Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta"

Transkriptio

1 Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

2 Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan eläkemaksut ovat kuinka paljon kunnan työntekijöistä jää ennenaikaiselle eläkkeelle samalla valtuutettu vaikuttaa kunnan tuloksellisuuteen, palvelujen laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja kunnan kykyyn rekrytoida uutta työvoimaa Valtuutettu tekee myös päätöksiä yhtiöittämisestä tai palvelujen ulkoistamisesta näillä päätöksillä on merkitystä kuntatyöntekijöiden eläketurvaan sekä kunnan maksamiin eläkemaksuihin Kun kunta tukee työntekijöidensä työhyvinvointia, se itse asiassa säästää rahaa 2

3 Joka neljäs kuntatyöntekijä on lähellä eläkeikää Vuoteen 2020 mennessä noin 25 % nykyisistä kuntatyöntekijöistä täyttää vanhuuseläkeikänsä ja sitä ennen moni jää työkyvyttömyyseläkkeelle vuoteen 2020 mennessä peräti 1/3 kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle Valtuutetun on hyvä tietää oman kuntansa tilanne, sillä alueelliset ja ammattiryhmittäiset erot eläkkeelle jäämisessä ovat suuria kuinka moni oman kunnan työntekijöistä jää eläkkeelle lähivuosina ja missä tehtävissä he ovat millaisia vaikutuksia eläköitymisellä on palvelujen tuottamiseen Kevasta saa tilastotietoja ja ennusteita eläkkeelle siirtymisestä työnantajittain Joka vuosi yli kuntatyöntekijää siirtyy eläkkeelle 3

4 Valtuutettu voi vaikuttaa työntekijöiden haluun siirtyä eläkkeelle Kun työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työtä osaamistaan ja työkykyään vastaavissa tehtävissä hyvin johdetussa työyhteisössä he tutkimusten mukaan haluavat tehdä työtä vanhuuseläkeikään saakka tai pidempäänkin, eivätkä jää ennen aikojaan eläkkeelle Kunnat joutuvat kilpailemaan osaavasta työvoimasta, kun työntekijöitä jää lähivuosina paljon eläkkeelle valtuutettu voi vaikuttaa kunnan työnantajamaineeseen, sillä hän päättää toiminnasta ja resursseista mitä parempi maine kunnalla on työnantajana, sen helpompaa on osaavan ja hyvän työvoiman rekrytointi Valtuutettu päättää siitä, miltä kunta työnantajana näyttää 4

5 Valtuutetunkin tarvitsee ymmärtää eläkemaksuja Eläkemaksut ovat tärkeä osa kuntataloutta vuonna 2011 kunta-alan eläkemaksut olivat noin 4,4 miljardia euroa Valtuutettu tekee strategisia päätöksiä, joilla on vaikutusta myös kunnan eläkemaksuihin, tällaisia päätöksiä ovat järjestääkö kunta palvelut omana työnä vai muulla tavoin tukeeko kunta osatyökykyisten työssä jatkamista Eläkemaksuihin vaikuttavat työurien pituus ja se, kuinka laajasti kunnallisia palveluita tuottavan henkilöstön eläketurva on järjestetty Kevasssa edistääkö kunta henkilöstönsä työhyvinvointia kehittämällä johtamista, osaamista ja mielekkäitä työprosesseja valitsevatko kuntien yhtiöt työeläkevakuuttajakseen Kevan 5

6 Kun henkilöstö voi hyvin, kustannuksia säästyy Työkyvyttömyydestä aiheutuvat menot koko kunta-alalla ovat noin 2 miljardia euroa vuodessa välittömiä kustannuksia ovat mm. sairauspoissaolot, tapaturma- ja eläkekustannukset välillisiä kustannuksia ovat mm. sijaisten palkat, ylityöt, tuottavuuden aleneminen, palvelutuotannon heikkeneminen Kuntien eläkemenoista 12,5 % johtuu työkyvyttömyyseläkkeistä tämä näkyy työnantajalle kohonneina eläkemaksuina jo yksikin torjuttu työkyvyttömyyseläke tuottaa euron säästön kunnalle Kun kunta tukee työntekijöidensä työhyvinvointia se itse asiassa säästää rahaa Työkyvyttömyyden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat kunnissa yli 10 % palkoista 6

7 Valtuutettu voi vaikuttaa työkyvyttömyyden kustannuksiin Kun kunnassa on yhteisesti sovittu toimintatapa, jolla tartutaan työpahoinvointia synnyttäviin tilanteisiin ja pitkittyviin sairauspoissaoloihin, saadaan sairauspoissaolokustannukset pidettyä kurissa Kunnan on taloudellisesti kannattavaa tukea työntekijöidensä työntekoa silloinkin, kun heidän työkykynsä on alentunut näin vältetään työkyvyttömyyseläkkeistä koituvat eläkemaksut Valtuutettu voi vaikuttaa sisällytetäänkö henkilöstön työhyvinvointi kunnan strategisiin tavoitteisiin resursseihin, joita myönnetään kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen samalla voi vaikutta kunnan tuloksellisuuteen, palvelujen laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja työnantajamaineeseen Valtuutettu voi vaikuttaa, sisällytetäänkö henkilöstön työhyvinvointi kunnan strategisiin tavoitteisiin 7

8 Kunta- ja palvelurakennemuutokset vaikuttavat eläkejärjestelmän rahoituspohjaan Kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta Kunnallisen eläkejärjestelmän kustannusten jakoperusteena ovat kuntien maksamat palkat jos kunnallisia palveluja tuottavien kuntatyöntekijöiden määrä pienenee niin, että palkkasumma kääntyy laskuun, on edessä eläkkeiden maksutason korotus ja sitä kautta kaikille kunnille tulevien kustannusten kasvu tällä on vaikutusta kunnallisen työn hintaan ja sen kilpailukykyyn Valtuutettu päättää oman kuntansa palveluratkaisujen järjestämisestä vaihtoehdot kannattaa selvittää perinpohjaisesti Kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta 8

9 Yhtiöittäminen voi vaikuttaa eläkemaksuihin Osakeyhtiöt voivat valita eläkevakuuttajan, joten kuntaomistajan kannattaa selvittää kaikki valinnasta koituvat kustannukset Valtaosa kuntien yhtiöistä maksaa Kevalle eläkemaksuja, jotka ovat vuodesta 2010 lähtien olleet suuruudeltaan yhteneviä yksityisten työeläkeyhtiöiden vastaavien maksujen kanssa eläkemaksut eivät muodosta enää kannustetta siirtää osakeyhtiöiden työntekijöiden eläketurvaa järjestelmästä toiseen Henkilöstön mahdollinen lisäetuus raukeaa, jos eläketurva siirtyy yksityiseen työeläkeyhtiöön lisäetuuksien turvaaminen edellyttää lisäeläkevakuutuksen ostamista Valtuutettu voi vaikuttaa siihen, että kunnan maksamat eläkemaksut ovat hallinnassa ja tiedossa myös pitkällä tähtäimellä Eri eläkejärjestelmien kustannusten vertailussa tulee käyttää keskenään vertailukelpoisia tietoja 9

10 Palveluja ulkoistettaessa tulee selvittää ulkoistamisen vaikutuksia eläkkeisiin Ulkoistamistilanteessa kunnan palveluksessa olleiden työntekijöiden eläkemaksut jäävät kunnan maksettaviksi pitkäksi aikaa ulkoistetun toiminnon tulevaisuudessa eläkkeelle jäävistä henkilöistä kunta maksaa eläkemenoperusteista maksua kymmeniä vuosia ja varhaiseläkkeelle vuosiakin ulkoistuksen jälkeen siirtyneistä vielä pitkään Ulkoistuksella saattaa olla vaikutusta henkilöstön eläketurvaan kunnallinen eläketurva koskee vain Kevan jäsenyhteisöjen palveluksessa olevia henkilöitä, eläkejärjestelmästä toiseen siirtyminen voi heikentää työntekijöiden eläke-etuja, ellei niitä turvata erillisjärjestelyin Valtuutetun kannattaa muistaa, että ulkoistamisen vaikutusten arviointi on syytä tehdä perusteellisesti Ulkoistamistilanteessa kannattaa aina olla yhteydessä Kevaan 10

11 Keva Keva huolehtii kunta-alan lisäksi valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta Keva on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu kunnalliseen eläkelakiin (KuEL) Kevan toimintaa valvoo valtiovarainministeriö ja Finanssivalvonta Kevan ylin päättävä elin on valtuuskunta, jossa on 30 jäsentä sen jäsenet määrää valtiovarainministeriö kunnallisvaalikaudeksi kerrallaan valtuuskunta valitsee Kevan hallituksen Kevalla on yli 900 jäsenyhteisöä, joita ovat kaikki Suomen kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä osa kunnallisista yhdistyksistä ja osakeyhtiöistä Kevan valtuuskunnan jäseniä valittaessa otetaan huomioon kunnallisvaalitulos 11

12 Keva tarjoaa palveluita työntekijöille ja työnantajille Keva neuvoo eläkeasioissa, käsittelee eläkehakemukset, tekee eläkepäätökset, maksaa eläkkeet ja kuntoutusetuudet sekä tarjoaa ammatillisen kuntoutuksen palveluja Keva rekisteröi palvelussuhteet ja perii eläkemaksut Kaari-palveluilla Keva tukee työhyvinvointia ja työssä jatkamista kunta-alalla. Kaari-palvelut tarjoavat työnantajille työntekijöiden työhyvinvointia edistäviä palveluita työntekijöille heikentynyttä työkykyä tukevia ratkaisuja koko organisaation käyttöön käytännön työvälineitä, tietoa ja koulutusta Keva tarjoaa laajan valikoiman erilaisia neuvonta- ja asiointipalveluja työnantajille Kaari-palveluilla Keva tukee työhyvinvointia ja työssä jatkamista kunta-alalla 12

13 Keva vastaa kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta Kunta-alan eläkkeet rahoitetaan kunta-alan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla, joista suurin osa käytetään heti nykyisten eläkkeiden maksamiseen Ne varat, joita ei heti käytetä eläkkeiden maksamiseen siirretään eläkevastuurahastoon tällä Keva tavoittelee sijoitustuottoja, joiden avulla voidaan rahoittaa osa tulevaisuuden eläkkeiden maksamisesta ilman, että eläkemaksuja tarvitsee korottaa kohtuuttoman suuriksi silloinkaan, kun suuret ikäluokat ovat eläkkeellä Kevan sijoitusomaisuus on noin 33,3 miljardia euroa ( ) Sijoitettaessa tulee lain mukaan huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta, rahaksi muutettavuudesta sekä hajauttamisesta 13

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 1 Johdanto Elinkeinoelämän keskusliitto, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

ELÄKERAHASTOJA EI KANNATA PURKAA

ELÄKERAHASTOJA EI KANNATA PURKAA Eläkerahastoja ei kannata purkaa 067 perusteluja ELÄKERAHASTOJA EI KANNATA PURKAA Pertti Honkanen ehdotti Perusteessa, että eläkerahastojen tuottoja käytettäisiin eläkkeiden maksamiseen ja kestävyysvajeen

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Eläkesäätiön perustaminen nyt ajankohtaista Eläkekilpailun kivinen pelto ESY-TIETO 2/2006 1 2/2006 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Pitkä, kuuma kesä 4 Heikki Halkilahti

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot