KAAVOITUSKATSAUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS 2014"

Transkriptio

1 KAAVOITUSKATSAUS 204 Kaupunkisuunnittelu

2 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin ajankohtaisista kaavoitushankkeista. Mukana on yleistä tietoa kaavoituksen kulusta ja miten kaupunkisuunnittelu pystyy auttamaan sinua omien suunnitelmiesi toteuttamisessa. Kaavoituksen lisäksi kaupunkisuunnittelu käsittelee poikkeuslupa-anomuksia ja suunnittelutarveratkaisuja sekä myöntää maa-ainesten ottoluvat. Tarkempia tietoja näistä ja muista asioista löytyy tämän katsauksen sivuilta. Mitä on kaupunkisuunnittelu? Kaupunkisuunnittelulla ohjataan ja ylläpidetään viihtyisää asuin- ja elinkeinoympäristöä. Kaupunkisuunnittelua ohjaa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina ovat asukkaiden ympäristöön liittyvät tarpeet ja odotukset. 2 Organisaatio ja henkilökunta Mikkelin maankäyttöä johtaa kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa. Kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta vastaa teknisen toimialan kaupunkisuunnittelun yksikkö jota johtaa. KAAVOITUSASIOITA KOSKEVA NEUVONTAPALVELU: Kaupunkisuunnittelu Maaherrankatu 9 - (PL 278, 500 MIKKELI) Fax (05) KAAVA JA LUPA-ASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT Asema- ja yleiskaavoitus: yleiskaavoittaja Eveliina Könttä asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen

3 sisältö KAUPUNKISUUNNITTELU kaupunkisuunnittelu...2 henkilökunta...3 asemakaavoitus...4 kaavan laatimisvaiheet...5. aloitusvaihe luonnosvaihe ehdotusvaihe hyväksymisvaihe...7 asemakaavan muutos...8 poikkeaminen...9 maa-ainekset... 0 LIIKENNE Valtatie 5 Mikkelin alueella... 2 Yksikkö huolehtii: Kaavoituksesta Muusta maankäytön suunnittelusta Liikennesuunnittelusta Liikennevaloista ja joukkoliikenteen edellytyksistä Kaupunki- ja maisemakuvan vaalimisesta ja rakennussuojelusta Maa-ainesluvat Rakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat ja -lausunnot Toimialaa johtaa tekninen lautakunta, yksikön palveluita ovat: Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Rantarakentaminen Poikkeamisluvat/lausunnot Kaupunkikuvan vaaliminen Maa-ainesluvat Paikkatieto Kaavoitusohjelma Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa KAAVAT kaavoituksen kohdekartta... 4 asemakaavat... 6 ranta-asemakaavat yleiskaavat kaavoitusinsinööri Jari Ahonen kaavoittaja Heikki Manninen kaavoitusinsinööri Kalle Räinä suunnitteluavustaja Juha Kokkonen suunnitteluavustaja Lea Torn kaavoitusarkkitehti Arja Hartikainen työvapaalla vuoden 204 loppuun Poikkeamispäätökset ja lausunnot: kaavoitusinsinööri Jari Ahonen Maa-aineslupapäätökset: kaavoitusinsinööri Jari Ahonen Liikenne / joukkoliikenne: liikenneinsinööri Liisa Heikkinen Liikennemerkkisuunnitelmat: liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano Lausunnot ja kyselyt: liikennesuunnittelija Juha Ukkonen Talous- ja toimistopalvelut: toimistosihteeri Kirsi Avelin (05)

4 KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoitusta ohjaa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin; valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet(vat), maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella osayleiskaavalla. Osayleiskaavoissa tutkitaan koko kaupunkia yleiskaavaa tarkemmin eri toimintojen, kuten asumisen, työn ja virkistyksen sijoittumista alueelle. Osayleiskaavat ohjaavat myöhemmin alueen yksityiskohtaista asemakaavoitusta, joka toteutetaan usein osa-alueittain. Suunnittelu ja rakentaminen kestävät isoissa hankkeissa pitkään, 0 20 vuotta. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Rakentaminen voi alkaa kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia. Linkit: Maakuntakaava Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys Kaavan laatimisvaiheet Ilmoitus vireilletulosta Tiedottaminen osallistumisja arviointisuunnitelmassa (OAS) 2 Luonnosvaihe Luonnos nähtävillä Mahdollinen yleisötilaisuus 4 OSALLISTUMINEN Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Mielipide luonnoksesta (huomautus)

5 Kaavoituksen tasot Kaavoitusta säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja asetus (MRA). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on otettava huomioon muun muassa kaavoituksessa. Etelä-Savon maakuntakaava laaditaan Etelä-Savon maakuntaliitossa. Mikkelin kaupungin yleis- ja asemakaavat tehdään Mikkelin kaupunkisuunnitteluyksikössä.. Kaavamuotoja on kolme: MAAKUNTAKAAVA koskee useita kuntia esittää maakunnan kannalta keskeiset asiat, mm. keskusta- ja taajama-alueet sekä liikenteen pääväylien ja kevyenliikenteen reittien ja virkistysalueiden sijoittumisen ohjaa yleiskaavoitusta YLEISKAAVA kattaa koko kunnan alueen tai vain osan (osayleiskaava) osoittaa alueen pääkäyttötarkoitukset (esim. asuminen, työpaikka, teollisuus, virkistys tms.) yleispiirteinen; esim. asumiseen varattu alue sisältää myös asuinalueen sisäiset puistot ohjaa asemakaavoitusta ASEMAKAAVA voi käsittää useita kortteleita tai vain yhden tontin määrää tarkasti mitä, mihin, kuinka paljon ja millä tavalla saa rakentaa määritellään rakennusten korkeudet, pysäköinti jne. 3 Ehdotusvaihe Ehdotus nähtävillä Yleisötilaisuus 4 Hyväksymisvaihe Asemakaavan hyväksymine Voimaantulo Asemakaava saa lainvoiman jos siitä ei valiteta hallintooikeuteen tai jos haliintooikeus hylkää valituksen. Mielipide ehdotuksesta (muistutus) Mahdollinen valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä 5

6 KAUPUNKISUUNNITTELU 2 Luonnosvaihe Asemakaava tulee vireille maanomistajan hakemuksesta tai kaupungin omasta aloitteesta. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa ja Mikkelin kaupungin internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään kaavan lähtötiedot, tavoitteet, osalliset, laatimisaikataulu, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavan vaikutusten arviointitapa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (vireilletulosta) ilmoitetaan internetsivuilla sekä kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Osallistumisja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavasuunnittelun edetessä tarpeen mukaan. Luonnosvaihe Kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista ja suunnitelmaluonnoksesta järjestetään tarvittaessa luonnosvaiheen kaavaneuvottelu Etelä-Savon ELY:n ja muiden viranomaisten kanssa. Tekninen lautakunta asettaa asemakaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville (MRL 62, MRA 30 ) laatimisvaiheen kuulemista varten Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululle (Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-, 3. kerros) sekä teknisen toimen asiakaspalvelupisteeseen (Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-,. kerros). Kaava-aineistoa laitetaan myös Mikkelin kaupungin internetsivuille. Luonnoksesta pyydetään lausunnot kaavan sisällöstä riippuen esimerkiksi alueen asukasyhdistykseltä, Etelä-Savon ELY:ltä, Museovirastolta, Tielaitokselta, Ratahallintokeskukselta, sähkö- ja puhelinlaitokselta sekä Mikkelin kaupungin kunnallistekniikalta, ympäristötoimelta, rakennusvalvonnalta, vesilaitokselta ja pelastuslaitokselta. Nähtävillepanosta ilmoitetaan kuulutuksella siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Mikkelin kaupungissa on määrätty, Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja nettisivuilla sekä lähettämällä kirje niille kaava-alueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille, jotka asuvat eri paikkakunnalla sekä niille muille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet. Nähtäville asettamisesta levitetään usein tietoa myös tiedotusvälineiden kautta. 6 Mielipiteen jättäminen Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun muulloinkin, mutta erityisesti nähtävänäoloaikana esittämällä asiasta kirjallisen tai suullisen mielipiteensä. Mielipiteet käsitellään kirjallisesti ja liitetään kaavaaineistoon. Saadut mielipiteet otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

7 3 Ehdotusvaihe 4 Hyväksymisvaihe Ehdotusvaihe Asemakaavaluonnosta tarkennetaan lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta asemakaavaehdotukseksi. Kaupunginhallitus asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Asemakaavakartta ja siihen liittyvä havainnemateriaali laitetaan nähtäväksi Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululle (Kaupunginvirastotalo, Maaherrankatu 9-, 3. kerros) ja teknisen toimen asiakaspalvelupisteeseen (Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-,. kerros). Aineistoa laitetaan myös Mikkelin kaupungin internetsivuille. Nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Mikkelin kaupungissa on määrätty, Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja nettisivuilla sekä lähettämällä kirje niille kaava-alueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille, jotka asuvat eri paikkakunnalla, luonnosvaiheessa mielipiteen esittäneille sekä niille muille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet. Nähtäville asettamisesta levitetään usein tietoa myös tiedotusvälineiden kautta. Hyväksymisvaihe Hyväksymisvaiheessa kaava viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, joka esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaava saa lainvoiman, kun hyväksymispäätöksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja kolmenkymmenen (30) päivän valitusaika on kulunut eikä asemakaavasta ole tehty valitusta. Valitusmenettely Kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen Kuopion hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen kuulutuksesta. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä voi tehdä 30 päivän kuluessa jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli oikeus antaa valitusluvan. Muistutuksen jättäminen Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallisia muistutuksia kaavaehdotuksesta sen nähtävänäoloaikana. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kaavan hyväksymistä koskevan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn mielipiteeseen. Kaavaehdotusta tarkistetaan lausuntojen ja muistutusten pohjalta. Jos tarkistukset ovat oleellisia, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi. 7

8 KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavan muutos Asemakaavamuutoksen hakeminen Asemakaavan muutosta voidaan hakea monella tapaa, esim. kaupunginhallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä, joka toimitetaan kaupungin kirjaamoon tai olemalla suoraan yhteydessä kaupunkisuunnitteluun. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireilletulevista asemakaavatöistä tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa. Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hinnat MRL 59, yksityinen etu: Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Asemakaavasta tai asemakaavan muutoksesta tehdään maankäyttösopimus joka hyväksytäänkaupunginvaltuustossa ennen kaavan hyväksymistä. Maankäyttösopimuksessa otetaan huomioon maanomistajalle koituva arvonnousu ja kaupunki perii osan arvonnoususta kattamaan kaavoituskustannukset. Hankkeissa jossa arvonnousu on vähäistä (alle ) määritetään kustannukset seuraavasti: Hinnat. Pienet, alle hehtaarin suuruiset kaava-alueet, joissa muutos koskee esimerkiksi käyttötarkoituksen, vähäistä rakennusoikeuden, kerrosluvun tai aluerajauksen muutosta: Noin -3 hehtaarin kaava-alueet: tai maankäyttö-/kaavoitussopimus. 3. Yli 3 hehtaarin suuruisten kaava-alueiden kustannuksista sovitaan aina kehittämis- /maankäyttö-/kaavoitussopimuksella. Kustannukset määräytyvät työntekijäkohtaisin tuntiveloitusperustein. Mahdolliset matkakulut, päivärahat sekä kaavojen ilmoitus- ja kopiokulut yms. veloitetaan sellaisinaan. Tarkemmat hintatiedot kaupunkisuunnittelusta. Asemakaavoista perittävien korvausten määrittely ja perintä Laatimiskustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti joko työn vaatiman ajan mukaan tai laajojen töiden osalta erityisellä kehittämis-, maankäyttö- tai kaavoitussopimuksella, joka laaditaan yhteistyössä mittaus ja tontit yksikön kanssa. Sopimuksella tarkoitetaan maanomistajan ja kaupungin välillä tehtyä sopimusta, jossa ennen kaavoitustyön käynnistämistä sovitaan sekä kaavan sisällöstä, kaavaan sisältyvistä mahdollisten yleisten alueiden omistus- tai käyttöoikeuden luovuttamisesta kunnalle sekä työhön käytetyn ajan laskutuksesta. 8

9 Poikkeaminen Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa tai rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttävät erityistä lupaa: poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua. Hakumenettely on kummassakin tapauksissa samanlainen. Päätöksen tekee joko Mikkelin kaupunki/ kaavoitusinsinööri tai Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Poikkeaminen kaavasta Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Suunnittelutarveratkaisu Suunnittelutarveratkaisua saatetaan tarvita kun rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Kaavatilanne tulee aina tarkistaa kaupunkisuunnittelusta. Luvan hakeminen Lupa haetaan kaupunkisuunnittelusta. Kaupunkisuunnittelu Käyntiosoite: Maaherrankatu 9, 3. kerros Postiosoite: PL 278, 500 Mikkeli Puhelin: (05) 94 Hinnat Suunnittelutarveratkaisu myönteinen kielteinen Kuuleminen Kuultavaa kohti Enintään yhtä hakemusta kohti, elleivät todelliset kulut ole suuremmat Lehtikuulutuksen laatiminen...20 Tarkemmat hintatiedot kaupunkisuunnittelusta. kaavoituksen-palvelumaksut Poikkeamisen hakeminen Ennen poikkeamisen hakemista ole yhteydessä Kaupunkisuunnitteluun ja kysy etukäteen edellytyksiä poikkeamiselle, näin säästyt turhalta hakuprosessilta. Poikkeuslupa-asioissa sinua auttavat: Kaavoitusinsinööri Jari Ahonen Kaavoitusinsinööri Kalle Räinä Alueesta vastaava rakennustarkastaja. TILAA HAKUMUSLOMAKKEET JA KARTTALIITTEET Hakemus- ja kuulemislomakkeita saa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta tai suomi.fi-palvelusta lomakkeet/kun_ke6688/ Kartta-aineistossa sinua auttavat kaupungin mittaus ja kiinteistöt yksikkö Maaherrankatu 9, 2. kerros. 2. TÄYTÄ HAKULOMAKE Hakemuslomake täytetään kahtena kappaleena 3. NAAPUREIDEN KUULEMINEN Lomakkeita ja ohjeita saa kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta 4. TARVITTAVAT LIITTEET Asemapiirros :200, :500, (:000), kahtena kappaleena asema-, ranta-asema- ja yleiskaava-alueella ote kaavasta kahtena kappaleena muulla alueella rekisterikartta :0 000 kahtena kappaleena ja tarvittaessa tilan lohkomiskartat (karttakopiot saatavissa Etelä-Savon maanmittaustoimistosta, Jääkärinkatu 4, Mikkeli, puh ) kerrosalalaskelma rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeus, kopio yhtenä kappaleena kiinteistörekisteriote, kopio yhtenä kappaleena, kopiot saatavissa Etelä-Savon maanmittaustoimistosta valtakirja tarvittaessa 5. TOIMITA HAKEMUS kaupunkisuunnitteluun toimistosihteeri Kirsi Avelin (05)

10 KAUPUNKISUUNNITTELU Maa-ainesluvat. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/8)23 :n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (32/99) 45 :n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. 2. TARKASTUSMAKSU suunnitelmaa kohti maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan... 0,008 /m 3 3. OTTAMISSUUNNITELMAN MUUTOS muutosta kohti aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan... 0,008 /m 3 4. VÄHÄINEN HANKE josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa m3:n ylittävältä osalta % 5. HYLÄTTY LUPAHAKEMUS taksan mukaisesta maksusta % 6. PERUTTU LUPAHAKEMUS taksan maksuista % Tarkempia ohjeita saat kaupunkisuunnitteluvirastosta, siellä sinua palvelee kaavoitusinsinööri Jari Ahonen Tarkempia tietoja hinnoista: https://webdom.mikkeli.fi/kunnari/internet_mikkeli.nsf /3e2a7fcbc9e6736c22569d90040fcd/e068d4 9955e98dcc2257af50040bb/$FILE/Maksut%20 203%20Kaupunkisuunnittelu.pdf 0

11

12 LIIKENNE 2 Valtatie 5 Mikkelin alueella Mikkelin alueella on käynnissä kolme valtatien 5 suunnitteluhanketta. Näistä lähimpänä toteutumista on Mikkelin kohdan hanke, jossa nykyisen tien viereen rakennetaan toinen ajorata Pitkäjärven ja Kaihun eritasoliittymien välille. Samalla tehdään merkittäviä pohjavesi- sekä melusuojauksia. Mikkelin kohdan hanke on saanut rahoituspäätöksen ja rakentaminen alkaa vuonna 204, toinen ajorata otetaan käyttöön liikenteelle vuonna 206. Liikennevirasto laatii hankkeelle rakennussuunnitelmaa. Toinen suunnitteluhanke on väli Mikkeli-Juva. Yhteysvälille on laadittu tiesuunnitelmaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimesta ja suunnitelma on ollut nähtävillä Mikkelin kaupungissa ja Juvan kunnassa. Tiesuunnitelmassa viitostie erkanee uudelle linjaukselle nykyisen Kinnarin (Pieksämäentien) eritasoliittymän länsipuolelta ja uusi linjaus liittyy nykyiseen Siikakosken liittymän jälkeen. Tiesuunnitelman mukaan viitostie välillä Tuppuralan eritasoliittymä Nuutilanmäki rakennetaan nelikaistaisena korkealuokkaisena valtatienä. Hanketta on esitetty hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 202 vuosien suunnittelua ohjaavaan ohjelmaan. Kolmantena suunnitteluhankkeena Pohjois- Savon ELY-keskus laatii parhaillaan maantielain mukaista yleissuunnitelmaa välille Hietanen Pitkäjärvi. Vuonna 203 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) raportissa käytiin läpi eri linjausvaihtoehtoja välille Hietanen Otava. Näistä yleissuunnitteluvaiheeseen eteni radanvarren linjaus, jossa viitostie rakennettaan uuteen maastokäytävään välillä Hietanen Otava. Välillä Otava-Pitkäjärvi tietä parannetaan nykyiseen maastokäytävään. Hankkeen toteutuminen ei ole suunnitelmienkaan puolesta realistista lähivuosina. Yleissuunnitelman valmistuminen mahdollistaa hankkeen suunnittelun etenemisen tiesuunnitelmavaiheeseen, josta edelleen rakennussuunnitteluun ja toteutukseen. Viisaan liikkumisen suunnitelma Mikkelin seudun kunnat lähtivät ensimmäisten joukossa Suomessa edistämään viisasta liikkumista ja laativat yhdessä viisaan liikkumisen suunnitelman vuoden 203 loppuun mennessä. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan kulkemista sujuvasti, turvallisesti, ympäristöystävällisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Viisaasti voi liikkua jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä tai kimppakyydillä. Myös henkilöautoilu voi oikealla ajotavalla olla viisasta liikkumista. Olennaista on matkojen järkevä ketjuttaminen, kuhunkin tilanteeseen sopivan kulkutavan valinta sekä kimppakyydin hyödyntäminen

13 aina kun se on mahdollista. Kyse on arjen liikkumisvalinnoista ja oman kulkemisen pohdinnasta: Kuljenko minä viisaasti? Opetanko ja kannustanko myös lapsiani tekemään niin? Liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelmat linjaavat maakuntien liikenneturvallisuustyötä. Pääosa Etelä-Savon kuntien, Mikkeli mukaan lukien, liikenneturvallisuussuunnitelmista päivitettiin vuoden 203 aikana. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on selvittää liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat, asettaa liikenneturvallisuustyön tavoitteet sekä määrittää toimenpiteet ongelmien poistamiseksi. Tarkoituksena on tehdä ehdotus lähiaikoina parannettavista kohteista sekä kuvata pidemmän aikavälin liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohdelistaus kiireellisyysluokkineen on asukaspalautteiden ohella lähtökohtana kaupungin liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiselle. liikenneinsinööri Liisa Heikkinen

14 4 KAUPUNKISUUNNITTELU

15 MIKKELI KAAVOITUSKATSAUS ASEMA-, RANTA-ASEMA- JA YLEISKAAVAT ASEMAKAAVAT 853 Karkialampi Ratapihan länsireuna Kalevankankaan länsiosa Vanha kasarmialue Metsä-Sairila Mannerheimintie Riutta Graaninranta Kalevankankaan koulu Visulahden pohjoisosa Kapakanoja ja Huusharju Pusankulma ESSHP sairaala Pankalampi Tokerontie Graanintie Kirkonlahti, Anttola Kirkonmäki, Anttola SRK-talo, Haukivuori Syvänniementie 2, Tikkala Valkosenmäen päiväkodin laajennus Kattilansillan koulun tontti Vesitornin alue Kauriansalmi, Suomenniemi Matkustajasatama, Ristiina Kattilanlahti Biologistiikkakeskus Ristiina, Pellos Mikonkatu Otavan putka Huoltoasema, Ristiina Kirkonvarkaus Ratakatu...29 RANTA-ASEMAKAAVAT RAK35 Pappilansalmi, Anttola...30 RAK36 Löydön kartano...3 YLEISKAAVAT 37 Satamalahti Rokkala Moisio-Kyyhkylä Metsä-Sairila Kattilanlahti Riutta Kirkonkylän seutu, Ristiina Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaava, Ristiina Pelloksen yleiskaava, Ristiina Suomenniemi Suutarinen Kyyveden saha, Haukivuori Luonterin rantayleiskaava, Pitkälahden kylä Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava Graanin osayleiskaavan muutos

16 KAAVAT ASEMAKAAVAT 853 Karkialampi Maavoimien esikunnan toiminnan turvaaminen ja entisen kasarmialueen uusiokäyttö jatoimintojen yhteensovittaminen kaupungin strategian kanssa. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen Ehdotusvaihe 858 Ratapihan länsireuna VR-yhtymän toimitila- tai asuinkerrostalokortteli Mannerheimintien varressa

17 883 Kalevankankaan länsiosa 4 Hyväksymisvaihe Kaava yhdistää Karkialammen ja raviradan virkistysalueet toisiinsa. Korttelialueille tulee toimitila- ja liikerakentamista sekä mahdollisuus laajentaa ja raviradan kokonaisuutta. Arkistolaitos sijoittuu toimitilakortteleihin. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 204. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen Vanha kasarmialue 3 Ehdotusvaihe Asemakaavan muutoksella ratkaistaan alueen rakennusten ja ympäristön suojelun yhtenäistäminen, täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä liikenneja pysäköintijärjestelyt. Kasarmialueen sijainti, historiallisen asemakaavan hyvin säilyneet piirteet ja arvo yhtenä Suomen parhaiten säilyneistä tarkk ampujakasarmeista avaavat mahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Valtuustoon 204. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen

18 KAAVAT ASEMAKAAVAT 4 Hyväksymisvaihe 895 Metsä-Sairila Jätevedenpuhdistamon rakentaminen maan alle. Mikkelin nykyinen jätevedenpuhdistamo siirretään Metsä- Sairilaan, puhdistamotilat louhitaan kallion sisään. Kaava on tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen Ehdotusvaihe 896 Mannerheimintie 0 Mannerheimintie 0 kehitetään samassa hengessä kuin muu osa korttelista 8 joka kaavoitettiin Siilo ja myllykaavan yhteydessä. Alueelle tulee täydennysrakentamista ja vanhan kiinteistön uusiokäyttöä tutkitaan. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon

19 902 Riutta Aluetta kehitetään moderni puukaupunki -hankkeen kautta. Tavoite on jatkaa hyvin alkanutta suunnittelu- ja toteutusmallia jota ensimmäistä kertaa sovellettiin Orijärvellä. Alustava suunnittelu tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston Puustudion ja Aalto yliopiston kanssa kaavoituksen pohjaksi. Kaavoitusprosessi käynnistetään vuoden 204 aikana Graaninranta 3 Ehdotusvaihe Asemakaavalla tutkitaan asuin- ja palvelurakentamisen mahdollisuuksia alueelle. Palvelutalohankkeesta on tehty erillinen suunnittelutarveratkaisu joka mahdollistaa rakentamisen ennen kaavan voimaantuloa. Kaava tehdään konsulttikaavana. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon Konsultti: arkkitehti Kari Lindström Arkkitehtityö Oy, Lahti

20 KAAVAT ASEMAKAAVAT 2 Luonnosvaihe 908 Kalevankankaan koulu Koulun alueelle etsitään uusiokäyttöä toiminnan loputtua. Alueesta on tehty laaja selvitystyö ja järjestetty asukasilta alkuvuodesta 202. Lautakunta ja kaupunginhallitus päättivät alkuvuodesta 203 että alue kaavoitetaan asuinrakentamiselle. Kaava on tullut vireille Kaava valtuustoon 204. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä

21 909 Visulahden pohjoisosa Valtatie 5 tiesuunnitelma uusi linjaus kulkee nykyisen valtatien pohjoispuolelta Visulahden kohdalla. Uuden linjauksen pohjoispuolelle asemakaavoitetaan kaupan, teollisuuden ja varastoinnin sekä logistiikan toimintaa. Kaava valtuustoon 205. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä

22 KAAVAT ASEMAKAAVAT 3 Ehdotusvaihe 9 Kapakanoja ja Huusharju Pientaloalueen laajennus osayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavalla tullaan muodostamaan tontit jo toteutetulle asutukselle ja tutkitaan mahdollisuudet asutuksen tiivistämiseen. Kaavalla ratkaistaan myös alueen liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikan rakentaminen. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä Pusankulma Kaavamuutoksella mahdollistetaan tonttijako ja tutkitaan ns. Pusankulman rakennusoikeuden korotusta tavalla joka sitoo jo nykyisessä kaavassa mahdollistetun korkeamman rakennusmassan osaksi Kirkkopuistoa ympäröivää kaupunkirakennetta

23 94 ESSHP sairaala 4 Hyväksymisvaihe Keskussairaalan laajentaminen ja pysäköinnin uudelleenjärjestely turvaavat keskussairaalan toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Kaava valtuustoon Pankalampi Kaupunki tutkii vanhainkodin ja Pankalammen terveyskeskuksen aluetta vanhusten palvelutalojen ja yhteisöllisen senioriasumisen keskukseksi. Kaava valtuustoon 205. kaavoittaja Heikki Manninen

24 KAAVAT ASEMAKAAVAT 2 Luonnosvaihe 97 Tokerontie Tokerontien pohjoinen alue Otavassa kaavoitetaan pientaloasumiseen. Kaava valtuustoon 204. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä Hyväksymisvaihe 99 Graanintie 29 Graanin rannan kerrostalorivistöä jatketaan yhdellä muuttamalla rivitalotontti sopivaksi pienelle kerrostalolle. Rakennus päättää viuhkamaisen kaupunkirakenteen sen eteläpäässä. Kuopion hallinto-oikeus on hylännyt kaavasta tehdyn valituksen ja kaava on saanut lain voiman kaavoittaja Heikki Manninen Kirkonlahti, Anttola Seurakuntayhtymän ranta-alueet Anttolassa kaavoitetaan omakotitaloasumiseen. Kaava tehdään konsulttikaavana. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä

25 922 Kirkonmäki, Anttola Anttolan Kirkonmäen vanha kulttuurimaisema säilytetään, mutta samalla annetaan mahdollisuus käyttää suojeltuja kiinteistöjä mm. asuinkäyttöön. Kaava valtuustoon 204. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä SRK-talo, Haukivuori 4 Hyväksymisvaihe Seurakuntatalo ja sen ympärillä olevat sijaitsevat asuintontit päivitetään kaavamuutoksella vastaamaan vallitsevaa käyttöä. Yleisessä käytössä olevat rakennukset erotetaan asuinrakennuksista omille korttelialueilleen. Kaava tehdään konsulttikaavana. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 204. asemakaava-arkkitehti Insinööritoimisto Tuija Mustonen Alpo Leinonen Oy Syvänniementie 2, Tikkala Alue sijaitsee entisen Karjaportin teurastamon länsipuolella. Kaavamuutoksella tehostetaan alueen potentiaalia elintarviketeollisuuden sijoituspaikaksi. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 205. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen

26 KAAVAT ASEMAKAAVAT 928 Valkosenmäen päiväkodin laajennus Nykyistä päiväkotia on tarkoitus laajentaa n. 00-paikkaiseksi asemakaavan muutoksella. Kaava valtuustoon Ehdotusvaihe 929 Kattilansillan koulun tontti Koulu on lopettanut toimintansa ja rakennukset on purettu 203. Tilalle tutkitaan asuinrakentamista kaavamuutoksella. Kaava valtuustoon 204. kaavoittaja Heikki Manninen Vesitornin alue Nykyiset toiminnot vaativat pysäköintialueen laajentamista jota kaupunki tutkii kaavoituksella. Kaavamuutoksella tutkitaan samalla laajemmin asumismahdollisuuksia alueella. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen

27 934 Kauriansalmi, Suomenniemi Kauriansalmen alueella tutkitaan matkailupalveluiden kehittämistä Matkustajasatama, Ristiina Kaavamuutoksella mahdollistetaan matkustajasataman rakentaminen ja tutkitaan alueen muun maankäytön päivitystarvetta. Kaava valtuustoon 205. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen Kattilanlahti Kaavamuutoksella tutkitaan alueen tulevaa maankäyttöä ja mm. kerrostalorakentamisen mahdollisuutta

28 KAAVAT ASEMAKAAVAT 938 Biologistiikkakeskus Ristiina, Pellos Alueelle suunnitellaan torrefiointilaitosta. Asemakaavamuutos aloitetaan kun Pelloksen osayleiskaava saa lainvoiman Ehdotusvaihe 939 Mikonkatu 6 Maanomistaja haluaa tehostaa tontin käyttöä lisäämällä asuinrakennusoikeutta ja laajentamalla kaupallisia palveluita yhdistämällä Carlsonin tavaratalon Akselin kauppakeskukseen maanalaisella yhdyskäytävällä. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 204. Konsultti: Arkkitehti Jaakko Merenmies Otavan putka Puretun rakennuksen tilalle tutkitaan alueelle sopivaa käyttötarkoitusta. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116

KAAVOITUSKATSAUS 2014. Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Tekninen lautakunta 6.5.2014 41 Kunnanhallitus 12.5.2014 116 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen kerran vuodessa.

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Arja Hartikainen puh. 044 794 3285, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0914 MIKKELIN SAIRAALA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot