Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-17:14 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 297 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työsuojelupäällikön nimeäminen Jäsenten nimeäminen Satakunnan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin 301 Lausunto jätehuoltojaoston talousarviosta Lausunto Turun hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätökseen koskien äidinkielen opettajan viransijaisen valintaan 303 Lausunto Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä 304 Historiatoimikunnan esitys historiakirjan laatimisen taloussuunnitelmasta 305 Nakkilan kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus Valtuustoaloite: Nakkilan kunnan liittyminen Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmaan 307 Valiokuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 308 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat

2 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hakala Vilho Lukka Heli Bragge Eetu Rantala Eero Kalliokorpi Sari Lankinen Satu Myllymaa Ilmo Sallinen Erik Reikko Leena varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen valtuuston pj. valtuuston II vpj. valtuuston III vpj. Poissa Aalto Harri Ahosmäki Jarno Muu Turpela Nina-Mari esittelijä Ojala Johanna pöytäkirjanpitäjä Lehtonen Elina hallintosihteeri Allekirjoitukset Vilho Hakala puheenjohtaja Johanna Ojala pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Nakkilassa Eero Rantala pöytäkirjantarkastaja Eetu Bragge pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Nakkilan kunnan kotisivuilla

3 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kuntalain 103 :n 2 mom mukaan muu tomielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 169 :n 3 momentin mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksistä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh Hallintosäännön 189 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan kahden kulloinkin erikseen valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Rantala ja Eetu Bragge. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Työsuojelupäällikön nimeäminen Kh / /2022 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 28 1 momentissa todetaan seuraavaa: Työnantajan on nimettävä edustajansa (työsuojelupäällikkö) laissa tarkoitettua (5.luku) yhteistoimintaa varten, jollei hän itse hoida tätä tehtävää. Työsuojelupäällikkö kuuluu kunnanhallituksen nimeämään henkilöstötoimikuntaan, jonka esittelijänä on kunnanjohtaja. Henkilöstötoimikunta on samalla kunnan työsuojelutoimikunta. Edellä mainitun lain 28 1 momentti toteaa työsuojelupäällikön edellytyksistä seuraavaa: Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne ja työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 26 :ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen. Kunnanhallituksen päätöksellä 144/2017 työsuojelupäällikkö on hallintojohtaja. Tehtävästä maksettu palkkio on 280. Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäälliköksi alkaen hallintojohtaja Johanna Ojalan ja varalle kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela. Ehdotus hyväksyttiin. Johanna Ojala ilmoitti olevansa esteellinen (hallintojohtaja, Nakkilan kunta, hallintolaki 28 kohta 1) sekä Nina-Mari Turpela ilmoitti olevansa esteellinen (kunnanjohtaja, Nakkilan kunta, hallintolaki 28

6 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus kohta 1) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Merkitään, että kokouksen esittelijänä tämän päätöksenteon ajan toimi varapuheenjohtaja Vilho Hakala. Täytäntöönpano valittu, henkilöstötoimikunta, henkilökunta, palkanlaskenta, LSAVI

7 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Jäsenten nimeäminen Satakunnan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin Kh / /2022 Valmistelija Hallintojohtaja Johanna Ojala, p Satakunnan hyvinvointialueen aluehallituksen on asetettava hyvinvointialueen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto (laki hyvinvointialueesta 32 ). Vaikuttamistoimielimet aloittavat toimintansa alkaen. Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kunnissa siten, että kustakin kunnasta valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallitus nimeää vaikuttamistoimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja huolehtii vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielimet ovat yksi tapa hyvinvointialueen asukkaille osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluehallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää kuntia nimeämään jäsenensä ja ilmoittamaan mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon nimetyt jäsenet, varajäsenet ja heidän yhteystietonsa. Valmisteluorganisaatio kokoaa tiedot yhteen ja tuo ne aluehallitukselle tiedoksi. Nakkilan kunnan edustajiksi hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin on saatu seuraavat esitykset: - Nakkilan kunnan nuorisovaltuusto on ehdottanut hyvinvointialueen nuorisovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Elli- Maria Koivulaa ja varajäseneksi Ada Karesta, - Kessoten vammaisneuvosto on ehdottanut hyvinvointialueen vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Erja Simosta ja varajäseneksi Liisa Palosta ja - Nakkilan kunnan vanhusneuvosto on ehdottanut hyvinvointialueen vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Terttu Viinamäkeä ja varajäseneksi Ulla Suonsyrjää.

8 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus nimeää Nakkilan kunnan edustajiksi Satakunnan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin seuraavat henkilöt: - nuorisovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Elli-Maria Koivulan ja varajäseneksi Ada Kareksen, - vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Erja Simosen ja varajäseneksi Liisa Palosen ja - vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Terttu Viinamäen ja varajäseneksi Ulla Suonsyrjän. Ehdotus hyväksyttiin mennessä Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamo

9 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Lausunto jätehuoltojaoston talousarviosta 2023 Kh / /2022 Valmistelija Hallintojohtaja Johanna Ojala, p Porin seudun jätehuoltojaoston talousarvio käsitellään osana elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota syyskuussa. Alueellista jätehuoltojaostoa koskevan sopimuksen mukaan sopimuskunnilta pyydetään lausunto jaoston talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksestä. Vuonna 2023 jätehuoltojaoston tehtävien hoidon kustannukset tullaan kattamaan jaostoa koskevan sopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan jätemaksuilla eli käytännössä Porin kaupungin jätehuoltoyksikön laskuttamilla ekomaksuilla. Vuodelle 2023 esityksen mukaiset toimintatuotot ja kulut ovat Toimintakate on 0. Esityksen tuotot ja kulut palautuvat aiemmalle vuoden 2021 tasolle. Jätehuoltojaoston vuoden 2022 budjetista tilapäisesti jäteneuvonnan kustannuspaikalle siirretty summa ( ) palautetaan takaisin jaostolle. Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 osalta toimintatuotot ja -kulut esitetään palaamaan aiemmalle tasolle eli /vuosi. Porin seudun jätehuoltojaosto on päivätyllä lausuntopyynnöllään pyytänyt sopimuskunnilta lausuntoa vuoden 2023 talousarviosta mennessä. Nakkilan kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Nakkilan kunta on perehtynyt Porin seudun jätehuoltojaoston talousarvioon vuodelle 2023 ja todennut sen asianmukaisesti laadituksi. Näin ollen kunnalla ei ole asiasta huomautettavaa. Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus päättää antaa edellä selostetun lausunnon Porin seudun jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle Ehdotus hyväksyttiin mennessä

10 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Sivistysvaliokunta Kunnanhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätökseen koskien äidinkielen opettajan viransijaisen valintaan SivVal / /2021 Valmistelija Vs. sivistysjohtaja Jari Koski, p Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsen on: henkilö, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on (kunnan asukas); yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa; sekä se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. Yhteisöjä ovat esim. seurakunnat, kuntayhtymät, osakeyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset. Oikeushenkilön kotipaikka määräytyy yleensä sääntöjen, yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan perusteella. Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon: sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan, jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen käsittely

11 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Sivistysvaliokunta Kunnanhallitus Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sovelletaan kuntalakia ja lisäksi hallintolain säännöksiä toissijaisina ja täydentävinä. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viivytyksettä, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta seuraavissa tilanteissa: jos päätös, johon oikaisua haetaan, koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, jos oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole asianosainen eikä kunnan jäsen tai jos oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. Toimielin voi oikaisuvaatimusta käsitellessään muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettavassa päätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimukseen annetusta ratkaisusta voi tehdä valituksen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus on lähtökohtaisesti vain sillä, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta, voivat muutkin kunnallisvalitukseen oikeutetut valittaa siitä. Koska valittaja on hakenut avointa viransijaisuutta ja oikaisuvaatimus on jätetty ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, oikaisuvaatimus käsitellään. Oikaisuvaatimuksessa sisältö Kukka-Maaria Cleve vaatii Nakkilan kuntaa kumoamaan tekemänsä viranhaltijapäätöksen koskien äidinkielen opettajan viransijaisen valintaa. Nakkilan kunnassa haettiin kesällä 2021 viransijaista suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorille. Hakemuksia tuli viisi, joista kaksi veti hakemuksensa pois ennen haun päättymistä. Haku päättyi Hakemusten ja suosittelijoilta saadun tiedon perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Hakijoista tehtiin vertailutaulukko johon otettiin oleellinen työkokemus ja kokemus opetustyöstä mikä oli ilmoitettu kuntarekryn työkokemusosiossa. Vapaamuotoisessa hakemuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijä Kukka-Maaria Cleve kertoo opettaneensa yläasteella ja Porin aikuislukiossa sekä kansalaisopistossa.

12 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Sivistysvaliokunta Kunnanhallitus Vain Meri-Porin yhtenäiskoulusta on esitetty ajat päivämäärineen, milloin hän on siellä työskennellyt. Muista työtehtävistä hän ei ole ilmoittanut tarkkoja työskentely aikoja. Työkokemusta laskiessa on otettu huomion vain ne jotka on merkitty työkokemus osioon. Näin toimien voidaan verrata tasapuolisesti hakijoiden työkokemusta toisiinsa nähden. Teema 1 Oikaisun tekijä väite, että hakemuksessa pyydettiin vain viimeisintä työkokemusta on virheellinen. Hänen viittaamansa viimeisin työkokemus on kuntarekryn järjestelmän pyytämä ja siinä pyydetään tietojaan kuntarekryyn laittavaa merkitsemään viimeisimmän työkokemuksen kohdalle rastin. Tällä merkinällä saadaan hakemuksia katsovalle tiedoksi mikä on hakija viimeisin työpaikka. Muut hakijat olivat työkokemus kohtaan merkinneet useita eri työpaikkoja. Teema2 Oikaisun tekijä väittää, että valinta haastatteluun kutsumisesta on perustunut kokemukseen lukiossa opettamisessa. Tämä väite pitää osittain paikkaansa, mutta kuten vertailutaulukosta voi lukea myös haastattelukutsuun vaikutti myös suosittelijoilta saatu tieto hakijoista. Haastattelukutsusta kieltäytyneellä oli suurin kokemus lukiossa opettamisesta. Hakemusten ja kokemusten perusteella hän oli ykkösvaihtoehto avoimeen sijaisuuteen. Teema 3 Oikaisun tekijä väittää, että sijaiseksi valittu ei olisi opintoja Suomen kielestä ja kirjallisuudesta. Valitun sijaisen hakemukseta ilmenee, että hän kasvatustieteen maisteri, jolla on 60 opintopisteen opinnot sekä suomen kielestä ja kirjallisuudesta. Hän on kaksoiskelpoinen luokanopettaja, jolla on aineenopettajan pätevyys opettaa suomen kieltä ja kirjallisuustta. Sitä vastoin oikaisun tekijä on ilmoittanut hakemuksessaan olevansa filosofian maisteri ilman tarkempia tietoja opintoviikoista tai opintopisteistä. sanallisesti on hän on ilmoittanut saaneensa vastaavuustodistuksen josta näkyy kelpoisuus opettaa, suora lainaus alkaa äidinkieltä ja kirjallisuutta yläkoulussa ja lukiossa lainaus päättyy. Olettamuksena on, että äidinkieli tarkoittaa tässä suomen kieltä. Teema 4 Oikaisun tekijä sai tiedon valinnoista hänen sitä kysyttyä sähköpostitse. Kyseinen viranhaltijapäätös saatettiin tiedoksi

13 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Sivistysvaliokunta Kunnanhallitus sivistysvaliokunnalle , kesällä päätetyn pykälän mukaisesti. Teema 5 Valintaperusteet ilmoitetaan hakuilmoituksessa ja niitä ei voi jälkikäteen muuttaa. Oikaisulle ei ole perusteita, koska valittu on pätevä opettamaan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Hänen hakemuksestaan selviää opintojen laajuus ja opinnot. Kyseisiä tietoja ei löydy taas oikaisun tekijän hakemuksesta. Teema 6 Työkokemus lasketaan kuntarekryssä tehdyissä hakemuksissa siitä varatusta kohdasta, ei vapaamuotoiseta hakemuksesta. Näin Toimien voidaan hakijoita vertailla toisiinsa nähden objektiivisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ei ilmene milloin ja kuinka pitkään hän oli työskennellyt aikuislukiossa. Asian liitteinä kuntarekryn käyttäohjeet, sijaiseksi valitun työhakemus sekä oikaisun tekijän työhakemus sekä hänen lähettämä muu materiaali ja vertailutaulukko. Lopputulema Edellä mainittuun viitaten valittaja ei ole esittänyt mitään sellaista seikkaa, jonka perusteella oikaisuvaatimus pitäisi hyväksyä. Näin ollen se pitää hylätä. Esittelijä Täytäntöönpano Sivistysjohtaja Koski Jari Sivistysvaliokunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Oikaisun tekijä Kh / /2022 Valmistelija Hallintojohtaja Johanna Ojala, p Kukka-Maaria Cleve on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Nakkilan kunnan antamasta sivistysvaliokunnan päätöksestä 81 koskien oikaisuvaatimusta äidinkielen opettajan viransijaisuuden valinnasta.

14 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Sivistysvaliokunta Kunnanhallitus Hallinto-oikeus on toimittanut Nakkilan kunnanhallitukselle valitusta koskevan päivätyn lausuntopyynnön, johon kunnanhallitus on vastannut sen jälkeen, kun Nakkilan kunnan sivistysvaliokunta on kokouksessaan käsitellyt asian. Nakkilan kunta on hallinto-oikeudelle aiemmin antamassaan lausunnossa vastannut valittajan esittämiin väitteisiin rekrytointiprosessista, hakemusten arvioinnista, kelpoisuuksista ja digitaalisesta osaamisesta sekä toimittanut lausuntopyynnössä pyydetyt asiakirjat. Hallinto-oikeus on lähettänyt päivätyn kirjelmänsä ohessa Nakkilan kunnanhallitukselle tiedoksi valittajan , ja tekemät valituksen täydennykset. Niiden johdosta hallinto-oikeus on varannut Nakkilan kunnanhallitukselle mahdollisuuden antaa lausuntonsa viimeistään Nakkilan kunta on laatinut valittajan valituksen täydennysten johdosta lausunnon. Lausunnossa on vaadittu valittajan valituksen hylkäämistä ja otettu kantaa valittajan täydennyksistä ilmeneviin väitteisiin kelpoisuuksista, sähköisen hakulomakkeen täyttämisestä ja valittajan kohtelusta hakumenettelyn kuluessa ja valintaa tehtäessä. Laadittu lausunto on oheismateriaalina. Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus päättää antaa edellä selostetun lausunnon Turun hallinto-oikeudelle. Ehdotus hyväksyttiin mennessä Turun hallinto-oikeus

15 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Lausunto Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä Kh / /2021 Valmistelija Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, p Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt hankkeesta vastaavaa STEP Oy:tä täydentämään rinnakkaispolttolaitoshankkeesta laadittua YVA-selostusta. ELY-keskus pyytää Nakkilan kunnanhallituksen lausuntoa YVA-selostuksen täydennyksestä mennessä. Lisäksi kunnan pyydetään varaamaan ympäristönsuojelu-, maankäyttö-, terveydensuojelu- ja sosiaaliasioita käsitteleville lautakunnille tai viranhaltijoille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti tekstikopioinnin mahdollistavassa tiedostomuodossa osoitteeseen ELY-keskus pyysi STEP Oy:tä täydentämään YVA-selostusta niiden vaikutusten osalta, jotka liittyvät jäteperäisen polttoaineen hankintaan, kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön polttoaineena. Täydennystä pyydettiin myös poltosta muodostuvien ilmapäästöjen sekä tuhkan ja kuonan käsittelystä. Lisäksi pyydettiin selventämään jäteperäisen polttoaineen laatua. STEPin YVA-selostuksen täydennyksessä vastataan, että YVAhanke koskee rinnakkaispolttolaitoksen rakentamista ja käyttöönottoa. STEP pystyy suoraan vaikuttamaan ympäristövaikutuksiin, jotka aiheutuvat heidän rinnakkaispolttolaitoksensa toiminnasta polttoaineen vastaanottohallissa ja polttoprosessissa. Markkinaehtoisesta toiminnasta johtuen polttoaineen myyjät vaihtuvat markkinatilanteen mukaan ja täten myös polttoaineiden kuljetusmatkat rinnakkaispolttolaitokselle vaihtelevat. Myös rinnakkaispolttolaitoksella syntyvän jätteen toimitus käsiteltäväksi tapahtuu markkinaehtoisesti, mikä vaikuttaa jätekuljetuksista aiheutuviin välillisiin vaikutuksiin. Jätteen haltijalla on oltava tiedossa jätteen alkuperä, määrä, laji, laatu sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutukset. Jätteen haltija vastaa syntyneen jätteen valmistelusta uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti jätteen kierrätyksestä. Jos kierrätys ei ole mahdollista tulee jätteen haltijan hyödyntää jäte muulla tavoin, esimerkiksi tuottamalla energiaa, kuten tässä STEPin

16 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus tapauksessa tehdään. Jos hyödyntämismahdollisuutta ei ole, jäte toimitetaan loppusijoitukseen. STEPin tarjoama paikallinen ratkaisu mahdollistaa lyhemmät polttoaineiden kuljetusmatkat, mikä nykytilanteessa ei ole mahdollista. Nykyisellään hyötykäyttöön ja kierrätykseen kelpaamattomat jätejakeet tulee kuljettaa kauemmaksi, sillä alueella ei ole laitosta, joka pystyisi hyödyntämään niiden energiasisällön. On perusteltua olettaa, että STEPin rinnakkaispolttolaitos vähentää jätepolttoaineen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Muodostuvien tuhkien ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä niiden sisältämiin raskasmetalleihin, orgaanisiin aineisiin ja suoloihin, erityisesti näiden liukoisuuteen. Mahdollinen ympäristövaikutus on myös pölyäminen, jonka vaikutukset voidaan kuitenkin estää käsittelemällä tuhkaa sisätiloissa, hyvää ilmanvaihtoa käyttäen. Pohjatuhka käsitellään pääsääntöisesti seulomalla ja luokittelemalla siitä pois metallit, jotka toimitetaan hyötykäyttöön. Pohjakuonaa varastoidaan ulkokentällä kuonan vanhentamiseksi, varastoinnin aikana kuonassa olevat reagoimattomat aineet muuttuvat pysyvämpään, vähemmän liukoiseen muotoon. Tämän jälkeen käsittelijät toimittavat kuonaa maarakennuskohteisiin MARAasetuksen mukaisesti. Savukaasun puhdistusjäte stabiloidaan liukoisuuden vähentämiseksi ja sijoitetaan vaarallisen jätteen kaatopaikalle, jonka toiminta on säädelty jätteen käsittelijän lupaehdoissa. Jätepolttoaineen käyttöön liittyviä ympäristövaikutuksia voidaan vähentää laitokselle saapuvan polttoaineen laadunvalvonnalla ja polttoprosessin optimoinnilla. Pohjakuonan ja savukaasunpuhdistusjätteen haittavaikutukset muodostuvat haittaaineiden liukoisuudesta. Haitallisia vaikutuksia estetään seulonnalla, vanhentamisella ja stabiloinnilla. Jätekuljetukset toteutetaan tiiviillä ja päällystetyillä kuorma-autoilla, joilla estetään jätteiden leviämisen kuljetuksen aikana. Tämän Nakkilan kunnanhallituksen antaman lausunnon valmistelu on tehty yhteistyössä kunnan ympäristönsuojelun ja maankäytön viranhaltijoiden kanssa. Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Nakkilan kunnanhallitus antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle lausunnon STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä. Nakkilan kunta lausui tästä arviointiselostuksesta (kh ) ennen ELY-keskuksen täydennyspyyntöä seuraavasti:

17 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Nakkilan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että STEP Oy:n suunnitellun rinnakkaispolttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu asianmukaisella tavalla. Kunnanhallitus pitää hyvänä, että hankkeella arvioidaan olevan tuntuvasti myönteisiä ympäristövaikutuksia ja hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Edellä on esitelty pääkohdat ELY-keskuksen täydennyspyynnöstä ja STEP Oy:n tähän pyyntöön antamista vastauksista. YVAselostuksen täydennysmenettelyn yhteydessä ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka olisivat muuttaneet Nakkilan kunnanhallituksen myönteistä käsitystä STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Täytäntöönpano Ehdotus hyväksyttiin mennessä

18 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Historiatoimikunnan esitys historiakirjan laatimisen taloussuunnitelmasta Kh /13.01/2021 Kunnanhallitus päätti asettaa toimikunnan käynnistämään ja valvomaan historiakirjan valmistelua. Kuluvalle vuodelle hankkeen aloittamista varten on varattu (Kh ) määräraha. Historiatoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten n määrärahan, joka jakaantuu vuosille niin, että kirja valmistuu sähköisessä, tulostettavassa muodossa vuoden 2025 kuluessa. Seuraavassa alustava koko hankkeen määrärahaesitys: Arvio koko hankkeen (pl. painatuskulut) tarvitsemasta määrärahasta: tutkimus-, kirjoitus- ja toimitustyö muu kirjoitustyö työn tarkastus (Tilaushistoriakeskus ry) taitto ja sivunvalmistus, aineiston hankintakulut ja muut kulut yht historiakirjan kokonaiskustannukset ilman painatuskuluja Vuosittainen kustannusarvio: (tutkimus- ja kirjoitustyö, aineiston hankinta) (kirjoitustyö, aineiston hankinta) (kirjoitustyöt ja niiden tarkastus, taitto) Historiakirjan printtiversion painatuskulut on tarkoitus kattaa ulkopuolisella rahoituksella v ja kirjan myyntituloilla. Painatuskuluja ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa mielekästä arvioida, koska ei ole tietoa esim. painosmäärästä eikä kirjalle asetettavista painoteknisistä vaatimuksista. Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus päättää, että historiatoimikunnan esitystä tarkastellaan osana talousarviokäsittelyä. Ehdotus hyväksyttiin. historiatoimikunta/simo Jaakkola, taloustiimi

19 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Nakkilan kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus Kh / /2022 Valmistelija Hallintosihteeri Elina Lehtonen, p Tiedonhallintalautakunnalta on saapunut selvityspyyntö jossa se toteaa seuraavaa: Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on julkisen hallinnon tiedonhallintalain (906/2019) 10.1 :n 1 kohdan mukaan arvioida muun muassa, noudattavatko valtion virastot ja laitokset sekä kunnat ja kuntayhtymät tiedonhallintalain 28 :ssä säädetyn asiakirjajulkisuuskuvauksen ylläpitoa ja julkistamista koskevia säännöksiä. Tiedonhallintalautakunnan vuosittaiset arvioinnit perustuvat vahvistettuun arviointisuunnitelmaan. Tiedonhallintalautakunta pyytää tiedonhallintayksiköltänne tiedonhallintalain 28 :n mukaista asiakirjajulkisuuskuvausta ja yksilöity tieto siitä, missä verkkoosoitteesta asiakirjajulkisuuskuvaus on julkistettu. Tiedonhallintalain 28 :n mukaan Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvauksen on sisällettävä tiedot: 1) tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin kuuluvia tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja; 2) asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen antamisesta päättävästä viranomaisesta ja sen yhteystiedoista tiedonsaantia koskevan pyynnön esittämiseksi; 3) tietojärjestelmien sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäin; 4) hakutekijöistä, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea teknisesti viranomai- sen asiarekisteristä tai tietojärjestelmistä; 5) tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla. Tiedonhallintayksikön on julkaistava 1 momentissa tarkoitettu kuvaus yleisessä tietoverkossa siltä osin kuin kuvauksen tiedot eivät ole salassa pidettäviä. Kunnassa on laadittu edellä selostetut tiedot sisältävä asiakirjajulkisuuskuvaus joka on esityslistan liitteenä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen päivittämisestä vastaa asiakirjahallinnon johtava viranhaltija.

20 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Kunnanhallitus hyväksyy Nakkilan kunnan asiakirjajulkisuuskuvauksen. Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja,

21 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Valtuusto Kunnanhallitus Valtuustoaloite: Nakkilan kunnan liittyminen Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmaan KV Eero Rantala jätti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta seuraavan valtuustoaloitteen: Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi sisälsi Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmien uusstarttiin suunnatun 2 miljoonaa euroa. Tämän johdosta Nakkila Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteessaan kunnan liittyvän ohjelmien uusstarttiin. Opetushallituksen mukaan Liikkuvien koulujen tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioista uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja otetaan oppilaat mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Jokainen suomalainen koulu voi lähteä matkalle Liikkuvaksi kouluksi. Rekisteröityminen on kouluille maksutonta, ja matkalle lähdettyään koulut saavat muun muassa työkaluja toiminnan suunnitteluun sekä Liikkuva koulu -verkoston tuen. Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kh / /2022 Nakkilan kunnanhallitus määrittelee onko aloite: 1) toteuttamiskelpoinen 2) samankaltainen aiempien aloitteiden kanssa 3) kunnan toimialaa koskeva 4) mahdollista saada vastaus kysymällä. Esittelijä Täytäntöönpano Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari Valtuustoaloitteesta pyydetään lausuntoa sivistysvaliokunnalta. Ehdotus hyväksyttiin. sivistysvaliokunta

22 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Valiokuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen Kh teknisen valiokunnan kokouspöytäkirja rakennustarkastajan lupapäätökset :t rakennustarkastajan lupapäätös hallintojohtajan viranhaltijapäätös hallintojohtajan viranhaltijapäätökset :t 4 5 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja KuntaL 51 :n estämättä täytäntöönpantavaksi seuraavat pöytäkirjat sekä päättää valitusoikeuden käyttämisestä MRL 192 :n, 193 :n ja 194 :n sekä YSL 97 :n perusteella tässä tietoonsa tulleista ao. viranomaisten päätöksistä. Ehdotus hyväksyttiin.

23 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Valmistelija Hallintosihteeri Elina Lehtonen, p Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kirjeet ja asiat: 1. Maanmittauslaitoksen kiinteistönluovutusilmoitukset ajalta Sivistysvaliokunta, pöytäkirjanote Sivistystoimen hankehakemukset ja päätökset. 3. Satakunnan sairaanhoitopiirin ky, yhtymävaltuusto, pöytäkirjanote Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen seurantaraportti. 4. Turun hallinto-oikeus, päätös dnro H962/2022 Omaishoidon tuen myöntäminen. 5. Porin kaupunki, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, pöytäkirjanote Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausirapostointi 2022, huhtikuu. 6. Harjavallan kaupunki, valtuutso, pöytäkirjanote Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon luntayhtymän purkaminen. 7. Satakunnan hyvinvointialue, aluehallitus, pöytäkirjanote Vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeäminen kunnissa hyvivnointialueelle. 8. Kokemäen kaupunki, kaupunginvaltuusto, pöytäkirjanote Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen. 9. Porin kaupunki, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, pöytäkirjanote Selvityspyyntö Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutasosta/avi: määräys. 10. Eurajoen valtuusto, pöytäkirjanote Keski- Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen.

24 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Lounais-Suomen aluehallintovirasto, tarkastuskertomus dnro 2022/11953 Nakkilan yhteiskoulu. 12. Porin kaupunki, kaupunginvaltuusto, pöytäkirjanote Jätehuollon yhtiöittäminen. 13. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, tarkastuskertomus dnro 2022/11362 Tilapalveluyksikkö. 14. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, tarkastuskertomus dnro 2022/11361 Tekninen toimi, puistot ja yleiset alueet. 15. Valtiovarainministeriö, päätös dnro VN/32353/2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi ilmoitusasiat. Ehdotus hyväksyttiin.

25 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Muut esille tulevat asiat Kh Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi esittämät asiat, jotka otetaan valmisteltavaksi ellei kunnanjohtaja voi tehdä välittömästi päätösesitystä. 1. Kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela selosti Kokemäen ehdotuksen ja Porin pyynnön käsitellä "Jätehuollon yhtiöittäminen" asian uudelleen hallituksessa. 2. Jäsen Satu Lankinen tiedusteli aurinkopuiston tilanteesta. Kunnanjohtaja selvitti asiaa. 3. Merkittiin tiedoksi: valtuuston iltakoulu (kouluverkko) valtuuston iltakoulu (TA 2023) kunnanhallituksen seminaariristeily vuoden 2022 kutsunnat klo Minustako yrittäjä? -yrittäjäinfo klo 14/Myllykatu 10, Kessote neuvottelukunta klo Jäte Oy:n tilaisuus (erityisesti valtuuston jäsenille) 4. Kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela selosti lyhyesti talouden toteumatilannetta.

26 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 297, 298, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

27 Nakkilan kunta Pöytäkirja 13/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 299, 304, 305 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimielimen päätökseen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot: Nakkilan kunnanhallitus Nakkilan kunta, Porintie 11, NAKKILA kirjaamon aukioloaika klo 9 15 puh Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) se, millaista oikaisua vaaditaan, 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nakkilan kunnan kirjaamosta. Postiosoite: PL 50, Nakkila Käyntiosoite: Porintie 11, Nakkila Sähköpostiosoite: Kirjaamon aukioloaika: ma pe Puhelin:

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (5) Sivistyslautakunta, 63, 01.06.2017 Sivistyslautakunta, 113, 13.12.2017 Sivistyslautakunta, 15, 21.02.2018 15 Sivistystoimialan viranhaltijoiden hallintosäännössä

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Mäntyharju Pöytäkirja 3/2018 1 (11) Aika 20.03.2018, klo 18:01-18:36 Paikka Kunnantalo, Kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Kirjaston

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kaupunginhallitus Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) 8 Vammaisneuvoston toimintasääntö 2017-2021 ROIDno-2018-53 Valmistelija / lisätiedot: Maarit Alikoski maarit.alikoski@rovaniemi.fi Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Aika: 07.02.2018 klo 17:30-20:07 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 6 Kokouksen järjestäytyminen 3 7 Yhdyskuntavaliokunnan yleiskatsaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.12.2018 klo 16:00-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Aika 23.03.2016, klo 16:30-16:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Laskujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 53 Lausunto museopoliittiseen ohjelmaan ROIDno-2017-1275 Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo merja.tervo@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Liitteet

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (9) Aika 16.11.2017, klo 16:55-17:26 Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2 Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Rakennusvalvonnan

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirja 3/2019 1/12 Tarkastuslautakunta 2019-2021 16.4.2019 KOKOUSTIEDOT Aika tiistai 16.4.2019 klo 13.00-16.00 Paikka Kouvolan Hovioikeudentalo, kokoustila Presidentti Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 21.11.2018 klo 17:15-19:30 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Aika: 10.04.2019 klo 17:00-20:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 (Huom poikkeava alkamisaika) LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Kaupungin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 254-260, 263, 270-278 ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-359 Asianhallintasuunnittelijan toimen täyttäminen, vakanssinro 2000991832 Asianhallintasuunnittelijan toimi vapautuu 1.8.2017 aiemman toimenhaltijan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 26.03.2019 klo 17:30-19:45 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen järjestäytyminen 3 16 Talouskatsaus 4 17 Kansalaisopiston

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 04.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18:00 19:15 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Aika: 14.03.2018 klo 17:35-19:49 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Talouskatsaus 4 14 Henkilöstön

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 14.04.2019 klo 20:00-22:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Tiedotus 4 18 Muut asiat 5

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-713 Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 3 (3/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 92 päättänyt valita Veikkolan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 7 Munkkiniemen ala-asteen koulu 22.5.2019 Johtokunta PÖYTÄKIRJA Johtokunnan kokous Aika: Keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00 Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, Laituritie 1, Keitele. Jauhiainen Jaana Karhunen Esa Laitinen Liisa Savolainen Birgitta Savolainen Pekka Saastamoinen Oiva

Kunnanvirasto, Laituritie 1, Keitele. Jauhiainen Jaana Karhunen Esa Laitinen Liisa Savolainen Birgitta Savolainen Pekka Saastamoinen Oiva 26 KOKOUSAIKA Torstai klo 9.00-10.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jauhiainen Jaana Karhunen Esa Laitinen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 ( 10) Aika 12.11.2018, klo 16:05-17:36 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 31.10.2018 klo 17:15-18:55 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 1 Aika: 15.11.2017 klo 17:34-21:00 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Rakennushankkeet 4 62 Yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 70 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-005576 HEL 2016-005576 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 8) Aika 12.04.2018, klo 07:37-08:45 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä

Lisätiedot

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/2018 1 (11) Aika 05.03.2018, klo 17:40-17:48 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus 37 Kettupolun päiväkodin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika 24.01.2019, klo 13:00-16:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 10/2019 1 Aika: 29.08.2019 klo 17:30-19:32 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuoneet 1-2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 49 Kokouksen järjestäytyminen 3 50 Kaupunginvaltuuston päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen

48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen Puumala Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 143, 07.12.2015 Valtuusto, 48, 14.12.2015 48 Rakennuskielto Ryhälän osayleiskaava / Alapohjonen 623-402-1-12 PuuDno-2015-364 Kunnanhallitus, 07.12.2015,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:15 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

Kokouspaikka Roihuvuoren ala-asteen koulu, Vuorenpeikontie 7

Kokouspaikka Roihuvuoren ala-asteen koulu, Vuorenpeikontie 7 Helsingin kaupunki Roihuvuoren ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA Johtokunta 4.12.2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS 4 /2017 Kokousaika 4.12.2017 klo 17:30-18.58 Kokouspaikka Roihuvuoren ala-asteen koulu, Vuorenpeikontie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 55 Kuntakehityslautakunta 26.06.2017 Aika 26.06.2017 klo 16:50-17:02 Paikka VSS-tilat, I krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , )

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 11.9.2018. Muutoksenhakukielto ( 102-103, 105-111) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 19 HKL- Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien uusiminen HEL 2016-000433 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 8, Stadin aikuisopiston S2-opettajan määräaikainen virka, työavain 25-213-17 HEL 2017-002463 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 18:00-18:49 Paikka Liikuntahalli Kisala Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan tarkastus 69 Elokuvateatteri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2017-244 : Kt 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 7 (4/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 31.8.2017 15 valinnut kantatien

Lisätiedot

Terho Kari Jäsen Lähti kokouksesta: 17:05

Terho Kari Jäsen Lähti kokouksesta: 17:05 AIKA 13.12.2018 15:02-17:28 PAIKKA Toimistotalo Ruori, neuvotteluhuone Norppa C6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 77 Hoivajohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot