Pöytäkirjanote. Päättäjä: Seutuhallitus Päätöspäivä Pykälä: 183 PÖYTÄKIRJANOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjanote. Päättäjä: Seutuhallitus Päätöspäivä 23.02.2004 Pykälä: 183 PÖYTÄKIRJANOTE ------------ 183"

Transkriptio

1 Asia: Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet ja hallintokäytäntö Päättäjä: Seutuhallitus Päätöspäivä Pykälä: 183 PÖYTÄKIRJANOTE Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet ja hallintokäytäntö Ote seutuhallituksen pöytäkirjasta / 143: Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö on edennyt tavoitevaiheeseen. Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun työryhmä on hyväksynyt tavoitteet kokouksessaan ja uudelleen saadun palautteen jälkeen ja esittää, että kuntien valtuustot ja seutuvaltuusto hyväksyvät laaditun ehdotuksen Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteiksi. Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö on käynnistynyt osana seutuhanketta (Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola, Orimattila). Seutuhallinnon lisäksi mukaan on kutsuttu myös Heinolan kaupunki. Rakennemallityö on siten kaupunkiseudun kuntien yhteishanke, jolla kunnat muodostavat kantansa kaupunkiseudun rakenteesta sekä maakuntakaavoituksen että kuntien yleiskaavoituksen pohjaksi. Maakuntaliitto on huomattava hankkeen rahoittaja (EU-hanke). Lahden kaupunkiseudun kuntien keskinäisessä sopimuksessa kokeilulain pohjalta käyttöön otettavista kokeilukohteista mainitaan yhtenä kohteena kuntien yhteinen yleiskaava, jonka vahvistusviranomaisena kokeilulain puitteissa olisi Hämeen ympäristökeskus ympäristöministeriön sijasta. Valmistelussa on päädytty kuitenkin siihen, ettei maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista yhteistä yleiskaavaa tässä vaiheessa tehdä, vaan laaditaan kaupunkiseudun rakennemalli (1990-luvun alussa laaditun rakennemallin tapaan) ja mahdolliseen yhteiseen yleiskaavaan palataan tarvittaessa myöhemmin. Rakennemallin laadinnassa sovelletaan kuitenkin MRL:n osoittamia menettelytapoja. Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun työryhmä käynnisti kaupunkiseudun rakennemallin uudistamisen osana seutuhanketta kaupunkiseudun johtoryhmän toimeksiannosta elokuussa Yhdyskuntasuunnittelun työryhmä asetti edelleen rakennemallityöryhmän vastaamaan työn käytännön suorittamisesta. Rakennemallityöryhmä aloitti toimintansa marraskuussa Vuoden 2002 alussa yhdyskuntasuunnittelun työryhmä näki tarkoituksenmukaiseksi ja kaupunkiseudun edun mukaiseksi ottaa mukaan rakennemallityöhön myös Heinolan kaupungin, jolla on asiantuntijaedustus ennestään yhdyskuntasuunnittelun työryhmässä. Varsinainen suunnittelutyö pääsi käynnistymään vuoden 2003 alussa, kun tarjoutumiskilpailun ja neuvottelujen jälkeen oli valittu pääkonsultiksi Maa & Vesi Oy ja liikennekonsultiksi Strafica Oy. Rakennemallityöryhmän puheenjohtajana toimii yleiskaava-arkkitehti Raimo Airamo, varapuheenjohtajana kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen ja sihteerinä toimistoinsinööri Pertti Vesanen (kaikki edellä mainitut ovat Lahden kaupungin teknisestä virastosta), joille Lahden kaupunki on antanut virkamääräyksen toimia määräaikaisesti tässä projektitehtävässä. Työryhmässä on lisäksi edustaja jokaisesta suunnittelualueen kunnasta ja Päijät-Hämeen liitosta sekä muita asiantuntijajäseniä.

2 Lahden kaupunkiseudun rakennemallin päätehtävänä on tukea maakuntakaavoitusta ja palvella kaupunkiseudun kuntien yleiskaavoitusta. Rakennemallityöhön sisältyy erilaisia osatehtäviä ja selvityksiä. Kaupunkiseudun rakennemallilla, kehittämistyöllä, syntyvillä menetelmillä ja valmiuksilla pyritään mahdollistamaan yhdyskuntarakenteen kehityksen mukaiset muutokset Lahden kaupunkiseudulla sekä saavuttamaan kokonaistaloudellinen, kestävä ja toteutuskelpoinen kaupunkirakenne. Rakennemalliin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty Virallinen aloituskokous on pidetty Viimeksi mainitussa Hämeen ympäristökeskuksen edustaja esitti täsmennystä eri tahojen kannanottomahdollisuuteen ja kytkentää maakuntakaavoitukseen. Ympäristöministeriön edustaja korosti kytkentää maakuntakaavoitukseen. Osallisten kuulemista on sittemmin tarkennettu mm. tavoitevaiheen kuulemisella. Kytkentää maakuntakaavoitukseen on selvitetty eri yhteyksissä. Seutuhallitus on kokouksessaan päättänyt, että rakennemallin osalta tullaan noudattamaan seuraavaa käytäntöä: - rakennemallin tavoitteet saatetaan yhdyskuntasuunnittelun työryhmän toimesta ja työvaliokunnan valmistelemana seutuhallituksen hyväksyttäväksi - seutuhallitus pyytää kaupunkiseudun kunnallisvaltuustoja käsittelemään ja hyväksymään rakennemallin tavoitteet ja em. tavoitteita koskevien päätösten mahdollisesti edellyttämästä yhteensovittamisesta päättää seutuvaltuusto - seutuhallitus pyytää kuntia delegoimaan rakennemallin tavoitteiden jälkeisen jatkovalmistelun ja vastaisen päätöksenteon seutuvaltuustolle - Heinolan kaupungin osalta, joka on kaupunkiseudun ulkopuolisena kuntana mukana rakennemallityössä, päätöksenteko tapahtuu kaupungin omissa päätöksentekoelimissä - yhdyskuntasuunnittelun työryhmä tulee informoimaan epävirallisesti ja virkamiestasolla Lahden seutukunnan muita kuntia rakennemallin valmistelutilanteesta - rakennemallin tavoitteista tullaan järjestämään seminaari, johon seutuhallituksen jäsenet kutsutaan mukaan. Rakennemallin tavoiteseminaarissa tuli esille erilaisia näkemyksiä, miten hallintokäsittelyä tulisi järjestää. Esillä oli mm. maakuntaliiton rooli. Päijät-Hämeen maakuntakaavoitus etenee samanaikaisesti rakennemallin laadinnan kanssa, jolloin vuorovaikutteisuus korostuu. Hallintokäytäntöä täsmennettiin pidetyssä neuvottelussa. Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun työryhmä esitti kokouksessaan kannanottonaan hallintokäytännöstä seuraavan: - kaupunkiseudun tavoitteet ja hallintokäytäntö on syytä käsitellä samanaikaisesti - kuntien roolia hallintokäytännössä on korostettava ja pyrittävä kuntien yhteiseen näkemykseen - mikäli kuntien näkökannat poikkeavat toisistaan, asian valmistelu on palautettava yhdyskuntasuunnittelun työryhmän ja rakennemallityöryhmän valmisteluun - riittävä ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen on tärkeää. Seutuhallituksen esittämää hallintokäytäntöä on siten syytä hieman tarkentaa. Työryhmän esityksen mukaisesti kunnanvaltuustojen delegointipäätöksessä olisi hyvä esittää, kuinka rakennemallin tavoitteiden ja suunnitelman päätöksentekomenettely olisi tarkoitus toteuttaa niin, että samalla korostettaisiin seutuvaltuuston yhteen sovittavaa, mutta toisaalta kuntien valtuustojen näkemyksen huomioivaa toimintatapaa koko valmisteluprosessin ajan. Tämä voisi toteutua siten, että valtuusto esittäisi seuraavaa hallintomenettelyä:

3 - samalla kun kunnallisvaltuusto esittää seutuvaltuustolle rakennemallin tavoitteiden hyväksymistä esitetyssä muodossa, kunnallisvaltuusto oikeuttaa seutuvaltuuston kaikkien kuntien päätökset saatuaan tarvittaessa täsmentämään ja yhteen sovittamaan rakennemallityön tavoitteet, - lisäksi kunnallisvaltuusto oikeuttaa seutuvaltuuston tekemään kuntien lausunnot saatuaan päätökset rakennemallityön hyväksymisestä kuitenkin siten, että mikäli jatkovalmistelussa kuntien lausunnot poikkeavat olennaisesti toisistaan, asian valmistelu palautetaan yhdyskuntasuunnittelun työryhmän ja rakennemallityöryhmän valmisteluun. Heinolan kunnan osalta päätöksenteko on perusteltua hoitaa seutuhallituksen esittämällä tavalla. Rakennemallin päätöksenteossa on syytä painottaa myös sitä, että rakennemallityö ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen virallinen asiakirja, ja siten mahdollisissa kuntien välisissä eriävissä näkemyksissä voidaan viime kädessä lopulliset ratkaisut tehdä kuntien omien yleiskaavojen ja seudullisesti maakuntakaavan käsittelyn yhteydessä. Yhdyskuntasuunnittelun työryhmä on informoinut Lahden seutukunnan muita kuntia rakennemallin valmistelutilanteesta lähettämällä kuntiin elokuussa 2003 rakennemallin osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Rakennemallin lähtötiedoista on laadittu raportti, jonka on päivitetty viimeksi Lähtötietoja täydennetään vielä työn kuluessa. Liikenteelliset lähtökohdat on koottu raportiksi Kaupunkiseudun rakennemalli eri osatehtävineen ja selvityksineen on tarkoitus laatia vuosina Konsulttityöt on tarkoitus saada päätökseen mennessä, jonka jälkeen on varauduttu painatuksiin ja käsittelyyn. EU-rahoituksen takarajana on Liitteenä: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Aloituskokouksen muistio Ote seutuhallituksen kokouksesta / Tavoiteseminaarin muistio Ehdotus tavoitteiksi Tavoitteista saadut lausunnot ja kannanotot 7. Neuvottelumuistio Liikenteelliset lähtökohdat Lähtötietoraportti Asiaa on valmistellut Raimo Airamo Lahden kaupungin teknisestä virastosta. Asian kokouksessa esitteli Lahden kaupungin maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen. Seutujohtaja: Seutuhallitus hyväksyy rakennemallin tavoitteet lähetettäväksi kaupunkiseudun kuntien ja kaupunkien käsiteltäväksi sekä esittää kaupunkiseudun kuntien ja kaupunkien hallituksille seuraavan päätösesityksen koskien kaupunkiseudun rakennemallityön tavoitteita ja hallintomenettelyä: Kaupungin/kunnanhallitus päättää Lahden kaupunkiseudun rakennemallia koskien a) merkitä tiedokseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 1), aloituskokouksen muistion (liite 2), neuvottelumuistion (liite 7), raportin liikenteellisistä lähtökohdista (liite 8) ja lähtötietoraportin (liite 9).

4 b) merkitä tiedokseen tavoiteseminaarin muistion (liite 4) ja tavoitteista saadut lausunnot ja kannanotot (liite 6). c) esittää, että kaupungin/kunnanvaltuusto hyväksyy liitteessä 5 esitetyn päivätyn esityksen Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteiksi. d) esittää, että kaupungin/kunnanvaltuusto delegoi rakennemallin laadinnan seutuvaltuustolle siten, että valtuusto oikeuttaa seutuvaltuuston, kaikkien kuntien päätökset saatuaan, tarvittaessa täsmentämään ja yhteen sovittamaan rakennemallityön tavoitteet, valtuusto oikeuttaa seutuvaltuuston, kuntien lausunnot saatuaan, tekemään päätökset rakennemallityön hyväksymisestä, tarvittaessa yhdyskuntasuunnittelun työryhmän ja rakennemallityöryhmän jatkovalmistelun jälkeen. Lisäksi valtuusto toteaa, että Heinolan kaupungin osalta, joka on kaupunkiseudun ulkopuolisena kuntana mukana rakennemallityössä, päätöksenteko tapahtuu kaupungin omissa päätöksentekoelimissä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin Lahden kaupunkiseudun valtuustot ja Heinolan kaupunginvaltuusto ovat käsitelleet Lahden kaupunkiseudun rakennemallia kokouksissaan seuraavasti. Asikkalan kunta, valtuuston päätös / 67 Hollolan kunta, valtuuston päätös / 74 Lahden kaupunki, valtuuston päätös / 205 Nastola kunta, valtuuston päätös / 1 Orimattilan kaupunki, valtuuston päätös / 12 Heinolan kaupunki, / 176 Pöytäkirjanotteet kaikista Lahden kaupunkiseudun kunnista saatiin mennessä. Ne, sekä ote Heinolan kaupunginvaltuuston kokouksesta ( / 176) ovat nähtävillä seutuhallituksen kokouksessa. Tutustuttuaan kaupunkiseudun kuntien lausuntoihin, Lahden kaupunkiseudun seututoimisto toteaa että kaupunkiseudun kunnat ovat päättäneet yksimielisesti hyväksyä seutuhallituksen tekemän esityksen. Myös Heinolan kaupunginvaltuusto on valmis hyväksymään rakennemallityön tavoitteet, mutta halusi lausunnossaan tuoda ilmi seuraavat huomiot: 1 Heinolan kaupunki kannattaa koko alueella ns. kehityskäytävä vaihtoehtoa ja 2 kohtaa 4.2. tulisi korjata niin, että Heinolan radan osalla tulee varautua tavarankuljetusmäärien kasvuun tulevaisuudessa. Seutujohtaja: Seutuhallitus toteaa, kaikkien kuntien lausunnot saatuaan, että Lahden kaupunkiseudun kunnanvaltuustot ovat yksimielisesti päättäneet hyväksyä seutuhallituksen tekemän ja päivätyn esityksen Lahden kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteiksi. Samalla kaupungin /kunnanvaltuustot delegoivat rakennemallin laadinnan seutuvaltuustolle siten, että:

5 kaupungin/kunnanvaltuustot oikeuttavat seutuvaltuuston, kaikkien kuntien päätökset saatuaan, tarvittaessa täsmentämään ja yhteen sovittamaan rakennemallityön tavoitteita Lisäksi kaupungin/kunnanvaltuustot oikeuttavat seutuvaltuuston, kuntien lausunnot saatuaan, tekemään päätökset rakennemallityön hyväksymisestä, tarvittaessa yhdyskuntasuunnittelun työryhmän ja rakennemallityöryhmän jatkovalmistelun jälkeen. Lisäksi valtuustot totesivat, että Heinolan kaupungin osalta, joka on kaupunkiseudun ulkopuolisena kuntana mukana rakennemallityössä, päätöksenteko tapahtuu kaupungin omissa päätöksentekoelimissä. Samalla seutuhallitus päättää saattaa kaupunkiseudun kaupungin/kunnanvaltuustojen tekemän päätöksen tiedoksi seutuvaltuustolle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän pöytäkirjan liitteenä: Liite188

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHDAT...2 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN SUORITUSTAPA...3 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ETENEMINEN...4 YMPÄRISTÖ- JA TASA-ARVOVAIKUTUSTEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET...5 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen,

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen, Kaupunginhallitus 272 05.12.2011 Juankoski-Pieksäntaipale moottorikelkkareitin reittisuunnitelma 39/11.01/2009 131/11.01/2010 Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot