Sami Nikander

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sami Nikander 7.5.2015"

Transkriptio

1 Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander Ympäristöjaoston kokous 1/2015 Aika Torstai, klo Paikka Läsnä Kumiteollisuus ry, Helsinki Sirkka Leppänen, Nokian Renkaat Oyj (puheenjohtaja) Tiina Sailavuo, Marwe Oy Pertti Turunen, Teknikum Oy Timo Wrang, Reka Kumi Oy Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry (kohta 7) Merja Vuori, Kemianteollisuus ry (kohta 8) Sami Nikander, Kumiteollisuus ry (sihteeri) 1 Kokoustilan turvajärjestelyt ja kokouksen avaus Ennen kokouksen avausta Sami Nikander kävi läpi kokoustilan turvajärjestelyt. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2 Esityslistan hyväksyminen Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 3 Edellisen kokouksen muistio Edellinen kokous oli pidetty Siitä laadittu muistio käytiin lyhyesti läpi ja hyväksyttiin muutoksitta. 4 Kuulumiset ETRMA:n suunnalta Sami Nikander kävi läpi ETRMA:n Chemicals Groupin, Environmental Groupin ja H&S Groupin meneillään olevat asiat. Sami Nikanderin esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä. Todettiin, että CLP-hake on tarpeen, sillä se tuottaa jäsenyrityksille niiden tarvitsemaan informaatiota kustannustehokkaasti. Lisäksi projektin yhteydessä tehtävissä liukoisuustesteissä olisi hyvä kiinnittää huomiota erityisesti ZnO:n liukoisuustietoihin, joskin suomalaisessa kumiteollisuudessa käytettävät pitoisuudet ovat alempia (yleensä aktivaattorimateriaali, ei käytetä vulkanoinnissa), kuin projektin papereissa mainitut. Olisi myös hyvä, että testit osoittaisivat yhdisteen pysyvän osana kumimatriisia, eikä liukoisuutta käytännössä ole. Rubber chemicals monitoring reportin osalta todettiin ETRMA:n tekevän hyvää työtä. Pertti Turunen oli käynyt läpi nyt laaditun raportin 8. version ja tehnyt koosteet yleisimmin suomalaisessa kumiteollisuudessa käytetyistä aineista. Kooste on osana esitysmateriaalia. EU:n non-toxic environment strategia ei ollut jäsenille tuttu. Sovittiin, että Nikander selvittää asiaa enemmän Kemianteollisuus ry:n suunnalla ja toimittaa aihetta käsittelevää informaatiota.(lisäinformaatio lisätty liitteenä olevaan kokousesitykseen) Kumiteollisuus ry PL 4 Eteläranta 10 Puh Y-tunnus Helsinki Faksi Kotipaikka Helsinki

2 Kumiteollisuus ry Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander Food contact -aiheen osalta todettiin, että osoittamismenetelmä on tarpeen. Nykyisin on haastavaan löytää laboratoriota, joka pystyy tarvittavat migraatiotestit tekemään ja antamaan tarvittavat analyysitulokset. Pääsyy tähän on soveltuvien testimenetelmien puute. PAH:n osalta todettiin, että suurin havaittu riski liittyy siihen, että vientituotteita vietäessä törmätään vaatimukseen standardinmukaisten testien tekemisestä. Tällä hetkellä maailmalta löytyy 6 laboratoriota, jotka vaadittavat testit pystyvät tekemään, joten testausajat saattavat venyä pitkiksi. ETRMA:n laatiman ZnO -positiopaperin yhteydessä keskusteltiin siitä, että olisiko mahdollista lisätä ETRMA:n laatimat positio-paperit Kumiteollisuus ry:n webbisivuille. Sovittiin, että Nikander selvittää asiaa. Todettiin, että nano-asioihin liittyvä keskustelu on taas yltymässä. Kumiteollisuudessa on nanomateriaaleja laajasti käytössä (esim. nokimusta, silika), joten yrityksissä on hyvä varautua mahdollisiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin. 5 Energiatehokkuus Sami Nikander kävi läpi parhaillaan menossa olevien energiatehokkuussopimusneuvottelujen tilanteen. Parhaillaan neuvotellaan sopimustekstien sisällöstä TEM:n kanssa. Tekstisisältöön liittyviä neuvotteluja on käyty koko kevättalven ja kevään ajan. Kesäkuun alussa pitäisi sopimustekstin sisällön olla selvillä. Elinkeinoelämä on jakanut neuvottelutavoitteensa kolmeen koriin: puiteohjelma, toimenpideohjelma ja yritys. Tavoitteena on välttää päällekkäiset ohjauskeinot, säilyttää nykyrakenne sekä kirjata mahdollisimman vähän numeerisia tavoitteita itse sopimusteksteihin. Nämä käyvät tarkemmin ilmi liitteenä olevasta kokousesityksestä. Uuden sopimusjärjestelmän on tarkoitus olla toiminnassa Sustainable Natural Rubber -hanke Sami Nikander antoi lyhyen tilannekatsauksen hankkeen tilanteesta. Suomalaisista kumiteollisuuden yrityksistä hankkeeseen on liittynyt Nokian Renkaat Oyj. Todettiin, että suurin haaste tuntuu olevan saada tarvittavat pilotointiprojektit käyntiin. 7 Bio- ja kiertotalous Mitä se on ja miten kumiteollisuuden yritykset voivat siitä hyötyä? Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry:sta kertoi Kemianteollisuus ry:n työstä bio- ja kiertotalouden edunvalvonnassa. Pohjakallion esitysmateriaali on mukana liitteenä olevassa kokousesityksessä. Sovittiin, että asiakokonaisuuden edistymiseen palataan seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että kumiteollisuudessa on paljon bio- ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa, joka on osa normaalia toimintaa, eikä sitä oikein osata mieltää liittyvän tähän kokonaisuuteen. Lisäksi viime vuosina on myös tullut uusia materiaaleja, jotka aiemmin ovat pohjautuneet ei-uusiutuvaan ketjuun, esim. EPDM (sokeriruoko -> etanoli -> eteeni -> EPDM), luonnonkuitua sisältävät vahvikemateriaalit ja renkaiden liisaus. Pohjakallio toivoikin yrityksiltä esimerkkejä, joita voisi käyttää osana aiheeseen liittyvää edunvalvontaa

3 Kumiteollisuus ry Kokousmuistio 1/ (3) Sami Nikander 8 Responsible Care Käytännönläheinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma 9 Muut asiat Merja Vuori, Kemianteollisuus ry.sta esitteli kemianteollisuuden käytännönläheistä vastuullisuusohjelmaa, Responsible Care. Vuoren esitysmateriaali on mukana liitteenä olevassa kokousesityksessä. Todettiin, että kumiteollisuus ry:n jäsenyrityksistä Nokian Renkaat Oyj on jo sitoutunut ohjelmaan. Myös muiden jäsenyritysten on hyvä harkita sitoutumista, sillä esim. ohjelman syntyvien indikaattoritietojen myös yritykselle syntyy kustannustehokkaasti kattava kuva omasta vastuullisuustyöstään, jota voi hyödyntää mm. asiakaskontakteissa sekä kertoessa omasta vastuullisuustyöstään muille sidosryhmille. Käytiin läpi toimintasuunnitelmaan jaostolle kirjattujen toimenpiteiden edistymisen tilanne sekä hallituksen kokouksessa vuodelle 2015 kirjatut toimenpiteet. Todettiin, että edistyminen on edennyt suunnitellusti ja kesken olevien hankkeiden eteneminen riippuu pitkälti ETRMA:n materiaalien tuotantoaikatauluista. 10 Seuraava kokous Sami Nikander kertoi lyhyesti Kumiteollisuus ry:n työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin selvityshankkeen tilanteesta. Alkuvuodesta toteutetun webbikyselyn tulokset on analysoitu ja niitä täydentämään on tehty kattava haastattelukierros jäsenyrityksissä. Parhaillaan laaditaan koostetta kyselykierrosten tuloksista. Ehdotukset jatkotoimiksi esitellään Kumiteollisuus ry:n hallitukselle sen seuraavassa, kesäkuussa pidettävässä, kokouksessa. Seuraavan kokous päätettiin pitää maanantaina klo 13 alkaen. Kokouspaikkana on Nokian Renkaat Oyj. 11 Kokouksen päättäminen Sirkka Leppänen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. Liitteet Jakelu Tiedoksi Sami Nikanderin esitysmateriaali (sisältää Pohjakallion ja Vuoren esitykset), ETRMA:n RCMP raportin 8. versio Jaoston jäsenet Kumiteollisuus ry:n jäsenyritykset

4 Ympäristöjaoston kokous Kumiteollisuus ry, Helsinki Ehdotus kokouksen työjärjestykseksi 1. Kokoustilan turvajärjestelyt ja kokouksen avaus 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen muistio 4. Kuulumiset ETMA:n suunnalta 5. Energiatehokkuus 6. Sustainable Natural Rubber ajankohtaista 7. Bio ja kiertotalous Mitä se on ja miten kumiteollisuuden yritykset voivat siitä hyötyä? (Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus ry) 8. Responsible Care Käytännönläheinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma (Merja Vuori, Kemianteollisuus ry) 9. Muut asiat 1. Toimintasuunnitelman tilanne ja mahdollinen päivitys 10. Seuraava kokous 11. Kokouksen päättäminen

5 Kuulumiset ETRMA:n suunnalta Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) CLP classification of uncured rubber mixtures Kumiteollisuuden eurooppalainen järjestö ETRMA on käynnistämässä kumiseosten uudistuvaan luokitukseen (ns. CLP luokitus) kohdistuvaan selvitys ja tutkimushanketta, joka olisi tarkoitus viedä läpi tämän vuoden kuluessa. Hanke liittyy voimaantulleeseen uudistuneeseen kemikaaliturvallisuuslakiin (ns. Seveso III), jonka myötä tiettyjä CLP luokituksia omaavia aineita käyttävät laitokset joutuvat uusien velvoitteiden piiriin, laajimmillaan turvallisuusselvitysvelvoitteiden kohteeksi. Lisäksi luokitusmuutoksilla on vaikutusta myös jätehuoltoon ja tuotteiden kuljetuksiin. Tavalla tai toisella asia siis koskettaa jokaista kumiteollisuuden yritystä Hankkeessa on tarkoitus tutkia asiaa kumiseosten kannalta ja luoda niihin liittyvään luokitukseen tarvittava tietomäärä hankkeessa mukana olevien tahojen käyttöön. Olemalla mukana kerätty luokitukseen vaadittava tieto olisi kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten käytössä. Erityisen kriittinen on uusi, liukoisuuteen liittyvän tiedon hankinta. Olemalla mukana yhteishankkeessa vältytään siltä riskiltä, että jäsenyritykset joutuisivat hankkimaan tarvittavat tiedot itse. Kumiteollisuus ry:n hallitus päätti osallistumisesta, mukana ollaan Hanke viedään läpi 2015 kuluessa Sami Nikander

6 Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) Rubber chemicals monitoring report 8. versio julkaistu New chapter ECHA Compliance check: Substances potentially subject to compliance checks during 2015 New restriction intention for DEHP: Restriction under Article 69(2) on the four classified phthalates in articles. Depending on the outcome of the assessment, the scope of the restriction might be broad or targeted specifically to articles or article groups that are the main contributors to exposure of the general population. Risk Management Option Analysis (RMOA) under development on rubber substances Tiedonkeruun tärkeyttä korostettu, koska aineet voivat päätyä kandidaattilistalla ja lopulta jopa REACH:n liite XIV mukaiseen lupamenettelyyn. Pirelli tekee alustavan arvion niistä kumiyhdisteistä, jotka voisivat RMOA:n kohteeksi ECHA lisäsi listalle 137 ainetta, joista 46 on ETRMA:n mukaan käytössä kumiteollisuudessa Sami Nikander Chemicals Group (viimeisin kokous pidetty ) Rubber chemicals prioritization process Toinen vaihe viety läpi (Suomi kommentoi myös). Perustettiin ryhmä analysoimaan saatu informaatio ja ehdottamaan toimenpiteitä. Jokaisesta priorisoidusta aineesta on tarpeen laatia dossier. Ryhmä aloittaa työnsä Synthetic rubber definition Taustalla keskustelu silikonikumien tulliluokittelusta. Nyt luokassa 39, kun ETRMA haluaisia luokkaan 40. Määritelmäehdotukset 2018 EU Strategy on non tocix environment Food contact Developing migration testing guidelines for non plastics materials ETRMA vastuussa TPE ja kumia käsittelevien ohjeiden laadinnasta. Seuraava kokous pidetään Onko asia akuutti Suomessa? PAH survey ETRMA fact sheet on the use of Zinc Oxide in the rubber industry Sami Nikander

7 Synonyymi BHT / Ionol Pigment Yellow 83 Epoxy Novolac resin EHA ZDBC SDMC Polyetylenglykol Pigment orange 13 Galaxolid MBTS Isobornyl metacrylate DTDP Pigment Yellow 12 Isopropanoli Oxirane TOT DPTU BMI H&S Group (viimeisin kokous pidetty ) Kokouksen asiat käyty läpi ympäristöjaoston Työn painopiste RFTF toiminnassa Strategy on rubber fumes toteutus ETRMA:n asiantuntijoiden ja TTL:n tapaaminen hankeehdotuksen tiimoilta toteutettiin Hyvä tapaaminen, osapuolet tietoisia toisensa ajatuksista. ETRMA:n RFTF pohtii, miten TTL:n hanketta voitaisiin hyödyntää Parhaillaan fokus on yksittäisiä aineita mittaavien testimenetelmien standardisoinnissa Ajatuksena on mahdollisesti hyödyntää TTL:n osaamista altistustiedon tuottamisessa sitten, kun nämä menetelmät ovat valmiina Haasteena on se, että TTL haluaisi edetä varmasti jo ennen standardien valmistumista... TTL ilmoitti , että rahoitus vulkanointihuurujen genotoksisuutta selvittävään hankeosioon on käytettävä jo kuluvan vuoden aikana Ei voida odottaa laajemman hankekokonaisuuden toteutumista, vaan toteutettava erillisenä ja rahoituksesta johtuen vain yhdessä yrityksessä Käyty alustavia keskusteluja Teknikum Oy:n kanssa Sami Nikander

8 Non toxic Environment NTE taustaa EU:n 7. ympäristönsuojelun toimintaohjelma (7. EAP) sisälsi velvoitteen komissiolle valmistella vuoteen 2018 Non-toxic environment strategia, jossa huomioidaan erityisesti Nanomateriaalit Hormonitoimintaa häiritsevät aineet Kemikaalien yhteisvaikutukset Tuotteiden (esineiden) sisältämät kemikaalit Työtä vetää DG ENV ja siihen on palkattu Ruotsin KEMI:stä asiantuntija 7 MS (DK, SW, DE, BE, AU, FR, NL) pyrkivät nostamaan NTE:n statusta ympäristöneuvostossa 12/2014 Yllä lueteltuja aihealueita koskeva ensimmäinen ehdotus ennakoidaan tulevan vielä 2015 Eliisa Irpola

9 Edunvalvonta Non-toxic Environmentin suhteen CEFIC tehnyt eduvalvontasuunnitelman ja työnjaon NTE:stä ei tule seurata uutta lainsäädäntöä, säädöspohja on nyt jo erittäin kattava. Toimeenpanoa voi toki tehostaa Teollisuus on jo kauan sitoutunut kemikaalien terveydelle ja ympäristölle haitallisten vaikutusten ehkäisyyn Mittaustarkkuuden paranemisesta, taustapitoisuuksista yms seuraa, että pitoisuutta 0 ei tulla saavuttamaan, tämän ei tulisi olla tavoitteena, varsinkaan jos ei aiheudu haittaa. Suomessa vastuuviranomaisina YM ja STM Viranomaiset Suomessa ottavat kantaa vasta komission ehdotukseen, eivät osallistu sen valmisteluun aktiivisesti Ehdotus on luvattu käydä järjestöjen kanssa yhdessä läpi sen ilmestyttyä Eliisa Irpola Energiatehokkuus 6

10 Energiatehokkuussopimukset Taustaa Suomi sitoutunut % kasvihuonekaasupäästövähennykseen 2050 mennessä EU 2030 päätelmissä ei sitova EU tason 27% energiatehokkuustavoite EED:n artikla 7 tuo säästötavoitteen 1,5% vuodessa ( ) Elinkeinoelämä ja TEM ovat tehneet aiesopimuksen, jossa energiatehokkuussopimukset on otettu keinoksi energiatehokkuustavoitteiden täyttämiseksi Nykyisiä sopimuksia on viilattava vastaamaan EUvaatimuksia Neuvotteluprosessi käynnissä Sami Nikander Energiatehokkuussopimukset Neuvotteluprosessi Neuvottelut aloitetaan 1-2/2015 Sopimuksen sisällön muotoilu 2-6/2015 Keskustelu komission kanssa art 8 (5) tulkinnasta 6-8/2015 Hyväksyntäkierrokse t liitoissa 2-4/2016 Sopimuspohjat valmiina 1/2016 Sopimustekstien hiominen 8-12/2015 Allekirjoitustilaisuus Säätytalolla 9/2016 Liittymisasiakirjat Energiavirastolle 10-12/2016 Sopimusjärjestelmä toiminnassa Sami Nikander

11 Energiatehokkuussopimukset Sisällön hahmotus menossa Elinkeinoelämä jakanut tavoitteensa kolmeen koriin (puite, toimenpideohjelma ja yritys) Pyritään välttämään päällekkäiset ohjauskeinot esim. päästökaupan kanssa Säilytetään nykyrakenne Puitesopimuksen tavoite 28 TWhkum vuosina , joka perustuu energiatehokkuusdirektiiviin ja jota on sitouduttu tavoittelemaan aiesopimuksella. Siihen päästään raportoimalla vuosittain sama määrä tehostamistoimia kuin aiempinakin vuosina. seurantaa varten Motiva laskisi toteuman direktiivin mukaisesti ja vertaisi tavoiteuraan vuosittain optiokauden tavoite vuodelle 2025 muodostuisi yritysten ilmoittamista tavoitteista; tätä pitäisi tarkistaa lainsäädännön varmistuttua 2020 jälkeiselle ajalle Sami Nikander Energiatehokkuussopimukset Sisällön hahmotus menossa Toimenpideohjelman tavoitteet kattavuustavoitteet voisi pitää pääsääntöisesti samoina muutos vain, jos huomattu niiden olevan selvästi väärällä tasolla. puitesopimuksen tavoitetta 28 TWhkum ei jaettaisi toimenpideohjelmiin (TEMillä todennäköisesti halu jakaa tämä vuositavoiteprosenteiksi toimenpideohjelmiin ja yritystasolle) toimenpideohjelman tavoitteen voisi koota yritysten omista tavoitteista ja seurata siten sopimustoiminnan etenemistä jokaisella toimialalla erikseen Yrityksen tavoitteet yritys asettaa itselleen tehostamistavoitteen vuodelle 2020 ja optiokauden loppuun vuodelle Vaihtoehto, jota ei haluttaisi asetetaan tavoitteet saman lailla eri toimenpideohjelmille ja yrityksille kuin nykykautena: keskisuurille 1 % vuodessa, energian tuotannolle energiamäärätavoite, energiapalveluille energiamäärätavoite ja energiavaltaisille joko sopia ryhmätavoite tai jatkaa ilman sitä. Sami Nikander

12 Sustainable Natural Rubber hanke The International Rubber Study Groupin (IRSG) hanke Esitelty tarkemmin edellisessä kokouksessa Tällä hetkellä 36 jäsenmaata ja 120 teollisuusjäsentä Kts. Jatkuvasti laajentuva NR liittyi maaliskuussa 2015 Käytännön testaus tuoteketjussa vielä alkuvaiheessa

13 Katsaus kuluneeseen vuoteen 2014 ja vilkaisu vuoteen 2015 Kumiteollisuus ry:n strategia 2014? Tarkoitus Toiminta-alueet Strategiset painopistealueet Tavoite Kumiteollisuus ry:n tarkoituksena on edistää jäsenyritysten kilpailukykyä Palkkaratkaisut Työmarkkinat Työehtosopimukset Vuoropuhelu Toimialan näkyvyys Lainsäädäntö Elinvoimaiset jäsenyritykset Elinkeinopolitiikka Osaava henkilöstö Standardisointi Vastuullisuus

14 Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Palkkaratkaisut Maltillinen ratkaisu Uudet neuvottelut 2015 Vuoropuhelu Seminaari Teemana osaamisen kehittäminen, opas julkaistu Toimialan näkyvyys Artikkelit (3) Esitykset (3) Toimialakatsaus, Startel Webbisivu-uudistus Vientiteollisuus tutuksi ja fuksi kampanjat Sidosryhmäyhteistyö Lainsäädäntö Perusseurantaa tehostettu Kumihuurut- ja pölyt PAH Aktiivisesti mukana eri sidosryhmien toiminnassa, kuten SKY, K-I, Alihankinta, Kumin TAT, ETRMA, Kemian ja EK:n verkostot, vientiliittoyhteistyö. YSL-kokonaisuudistus, jätelainsäädäntö, REACH, ETRMA:n 3 vuotinen kumihuurutja pölyt lobbaus PAH:sta laaditaan jäsenyritysten käyttöön lainsäädäntöön ja ETRMA:n tuottamaan materiaaliin pohjautuva kooste. Ensimmäinen versio valmiina, vielä käännettävä suomeksi Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Osaava henkilöstö Räätälöidyt koulutukset, käynnissä yhdessä jäsenyrityksessä Kumi-Instituutin koulutusseminaari keväällä 2014 Kumialan perustutkinto uudistettu Standardisointi 2 KV ja 2 EU komiteaa Yli 600 standardia 109 aktiivista työkohdetta Lähes 200 erilaista äänestystä tai kyselyä 8 yritysjäsentä 2 kokousta Edustaja 1 eurooppalaisessa kokouksessa Koulutusjaoston toiminalle haettava uutta suuntaa. Asiaa viedään eteenpäin palaverissa. Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen

15 Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Vastuullisuus Energiatehokkuusdirekti ivin vaikutukset kumiteollisuuteen Kumituotteiden endof-life vaihtoehtojen selvittäminen Elinkaari-informaatiota käsittelevä kartoitus Tilanne selvitetty, yritykset selviävät parhaiten lainsäädännön velvoitteista liittymällä vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimuksen kemian toimenpideohjelmaan Vaihtoehtoja selvitetty ympäristöjaoston kokouksissa. Kumituotteiden osalta on mahdollista toteuttaa kiertotalous. Haasteina materiaalivirrat, logistiikka ja rahoitus Toteutetaan 2015, kunhan ETRMA:sta saata informaatio tiedossa Katsaus vuoteen 2014 Painopiste Toimenpide Tilanne Kommentti Vastuullisuus Turvallisuuskulttuurin parantaminen Työturvallisuuskorttikoulutuks en läpivienti jäsenyrityksissä mahdollisimman kattavasti 2015 loppuun mennessä etenee. Yleisen turvallisuustoiminnan kehittäminen osana kumiteollisuuden TAT:n toimintaa. Osateemana kumiteollisuuden seminaarissa. Turvallisuus&työhyvinvointiesiselvitys aloitettu Kumihuuruista ja pölyistä sekä PAH:sta laaditaan jäsenyritysten käyttöön lainsäädäntöön ja ETRMA:n tuottamaan materiaaliin pohjautuva kooste. Ensimmäinen versio valmiina, vielä käännettävä suomeksi

16 Vuodelle 2015 jo ajoitettua toimintaa Imago & vetovoima Vetovoimahankkeet, webbiviestinnän monipuolistaminen, artikkelit, tilastotiedon kehittäminen, kumiteollisuuden esiin nostaminen esim. biotaloudessa jne. Kesätyölaskuri, tutustu työelämään ja tienaa (edistetään peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, ammattistarttialaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään, 355 /2 vko), harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä käsittelevä opas Lainsäädäntö Kumihuurut ja pölyt, ympäristönsuojelulain uudistus, REACH Koulutus Jaoston toiminnan uudelleenorganisointi ja fokusointi Standardisointi Eurooppalaiseen ja KV työhön osallistumisen tehostaminen Työmarkkinat Palkkaneuvottelut 2015, valmistautuminen 2016 tes kierrokselle, työmarkkina asioiden koulutus Vastuullisuus End of life tiedon jalostaminen lopulliseen muotoon, elinkaari informaatioselvitys, turvallisuus & työhyvintointiselvitys ja jatkotoimet sekä seminaari, työturvallisuuskorttiprojektin läpivienti Bio- ja kiertotalous ja kemianteollisuus Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry 13

17 Arizona Chemical: mäntyöljyjalosteita moniin eri tuotteisiin Liimat Parantaa liimojen tarttuvuutta ja sitkeyttä Edistää kestävää kehitystä Tiet ja rakentaminen Laajentaa kierrätysmateriaalien käyttöä Parantaa tiemerkintöjen kirkkautta ja kestävyyttä Renkaat Parantaa ajoturvallisuutta Vähentää polttoaineen kulutusta Kemian välituotteet Pinnoitteet Voiteluaineet Kaivos- ja öljyteollisuuden sovellukset 14

18 Nokian Renkaat: turvallisuutta parantavia kumisekoituksia ja rengasrakenteita, joissa hyödynnetään luonnonmateriaaleja Ainutlaatuista talvipitoa. Nokian Hakkapeliitta -talvirenkaat. Kumisekoituksiin lisätty rypsiöljy tuo repimislujuutta sekä lisää lumi- ja jääpitoa. Lisää ajokilometrejä. Nokian Hakka Green -kesärenkaat. Kumisekoituksiin lisätty mäntyöljy parantaa kulumiskestävyyttä. Enemmän turvallisuutta ja kestävyyttä. Selluloosapohjainen viskoosikoordi lujittaa renkaiden rakennetta. Lisätietoja: puh Biovian: biologisten lääkkeiden sopimuskehitys ja -valmistus GMP-palvelut Biologiset tuotantoprosessit Solupankkien GMP-valmistus ja säilytys Aseptinen täyttö Prosessikehitys QC-analyysipalvelu 15

19 CPKelco: valmistaa CMC:tä*, Cellulose gum, moniin eri sovelluksiin Pyykinpesuaineet CMC ehkäisee lian takaisin tarttumista tekstiileihin Öljynporaus CMC on porausnesteen lisäaine, joka mm. edes-auttaa kiviaineksen poistoa ja tiivistää porauskaivoa Jugurtit CMC toimii sakeuttamisaineena Paperin valmistus CMC toimii päällystyksessä side- ja voiteluaineena Jäätelöt CMC sitoo veden jäätelöön eli estää jäähileen muodostumista * Selluloosan johdannainen Kiilto: tärkkelystä sisältäviä tapettiliimoja Pellolta seinään tärkkelyksen tie 16

20 Plastiroll: valmistaa ja kehittää tärkkelyksestä biohajoavia pakkausmateriaaleja Biohajoava pussi vihannesten pakkaamiseen Suomessa innovoitu uusi materiaali, joka otettiin kesällä 2013 käyttöön kotimaassa kolmessa Pirkka-vihanneksessa Tuotteille parempi säilyvyys Kompostoituva Hyvät pakkausominaisuudet Neste Oil: innovatiivinen NEXBTL-teknologia uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen Mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai eläinrasvan jalostuksen uusiutuvaksi NEXBTL-dieseliksi. Raaka-aineena mm. kasviöljyjä, eläinperäisiä jäterasvoja sekä kasviöljyjen jalostuksessa syntyviä sivutuotteita Maailman laadukkain ja puhtain uusiutuva diesel-polttoaine Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainepohjasta yli 60 %, ja tavoitteena osuuden jatkuva kasvattaminen 17

21 Biotalous on nousussa Yrityksessämme biotalous on Osa strategiaa: ohjaa toimintoja ja valintoja Kiinnostuksen kohde ja osa toimintaa 8 % 28 % Seurannan kohde, mutta ei vielä osa toimintaa Kiinnostava ja ajankohtainen 10 vuoden sisällä Merkityksetön ainakin seuraavat 10 vuotta 52 % 4 % 8 % %-osuus vastanneista 0% 20% 40% 60% Milloin bioperäisiä raaka-aineita kemian tuotteisiin? 17 %: yli 10 vuoden kuluttua, jos sittenkään 9 %: 10 vuoden sisällä 35 %: bioa käytetään jo %-osuus vastanneista 39 %: 5 vuoden sisällä 18

22 Avainasemassa sivuvirrat ja raaka-ainepohjan uudistaminen Yrityksessämme biotalouden näkökulmasta mietitään Sivuvirtojen ja jätteiden 37 % uudenlaista käsittelyä Tuotteiden raaka-aineiden 30 % uudistamista Uusiutuvan energian käyttöä 30 % Teknologioiden kehittämistä Regulaation luomia mahdollisuuksia Uusien tuotteiden valmistusta Uusia markkinoita biotuotteille %-osuus vastanneista 0% 10% 20% 30% 40% Erilaiset bioraaka-aineet kiinnostavat Yrityksemme on kiinnostunut Puubiomassoista Muista kasviperäisistä biomassoista Muun teollisuuden sivuvirroista Elintarviketeollisuuden sivuvirroista Eläinrasvoista ja/tai kasviöljyistä Maatalouden sivuvirroista 19 % 30 % 30 % Kalatalouden sivuvirroista Mikrobien tuottamista yhdisteistä Kotieläintalouden sivuvirroista Levämassoista %-osuus vastanneista 0% 10% 20% 30% 40% 19

23 Haasteena biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus Suomessa on EU:n suurin biokapasiteetti asukasta kohden, miten saada se kestävästi ja tehokkaasti käyttöön? Biopohjaisten jalosteiden käyttäjiä on enemmän kuin niitä, jotka valmistavat eri jakeita biomassoista Suuret biomassan jalostajat eivät aina pysty toimittamaan pieniä ainevirtoja pk-yrityksille Pitäisikö perustaa pk-biojalostamoja? Tarvitaanko suurten yritysten kylkeen pienempiä toimijoita jotka välittävät biojakeita ja -jalosteita yrityksille? Otettava huomioon myös tuontibiomassojen saatavuus Tarvitaan uudenlaisia arvoverkkoja & toiminnan tapoja Esim. BioIsoprene monomeeri, joka valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista (hiilihydraatit) biotekniikan avulla. Yhteistyössä mukana DuPont Industrial Biosciences & Goodyear Tire and Rubber 20

24 Materiaali- ja energiatehokkuus Päästöjen minimointi Turvallisuus, työhyvinvointi Bioperäisten raakaaineiden osuuden kasvu Vihreä talous Kiertotalous Biotalous Kiertotalous neitseellinen raaka-aine suorapoltto sijoitus kaatopaikalle 21

25 Kiertotaloudessa luodaan uusia toiminnan tapoja ja palveluja- renkaiden leasing palvelu: MICHELIN Fleet Solutions V lähtien Michelin Fleet Solutions:lla ollut renkaiden leasingpalvelun asiakkaana 290,000 ajoneuvoa 23 eri maassa Euroopassa 50% of suurista rekkafirmoista on ulkoistanut renkaiden hallinnan ja huollon Kiertotaloudessa luodaan uusia tapoja materiaalien uusiokäyttöön - rengasrouheen hyödyntäminen jätevesien puhdistuksessa Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimeksiannosta Apila Groupin tekemissä testeissä rengasrouheesta rakennettu biosuodatin poisti jätevesistä hyvin kiintoainesta, mm. keskimäärin % fosforista, % typestä ja % ammoniumtypestä Tutkimuksen kohteena nyt myös se, voiko pidätetyn fosforin ja typen saada talteen ravinnekierrossa hyödynnettäväksi 22

26 Kiertotaloudessa luodaan tapoja pilkkoa materiaalit- jätekumin pyrolyysi Kuva: Ecomation Kiertotaloudessa luodaan teknologioita käänteisiin kemiallisiin reaktioihinjätekumin devulkanisointi Esim. 23

27 Bio- ja kiertotalouden fokuksessa yhteistyö Sähkö & lämpö Rehut Energia liikenteeseen kuntien,valtion EU:n hallinto yritykset sijoittajat kuluttajat Biokemikaalit jätehuolto t&k: yliopistot, maa-&metsätilat muut laitokset järjestöt poliitikot media oppilaitokset Ruoka Materiaalit Tekno- logiat- Raakaaineet Kiertotalouden pelisääntöjä luodaan parhaillaan EU-tasolla valmisteilla kiertotalouspaketti - Komission valmistelutyö: Roadmap-Circular Economy Strategy. - Parlamentin valmistelutyö: Sirpa Pietikäisen Draft report on resource efficiency: moving towards a circular economy rence=pe &format=pdf&language=en&secondref=01 Suomessa toimii YM:n vetämä jätealan strateginen työryhmä, ja ministeriöiden (TEM, YM, MMM) yhteistyönä valmisteilla kannat/ näkökulmia kiertotalouspakettiin Kemianteollisuus ry keräämässä yhteen jäsentensä näkemyksiä vaikuttamistyön terävöittämiseksi 24

28 KT ry:n bio- ja kiertotaloustyön puitteet 2015 Kansainvälinen yhteistyö: CEFIC, EuropaBio, Bio-TIC, standardisointi IKEM, EU biotalouspaneeli, Horizon 2020 etc. Kansallinen yhteistyö: BT-paneeli, BT-foorumi, ministeriöt, poliitikot, Teollisuusliitot, Tekes, Suomen Akatemia, VTT, SYKE, FIBIC, Kokkolan yliopistokeskus, Smart- ChemistryPark Raisiossa jne. KT ry:n valiokunnat Toimiston väen BTpalaverit Suomen kansallinen biotalousstrategia 25

29 TEM, MMM, YM: Biotalous on ratkaisu Biotalous: Käyttää biologisia luonnonvaroja kestävästi tuotteiden, energian, ravinnon ja palveluiden tuottamiseen Pyrkii: vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka aineista ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous on talouden seuraava aalto, joka tuottaa talouskasvua ja hyvinvointia. Suomi on biotalouden suurvalta. Meillä on runsaasti luonnonvaroja, osaamista ja notkeutta. 26

30 Biotalouden merkitys Suomelle Liikevaihto yhteensä 60 mrd 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen kasvattamista 100 miljardiin euroon ja tämän kasvun myötä uutta biotalouden työpaikkaa. Osuus työllisistä 13% Biotalous yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto ja hyvinvointiratkaisuja. Osuus viennistä 26% Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta. Suomen biotalousstrategia Strategiset päämäärät 1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Toimeenpano ja seuranta Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta 27

31 Biotalouden arvoketjut Puunjalostus Biomassat Kemia Energia Ruoka Rakentaminen Ekosysteemipalvelut Tuotteet Osaaminen Biotalous hyödyntää puhtaita teknologioita (cleantech) tuottaessaan tuotteita ja palveluita kestävästi. Biotalous Euroopassa 28

32 EU:n biotalousstrategia EU, 2012 Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Avainteemoja mm. i) Investointi tutkimukseen, innovaatioihin, taitoon ii) Enemmän politiikan eri alojen vuorovaikutusta ja sidosryhmien sitoutumista iii) Markkinoiden ja kilpailukyvyn parantaminen Euroopassa Implementointi: mm. Biotalousobservatorio https://biobs.jrc.ec.europa.eu/ Biotalouspaneeli Biopohjaisten tuotteiden markkinat kasvussa Biomuovien markkinoiden arvioitu kasvu on n. 20 % (tuotannon kasvu 3,5 miljoonasta tonnista 20 miljoonaan tonniin, ) (European bioplastics, ) Vuonna % maailman kemianteollisuuden tuotannosta hyödyntää bioteknologiaa (McKinsey) Vuonna % Euroopan kemianteollisuuden tuotannosta biopohjaista (Bio-based Industries PPP) 29

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot