KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT"

Transkriptio

1 KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TAVOITETASO Sisäilmastotavoite Energiankulutustavoite Toiminnalliset tavoitteet SUOSITELTAVAT ILMANVAIHTORATKAISUT Ilmanvaihtojärjestelmät Ilmanvaihtokoneet Kanavisto Ilmanjako ja -poisto Ilmanvaihdon toiminta eri käyttö- ja sääoloissa KUSTANNUKSET... 9 LÄHTEET KIRJALLISUUTTA LIITTEET

3 1 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään koulujen ilmanvaihdon korjauksiin soveltuvia ratkaisuja. Raportti kuuluu Koulujen sisäilma ja energiatalous tutkimuksen julkaisuihin. Tutkimuksesta julkaistut muut raportit ovat Koulujen ilmanvaihdon perusparantaminen, jossa kuvataan korjausrakentamisprosessin läpivientitapaa ja Koulujen sisäilma ja energiatalous, joka on yhteenveto tutkimukseen sisältyneiden tutkimuskohteiden tuloksista ja toimii perusteluosana kahdelle muulle raportille. Koulujen sisäilman laatua voidaan arvioida Suomen rakentamismääräyskokoelmassa annettujen uudisrakentamista koskevien ohjeiden, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan Sisäilmaohje ja Sisäilmayhdistyksen julkaiseman Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus suosituksen mukaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet määrittävät vähimmäisvaatimustason uudisrakentamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa määritelty tyydyttävä taso vastaa rakentamismääräyskokoelmassa määriteltyä tasoa; välttävän tason alittaminen voi aiheuttaa terveyshaittaa. Kolmiosainen Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus on tarkoitettu käytettäväksi suunnittelun, urakoinnin ja laitevalmistuksen apuna; luokitus ei ole viranomaissäännös. Taulukkoon 1 on koottu edellä mainittujen ohjeiden ja suositusten raja-arvot ilman hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan, vedon ja äänitason osalta. Taulukko 1. Sisäilmastoa koskevat ohjearvot. RakMK, osa D2 (YM) Välttävä taso Sisäilmaohje (STM) Tyydyttävä taso Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus (SIY, RAKLI, SAFA, SKOL) S1 S2 S3 Hiilidioksidipitoisuus, ppm Ilman lämpötila talvella, o C Veto talvella, m/s 0,18 0,22 0,18 0,1 0,15 0,15 Äänitaso, db(a) Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen vanhoihin kouluihin parantaa niiden sisäilman laatua oleellisesti. Tutkimuksessa mitattiin ja selvitettiin kyselyin 14 koulukohteen sisäil-

4 2 man laatua ennen korjausrakentamista ja sen jälkeen. Mittaukset suoritettiin tilojen tavanomaisissa käyttötilanteissa. Ennen ilmanvaihdon perusparannusta tutkimuskohteiden ilman laatu oli heikko. Painovoimaisella ilmanvaihdolla varustettujen koulujen luokkatiloista mitattu enimmäishiilidioksidipitoisuus ylitti yhtä rakennusta lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysministeriön oppaan Sisäilmaohje, 1997:1 antaman ppm:n rajan. Korjausrakentamisen jälkeen kaikissa kouluissa luokkien hiilidioksidipitoisuudet alittivat luokan S3 raja-arvot ja yhtä koulua lukuun ottamatta myös luokan S2 raja-arvot. Ilmanvaihdon korjausrakentaminen alensi kouluissa maksimihiilidioksidi-pitoisuuksia keskimäärin 630 ppm ja painovoimaisella ilmanvaihdolla varustettujen koulujen hiilidioksidipitoisuutta 850 ppm. Koettu ilman laatu, jota opettajat kyselyissä arvioivat asteikolla 4 10, parani korjausrakentamisen myötä 6,5:stä 7,9:ään. Ilmanvaihdon osuus voi olla yli puolet koulurakennusten koko lämmitysenergian kulutuksesta. Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutukseen vaikuttavat oleellisesti ilmanvaihdon käyttöajat ja lämmön talteenotto poistoilmasta. Vaikka ilmanvaihdon korjausrakentamisessa ilmavirrat yleensä suurenevat merkittävästi, energiankulutus voidaan hallita käyttöaikojen ja lämmön talteenoton avulla. Rakennuksen sähköenergian kulutus lisääntyy puhaltimien sähkön kulutuksen vuoksi. Tutkimuskohteiden ilmanvaihdon suunnittelussa, korjauksen toteutuksessa sekä käytössä ja huollossa tuli esiin lukuisia puutteita. Ongelmien välttämiseksi perusparantamisessa on syytä noudattaa menettelytapoja, jotka on kuvattu raportissa Koulujen ilmanvaihdon perusparantaminen. Myös ilmanvaihtolaitoksen käyttöön ja huoltoon liittyviä ongelmia tuli esiin koekohteissa runsaasti. Ilmanvaihtojärjestelmän valinnassa on otettava huomioon käyttö- ja huoltohenkilökunnan ilmastoinnin ja automatiikan tietotaso. Tässä raportissa esitetään koulujen ilmanvaihdon korjaamisen soveltuvia tavoitetasoja sekä ratkaisuja, jotka täyttävät nämä tavoitetasot.

5 3 2 TAVOITETASO Tavoitetaso ilmanvaihdon parantamisessa asetetaan niille tekijöille, joihin ilmanvaihtoratkaisulla voidaan vaikuttaa. Tavoitetaso määritetään vain mitattavissa oleville tekijöille, jotta tavoitteen toteutuminen voidaan myös todentaa. Tavoitteen toteutumista valvotaan korjausprosessin eri vaiheissa ja erityisesti suunnitteluvaiheen ja urakkavaiheen päättyessä, jotta vastuu tavoitteessa pysymisestä voidaan myös selvittää. Tavoitetason toteutuminen osoitetaan ja varmistetaan suunnitteluvaiheessa laskelmin ja toteutus- ja käyttövaiheessa mittauksin. Tarvittavia laskelmia ja mittauksia on käsitelty perusteellisemmin tutkimuksen Koulujen ilmanvaihdon perusparantaminen raportissa. 2.1 Sisäilmastotavoite Sisäilmastotavoite määritetään jokseenkin tavanomaista mittaustekniikkaa käyttäen helposti mitattaville sisäilmastotekijöille, joihin ilmanvaihdolla voidaan vaikuttaa. Tällaisia sisäilman laadun mittareita ovat hiilidioksidipitoisuus, ilmanvaihdon aiheuttama äänitaso ja ilman lämpötila, johon ilmanvaihdolla voidaan osittain vaikuttaa. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen vaikuttavat ilmanvaihtuvuus ja henkilökuormitus. Tämän vuoksi on syytä määrittää tavoitteeksi myös ilmavirta henkilöä kohden. Veto on tärkeä ilmanjakotapaan liittyvä sisäilmastotekijä. Koska vedon mittaaminen on vaikeaa, vetokriteerin täyttyminen todennetaan lähinnä päätelaitteen valmistajan antamien tietojen ja päätelaitteen sijoituksen perusteella. Vetovalitustapauksissa mitataan ilman nopeudet sekä täydennetään mittauksia savukokein. Tavoitteen määrittelyssä käytetään pohjana Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus -suositusta. Tavoitetason voi valita joko hyväksi tai tyydyttäväksi. Tyydyttävä taso S3 vastaa melko tarkkaan uudisrakentamiselle asetettuja vähimmäisohjearvoja, jotka on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2. Sisäilmaston tavoitetasot on esitetty taulukossa 2.

6 4 Taulukko 2. Sisäilmastotavoitteet luokkahuoneessa. Laatuluokkatavoite S2 (hyvä) S3 (tyydyttävä) Lämpötila lämmityskaudella, C Lämpötila lämmityskauden ulkopuolella, C Veto lämmityskaudella, m/s 0,15 0,15 Veto lämmityskauden ulkopuolella, m/s 0,20 0,25 Ilmanvaihdon äänitaso, db(a) Enimmäishiilidioksidipitoisuus, ppm Ilmavirta, dm 3 /s, henkilö Energiankulutustavoite Ilmanvaihdon energiankulutukseen vaikuttavat sisäilmastotavoitteen edellyttämät ilmavirrat, lämmön talteenotto poistoilmasta ja ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus eli se, miten hyvin ilmavirta vastaa kulloisessakin käyttötilanteessa kuormitusta. Tyydyttävään energian kulutustavoitteeseen päästään käyttäen lämmön talteenottoa poistoilmasta ja ilmanvaihtokoneen kello-ohjausta. Hyvään tavoitteeseen päästään käyttäen lämmön talteenoton lisäksi ilmavirtojen tarpeenmukaista säätöä. Suunnittelija sopii tilaajan kanssa energiankulutustavoitteen periaatteet ja määrittää näiden periaatteiden mukaan energiankulutuksen tavoitearvot laskennallisesti käyttäen esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 Rakennusten lämmityksen tehon ja energiantarpeen laskenta kuvattua laskentatapaa. Perusparannuksen yhteydessä on syytä tarkastella myös koko rakennuksen energiakulutusta. 2.3 Toiminnalliset tavoitteet Ilmanvaihtolaitosta on pystyttävä käyttämään, huoltamaan ja puhdistamaan helposti, jotta sisäilmasto- ja energiankulutustavoitteet toteutuvat myös laitoksen käyttövaiheessa. Huollon ja puhdistettavuuden varmistamiseksi noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto annettuja uudisrakentamista koskevia ohjeita. Ilmanvaihdon oikea-aikainen käyttö takaa sekä sisäilmasto- että energiankulutustavoitteiden toteutumisen. Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus toteutuu parhaiten, kun il-

7 5 manvaihtotehoa säädetään hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Tyydyttävään energiankulutukseen päästään esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden kello-ohjausta käyttäen. Laitoksen käyttöhenkilökunnan on saatava riittävä käytön opastus. Tilaajan on harkittava tarkoin, missä tapauksissa ilmanvaihtokoneiden tai kanavistoon asennettujen moottoripeltien ohjaus voidaan jättää opetushenkilökunnan käytön varaan. Samoin hajautetussa järjestelmässä on harkittava lämmön talteenoton ohituspeltien käytöstä vastaava henkilöstö, tai niiden käyttö tulisi automatisoida ulkoilman lämpötilan mukaan. Myös ohjaustekniikkaa pitää kehittää käyttöhenkilökunnan osaamistasoa vastaavaksi.

8 6 3 SUOSITELTAVAT ILMANVAIHTORATKAISUT 3.1 Ilmanvaihtojärjestelmät Kouluissa tarvitaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jotta tyydyttävän sisäilman laadun takaamiseksi tarvittavat ilmavirrat voidaan tuoda luokkatiloihin vedottomasti. Järjestelmiin sisältyy aina lämmön talteenotto poistoilmasta tyydyttävän energiatalouden takaamiseksi. Koulurakennusten ilmastoinnissa jäähdytys ei yleensä ole tarpeen, koska kesäaikainen käyttö on vähäistä. Koulujen ilmanvaihdon korjausratkaisuiksi soveltuvat keskitetty ja hajautettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Keskitetyssä ratkaisussa yksi ilmanvaihtokone palvelee useita tiloja ja hajautetussa ratkaisussa kullakin tilalla on oma ilmanvaihtokoneensa. Isoihin kouluihin keskitetty ratkaisu soveltuu koneiden huollon kannalta hajautettua paremmin. Hajautettu ratkaisu soveltuu erityisesti silloin, kun kanavoinnille tai konehuoneille ei löydy tilaa. Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja ja tehoja voidaan ohjata joko kello-ohjauksin tai tarpeen mukaan hiilidioksidipitoisuuden tai lämpötilojen mukaan. Käytettäessä tarpeen mukaista ilmanvaihtoa päästään hyvään sisäilman laatuun energiataloudellisemmin kuin vakioilmavirtaista järjestelmää käytettäessä. Tilaajan on harkittava tarkoin opetushenkilöstön motivaatio ja asiantuntemus silloin, kun järjestelmään sisällytetään opettajien tai muun kouluhenkilökunnan käytettäviksi tarkoitettuja puhaltimien tai moottoripeltien kytkimiä. Moottoripeltien tai puhaltimien ohjaukseen käytettävien kytkimien käyttöohjeet häviävät ajan mukana eikä opetushenkilöstö välttämättä tunne niiden merkitystä. Teknisten tilojen kohdepoistojen puhaltimien käyttökytkimet voidaan kuitenkin sijoittaa kohdepoistohuuvan välittömään läheisyyteen. Voimistelusalien poikkeuksellisia käyttöaikoja varten niiden puhaltimien ohjaamiseksi käytetään mieluiten hiilidioksidipitoisuusantureita. Ohjaus- ja säätötekniikkaa tulee kehittää käyttäjäystävällisemmäksi, jotta se vastaa myös huoltohenkilökunnan tietotasoa.

9 7 3.2 Ilmanvaihtokoneet Ilmanvaihtokoneiden osat valitaan, mitoitetaan ja asennetaan uudisrakentamista koskevien Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D2 ja LVI-RYL:n mukaisesti. Kun ilmanvaihtokoneet toimitetaan tehtaalla testattuina paketteina, joihin sisältyvät äänenvaimentimet ja automatiikka, käyttöönottovaihe rakennustyömaalla yksinkertaistuu ja laitoksen toimintavarmuus paranee. Huollettavuuden varmistamiseksi koneiden sijoituksessa noudatetaan RakMK:n osan D2 uudisrakentamista koskevia ohjeita. Laitoksen huollettavuus voidaan varmistaa sijoittamalla ilmanvaihtokoneet siten, että niiden luokse pääsee sisätiloista ja kiinteitä portaita myöten, silloin kun ne sijaitsevat ullakolla tai katolla olevassa konehuoneessa, ja että ilmanvaihtokoneiden eteen varataan riittävä huoltotila. Korjausrakentamistyömaan pölyisyyden vuoksi koneet on puhdistettava ennen niiden käyttöönottoa. Tavanomaisten luokkatilojen poistoilman lämmön talteenotto voidaan toteuttaa käyttäen pyörivää, levy- tai glykolipatterilämmönsiirtimiä. Kotitalousluokkien lämmön talteenotossa suositellaan käytettäväksi joko levylämmöntalteenottolaitetta tai glykolipattereita poistoilmasta tuloilmaan siirtyvien hajujen vuoksi. Teknisen työn tilojen poistoilman lämmön talteenottotavan voi valita vapaasti, jos kyseinen ilmanvaihtokone palvelee vain teknisen työn tiloja. 3.3 Kanavisto Uusi kanavisto mitoitetaan ja rakennetaan RakMK:n osan D2 ja LVI-RYL:n mukaan. Jos käytetään hyväksi vanhoja kanavia, niiden kunto ja tiiveys pitää tarkastaa ja mitata. Kunnostustoimenpiteet ja käyttö voidaan päättää tarkastustulosten perusteella. Ilmavirtojen mitattavuus varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa sijoittamalla mittaus- ja säätölaitteet tarpeellisiin ja helposti saavutettaviin paikkoihin kanavistossa. Säätöpeltejä ei tule sijoittaa esimerkiksi mataliin ryömittäviin ullakkotiloihin.

10 8 Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että säätöpelteihin, puhdistusluukkuihin ja palopelteihin päästään käsiksi myös korjausrakentamisen valmistuttua ja että niiden kohdalla rakenteissa on riittävän kokoiset tarkastusluukut. Kanavien suojaaminen pölyltä korjaustyön aikana on erittäin vaikeata. Tämän vuoksi kanavien puhdistaminen ennen käyttöönottoa pitää sisällyttää ilmanvaihtourakkaan. 3.4 Ilmanjako ja -poisto Uudet ilmanjako- ja poistolaitteet valitaan ja asennetaan RakMK:n osan D2 ja LVI- RYL:n mukaisesti. Ilmanjakotapana koulurakennuksissa voidaan käyttää joko sekoittavaa tai syrjäyttävää tapaa. Sekoittavan ilmanjaon laitteet on kuitenkin yleensä helpompi sijoittaa siten, että niitä ei vaurioiteta käytössä. Erityistä huomiota ilmanjakolaitteiden valinnassa on kiinnitettävä siihen, että veto- ja äänitasotavoitteet toteutuvat. Sekoittavaa ilmanjakoa käytettäessä ilmanjakolaitteen heittopituuden tulisi olla 0,75 1 -kertainen käytettävään vapaaseen tilaan nähden. Syrjäyttävää ilmanjakoa käytettäessä laitteen lähialueen suuruus tarkistetaan siten, etteivät tavoitteeksi asetetut vetokriteerit ylity oleskeluvyöhykkeellä. Suunnittelija osoittaa valmistajien tuotetietoihin pohjautuvin laskelmin sekä veto- että äänitasotavoitteiden toteutumisen tilaajalle. 3.5 Ilmanvaihdon toiminta eri käyttö- ja sääoloissa Sisäilmasto- ja energiataloustavoitteiden toteutumisen varmistaa vasta se, että laitos toimii suunnitellusti käyttöaikana. Laitoksen toiminta on tarkastettava ennen ilmanvaihtokorjauksen vastaanottoa. Suunnitelmaan sisältyvien säätökavioiden toimintaselostuksineen on sisällettävä myös laitoksen tarpeelliset asetusarvot. Laitoksen käyttöhenkilökunnan on saatava riittävä käytönopastus ja ohjeet, jotta myös he ymmärtävät laitoksen asetusarvojen merkityksen. Liitteissä 1, 2 ja 3 on esitetty kolmella tyypillisellä lämmön talteenottotavalla varustetun ilmanvaihtokoneen säätökaaviomallit toimintaselostuksineen.

11 9 4 KUSTANNUKSET Edellisissä luvuissa kuvatun mukaisille ilmanvaihtoratkaisuille on laskettu hankintakustannukset Talonrakennuksen kustannustieto 1997 kirjan mukaisia keskimääräisiä hintoja käyttäen. Kustannuksia on tarkennettu urakoitsijoilta erikseen pyydettyjen hintatietojen perusteella. Kustannusarvion laadinnassa on oletettu, että ilmanvaihtojärjestelmä joudutaan uusimaan kokonaisuudessaan. Näiden laskelmien mukaan ilmanvaihtolaitoksen hankintakustannukset tarvittavine rakennus- ja sähkötöineen ovat mk/m 2. Pienissä kouluissa ilmanvaihdon hankintakustannukset ovat suuremmat kuin suurissa kouluissa. Ilmanvaihdon käyttökustannukset on laskettu Oulun Energialta saatuja arvonlisäverottomia hintoja käyttäen. Käyttökustannuksiin on sisällytetty ilmanvaihdon lämmitys- ja sähköenergian kulutus sekä huolto. Ilmanvaihdon käyttökustannukset koulun rakennuspinta-alaa kohden laskettuina ovat mk/m 2. Pienissä kouluissa huollon kustannukset muodostuvat suuremmiksi kuin suurissa kouluissa, joten käyttökustannusten suurempi arvo kuvaa lähinnä pienten kyläkoulujen käyttökustannuksia ja pienempi arvo suurten koulukeskusten kustannuksia. Koulujen ilmanvaihdon kokonaiskustannukset 20 vuoden käyttöajalta on laskettu olettaen, että korkotaso on 4 %. Hankinta- ja käyttökustannusten nykyarvoksi muodostuu tällöin mk/m 2.

12 10

13 11 LÄHTEET Haahtela, Y. & Kiiras, J Talonrakennuksen kustannustieto Uudis- ja korjausrakentaminen. Rakennustieto Oy. 463 s. ISSN KH Rakennuksen energiantarpeen laskenta. Ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö. 12 s. Kurnitski, J. & Palonen, J. & Engberg, S. & Ruotsalainen, R Koulujen sisäilmasto rehtorikysely ja sisäilmastomittaukset. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikan laboratorio, Sarja B s. ISBN Kurnitski, J. & Vilkki, R. & Jokiranta, K. & Kettunen, A.-V. & Hejazi-Hashemi, S Koulujen sisäilmasto ja kosteusvauriot. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. 70 s. + liitteet 19 s. (LVI-tekniikan laboratorion raportti B 46, talonrakennustekniikan julkaisu 58.) ISBN Sisäilmaohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 72 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1997:1.) ISBN Sisäilmayhdistys Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Helsinki: Sisäilmayhdistys. 32 s. (Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5.) ISBN Ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma. D2. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet s. ISBN Suomen kuntaliitto Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus Helsinki: Suomen kuntaliitto. 62 s. + liitteet 3 kpl. ISBN Teijonsalo J. & Kurnitski J. & Miettinen P. & Ruotsalainen R Luokkahuoneiden ilmanlaatu alustava kartoitus. Sisäilmasto- ja ilmastointiseminaari Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, LVI-tekniikan laboratorio. S ISBN Tilastokeskus Opetusrakennukset kerrosalaluokittain, rakennusaineen, perusparannusvuoden ja rakentamisvuoden mukaan Tilastokeskus. Saatavissa: levyke.

14 12

15 13 KIRJALLISUUTTA KH RAKH LVI RAKH Rakennusautomaatiojärjestelmän hankintaopas. Rakennushallitus. Rakennustietosäätiö. Säännöstiedosto. LVI Rakennusten sisäilmasto. Ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö. 8 s. LVI Sisäilmasuunnittelu. Ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö ja LVI- Keskusliitto. 19 s. LVI Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokituksen käyttö. Ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö ja LVI-Keskusliitto. 4 s. LVI RYL LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Helsinki: Rakennustietosäätiö ja LVI-keskusliitto ry. 440 s. ISBN LVI- Säätökaaviot, ST-käsikirja Espoo: Sähkötieto ry. ISBN Sisäilmaohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 72 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1997:1.) ISBN Sisäilmayhdistys Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Helsinki: Sisäilmayhdistys. 32 s. (Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5.) ISBN Ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma. D2. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet s. ISBN

16

17 LIITTEET LIITE 1 SÄÄTÖKAAVIO PYÖRIVÄLLE LÄMMÖNTALTEENOTOLLE LIITE 2 SÄÄTÖKAAVIO LEVYLÄMMÖNTALTEENOTOLLE LIITE 3 SÄÄTÖKAAVIO GLYKOLILÄMMÖNTALTEENOTOLLE

KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS

KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin koulurakennusten ilmanvaihdon korjausratkaisuja ja toteutusprosessia 14 tutkimuskohteessa.

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot 1.12.2008 Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot PL 25, 02131 Espoo Dipl.ins. Jorma Säteri Valkjärventie 1 Puh. (09) 4355 560 Fax (09) 4355 5655 www.sisailmayhdistys.fi Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

D2-uusintatarveselvitys

D2-uusintatarveselvitys D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1.

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

SFP-luku LVI-suunnittelussa

SFP-luku LVI-suunnittelussa Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma RAPORTTI VTT-S-10522-10 Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry 1 (45) Raportin

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Kohderakennukset Matinkylä: As.Oy Matinkuja 1, Espoo 1 (30) Kerrostalon ilmastonmuutos - KIMU Kohderaportti Matinkuja 1 Ilpo Kouhia,

Lisätiedot