Kustavin kunta Pöytäkirja 10/2021 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustavin kunta Pöytäkirja 10/2021 1"

Transkriptio

1 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:30 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Tiedoksiannot Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuustarkastus ja 7 täytäntöönpano 139 Kunnanhallituksen kokousten pitämisjankohdat ja 8 koollekutsuminen 140 Kunnanhallituksen päätöksistä tiedottaminen Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen Kunnallisten ilmoitusten tiedoksisaattaminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen 13 valmistelutoimielimen asettaminen 145 Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi Toimikuntien vaali Kunnan vuosikokousedustajien nimeäminen eräisiin yhdistyksiin 18 ja yhtiöihin 148 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Edustajien valiseminen mökkiläistoimikuntaan Edustajan nimeäminen VOK Kustavi osk:n hallitukseen Rakennustarkastajan valinnan vahvistaminen Kustavin kunnan perintäpalvelujen järjestäminen Muut asiat 26

2 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ääritalo Antti puheenjohtaja Mäntynen Jarmo jäsen Lindroth Kirsi jäsen Lehtonen Mia jäsen Väisänen Mari jäsen Nieminen Kai jäsen Juslin Matias jäsen Lehtinen Jukka kunnanvalt. pj. poissa Latokartano Sami kunnanvalt. I vpj. teams-yhteys Koskinen Sirpa kunnanvalt. II vpj. Ucke Silvi kunnanvalt. III vpj. Katara Veijo esittelijä pöytäkirjanpitäjä 153 Erkkilä Merja pöytäkirjanpitäjä esteellinen 153, poistui klo Allekirjoitukset Antti Ääritalo Merja Erkkilä Veijo Katara puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kustavi Kirsi Lindroth pöytäkirjantarkastaja Mia Lehtonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa

3 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kullekin jäsenelle samoin kuin valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille on toimitettu kirjalllinen kokouskutsu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailiseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsee päätöksensä mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ehdotus Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Lindroth ja Mia Lehtonen. Tarkastus suoritetaan klo 9.00.

5 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kunnanhallitus ehdotus Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot Kunnanhallitus Talousarvion toteutumisvertailu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 06/2021. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 10/2021 koskien kuntalain muutoksia. Vehmaa, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhteinen luottamushenkilökoulutus on ke klo Hallintoakatemia järjestää koulutuksen livewebinar-linkin kautta etänä. Ottoautomaattia koskeva tilannekatsaus. Saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset. ehdotus Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Suomen Kuntaliiton verkkosivuillaan julkaiseman kuntaryhmittäisen elinvoimaindikaattorin Oheismateriaali Talousarvion toteutumisvertailu Tyollisyyskatsaus Suomen Kuntaliiton yleiskirje Elinvoimaindikaattori 2019

7 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuustarkastus ja täytäntöönpano Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston tekemien päätösten osalta tulee tehdä laillisuustarkastusta ja täytäntöönpanoa koskeva päätös. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston pitämässään kokouksessa tehdyt päätökset laillisesti syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten pitämisjankohdat ja koollekutsuminen Kunnanhallitus / /2021 Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää pääsääntöisesti kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Hallintosäännön mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Hallintosäännön mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esitylistalta poistetaan salassa pidettävä tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset on pidetty kolmen viikon välein arkimaanantaisin. Pakottavista syistä on varsinaisten kokousten ajankohtaa muutettu. Kiireellisissä tapauksissa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa kolmen viikon välein arkimaanantaisin kello Pakottavista syistä voidaan varsinaisen kokouksen ajankohtaa muuttaa. Kiireellisissä tapauksissa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen päätöksistä tiedottaminen Kunnanhallitus / /2021 Kunnanhallituksen päätöksistä tiedotusvälineille ovat tiedottaneet kunnanjohtaja ja keskustoimiston kanslisti joko välittömästi kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää, että tiedotusvälineille kunnanhallituksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä tiedottaa kunnanjohtaja Veijo Katara tai kanslisti Merja Erkkilä joko välittömästi kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä. Todetaan, että kunnanhallituksen hallintokunnille antamien ohjeiden mukaan ensisijainen tiedottamisvastuu lautakunnan kokousasioista kuuluu esittelijälle. Ko. toimialajohtajat ja vastuualueiden esimiehet vastaavat oman toimialueensa asioiden tiedottamisesta kuntalain tiedottamista koskevien säännösten mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Kunnanhallitus / /2021 Kuntalain mukaan 140 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin säädetään. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ykeisessä tietoverkossa. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenelle, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa seitsemäntenä päivänä kokouksen jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen Kunnanhallitus / /2021 Kuntalain 108 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu ja tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan kokouksesta on tiedotettava kunnan verkkosivuilla vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Lisäksi hallintosäännön mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että sen kokouksista annetaan yleinen tieto julkaisemalla kutsu asialistoineen kunnan verkkosivuilla ja Vakka-Suomen Sanomissa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnallisten ilmoitusten tiedoksisaattaminen Kunnanhallitus / /2021 Kuntalain 108 :n mukaan Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava julkisessa tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. Viranhalitjalain 4 : edellyttää haettavana olevan viran kuuluttamista, jollei kysymys ole sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottamisesta määräajaksi. Hakuaika on viranhaltijalain mukaan vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 :ssä säädetyllä tavalla. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja sen lisäksi asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan Vakka-Suomen Sanomissa ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Virkoja ja työsuhteita koskevien hakuilmoitusten julkaisutavasta päättäminen ehdotetaan jätettäväksi sille viranomaiselle, joka viran tai toimen täyttää. Virkoja koskevien hakuilmoitusten kohdalla on noudatettava, mitä niistä on erikseen säädetty ja määrätty. Liäsksi virkojen ja työsuhteiden hakuilmoittelussa on pääsääntöisesti otettava huomioon Kuntarekrypalvelu. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen Kunnanhallitus / /2021 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 8 2 momentin mukaan hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Edellä mainittu laki on tullut voimaan Voimaanpanolain mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on lisäksi ilmoitettava valtionvarainministeriölle. Varsinais-Suomen kuntajohtajakokouksen linjausten ekä osapuolten tekemien ehdotusten pohjalta on valmistunut lopullinen esitys Varsinais- Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta ja siihen nimettävistä henkilöistä. Esityksen mukaisesta Varsinais-Suomen VATE:ssa tulisi olemaan 13 jäsentä, joista 8 jäsentä tulee kunnista (4 Turun seutukunnasta ja 1 kustakin muusta seutukunnasta), 3 jäsentä VSSHP:stä, 1 jäsen erityishuoltopiiristä ja 1 jäsen pelastuslaitoksesta. Nimeämisessä noudatetaan tasa-arvolakia. Sopijaosapuolten tarkoituksena on lisäksi, että VATE:n puheenjohtajana toimii VSSHP:n esittämä jäsen Matti Bergendahl ja varapuheenjohtajana Turun kaupungin esittämä jäsentuomas Heikkinen. Esityksenä on lisäksi, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus tekee voimaanpanolain 8 2 momentissa tarkoitetun VATE:n asettamispäätöksen, joka tulee voimaan, kun kaikki Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnat, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri ja aluepelastuslaitos ovat hyväksyneet päätösesityksen mukaiset kohdat yksimielisesti. Edelleen voimaanpanolain 8 5 momentin mukaan osapuolten tulee sopia, mikä viranomainen antaa hallinnollista tukea VATE:lle. Esityksenä on, että sairaanhoitopiiri järjestää VATE:lle kokous- ja työtilat sekä huolehtii VATE:n työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Sairaanhoitopiiri vastaisi myös VATE.n toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä sekä vuoden 2021 ja 2022 talousarvion valmistelusta. Jotta VATE:n kokoonpanon mahdolliset yksittäiset jäsenmuutokset eivät edellyttäisi erillistä hyväksyntää kaikilta osapuolilta, on esityksenä lisäksi

14 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus menettely, jossa jäsenen tai varajäsenen esittänyt sopijapuoli voi pätevästä syystä ilmoittaa kyseisen jäsenen tai varajäsenen vaihdoksesta sairaanhoitopiirille, joka ilmoittaa muutoksen edelleen valtiovarainministeriölle. Mahdollisessa jäsenvaihdoksessa on kuitenkin huomioitava, että se täyttää asettamispäätöksen kriteerit. Voimaanpanolain 8 6 momentin mukaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä. Osapuolten tarkoituksena on, että asiantuntijaryhmä asetetaan poliittisten piirijärjestöjen toimesta. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että 1. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on seuraavat 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Tuomas Heikkinen, vpj Riitta Liuksa Mikko Pakarinen Seija Österberg Tero Nissinen Jari Rantala Anne Takala Patrik Nygren Sari Hietala Matti Bergendahl, pj Arja Pesonen Sirpa Rantanen Jari Sainio Varajäsen Max Lönnqvist Laura Saurama Krista Röydi Juha Sandberg Marjaana Sorokin Carita Maisila Atso Vainio Erika Stranberg Otto Ilmonen Petri Virolainen Seija Stenbacka Mikko Pietilä Mika Viljanen 2. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 8 :n mukaisen päätöksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta 3. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä antaa VATE:lle voimaanpanolain 8 5 momentissa mainitun hallinnollisen tuen 4. jäsenen tai varajäsenen esittänyt sopijapuoli voi pätevästä syystä ilmoittaa kyseisen jäsenen tai varajäsenen vaihdoksesta sairaanhoitopiirille, joka ilmoittaa muutoksen edelleen valtiovarainministeriölle 5. VATE:lle voidaan asettaa poliittisten piirijärjestöjen toimesta voimaanpanolain 8 6 momentissa mainittu seurantaryhmä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi Kunnanhallitus / /2021 Kuntalain 27 :n mukaan ikääntyneet väestön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Kuntalain 28 :n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisille henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostolla riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Kustavin kunnanhallitus on päätöksellään päättänyt sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä silloin perustamisvaiheessa olevan vammaisneuvoston liittämisen vanhusneuvostoon yhteiseksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä laatii tarvittavat asiakirjat toimintansa edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus nimeää ko. neuvostolle sihteerin. Neuvosto kokoontuu esim. 2-3 kertaa vuodessa ja se voi kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkio kunnan palkkiosäännön mukaan. Neuvoston keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat kunnan vanhustenhuollosta vastaavat tahot ja alueen vammaisjärjestöt. Toimikautensa päättävässä vanhus- ja vammaisneuvostossa ovat olleet nykyisinä jäseninä seuraavat: Edustaja Varaedustaja Eläkeliiton Kustavin yhdistys Birgitta Eskola Arja Wainio SPR:n Kustavin osalta Sirpa Heikkilä Asta Koskinen Kustavin seurakunta Lasse Jalonen Marja Santalahti Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistys Pirjo Ilkka Maija Grönroos Sosiaali- ja terveystoimi Sirpa Koskinen pj. Mirja Järvelä Tekninen toimi Antti Nummela vpj. Irja Skytén- Suominen Sivistystoimi Jukka Lehtinen Laura Nummela Uudenkaupungin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Minna Blomroos Päivi Nikusaari Vakka-Suomen Invalidit ry Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry Maritta Jalonen Sihteeri Markus Malmelin Jaakko Romppainen Juha Rannanperä

16 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston toimikaudelle ja pyytää sitä varten ko. yhteistyökumppaneilta esitykset edustajista ja varaedustajista mennessä. Kunnanhallitus nimeää kunnan lautakuntien edustajat ja varaedustajat. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Toimikuntien vaali Kunnanhallitus / /2021 Kuntalain 30 :n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksellä muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Hallintosäännön 8 :n mukaan kunnanhallitus voi kuntalain nojalla asettaa toimikuntia. Työryhmälle ei esimerkiksi voida siirtää toimivaltaa tehdä kuntalaisia koskevia päätöksiä. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen. Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara ehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen eli kunniamerkkitoimikunnan ja elinkeinotoimikunnan. Lisäksi kunnanhallitus nimeää kaksi työnantajan edustajaa yhteistyötoimikuntaan kaudeksi Ko. toimikunnan tehtäviin on liitetty työsuojelutoimikunnan tehtävät. Kunniamerkkitoimikuntaan jäseniksi toimikaudeksi valittiin Jukka Lehtinen, Antti Ääritalo, Kai Nieminen, Silvi Ucke, Veijo Katara, Merja Erkkilä ja Nina Lepistö, joka toimii myös sihteerinä. Puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Lehtinen. Elinkeinotoimikuntaan jäseniksi toimikaudeksi valittiin Kirsi Lindroth, Jukka Lehtinen, Antti Ääritalo, Mari Väisänen, Kai Nieminen ja Veijo Katara, joka toimii esittelijänä. Puheenjohtajaksi nimettiin Kirsi Lindroth. Työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan kaudeksi nimettiin Antti Ääritalo ja Veijo Katara.

18 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnan vuosikokousedustajien nimeäminen eräisiin yhdistyksiin ja yhtiöihin Kunnanhallitus / /2021 Kustavin kunta on jäsenenä useissa yhdistyksissä ja osakeyhtiöissä. Erillisten yhdistysten ja osakeyhtiöiden kokouksiin on aiheellista nimetä kunnan edustaja toimikaudeksi Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara ehdotus Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan toimikaudeksi As. Oy Kustavin Kivilinnan, Kiinteistö Oy Kustavin Sadon, Kiinteistö Oy Kustavinrivin, Vakka-Suomen Puhelin Oy.n ja Ukipolis Oy:n varsinaisiin yhtiökokouksiin sekä Vakka-Suomen Media Osuuskunnan varsinaisiin osuuskuntakokouksiin. Kunnanhallitus nimeää Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n, Lounais- Suomen vesiensuojeluyhdistyksen, L-S Kalatalouskeskus ry:n, Kustavin Ampumaratayhdistys ry:n, I Samma båt -samassa veneessä Leaderyhdistyksen ja Oy Vasso Ab:n vuosikokouksiin toimikaudeksi kunnan edustajan. Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajan toimikaudeksi Pohjois-Vartsalan kalastuskunnan, Vuosnaisten kalaveden osakkaiden, Kustavin ja Uudenkaupungin kalatalousalueen, Klipunkarin osakaskunnan ja Parattulan rantatien kokouksiin. Muiden yhdistysten ja yhtiöiden vuosi- ja yhtiökokouksiin osallistuminen jätetään kunnanjohtajan harkintaan, jolloin hän voi tarvittaessa joko itse osallistua tai valtuuttaa toisen puolestaan osallistumaan mainittuihin kokouksiin. Kunnan edustajaksi toimikaudeksi As. Oy Kustavin Kivilinnan, Kiinteistö Oy Kustavin Sadon ja Kiinteistö Oy Kustavinrivin yhtiökokouksiin nimettiin Kirsi Lindroth, Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhtiökokouksiin Antti Ääritalo, Ukipolis Oy:n yhtiökokouksiin Kirsi Lindroth ja Vakka-Suomen Media Osuuskunnan osuuskuntakokouksiin Kai Nieminen. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n vuosikokouksiin nimettiin edustajaksi Sirpa Koskinen, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen ja L-S Kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksiin Matias Juslin, Kustavin Ampumaratayhdistys ry:n vuosikokouksiin Jukka Lehtinen, I samma båt - samassa veneessä Leader-yhdistyksen vuosikokouksiin Kirsi Lindroth ja Oy Vasso Ab:n vuosikokouksiin Kati Rekola. Toimikausi on Kunnanhallitus nimesi toimikaudeksi Pohjois-Vartsalan kalastuskunnan ja Vuosnaisten kalaveden osakkaiden kokouksiin Irja Skytén-Suomisen, Kustavin ja Uudenkaupungin kalatalousalueiden

19 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus kokouksiin Essi Lindrothin sekä Klipunkarin osakaskunnan ja Parattulan rantatien kokouksiin Antti Ääritalon. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

20 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Kunnanhallitus / /2021 Hallintosäännön 94 :n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilipäisen valiokunnan kokouksessa ei vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. Hallintosäännön 95 :n mukaan kunnanhallitus voi halutessaan 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustaajansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilipäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus nimeää toimikaudeksi edustajan ja hänelle varaedustajan seuraaviin kunnallisiin lautakuntiin: - sosiaalilautakunta - sivistyslautakunta - rakennuslautakunta. Kunnanhallituksen edustajiksi ja varaedustajiksi lautakuntiin toimikaudeksi valittiin: - sosiaalilautakunta edustaja Mari Väisänen varaedustaja Kai Nieminen - sivistyslautakunta edustaja Mia Lehtonen varaedustaja Kirsi Lindroth - rakennuslautakunta edustaja Matias Juslin varaedustaja Kai Nieminen.

21 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Edustajien valiseminen mökkiläistoimikuntaan Kunnanhallitus / /2021 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä mökkiläistoimikunnan perustamisen Saaristoasiain neuvottelukunnan esityksen mukaisesti. Toimikunta on lähinnä neuvoa antava elin, kuten em. neuvottelukunta on esityksessään todennut. Mökkiläistoimikunnan valintakokous oli Mökkiläisten edustajiksi toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Arto Suominen Raimo Kumpula Ari Kalske Rauli Ottila Timo Lainto varaedustaja Seppo Aaltonen varaedustaja Jorma Hede varaedustaja Sari Saviranta varaedustaja Erja Salminen varaedustaja Antti Tunturi. Kunnan edustajina toimikaudella ovat viimeksi olleet: Edustaja Jarmo Mäntynen Antti Ääritalo Veijo Katara Riku Latokartano Merja Erkkilä Varaedustaja Mika Siusluoto Sami Latokartano Markus Malmelin Jari Nerjanto Eija Salo. Puheenjohtajana on toiminut Rauli Ottila ja varapuheenjohtajan Antti ääritalo. Toimikunnan sihteerinä on ollut Merja Erkkilä. Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen kunnan luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista viisi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat mökkiläistoimikuntaan. Kunnanhallitus toteaa, että toimikunta on lähinnä neuvoa antava elin Saaristoasiain neuvottelukunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus nimesi mökkiläistoimikuntaan toimikaudeksi kunnan luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista seuraavat viisi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat: Edustaja Jukka Lehtinen Antti Ääritalo Veijo Katara Varaedustaja Jarmo Mäntynen Sami Latokartano Markus Malmelin

22 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Jussi Lehto Merja Erkkilä (sihteeri) Jari Nerjanto Nina Lepistö

23 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen VOK Kustavi osk:n hallitukseen Kunnanhallitus / /2021 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että se nimeää kunnan edustajan VOK Kustavi osk:n hallitukseen läsnäolo- ja puheoikeudella. Kunnan edustajana toimikaudella on toiminut Timo Urpo. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan VOK Kustavi osk:n hallitukseen läsnäolo- ja puheoikeudella toimikaudeksi Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi VOK Kustavi osk:n hallitukseen läsnäolo- ja puheoikeudella toimikaudeksi Timo Urpon.

24 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Rakennustarkastajan valinnan vahvistaminen Kunnanhallitus / /2021 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut rakennusinsinööri Jussi Lehdon rakennustarkstajan virkaan. Hän on toimittanut kunnalle saapuneen ilmoituksen viranvastaanottamisesta. Valintapäätöksen lainvoimaisuuteen asti hän toimii vt. rakennustarkastajana. Koeaaika on kuusi kuukautta. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää vahvistaa rakennusinsinööri Jussi Lehdon valinnan rakennustarkastajan virkaan sillä edellytyksellä, että päätös on saanut lainvoiman ja että hän toimittaa kunnalle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virkatehtävien hoitamisen hän aloittaa Koeaika on kuusi kuukautta. Jussi Lehto toimii vt. rakennustarkastajana valintapäätöksen lainvoimaisuuteen asti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kustavin kunnan perintäpalvelujen järjestäminen Kunnanhallitus /02.00/2021 Kustavin kunnan edustajat ovat keskustelleet perintäpalvelujen uusista järjestämismahdollisuuksista Suomen Kuntaperintä Oy:n kanssa Em. yhtiö on osa Sarastia-konsenia ja se Sarastia Oy:n ja Monetra Oy:n omistama tytäryhtiö, jonka omistajiin myös Kustavin kunta kuuluu tehtyjen omistusmuutosten jälkeenkin. Alun perin omistus on ollut Kunnan Taitoa Oy:ssä. Perintäpalvelut voidaan näin ollen hankkia yhtiöltä suoraan ilman kilpailuttamista omistajuuteen vedoten. Yhtiössä on kuntaasiakkaita 150 kpl ympäri Suomea. Nykyisin Kustavin kunta on hoitanut perintätoimet itse. Toiminnallisesti Suomen Kuntaperintä Oy:n palvelumalli tehostaa saatavien perintäkäytäntöjä mm. maksumuistutusten tekemisen ja saatavien perintään siirtämisen osalta. Huomioitavaa on, että kyseessä on 100 %:sti kotimainen yhtiö. Se on myös kuntaomisteinen. Suomen Kuntaperintä hankkii ja maksaa kunnan taloushallinnon ohjelmaan perintäliittymän, jonka avulla laskut siirtyvät perintään ohjelmasta suoraan samoin kuin mm. luottotappiosuosituksen mukaiset laskut kirjautuvat hyväksynnän jälkeen suoraan taloushallinnan ohjelmaan. Kuntaperintä ei veloita jälkiperinnän provisiota. Kunnalta perittäviä kuluja ovat ainoastaan viranomaismaksut ja alv (voi vähentää). Perintäpalveluihin liittyvä palvelukuvaus on asiakirja, jota päivitetään tarvittaessa esimerkiksi yhteyshenkilöiden vaihtuessa tai prosessien päivittyessä. Käytännössä Kuntaperintä hoitaa kaiken perinnän alusta loppuun, jolloin kunnalle jää ainoastaan perintätoimeksiantojen seuraaminen. Esittelijä ehdotus kunnanjohtaja Veijo Katara Kunnanhallitus päättää edellä esitetyin perusteluin siirtää kunnan perintäpalvelut Suomen Kuntaperintä Oy:n hoidettavaksi heti siitä alkaen, kun perintäliittymä taloushallinnon ohjelmaan saadaan käyttöön (n. 2-3 kk). Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanviraston solmimaan ja allekirjoittamaan tarvittavan yhteistyösopimuksen Kustavin kunnan ja Suomen Kuntaperintä Oy:n välille. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Erkkilä poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn jälkeen. Oheismateriaali Suomen Kuntaperinnän palvelukuvaus

26 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Muut asiat Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsitteli kunnan hallintopalvelujen kanslistin palkkauksen muutostarpeen. ehdotus Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus päättää, että alkaen kanslistin henkilökohtaisen lisän määrä on 300 euroa kuukaudessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian osalta pöytäkirjanpitäjänä toimi Veijo Katara.

27 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 151 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

28 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 146, 147, 148, 149, 150, 153 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kustavin kunta Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Kirjaamon yhteystiedot: Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7, Kustavi Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

29 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ päätös, johon haetaan oikaisua miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan kirjaamosta. Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

30 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 152 HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE I Hankintaoikaisuohje (hankintalain mukainen hankintaoikaisu) Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 :n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

31 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kustavin kunta Keskustie Kustavi Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua. Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallintooikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

32 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ II Oikaisuvaatimusohje (kuntalain mukainen oikaisuvaatimus) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava - asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan - päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

33 Kustavin kunta Pöytäkirja 10/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kustavin kunta Keskustie Kustavi Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-713 Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 3 (3/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 92 päättänyt valita Veikkolan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2017-244 : Kt 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 7 (4/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 31.8.2017 15 valinnut kantatien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-480 Musiikkiopiston pianohankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Musiikkiopiston pianot Tarjouspyyntö ja hankintamenettely Kirkkonummen

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-1448, vesihuollon häiriötiedotepalvelun hankinta Hankinnan kohde Kirkkonummen Vesi on hankkinut 2015 häiriötiedotuspalvelun Unified Messaging Systems

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-639, vesihuoltolaitoksen lukituksen uusiminen Hankinnan kohde Kirkkonummen Vesi on pyytänyt tarjoukset lukituksen uusimisesta. Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Lisätiedot

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019)

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Vireillepanija Päätös ja perustelut Myllylän koulun peruskorjauksen toteuttaminen edellyttää arkkitehtija pääsuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Opetustoimen johtaja Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Opetustoimen johtaja Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-785 Masalan koulun liikuntavälineiden hankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Masalankoulun liikuntavälineet Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 21.11.2018 klo 17:15-19:30 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika 24.01.2019, klo 13:00-16:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.12.2018 klo 16:00-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina Bergendahlille ajalla 1.9.2017-31.12.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Porin kaupunki. Päiväys

Porin kaupunki. Päiväys Päiväys 22.05.2018 1/2 Hankintayksikkö Päätös Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö Purku-urakka Puunaulakatu 6 B nimisen kiinteistön purkutyöt Hankinnan kohde: Hankinta koskee Karjaranta kaupunginosan alueella

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta:

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta: Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-163 Nuijamiehen, Pursialan ja valtatie 15 melu- ja tärinäselvitys Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjousta Nuijamiehen, Pursialan ja Valtatie 15 melu-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 17.4.2019 46-55 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Muutoksenhakukielto :t 35-38, 42-43 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 19 HKL- Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien uusiminen HEL 2016-000433 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 7.2.2018 klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Nora Lehtinen, Risto Schiray, Mikko

Lisätiedot

Porin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 ( 5) Kaupunkisuunnittelupäällikkö Hankintapäätös

Porin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 ( 5) Kaupunkisuunnittelupäällikkö Hankintapäätös Porin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 ( 5) PRIDno-2019-141 Mikkolan kaavahankkeiden kaupalliset selvitykset Porin Mikkola on alueellisesti merkittävä kaupallisten palveluiden keskittymä, Porin ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Taksikuljetukset liikennöintiyksikössä 2016 HEL 2016-005280 T 01 02 01 07 Päätös Päätöksen perustelut Yksikönjohtaja päätti tilata liikennöintiyksikön käyttöön taksikortteja

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja 13.09.2017 14 1 Dnro D/3189/02.08.00.01/2017 Hankintapäätös huonekaluista perheryhmäkoti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 19/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 19/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 28 Matkustajalaskentalaitteiden hankinta HEL 2014-012879 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia suorahankintana kahdeksan (8) kappaletta matkustajalaskentalaitteita

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

PÖYTÄKIRJA 3/ (6) PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (6) 24.9.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 24.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Jennifer

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (5) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 20.5.2019 klo 16.00 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginmuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginmuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 25, digimarkkinoinnin hankinta Tulos Helsinki Oy:ltä HEL 2016-004304 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia digitaalisen markkinoinnin kehittämistä

Lisätiedot

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO PÖYTÄKIRJA 18.9.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.9.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, 02740 ESPOO Patrik Sohlberg vpj. Esa Sutinen Outi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 3/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 27.9.2018 klo 16.15-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 MetroMonitor-palvelun jatko HEL 2016-009001 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana Mattersoft Oy:ltä ylläpitopalvelusopimuksen jatkon

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 13 Ruovikonniitto Helsingin puistorannoilla 2016, toimittajan valinta, Tmi Asmo Paloniitty, 16 800 euroa (alv 0 %) HEL 2016-008549 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.5.2018 klo 16.30-17.40 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin PÖYTÄKIRJA 1 (6) 24.5.2018 Merisaappaan koulu Johtokunnan kokous Aika tiistai 22.5.2018 klo 12.00 13.38 Paikka Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, 02320 Espoo Läsnä Katja Halonen pj. Topi Puttonen Sari Hakola

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , )

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 11.9.2018. Muutoksenhakukielto ( 102-103, 105-111) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Kunnanarkkitehti Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Kunnanarkkitehti Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-1196, Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän koordinaattorin tehtävät v. 2018 (lisätyö) Hankinnan kohde Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Vaihteenohjausjärjestelmän hankinta koekäyttöön HEL 2017-006988 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana vaihteenohjausjärjestelmän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.5.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. Muutoksenhakuohjeet Kunnanhallituksen päätöksiin Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 24.4.2019 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika 13.2.2019 klo 17.30 Paikka Läsnä Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen Anne Paananen,

Lisätiedot

Poissa: Tuija Seppänen, Sivistystoimi, Päätöksenteon tukiyksikkö

Poissa: Tuija Seppänen, Sivistystoimi, Päätöksenteon tukiyksikkö PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (8) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 4.2.2019 klo 16.10-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkirjasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 Asiakastutkimuksen hankinta HEL 2016-002168 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia Informatum Research Oy:lta Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema

Lisätiedot

Maanantai klo Kustavin kunnanvirasto

Maanantai klo Kustavin kunnanvirasto KUSTAVIN KUNNANHALLITUS Maanantai 17.6.2019 klo 17.00 Kustavin kunnanvirasto 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Pöytäkirjan tarkastajien vaali. 3. Tiedoksiantoasiat. 4. Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 254-260, 263, 270-278 ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 22.1.2018 klo 18.00-19.48 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Jutta Tikkanen,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 4/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Juha Jauhiainen, Laura Riuttanen, Jouko Markkanen,

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 12.2.2019 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 12.02.2019 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri

Lisätiedot

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini PÖYTÄKIRJA 1 (7) 3.6.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 1.6.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/ (6)

PÖYTÄKIRJA 2/ (6) PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 (6) 7.6.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika torstai 7.6.2018 klo 18.00 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Tanu Heikkinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 61 Sähköbussien pikalatausasemien perustustyöt HEL 2017-004394 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana sähköbussien pikalatausjärjestelmän

Lisätiedot

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (7) 27.10.2017 Kilonpuiston koulu Johtokunnan kokous Aika Maanantai 25.9.2017 klo 18.00 Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL 31 3129 Läsnä Hahl Kaisa varapuheenjohtaja Crosby

Lisätiedot