PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET"

Transkriptio

1 PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

2 1

3 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI A1-KIELI... 7 RUOTSI A2-KIELI RUOTSI B1-KIELI SAKSA B2- JA B3-KIELI RANSKA B2 JA B3-KIELI MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI PSYKOLOGIA TERVEYSTIETO MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA OPINTO-OHJAUS ATK SOVELTAVIA KOULUKOHTAISIA KURSSEJA... 45

4 3 Yleistä: Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, jotka koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakolliset ja syventävät kurssit ovat samat jokaisessa Suomen lukiossa. Toivottavaa on, että opiskelijat eivät suorita vain minimikurssimäärää, vaan hankkivat mahdollisimman laajan pohjan jatkoopinnoille. Ylärajaa kurssimäärälle ei ole. Erilaiset kurssit: Pakolliset kurssit ovat kaikille yhteisiä kursseja. Nämä on lihavoitu ainekohtaisissa suoritussuosituksissa ja kurssisisällöissä. Syventävät kurssit ovat valinnaisia, pakollisiin kursseihin läheisesti liittyviä lisäkursseja. Opiskelijan on valittava valtakunnallisia syventäviä kursseja vähintään 10. Syventävät kurssit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden kerrata ja syventää pakollisilla kursseilla opittuja asioita tai opiskella ylimääräisiä oppiaineita kuten vieraita kieliä. Syventävien kurssien valinta on tärkeää, koska ylioppilaskirjoitusten tehtävät laaditaan sekä pakollisten että valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Nämä kurssit on alleviivattu suoritussuosituksissa ja kurssisisällöissä. Soveltavat kurssit ovat jonkin oppiaineen työ- tai menetelmäkursseja tai useamman aineen kokonaisuuksia, joita opiskelija voi valita opinto-ohjelmaansa harrastustensa ja mieltymystensä mukaisesti. Perniön lukiossa näitä kursseja on runsaasti.

5 4 Perniön lukion tuntijako Oppiaine Äidinkieli ja kirjallisuus Pakolliset kurssit 6 Syventävät valtakunnalliset kurssit 3 Soveltavat koulukohtaiset kurssit 3 Kielet A-englanti A-ruotsi B-ruotsi B2/B3-kieli -ranska -saksa Matematiikka - pitkä oppimäärä - lyhyt oppimäärä Reaaliaineet Biologia - Maantiede - Fysiikka - Kemia - Uskonto/ET - Filosofia - Historia - Yhteiskuntaoppi Psykologia Terveystieto Taito- ja taideaineet - Musiikki - Kuvataide Liikunta Opinto-ohjaus 1 1 ATK Yrittäjyys 5 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit vähintään 10 Yhteensä vähintään 75

6 5 Kurssit oppiaineittain ÄIDINKIELI 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 1, 2, 3, (7, 10, 12) 4, 5, (7, 10, 11, 12) 6, 8, 9, (7, 11) Pakolliset kurssit tulisi suorittaa numerojärjestyksessä, koska ne antavat pohjan myöhempien kurssien suorittamiselle. Ylioppilaskirjoitusvuonna opiskelijaa kehotetaan valitsemaan syventävät kurssit ÄI8 ja ÄI9. Kurssin ÄI7 ja soveltavien kurssien suoritusajankohdan voi valita vapaasti. Äidinkielen opiskelun kommunikatiivisen luonteen vuoksi itsenäistä suoritusta ei suositella. Jos normaali suoritustapa ei ole mahdollinen, voidaan kurssin itsenäistä suoritusta harkita. Suoritustavoista ja niihin liittyvistä tehtävistä on aina sovittava opettajan kanssa. Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroarvosanoin, jolloin arvioinnin pohjana ovat kurssien aikana tehdyt kirjalliset opinnäytteet sekä muutoin osoitettu aktiivisuus ja asiaosaaminen. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä paitsi ÄI11 numeroarvosanoin. ÄI1: KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. ÄI2: TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. ÄI3: KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen.

7 6 ÄI4: TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä. ÄI5: TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä. ÄI6: KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tekstit suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään. Suomen kielen muotoutuminen. Kielenohjailun periaatteet. ÄI7: PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. ÄI8: TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita: tekstityypit ja tekstilajit, tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet, tekstin ideointi, suunnittelu, muokkaaminen, tyylin hionta ja viimeistely. Kielenhuoltoa. ÄI9: KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. ÄI10: ILMAISUTAITO Opiskelija saa erilaisten harjoitteiden kautta varmuutta omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Tutustutaan teatterin tekemisen keinoihin. Harjoitellaan roolityöskentelyä ja siihen liittyviä puhe- ja liikuntatapoja. ÄI11: KIELENHUOLTO Perehdytään oikeakielisyyskäytänteisiin ja hiotaan tekstien sujuvuutta ja luettavuutta. Sopii erityisen hyvin lukion aloittaville, mutta on hyödyllinen kaikille, jotka haluavat parantaa kielen, kirjoittamisen ja lukemisen taitojaan.

8 7 ÄI12: MEDIALUKUTAITO JA MEDIAKIRJOITTAMINEN Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin mediailmiöihin ja syvennetään median vaikuttavuuden analysointia. Kurssin tavoitteena on, että oppilas harjaantuu tarkkailemaan mediaympäristöään oma-aloitteisesti ja kriittisesti sekä oppii analysoimaan syvällisesti median eri ilmiöitä. Kurssilla käsiteltäviä aihealueita ovat mm. elokuva, televisio, internet ja sosiaalinen media, pelit, verkkojournalismi, sanoma- ja aikakauslehdistö jne. Opiskelijoiden toiveiden ja mielenkiinnon mukaan voidaan myös keskittyä joihinkin median osa-alueisiin ja ilmiöihin tarkemmin. Kurssin loppupuolella opiskelijat toteuttavat yhdessä ryhmänä pienen mediajulkaisun, jonka he itse suunnittelevat ja ideoivat (esim. lehti, video, tms. mediaesitys). Kurssi on jatkoa ÄI4-kurssille. Suoritusajankohta: jaksot 4 6. ENGLANTI A1-KIELI 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 1, 2, 3 4, 5, 6, 8, (11) 7, 9, 10, (11) Kurssit suoritetaan pääasiallisesti numerojärjestyksessä, koska kielitaito kehittyy asteittain ja opiskeltavat asiat kertautuvat kursseissa. Kurssit 1-3 suoritetaan ensimmäisenä, kurssit 4-6 toisena ja kurssit 7, 9 ja 10 kolmantena opiskeluvuotena. Kurssit 8 ja 11 soveltuvat 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Ylioppilaskoe laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien 1-8 perusteella. Itsenäinen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista, koska kielen oppiminen on pääasiassa kommunikointia muiden kanssa. Pakottavissa tapauksissa itsenäisestä suorittamisesta on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa. Kurssit 1-9 arvostellaan numeroarvosanoin, jolloin arvioinnin pohjana ovat kurssien aikana tehdyt kirjalliset opinnäytteet sekä muutoin osoitettu aktiivisuus ja asiaosaaminen. Puhekurssin (kurssi 8) arvioinnissa painotetaan erityisesti suullista tuottamista. Kurssit 10 ja11 arvostellaan suoritusmerkinnällä.

9 8 ENA1: NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Aihepiirit: perhe, suku, monikulttuurisuus, ystävyys, ulkonäkö, identiteetti, ihmissuhteet, asuminen, ruokakulttuuri. Tavoitteet: Niveltää perusopetuksen ja lukion kieltenopetusta, vahvistaa sanaston hallintaa, antaa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan, vahvistaa keskustelutaitoa, mielipiteenilmaisua ja muita puheviestintätaitoja. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: Omien opiskelutaitojen kartoittaminen ja sanastonopiskelu-strategioihin tutustuminen. Kommunikaatiostrategioista harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, kohteliasta reagointia, aktiivista kuuntelemista ja kompensaatiostrategioiden käyttöä. Harjoitellaan kirjallista ilmaisua lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Rakenteet: aktiivin aikamuodot ja ehtovirkkeet, liitekysymykset ENA2: VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Aihepiirit: nuoren arkipäivä, hyvinvointi, harrastukset, matkailu, luonnossa liikkuminen, urheilu, musiikki, media, lukeminen. Tavoitteet: Harjoittaa puheviestintää monipuolisesti ja vankentaa puheviestinnän strategioiden hallintaa, vahvistaa sanaston hallintaa, vahvistaa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan, harjoittaa kirjallista ilmaisua ja tutustua kulttuurierojen huomioonottamiseen viestinnässä. Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: Opiskelijat pitävät kurssilla suullisen esitelmän ja harjoittelevat ainekirjoitusta. Perehdytään kuullunymmärtämisen taitoihin. Rakenteet: sanajärjestys, muodolliset subjektit, persoonapronominit, passiivi ENA3: OPISKELU JA TYÖ Aihepiirit: Opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, aikuisen opiskelu, juhlaperinteet, kesätyö, työpaikan hakeminen, vapaaehtoistyö, yrityksen perustaminen, omien kykyjen löytäminen, erilaisia ammatteja. Tavoitteet: Harjoittaa opiskeluun ja työelämään liittyvää kirjallista ja suullista viestintää (mm. työnhaku), vahvistaa opiskelu- ja työsanaston hallintaa, vahvistaa keskeisten opiskelustrategioiden hallintaa, harjoittaa muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja tuottamista. Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: Keskustelutaitojen kehittäminen, työpaikkahakemuksen ja CV:n laatiminen, työnhaku- ja haastattelutilanteissa toimiminen ja puhelimessa käyttäytyminen. Rakenteet: relatiivipronominit, vaillinaiset apuverbit, adjektiivit, adverbit ENA4: YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Aihepiirit: kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys,viestintä- ja mediataidot, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys sekä turvallisuus ja vastuu ympäristöstä sekä maailmanlaajuiset ongelmat

10 9 Tavoitteet: Tutustua Suomen ja englantia puhuvien maiden yhteiskunnallisiin ilmiöihin, harjoittaa monenlaisten tekstien lukemista vaativahkolla tasolla, laajentaa yhteiskunnallisen sanaston hallintaa, harjoittaa erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita ja harjoittaa kirjallista ilmaisua vaativahkolla tasolla. Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: Lukemisstrategiat, kriittinen lukeminen ja mediakriittisyys, tiivistelmän laatiminen, väittely, poliittisesti korrekti kielenkäyttö ja asia-aineen kirjoittaminen. Rakenteet: epäsuora esitys, infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, konjunktiot. ENA5: KULTTUURI LAAJA-ALAISESTI Aihepiirit: kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva meillä ja muualla. Tavoitteet: Käsitellä kulttuuria laaja-alaisesti, harjoittaa tekstin lukemista vaativahkolla tasolla, valmistaa laajahko kulttuuriaiheinen tuotos ja esitellä se sekä tutustua englanninkieliseen kirjallisuuteen. Opiskelu- ja kielitaitostrategiat : Laajan kirjallisen tai suullisen työn tekeminen, tiedon etsiminen, jäsentäminen ja muokkaaminen, suullisen ja kirjallisen yhteenvedon laatiminen ja esittäminen, oman ja toisen työn arvioiminen, suullinen ja kirjallinen kuvaileminen, selostaminen ja vertaileminen. Rakenteet: substantiivit, artikkelit, genetiivi, välimerkkien käyttö, iso alkukirjain ENA6: TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Aihepiirit: Eri tieteenalat, tekniikan saavutuksia ja historiaa, viestintä, talouselämä. Tavoitteet: Harjoittaa kieliaineksen ymmärtämistä vaativalla tasolla, vankentaa lukemis-strategioiden hallintaa ja hioa kirjallista ilmaisua vaativalla tasolla. Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: Vaativien ja abstraktien tekstien ymmärtäminen, sisällön tiivistäminen, argumentoiva suullinen ja kirjallinen ilmaisu, asiaviestien tuottaminen ja luova kirjoittaminen. Rakenteet: indefiniittipronominit, paljoussanat, lukusanat, ajan ja paikan prepositiot ja lauseenvastikkeet ENA7: LUONTO JA YMPÄRISTÖ Aihepiirit: maapallon tila ja ympäristön saastuminen, luonnonsuojelu. Tavoitteet: Harjoitellaan ylioppilaskoetta varten vaativia teksti-, kuuntelu- ja rakennetehtäviä, vahvistetaan ainekirjoitustaitoja ja harjoitellaan tiivistelmän laatimista sekä tekstistä että kuullusta. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Rakenteet: Kertaus verbiopista ja pronomineista, lauseenvastikkeet, lisätietoa apuverbeistä ja muista verbeistä. ENA8: PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Kurssilla harjoitetaan suullisen kielen käyttöä käytännön kielitaidon kannalta keskeisissä puhetilanteissa. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien (ENA 1-7) aihepiirit. Puhumista harjoitellaan pareittain ja ryhmissä

11 10 tekstien ja kuuntelutehtävien avulla monipuolisia työtapoja käyttäen. Kurssi valmentaa myös uudistuvaan yo-kokeeseen. Kurssiin liittyy valtakunnallinen puhekoe, josta saa erillisen todistuksen. ENA9: YMPÄRÖIVÄ MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kurssin aihepiireinä ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät abstraktit aiheet. Tavoitteena on harjoitella ylioppilaskoetta varten vaativia teksti-, kuuntelu- ja rakennetehtäviä. Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään ainekirjoitustaitoja ja harjoitellaan tiivistelmän laatimista sekä tekstistä että kuullusta. Kurssilla kerrataan adjektiivit, adverbit, substantiivit ja lauseoppi sekä syvennetään tietoa prepositioista ja sananjohtamisesta. Kurssilla keskitytään myös opiskelijoiden kielenopiskelun strategioiden syventämiseen sekä yo-koetta että jatko-opintoja varten. ENA10: ABIEN KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan koko ylioppilaskokeeseen kuuluvan oppimäärän keskeistä kielioppia ja sanastoa opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kurssilla tehdään aiempien vuosien ylioppilaskokeiden erilaisia tehtäviä. Kurssilla harjoitellaan myös ylioppilaskokeen ainekirjoituksen tekstilajeja, kuten asia-aineen, mielipideaineen ja kuvailevan aineen kirjoittamista sekä kirjeen ja puheen laadintaa. Kurssin päätteeksi järjestetään preliminäärikoe. ENA11: KIRJOITELMAKURSSI Kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kirjoittamistaitojen kehittämiseen henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Kirjoitelmakurssissa ei ole lähiopetusta eikä loppukoetta vaan se suoritetaan itsenäisesti opetushallituksen laatimaa verkkomateriaalia (http://www02.oph.fi/etalukio/englanti/kirjoitelmakurssi/index.html) käyttäen. RUOTSI A2-KIELI 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Kurssit suoritetaan pääasiallisesti numerojärjestyksessä, koska kielitaito kehittyy asteittain ja opiskeltavat asiat kertautuvat kursseissa. Kurssit 1-3 suoritetaan ensimmäisenä, kurssit 4-6 toisena ja kurssit 7, 8 ja 9 kolmantena opiskeluvuotena. Kurssi 9 on mahdollista suorittaa myös kurssien 1-3 jälkeen. Ylioppilaskoe laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien 1-8 perusteella.

12 11 Itsenäinen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista, koska kielen oppiminen on pääasiassa kommunikointia muiden kanssa. Pakottavissa tapauksissa itsenäisestä suorittamisesta on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa. Kurssit 1-8 arvostellaan numeroarvosanoin, jolloin arvioinnin pohjana ovat kurssien aikana tehdyt kirjalliset opinnäytteet sekä muutoin osoitettu aktiivisuus ja asiaosaaminen. Puhekurssin (kurssi 7) arvioinnissa painotetaan erityisesti suullista tuottamista. Kurssi 9 arvostellaan suoritusmerkinnällä. RUA1: ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. RUA2: IHMISET YMPÄRILLÄMME Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. RUA3: SUOMI OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RUA4: ELINYMPÄRISTÖMME Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, viestintä- ja mediaosaaminen ja teknologia ja yhteiskunta tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

13 12 RUA5: OPISKELU JA TYÖ Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. RUA6: KULTTUURI JA SEN TEKIJÖITÄ Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuriidentiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. RUA7: PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Kurssin aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet sekä aikaisempien kurssien aihepiirit. Kurssilla painotetaan puheviestinnän harjoittelua, kartutetaan sanavarastoa ja kerrataan keskeisiä kielioppiasioita. Kurssilla palautetaan mieleen aikaisemmin opittuja viestintäfraaseja ja keskeisiä puhetilanteita, joita harjoittelemme puhe- ja kuuntelutehtävissä. Vaativien tekstien yhteydessä harjoitellaan mielipiteenilmaisua ja keskustelua eri aihepiireistä pareittain ja pienryhmissä. Suullisen viestinnän ohella kartutetaan myös kuullun ja tekstinymmärtämisen taitoja sekä harjoitellaan viestinnällisten kirjoitustehtävien laatimista. Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus. Kurssin lopullinen arvosana perustuu suullisen kokeen arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. RUA8: TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. RUA9: OPI KUULEMAAN, OPI VIESTIMÄÄN! Kurssin tarkoituksena on lisätä kuullun ymmärtämisvalmiuksia ja harjoitella kirjallista ja suullista viestintää erilaisten tehtävien avulla. Kurssi koostuu erilaisista kuunteluharjoituksista, joiden avulla pyritään harjoittamaan keskittymistä, kuullun tarkkaavaisuutta ja ymmärtämistä. Harjoitellaan myös ääntämistä, tehdään saneluharjoituksia ja opetellaan kuullun tiivistämistä. Kurssilla harjoitellaan myös kirjallista viestintää erilaisten viestinnällisten kirjoitustehtävien avulla. Harjoitellaan kirjoitelmien tekoa, erilaisten kirjoitusmuotojen kirjoittamista ja lyhyiden viestinnällisten kirjoitelmien tekoa. Kurssilla tehtävät kirjoitus- ja kuunteluharjoitukset ovat myös yo-kirjoituksiin valmentavia.

14 13 RUOTSI B1-KIELI 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Kurssit suoritetaan pääasiallisesti numerojärjestyksessä, koska kielitaito kehittyy asteittain ja opiskeltavat asiat kertautuvat kursseissa. Kurssit 1-2 suoritetaan ensimmäisenä, kurssit 3-5 toisena ja kurssit 6, 7 ja 8 kolmantena opiskeluvuotena. Kurssi 8 on mahdollista suorittaa myös kurssien 1-3 jälkeen. Ylioppilaskoe laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien 1-7 perusteella. Itsenäinen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista, koska kielen oppiminen on pääasiassa kommunikointia muiden kanssa. Pakottavissa tapauksissa itsenäisestä suorittamisesta on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa. Kurssit 1-7 arvostellaan numeroarvosanoin, jolloin arvioinnin pohjana ovat kurssien aikana tehdyt kirjalliset opinnäytteet sekä muutoin osoitettu aktiivisuus ja asiaosaaminen. Puhekurssin (kurssi 6) arvioinnissa painotetaan erityisesti suullista tuottamista. Kurssi 8 arvostellaan suoritusmerkinnällä. RUB1: KOULU JA VAPAA-AIKA Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kurssilla painotetaan suullista kielitaitoa keskusteluharjoitusten ja viestinnällisten tehtävien avulla. Kieliopissa keskitytään perusrakenteiden kertaamiseen: substantiivit, adjektiivit, verbien taivutus ja aikamuodot. Persoona- ja refleksiivipronominit. Päälauseen sanajärjestys ja prepositioita. RUB2: ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista, puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssin aihepiireinä ovat edelleen nuorten elämään liittyvät asiat, kuten koulu, työ ja vapaa-aika. Kieliopista käsitellään substantiivin määräysmuodot, adjektiivin vertailumuodot, apuverbit, att-sanan käyttö ja sivulauseet.

15 14 RUB3: SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, sekä vieraat kulttuurit Suomessa. Kurssilla harjoitellaan kirjoittamistaitoa (henkilön ja paikan kuvaaminen) ja painotetaan tekstinymmärtämistä. Kieliopissa käsitellään pronomineja, erisnimen suku, substantiiviattribuutti, imperatiivi ja adverbejä. RUB4: ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Vahvistetaan erityisesti suullista kielitaitoa. Kieliopissa adverbejä, verbioppia, passiivi. RUB5: ELINYMPÄRISTÖMME Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Korostetaan ymmärtävää lukemista ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RUB6: PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Kurssilla käsittelemme ajankohtaisia pohjoismaisia tapahtumia ja kertaamme aiempien kurssien aihepiirejä. Kurssilla painotetaan puheviestinnän harjoittelua, kartutetaan sanavarastoa ja kerrataan keskeisiä kielioppiasioita. Alussa palautetaan mieleen viestintäfraaseja ja tilanteita, joita harjoittelemme puhe- ja keskustelutehtävissä. Tekstien yhteydessä harjoitellaan mielipiteenilmaisua ja keskustelua vapaa-ajan vietosta, ihmissuhteista ja eri kulttuureista. Puhumista harjoitellaan monipuolisesti pareittain ja pienryhmissä. Suullisen viestinnän ohella kartutetaan myös kuullun ja tekstinymmärtämisen taitoja sekä harjoitellaan viestinnällisten kirjoitustehtävien laatimista. Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus. Kurssin lopullinen arvosana perustuu suullisen kokeen arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. RUB7: YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja yhteiskuntaa liittyviä asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla, harjoitellaan yo-kirjoituksiin valmentavia tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä ja kerrataan kielioppirakenteita. Soveltava kurssi: RUB8: OPI KUULEMAAN, OPI VIESTIMÄÄN! Kurssin tarkoituksena on lisätä kuullun ymmärtämisvalmiuksia ja harjoitella kirjallista ja suullista viestintää erilaisten tehtävien avulla. Kurssi koostuu erilaisista kuunteluharjoituksista, joiden avulla pyritään harjoittamaan keskittymistä, kuullun tarkkaavaisuutta ja ymmärtämistä. Harjoitellaan myös ääntämistä, tehdään

16 15 saneluharjoituksia ja opetellaan kuullun tiivistämistä. Kurssilla harjoitellaan myös kirjallista viestintää erilaisten viestinnällisten kirjoitustehtävien avulla. Harjoitellaan kirjoitelmien tekoa, erilaisten kirjemuotojen kirjoittamista ja lyhyiden viestinnällisten kirjoitelmien tekoa. Kurssilla tehtävät kirjoitus- ja kuunteluharjoitukset ovat myös yo-kirjoituksiin valmentavia. SAKSA B2- JA B3-KIELI 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi (1), 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 Resurssien ja opiskelijamäärän niin vaatiessa B2-oppimäärä opetetaan yhdessä B3-oppimäärän kanssa saksan kielessä kurssista SAB3 alkaen. Kaikki kurssit arvioidaan numeroarvosanoin. SAB1: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAB2: NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB3: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

17 16 SAB4: MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. SAB5: ENNEN JA NYT Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB6: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAB7: KULTTUURI Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAB8: YHTEINEN MAAPALLOMME Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB9: LUONTO JA YMPÄRISTÖ SEKÄ TIEDE JA TEKNOLOGIA Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt, luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Lisäksi lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. RANSKA B2 JA B3-KIELI 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi (1, 2), 3, 4 5, 6, 7 8, 9

18 17 Resurssien ja opiskelijamäärän niin vaatiessa B2-oppimäärä opetetaan yhdessä B3-oppimäärän kanssa ranskan kielessä kurssista RAB3 alkaen. Kaikki kurssit arvioidaan numeroarvosanoin. RAB1: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. RAB2: NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RAB3: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB4: MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. RAB5: ENNEN JA NYT Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

19 18 RAB6: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RAB7: KULTTUURI Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. RAB8: YHTEINEN MAAPALLOMME Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB9: LUONTO JA YMPÄRISTÖ Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt, luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 1, 2, 3, 4, 6, 11(sama jakso 6. kanssa) 5, 7, 8, 9, 10, 14(sama jakso 10. kanssa) 12, 13, 18, (19) MAA1: FUNKTIOT JA YHTÄLÖT Keskeiset sisällöt: potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio

20 19 MAA2: POLYNOMIFUNKTIOT Keskeiset sisällöt: polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen MAA3: GEOMETRIA Keskeiset sisällöt: kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen MAA4: ANALYYTTINEN GEOMETRIA Keskeiset sisällöt: pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta MAA5: VEKTORIT Keskeiset sisällöt: vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, vektoreiden skalaaritulo, suorat ja tasot avaruudessa MAA6: TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT Keskeiset sisällöt: diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo ja normaalijakauma MAA7: DERIVAATTA Keskeiset sisällöt: rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. MAA8: JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT Keskeiset sisällöt: Juurifunktiot ja yhtälöt, eksponenttifunktiot ja yhtälöt, logaritmifunktiot ja yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion derivaatta. MAA9: TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT Keskeiset sisällöt: suunnattu kulma ja radiaani, trigonometristen funktioiden symmetria, jaksollisuus ja derivaatat, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2015 www.kesalukio.fi Kesälukiot 2 015 YLEISKESÄLUKIOT Oppiainekurssit 10 Helsingin kesälukio I 1. 12.6. Helsinki MAAabi/MABabi, AIabi, ENAabi, RUBabi, RABabi, YHabi, PSabi,

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot