Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja"

Transkriptio

1 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja HANNELE PARTANEN ARTO MUTIKAINEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Nurmijärvi 2008

2 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus / ProAgria Arto Mutikainen TTS tutkimus TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 ISSN ISBN Nurmijärvi 2008

3 TTS PL 5 (Kiljavantie 6) RAJAMÄKI Tekijä(t) Hannele Partanen, Arto Mutikainen Julkaisun nimi Maisemahoitoyrittäjän käsikirja Julkaisusarja ja numero TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Julkaisuaika (kk ja vuosi) Maaliskuu 2008 Toimeksiantaja Maa- ja metsätalousministeriö Tutkimuksen nimi Maisemanhoitoyrittäjyys on mahdollisuus Tiivistelmä Kiinnostus hoidettuun maaseutumaiseen ympäristöön on lisääntynyt. Maiseman- ja luonnonhoito on jo osoittautunut olevan yksi mahdollisuus sekä maatiloille että muille maaseutuyrittäjille. Tilausta on sekä erityisosaamiselle että monitoimiurakoitsijoille. Monialaisten maatilojen määrä nousee Suomessa. Maa- metsätalouden tietopalvelukeskuksen tilaston mukaan yli kolmannes tiloista harjoittaa päätoimialan lisäksi muutakin yritystoimintaa. Monialaisista tiloista 42 % on viljatiloja ja yleisin sivutoimiala on koneurakointi. Tiloista erityisesti kasvinviljelytilat ovat kiinnostuneita maisemanhoitoyrittäjyydestä. Tämän osoittaa mm. se, että vuoden 2006 aikana pidetyillä Maisemanhoitoyrittäjyys-kursseilla on enemmistö kurssilaista ollut kasvinviljelytiloilta. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja TTS tutkimus ovat MMM:n rahoituksella tehneet tämän oppaan avuksi alalle aikoville tai jo toimiville maisemanhoitoyrittäjille, jotka tarvitsevat käytännön läheistä tietoa päätöksenteon tueksi. Opas tarjoaa tietoa maisemanhoitoyrittäjän asiakkaista, heidän tarjoamistaan töistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista, töiden kustannuksista ja hinnoittelusta, käytettävistä koneista ja laitteista sekä tarjousten ja sopimusten tekemisestä. Oppaassa käsitellään myös työn laatuun, tuotteistamiseen ja markkinointiin sekä yritysten verkostoitumiseen liittyviä kysymyksiä. Oppaan sisällön perustana on maisemanhoitotyön laadun ja hoitokriteereiden kehittämiseen tehty työ, hankittu tietous töiden kustannustasoista hinnoittelusta ja erilaisten työkoneiden käyttöedellytyksistä sekä yhteistyössä viheralan toimijoiden ja asiakasryhmien saatu käytännön tietämys. Lisäksi on hyödynnetty aikaisempien tutkimusten ja hankkeiden tuloksia. Oppaan lisäksi hankkeen tuloksia on siirretty käytäntöön tiedottamalla ja kouluttamalla alueellisesti ja valtakunnallisesti. Valtakunnallinen hanke on hyödyttänyt alueellisia hankkeita antamalla uusinta tietoa maisemanhoitoyrittäjyyden kehittämiseksi. Alueelliset hankkeet ovat puolestaan antaneet tietoa käytännön kokemuksista. Hankkeissa on selvitetty alueen maaseutuyrittäjien mahdollisuudet ja halukkuus maisemanhoitotöihin sekä yrittäjien asiakaskunta. Maisemanhoitoyrittäjyyden kehittämisessä on nyt käytössä runsaasti perustietoa sekä yrittäjistä että asiakkaista. Kun maiseman- ja luonnonhoitotyö muuttuu selkeäksi yritystoiminnaksi, niin samalla työn arvostus nousee. Maisemanhoitoyrittäjälle sopivia töitä ovat muun muassa tienvarsien niitto ja tienvarsiojien siistiminen, viljelemättömien alueiden hoito tai viljelyyn palauttaminen, niittyjen hoito, pajukkojen raivaus ja muut raivaustyöt, näkymien avaukset sekä ranta-alueiden siivous ja perkaus. Lisää esimerkkejä löytyy oppaan sivuilta. Kiinnostusta viljelemällä ja niittämällä hoidettavia alueita kohtaan lisää myös uudistettu B-alueiden (maisemapellot ja erityyppiset niityt) hoitoluokitus, joka on hyvä työväline kuntien käyttöön maisemanhoitotöiden tarvetta ja työmenetelmiä suunniteltaessa. Avainsanat maisemanhoito, yrittäjyys, viherympäristöurakointi, urakointisopimus, niitto ISBN ISSN Kieli Suomi Yksikkö TTS tutkimus, luonnonvara-ala: maatalous PL 5, Rajamäki puh (09) Sivuja 50 Myynti TTS PL 5, RAJAMÄKI puh (09) Hinta (vain verkkoversiona)

4 SISÄLTÖ JOHDANTO LUONTO- JA MAISEMAPALVELUT MAISEMANHOITOYRITTÄJÄN ASIAKKAAT Kunnat ja seurakunnat Ympäristökeskukset Metsähallitus Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset Museovirasto Tiehallinto ja tiepiirit Tiekunnat Voimayhtiöt Maanviljelijät Yritysten tarjoamat työtilaisuudet Maaseudun yhdistykset Yksityiset ihmiset Erityiskysymyksiä asiakkaiden kanssa TYÖN LAATU JA HOITOSUUNNITELMAT TUOTTEISTAMINEN MARKKINOINTI VERKOSTOITUMINEN KUSTANNUKSET JA HINNOITTELU Kustannuslaskenta Hinnoittelu TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VAKUUTUKSET RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA KONEET KUVAAJAT AM Arto Mutikainen, TTS tutkimus AT Aila Tarvainen, ProAgria Uusimaa / maa- ja kotitalousnaiset AS Aune Sinkkonen HK Helsingin kaupunki HP Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus KK Kirsi Kujala, Lahden kaupunki MP Marja Pälikkö, Uudenmaan ympäristösuojelupiiri MS Matti Seppälä, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus RS Riikka Söyrinki, ProAgria Pirkanmaa / maa- ja kotitalousnaiset SP Seppo Pentti TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 3

5 JOHDANTO Maiseman- ja luonnonhoito on osoittautunut olevan yksi mahdollisuus sekä viljelijöille että muille maaseutuyrittäjille. Tilausta on sekä erityisosaamiselle että monitoimiurakoitsijoille. Alalle on kiinnostusta ja sen tarpeisiin on syntynyt palveluita tarjoavia yrityksiä. Maisemanhoitoyrittäjyyteen liittyvät työt ovat monipuolisia ja ammattitaitoa vaativia. Maisemanhoitoyrittäjä hoitaa alueita arvoniityistä käyttöniittyihin, luonnonsuojelualueista kylämaisemiin. Samalla kun yrittäjä hoitaa maisemaa ja luontoa, hän hoitaa myös ihmisen hyvinvointia. Maisemanhoitoyrittäjyyden kehittämiseksi on tärkeintä, että alan kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Tarjottavia palveluja ei vielä tunneta tarpeeksi ja asiakkaat eivät osaa kysyä niitä. Alan yrittäjyyden kehittyminen omana toimialana nostaa myös maiseman- ja luonnonhoidon arvostusta. Maisemanhoitoyrittäjän käsikirjaan on koottu yhteen keskeisimmät alaan liittyvät asiat. Asiakkaista on kerrottu, millaisia töitä heillä on tarjolla ja miten yrittäjä voi töitä tarjota. Käsikirjassa painotetaan työn laatua ja tuotteistamista. Muita keskeisiä asioita ovat muun muassa kustannustietous ja tarjousten teko. Koneiden esittelyssä selviää, kuinka monipuolisesti eri koneita voidaan käyttää maisemahoitotöissä. Käsikirjaan koottujen nettisivujen esimerkkien avulla lukija pääsee lähelle työn arkipäivää ja saa ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Maisemanhoitotyön tuloksena maisema muuttuu. Pusikosta on tullut kaunis koivikkolaidun. AS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 4

6 1 LUONTO- JA MAISEMAPALVELUT Luonto- ja maisemapalveluilla tarkoitetaan luonnon ja kulttuurimaiseman hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Käytännön maastotöiden lisäksi palvelut voivat sisältää työtehtävinä inventointeja, suunnitelmien tekoa, työnjohtoa ja valvontaa. Luonnonhoitopalveluita ovat muun muassa perinnebiotooppien ja rakennettujen perinnemaisemien kunnostus- ja hoitotyöt rantojen ja rantaniittyjen raivaustyöt, niitto ja laidunnus metsien ja soiden luonnonhoitotyöt vesistöjen ja kalakantojen hoitotyöt vesiensuojelutyöt Maisemanhoitopalveluita ovat muun muassa kuntien ja taajamien avoimien alueiden hoito liikenneympäristöjen viheralueiden hoito ranta-alueiden siivous ja näkymien avaaminen maisemointityöt Luonnon käyttöön liittyviä palveluja ovat muun muassa retkeily- ja virkistyskohteiden perustaminen ja hoito liikuntapaikkojen perustaminen ja hoito tieisännöinti ja yksityisteiden kunnossapitotyöt kiinteistöjen ja pihapiirien huolto- ja kunnostustyöt sähkölinjojen raivaus puunkorjuu erityiskohteilla riistanhoitotyöt Lisätietoja Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmän sivut Luontoyrittäjien nettitietopankki MP TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 5

7 2 MAISEMANHOITOYRITTÄJÄN ASIAKKAAT 2.1 Kunnat ja seurakunnat Kunnat ja seurakunnat ovat merkittäviä maanomistajia, joilla on metsää, avoimia alueita ja puistoja. Kunnat ovat joutuneet kustannussäästöjen vuoksi vähentämään omaa viheralueita hoitavaa työvoimaansa. Ne ovat aktiivisesti etsimässä keinoja, miten viheralueiden hoitotyöt saataisiin tehtyä uudella tavalla, esimerkiksi antamalla töitä yksityisille yrittäjille. Myös kuntaliitokset tulevat lisäämään alueurakointien kysyntää ja työtilaisuuksia. Aiheina voi olla esimerkiksi eri kuntien välisten ulkoilureittien hoito tai yhteisen tiemaiseman avoimien alueiden niittäminen. Kuntien yhdistyminen vaikuttaa siihen, että niiden alueiden hoidon pitäisi olla samantasoista. Kaikki tarjottava hoito joudutaan myös kilpailuttamaan virallisesti. Seurakunnilla on useita rakennuksia ja niihin liittyviä maa-alueita, esimerkiksi seurakuntakeskusten ympäristöt ja leirikeskusten ympäristöt. Näille alueilla on niittyjä, peltoja, hoitamattomia pusikoituvia peltoja sekä umpeutuvia metsänreunoja ja näkymiä. Seurakuntien ostopalvelujen määrä tulee lisääntymään lähivuosina. Samalla kun seurakuntia yhdistetään seurakuntayhtymiksi, niiden hoidettavien alueiden pinta-alat laajanevat. Yksi tavallisimpia töitä on alueiden umpeutumisen estäminen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi vesakonmurskaimella. AT. Tavoitteena asukkaiden viihtyvyys Kunnat ostavat ulkopuolisilta yrittäjiltä useimmiten sesonkiluonteista ja erityistä konekantaa vaativaa työtä. Peltoheittojen kehittäminen takaisin pelloiksi tai niityiksi tai umpeutuneiden maisemien raivaaminen kiinnostavat kuntia ja kaupunkeja. Myös rakentamattomat tontit voivat kuulua maisemanhoitoyrittäjän työalueisiin. Yhteistä alueiden hoidolle on se, että niiden hoidosta on tärkeää tiedottaa asukkaille. Samalla asukkaat saadaan ymmärtämään alueiden hoidon tavoitteita. Maisemanhoitoyrittäjä on jonkin verran julkisuuden henkilö tehdessään töitä asukkaiden lähialueilla. Maisemanhoitoyrittäjä voi hoitaa kuntien maaseutumaisia alueita asukkaille virkistykseksi ja myyvin termein. Voidaan jopa puhua kunnallisista maisematuotteista. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 6

8 Viljapellot, kukkaraidat pelloilla, kukkaniityt, perhosniityt ja niittypolut ovat esimerkkejä halutuista alueista. Monet kunnat ovat luokittaneet viheralueensa Viheralueiden hoitoluokitus luokituksen mukaisesti. Siinä A-luokka koskee rakennettuja viheralueita, B-luokka avoimia viheralueita ja C-luokka taajamametsiä. Tämä luokitus on syytä tuntea, kun tekee töitä kunnille. Maisemanhoitoyrittäjän kannalta on tärkeää, että he hoitavat alueita laadukkaasti, hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Sekä kunnat, seurakunnat että maisemanhoitoyrittäjät haluavat työn olevan kustannustehokasta ja sopimusten pitkäikäisiä. Tarjolla olevia töitä Erilaisten viheralueiden perustamis- ja hoitotyöt Niitto-, viljely- ja raivaustyöt peltojen viljely niittyjen hoito pajukoituvien peltojen hoito tienpientareiden ja polkujen varsien niitto siimaniittopalvelu vesakon ja joutoalueiden raivaus Metsänhoito suojametsien reuna-alueiden hoito taajamien lähimetsät Muut rantojen ja ranta-alueiden hoito, kaislikon niitto alueiden kevätsiivous jätehuolto levähdysalueiden hoito kalusteiden ja rakenteiden kunnossapito maansiirtotyöt ojien kaivuu ja kunnossapito Liikuntapaikkojen hoito hiihtolatujen, luistelualueiden ja talviuintipaikkojen hoitotöitä nurmi-, pallo- ja yleisurheilukenttien, uimarantojen ja venesatamien hoito sekä luonto- ja vesiliikuntapaikkojen hoito liikuntapaikkojen perustaminen Muista taajama-alueilla ole tietoinen viheralueiden hoitoluokituksesta ole valmis kertomaan asukkaille tehtävistä töistä valita töihin myös kevyempää kalustoa, jolla voidaan liikkua ahtaissa paikoissa suunnitella tarkoin kaluston liikuttaminen ja töiden ketjutus, koska alueet voivat olla hajallaan ja pieniä suunnitella, mihin niittojäte viedään pitää kiinni sovituista aikatauluista, koska asukkaiden palaute on nopeaa TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 7

9 Maisemapeltoja viljelemällä säilytetään kaupunkien avoimia alueita. HK. Lisätietoja Jos olet kiinnostunut kunnan tarjoamista töistä, niin ota yhteyttä joko kunnan tekniseen toimeen tai ympäristötoimeen. Noin sadassa kunnassa on vihertoimi, lopuissa työ kuuluu kunnan rakennusmestarille tms. Kunnan liikuntatoimi on myös mahdollinen työn tarjoaja. Seurakuntien töistä tietää seurakuntapuutarhuri tai kiinteistöpäällikkö. Maaseutuyrittäjien mahdollisuudet viherympäristötöissä julkaisu, nro TR 14 > TTS tutkimus > julkaisut Viheralueiden hoitoluokitusta koskeva tieto: > kirjakauppa > tuotteet > Viheralueiden hoitoluokitus 2.2 Ympäristökeskukset Ympäristöhallinto vastaa yksityismaiden (kunnat, yhteisöt ja yksityiset maanomistajat) luonnonsuojelusta. Alueellisilla ympäristökeskuksilla on päävastuu näiden alueiden hoidosta ja alueiden arvojen säilyttämisestä. Ympäristökeskuksilla ei ole merkittävästi omia henkilöitä hoitotöiden toteuttamiseen. Töitä toteutetaan hanketyövoimalla muun muassa työllisyystöinä tai ostamalla urakoitsijoilta. Tällä hetkellä ympäristökeskuksilla on ympäristöön hoitoon liittyviä EU- hankkeita sekä YM:n ja MMM:n kautta rahoitettuja hankkeita. Hankkeiden toteuttamiseen käytännössä tullaan tarvitsemaan ammattitaitoisia yrittäjiä. Siksi yrittäjän kannattaa olla valmis markkinoimaan osaamistaan ympäristökeskuksille. Hankkeiden tarjoamat työt ovat erittäin sopivia maiseman- ja luonnonhoidon yrittäjälle. Esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyvissä hankkeissa voi kyseessä olla lintuvesien hoito tai riistanhoito. Hoitotoimet ovat jatkuvia, pitkäaikaisia tai kertaluonteisia. Esimerkiksi perinnebiotooppeja raivataan, niitetään ja laidunnetaan vuosittain. Jatkuviin hoitotöihin palkataan mielellään luontokohteiden lähellä asuvia ammattilaisia. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt jo vuosien ajan yhteistyötä luontokohteiden hoitoon erikoistuneen urakoitsijan kanssa. Kokemukset ovat olleet hyviä. Suunnittelun ja työnjohdon kustannukset ovat jääneet pieniksi ja hoitotyön tavoitteet ovat toteutuneet. Urakoitsija on sitoutunut kohteiden hoitamiseen hankkimalla TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 8

10 soveltuvaa laitteistoa ja tarvittaessa myös kehittänyt sitä. Samaa urakoitsijaa on käytetty muun muassa uhanalaisten lintu- ja kasvilajien elinympäristöjen hoidossa sekä merenrantaniittyjen kunnostamisessa. Mönkijään voi liittää monenlaisia työkoneita, esimerkiksi niittolaitteen merenrantaniityn niittämiseksi. MP. Tarjolla olevia töitä Perinnemaisematyöt raivaus, rakenteiden kunnostus, rumentavien rakennusten purkaminen sekä maisemainventointi peruskunnostuksen jälkeinen jatkohoito esimerkiksi niittämällä tai laiduntamalla Kulttuuriympäristöjen hoito vanhojen rakennusten ja rakennelmien kunnostus maisemanhoitoraivaukset maisemaa rumentavien rakennusten purku ulkoilu- ja virkistysalueiden hoito soramonttujen maisemointi Luonnonsuojelu- ja vesistöhankkeet lintuvesien hoito, pesimäpaikkojen rakentaminen riistanhoito vesikasvuston niitto rantojen raivaus suojavyöhykkeiden hoito roskien ja uppopuiden poisto pienten jokien entisöinti Ulkoilu- ja virkistyskäyttö luontopolkujen, nuotiopaikkojen sekä ulkoilureittien hoito TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 9

11 Muista arvostaa hoitosuunnitelmassa korostettua luonnon monimuotoisuutta käyttää koneissa biopolttoainetta olla aktiivinen ja kysyä itse hankkeista ja niiden tarjoamista töistä markkinoida osaamistasi ympäristökeskukselle Lisätietoja Jos olet kiinnostunut ympäristökeskuksen tarjoamista töistä, ole yhteydessä lähimmän ympäristökeskuksen luonnonsuojeluryhmään tai vesistöryhmään, riippuen omasta kiinnostuksestasi. Kerro, millaisia palveluja tarjoat ja millä alueilla. Voit myös tiedustella meneillään olevia hankkeita ja niiden tarjoamia työmahdollisuuksia. > alueelliset ympäristökeskukset > lähin ympäristökeskuksesi > yhteystiedot Meneillään olevat hankkeet > alueelliset ympäristökeskukset > lähin ympäristökeskuksesi, hakusana esimerkiksi järvikunnostukset. 2.3 Metsähallitus Metsähallinnolla on vastuullaan valtion maiden luonnonsuojelu. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet, jotka on perustettu lailla tai asetuksella. Alueiden hoidosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut Luontopalvelu käyttää pääsääntöisesti omia metsureita, mutta paikoin ja ajoittain (erityisesti keväällä ja kesällä) tekijöistä on pulaa. Silloin tekijöitä palkataan talon ulkopuolelta. Luontopalvelujen työt ovat tuntitöitä tai urakoita. Hajallaan olevien, pienien suojelualueiden sekä vastaavien retkeilykohteiden hoitotöiden toteuttamiseen toivotaan ostopalveluita. Metsähallituksen tavoitteena on myös saada kaikkien valtion mailla olevat perinnebiotoopit hoidon piiriin. Pääosa näistä sijaitsee suojelualueilla. Metsähallitus tarjoaa myös erilaisia rakentamiseen liittyviä töitä. MS. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 10

12 Metsätalous puolestaan ostaa palveluina alan yrittäjiltä lähes kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetukset. Samoin merkittävä osa metsänhoito- ja metsänparannustöistä ostetaan. Maiseman- ja luonnonhoidon tarpeet otetaan huomioon suunnittelussa ja työt toteutetaan käytännön metsänhoitotyössä. Metsähallitus suunnittelee laajojen alueiden huoltopalveluiden ostoa, esimerkiksi kansallispuiston kokonaishuollon kilpailuttamista ja hankintaa. Palvelujen ostoon vaikuttaa oman työn ja ostopalvelun käytön kustannusvertailu. Metsähallitus haluaa maisemanhoitoyrittäjän olevan osaava ja luotettava. Tilatun hoidon halutaan olevan jatkuvaa. Esimerkiksi saaristossa etsitään yrittäjiä ja paikallisia, joita koulutetaan alueiden hoitoon. Tavoitteena on yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa saada riittävästi töitä sekä valtion että yksityisten mailta. Yrittäjällä pitää myös olla riittävästi alueita, jotta hänen kannattaa investoida koneisiin ja veneisiin. Useat töistä ovat tavallisuudesta poikkeavia, joten aiempi kokemus on etu. Tällöin yrittäjä osaa työt ilman suurta perehdyttämistä. Kansallispuistoja hyödyntää noin sata luontomatkailuyritystä, joiden palveluksessa on keskimäärin viisi työntekijää. Maisemanhoitoyrittäjä voi tarjota palvelujaan myös heille. Tarjolla olevia töitä Metsien ja soiden ennallistaminen ojalinjojen aukaisu, polut, lahopuun tuottaminen, pienaukotus, puunkuljetus Luonnonhoitotyöt perinnebiotooppien ja rakennettujen perinnemaisemien raivausja hoitotyöt o raivaukset, niitot, laidunaidat, laidunsopimus, jalopuiden vapauttaminen, lehtojen hoito lintuvesien ja kosteikkojen hoito riistanhoitotyöt Rakentaminen lintutornit, luontopolut ja reitit, pitkokset, opasteet, portaat parkkipaikat, tulipaikat, pöytä-penkkirakenteet polttopuiden hankinta ja kuljetus, jätehuolto, kiinteistönhoito Muista hoito perustuu aina hoitosuunnitelmaan noudattaa luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet suositusta oltava turvavarusteet (metsurivarusteet, öljyvahingot) oltava veneilytaidot saaristokohteilla Lisätietoja Jos olet kiinnostunut metsähallituksen tarjoamista töistä, ota yhteyttä lähimpään puistonjohtajaan. > luontopalvelut > valitse oman alueesi alueyksikkö > puistojohtajat. Puistonjohtajat tietävät alueensa töistä ja voivat myös välittää palvelu- ja yhteystietosi eteenpäin. Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet > luonnonsuojelu > suojelualueiden hoito ja käyttö > hoidon periaatteet TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 11

13 Voit katsoa valmisteltavana ja viimeisteltävänä olevat suunnitelmat. Kunkin suunnitelman kohdalta löytyy lisätietojen antaja. Hän tietää myös tarjolla olevista töistä. > hoidon ja käytön suunnittelu suojelualueilla. 2.4 Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset Alueelliset metsäkeskukset toteuttavat metsänomistajien mailla muun muassa luonnonhoitohankkeita. Niiden työt ovat erilaisia työmäärältään ja osaamisen vaatimukseltaan. Siksi töitä toteutetaan vaihtelevasti palkkaamalla tilapäistyövoimaa, oman henkilöstön työnä ja ostamalla palveluja yrittäjiltä ja yrityksiltä. Yksityiset metsänomistajat voivat saada tukea metsäluonnon hoitoon kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä metsäkeskuksen kanssa, mutta käytännön töiden toteutuksessa voidaan käyttää yrittäjiä. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat metsänomistajille palveluja, joita toteutetaan joko omana työnä tai ostamalla osittain yrityksiltä. Puuntuotantoon ja hakkuuseen liittyvien palvelujen lisäksi ne voivat tarjota maisema- ja luontopalveluja asiakkailleen. Metsänhoitoyhdistyksillä on palveluksessaan metsureita ja yhteistyökumppaneina koneyrittäjiä, joilta hankitaan osa töiden toteutuksesta. Yrittäjä voi myydä myös nuoren metsän hoitopalvelua ja energiapuunkorjuuta. Näitä korvataan osaksi Kemera-rahoilla (kts. rahoitusmahdollisuudet -kohta). Muista Yksityinen metsänomistaja voi vähentää metsäverotuksessa kuluja myös luonnon- ja maisemanhoidon osalta. Lisätietoja Jos olet kiinnostunut metsänhoitoyhdistyksen tarjoamista töistä, etsi oman alueesi paikallinen yhdistys ja ota yhteyttä toiminnanjohtajaan. > yhteystiedot. Esittele oma osaamisesi ja konekalustosi. Metsäluonnonhankkeista saat tietoa > palvelut > metsäluonnonhoito > metsäluonnon hoitohankkeet. > metsän omistaminen > valtion tuet yksityismetsätaloudelle > nuoren metsän hoito 2.5 Museovirasto Museovirasto vastaa muinaisjäännösalueiden hoidosta. Se antaa myös neuvoja ja myöntää luvan hoitaa muinaisjäännöskohdetta. Muinaisjäännösten hoidolla tarkoitetaan arkeologisen kohteen ja sitä ympäröivän maiseman hoitoa. Merkittävä osa Museoviraston kohteista hoidetaan työllisyystöinä. Kohteiden valinnassa painotetaan muun muassa maisemallista arvoa ja kohteen liittyvyyttä elinkeinojen kehittämiseen. Maisemanhoitotyöt tehdään kohteilla yleensä ilman koneiden apua perinteisin työtavoin. Lisäksi käytetään pintapaineeltaan kevyitä koneita. Jokaiselle hoidettavalle muinaisjäännösalueelle tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma. Maisemanhoitoyrittäjän on oltava valmis toteuttamaan hoitosuunnitelmia erittäin tarkasti. Hoidettavien alueiden arvoina ovat muun muassa historialliset arvot, luonnon monimuotoisuus sekä kulttuurimaiseman säilyminen. Arvojen pitää säilyä ja mahdollisesti myös lisääntyä hoidon kuluessa. Muinaisjäännösten hoidossa voidaan yhdistää työllistettävien ja maisemanhoitoyrittäjän työtä kohteen hoidossa. Peruskunnostuksen voivat tehdä työllistettävät, joilla TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 12

14 on ammattitaitoinen työnjohtaja, esimerkiksi maisemanhoitoyrittäjä. Jatkohoitoon voidaan palkata maisemanhoitoyrittäjä, jolloin työllistettävien ryhmä vapautuu uusien alueiden peruskunnostukseen. Työn valvonnasta vastaa Museovirasto, koska kohteet ovat lain suojaamia. Museovirasto voi myös tehdä alueelle hoitosuunnitelman, jolloin maanomistaja hoitaa sitä esimerkiksi erityistukien avulla. Maanomistaja voi halutessaan tilata hoitotyön maisemanhoitoyrittäjältä ja korvata työn osaksi tai kokonaan erityistukikorvauksella. Tarjolla olevia töitä työnjohtopalvelu kohteen peruskunnostus puuston harvennus, vesakon raivaus, niittyjen kunnostaminen pysäköintipaikkojen, polkujen ja muiden palvelujen rakentaminen jatkohoitoon liittyvät palvelut niitot (pienet alueet, laajat monen hehtaarin niittoalueet), laidunnus alueen poluston ja muiden rakenteiden kunnossapito, muinaisjäännöskohteen kunnon tarkkailu, yleinen huolehtiminen alueen kunnosta rakennusten siirtopalveluja Muista vaatii erittäin tarkan hoitosuunnitelman toteuttamisen työ tilataan mieluiten paikallisilta yrittäjiltä työ tilataan palveluitaan virastolle tarjonneilta tai muutoin tunnetuilta yrittäjiltä Lisätietoja Jos olet kiinnostunut tarjottavista töistä, voit lähettää tietoa itsestäsi ja kysymyksiä osoitteeseen Muinaisjäännösten hoitoyksikkö laittaa viestin jatkopostina oikealle henkilölle. > arkeologia > muinaisjäännösten hoito > yhteystiedot Esimerkkejä kohteista > arkeologia > muinaisjäännösten hoito > hoidon toteutus > hoidetut kohteet TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 13

15 2.6 Tiehallinto ja tiepiirit Tiet voidaan jakaa 1) tiehallinnon hoitovastuulla oleviin pääteihin, 2) kunnan teihin, jotka yleensä ovat asemakaava-alueella sijaitsevia teitä ja 3) yksityisteihin, joiden hoidosta vastaa joko kunta tai tiekunnat. Maaseudun pieniä teidenhoitotöitä on näillä kaikilla tietyypeillä. Kunnat ovat ulkoistaneet teiden kunnossapidon eikä niillä ole omaa kalustoa tehtävään. Kuntien kanssa yhteistyötä tekevät erityisesti maaseudun koneurakoitsijat ja yksityisteiden kouluttautuneet tieisännöitsijät. Tiehallinto tiepiireineen toimii liikenneympäristöjen hoidossa tilaajavirastona, jolla ei ole itsellään käytännön hoitotöihin kalustoa eikä työntekijöitä. Suuntaus on kohti nykyistä laajempia ja pitkäkestoisempia hankintoja, joissa laatuvaatimukset korostuvat. Viheralueiden hoidon lisäksi töihin voi kuulua myös teiden talvihoitoa ja sorateiden kunnostusta. Tienvarsien viheralueiden ja kulttuuriympäristönkohteiden hoitoon liittyvät palvelut ostetaan avoimilta markkinoilta kilpailuttamalla. Lähes kaikki erikoistyöt sisällytetään pääurakoitsijan urakkaan, työtä tilataan harvoin erillisurakkana. Töille asetetaan tietyt pätevyys-, toimivuus- ja laatuvaatimukset, joiden täyttämisestä urakoitsijan on oltava selvitys. Urakointisopimukset voivat olla jopa seitsemän vuotta. Tarjolla olevia töitä Liikenneympäristöjen viheralueiden hoito niitto vesakkojen raivaus tienvarsien ja levähdysalueiden puhtaanapito jätehuolto sekä rakenteiden ja istutusten hoito Tienvarsien niitto enimmäkseen käytössä on km-niitto isoilla teillä erityisalueilla tarvitaan kohdeniittoa erityisalueille paikallistiet, matkailutiet ja museotiet voivat vaatia tarkempaa niittosuunnitelmaa, jotta kauniit tienreunusmaisemat säilyvät ja lisääntyvät Alueurakan lisäksi tiepiiri voi tilata esimerkiksi metsäalueet eritasoliittymien rampeissa meluvallit, jotka on metsitetty kapeita alueita vanhan valtatien ja uuden maantien välissä maisemallisilla perusteilla tehtäviä harvennushakkuita hirviaidat raivataan muutaman vuoden välein esimerkiksi raivaussahalla. kohteet, jotka ovat jääneet pois hoitourakasta tai tulleet hoidettaviksi kesken urakointikauden TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 14

16 Yrittäjiltä tilataan sekä hirviaitojen rakentamista että niiden jatkuvaa hoitoa. RS. Muista Kaikkien tiealueilla työskentelevien pitää käydä Tieturva 1 -koulutus. Vesakonraivaus- ja niittotöiden työ- ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi on turvallisuusohje. Lisätietoja Jos olet kiinnostunut tiepiirin tarjoamista töistä, niin ota yhteyttä tiepiirin ympäristövastaavaan. Hän tietää kertoa tiemestarien nimet. Nämä puolestaan tietävät alueidensa pääurakoitsijat. Ottamalla yhteyttä pääurakoitsijoiden yhteyshenkilöihin, voit kysyä ja tarjota esimerkiksi niitto-, raivaus- ja puunkaatopalveluja. Tiepiirin tarvitsemista kulttuurimaisemaan liittyvistä erityistöistä tietää parhaiten tiepiirin ympäristövastaava. hakusana Tieturvakoulutus. Viherhoito tieympäristössä sekä niittoja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje: > tienpito > kunnossapito > tietoa palveluntuottajille > urakoitsijoille > kunnossapidon alueurakoiden laatuvaatimukset. 2.7 Tiekunnat Yksityisteiden tienpidosta vastaavat tieosakkaiden muodostamat tiekunnat. Tieosakkaiden ikääntyminen ja kustannussäästöjen hakeminen lisäävät kysyntää alan palveluita tarjoaville yrittäjille. Maisemanhoitoyrittäjä voi tarjota palveluksiaan myös useammalle tiehoitokunnalle. Tällöin alueiden hoito tulee edullisemmaksi, koska työt voidaan muun muassa aikatauluttaa sopivin vuosikierroin. Syntyvät työkokonaisuudet voivat olla urakoitsijalle kiinnostavampia kuin hajanaiset työt. Varsinaisen tien kunnossapidon lisäksi palveluun voi sisältyä tiemaisemien hoito. Tiekunnat voivat myös tilata yhdessä esimerkiksi tienreunojen siistimisen kaksi kertaa vuodessa ja metsänhoitoteiden niiton kerran vuodessa. Hyviä markkinointitilaisuuksia ovat esimerkiksi kunnassa järjestettävät yksityistietilaisuudet, joihin yrittäjän kannattaa mennä mukaan. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 15

17 Yksityisen tiekunnan on kilpailutettava hankintansa julkisesti, mikäli julkisen tuen suuruus on yli puolet hankinnan arvosta ja tiettyjen kynnysarvojen ylittyessä (mm. palveluhankinnassa kansallinen kynnysarvo on euroa, alv 0 %). Tarjolla olevia töitä lanaukset, hiekoitus tienvarsien niitto ja raivaus siisteydestä huolehtiminen auraukset, aurausviitoitukset ja ojien kunnosta huolehtiminen Lisätietoja Jos olet kiinnostunut tiekunnan tarjoamista töistä, niin saat tietoa tiekunnista joko kunnasta tai tiepiiriltä. Kunnalla on yksityistierekisteri ja tiepiirillä on rekisterit vilkkaammista, valtionapuun oikeutetuista teistä. > yksityistiet > TIKO-tieisännöitsijäkoulutus 2.8 Voimayhtiöt Johtoaukeita hoidetaan noin kuuden vuoden välein urakoitsijoilla miestyövoimin tai koneellisesti. Raivauksessa käytetään raivaus- ja moottorisahatyötä, metsäkoneita ja jopa helikoptereita. Johtoaukeiden hoitoa varten tehdyt raivausohjeet koskevat etupäässä säilytettävän puuston määrää ja laatua. Alueilla on myös yhä enemmän luonnonhoidollista ja maisemallista merkitystä. Johtoaukeiden raivausmenetelmät, kiertoajat ja raivausten ajankohdat voidaan suunnitella siten, että luonnon monimuotoisuus otetaan paremmin huomioon ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Samoin esimerkiksi jos lenkkipolku kulkee lähellä voimajohtoaukeata tai alue muuten liittyy virkistysalueeseen, kiinnostus hoitoon lisääntyy. Tulevaisuudessa maisemallisesti tärkeitä kohteita aletaan raivata tiheämmällä kierrolla. Tällöin alueiden hoitoon haluttaneen käyttää maiseman- ja luonnonhoitoon erikoistuneita urakoitsijoita. Tarjolla olevia töitä johtoaukeiden raivaus maiseman- ja luonnon huomion ottava johtoaukeiden hoito Muista Voimayhtiöillä on johtoaukeita varten tehdyt raivausohjeet Lisätietoja Jos olet kiinnostunut johtoaukeiden hoitamisesta, ota yhteyttä voimanjohdon omistajaan. Esimerkiksi paikallinen sähköyhtiö tietää yhteystiedot. Voimanjohdon omistajalta TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 16

18 saat tiedot siitä, miten pääset tarjoamaan heille töitä: > johtoaukea ja selvitykset, luonnon monimuotoisuus 2.9 Maanviljelijät Myös viljelijät tilaavat luonnon- ja maisemanhoitoon liittyviä töitä tilan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Tähän on päädytty, jos itsellä ei ole töihin aikaa, sopivaa konekantaa tai riittävää ammattitaitoa. Viljelijöiden ostopalvelut tulevat lisääntymään tilakokojen edelleen kasvaessa. Maatalouden ympäristötukijärjestelmä antaa mahdollisuuksia maatalouteen liittyvään ympäristönhoitoon, luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen ja maisemanhoitoon. Maanviljelijät voivat hakea erityisympäristötukea kulujen kattamiseen. Erityisympäristötuet ovat maatalouteen sidotut. Selvitysten mukaan tällä hetkellä % erityistukisopimustiloista on halukas palveluiden ostamiseen. Ongelmana on se, että tukitaso ei välttämättä kata palveluiden ostohintaa. Erityistukisopimusten tehneiden viljelijöiden nimilistat eivät ole yleisesti saatavilla. Markkinointia voi tehdä esimerkiksi alan lehdissä ja paikallisissa lehdissä. Tarjolla olevia töitä suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, vuosittaiset niitot perinnebiotooppien raivaus- ja hoitotyöt metsän reuna-alueiden kunnostaminen ja hoito laidunnus kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustaminen ja hoito Lisätietoja erityistuista > viljelijätuet > maatalouden ympäristötuki Suojavyöhykkeiden hoito on esimerkki viljelijöiden ostamasta palvelusta. HP. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 17

19 2.10 Yritysten tarjoamat työtilaisuudet Yritysten ja yhteisöjen alueiden hoito voi olla tulevaisuudessa iso mahdollisuus maisemanhoitoyrittäjälle. Keskeisimpiä hoidon tarpeessa olevia alueita ovat matkailukeskusten lähellä olevat maaseutumaiset alueet. Yrityksillä voi olla omistuksissaan paljon arvokkaita maisema- ja luontoalueita. Maisemanhoidon lisäksi matkailuyrityksillä voi olla tarvetta erilaisiin retkeilykohteiden töihin kuten luontoreittien ja -rakenteiden huoltoon ja ylläpitoon sekä polttopuuja jätehuoltoon. Myös talviliikuntapaikkojen sekä kiinteistöjen huolto ja kunnostus voivat tarjota työtehtäviä palveluja tarjoaville yrityksille. Luonnonhoito voi olla myös osa yrityksen asiakkaille tarjottua kokonaispalvelua. Esimerkiksi jotkut puunhankintayritykset tarjoavat sopimusasiakkailleen luonnonhoitotöitä, jotka yleensä ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä. Hoitotöillä voidaan parantaa liike- ja teollisuusalueiden ilmettä. Urakoitsijat voivat vastata yrityksen virkistys- ja edustustiloista sekä niiden ympäristöjen kunnossapidosta. Laajat avoimet alueet yrityskeskittymien ympärillä ovat myös mahdollisia työkohteita. Asiakkaana voi olla esimerkiksi Ilmailulaitos, jolloin yrittäjän työnä voisi olla lentokenttien viereisten avoimien alueiden niitot ja kasvuston pois kerääminen. Matkailuyritysten perinnemaisemien hoito sopii maisemanhoitoyrittäjän työksi. PS. Muista Selvitä oman alueesi yritysten ympäristöjen tilanne. Tarjoa aktiivisesti yrityksille tuotteistettuja palveluja, esimerkiksi niittopalvelua. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 18

20 2.11 Maaseudun yhdistykset Kyläyhdistykset, muut yhdistykset ja säätiöt Kylille luonnon- ja maisemanhoidolla on merkitystä asuinviihtyisyyden ja alueen vetovoimaisuuden kannalta. Kyläyhdistysten lisäksi kalastuskunnat, virkistysalueyhdistykset, metsänhoitoyhdistykset sekä muut yhdistykset ja säätiöt voivat toimia luonto- ja maisemapalvelujen tilaajana alan yrityksiltä. Yhdistykset ovat kiinnostuneita muun muassa kylämaiseman ja tienpiennarten umpeen kasvamisen torjunnasta maiseman ja luonnonhoitoon liittyvistä niitoista rantojen hoidosta ympäristönhoitoon liittyvien töiden suunnittelusta vesistöjen hoitotöistä rakennusten ja rakennelmien korjaamisesta retkeily- ja virkistyskohteiden hoito- ja huoltotöistä Muista Selvitä, onko lähialueen kylille tehty maisemanhoitosuunnitelmia. Selvitä, onko kylillä haussa kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä hankkeita toimintaryhmille. Ole aktiivinen markkinoija. Lisätietoja Tehdyistä kylien maisemanhoitosuunnitelmista voi saada tietoa kunnalta tai kyläyhdistyksiltä. Myös toimintaryhmillä voi olla tietoa sekä tehdyistä että tulevista suunnitelmista. > Maaseutuja ja rakentaminen > Leader toimintaryhmät. Suomen kylätoiminnan nettisivut Kylien omat nettisivut. Metsästysseurat Metsästysseuroilla tulee lähitulevaisuudessa olemaan tarvetta riistanhoitopalveluista seuran jäsenistön ikääntyessä ja kaupungistuessa. Nykyisin metsästäjiä on noin , joista osa on ilman metsästysmaita. Seurojen jäsenistä suurin osa asuu kunnan ulkopuolella, osa on myös kaupunkimetsästäjiä. Tällöin he eivät osallistu työhön vaan korvaavat rahallisesti osan riistanhoidosta. Riistanhoitoon on tulossa tulevaisuudessa enemmän euroja ja vähemmän vapaaehtoista työtä. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 (2008) 19

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys

Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Avointen viheralueiden (B) uudet laatuvaatimukset ja työselitys Metsä- ja Viherpäivät 2012 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus /ProAgria Keskukset B hoitoluokat Uudet hoidon laatuvaatimukset

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa 1 Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuki - erityistukimuodot: perinnebiotooppien hoito,

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon Maarit Satomaa Maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset 13.1.2014 Kuusamo Maiseman- ja luonnonhoito osana viljelijän

Lisätiedot

Ojitettujen soiden ennallistaminen

Ojitettujen soiden ennallistaminen Ojitettujen soiden ennallistaminen Soiden maankäytön tulevaisuus -seminaari 2014 Matti Seppälä, johtava luonnonhoidon asiantuntija Suomen metsäkeskus 18.12.2014 Suomen metsäkeskus 2 Ojitettujen soiden

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN KUSTANNUSLASKENTAA Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE Oulussa 26.-27.1.2011 Kuvat:

Lisätiedot

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.

Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt. Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11. Metsähallituksen suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt Päivi Virnes Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut 27.11.2007 Suojelualueiden ennallistaminen Ihmistoiminnan kautta vahingoittuneiden

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9. Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.2012 Janne Uitamo 1 Mihin ympäristötukea voi saada ja millä ehdoilla? Käytettävissä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta VYYHTI työpaja Taivalkoskella 10.4.2014 Kalle Hellström ProAgria Oulu/maa ja kotitalousnaiset Kuva: Aili Jussila Arvokkaiden maisema alueiden päivitysinventointi

Lisätiedot

Avoimet viheralueet Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

Avoimet viheralueet Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Avoimet viheralueet Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Lähtökohdat Kaupungin viheralueista vain n. 8 % on B-hoitoluokkien avoimia alueita,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille HUOM! Tiedot perustuvat vuoden 2011 asetusmuutokseen, katso viimeisin tieto vuoden 2011 hakuoppaasta tai ympäristötuen asetuksesta Lisätiedot

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsätalouden vesiensuojelupäivät 22.-23.9.2015 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-laki Uusi kemera-laki on määräaikainen ja voimassa 1.6.2015-31.12.2020 Tukijärjestelmän

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO:n jäljillä Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi keinoksi edistää metsiensuojelua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Metsänhoidon tuet ja toimijat. Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA!

Metsänhoidon tuet ja toimijat. Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA! Metsänhoidon tuet ja toimijat Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA! 1 METSÄKESKUS HÄME-UUSIMAA VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSIKKÖ MIKKO KALLIOINEN ESITTELIJÄ, METSÄTALOUSINSINÖÖRI mikko.kallioinen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö METSO:n jäljillä Päättäjien Metsäakatemia 29.9.2011 Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö 3.10.2011 1 METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

Tervetuloa Metsään peruskurssille!

Tervetuloa Metsään peruskurssille! Tervetuloa Metsään peruskurssille! 11.9.2013 Sonja Nurmi koulutusasiantuntija Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsäalan toimintaympäristö Metsätalouden tunnuslukuja Suomalainen metsänomistaja

Lisätiedot

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa ja kotitalousnaiset VYYHTI:n loppuseminaari, POHTO 25.11.2014 Kuva: Kalle Hellström Perinnebiotoopit

Lisätiedot

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Lisätiedot ja esityksen kuvat: Maarit Satomaa, YmpäristöAgro-hanke, ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi,

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

PUUSTOISTEN PERINNEYMPÄRISTÖJEN HOIDON KEHITTÄMINEN

PUUSTOISTEN PERINNEYMPÄRISTÖJEN HOIDON KEHITTÄMINEN PUUSTOISTEN PERINNEYMPÄRISTÖJEN HOIDON KEHITTÄMINEN Viranomaislähtöiset inventoinnit, ohjelmat, seurannat ja julkaisut perinneympäristöihin liittyen Inventoinnit tehtiin 1990-luvulla koko maassa SYKE:n

Lisätiedot

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Harjumetsien paahdeelinympäristöjen hoitoseminaari 19.6.2012 Taipalsaari Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä 1 Metsäalan

Lisätiedot

Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella

Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella 3.6.2013 panu.kunttu@wwf.fi Metsäasiantuntija Airi Matila Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF WWF Suomi Puustoisten

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Uurainen 17. Uuraisten työkohteet

Uurainen 17. Uuraisten työkohteet Uurainen 17. Uuraisten työkohteet Työnsuunnittelija Erkki Kupari on laatinut loppuraportit Uuraisten työkohteista. Loppuraporttien henkilötyöpäiviin on merkitty työntekijöiden henkilötyöpäivät. Uuraisten

Lisätiedot

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi 31.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen

Lisätiedot

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana -päättäjä seminaari 7.11.2014 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäteiden

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 15.6.2012, Ympäristötoimenpiteillä lisää kannattavuutta maatilan toimintaan Huomisen osaajat -hankkeen verkostotapaaminen Sivu 1 20.6.2012 OPET-hankkeen

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2 / 45 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

MEKA-hanke. Alustavia huomioita hankkeesta Harry Berg

MEKA-hanke. Alustavia huomioita hankkeesta Harry Berg MEKA-hanke Alustavia huomioita hankkeesta 4.1.2016 Harry Berg Hankkeen lähtökohdat Metsämaa kaavoituksessa (MEKA) hankkeen tarkoituksena on kehittää kaavoitusta ja sen ohjausta metsämaahan kohdistuvan

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Missä kunnossa metsätie on?

Missä kunnossa metsätie on? Esimerkin metsätie Missä kunnossa metsätie on? Merkkejä kunnostustarpeesta: Kuivatus ja kantavuus ei ole kunnossa Rummut eivät toimi tai ne puuttuvat kokonaan Sivu- ja laskuojat eivät toimi Ajoradan reunalla

Lisätiedot

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari 13.2.2017, Liminka Irmeli Ruokanen Kemeran oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015) 4 (rahoituksen saajat), 21 (luonnonhoitohanketyypit,

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjät ja yhdistykset maisemanhoitopalvelujen tuottajana

Maaseutuyrittäjät ja yhdistykset maisemanhoitopalvelujen tuottajana Maaseutuyrittäjät ja yhdistykset maisemanhoitopalvelujen tuottajana Esiselvitysraportti neuvonnan tarpeesta ja maatalous-, maaseutuyrittäjien ja yhdistysten kiinnostuksesta ympäristönhoitoon ProAgria Suomen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

MAISEMAN HOITO Lumon ja maiseman arvo maatilayrityksessä

MAISEMAN HOITO Lumon ja maiseman arvo maatilayrityksessä MAISEMAN HOITO Lumon ja maiseman arvo maatilayrityksessä Ympäristöneuvojakoulutus 4.6.2013 Tampere Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Etelä- Eurooppalainen maisemayleissopimus

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Hankkeen ensisijaiset tavoitteet

Hankkeen ensisijaiset tavoitteet Hankkeen ensisijaiset tavoitteet Etsiä kustannustehokkaita vaihtoehtoisia toimintamalleja suometsänhoidon, erityisesti kunnostusojituksen operaatioiden toteutukseen Lisätä ojitettujen suometsien kunnostusojituksia

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt Jouni Piri MITÄ KAUPUNKI HANKKII Omana kilpailutuksena esim. - rakennusurakat - ylläpito- ja kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Harjunsinisiipi/Antti Below

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Harjunsinisiipi/Antti Below METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 Harjunsinisiipi/Antti Below 1 METSO turvaa monimuotoisuutta Suojelemalla tai hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan myös niissä eläviä harvinaisia

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna 2013 Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke 9.4.2013 2 Maatalousluonnon erityispiirteitä Viljeltyjen peltojen lisäksi

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Suometsän hoito. Kemera-koulutus

Suometsän hoito. Kemera-koulutus Suometsän hoito Kemera-koulutus Suometsän hoito Tarkastelua kokonaisvaltaisesti aikanaan ojitetun alueen kunnostusojitustarvetta, ravinnetilannetta, kulkuyhteyksien järjestämistä ja metsien hoitoa sekä

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistö on valumaalueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön tilaan Vaikutuksen suuruus ja merkittävyys

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Mynälahti Kosteikkotalouden pilotoinnin ydinalueeksi Anders Blom 12.1.2015 Turku

Mynälahti Kosteikkotalouden pilotoinnin ydinalueeksi Anders Blom 12.1.2015 Turku Mynälahti Kosteikkotalouden pilotoinnin ydinalueeksi Anders Blom 12.1.2015 Turku Mynälahti Pintavesien ekologinen tila 2014: välttävä Ruovikkoa: xx ha USGS/NASA Landsat Program Sensori: Landsat 8 OLI,

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja, Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,14.11.2011 Metsälaki 1 Tämän lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Maatalousluonnon monimuotoisuus

Maatalousluonnon monimuotoisuus Maatalousluonnon monimuotoisuus Kimmo Härjämäki Luonnon- ja riistanhoitosäätiö Hiidenveden kunnostus & LuVy & JÄRKI hankkeen viljelijäilta VIHTI 3.4.2013 Kuvat: Kimmo Härjämäki, ellei toisin mainita Esityksen

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

Maisema myytävänä löytyykö ostaja?

Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Maisema myytävänä löytyykö ostaja? Ville Ovaskainen, Liisa Tyrväinen ja Erkki Mäntymaa Metsäntutkimuslaitos, Vantaa ja Rovaniemi Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaari Luontokeskus Haltia 25.3.2014

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS

KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS 1(12) KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Metsästrategia.,...3 1.1 Päämäärät..,... 3 2. Toimintaperiaatteet. 3 2.1 Metsien käyttö- ja hoitoluokitus...

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Markus Nissinen ympäristöasiantuntija MTK metsälinja Monimetsä-hankkeen työpaja, Ellivuori 8.6..2016 Investointeja ja puuta riittää Metsätalouden on oltava

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten investointien tuet yhdistyksille 10.3.2011 Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso 1 2 Aiheita Taustaa maatalouden ympäristötuesta ja eituotannollisten investointien

Lisätiedot

Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt

Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Lapin luontopalvelut Metsähallitus 1 Matkailuyhteistyön tavoitteita Kansallispuistot ovat

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Matkailun mahdollisuudet kulttuuriperinnön hyödyntämiseen Lemmenjoen kansallispuistossa. 30.8.2014 MRL-seminaari Pirjo Seurujärvi, puistonjohtaja

Matkailun mahdollisuudet kulttuuriperinnön hyödyntämiseen Lemmenjoen kansallispuistossa. 30.8.2014 MRL-seminaari Pirjo Seurujärvi, puistonjohtaja Matkailun mahdollisuudet kulttuuriperinnön hyödyntämiseen Lemmenjoen kansallispuistossa 30.8.2014 MRL-seminaari Pirjo Seurujärvi, puistonjohtaja Esityksen sisältö Metsähallituksen luontopalvelut Suomen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot