Sami Nikander

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sami Nikander 7.5.2015"

Transkriptio

1 Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander Ympäristöjaoston kokous 1/2015 Aika Torstai, klo Paikka Läsnä Kumiteollisuus ry, Helsinki Sirkka Leppänen, Nokian Renkaat Oyj (puheenjohtaja) Tiina Sailavuo, Marwe Oy Pertti Turunen, Teknikum Oy Timo Wrang, Reka Kumi Oy Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry (kohta 7) Merja Vuori, Kemianteollisuus ry (kohta 8) Sami Nikander, Kumiteollisuus ry (sihteeri) 1 Kokoustilan turvajärjestelyt ja kokouksen avaus Ennen kokouksen avausta Sami Nikander kävi läpi kokoustilan turvajärjestelyt. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2 Esityslistan hyväksyminen Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 3 Edellisen kokouksen muistio Edellinen kokous oli pidetty Siitä laadittu muistio käytiin lyhyesti läpi ja hyväksyttiin muutoksitta. 4 Kuulumiset ETRMA:n suunnalta Sami Nikander kävi läpi ETRMA:n Chemicals Groupin, Environmental Groupin ja H&S Groupin meneillään olevat asiat. Sami Nikanderin esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä. Todettiin, että CLP-hake on tarpeen, sillä se tuottaa jäsenyrityksille niiden tarvitsemaan informaatiota kustannustehokkaasti. Lisäksi projektin yhteydessä tehtävissä liukoisuustesteissä olisi hyvä kiinnittää huomiota erityisesti ZnO:n liukoisuustietoihin, joskin suomalaisessa kumiteollisuudessa käytettävät pitoisuudet ovat alempia (yleensä aktivaattorimateriaali, ei käytetä vulkanoinnissa), kuin projektin papereissa mainitut. Olisi myös hyvä, että testit osoittaisivat yhdisteen pysyvän osana kumimatriisia, eikä liukoisuutta käytännössä ole. Rubber chemicals monitoring reportin osalta todettiin ETRMA:n tekevän hyvää työtä. Pertti Turunen oli käynyt läpi nyt laaditun raportin 8. version ja tehnyt koosteet yleisimmin suomalaisessa kumiteollisuudessa käytetyistä aineista. Kooste on osana esitysmateriaalia. EU:n non-toxic environment strategia ei ollut jäsenille tuttu. Sovittiin, että Nikander selvittää asiaa enemmän Kemianteollisuus ry:n suunnalla ja toimittaa aihetta käsittelevää informaatiota.(lisäinformaatio lisätty liitteenä olevaan kokousesitykseen) Kumiteollisuus ry PL 4 Eteläranta 10 Puh Y-tunnus Helsinki Faksi Kotipaikka Helsinki

2 Kumiteollisuus ry Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander Food contact -aiheen osalta todettiin, että osoittamismenetelmä on tarpeen. Nykyisin on haastavaan löytää laboratoriota, joka pystyy tarvittavat migraatiotestit tekemään ja antamaan tarvittavat analyysitulokset. Pääsyy tähän on soveltuvien testimenetelmien puute. PAH:n osalta todettiin, että suurin havaittu riski liittyy siihen, että vientituotteita vietäessä törmätään vaatimukseen standardinmukaisten testien tekemisestä. Tällä hetkellä maailmalta löytyy 6 laboratoriota, jotka vaadittavat testit pystyvät tekemään, joten testausajat saattavat venyä pitkiksi. ETRMA:n laatiman ZnO -positiopaperin yhteydessä keskusteltiin siitä, että olisiko mahdollista lisätä ETRMA:n laatimat positio-paperit Kumiteollisuus ry:n webbisivuille. Sovittiin, että Nikander selvittää asiaa. Todettiin, että nano-asioihin liittyvä keskustelu on taas yltymässä. Kumiteollisuudessa on nanomateriaaleja laajasti käytössä (esim. nokimusta, silika), joten yrityksissä on hyvä varautua mahdollisiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin. 5 Energiatehokkuus Sami Nikander kävi läpi parhaillaan menossa olevien energiatehokkuussopimusneuvottelujen tilanteen. Parhaillaan neuvotellaan sopimustekstien sisällöstä TEM:n kanssa. Tekstisisältöön liittyviä neuvotteluja on käyty koko kevättalven ja kevään ajan. Kesäkuun alussa pitäisi sopimustekstin sisällön olla selvillä. Elinkeinoelämä on jakanut neuvottelutavoitteensa kolmeen koriin: puiteohjelma, toimenpideohjelma ja yritys. Tavoitteena on välttää päällekkäiset ohjauskeinot, säilyttää nykyrakenne sekä kirjata mahdollisimman vähän numeerisia tavoitteita itse sopimusteksteihin. Nämä käyvät tarkemmin ilmi liitteenä olevasta kokousesityksestä. Uuden sopimusjärjestelmän on tarkoitus olla toiminnassa Sustainable Natural Rubber -hanke Sami Nikander antoi lyhyen tilannekatsauksen hankkeen tilanteesta. Suomalaisista kumiteollisuuden yrityksistä hankkeeseen on liittynyt Nokian Renkaat Oyj. Todettiin, että suurin haaste tuntuu olevan saada tarvittavat pilotointiprojektit käyntiin. 7 Bio- ja kiertotalous Mitä se on ja miten kumiteollisuuden yritykset voivat siitä hyötyä? Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry:sta kertoi Kemianteollisuus ry:n työstä bio- ja kiertotalouden edunvalvonnassa. Pohjakallion esitysmateriaali on mukana liitteenä olevassa kokousesityksessä. Sovittiin, että asiakokonaisuuden edistymiseen palataan seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että kumiteollisuudessa on paljon bio- ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa, joka on osa normaalia toimintaa, eikä sitä oikein osata mieltää liittyvän tähän kokonaisuuteen. Lisäksi viime vuosina on myös tullut uusia materiaaleja, jotka aiemmin ovat pohjautuneet ei-uusiutuvaan ketjuun, esim. EPDM (sokeriruoko -> etanoli -> eteeni -> EPDM), luonnonkuitua sisältävät vahvikemateriaalit ja renkaiden liisaus. Pohjakallio toivoikin yrityksiltä esimerkkejä, joita voisi käyttää osana aiheeseen liittyvää edunvalvontaa

3 Kumiteollisuus ry Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander 8 Responsible Care Käytännönläheinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma 9 Muut asiat Merja Vuori, Kemianteollisuus ry.sta esitteli kemianteollisuuden käytännönläheistä vastuullisuusohjelmaa, Responsible Care. Vuoren esitysmateriaali on mukana liitteenä olevassa kokousesityksessä. Todettiin, että kumiteollisuus ry:n jäsenyrityksistä Nokian Renkaat Oyj on jo sitoutunut ohjelmaan. Myös muiden jäsenyritysten on hyvä harkita sitoutumista, sillä esim. ohjelman syntyvien indikaattoritietojen myös yritykselle syntyy kustannustehokkaasti kattava kuva omasta vastuullisuustyöstään, jota voi hyödyntää mm. asiakaskontakteissa sekä kertoessa omasta vastuullisuustyöstään muille sidosryhmille. Käytiin läpi toimintasuunnitelmaan jaostolle kirjattujen toimenpiteiden edistymisen tilanne sekä hallituksen kokouksessa vuodelle 2015 kirjatut toimenpiteet. Todettiin, että edistyminen on edennyt suunnitellusti ja kesken olevien hankkeiden eteneminen riippuu pitkälti ETRMA:n materiaalien tuotantoaikatauluista. 10 Seuraava kokous Sami Nikander kertoi lyhyesti Kumiteollisuus ry:n työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin selvityshankkeen tilanteesta. Alkuvuodesta toteutetun webbikyselyn tulokset on analysoitu ja niitä täydentämään on tehty kattava haastattelukierros jäsenyrityksissä. Parhaillaan laaditaan koostetta kyselykierrosten tuloksista. Ehdotukset jatkotoimiksi esitellään Kumiteollisuus ry:n hallitukselle sen seuraavassa, kesäkuussa pidettävässä, kokouksessa. Seuraavan kokous päätettiin pitää maanantaina klo 13 alkaen. Kokouspaikkana on Nokian Renkaat Oyj. 11 Kokouksen päättäminen Sirkka Leppänen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. Liitteet Jakelu Tiedoksi Sami Nikanderin esitysmateriaali (sisältää Pohjakallion ja Vuoren esitykset), ETRMA:n RCMP raportin 8. versio Jaoston jäsenet Kumiteollisuus ry:n jäsenyritykset

4 Ympäristöjaoston kokous Kumiteollisuus ry, Helsinki Ehdotus kokouksen työjärjestykseksi 1. Kokoustilan turvajärjestelyt ja kokouksen avaus 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen muistio 4. Kuulumiset ETMA:n suunnalta 5. Energiatehokkuus 6. Sustainable Natural Rubber ajankohtaista 7. Bio ja kiertotalous Mitä se on ja miten kumiteollisuuden yritykset voivat siitä hyötyä? (Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry) 8. Responsible Care Käytännönläheinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma (Merja Vuori, Kemianteollisuus ry) 9. Muut asiat 1. Toimintasuunnitelman tilanne ja mahdollinen päivitys 10. Seuraava kokous 11. Kokouksen päättäminen

5 Kuulumiset ETRMA:n suunnalta Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) CLP classification of uncured rubber mixtures Kumiteollisuuden eurooppalainen järjestö ETRMA on käynnistämässä kumiseosten uudistuvaan luokitukseen (ns. CLP luokitus) kohdistuvaan selvitys ja tutkimushanketta, joka olisi tarkoitus viedä läpi tämän vuoden kuluessa. Hanke liittyy voimaantulleeseen uudistuneeseen kemikaaliturvallisuuslakiin (ns. Seveso III), jonka myötä tiettyjä CLP luokituksia omaavia aineita käyttävät laitokset joutuvat uusien velvoitteiden piiriin, laajimmillaan turvallisuusselvitysvelvoitteiden kohteeksi. Lisäksi luokitusmuutoksilla on vaikutusta myös jätehuoltoon ja tuotteiden kuljetuksiin. Tavalla tai toisella asia siis koskettaa jokaista kumiteollisuuden yritystä Hankkeessa on tarkoitus tutkia asiaa kumiseosten kannalta ja luoda niihin liittyvään luokitukseen tarvittava tietomäärä hankkeessa mukana olevien tahojen käyttöön. Olemalla mukana kerätty luokitukseen vaadittava tieto olisi kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten käytössä. Erityisen kriittinen on uusi, liukoisuuteen liittyvän tiedon hankinta. Olemalla mukana yhteishankkeessa vältytään siltä riskiltä, että jäsenyritykset joutuisivat hankkimaan tarvittavat tiedot itse. Kumiteollisuus ry:n hallitus päätti osallistumisesta, mukana ollaan Hanke viedään läpi 2015 kuluessa Sami Nikander

6 Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) Rubber chemicals monitoring report 8. versio julkaistu New chapter ECHA Compliance check: Substances potentially subject to compliance checks during 2015 New restriction intention for DEHP: Restriction under Article 69(2) on the four classified phthalates in articles. Depending on the outcome of the assessment, the scope of the restriction might be broad or targeted specifically to articles or article groups that are the main contributors to exposure of the general population. Risk Management Option Analysis (RMOA) under development on rubber substances Tiedonkeruun tärkeyttä korostettu, koska aineet voivat päätyä kandidaattilistalla ja lopulta jopa REACH:n liite XIV mukaiseen lupamenettelyyn. Pirelli tekee alustavan arvion niistä kumiyhdisteistä, jotka voisivat RMOA:n kohteeksi ECHA lisäsi listalle 137 ainetta, joista 46 on ETRMA:n mukaan käytössä kumiteollisuudessa Sami Nikander Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) Rubber chemicals prioritization process Toinen vaihe viety läpi (Suomi kommentoi myös). Perustettiin ryhmä analysoimaan saatu informaatio ja ehdottamaan toimenpiteitä. Jokaisesta priorisoidusta aineesta on tarpeen laatia dossier. Ryhmä aloittaa työnsä Synthetic rubber definition Taustalla keskustelu silikonikumien tulliluokittelusta. Nyt luokassa 39, kun ETRMA haluaisia luokkaan 40. Määritelmäehdotukset 2018 EU Strategy on non tocix environment Food contact Developing migration testing guidelines for non plastics materials ETRMA vastuussa TPE ja kumia käsittelevien ohjeiden laadinnasta. Seuraava kokous pidetään Onko asia akuutti Suomessa? PAH survey ETRMA fact sheet on the use of Zinc Oxide in the rubber industry Sami Nikander

7 Synonyymi BHT / Ionol Pigment Yellow 83 Epoxy Novolac resin EHA ZDBC SDMC Polyetylenglykol Pigment orange 13 Galaxolid MBTS Isobornyl metacrylate DTDP Pigment Yellow 12 Isopropanoli Oxirane TOT DPTU BMI H&S Group (viimeisin kokous pidetty ) Kokouksen asiat käyty läpi ympäristöjaoston Työn painopiste RFTF toiminnassa Strategy on rubber fumes toteutus ETRMA:n asiantuntijoiden ja TTL:n tapaaminen hankeehdotuksen tiimoilta toteutettiin Hyvä tapaaminen, osapuolet tietoisia toisensa ajatuksista. ETRMA:n RFTF pohtii, miten TTL:n hanketta voitaisiin hyödyntää Parhaillaan fokus on yksittäisiä aineita mittaavien testimenetelmien standardisoinnissa Ajatuksena on mahdollisesti hyödyntää TTL:n osaamista altistustiedon tuottamisessa sitten, kun nämä menetelmät ovat valmiina Haasteena on se, että TTL haluaisi edetä varmasti jo ennen standardien valmistumista... TTL ilmoitti , että rahoitus vulkanointihuurujen genotoksisuutta selvittävään hankeosioon on käytettävä jo kuluvan vuoden aikana Ei voida odottaa laajemman hankekokonaisuuden toteutumista, vaan toteutettava erillisenä ja rahoituksesta johtuen vain yhdessä yrityksessä Käyty alustavia keskusteluja Teknikum Oy:n kanssa Sami Nikander

8 Non toxic Environment NTE taustaa EU:n 7. ympäristönsuojelun toimintaohjelma (7. EAP) sisälsi velvoitteen komissiolle valmistella vuoteen 2018 Non-toxic environment strategia, jossa huomioidaan erityisesti Nanomateriaalit Hormonitoimintaa häiritsevät aineet Kemikaalien yhteisvaikutukset Tuotteiden (esineiden) sisältämät kemikaalit Työtä vetää DG ENV ja siihen on palkattu Ruotsin KEMI:stä asiantuntija 7 MS (DK, SW, DE, BE, AU, FR, NL) pyrkivät nostamaan NTE:n statusta ympäristöneuvostossa 12/2014 Yllä lueteltuja aihealueita koskeva ensimmäinen ehdotus ennakoidaan tulevan vielä 2015 Eliisa Irpola

9 Edunvalvonta Non-toxic Environmentin suhteen CEFIC tehnyt eduvalvontasuunnitelman ja työnjaon NTE:stä ei tule seurata uutta lainsäädäntöä, säädöspohja on nyt jo erittäin kattava. Toimeenpanoa voi toki tehostaa Teollisuus on jo kauan sitoutunut kemikaalien terveydelle ja ympäristölle haitallisten vaikutusten ehkäisyyn Mittaustarkkuuden paranemisesta, taustapitoisuuksista yms seuraa, että pitoisuutta 0 ei tulla saavuttamaan, tämän ei tulisi olla tavoitteena, varsinkaan jos ei aiheudu haittaa. Suomessa vastuuviranomaisina YM ja STM Viranomaiset Suomessa ottavat kantaa vasta komission ehdotukseen, eivät osallistu sen valmisteluun aktiivisesti Ehdotus on luvattu käydä järjestöjen kanssa yhdessä läpi sen ilmestyttyä Eliisa Irpola Energiatehokkuus 6

10 Energiatehokkuussopimukset Taustaa Suomi sitoutunut % kasvihuonekaasupäästövähennykseen 2050 mennessä EU 2030 päätelmissä ei sitova EU tason 27% energiatehokkuustavoite EED:n artikla 7 tuo säästötavoitteen 1,5% vuodessa ( ) Elinkeinoelämä ja TEM ovat tehneet aiesopimuksen, jossa energiatehokkuussopimukset on otettu keinoksi energiatehokkuustavoitteiden täyttämiseksi Nykyisiä sopimuksia on viilattava vastaamaan EUvaatimuksia Neuvotteluprosessi käynnissä Sami Nikander Energiatehokkuussopimukset Neuvotteluprosessi Neuvottelut aloitetaan 1-2/2015 Sopimuksen sisällön muotoilu 2-6/2015 Keskustelu komission kanssa art 8 (5) tulkinnasta 6-8/2015 Hyväksyntäkierrokse t liitoissa 2-4/2016 Sopimuspohjat valmiina 1/2016 Sopimustekstien hiominen 8-12/2015 Allekirjoitustilaisuus Säätytalolla 9/2016 Liittymisasiakirjat Energiavirastolle 10-12/2016 Sopimusjärjestelmä toiminnassa Sami Nikander

11 Energiatehokkuussopimukset Sisällön hahmotus menossa Elinkeinoelämä jakanut tavoitteensa kolmeen koriin (puite, toimenpideohjelma ja yritys) Pyritään välttämään päällekkäiset ohjauskeinot esim. päästökaupan kanssa Säilytetään nykyrakenne Puitesopimuksen tavoite 28 TWhkum vuosina , joka perustuu energiatehokkuusdirektiiviin ja jota on sitouduttu tavoittelemaan aiesopimuksella. Siihen päästään raportoimalla vuosittain sama määrä tehostamistoimia kuin aiempinakin vuosina. seurantaa varten Motiva laskisi toteuman direktiivin mukaisesti ja vertaisi tavoiteuraan vuosittain optiokauden tavoite vuodelle 2025 muodostuisi yritysten ilmoittamista tavoitteista; tätä pitäisi tarkistaa lainsäädännön varmistuttua 2020 jälkeiselle ajalle Sami Nikander Energiatehokkuussopimukset Sisällön hahmotus menossa Toimenpideohjelman tavoitteet kattavuustavoitteet voisi pitää pääsääntöisesti samoina muutos vain, jos huomattu niiden olevan selvästi väärällä tasolla. puitesopimuksen tavoitetta 28 TWhkum ei jaettaisi toimenpideohjelmiin (TEMillä todennäköisesti halu jakaa tämä vuositavoiteprosenteiksi toimenpideohjelmiin ja yritystasolle) toimenpideohjelman tavoitteen voisi koota yritysten omista tavoitteista ja seurata siten sopimustoiminnan etenemistä jokaisella toimialalla erikseen Yrityksen tavoitteet yritys asettaa itselleen tehostamistavoitteen vuodelle 2020 ja optiokauden loppuun vuodelle Vaihtoehto, jota ei haluttaisi asetetaan tavoitteet saman lailla eri toimenpideohjelmille ja yrityksille kuin nykykautena: keskisuurille 1 % vuodessa, energian tuotannolle energiamäärätavoite, energiapalveluille energiamäärätavoite ja energiavaltaisille joko sopia ryhmätavoite tai jatkaa ilman sitä. Sami Nikander

12 Sustainable Natural Rubber hanke The International Rubber Study Groupin (IRSG) hanke Esitelty tarkemmin edellisessä kokouksessa Tällä hetkellä 36 jäsenmaata ja 120 teollisuusjäsentä Kts. Jatkuvasti laajentuva NR liittyi maaliskuussa 2015 Käytännön testaus tuoteketjussa vielä alkuvaiheessa

13 Katsaus kuluneeseen vuoteen 2014 ja vilkaisu vuoteen 2015 Kumiteollisuus ry:n strategia 2014? Tarkoitus Toiminta-alueet Strategiset painopistealueet Tavoite Kumiteollisuus ry:n tarkoituksena on edistää jäsenyritysten kilpailukykyä Palkkaratkaisut Työmarkkinat Työehtosopimukset Vuoropuhelu Toimialan näkyvyys Lainsäädäntö Elinvoimaiset jäsenyritykset Elinkeinopolitiikka Osaava henkilöstö Standardisointi Vastuullisuus

14 Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Palkkaratkaisut Maltillinen ratkaisu Uudet neuvottelut 2015 Vuoropuhelu Seminaari Teemana osaamisen kehittäminen, opas julkaistu Toimialan näkyvyys Artikkelit (3) Esitykset (3) Toimialakatsaus, Startel Webbisivu-uudistus Vientiteollisuus tutuksi ja fuksi kampanjat Sidosryhmäyhteistyö Lainsäädäntö Perusseurantaa tehostettu Kumihuurut- ja pölyt PAH Aktiivisesti mukana eri sidosryhmien toiminnassa, kuten SKY, K-I, Alihankinta, Kumin TAT, ETRMA, Kemian ja EK:n verkostot, vientiliittoyhteistyö. YSL-kokonaisuudistus, jätelainsäädäntö, REACH, ETRMA:n 3 vuotinen kumihuurutja pölyt lobbaus PAH:sta laaditaan jäsenyritysten käyttöön lainsäädäntöön ja ETRMA:n tuottamaan materiaaliin pohjautuva kooste. Ensimmäinen versio valmiina, vielä käännettävä suomeksi Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Osaava henkilöstö Räätälöidyt koulutukset, käynnissä yhdessä jäsenyrityksessä Kumi-Instituutin koulutusseminaari keväällä 2014 Kumialan perustutkinto uudistettu Standardisointi 2 KV ja 2 EU komiteaa Yli 600 standardia 109 aktiivista työkohdetta Lähes 200 erilaista äänestystä tai kyselyä 8 yritysjäsentä 2 kokousta Edustaja 1 eurooppalaisessa kokouksessa Koulutusjaoston toiminalle haettava uutta suuntaa. Asiaa viedään eteenpäin palaverissa. Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen

15 Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Vastuullisuus Energiatehokkuusdirekti ivin vaikutukset kumiteollisuuteen Kumituotteiden endof-life vaihtoehtojen selvittäminen Elinkaari-informaatiota käsittelevä kartoitus Tilanne selvitetty, yritykset selviävät parhaiten lainsäädännön velvoitteista liittymällä vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimuksen kemian toimenpideohjelmaan Vaihtoehtoja selvitetty ympäristöjaoston kokouksissa. Kumituotteiden osalta on mahdollista toteuttaa kiertotalous. Haasteina materiaalivirrat, logistiikka ja rahoitus Toteutetaan 2015, kunhan ETRMA:sta saata informaatio tiedossa Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Vastuullisuus Turvallisuuskulttuurin parantaminen Työturvallisuuskorttikoulutuks en läpivienti jäsenyrityksissä mahdollisimman kattavasti 2015 loppuun mennessä etenee. Yleisen turvallisuustoiminnan kehittäminen osana kumiteollisuuden TAT:n toimintaa. Osateemana kumiteollisuuden seminaarissa. Turvallisuus&työhyvinvointiesiselvitys aloitettu Kumihuuruista ja pölyistä sekä PAH:sta laaditaan jäsenyritysten käyttöön lainsäädäntöön ja ETRMA:n tuottamaan materiaaliin pohjautuva kooste. Ensimmäinen versio valmiina, vielä käännettävä suomeksi

16 Vuodelle 2015 jo ajoitettua toimintaa Imago & vetovoima Vetovoimahankkeet, webbiviestinnän monipuolistaminen, artikkelit, tilastotiedon kehittäminen, kumiteollisuuden esiin nostaminen esim. biotaloudessa jne. Kesätyölaskuri, tutustu työelämään ja tienaa (edistetään peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, ammattistarttialaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään, 355 /2 vko), harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä käsittelevä opas Lainsäädäntö Kumihuurut ja pölyt, ympäristönsuojelulain uudistus, REACH Koulutus Jaoston toiminnan uudelleenorganisointi ja fokusointi Standardisointi Eurooppalaiseen ja KV työhön osallistumisen tehostaminen Työmarkkinat Palkkaneuvottelut 2015, valmistautuminen 2016 tes kierrokselle, työmarkkina asioiden koulutus Vastuullisuus End of life tiedon jalostaminen lopulliseen muotoon, elinkaari informaatioselvitys, turvallisuus & työhyvintointiselvitys ja jatkotoimet sekä seminaari, työturvallisuuskorttiprojektin läpivienti Bio- ja kiertotalous ja kemianteollisuus Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry 13

17 Arizona Chemical: mäntyöljyjalosteita moniin eri tuotteisiin Liimat Parantaa liimojen tarttuvuutta ja sitkeyttä Edistää kestävää kehitystä Tiet ja rakentaminen Laajentaa kierrätysmateriaalien käyttöä Parantaa tiemerkintöjen kirkkautta ja kestävyyttä Renkaat Parantaa ajoturvallisuutta Vähentää polttoaineen kulutusta Kemian välituotteet Pinnoitteet Voiteluaineet Kaivos- ja öljyteollisuuden sovellukset 14

18 Nokian Renkaat: turvallisuutta parantavia kumisekoituksia ja rengasrakenteita, joissa hyödynnetään luonnonmateriaaleja Ainutlaatuista talvipitoa. Nokian Hakkapeliitta -talvirenkaat. Kumisekoituksiin lisätty rypsiöljy tuo repimislujuutta sekä lisää lumi- ja jääpitoa. Lisää ajokilometrejä. Nokian Hakka Green -kesärenkaat. Kumisekoituksiin lisätty mäntyöljy parantaa kulumiskestävyyttä. Enemmän turvallisuutta ja kestävyyttä. Selluloosapohjainen viskoosikoordi lujittaa renkaiden rakennetta. Lisätietoja: puh Biovian: biologisten lääkkeiden sopimuskehitys ja -valmistus GMP-palvelut Biologiset tuotantoprosessit Solupankkien GMP-valmistus ja säilytys Aseptinen täyttö Prosessikehitys QC-analyysipalvelu 15

19 CPKelco: valmistaa CMC:tä*, Cellulose gum, moniin eri sovelluksiin Pyykinpesuaineet CMC ehkäisee lian takaisin tarttumista tekstiileihin Öljynporaus CMC on porausnesteen lisäaine, joka mm. edes-auttaa kiviaineksen poistoa ja tiivistää porauskaivoa Jugurtit CMC toimii sakeuttamisaineena Paperin valmistus CMC toimii päällystyksessä side- ja voiteluaineena Jäätelöt CMC sitoo veden jäätelöön eli estää jäähileen muodostumista * Selluloosan johdannainen Kiilto: tärkkelystä sisältäviä tapettiliimoja Pellolta seinään tärkkelyksen tie 16

20 Plastiroll: valmistaa ja kehittää tärkkelyksestä biohajoavia pakkausmateriaaleja Biohajoava pussi vihannesten pakkaamiseen Suomessa innovoitu uusi materiaali, joka otettiin kesällä 2013 käyttöön kotimaassa kolmessa Pirkka-vihanneksessa Tuotteille parempi säilyvyys Kompostoituva Hyvät pakkausominaisuudet Neste Oil: innovatiivinen NEXBTL-teknologia uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen Mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai eläinrasvan jalostuksen uusiutuvaksi NEXBTL-dieseliksi. Raaka-aineena mm. kasviöljyjä, eläinperäisiä jäterasvoja sekä kasviöljyjen jalostuksessa syntyviä sivutuotteita Maailman laadukkain ja puhtain uusiutuva diesel-polttoaine Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainepohjasta yli 60 %, ja tavoitteena osuuden jatkuva kasvattaminen 17

21 Biotalous on nousussa Yrityksessämme biotalous on Osa strategiaa: ohjaa toimintoja ja valintoja Kiinnostuksen kohde ja osa toimintaa 8 % 28 % Seurannan kohde, mutta ei vielä osa toimintaa Kiinnostava ja ajankohtainen 10 vuoden sisällä Merkityksetön ainakin seuraavat 10 vuotta 52 % 4 % 8 % %-osuus vastanneista 0% 20% 40% 60% Milloin bioperäisiä raaka-aineita kemian tuotteisiin? 17 %: yli 10 vuoden kuluttua, jos sittenkään 9 %: 10 vuoden sisällä 35 %: bioa käytetään jo %-osuus vastanneista 39 %: 5 vuoden sisällä 18

22 Avainasemassa sivuvirrat ja raaka-ainepohjan uudistaminen Yrityksessämme biotalouden näkökulmasta mietitään Sivuvirtojen ja jätteiden 37 % uudenlaista käsittelyä Tuotteiden raaka-aineiden 30 % uudistamista Uusiutuvan energian käyttöä 30 % Teknologioiden kehittämistä Regulaation luomia mahdollisuuksia Uusien tuotteiden valmistusta Uusia markkinoita biotuotteille %-osuus vastanneista 0% 10% 20% 30% 40% Erilaiset bioraaka-aineet kiinnostavat Yrityksemme on kiinnostunut Puubiomassoista Muista kasviperäisistä biomassoista Muun teollisuuden sivuvirroista Elintarviketeollisuuden sivuvirroista Eläinrasvoista ja/tai kasviöljyistä Maatalouden sivuvirroista 19 % 30 % 30 % Kalatalouden sivuvirroista Mikrobien tuottamista yhdisteistä Kotieläintalouden sivuvirroista Levämassoista %-osuus vastanneista 0% 10% 20% 30% 40% 19

23 Haasteena biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus Suomessa on EU:n suurin biokapasiteetti asukasta kohden, miten saada se kestävästi ja tehokkaasti käyttöön? Biopohjaisten jalosteiden käyttäjiä on enemmän kuin niitä, jotka valmistavat eri jakeita biomassoista Suuret biomassan jalostajat eivät aina pysty toimittamaan pieniä ainevirtoja pk-yrityksille Pitäisikö perustaa pk-biojalostamoja? Tarvitaanko suurten yritysten kylkeen pienempiä toimijoita jotka välittävät biojakeita ja -jalosteita yrityksille? Otettava huomioon myös tuontibiomassojen saatavuus Tarvitaan uudenlaisia arvoverkkoja & toiminnan tapoja Esim. BioIsoprene monomeeri, joka valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista (hiilihydraatit) biotekniikan avulla. Yhteistyössä mukana DuPont Industrial Biosciences & Goodyear Tire and Rubber 20

24 Materiaali- ja energiatehokkuus Päästöjen minimointi Turvallisuus, työhyvinvointi Bioperäisten raakaaineiden osuuden kasvu Vihreä talous Kiertotalous Biotalous Kiertotalous neitseellinen raaka-aine suorapoltto sijoitus kaatopaikalle 21

25 Kiertotaloudessa luodaan uusia toiminnan tapoja ja palveluja- renkaiden leasing palvelu: MICHELIN Fleet Solutions V lähtien Michelin Fleet Solutions:lla ollut renkaiden leasingpalvelun asiakkaana 290,000 ajoneuvoa 23 eri maassa Euroopassa 50% of suurista rekkafirmoista on ulkoistanut renkaiden hallinnan ja huollon Kiertotaloudessa luodaan uusia tapoja materiaalien uusiokäyttöön - rengasrouheen hyödyntäminen jätevesien puhdistuksessa Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimeksiannosta Apila Groupin tekemissä testeissä rengasrouheesta rakennettu biosuodatin poisti jätevesistä hyvin kiintoainesta, mm. keskimäärin % fosforista, % typestä ja % ammoniumtypestä Tutkimuksen kohteena nyt myös se, voiko pidätetyn fosforin ja typen saada talteen ravinnekierrossa hyödynnettäväksi 22

26 Kiertotaloudessa luodaan tapoja pilkkoa materiaalit- jätekumin pyrolyysi Kuva: Ecomation Kiertotaloudessa luodaan teknologioita käänteisiin kemiallisiin reaktioihinjätekumin devulkanisointi Esim. 23

27 Bio- ja kiertotalouden fokuksessa yhteistyö Sähkö & lämpö Rehut Energia liikenteeseen kuntien,valtion EU:n hallinto yritykset sijoittajat kuluttajat Biokemikaalit jätehuolto t&k: yliopistot, maa-&metsätilat muut laitokset järjestöt poliitikot media oppilaitokset Ruoka Materiaalit Tekno- logiat- Raakaaineet Kiertotalouden pelisääntöjä luodaan parhaillaan EU-tasolla valmisteilla kiertotalouspaketti - Komission valmistelutyö: Roadmap-Circular Economy Strategy. - Parlamentin valmistelutyö: Sirpa Pietikäisen Draft report on resource efficiency: moving towards a circular economy rence=pe &format=pdf&language=en&secondref=01 Suomessa toimii YM:n vetämä jätealan strateginen työryhmä, ja ministeriöiden (TEM, YM, MMM) yhteistyönä valmisteilla kannat/ näkökulmia kiertotalouspakettiin Kemianteollisuus ry keräämässä yhteen jäsentensä näkemyksiä vaikuttamistyön terävöittämiseksi 24

28 KT ry:n bio- ja kiertotaloustyön puitteet 2015 Kansainvälinen yhteistyö: CEFIC, EuropaBio, Bio-TIC, standardisointi IKEM, EU biotalouspaneeli, Horizon 2020 etc. Kansallinen yhteistyö: BT-paneeli, BT-foorumi, ministeriöt, poliitikot, Teollisuusliitot, Tekes, Suomen Akatemia, VTT, SYKE, FIBIC, Kokkolan yliopistokeskus, Smart- ChemistryPark Raisiossa jne. KT ry:n valiokunnat Toimiston väen BTpalaverit Suomen kansallinen biotalousstrategia 25

29 TEM, MMM, YM: Biotalous on ratkaisu Biotalous: Käyttää biologisia luonnonvaroja kestävästi tuotteiden, energian, ravinnon ja palveluiden tuottamiseen Pyrkii: vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka aineista ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous on talouden seuraava aalto, joka tuottaa talouskasvua ja hyvinvointia. Suomi on biotalouden suurvalta. Meillä on runsaasti luonnonvaroja, osaamista ja notkeutta. 26

30 Biotalouden merkitys Suomelle Liikevaihto yhteensä 60 mrd 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen kasvattamista 100 miljardiin euroon ja tämän kasvun myötä uutta biotalouden työpaikkaa. Osuus työllisistä 13% Biotalous yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto ja hyvinvointiratkaisuja. Osuus viennistä 26% Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta. Suomen biotalousstrategia Strategiset päämäärät 1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Toimeenpano ja seuranta Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta 27

31 Biotalouden arvoketjut Puunjalostus Biomassat Kemia Energia Ruoka Rakentaminen Ekosysteemipalvelut Tuotteet Osaaminen Biotalous hyödyntää puhtaita teknologioita (cleantech) tuottaessaan tuotteita ja palveluita kestävästi. Biotalous Euroopassa 28

32 EU:n biotalousstrategia EU, 2012 Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Avainteemoja mm. i) Investointi tutkimukseen, innovaatioihin, taitoon ii) Enemmän politiikan eri alojen vuorovaikutusta ja sidosryhmien sitoutumista iii) Markkinoiden ja kilpailukyvyn parantaminen Euroopassa Implementointi: mm. Biotalousobservatorio https://biobs.jrc.ec.europa.eu/ Biotalouspaneeli Biopohjaisten tuotteiden markkinat kasvussa Biomuovien markkinoiden arvioitu kasvu on n. 20 % (tuotannon kasvu 3,5 miljoonasta tonnista 20 miljoonaan tonniin, ) (European bioplastics, ) Vuonna % maailman kemianteollisuuden tuotannosta hyödyntää bioteknologiaa (McKinsey) Vuonna % Euroopan kemianteollisuuden tuotannosta biopohjaista (Bio-based Industries PPP) 29

Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset

Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset Katme Consulting Oy 2013 Selvityksen tulokset 2 Selvityksen tausta Jo kauan ennen kuin varsinaista biotalouden käsitettä oli edes

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Biotalous. Esimerkkejä biotaloudesta Suomen kemianteollisuudessa

Biotalous. Esimerkkejä biotaloudesta Suomen kemianteollisuudessa Biotalous Esimerkkejä biotaloudesta Suomen kemianteollisuudessa 1 2 Aga: Puhtaan energian ja ilmaston innovaatiota Nesteytetty maakaasu (LNG) Vähentää meriliikenteen ja teollisuuden päästöjä Happi Tehostaa

Lisätiedot

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM LYNETin Tutkimuspäivä 2016 Ministeriön toimialaan kuuluvat mm. Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

- Potentiaalia innovaatioiksi

- Potentiaalia innovaatioiksi - Potentiaalia innovaatioiksi Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Sami Nikander, Kumiteollisuus ry (sihteeri) Ennen kokouksen avausta puheenjohtaja kävi läpi kokoustilan turvajärjestelyt.

Sami Nikander, Kumiteollisuus ry (sihteeri) Ennen kokouksen avausta puheenjohtaja kävi läpi kokoustilan turvajärjestelyt. Kokousmuistio 1/2016 1 (4) Sami Nikander Ympäristöjaoston kokous 1/2016 Aika Torstai, klo 13.00-14.45 Paikka Läsnä Nokian Renkaat Oyj, Nokia Sirkka Leppänen, Nokian Renkaat Oyj (puheenjohtaja) Mira Juutilainen,

Lisätiedot

Kemianteollisuus & kierto- ja biotalous

Kemianteollisuus & kierto- ja biotalous Kemianteollisuus & kierto- ja biotalous Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry 15.10.2015 Raakaaineiden niukkuus Kestävyys Globaali talouskriisi Vihreä talous Kiertotalous Biotalous Kiertotalous koskee

Lisätiedot

Kiertotalous, kestävä kehitys ja puhtaat teknologiat

Kiertotalous, kestävä kehitys ja puhtaat teknologiat Kiertotalous, kestävä kehitys ja puhtaat teknologiat luovat tulevaisuuden liiketoimintaa Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry Kemianteollisuus ry yli 400 jäsenyritystä Kemianteollisuudella on iso merkitys

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.2016 Käsittelyvaihe Komission ehdotus, kiertotalouspaketti 2.12.2015

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Kemianteollisuuden näkemyksiä. Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä

Kemianteollisuuden näkemyksiä. Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä Kemianteollisuuden näkemyksiä Vientiliittojen jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä 17.3.2014 Sami Nikander 14.3.2014 1 Resurssiviisasta taloutta hahmotelma Resurssien rajallisuus ja samanaikainen taloudellisen

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä Eurooppalaiset ja valtakunnalliset energiatehokkuustavoitteet, kuinka yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa vähähiilisin ja energiatehokkain ratkaisuin? Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Eurooppa matkalla energiaunioniin

Eurooppa matkalla energiaunioniin Eurooppa matkalla energiaunioniin ylijohtaja Riku Huttunen ET:n syysseminaari, Helsinki, 19.11.2015 Esityksen teemat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 Energiaunioni Toimeenpano EU-toimet

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

- KASVAVA MAHDOLLISUUS

- KASVAVA MAHDOLLISUUS - KASVAVA MAHDOLLISUUS Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

Biotaloudesta liiketoimintaa myös Varsinais-Suomeen Resurssiviisas tulevaisuus - Cleantech ja biotalous tarvitsevat pot

Biotaloudesta liiketoimintaa myös Varsinais-Suomeen Resurssiviisas tulevaisuus - Cleantech ja biotalous tarvitsevat pot Biotaloudesta liiketoimintaa myös Varsinais-Suomeen Resurssiviisas tulevaisuus - Cleantech ja biotalous tarvitsevat pot 7.3.2014 Turku Heikki Aro Tekes DM 1093542 Copyright Tekes Mikä biotalous? Tekes

Lisätiedot

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS YGOFORUM-seminaari 2.11.2016 Henrik Österlund 3.11.2016 1 TAUSTAA MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNALLE 3.11.2016 Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 Forestenergy 2020, Jyväskylä 8.10.2014 Pekka Tervo, TEM Komission tiedonanto ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020-2030 (annettu 21.1.2014)

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Älykäs ja ekologinen

Älykäs ja ekologinen Älykäs ja ekologinen Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin uudenlainen yrityspuisto. ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi-

Lisätiedot

Mitä on sininen biotalous? Miten se tulee näkymään?

Mitä on sininen biotalous? Miten se tulee näkymään? Mitä on sininen biotalous? Miten se tulee näkymään? Kaija Saarni Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 30.10.2014 Biotalous? Mitä on sininen biotalous? Suomen askeleet? Biotalous Määrittely haastavaa

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi - lainsäädännön vaikutukset KEVÄTSEMINAARI 2006 VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry 1 -asetuksen käsittely ja voimaantulo Valkoisen Kirjan valmistelu 1999-2/ 2001 parlamentin 2. lukeminen

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät Kierrolla kärkeen Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät 4.10.2016 Maailmanlaajuisesti uniikki tiekartta Hallitus: Suomesta kiertotalouden globaali kärkimaa 3 miljardin euron

Lisätiedot

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina Janne Peljo Sitra 5.10.2016 5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri,

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 Aloitustilaisuus 28.11.2016 Päivi Laitila, paivi.laitila@motiva.fi Timo Määttä, timo.maatta@motiva.fi LIFE15 IPE FI 004 CIRCWASTE-FINLAND 5

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Kari Herlevi, Sitra 29.4.2016 Sitra Kari Herlevi 29.4.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen 2015 Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Resurssitehokkuus mitä se on? Kymppikerroin : sama hyvinvointi ja ansiot kymmeneksellä resursseja Tuotteiden

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Vauhtia resurssitehokkuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK ELY Areena, Turku 20.10.2014 2014 Mikä antaa virtaa ja vauhtia? Vahva motiivi Osaaminen ja oppiminen Hyvät tulokset 2 Motiivit makrotasolla

Lisätiedot

Kuka hyötyy biotaloudesta? Professori Hanna-Leena Pesonen Jyväskylän yliopisto BIOCLUS-hankkeen loppuseminaari 22.10.2012

Kuka hyötyy biotaloudesta? Professori Hanna-Leena Pesonen Jyväskylän yliopisto BIOCLUS-hankkeen loppuseminaari 22.10.2012 Kuka hyötyy biotaloudesta? Professori Hanna-Leena Pesonen Jyväskylän yliopisto BIOCLUS-hankkeen loppuseminaari 22.10.2012 Sisältö I. Biotalous osana kestävää taloutta: Talouskasvun irrottaminen luonnonvarojen

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Mitä EU ajattelee metsäbiomassan käytön kestävyydestä?

Mitä EU ajattelee metsäbiomassan käytön kestävyydestä? Mitä EU ajattelee metsäbiomassan käytön kestävyydestä? 28.10.2014 Kaisa Pirkola Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Biomassojen kestävyyteen liittyviä aloitteita EU:ssa Liikenteen biopolttoainei

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot