSET JA HINNOITTELU Kustannuslaskenta Hinnoittelu TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VAKUUTUKSET RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA KONEET KUVAAJAT AM Arto Mutikainen, TTS tutkimus AT Aila Tarvainen, ProAgria Uusimaa / maa- ja kotitalousnaiset AS Aune Sinkkonen HK Helsingin kaupunki HP Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus KK Kirsi Kujala, Lahden kaupunki MP Marja Pälikkö, Uudenmaan ympäristösuojelupiiri MS Matti Seppälä, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus RS Riikka Söyrinki, ProAgria Pirkanmaa / maa- ja kotitalousnaiset SP Seppo Pentti TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 3

5 JOHDANTO Maiseman- ja luonnonhoito on osoittautunut olevan yksi mahdollisuus sekä viljelijöille että muille maaseutuyrittäjille. Tilausta on sekä erityisosaamiselle että monitoimiurakoitsijoille. Alalle on kiinnostusta ja sen tarpeisiin on syntynyt palveluita tarjoavia yrityksiä. Maisemanhoitoyrittäjyyteen liittyvät työt ovat monipuolisia ja ammattitaitoa vaativia. Maisemanhoitoyrittäjä hoitaa alueita arvoniityistä käyttöniittyihin, luonnonsuojelualueista kylämaisemiin. Samalla kun yrittäjä hoitaa maisemaa ja luontoa, hän hoitaa myös ihmisen hyvinvointia. Maisemanhoitoyrittäjyyden kehittämiseksi on tärkeintä, että alan kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Tarjottavia palveluja ei vielä tunneta tarpeeksi ja asiakkaat eivät osaa kysyä niitä. Alan yrittäjyyden kehittyminen omana toimialana nostaa myös maiseman- ja luonnonhoidon arvostusta. Maisemanhoitoyrittäjän käsikirjaan on koottu yhteen keskeisimmät alaan liittyvät asiat. Asiakkaista on kerrottu, millaisia töitä heillä on tarjolla ja miten yrittäjä voi töitä tarjota. Käsikirjassa painotetaan työn laatua ja tuotteistamista. Muita keskeisiä asioita ovat muun muassa kustannustietous ja tarjousten teko. Koneiden esittelyssä selviää, kuinka monipuolisesti eri koneita voidaan käyttää maisemahoitotöissä. Käsikirjaan koottujen nettisivujen esimerkkien avulla lukija pääsee lähelle työn arkipäivää ja saa ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Maisemanhoitotyön tuloksena maisema muuttuu. Pusikosta on tullut kaunis koivikkolaidun. AS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 4

6 1 LUONTO- JA MAISEMAPALVELUT Luonto- ja maisemapalveluilla tarkoitetaan luonnon ja kulttuurimaiseman hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Käytännön maastotöiden lisäksi palvelut voivat sisältää työtehtävinä inventointeja, suunnitelmien tekoa, työnjohtoa ja valvontaa. Luonnonhoitopalveluita ovat muun muassa perinnebiotooppien ja rakennettujen perinnemaisemien kunnostus- ja hoitotyöt rantojen ja rantaniittyjen raivaustyöt, niitto ja laidunnus metsien ja soiden luonnonhoitotyöt vesistöjen ja kalakantojen hoitotyöt vesiensuojelutyöt Maisemanhoitopalveluita ovat muun muassa kuntien ja taajamien avoimien alueiden hoito liikenneympäristöjen viheralueiden hoito ranta-alueiden siivous ja näkymien avaaminen maisemointityöt Luonnon käyttöön liittyviä palveluja ovat muun muassa retkeily- ja virkistyskohteiden perustaminen ja hoito liikuntapaikkojen perustaminen ja hoito tieisännöinti ja yksityisteiden kunnossapitotyöt kiinteistöjen ja pihapiirien huolto- ja kunnostustyöt sähkölinjojen raivaus puunkorjuu erityiskohteilla riistanhoitotyöt Lisätietoja Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmän sivut Luontoyrittäjien nettitietopankki MP TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 5

7 2 MAISEMANHOITOYRITTÄJÄN ASIAKKAAT 2.1 Kunnat ja seurakunnat Kunnat ja seurakunnat ovat merkittäviä maanomistajia, joilla on metsää, avoimia alueita ja puistoja. Kunnat ovat joutuneet kustannussäästöjen vuoksi vähentämään omaa viheralueita hoitavaa työvoimaansa. Ne ovat aktiivisesti etsimässä keinoja, miten viheralueiden hoitotyöt saataisiin tehtyä uudella tavalla, esimerkiksi antamalla töitä yksityisille yrittäjille. Myös kuntaliitokset tulevat lisäämään alueurakointien kysyntää ja työtilaisuuksia. Aiheina voi olla esimerkiksi eri kuntien välisten ulkoilureittien hoito tai yhteisen tiemaiseman avoimien alueiden niittäminen. Kuntien yhdistyminen vaikuttaa siihen, että niiden alueiden hoidon pitäisi olla samantasoista. Kaikki tarjottava hoito joudutaan myös kilpailuttamaan virallisesti. Seurakunnilla on useita rakennuksia ja niihin liittyviä maa-alueita, esimerkiksi seurakuntakeskusten ympäristöt ja leirikeskusten ympäristöt. Näille alueilla on niittyjä, peltoja, hoitamattomia pusikoituvia peltoja sekä umpeutuvia metsänreunoja ja näkymiä. Seurakuntien ostopalvelujen määrä tulee lisääntymään lähivuosina. Samalla kun seurakuntia yhdistetään seurakuntayhtymiksi, niiden hoidettavien alueiden pinta-alat laajanevat. Yksi tavallisimpia töitä on alueiden umpeutumisen estäminen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi vesakonmurskaimella. AT. Tavoitteena asukkaiden viihtyvyys Kunnat ostavat ulkopuolisilta yrittäjiltä useimmiten sesonkiluonteista ja erityistä konekantaa vaativaa työtä. Peltoheittojen kehittäminen takaisin pelloiksi tai niityiksi tai umpeutuneiden maisemien raivaaminen kiinnostavat kuntia ja kaupunkeja. Myös rakentamattomat tontit voivat kuulua maisemanhoitoyrittäjän työalueisiin. Yhteistä alueiden hoidolle on se, että niiden hoidosta on tärkeää tiedottaa asukkaille. Samalla asukkaat saadaan ymmärtämään alueiden hoidon tavoitteita. Maisemanhoitoyrittäjä on jonkin verran julkisuuden henkilö tehdessään töitä asukkaiden lähialueilla. Maisemanhoitoyrittäjä voi hoitaa kuntien maaseutumaisia alueita asukkaille virkistykseksi ja myyvin termein. Voidaan jopa puhua kunnallisista maisematuotteista. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 6

8 Viljapellot, kukkaraidat pelloilla, kukkaniityt, perhosniityt ja niittypolut ovat esimerkkejä halutuista alueista. Monet kunnat ovat luokittaneet viheralueensa Viheralueiden hoitoluokitus luokituksen mukaisesti. Siinä A-luokka koskee rakennettuja viheralueita, B-luokka avoimia viheralueita ja C-luokka taajamametsiä. Tämä luokitus on syytä tuntea, kun tekee töitä kunnille. Maisemanhoitoyrittäjän kannalta on tärkeää, että he hoitavat alueita laadukkaasti, hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Sekä kunnat, seurakunnat että maisemanhoitoyrittäjät haluavat työn olevan kustannustehokasta ja sopimusten pitkäikäisiä. Tarjolla olevia töitä Erilaisten viheralueiden perustamis- ja hoitotyöt Niitto-, viljely- ja raivaustyöt peltojen viljely niittyjen hoito pajukoituvien peltojen hoito tienpientareiden ja polkujen varsien niitto siimaniittopalvelu vesakon ja joutoalueiden raivaus Metsänhoito suojametsien reuna-alueiden hoito taajamien lähimetsät Muut rantojen ja ranta-alueiden hoito, kaislikon niitto alueiden kevätsiivous jätehuolto levähdysalueiden hoito kalusteiden ja rakenteiden kunnossapito maansiirtotyöt ojien kaivuu ja kunnossapito Liikuntapaikkojen hoito hiihtolatujen, luistelualueiden ja talviuintipaikkojen hoitotöitä nurmi-, pallo- ja yleisurheilukenttien, uimarantojen ja venesatamien hoito sekä luonto- ja vesiliikuntapaikkojen hoito liikuntapaikkojen perustaminen Muista taajama-alueilla ole tietoinen viheralueiden hoitoluokituksesta ole valmis kertomaan asukkaille tehtävistä töistä valita töihin myös kevyempää kalustoa, jolla voidaan liikkua ahtaissa paikoissa suunnitella tarkoin kaluston liikuttaminen ja töiden ketjutus, koska alueet voivat olla hajallaan ja pieniä suunnitella, mihin niittojäte viedään pitää kiinni sovituista aikatauluista, koska asukkaiden palaute on nopeaa TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 7

9 Maisemapeltoja viljelemällä säilytetään kaupunkien avoimia alueita. HK. Lisätietoja Jos olet kiinnostunut kunnan tarjoamista töistä, niin ota yhteyttä joko kunnan tekniseen toimeen tai ympäristötoimeen. Noin sadassa kunnassa on vihertoimi, lopuissa työ kuuluu kunnan rakennusmestarille tms. Kunnan liikuntatoimi on myös mahdollinen työn tarjoaja. Seurakuntien töistä tietää seurakuntapuutarhuri tai kiinteistöpäällikkö. Maaseutuyrittäjien mahdollisuudet viherympäristötöissä julkaisu, nro TR 14 > TTS tutkimus > julkaisut Viheralueiden hoitoluokitusta koskeva tieto: > kirjakauppa > tuotteet > Viheralueiden hoitoluokitus 2.2 Ympäristökeskukset Ympäristöhallinto vastaa yksityismaiden (kunnat, yhteisöt ja yksityiset maanomistajat) luonnonsuojelusta. Alueellisilla ympäristökeskuksilla on päävastuu näiden alueiden hoidosta ja alueiden arvojen säilyttämisestä. Ympäristökeskuksilla ei ole merkittävästi omia henkilöitä hoitotöiden toteuttamiseen. Töitä toteutetaan hanketyövoimalla muun muassa työllisyystöinä tai ostamalla urakoitsijoilta. Tällä hetkellä ympäristökeskuksilla on ympäristöön hoitoon liittyviä EU- hankkeita sekä YM:n ja MMM:n kautta rahoitettuja hankkeita. Hankkeiden toteuttamiseen käytännössä tullaan tarvitsemaan ammattitaitoisia yrittäjiä. Siksi yrittäjän kannattaa olla valmis markkinoimaan osaamistaan ympäristökeskuksille. Hankkeiden tarjoamat työt ovat erittäin sopivia maiseman- ja luonnonhoidon yrittäjälle. Esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyvissä hankkeissa voi kyseessä olla lintuvesien hoito tai riistanhoito. Hoitotoimet ovat jatkuvia, pitkäaikaisia tai kertaluonteisia. Esimerkiksi perinnebiotooppeja raivataan, niitetään ja laidunnetaan vuosittain. Jatkuviin hoitotöihin palkataan mielellään luontokohteiden lähellä asuvia ammattilaisia. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt jo vuosien ajan yhteistyötä luontokohteiden hoitoon erikoistuneen urakoitsijan kanssa. Kokemukset ovat olleet hyviä. Suunnittelun ja työnjohdon kustannukset ovat jääneet pieniksi ja hoitotyön tavoitteet ovat toteutuneet. Urakoitsija on sitoutunut kohteiden hoitamiseen hankkimalla TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 8

10 soveltuvaa laitteistoa ja tarvittaessa myös kehittänyt sitä. Samaa urakoitsijaa on käytetty muun muassa uhanalaisten lintu- ja kasvilajien elinympäristöjen hoidossa sekä merenrantaniittyjen kunnostamisessa. Mönkijään voi liittää monenlaisia työkoneita, esimerkiksi niittolaitteen merenrantaniityn niittämiseksi. MP. Tarjolla olevia töitä Perinnemaisematyöt raivaus, rakenteiden kunnostus, rumentavien rakennusten purkaminen sekä maisemainventointi peruskunnostuksen jälkeinen jatkohoito esimerkiksi niittämällä tai laiduntamalla Kulttuuriympäristöjen hoito vanhojen rakennusten ja rakennelmien kunnostus maisemanhoitoraivaukset maisemaa rumentavien rakennusten purku ulkoilu- ja virkistysalueiden hoito soramonttujen maisemointi Luonnonsuojelu- ja vesistöhankkeet lintuvesien hoito, pesimäpaikkojen rakentaminen riistanhoito vesikasvuston niitto rantojen raivaus suojavyöhykkeiden hoito roskien ja uppopuiden poisto pienten jokien entisöinti Ulkoilu- ja virkistyskäyttö luontopolkujen, nuotiopaikkojen sekä ulkoilureittien hoito TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 9

11 Muista arvostaa hoitosuunnitelmassa korostettua luonnon monimuotoisuutta käyttää koneissa biopolttoainetta olla aktiivinen ja kysyä itse hankkeista ja niiden tarjoamista töistä markkinoida osaamistasi ympäristökeskukselle Lisätietoja Jos olet kiinnostunut ympäristökeskuksen tarjoamista töistä, ole yhteydessä lähimmän ympäristökeskuksen luonnonsuojeluryhmään tai vesistöryhmään, riippuen omasta kiinnostuksestasi. Kerro, millaisia palveluja tarjoat ja millä alueilla. Voit myös tiedustella meneillään olevia hankkeita ja niiden tarjoamia työmahdollisuuksia. > alueelliset ympäristökeskukset > lähin ympäristökeskuksesi > yhteystiedot Meneillään olevat hankkeet > alueelliset ympäristökeskukset > lähin ympäristökeskuksesi, hakusana esimerkiksi järvikunnostukset. 2.3 Metsähallitus Metsähallinnolla on vastuullaan valtion maiden luonnonsuojelu. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet, jotka on perustettu lailla tai asetuksella. Alueiden hoidosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut Luontopalvelu käyttää pääsääntöisesti omia metsureita, mutta paikoin ja ajoittain (erityisesti keväällä ja kesällä) tekijöistä on pulaa. Silloin tekijöitä palkataan talon ulkopuolelta. Luontopalvelujen työt ovat tuntitöitä tai urakoita. Hajallaan olevien, pienien suojelualueiden sekä vastaavien retkeilykohteiden hoitotöiden toteuttamiseen toivotaan ostopalveluita. Metsähallituksen tavoitteena on myös saada kaikkien valtion mailla olevat perinnebiotoopit hoidon piiriin. Pääosa näistä sijaitsee suojelualueilla. Metsähallitus tarjoaa myös erilaisia rakentamiseen liittyviä töitä. MS. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 10

12 Metsätalous puolestaan ostaa palveluina alan yrittäjiltä lähes kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetukset. Samoin merkittävä osa metsänhoito- ja metsänparannustöistä ostetaan. Maiseman- ja luonnonhoidon tarpeet otetaan huomioon suunnittelussa ja työt toteutetaan käytännön metsänhoitotyössä. Metsähallitus suunnittelee laajojen alueiden huoltopalveluiden ostoa, esimerkiksi kansallispuiston kokonaishuollon kilpailuttamista ja hankintaa. Palvelujen ostoon vaikuttaa oman työn ja ostopalvelun käytön kustannusvertailu. Metsähallitus haluaa maisemanhoitoyrittäjän olevan osaava ja luotettava. Tilatun hoidon halutaan olevan jatkuvaa. Esimerkiksi saaristossa etsitään yrittäjiä ja paikallisia, joita koulutetaan alueiden hoitoon. Tavoitteena on yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa saada riittävästi töitä sekä valtion että yksityisten mailta. Yrittäjällä pitää myös olla riittävästi alueita, jotta hänen kannattaa investoida koneisiin ja veneisiin. Useat töistä ovat tavallisuudesta poikkeavia, joten aiempi kokemus on etu. Tällöin yrittäjä osaa työt ilman suurta perehdyttämistä. Kansallispuistoja hyödyntää noin sata luontomatkailuyritystä, joiden palveluksessa on keskimäärin viisi työntekijää. Maisemanhoitoyrittäjä voi tarjota palvelujaan myös heille. Tarjolla olevia töitä Metsien ja soiden ennallistaminen ojalinjojen aukaisu, polut, lahopuun tuottaminen, pienaukotus, puunkuljetus Luonnonhoitotyöt perinnebiotooppien ja rakennettujen perinnemaisemien raivausja hoitotyöt o raivaukset, niitot, laidunaidat, laidunsopimus, jalopuiden vapauttaminen, lehtojen hoito lintuvesien ja kosteikkojen hoito riistanhoitotyöt Rakentaminen lintutornit, luontopolut ja reitit, pitkokset, opasteet, portaat parkkipaikat, tulipaikat, pöytä-penkkirakenteet polttopuiden hankinta ja kuljetus, jätehuolto, kiinteistönhoito Muista hoito perustuu aina hoitosuunnitelmaan noudattaa luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet suositusta oltava turvavarusteet (metsurivarusteet, öljyvahingot) oltava veneilytaidot saaristokohteilla Lisätietoja Jos olet kiinnostunut metsähallituksen tarjoamista töistä, ota yhteyttä lähimpään puistonjohtajaan. > luontopalvelut > valitse oman alueesi alueyksikkö > puistojohtajat. Puistonjohtajat tietävät alueensa töistä ja voivat myös välittää palvelu- ja yhteystietosi eteenpäin. Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet > luonnonsuojelu > suojelualueiden hoito ja käyttö > hoidon periaatteet TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 11

13 Voit katsoa valmisteltavana ja viimeisteltävänä olevat suunnitelmat. Kunkin suunnitelman kohdalta löytyy lisätietojen antaja. Hän tietää myös tarjolla olevista töistä. > hoidon ja käytön suunnittelu suojelualueilla. 2.4 Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset Alueelliset metsäkeskukset toteuttavat metsänomistajien mailla muun muassa luonnonhoitohankkeita. Niiden työt ovat erilaisia työmäärältään ja osaamisen vaatimukseltaan. Siksi töitä toteutetaan vaihtelevasti palkkaamalla tilapäistyövoimaa, oman henkilöstön työnä ja ostamalla palveluja yrittäjiltä ja yrityksiltä. Yksityiset metsänomistajat voivat saada tukea metsäluonnon hoitoon kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä metsäkeskuksen kanssa, mutta käytännön töiden toteutuksessa voidaan käyttää yrittäjiä. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat metsänomistajille palveluja, joita toteutetaan joko omana työnä tai ostamalla osittain yrityksiltä. Puuntuotantoon ja hakkuuseen liittyvien palvelujen lisäksi ne voivat tarjota maisema- ja luontopalveluja asiakkailleen. Metsänhoitoyhdistyksillä on palveluksessaan metsureita ja yhteistyökumppaneina koneyrittäjiä, joilta hankitaan osa töiden toteutuksesta. Yrittäjä voi myydä myös nuoren metsän hoitopalvelua ja energiapuunkorjuuta. Näitä korvataan osaksi Kemera-rahoilla (kts. rahoitusmahdollisuudet -kohta). Muista Yksityinen metsänomistaja voi vähentää metsäverotuksessa kuluja myös luonnon- ja maisemanhoidon osalta. Lisätietoja Jos olet kiinnostunut metsänhoitoyhdistyksen tarjoamista töistä, etsi oman alueesi paikallinen yhdistys ja ota yhteyttä toiminnanjohtajaan. > yhteystiedot. Esittele oma osaamisesi ja konekalustosi. Metsäluonnonhankkeista saat tietoa > palvelut > metsäluonnonhoito > metsäluonnon hoitohankkeet. > metsän omistaminen > valtion tuet yksityismetsätaloudelle > nuoren metsän hoito 2.5 Museovirasto Museovirasto vastaa muinaisjäännösalueiden hoidosta. Se antaa myös neuvoja ja myöntää luvan hoitaa muinaisjäännöskohdetta. Muinaisjäännösten hoidolla tarkoitetaan arkeologisen kohteen ja sitä ympäröivän maiseman hoitoa. Merkittävä osa Museoviraston kohteista hoidetaan työllisyystöinä. Kohteiden valinnassa painotetaan muun muassa maisemallista arvoa ja kohteen liittyvyyttä elinkeinojen kehittämiseen. Maisemanhoitotyöt tehdään kohteilla yleensä ilman koneiden apua perinteisin työtavoin. Lisäksi käytetään pintapaineeltaan kevyitä koneita. Jokaiselle hoidettavalle muinaisjäännösalueelle tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma. Maisemanhoitoyrittäjän on oltava valmis toteuttamaan hoitosuunnitelmia erittäin tarkasti. Hoidettavien alueiden arvoina ovat muun muassa historialliset arvot, luonnon monimuotoisuus sekä kulttuurimaiseman säilyminen. Arvojen pitää säilyä ja mahdollisesti myös lisääntyä hoidon kuluessa. Muinaisjäännösten hoidossa voidaan yhdistää työllistettävien ja maisemanhoitoyrittäjän työtä kohteen hoidossa. Peruskunnostuksen voivat tehdä työllistettävät, joilla TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 12

14 on ammattitaitoinen työnjohtaja, esimerkiksi maisemanhoitoyrittäjä. Jatkohoitoon voidaan palkata maisemanhoitoyrittäjä, jolloin työllistettävien ryhmä vapautuu uusien alueiden peruskunnostukseen. Työn valvonnasta vastaa Museovirasto, koska kohteet ovat lain suojaamia. Museovirasto voi myös tehdä alueelle hoitosuunnitelman, jolloin maanomistaja hoitaa sitä esimerkiksi erityistukien avulla. Maanomistaja voi halutessaan tilata hoitotyön maisemanhoitoyrittäjältä ja korvata työn osaksi tai kokonaan erityistukikorvauksella. Tarjolla olevia töitä työnjohtopalvelu kohteen peruskunnostus puuston harvennus, vesakon raivaus, niittyjen kunnostaminen pysäköintipaikkojen, polkujen ja muiden palvelujen rakentaminen jatkohoitoon liittyvät palvelut niitot (pienet alueet, laajat monen hehtaarin niittoalueet), laidunnus alueen poluston ja muiden rakenteiden kunnossapito, muinaisjäännöskohteen kunnon tarkkailu, yleinen huolehtiminen alueen kunnosta rakennusten siirtopalveluja Muista vaatii erittäin tarkan hoitosuunnitelman toteuttamisen työ tilataan mieluiten paikallisilta yrittäjiltä työ tilataan palveluitaan virastolle tarjonneilta tai muutoin tunnetuilta yrittäjiltä Lisätietoja Jos olet kiinnostunut tarjottavista töistä, voit lähettää tietoa itsestäsi ja kysymyksiä osoitteeseen Muinaisjäännösten hoitoyksikkö laittaa viestin jatkopostina oikealle henkilölle. > arkeologia > muinaisjäännösten hoito > yhteystiedot Esimerkkejä kohteista > arkeologia > muinaisjäännösten hoito > hoidon toteutus > hoidetut kohteet TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 13

15 2.6 Tiehallinto ja tiepiirit Tiet voidaan jakaa 1) tiehallinnon hoitovastuulla oleviin pääteihin, 2) kunnan teihin, jotka yleensä ovat asemakaava-alueella sijaitsevia teitä ja 3) yksityisteihin, joiden hoidosta vastaa joko kunta tai tiekunnat. Maaseudun pieniä teidenhoitotöitä on näillä kaikilla tietyypeillä. Kunnat ovat ulkoistaneet teiden kunnossapidon eikä niillä ole omaa kalustoa tehtävään. Kuntien kanssa yhteistyötä tekevät erityisesti maaseudun koneurakoitsijat ja yksityisteiden kouluttautuneet tieisännöitsijät. Tiehallinto tiepiireineen toimii liikenneympäristöjen hoidossa tilaajavirastona, jolla ei ole itsellään käytännön hoitotöihin kalustoa eikä työntekijöitä. Suuntaus on kohti nykyistä laajempia ja pitkäkestoisempia hankintoja, joissa laatuvaatimukset korostuvat. Viheralueiden hoidon lisäksi töihin voi kuulua myös teiden talvihoitoa ja sorateiden kunnostusta. Tienvarsien viheralueiden ja kulttuuriympäristönkohteiden hoitoon liittyvät palvelut ostetaan avoimilta markkinoilta kilpailuttamalla. Lähes kaikki erikoistyöt sisällytetään pääurakoitsijan urakkaan, työtä tilataan harvoin erillisurakkana. Töille asetetaan tietyt pätevyys-, toimivuus- ja laatuvaatimukset, joiden täyttämisestä urakoitsijan on oltava selvitys. Urakointisopimukset voivat olla jopa seitsemän vuotta. Tarjolla olevia töitä Liikenneympäristöjen viheralueiden hoito niitto vesakkojen raivaus tienvarsien ja levähdysalueiden puhtaanapito jätehuolto sekä rakenteiden ja istutusten hoito Tienvarsien niitto enimmäkseen käytössä on km-niitto isoilla teillä erityisalueilla tarvitaan kohdeniittoa erityisalueille paikallistiet, matkailutiet ja museotiet voivat vaatia tarkempaa niittosuunnitelmaa, jotta kauniit tienreunusmaisemat säilyvät ja lisääntyvät Alueurakan lisäksi tiepiiri voi tilata esimerkiksi metsäalueet eritasoliittymien rampeissa meluvallit, jotka on metsitetty kapeita alueita vanhan valtatien ja uuden maantien välissä maisemallisilla perusteilla tehtäviä harvennushakkuita hirviaidat raivataan muutaman vuoden välein esimerkiksi raivaussahalla. kohteet, jotka ovat jääneet pois hoitourakasta tai tulleet hoidettaviksi kesken urakointikauden TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 14

16 Yrittäjiltä tilataan sekä hirviaitojen rakentamista että niiden jatkuvaa hoitoa. RS. Muista Kaikkien tiealueilla työskentelevien pitää käydä Tieturva 1 -koulutus. Vesakonraivaus- ja niittotöiden työ- ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi on turvallisuusohje. Lisätietoja Jos olet kiinnostunut tiepiirin tarjoamista töistä, niin ota yhteyttä tiepiirin ympäristövastaavaan. Hän tietää kertoa tiemestarien nimet. Nämä puolestaan tietävät alueidensa pääurakoitsijat. Ottamalla yhteyttä pääurakoitsijoiden yhteyshenkilöihin, voit kysyä ja tarjota esimerkiksi niitto-, raivaus- ja puunkaatopalveluja. Tiepiirin tarvitsemista kulttuurimaisemaan liittyvistä erityistöistä tietää parhaiten tiepiirin ympäristövastaava. hakusana Tieturvakoulutus. Viherhoito tieympäristössä sekä niittoja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje: > tienpito > kunnossapito > tietoa palveluntuottajille > urakoitsijoille > kunnossapidon alueurakoiden laatuvaatimukset. 2.7 Tiekunnat Yksityisteiden tienpidosta vastaavat tieosakkaiden muodostamat tiekunnat. Tieosakkaiden ikääntyminen ja kustannussäästöjen hakeminen lisäävät kysyntää alan palveluita tarjoaville yrittäjille. Maisemanhoitoyrittäjä voi tarjota palveluksiaan myös useammalle tiehoitokunnalle. Tällöin alueiden hoito tulee edullisemmaksi, koska työt voidaan muun muassa aikatauluttaa sopivin vuosikierroin. Syntyvät työkokonaisuudet voivat olla urakoitsijalle kiinnostavampia kuin hajanaiset työt. Varsinaisen tien kunnossapidon lisäksi palveluun voi sisältyä tiemaisemien hoito. Tiekunnat voivat myös tilata yhdessä esimerkiksi tienreunojen siistimisen kaksi kertaa vuodessa ja metsänhoitoteiden niiton kerran vuodessa. Hyviä markkinointitilaisuuksia ovat esimerkiksi kunnassa järjestettävät yksityistietilaisuudet, joihin yrittäjän kannattaa mennä mukaan. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 15

17 Yksityisen tiekunnan on kilpailutettava hankintansa julkisesti, mikäli julkisen tuen suuruus on yli puolet hankinnan arvosta ja tiettyjen kynnysarvojen ylittyessä (mm. palveluhankinnassa kansallinen kynnysarvo on euroa, alv 0 %). Tarjolla olevia töitä lanaukset, hiekoitus tienvarsien niitto ja raivaus siisteydestä huolehtiminen auraukset, aurausviitoitukset ja ojien kunnosta huolehtiminen Lisätietoja Jos olet kiinnostunut tiekunnan tarjoamista töistä, niin saat tietoa tiekunnista joko kunnasta tai tiepiiriltä. Kunnalla on yksityistierekisteri ja tiepiirillä on rekisterit vilkkaammista, valtionapuun oikeutetuista teistä. > yksityistiet > TIKO-tieisännöitsijäkoulutus 2.8 Voimayhtiöt Johtoaukeita hoidetaan noin kuuden vuoden välein urakoitsijoilla miestyövoimin tai koneellisesti. Raivauksessa käytetään raivaus- ja moottorisahatyötä, metsäkoneita ja jopa helikoptereita. Johtoaukeiden hoitoa varten tehdyt raivausohjeet koskevat etupäässä säilytettävän puuston määrää ja laatua. Alueilla on myös yhä enemmän luonnonhoidollista ja maisemallista merkitystä. Johtoaukeiden raivausmenetelmät, kiertoajat ja raivausten ajankohdat voidaan suunnitella siten, että luonnon monimuotoisuus otetaan paremmin huomioon ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Samoin esimerkiksi jos lenkkipolku kulkee lähellä voimajohtoaukeata tai alue muuten liittyy virkistysalueeseen, kiinnostus hoitoon lisääntyy. Tulevaisuudessa maisemallisesti tärkeitä kohteita aletaan raivata tiheämmällä kierrolla. Tällöin alueiden hoitoon haluttaneen käyttää maiseman- ja luonnonhoitoon erikoistuneita urakoitsijoita. Tarjolla olevia töitä johtoaukeiden raivaus maiseman- ja luonnon huomion ottava johtoaukeiden hoito Muista Voimayhtiöillä on johtoaukeita varten tehdyt raivausohjeet Lisätietoja Jos olet kiinnostunut johtoaukeiden hoitamisesta, ota yhteyttä voimanjohdon omistajaan. Esimerkiksi paikallinen sähköyhtiö tietää yhteystiedot. Voimanjohdon omistajalta TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 16

18 saat tiedot siitä, miten pääset tarjoamaan heille töitä: > johtoaukea ja selvitykset, luonnon monimuotoisuus 2.9 Maanviljelijät Myös viljelijät tilaavat luonnon- ja maisemanhoitoon liittyviä töitä tilan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Tähän on päädytty, jos itsellä ei ole töihin aikaa, sopivaa konekantaa tai riittävää ammattitaitoa. Viljelijöiden ostopalvelut tulevat lisääntymään tilakokojen edelleen kasvaessa. Maatalouden ympäristötukijärjestelmä antaa mahdollisuuksia maatalouteen liittyvään ympäristönhoitoon, luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen ja maisemanhoitoon. Maanviljelijät voivat hakea erityisympäristötukea kulujen kattamiseen. Erityisympäristötuet ovat maatalouteen sidotut. Selvitysten mukaan tällä hetkellä % erityistukisopimustiloista on halukas palveluiden ostamiseen. Ongelmana on se, että tukitaso ei välttämättä kata palveluiden ostohintaa. Erityistukisopimusten tehneiden viljelijöiden nimilistat eivät ole yleisesti saatavilla. Markkinointia voi tehdä esimerkiksi alan lehdissä ja paikallisissa lehdissä. Tarjolla olevia töitä suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, vuosittaiset niitot perinnebiotooppien raivaus- ja hoitotyöt metsän reuna-alueiden kunnostaminen ja hoito laidunnus kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustaminen ja hoito Lisätietoja erityistuista > viljelijätuet > maatalouden ympäristötuki Suojavyöhykkeiden hoito on esimerkki viljelijöiden ostamasta palvelusta. HP. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 17

19 2.10 Yritysten tarjoamat työtilaisuudet Yritysten ja yhteisöjen alueiden hoito voi olla tulevaisuudessa iso mahdollisuus maisemanhoitoyrittäjälle. Keskeisimpiä hoidon tarpeessa olevia alueita ovat matkailukeskusten lähellä olevat maaseutumaiset alueet. Yrityksillä voi olla omistuksissaan paljon arvokkaita maisema- ja luontoalueita. Maisemanhoidon lisäksi matkailuyrityksillä voi olla tarvetta erilaisiin retkeilykohteiden töihin kuten luontoreittien ja -rakenteiden huoltoon ja ylläpitoon sekä polttopuuja jätehuoltoon. Myös talviliikuntapaikkojen sekä kiinteistöjen huolto ja kunnostus voivat tarjota työtehtäviä palveluja tarjoaville yrityksille. Luonnonhoito voi olla myös osa yrityksen asiakkaille tarjottua kokonaispalvelua. Esimerkiksi jotkut puunhankintayritykset tarjoavat sopimusasiakkailleen luonnonhoitotöitä, jotka yleensä ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä. Hoitotöillä voidaan parantaa liike- ja teollisuusalueiden ilmettä. Urakoitsijat voivat vastata yrityksen virkistys- ja edustustiloista sekä niiden ympäristöjen kunnossapidosta. Laajat avoimet alueet yrityskeskittymien ympärillä ovat myös mahdollisia työkohteita. Asiakkaana voi olla esimerkiksi Ilmailulaitos, jolloin yrittäjän työnä voisi olla lentokenttien viereisten avoimien alueiden niitot ja kasvuston pois kerääminen. Matkailuyritysten perinnemaisemien hoito sopii maisemanhoitoyrittäjän työksi. PS. Muista Selvitä oman alueesi yritysten ympäristöjen tilanne. Tarjoa aktiivisesti yrityksille tuotteistettuja palveluja, esimerkiksi niittopalvelua. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 18

20 2.11 Maaseudun yhdistykset Kyläyhdistykset, muut yhdistykset ja säätiöt Kylille luonnon- ja maisemanhoidolla on merkitystä asuinviihtyisyyden ja alueen vetovoimaisuuden kannalta. Kyläyhdistysten lisäksi kalastuskunnat, virkistysalueyhdistykset, metsänhoitoyhdistykset sekä muut yhdistykset ja säätiöt voivat toimia luonto- ja maisemapalvelujen tilaajana alan yrityksiltä. Yhdistykset ovat kiinnostuneita muun muassa kylämaiseman ja tienpiennarten umpeen kasvamisen torjunnasta maiseman ja luonnonhoitoon liittyvistä niitoista rantojen hoidosta ympäristönhoitoon liittyvien töiden suunnittelusta vesistöjen hoitotöistä rakennusten ja rakennelmien korjaamisesta retkeily- ja virkistyskohteiden hoito- ja huoltotöistä Muista Selvitä, onko lähialueen kylille tehty maisemanhoitosuunnitelmia. Selvitä, onko kylillä haussa kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä hankkeita toimintaryhmille. Ole aktiivinen markkinoija. Lisätietoja Tehdyistä kylien maisemanhoitosuunnitelmista voi saada tietoa kunnalta tai kyläyhdistyksiltä. Myös toimintaryhmillä voi olla tietoa sekä tehdyistä että tulevista suunnitelmista. > Maaseutuja ja rakentaminen > Leader toimintaryhmät. Suomen kylätoiminnan nettisivut Kylien omat nettisivut. Metsästysseurat Metsästysseuroilla tulee lähitulevaisuudessa olemaan tarvetta riistanhoitopalveluista seuran jäsenistön ikääntyessä ja kaupungistuessa. Nykyisin metsästäjiä on noin , joista osa on ilman metsästysmaita. Seurojen jäsenistä suurin osa asuu kunnan ulkopuolella, osa on myös kaupunkimetsästäjiä. Tällöin he eivät osallistu työhön vaan korvaavat rahallisesti osan riistanhoidosta. Riistanhoitoon on tulossa tulevaisuudessa enemmän euroja ja vähemmän vapaaehtoista työtä. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 19

Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa. Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä

Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa. Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä

Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä ja alan valtakunnallinen kehittäminen Juha Rutanen Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR)

Lisätiedot

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Juha Rutanen Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmän sihteeri, Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti, Seinäjoki / Suomen luontoyrittäjyysverkosto

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Kuka maksaa? Airi Matila/Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä. Kylämaisemat kuntoon -tilaisuus Pudasjärvi 20.10.2010

Kuka maksaa? Airi Matila/Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä. Kylämaisemat kuntoon -tilaisuus Pudasjärvi 20.10.2010 Kuka maksaa? Airi Matila/Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä Kylämaisemat kuntoon -tilaisuus Pudasjärvi 20.10.2010 Kenelle maksetaan? Maaseutuelinkeinot monipuolistuvat luonnon- ja maisemanhoidon asiakaslähtöiseen

Lisätiedot

Kuka maksaa? Kenelle maksetaan? Tuntihintoja, sis. alv 22% Kyläsuunnitelman laatu. Kunnan omat viheralueet. Kuka maksaa?

Kuka maksaa? Kenelle maksetaan? Tuntihintoja, sis. alv 22% Kyläsuunnitelman laatu. Kunnan omat viheralueet. Kuka maksaa? Kenelle maksetaan? Kuka maksaa? Airi Matila/Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä Kylämaisemat kuntoon -tilaisuus Hauho 22.10.2009 Maiseman- ja luonnonhoidon yrittäjät osaavat hoitaa maaseudun aineellisia

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA UUDENLAINEN TAPA HOITAA YMPÄRISTÖÄ UPM Silvesta tarjoaa kattavan ja ammattitaitoisen palveluverkoston huolehtimaan yritysten ja yhteisöjen luonto-

Lisätiedot

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA Ypäjä 30.5.2013 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ProAgria Keskukset Hevostallit lisääntyvät Hevostalleja 16 000 kpl Hevosia 76 000, lisääntyy 1 500 hevosta

Lisätiedot

Monimuotoisuuden suojelu

Monimuotoisuuden suojelu Monimuotoisuuden suojelu Metson keinoin i Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Lounais-Suomen ELY-keskus METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 1 Esityksen sisältö METSO turvaa monimuotoisuutta

Lisätiedot

Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla

Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla Luonto- ja maisemapalvelut maaseudulla Luento Helsingin yliopistossa 20.4.2011 Palveluyrittäjyys maaseudulla -kurssi Airi Matila Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Lisätiedot

HEVONEN HOITAA MAISEMAA JA LUONTO HEVOSTA

HEVONEN HOITAA MAISEMAA JA LUONTO HEVOSTA HEVONEN HOITAA MAISEMAA JA LUONTO HEVOSTA Lahti 15.4.2014 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ProAgria Keskukset Hevonen nauttii laiduntamisesta. Se on osa hevosen luontaista elämää. Laumaeläin,

Lisätiedot

METSO metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi

METSO metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi METSO metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi METSO turvaa monimuotoisuutta Lähtökohtana vapaaehtoisuus METSO-ohjelma on antanut metsälle uuden merkityksen. Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä Helena Pakkanen Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/proagria Kymenlaakso ry Mitä kylämaisema on Jokaisella kylämaisemalla

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Metsä- ja Viherpäivät 2012 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus /ProAgria Keskukset B hoitoluokat Uudet hoidon laatuvaatimukset

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon Maarit Satomaa Maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset 13.1.2014 Kuusamo Maiseman- ja luonnonhoito osana viljelijän

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoitusmahdollisuuksia Vesistökunnostusrahoja YM:n kunnostusavustukset. ELY jakaa. Jatkuva haku, pieniä summia 50% omarahoitusosuudella

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa 1 Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuki - erityistukimuodot: perinnebiotooppien hoito,

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO 1 HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO TÄMÄ MALLIPOHJA ON TEHTY AVUKSI HOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEEN. MALLIPOHJAAN ON TUOTU ESIIN NIITÄ ASIOITA, MITÄ HOITOSUUNNITELMAN ON

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016. Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016. Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016 Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi Lähtökohtana vapaaehtoisuus METSO on antanut metsälle uuden merkityksen. METSO-ohjelman avulla omistaja

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus. Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä METSIEN EKOSYSTEEMIPALVELUT seminaari 6.11.2014 Metsien ekosysteemipalveluja

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus Kestävän metsätalouden rahoituslaki (KEMERA) METSOn toteutuskeinona METSOn toteuttaminen KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 KEMERA METSO -toimintaohjelmassa KEMERA kohdentaminen

Lisätiedot

Ojitettujen soiden ennallistaminen

Ojitettujen soiden ennallistaminen Ojitettujen soiden ennallistaminen Soiden maankäytön tulevaisuus -seminaari 2014 Matti Seppälä, johtava luonnonhoidon asiantuntija Suomen metsäkeskus 18.12.2014 Suomen metsäkeskus 2 Ojitettujen soiden

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Yhteinen kulttuuriympäristömme esille KYNÄ jättää jäljen Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankeaika 1.9.2015-31.8.2018 Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat.

Lisätiedot

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa Ympäristökuiskaaja-koulutus 3.2.2011, Jyväskylä Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus 01.02.2011 1 Esityksen sisältöä Mistä maatalousalueiden

Lisätiedot

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN KUSTANNUSLASKENTAA Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE Oulussa 26.-27.1.2011 Kuvat:

Lisätiedot

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 HUOM! Tiedot varmistuvat kevään 2010 kuluessa, tilanne 5.1.2010 mukaan Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset liitteineen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE

Lisätiedot

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon Ke 19.4. klo 18-20.30 Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon klo 18 Avaussanat, Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankevastaava Saara Ryhänen klo 18.05 Sielukas

Lisätiedot

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11. Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.2007 Suojelualueiden ennallistaminen Ihmistoiminnan kautta vahingoittuneiden

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020. harjusinisiipi Kuva:Antti Below

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020. harjusinisiipi Kuva:Antti Below METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020 1 harjusinisiipi Kuva:Antti Below Esityksen sisältö Mikä METSO? METSO turvaa monimuotoisuutta METSO-ohjelmaan soveltuvat elinympäristöt Miten METSO

Lisätiedot

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Maisemasuunnittelija Sanna Seppälä ProAgria Länsi-Suomi /Länsi-Suomen

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille HYMY hanke, Aisapari ry Ympäristötuen erityistuet Hoitosopimukset 5 10 vuotta EI-tuotannolliset investoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ASKAINEN 2.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9. Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.2012 Janne Uitamo 1 Mihin ympäristötukea voi saada ja millä ehdoilla? Käytettävissä

Lisätiedot

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta VYYHTI työpaja Taivalkoskella 10.4.2014 Kalle Hellström ProAgria Oulu/maa ja kotitalousnaiset Kuva: Aili Jussila Arvokkaiden maisema alueiden päivitysinventointi

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Kuntametsien suunnittelun tiekarttahankkeen väliseminaari 30.5.2007 Bjarne Häggman 19.7.2007 1 Viheralueiden hoitoluokitus

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemien hoito Perinnemaisemien hoito Kylämaisemat kuntoon 23.10.2009 1 Esityksen teemat 1. Perinnemaisema ja perinnebiotoopit 2. Laidunnus luonnon ja maiseman hoitokeinona 3. Härkää sarvista (HÄÄVI) - hanke 4. Erilaiset

Lisätiedot

Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin. Lauri Saaristo Tapio Oy

Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin. Lauri Saaristo Tapio Oy Metsäympäristön hyödyntäminen luontomatkailun tarpeisiin Lauri Saaristo Tapio Oy Esityksen sisältö Kuka olen, mistä tulen? Valtion ja metsänomistajan intressi luontomatkailun kehittymiseen Yhteistyötä

Lisätiedot

TOURULA-KEIHÄSKOSKI

TOURULA-KEIHÄSKOSKI Kyläkävelyraportti TOURULA-KEIHÄSKOSKI 7.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA sdagjnlnfvfkjn Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten

Lisätiedot

Maisema ja virkistysarvokauppa. Tapio Nummi Suomen metsäkeskus

Maisema ja virkistysarvokauppa. Tapio Nummi Suomen metsäkeskus Maisema ja virkistysarvokauppa Tapio Nummi Suomen metsäkeskus Maisema- ja virkistysarvokauppa Käsitteet eivät ole vakiintuneet Tapio: Metsämaiseman vuokraus MTK: Virkistysarvokauppa Metla: Maisema- ja

Lisätiedot

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Kemera-koulutus Kemeran ympäristötuki Ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

Avoimet viheralueet Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

Avoimet viheralueet Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Avoimet viheralueet Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Lähtökohdat Kaupungin viheralueista vain n. 8 % on B-hoitoluokkien avoimia alueita,

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE TORNIOSSA

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Eurajoen Luvian ranta-aluesuunnittelun yleisötilaisuus 3.4.2014 Eurajoki Terhi Ajosenpää projektikoordinaattori VELHO-hanke Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsätiet kuntoon 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Tienteon historiaa Ensimmäiset puutavaran kuljetusta varten tehdyt tiet rakennettiin v.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Lyömäen keto, Hattula Auli Hirvonen maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ maa- ja kotitalousnaiset p. 0400 864 494 Miksi hoidamme

Lisätiedot

Kylätoiminnan kasvava vastuu

Kylätoiminnan kasvava vastuu VOIMISTUVAT KYLÄT kampanja 2010 2012 Tuomas Perheentupa Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan kasvava vastuu Kylätoiminta organisoitunut nopeasti - rekisteröityneiden kyläyhdistysten lukumäärä - paikalliset

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Laidunnus ja maisema seminaari Tiina Seppänen. Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa?

Laidunnus ja maisema seminaari Tiina Seppänen. Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa? Laidunnus ja maisema seminaari 11.01.2018 Tiina Seppänen Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa? Suomi toimii sähköllä. Fingridin tärkein tehtävä on huolehtia, että Suomi saa sähköä häiriöttä joka hetki.

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. PALVELUTUOTELUETTELO 2011 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNINEN TOTEUTUS JA YLLÄPITO TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. LIIKENNEVÄYLÄT Investointikohteiden koordinointi vuosi 32 409 1 32 409 Kadut tiekm

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa

Lisätiedot

saimaan virkistysalueyhdistys ry

saimaan virkistysalueyhdistys ry saimaan Geoparkin ja Saimaan virkistyskäyttö Sanna Poutamo Saimaan Virkistysalueyhdistys ry Saimaan virkistyskäyttö saimaan - Valtion omistamat Saimaan saaret on suojeltu lailla Saimaan suojelualueista.

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson

LAUSUNTO. Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Eki Karlsson kirjaamo@mmm.fi Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: MMM004:00/2014 Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen Latu on tutustunut

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille HUOM! Tiedot perustuvat vuoden 2011 asetusmuutokseen, katso viimeisin tieto vuoden 2011 hakuoppaasta tai ympäristötuen asetuksesta Lisätiedot

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO:n jäljillä Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi keinoksi edistää metsiensuojelua

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Kemera -työryhmän kuuleminen Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Kemera -työryhmän kuuleminen Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus k JULKISET PALVELUT Kemera -työryhmän kuuleminen 4.12.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Luonnonhoito ja Kemera 2015 Kuulemisen sisältö Luonnonhoidon tarpeet, keinot

Lisätiedot

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma 32 Liite 2 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa alv 0 % Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma Alueen koko ja monimuotoisuudesta

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjien mahdollisuudet viherympäristötöissä

Maaseutuyrittäjien mahdollisuudet viherympäristötöissä Maaseutuyrittäjien mahdollisuudet viherympäristötöissä HANNELE PARTANEN SEPPO PENTTI PETRI KAPUINEN MATTS NYSAND Työtehoseuran raportteja ja oppaita 14 HELSINKI 2004 Maaseutuyrittäjien mahdollisuudet viherympäristötöissä

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa ja puunkorjuussa

Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa ja puunkorjuussa Kuva: Erkki Oksanen Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa ja puunkorjuussa Harri Silvennoinen, Eeva Karjalainen ja Liisa Tyrväinen Metsätieteen päivä 2010 4.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö METSO:n jäljillä Päättäjien Metsäakatemia 29.9.2011 Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö 3.10.2011 1 METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO) 2008 2017 tavoitteiden toteutuminen luonnonhoidossa LUMO seminaari 3.6.2014 Helsingin ympäristökeskus Tiina Saukkonen, luonnonhoidon

Lisätiedot