Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat 89 Viranhaltijapäätökset 90 Kirjallisen selvityksen antaminen aluehallintovirastosta tulleeseen kantelukirjelmään / Pirjo-Riitta Palonen 91 Työllisyyspoliittiset toimenpiteet kunnassa vuonna Työllisyyspolitiikan uudistaminen kuntavastuut vuoden 2015 alusta lukien, valmistautuminen tulevaan , 26, 27 Kurjenmäen asemakaavan muutos 93 Puhtaus- ja ruokapalveluyksikön tehtäväalue, Mari Haaviston palkkaaminen 94 Lausunto reittiliikennelupahakemuksista 95 Lausunto reittiliikenneluvan muutoksesta Lupa no Muut/tiedoksi tuotavat asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA OLLEET MUUT SAAPUVILLA OLLEET POISSA OLLEET Tapio Ahonen Juhani Kaunela Päivi Laine Heikki Levomäki Anni Vääri Jenni Mäntynen Markku Leppälahti Eija Kara Juha Lundström Matti Alanko Jari Hepomaa Veijo Simola Vesa Ketola Jouko Käkönen Hanna Sulantola Erkki Virolainen (1. vpj) varajäsen varajäsen puheenjohtaja (2. vpj) kvalt. puheenjohtaja kvalt. I varapuheenjohtaja kvalt. II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä tekninen johtaja, asiantuntija paikalla klo atk-tukihenkilö, pöytäkirjanpitäjä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anni Vääri ja Juhani Kaunela. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Tapio Ahonen puheenjohtaja Hanna Sulantola pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Anni Vääri pöytäkirjantarkastaja Juhani Kaunela pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 87 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) b) c)

4 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT Kh 88 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: a) Valtioneuvoston kanslia/ilmoitus , VNK/720/06/2013, Ilmoitus arvonimestä/markku Leppälahti ja sitä koskevasta veropäätöksestä. Kunnanhallitus merkitsee mainitun ilmoitusasian tietoonsa saatetuksi.

5 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 89 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - kunnanjohtajan päätös 16, ja päättää, ettei ym. päätöstä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

6 Kunnanhallitus KIRJALLISEN SELVITYKSEN ANTAMINEN ALUEHALLINTOVIRASTOSTA TUL- LEESEEN KANTELUKIRJELMÄÄN/PIRJO-RIITTA PALONEN Kh 90 Etelä-Suomen aluehallintovirastosta on kuntaan toimitettu kantelukirjelmä, jonka allekirjoittajana on Pirjo-Riitta Palonen. Aluehallintovirasto varaa kuntalain (365/1995) 8 :n 2 momentin nojalla Ypäjän kunnalle tilaisuuden antaa selvityksensä kantelun johdosta. Samalla kuntaa pyydetään varaamaan myös kantelussa mainituille viranhaltijoille eli kunnanjohtajalle ja kunnan johtoryhmälle sekä sen jäsenille tilaisuus omien lausuntojensa antamiseen. Kirjallinen selvitys, lausunnot sekä mahdollinen muu asiakirjamateriaali pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Kantelukirjelmä on kuultavissa kokouksessa. Kirjelmän on allekirjoittanut kolme (3) muuta henkilöä. Vastineena valtuutettu Pirjo-Riitta Palosen kanteluun voidaan todeta seuraavaa: Ypäjän kirjastonjohtaja Satu Soppelan irtisanoutumisen jälkeen kunnanhallitus päätti , ettei virkaa julisteta haettavaksi, vaan palautti kirjastonjohtajan viran täyttämiseen liittyvän asian kunnanjohtajan ja johtoryhmän valmisteltavaksi. Tämän valmistelun jälkeen kirjastonjohtajan virka täytettiin väliaikaisesti alkaen siihen asti kunnes valittu kirjastotoimesta vastaava viranhaltija ottaa viran vastaan. Viran väliaikaiseksi hoitajaksi valittiin Ypäjänkylän pitkäaikainen lainausaseman hoitaja Satu Leppälahti (rehtori Marja Tikkamäen päätös /57 ). Kunnassa päätettiin keväällä 2012 selvittää yhteistyömahdollisuudet kirjastonjohtajan virkajärjestelyissä naapurikuntien kanssa. Kunta kävi kunnanjohtajan toimesta neuvotteluja kaikkien naapurikuntien kanssa (Jokioinen, Humppila, Loimaa, Koski Tl). Neuvottelujen tavoitteena oli aikaansaada sopimus naapurikunnan kanssa kirjastonjohtajan palveluiden ostamisesta naapurikunnalta yhtä työpäivää vastaavan tuntimäärän verran. Kukaan naapurikunnista ei suostunut tekemään sopimusta kirjastonjohtajan palveluiden myymisestä. Pisimmälle sopimusneuvotteluissa edettiin Humppilan kanssa, jonne sopimuksen syntyminen näytti jopa todennäköiseltä. Naapurikuntien kirjastonjohtajat näkevät tilanteen niin, että Ypäjän kunnan kirjastonjohtajan tehtävää ei pysty hoitamaan yhden työpäivän työpanoksella. Lisäksi on todettava, että luonnollisempi suunta yhteistyölle on Kanta-Hämeen Lounakirjastot, koska Loimaan seutukunnan Loisto-kirjastoilla on eri kirjasto-ohjelma. Yhteistyön kariuduttua kunnassa jäätiin odottamaan, mitä mahdolliset yhteistyöneuvottelut kuntien kesken tuovat tullessaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että neuvottelut eivät tule johtamaan kuntien yhdistymisiin. Tästä syystä kunnan on hyvä miettiä, miten kunnassa jatkossa järjestetään kirjastonjohtajan viran hoito.

7 Kunnanhallitus (KIRJALLISEN SELVITYKSEN ANTAMINEN ALUEHALLINTOVIRASTOSTA TUL- LEESEEN KANTELUKIRJELMÄÄN/PIRJO-RIITTA PALONEN jatkuu) Kh 90 Ypäjän kunnan johtoryhmä käsitteli myöskin otsakekohdan asiaa. Lopputuloksena todettiin, että kunnanjohtaja Vesa Ketola ja rehtori Heikki Vainio ottavat päävastuun asian valmistelusta, jonka pohjalta kunnanhallitus antaa vastineen. Keskusteluja sivistystoimen johdon (rehtori Vainio) kanssa on käyty ja hyvin toimivaksi ratkaisuksi on katsottava sellainen menettely, jossa Ypäjän kunta tulee esittämään Humppilan ja Jokioisten kunnalle yhteisen Jokiläänin kirjaston perustamista lähitulevaisuudessa. Sekä Humppilan että Jokioisten kunnilla on muodollisesti virkaan kelpoiset kirjastonjohtajat. Uuden perustettavan kirjaston tulee olla hallinnollisesti yhden kunnan sivistyslautakunnan alainen. Henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä uuteen perustettavaan kirjastoon. Toimipisteinä säilyvät edelleenkin kaikki kirjastot eli Ypäjän, Humppilan ja Jokioisten kirjastot. Sivistystoimi katsoo, että Ypäjän kunnan osalta kulttuurisihteerin tehtävät voidaan siirtää kirjastonjohtajan tehtävistä kunnan omaksi toiminnaksi, mikäli se hankaloittaa yhteisen kirjastolaitoksen perustamista. Toisaalta voidaan yhteisen perustettavan kirjastotoimen työntekijöiden tehtäviin sisällyttää myös muiden kuntien työntekijöiden osalta tehtäviä, jotka eivät ole suoranaisesti kirjaston toimialaan kuuluvia tehtäviä, mikäli tähän on tarvetta. Mahdollinen kuntien yhteinen kirjastolaitos toteutuessaan tulee poistamaan Ypäjän kunnan kirjastojohtajan epäpätevyyskysymyksen. Ypäjän osalta on lisäksi todettava, että Ypäjän kunnan va. kirjastonjohtaja Satu Leppälahti on suorittanut kirjastovirkailijan tutkinnon Kunnanjohtajan ja sivistystoimen johtajan/koulun rehtorin käsityksen mukaan Ypäjän kunnan kirjastotoimen tehtävien hoito on sujunut täysin moitteettomasti rehtori Marja Tikkamäen aiemmin tekemän päätöksen pohjalta, eikä kirjastonjohtajan virkaa ole perusteltua julistaa haettavaksi ennen kuin mahdollisen Jokiläänin kirjaston perustaminen ja yleisemminkin kuntien välinen yhteistyö kirjastotoimen osalta on selvitetty. Samalla on syytä huomata myöskin se, että suomalainen kunnallishallinto käy läpi kaiken aikaa suurinta muutosta 150 -vuotisen olemassaolonsa aikana ja kaikkinainen lainsäädäntötyö, koskien muun muassa valtionosuusuudistusta kuin Kuntalain kokonaisuudistustakin, on käymisvaiheessa. Kaikella on vaikutuksensa kaikkeen.

8 Kunnanhallitus (KIRJALLISEN SELVITYKSEN ANTAMINEN ALUEHALLINTOVIRASTOSTA TUL- LEESEEN KANTELUKIRJELMÄÄN/PIRJO-RIITTA PALONEN jatkuu) Kh 90 Pyydettynä selvityksenä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toimitettuun kantelukirjelmään Ypäjän kunnanhallitus toteaa seuraavaa: Kunta haluaa selvityksessään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kiinnittää huomionsa siihen, että va. kirjastonjohtajana toimiva Satu Leppälahti hoitaa päätyönsä ohessa vastuullisena Ypäjänkylän lainausaseman tehtävät. Lisäksi Leppälahti toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa kulttuuritoimesta vastaavana henkilönä. Viime mainittu tehtävä merkitsee useamman eri tapahtuman järjestelyvastuuta Ypäjän kunnassa. Taloudellisten resurssien puutteesta johtuen Ypäjän kunta ei ole täyttänyt kirjastonjohtajan virkaa täysiaikaisena. Ypäjän kunta tulee esittämään Humppilan ja Jokioisten kunnille yhteisen Jokiläänin kirjaston perustamista lähitulevaisuudessa. Uusi perustettava kirjasto olisi hallinnollisesti yhden kunnan sivistyslautakunnan alaisuudessa. Henkilökunta siirtyisi vanhoina työntekijöinä uuteen perustettavaan kirjastoon. Toimipisteinä säilyisivät edelleenkin kaikkien kolmen kunnan (Humppila, Jokioinen ja Ypäjä) kirjastot. Toiminta tapahtuisi kuten edellä asiakohdassa (päätösesityksen valmistelussa) on kerrottu. Myöskin se tulee katsoa, millaiseen lopputulemaan Forssan seudun neljän kunnan (Forssa, Humppila, Jokioinen ja Tammela) vapaaehtoisuuteen pohjautuva kuntajakoselvitys päätyy. Tälläkin voi olla vaikutuksensa lopputulemaan eli kirjastoratkaisuun. Niin ikään lainsäädännöllinen valmistelutyö eduskunnassa, koskien niin Kuntalain kokonaisuudistusta kuin myöskin valtionosuusjärjestelmän muodostumista, on käymisvaiheessa. Lainsäädäntötyön valmistuttua ja lakien tultua eduskunnassa hyväksytyiksi ja täytäntöön pantaviksi selviää kokonaisvaltainen tilanne kirjastotoimenkin osalta. Esityksessäni todetut näkökohdat otetaan huomioon ja annetaan Ypäjän kunnan selvityksenä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tehtyyn kanteluun.

9 Kunnanhallitus TYÖLLISYYSPOLIITTISET TOIMENPITEET KUNNASSA VUONNA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN UUDISTAMINEN KUNTAVASTUUT VUODEN 2015 ALUSTA LUKIEN, VALMISTAUTUMINEN TULEVAAN. Kh 91 Ypäjän kunnassa on toukokuun alusta 2014 aloittanut työllisyysasioiden hoidon järjestelyissä työsuunnittelija Kirsi Kopra. Kuntamme varautuu tulevien aikojen uusiin haasteisiin toimimalla niin, että erikseen työvoimahallinnolta saatavien tietojen pohjalta on löydettävissä työllistettäviä, kyseessä nimenomaan pitkäaikaistyöttömät, joiden työhön sijoittumista pyritään helpottamaan. Kunta, välttääkseen sakkomaksujen suorittamisen pyrkii aikaansaamaan tilanteen sellaiseksi, että nyt velvoitteiden piirissä oleville tarjoutuu työtä paikallisten yrittäjien työllistäminä. Kunta tulee neuvottelemaan työn hinnasta esim. päiväpalkan suuruudesta yrittäjien kesken ja aikaansaamaan tilanteen sen luonteiseksi, että sakkomaksut voidaan tulevaisuudessa välttää. Kunnan rooli tehtävässä on välittää työvoimaa yrittäjien suuntaan, toki kunta voi myöskin itse työllistää. Työllisyyspolitiikka uudistuu ja kuntavastuut ensi vuoden alusta lukien kasvavat. Olen oheismateriaaliksi koonnut asia koskevaa muuttuvaa lainsäädäntöä ja toimintamallia, joka kertoo millaiseksi toiminnot muuttuvat. Oheismateriaalina ovat TEM:n hallitusneuvos Päivi Kermisen ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen alustukset tärkeästä asiasta. Päättäjiä kehotetaan tutustumaan oheismateriaaliin. Lisämateriaalia lakitekstisenä on saatavilla kokouksessa. Mitä nyt on tehtävä ja miten päästään alkuun? Jotta itse asiassa voidaan edetä, tulee kunnan budjetoida talousarvioihinsa määrärahoja riittävästi työllisyyden hoitoon. Koko työllistämisasian ydin on siinä, että työtön saadaan työllistettyä ja että kunta voi välttää sakkomaksut, jotka muutoin uhkaavat kuntaa. Ypäjän kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu sakkomaksuihin, joiden suuruus on laskettu euroksi. Ymmärrettävästi tarkoitus on välttää sakkomaksut. Koska tarkkaa työllistettävien määrää ei voida vielä tietää, ei myöskään juuri vielä voida tehdä esitystä määrärahoista valtuustolle hyväksyttäväksi. Ne on syytä selvittää ennen ensi vuoden talousarvion käsittelyä. Eteneminen asiassa vaatii kaksi hyväksyntää, jotta päästään alkuun. Ensinnäkin talousarvion kustannuspaikalta 1340 työllistäminen löytyy työmarkkinatuen kuntaosuudelle euroa. Toiseksi sopivien työhön sijoitettavien osalta aloitetaan neuvottelut kunnan ja yritysten kesken. Kunnanhallitus hyväksyy, että kunnan talousarvion KP-kohdan (kustannuspaikkakohdan) 1340 varaus työllistäminen euroa voidaan käyttää työvoimakustannuksiin asiassa alkuun pääsemiseksi.

10 Kunnanhallitus (TYÖLLISYYSPOLIITTISET TOIMENPITEET KUNNASSA VUONNA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN UUDISTAMINEN KUNTAVASTUUT VUODEN 2015 ALUSTA LUKIEN, VALMISTAUTUMINEN TULEVAAN jatkuu) Kh 91 Toiseksi kunnanhallitus hyväksyy neuvottelujen aloittamisen kunnan ja yrittäjien kesken työllistettävien palkkaamiseksi. Palkkaus lienee syytä ajatella päiväpalkkauksen (vähintään 85 %:n työaika) pohjalta. Oikean hinnoittelun löytyminen vaatii neuvotteluja kunnan ja yrittäjien kesken. Myöskin työhön sijoittamisessa joudutaan ottamaan sosiaalipoliittisia näkökohtia huomioon.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KURJENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kh 30 Kurjenmäen asemakaava-alueella, Prättäkitintien, Velhonkujan ja Pentintien osalta on tarpeen tehdä asemakaavan muutos. Muutos kohdistuu lähinnä asemakaavassa määriteltyjen tiealueiden leveyteen. Asemakaavan muutoksella tiealueiden leveydet suunnitellaan vastaamaan toteutettujen tiealueiden leveyttä. Asemakaavan muutoksen yhteydessä muutetaan myös korttelissa 129 tontilla 1 oleva rakentamisalueen määräys kirkollisista tai muista seurakunnallisista rakennuksista, määräys poistetaan ja samalla laajennetaan nykyistä rakentamisalaa. Esityslistan liitteenä on kaavamuutosalueen asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset, liitteet 10 ja 11. Asemakaavan muutosluonnos esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy Kurjenmäen asemakaavan muutoksesta laaditun asemakaavaluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättää asettaa luonnosvaiheen asiakirjat MRA 65 :n mukaisesti yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Liitteet 10 ja 11. Kh 69 Kurjenmäen asemakaavan muutoksesta laadittu asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Luonnoksesta on saatu 5 kommenttia taikka lausuntoa. Kommenteista ja lausunnoista on laadittu vastine joka on esityslistan liitteenä. Saatujen kommenttien ja lausuntojen pohjalta kaavoittaja on jatkanut kaavan muutoksen suunnittelua ja laatinut Kurjenmäen asemakaavan Prättäkitintien, Velhonkujan ja Pentintien alueiden asemakaavan muutosehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyy Kurjenmäen asemakaavan muutos luonnoksesta jätetyistä kommenteista ja lausunnoista annettavat vastineet liitteen 21 mukaisena. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy Kurjenmäen asemakaavan muutoksesta laaditun asemakaavaehdotuksen, sekä päättää asettaa ehdotusvaiheen asiakirjat MRA 27 :n mukaisesti yleisesti nähtäville alkaen 30 päivän ajan. Liitteet 22a, 22b, 22c, ja 22d. Kh 92 Kurjenmäen asemakaavan muutoksesta laaditut ehdotusvaiheen asiakirjat ovat olleet MRA 27 :n mukaisesti yleisesti nähtävänä välisen ajan. Kaavaehdotus ja kaavamääräykset ovat esityslistan liitteenä, liitteet 25, 26, 27.

12 Kunnanhallitus (KURJENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS jatkuu) Kh 92 Kunnanhallitus esittää Kurjenmäen asemakaavan muutosehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden 25, 26 ja 27 mukaisesti. Tekninen johtaja Jouko Käköstä kuultiin asiasta.

13 Kunnanhallitus PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUYKSIKÖN TEHTÄVÄALUE, MARI HAAVISTON PALKKAAMINEN Kh 93 Vuorotteluvapaalla oleva Teija Teerimäki (nyt häntä tuuraa tehtävässä Mervi Heikkilä) on esittänyt kunnalle, että Mari Haavisto palkataan ajalle entisiin tehtäviinsä Kartanon koulun keittiölle ja Ypäjänkylän ala-asteelle sekä myös toimimaan siivoustehtävissä. Sopimusta on tavanmukaisesti jatkettu jo pidempään vuosi kerrallaan ja rahavaraus on hyväksytty talousarviossa. Puhtaus- ja ruokapalveluyksikössä huomioidaan Ypäjän kunnan talouden tasapainottamissuunnitelma. Palvelukeskuksen keittiössä on jäämässä eläkkeelle Anna-Liisa Hyvärinen eikä hänen tilalleen olla palkkaamassa ketään vaan toiminnat pyritään muokkaamaan niin, että selvitään vähemmällä henkilömäärällä. Jo syksyllä Hyvärisen pitäessä lomapäiviään, ei hänen tilalleen palkata sijaista. Teija Teerimäen kirjelmässä todetaan, että seuraava eläköitymistapahtuma on vuonna Siinä yhteydessä henkilömääriä ja toimintoja tarkastellaan uudelleen. Puhtausja ruokapalveluyksikkö varautuu jatkossa myös mahdollisiin kouluverkon supistamisiin määräaikaisilla sopimuksilla. Kunnanhallitus hyväksyy Mari Haaviston palkkaamisen ajalle entisiin edellä kerrottuihin tehtäviin. Rahavaraus on hyväksytty kunnan talousarviossa.

14 Kunnanhallitus LAUSUNTO REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSISTA Kh 94 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Ypäjän kunnalta lausuntoa Vuorisen liikenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta (UUDELY/2956/ 2014). Reittiliikenteellä tarkoitetaan markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin päätepisteet, pysäkit tai tärkeimmät pysäkit sekä aikataulut luvan myöntävä viranomainen vahvistaa. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikenteenharjoittaja valitsee, mitä taksa- ja lippujärjestelmää käyttää liikenteessään. Reittiliikenteessä käytössä oleviin matkalippuihin ei kuitenkaan makseta tukea julkisista varoista (vrt. seutulippu). Uudenmaan ELYkeskus pyytää hakemusten mukaisesta ja kuntaa koskevasta liikenteestä lausuntoa mennessä. Lausunnosta tulisi ilmetä, aiheuttaako anottu reittiliikenne jatkuvaa ja vakavaa haittaa kunnan hankkimalle liikenteelle tai siirtymäajan sopimuksilla hoidetulle liikenteelle. Lausunnostanne tulisi ilmetä, ovatko haetut reitit ja pysäkit liikennöintiin käytettävissä. Vuorisen liikenne Oy on hakenut lupaa reitille Loimaa (6.55, 13.10, 15.15) Ypäjä (7.15, 13.25, 15.30) Forssa (7.50, 13.55, 16.00) ja Forssa (8.00, 14.30, 16.05) Ypäjä (8.25, ) Loimaa (8.45, 15.10, 16.45). Reitit ajettaisiin kouluvuoden aikana ja aloituspäivä olisi Ypäjän kunta suhtautuu myönteisesti Vuorisen liikenne Oy:n esitykseen, joka lisäisi linja-autovuoroja Ypäjältä Forssaan ja takaisin. Ypäjän kunta puoltaa Vuorisen liikenne Oy:n reittiliikennelupahakemusta ja toteaa, että haetut reitit ja pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä.

15 Kunnanhallitus LAUSUNTO REITTILIIKENNELUVAN MUUTOKSESTA LUPA NO Kh 95 Uudenmaan ELY-keskus pyytää Ypäjän kunnan lausuntoa kirjeellään dno 2398/ /2012 T:mi Jyrki Jävinen/Zei Zei -Linen reittiliikennelupahakemuksesta. Lausunnosta tulisi ilmetä, aiheuttaako hakemuksen mukainen reittiliikenne jatkuvaa ja vakavaa haittaa kunnan hankkimalle liikenteelle tai siirtymäajan sopimuksilla hoidetulle liikenteelle. Lausunnossa tulisi ilmetä, ovatko reitit ja pysäkit liikennöintiin käytettävissä. T:mi Jyrki Järvinen/Zei Zei -Line on lähettänyt Uudenmaan ELY-keskukselle reittilupahakemuksen, joka koskee muutoksia ja lisäyksiä aikataulussa sekä reittimuutosta reitillä Rauma Eura Säkylä Loimaa Forssa/Somero Helsinki Länsisatama. Tämä pikavuoro kulkisi maanantaista perjantaihin, ja se pysähtyisi Loimaalta tullessa Ypäjä th. -pysäkillä klo 7.10, Palikkalassa klo 7.15, Forssassa Autokeitaalla klo 7.35 ja sen päätepysäkillä Helsingin länsisatamassa klo Tämä vuoro ajettaisiin myös lauantaisin mutta ei Forssan vaan Someron kautta Helsingin Länsisatamaan. Toinen vuoro kulkisi Raumalta klo Loimaan klo 14.05, Ypäjä th:n klo ja Someron kautta Helsingin Länsisatamaan klo Lisäksi pikavuoro Helsinki länsisatama Somero Loimaa Säkylä Rauma ajaisi maanantaista lauantaihin Helsinki länsisatama klo Palikkala klo Ypäjä th ja Loimaa klo ja toinen vuoro Helsingin Länsisatamasta klo kulkisi maanantaista sunnuntaihin Palikkalaan klo ja Ypäjä th:aan klo Ypäjän kunta puoltaa T:mi Jyrki Järvinen/Zei Zei -Linen reittilupahakemuksesta ja toteaa, että tämä on ainoa suora linja-autovuoroyhteys Ypäjältä Helsinkiin. Reittiliikenne ei aiheuta haittaa muulle liikenteelle ja hakemuksen mukaiset pysäkit Ypäjä th. ja Palikkala ovat liikennöintiin käytettävissä.

16 Kunnanhallitus MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh /Sami Sulkko, Hamk/Forssan kaupunki, esitys/ajatus Forssan kampukselle perustettavan yliopettajan virantäytön rahoituksesta. Kuntaosuus kolmeksi vuodeksi olisi euroa per vuosi. Kuullaan kokouksessa. Kunnanhallitus kuulee asian ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. Ei anna aihetta osallistumiseen kustannusten jaossa eikä enempiin toimenpiteisiin. Päätös: /Sami Sulkko olevilla tiedoilla Ypäjän kunta ei osallistu kustannuksiin. - Päivi Laine toi tiedoksi, että klo Härkätallissa allekirjoitetaan yhteistyösopimus Ypäjän Hevosopiston, Ypäjän kunnan, MTT ja Helsingin Yliopiston kanssa. Päätös: Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

17 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 87-92, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 93 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot